Skip to content

Subrahmanya Sahasranamavali in Kannada – ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸಹಸ್ರನಾಮಾವಳಿಃ

Sri Subramanya Sahasranamavali -1000 names of SubramanyaPin

Subrahmanya Sahasranamavali is the 1000 names of Lord karthikeya. Get Sri Subrahmanya Sahasranamavali in Kannada Pdf Lyrics here and chant 1000 names of Lord Subrahmanya for his grace.

Subrahmanya Sahasranamavali in Kannada – ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸಹಸ್ರನಾಮಾವಳಿಃ 

ಓಂ ಅಚಿಂತ್ಯಶಕ್ತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಅನಘಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಕ್ಷೋಭ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಪರಾಜಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅನಾಥವತ್ಸಲಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಮೋಘಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಶೋಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಜರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಭಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅತ್ಯುದಾರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಘಹರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಗ್ರಗಣ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅದ್ರಿಜಾಸುತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅನಂತಮಹಿಮ್ನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಪಾರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅನಂತಸೌಖ್ಯಪ್ರದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅವ್ಯಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅನಂತಮೋಕ್ಷದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅನಾದಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಪ್ರಮೇಯಾಯ ನಮಃ | ೨೦

ಓಂ ಅಕ್ಷರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಚ್ಯುತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಕಲ್ಮಷಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಭಿರಾಮಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಗ್ರಧುರ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಮಿತವಿಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅನಾಥನಾಥಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಮಲಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಪ್ರಮತ್ತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಮರಪ್ರಭವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಅರಿಂದಮಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಖಿಲಾಧಾರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಣಿಮಾದಿಗುಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಗ್ರಣ್ಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಚಂಚಲಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಮರಸ್ತುತ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಕಲಂಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಮಿತಾಶನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಗ್ನಿಭುವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಅನವದ್ಯಾಂಗಾಯ ನಮಃ | ೪೦

ಓಂ ಅದ್ಭುತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಭೀಷ್ಟದಾಯಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅತೀಂದ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಪ್ರಮೇಯಾತ್ಮನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಅದೃಶ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅವ್ಯಕ್ತಲಕ್ಷಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಆಪದ್ವಿನಾಶಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಆರ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಆಢ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಆಗಮಸಂಸ್ತುತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಆರ್ತಸಂರಕ್ಷಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಆದ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಆನಂದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಆರ್ಯಸೇವಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಆಶ್ರಿತೇಷ್ಟಾರ್ಥವರದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಆನಂದಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಆರ್ತಫಲಪ್ರದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಆಶ್ಚರ್ಯರೂಪಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಆನಂದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಆಪನ್ನಾರ್ತಿವಿನಾಶನಾಯ ನಮಃ | ೬೦

ಓಂ ಇಭವಕ್ತ್ರಾನುಜಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಇಷ್ಟಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಇಭಾಸುರಹರಾತ್ಮಜಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಇತಿಹಾಸಶ್ರುತಿಸ್ತುತ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಇಂದ್ರಭೋಗಫಲಪ್ರದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಇಷ್ಟಾಪೂರ್ತಫಲಪ್ರಾಪ್ತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಇಷ್ಟೇಷ್ಟವರದಾಯಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಇಹಾಮುತ್ರೇಷ್ಟಫಲದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಇಷ್ಟದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಇಂದ್ರವಂದಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಈಡನೀಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಈಶಪುತ್ರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಈಪ್ಸಿತಾರ್ಥಪ್ರದಾಯಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಈತಿಭೀತಿಹರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಈಡ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಈಷಣಾತ್ರಯವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಉದಾರಕೀರ್ತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಉದ್ಯೋಗಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಉತ್ಕೃಷ್ಟೋರುಪರಾಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಉತ್ಕೃಷ್ಟಶಕ್ತಯೇ ನಮಃ | ೮೦

