Skip to content

Angaraka Kavacham in Kannada – ಶ್ರೀ ಅಂಗಾರಕ ಕವಚಂ

Angaraka Kavacham or Mangal KavachPin

Angaraka Kavacham literally means “Armour” of Lord Angaraka or Mangal or Kuja. It is said that Lord Angaraka governs marriage issues, and finance and debt related problems. It is best to chant any Angaraka Stotras on Tuesdays. Get Angaraka Kavacham in Kannada Pdf Lyrics here and chant it with devotion to gain peace and prosperity in life.

Angaraka Kavacham in Kannada – ಶ್ರೀ ಅಂಗಾರಕ ಕವಚಂ 

ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಅಂಗಾರಕ ಕವಚಸ್ತೋತ್ರಮಹಾಮನ್ತ್ರಸ್ಯ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಋಷಿಃ | ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛನ್ದಃ | ಅಂಗಾರಕೋ ದೇವತಾ | ಅಂ ಬೀಜಮ್ | ಗಂ ಶಕ್ತಿಃ | ರಂ ಕೀಲಕಮ್ | ಮಮ ಅಂಗಾರಕಗ್ರಹಪ್ರಸಾದಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ||

ಕರನ್ಯಾಸಃ ||

ಆಂ ಅಂಗುಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಈಂ ತರ್ಜನೀಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಊಂ ಮಧ್ಯಮಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಐಂ ಅನಾಮಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಔಂ ಕನಿಷ್ಠಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಅಃ ಕರತಲಕರಪೃಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ||

ಅಂಗನ್ಯಾಸಃ ||

ಆಂ ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ |
ಈಂ ಶಿರಸೇ ಸ್ವಾಹಾ |
ಊಂ ಶಿಖಾಯೈ ವಷಟ್ |
ಐಂ ಕವಚಾಯ ಹುಂ |
ಔಂ ನೇತ್ರತ್ರಯಾಯ ವೌಷಟ್ |
ಅಃ ಅಸ್ತ್ರಾಯ ಫಟ್ |
ಭೂರ್ಭುವಸ್ಸುವರೋಮಿತಿ ದಿಗ್ಬಂಧಃ ||

ಧ್ಯಾನಮ್

ನಮಾಮ್ಯಂಗಾರಕಂ ದೇವಂ ರಕ್ತಾಂಗಂ ವರಭೂಷಣಮ್ |
ಜಾನುಸ್ಥಂ ವಾಮಹಸ್ತಾಭ್ಯಾಂ ಚಾಪೇಷುವರಪಾಣಿನಮ್ |
ಚತುರ್ಭುಜಂ ಮೇಷವಾಹಂ ವರದಂ ವಸುಧಾಪ್ರಿಯಮ್ |
ಶಕ್ತಿಶೂಲಗದಾಖಡ್ಗಂ ಜ್ವಾಲಪುಂಜೋರ್ಧ್ವಕೇಶಕಮ್ ||
ಮೇರುಂ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಂ ಕೃತ್ವಾ ಸರ್ವದೇವಾತ್ಮಸಿದ್ಧಿದಮ್ |

ಕವಚಮ್

ಅಂಗಾರಕಶ್ಶಿರೋ ರಕ್ಷೇತ್ ಮುಖಂ ವೈ ಧರಣೀಸುತಃ |
ಕರ್ಣೌ ರಕ್ತಾಂಬರಃ ಪಾತು ನೇತ್ರೇ ಮೇ ರಕ್ತಲೋಚನಃ || ೧ ||

ನಾಸಿಕಾಂ ಮೇ ಶಕ್ತಿಧರಃ ಕಂಠಂ ಮೇ ಪಾತು ಭೌಮಕಃ |
ಭುಜೌ ತು ರಕ್ತಮಾಲೀ ಚ ಹಸ್ತೌ ಶೂಲಧರಸ್ತಥಾ || ೨ ||

ಚತುರ್ಭುಜೋ ಮೇ ಹೃದಯಂ ಕುಕ್ಷಿಂ ರೋಗಾಪಹಾರಕಃ |
ಕಟಿಂ ಮೇ ಭೂಮಿಜಃ ಪಾತು ಊರೂ ಪಾತು ಗದಾಧರಃ || ೩ ||

ಜಾನುಜಂಘೇ ಕುಜಃ ಪಾತು ಪಾದೌ ಭೌಮಸ್ಸದಾ ಮಮ |
ಸರ್ವಾಣಿ ಯಾನಿ ಚಾಂಗಾನಿ ರಕ್ಷೇನ್ಮೇ ಮೇಷವಾಹನಃ || ೪ ||

ಯ ಇದಂ ಕವಚಂ ದಿವ್ಯಂ ಸರ್ವಶತ್ರುವಿನಾಶನಮ್ |
ಭೂತಪ್ರೇತಪಿಶಾಚಾನಾಂ ನಾಶನಂ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿದಮ್ || ೫ ||

ಸರ್ವರೋಗಹರಂ ಚೈವ ಸರ್ವಸಂಪತ್ಪ್ರದಂ ಶುಭಮ್ |
ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿಪ್ರದಂ ನೄಣಾಂ ಸರ್ವಸೌಭಾಗ್ಯವರ್ಧನಮ್ || ೬ ||

ಋಣಬಂಧನಮುಕ್ತಿರ್ವೈ ಸತ್ಯಮೇವ ನ ಸಂಶಯಃ |
ಸ್ತೋತ್ರಪಾಠಸ್ತು ಕರ್ತವ್ಯೋ ದೇವಸ್ಯಾಗ್ರೇ ಸಮಾಹಿತಃ || ೭ ||

ರಕ್ತಗಂಧಾಕ್ಷತೈಃ ಪುಷ್ಪೈರ್ಧೂಪದೀಪಗುಡೋದನೈಃ |
ಮಂಗಳಂ ಪೂಜಯಿತ್ವಾ ತು ಮಂಗಳೇಽಹನಿ ಸರ್ವದಾ || ೮ ||

ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾನ್ಭೋಜಯೇತ್ಪಶ್ಚಾಚ್ಚತುರೋ ದ್ವಾದಶಾಥವಾ |
ಅನೇನ ವಿಧಿನಾ ಯಸ್ತು ಕೃತ್ವಾ ವ್ರತಮನುತ್ತಮಮ್ || ೯ ||

ವ್ರತಂ ತದೇವಂ ಕುರ್ವೀತ ಸಪ್ತವಾರೇಷು ವಾ ಯದಿ |
ತೇಷಾಂ ಶಸ್ತ್ರಾಣ್ಯುತ್ಪಲಾನಿ ವಹ್ನಿಸ್ಸ್ಯಾಚ್ಚಂದ್ರಶೀತಲಃ || ೧೦ ||

ನಚೈನಂ ವ್ಯಥಯಂತ್ಯಸ್ಮಾನ್ಮೃಗಪಕ್ಷಿಗಜಾದಯಃ |
ಮಹಾಂಧತಮಸೇ ಪ್ರಾಪ್ರೇ ಮಾರ್ತಾಣ್ಡಸ್ಯೋದಯಾದಿವ || ೧೧ ||

ವಿಲಯಂ ಯಾಂತಿ ಪಾಪಾನಿ ಶತಜನ್ಮಾರ್ಜಿತಾನಿ ವೈ || ೧೨ ||

ಇತಿ ಅಂಗಾರಕ ಕವಚಂ |

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

ನಿಮ್ಮ ಮಿಂಚೆ ವಿಳಾಸ ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅತ್ಯಗತ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ನು * ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