ಓಂ ಉತ್ಸಾಹಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಉದಾರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಉತ್ಸವಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಉಜ್ಜೃಂಭಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಉದ್ಭವಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಉಗ್ರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಉದಗ್ರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಉಗ್ರಲೋಚನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಉನ್ಮತ್ತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಉಗ್ರಶಮನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಉದ್ವೇಗಘ್ನೋರಗೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಉರುಪ್ರಭಾವಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಉದೀರ್ಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಉಮಾಪುತ್ರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಉದಾರಧಿಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಊರ್ಧ್ವರೇತಃಸುತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಊರ್ಧ್ವಗತಿದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಊರ್ಜಪಾಲಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಊರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಊರ್ಧ್ವಗಾಯ ನಮಃ | ೧೦೦

ಓಂ ಊರ್ಧ್ವಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಊರ್ಧ್ವಲೋಕೈಕನಾಯಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಊರ್ಜಾವತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಊರ್ಜಿತೋದಾರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಊರ್ಜಿತೋರ್ಜಿತಶಾಸನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಋಷಿದೇವಗಣಸ್ತುತ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಋಣತ್ರಯವಿಮೋಚನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಋಜುರೂಪಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಋಜುಕರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಋಜುಮಾರ್ಗಪ್ರದರ್ಶನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಋತಂಭರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಋಜುಪ್ರೀತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಋಷಭಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಋದ್ಧಿದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಋತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಲುಲಿತೋದ್ಧಾರಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಲೂತಭವಪಾಶಪ್ರಭಂಜನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಏಣಾಂಕಧರಸತ್ಪುತ್ರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಏಕಸ್ಮೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಏನೋವಿನಾಶನಾಯ ನಮಃ | ೧೨೦

ಓಂ ಐಶ್ವರ್ಯದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಐಂದ್ರಭೋಗಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಐತಿಹ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಐಂದ್ರವಂದಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಓಜಸ್ವಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಓಷಧಿಸ್ಥಾನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಓಜೋದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಓದನಪ್ರದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಔದಾರ್ಯಶೀಲಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಔಮೇಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಔಗ್ರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಔನ್ನತ್ಯದಾಯಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಔದಾರ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಔಷಧಕರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಔಷಧಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಔಷಧಾಕರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಂಶುಮತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಂಶುಮಾಲೀಡ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಂಬಿಕಾತನಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅನ್ನದಾಯ ನಮಃ | ೧೪೦

ಓಂ ಅಂಧಕಾರಿಸುತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಂಧತ್ವಹಾರಿಣೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಂಬುಜಲೋಚನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಸ್ತಮಾಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಮರಾಧೀಶಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಸ್ಪಷ್ಟಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಸ್ತೋಕಪುಣ್ಯದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಸ್ತಾಮಿತ್ರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಸ್ತರೂಪಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಸ್ಖಲತ್ಸುಗತಿದಾಯಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾರ್ತಿಕೇಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಮರೂಪಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕುಮಾರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ರೌಂಚದಾರಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಮದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾರಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಮ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಮನೀಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೃಪಾಕರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಂಚನಾಭಾಯ ನಮಃ | ೧೬೦

ಓಂ ಕಾಂತಿಯುಕ್ತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಮಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಮಪ್ರದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕವಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೀರ್ತಿಕೃತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಕುಕ್ಕುಟಧರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೂಟಸ್ಥಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕುವಲೇಕ್ಷಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕುಂಕುಮಾಂಗಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಲಮಹರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕುಶಲಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕುಕ್ಕುಟಧ್ವಜಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕುಶಾನುಸಂಭವಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ರೂರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ರೂರಘ್ನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಲಿತಾಪಹೃತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಮರೂಪಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಲ್ಪತರವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಂತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಮಿತದಾಯಕಾಯ ನಮಃ | ೧೮೦

ಓಂ ಕಲ್ಯಾಣಕೃತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಲೇಶನಾಶಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೃಪಾಲವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಕರುಣಾಕರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಲುಷಘ್ನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಠೋರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕವಚಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೃತಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೋಮಲಾಂಗಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕುಶಪ್ರೀತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕುತ್ಸಿತಘ್ನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಲಾಧರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಖ್ಯಾತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಖೇಟಧರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಖಡ್ಗಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಖಟ್ವಾಂಗಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಖಲನಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಖ್ಯಾತಿಪ್ರದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಖೇಚರೇಶಾಯ ನಮಃ | ೨೦೦

ಓಂ ಖ್ಯಾತೇಹಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಖೇಚರಸ್ತುತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಖರತಾಪಹರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಖಸ್ಥಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಖೇಚರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಖೇಚರಾಶ್ರಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಖಂಡೇಂದುಮೌಳಿತನಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಖೇಲಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಖೇಚರಪಾಲಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಖಸ್ಥಲಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಖಂಡಿತಾರ್ಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಖೇಚರೀಜನಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಾಂಗೇಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಿರಿಜಾಪುತ್ರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಣನಾಥಾನುಜಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗುಹಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗೋಪ್ತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಗೀರ್ವಾಣಸಂಸೇವ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗುಣಾತೀತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗುಹಾಶ್ರಯಾಯ ನಮಃ | ೨೨೦

ಓಂ ಗತಿಪ್ರದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗುಣನಿಧಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಂಭೀರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಿರಿಜಾತ್ಮಜಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗೂಢರೂಪಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗದಹರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗುಣಾಧೀಶಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗುಣಾಗ್ರಣ್ಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಗೋಧರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಹನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗುಪ್ತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗರ್ವಘ್ನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗುಣವರ್ಧನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗುಹ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗುಣಜ್ಞಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗೀತಿಜ್ಞಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗತಾತಂಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗುಣಾಶ್ರಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗದ್ಯಪದ್ಯಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗುಣ್ಯಾಯ ನಮಃ | ೨೪೦

ಓಂ ಗೋಸ್ತುತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಗನೇಚರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಣನೀಯಚರಿತ್ರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗತಕ್ಲೇಶಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗುಣಾರ್ಣವಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಘೂರ್ಣಿತಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಘೃಣಿನಿಧಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಘನಗಂಭೀರಘೋಷಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಘಂಟಾನಾದಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಘೋಷಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಘೋರಾಘೌಘವಿನಾಶನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಘನಾನಂದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಘರ್ಮಹಂತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಘೃಣಾವತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಘೃಷ್ಟಿಪಾತಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಘೃಣಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಘೃಣಾಕರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಘೋರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಘೋರದೈತ್ಯಪ್ರಹಾರಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಘಟಿತೈಶ್ವರ್ಯಸಂದೋಹಾಯ ನಮಃ | ೨೬೦

ಓಂ ಘನಾರ್ಥಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಘನಸಂಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಿತ್ರಕೃತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಿತ್ರವರ್ಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಂಚಲಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಪಲದ್ಯುತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಿನ್ಮಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಿತ್ಸ್ವರೂಪಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಿರಾನಂದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಿರಂತನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಿತ್ರಕೇಲಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಿತ್ರತರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಿಂತನೀಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಮತ್ಕೃತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಚೋರಘ್ನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಚತುರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಾರವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಾಮೀಕರವಿಭೂಷಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಂದ್ರಾರ್ಕಕೋಟಿಸದೃಶಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಂದ್ರಮೌಳಿತನೂಭವಾಯ ನಮಃ | ೨೮೦

ಓಂ ಛಾದಿತಾಂಗಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಛದ್ಮಹಂತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಛೇದಿತಾಖಿಲಪಾತಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಛೇದೀಕೃತತಮಃಕ್ಲೇಶಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಛತ್ರೀಕೃತಮಹಾಯಶಸೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಛಾದಿತಾಶೇಷಸಂತಾಪಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಛರಿತಾಮೃತಸಾಗರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಛನ್ನತ್ರೈಗುಣ್ಯರೂಪಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಛಾತೇಹಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಛಿನ್ನಸಂಶಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಛಂದೋಮಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಛಂದಗಾಮಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಛಿನ್ನಪಾಶಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಛವಿಶ್ಛದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಗದ್ಧಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಗತ್ಪೂಜ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಗಜ್ಜ್ಯೇಷ್ಠಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಗನ್ಮಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜನಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಾಹ್ನವೀಸೂನವೇ ನಮಃ | ೩೦೦

ಓಂ ಜಿತಾಮಿತ್ರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಗದ್ಗುರವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಯಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಿತೇಂದ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜೈತ್ರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜರಾಮರಣವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಗನ್ನಾಥಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಗಜ್ಜೀವಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜನಾಶ್ರಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಗತ್ಸೇವ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಗತ್ಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಗತ್ಸಾಕ್ಷಿಣೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಗತ್ಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಂಭಾರಿವಂದ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಯದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಗಜ್ಜನಮನೋಹರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಗದಾನಂದಜನಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜನಜಾಡ್ಯಾಪಹಾರಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಪಾಕುಸುಮಸಂಕಾಶಾಯ ನಮಃ | ೩೨೦

ಓಂ ಜನಲೋಚನಶೋಭನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜನೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಿತಕ್ರೋಧಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜನಜನ್ಮನಿಬರ್ಹಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಯದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಂತುತಾಪಘ್ನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಿತದೈತ್ಯಮಹಾವ್ರಜಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಿತಮಾಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಿತಕ್ರೋಧಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಿತಸಂಗಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜನಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಝಂಝಾನಿಲಮಹಾವೇಗಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಝರಿತಾಶೇಷಪಾತಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಝರ್ಝರೀಕೃತದೈತ್ಯೌಘಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಝಲ್ಲರೀವಾದ್ಯಸಂಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜ್ಞಾನಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಜ್ಞಾನಗಮ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜ್ಞಾನಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಜ್ಞಾನಮಹಾನಿಧಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಟಂಕಾರನೃತ್ತವಿಭವಾಯ ನಮಃ | ೩೪೦

ಓಂ ಟಂಕವಜ್ರಧ್ವಜಾಂಕಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಟಂಕಿತಾಖಿಲಲೋಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಟಂಕಿತೈನಸ್ತಮೋರವಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಡಂಬರಪ್ರಭವಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಡಂಭಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಡಂಬಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಡಮರುಕಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಡಮರೋತ್ಕಟಸನ್ನಾದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಡಿಂಭರೂಪಸ್ವರೂಪಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಢಕ್ಕಾನಾದಪ್ರೀತಿಕರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಢಾಲಿತಾಸುರಸಂಕುಲಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಢೌಕಿತಾಮರಸಂದೋಹಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಢುಂಢಿವಿಘ್ನೇಶ್ವರಾನುಜಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ತತ್ತ್ವಗಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ತೀವ್ರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ತಪೋರೂಪಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ತಪೋಮಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಯೀಮಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಿಕಾಲಜ್ಞಾಯ ನಮಃ | ೩೬೦

ಓಂ ತ್ರಿಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಿದಶೇಶಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ತಾರಕಾರಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ತಾಪಘ್ನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ತಾಪಸಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ತುಷ್ಟಿದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ತುಷ್ಟಿಕೃತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ತೀಕ್ಷ್ಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ತಪೋರೂಪಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಿಕಾಲವಿದೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ತೋತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ತವ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ತವಪ್ರೀತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ತುತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ತೋತ್ರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ತುತಿಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ಥಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ಥಾಯಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ಥಾಪಕಾಯ ನಮಃ | ೩೮೦

ಓಂ ಸ್ಥೂಲಸೂಕ್ಷ್ಮಪ್ರದರ್ಶಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ಥವಿಷ್ಠಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ಥವಿರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ಥೂಲಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ಥಾನದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ಥೈರ್ಯದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ಥಿರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದಾಂತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದಯಾಪರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದಾತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ದುರಿತಘ್ನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದುರಾಸದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದರ್ಶನೀಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದಯಾಸಾರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದೇವದೇವಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದಯಾನಿಧಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ದುರಾಧರ್ಷಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದುರ್ವಿಗಾಹ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದಕ್ಷಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದರ್ಪಣಶೋಭಿತಾಯ ನಮಃ | ೪೦೦

ಓಂ ದುರ್ಧರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದಾನಶೀಲಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದ್ವಾದಶಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದ್ವಿಷಡ್ಭುಜಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದ್ವಿಷಟ್ಕರ್ಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದ್ವಿಷಡ್ಬಾಹವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ದೀನಸಂತಾಪನಾಶನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದಂದಶೂಕೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದೇವಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದಿವ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದಿವ್ಯಾಕೃತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ದಮಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದೀರ್ಘವೃತ್ತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದೀರ್ಘಬಾಹವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ದೀರ್ಘದೃಷ್ಟಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ದಿವಸ್ಪತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ದಂಡಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದಮಯಿತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ದರ್ಪಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದೇವಸಿಂಹಾಯ ನಮಃ | ೪೨೦

ಓಂ ದೃಢವ್ರತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದುರ್ಲಭಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದುರ್ಗಮಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದೀಪ್ತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದುಷ್ಪ್ರೇಕ್ಷ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದಿವ್ಯಮಂಡನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದುರೋದರಘ್ನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದುಃಖಘ್ನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದುರಾರಿಘ್ನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದಿಶಾಂ ಪತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ದುರ್ಜಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದೇವಸೇನೇಶಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದುರ್ಜ್ಞೇಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದುರತಿಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದಂಭಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದೃಪ್ತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದೇವರ್ಷಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ದೈವಜ್ಞಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದೈವಚಿಂತಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಧುರಂಧರಾಯ ನಮಃ | ೪೪೦

ಓಂ ಧರ್ಮಪರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಧನದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಧೃತವರ್ಧನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಧರ್ಮೇಶಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಧನ್ವಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಧರ್ಮಪರಾಯಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಧನಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಧನಪತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಧೃತಿಮತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಧೂತಕಿಲ್ಬಿಷಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಧರ್ಮಹೇತವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಧರ್ಮಶೂರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಧರ್ಮಕೃತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಧರ್ಮವಿದೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಧ್ರುವಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಧಾತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಧೀಮತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಧರ್ಮಚಾರಿಣೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಧನ್ಯಾಯ ನಮಃ | ೪೬೦

ಓಂ ಧುರ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಧೃತವ್ರತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿತ್ಯತೃಪ್ತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರ್ಲೇಪಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿಶ್ಚಲಾತ್ಮಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರವದ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರಾಧಾರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿಷ್ಕಳಂಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರಂಜನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರ್ಮಮಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರಹಂಕಾರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರ್ಮೋಹಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರುಪದ್ರವಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿತ್ಯಾನಂದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರಾತಂಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿಷ್ಪ್ರಪಂಚಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರಾಮಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರವದ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರೀಹಾಯ ನಮಃ | ೪೮೦

ಓಂ ನಿರ್ದರ್ಶಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರ್ಮಲಾತ್ಮಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿತ್ಯಾನಂದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರ್ಜರೇಶಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿಃಸಂಗಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿಗಮಸ್ತುತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿಷ್ಕಂಟಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರಾಲಂಬಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿಷ್ಪ್ರತ್ಯೂಹಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರುದ್ಭವಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿತ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿಯತಕಲ್ಯಾಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರಾಶ್ರಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನೇತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿಧಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ನೈಕರೂಪಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರಾಕಾರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನದೀಸುತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪುಲಿಂದಕನ್ಯಾರಮಣಾಯ ನಮಃ | ೫೦೦

ಓಂ ಪುರುಜಿತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಮಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರೇಶಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪೂರ್ಣಪುಣ್ಯದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪುಣ್ಯಾಕರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪುಣ್ಯರೂಪಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪುಣ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪುಣ್ಯಪರಾಯಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪುಣ್ಯೋದಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಸ್ಮೈ ಜ್ಯೋತಿಷೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಪುಣ್ಯಕೃತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಪುಣ್ಯವರ್ಧನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಾನಂದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರತರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪುಣ್ಯಕೀರ್ತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಪುರಾತನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಸನ್ನರೂಪಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಾಣೇಶಾಯ ನಮಃ | ೫೨೦

ಓಂ ಪನ್ನಗಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಾಪನಾಶನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಣತಾರ್ತಿಹರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪೂರ್ಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಾರ್ವತೀನಂದನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಭವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಪೂತಾತ್ಮನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಪುರುಷಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಾಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಭವಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪುರುಷೋತ್ತಮಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಸನ್ನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಮಸ್ಪಷ್ಟಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಿಬೃಢಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಾರ್ಥಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಿಯದರ್ಶನಾಯ ನಮಃ | ೫೪೦

ಓಂ ಪವಿತ್ರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪುಷ್ಟಿದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪೂರ್ತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಿಂಗಳಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪುಷ್ಟಿವರ್ಧನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಾಪಹಾರಿಣೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಾಶಧರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಮತ್ತಾಸುರಶಿಕ್ಷಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಾವನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಾವಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪೂಜ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪೂರ್ಣಾನಂದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಾತ್ಪರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪುಷ್ಕಲಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರವರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪೂರ್ವಸ್ಮೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಿತೃಭಕ್ತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪುರೋಗಮಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಾಣದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಾಣಿಜನಕಾಯ ನಮಃ | ೫೬೦

ಓಂ ಪ್ರದಿಷ್ಟಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಾವಕೋದ್ಭವಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಮೈಶ್ವರ್ಯಕಾರಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರರ್ಧಿದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪುಷ್ಟಿಕರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಕಾಶಾತ್ಮನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರತಾಪವತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಜ್ಞಾಪರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಕೃಷ್ಟಾರ್ಥಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪೃಥುವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಪೃಥುಪರಾಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಫಣೀಶ್ವರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಫಣಿವಾರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಫಣಾಮಣಿವಿಭುಷಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಫಲದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಫಲಹಸ್ತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಫುಲ್ಲಾಂಬುಜವಿಲೋಚನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಫಡುಚ್ಚಾಟಿತಪಾಪೌಘಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಫಣಿಲೋಕವಿಭೂಷಣಾಯ ನಮಃ | ೫೮೦

ಓಂ ಬಾಹುಲೇಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಬೃಹದ್ರೂಪಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಬಲಿಷ್ಠಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಬಲವತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಬಲಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮೇಶವಿಷ್ಣುರೂಪಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಬುದ್ಧಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಬುದ್ಧಿಮತಾಂ ವರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಬಾಲರೂಪಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಗರ್ಭಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಬುಧಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಬಹುಶ್ರುತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಬಹುಮತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಬಲಪ್ರಮಥನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಬಹುರೂಪಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಬಹುಪ್ರದಾಯ ನಮಃ | ೬೦೦

ಓಂ ಬೃಹದ್ಭಾನುತನೂದ್ಭೂತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಬೃಹತ್ಸೇನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಬಿಲೇಶಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಬಹುಬಾಹವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಬಲಶ್ರೀಮತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಬಹುದೈತ್ಯವಿನಾಶಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಬಿಲದ್ವಾರಾಂತರಾಲಸ್ಥಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಬೃಹಚ್ಛಕ್ತಿಧನುರ್ಧರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಬಾಲಾರ್ಕದ್ಯುತಿಮತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಬಾಲಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಬೃಹದ್ವಕ್ಷಸೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಬೃಹದ್ಧನುಷೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಭವ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭೋಗೀಶ್ವರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಾವ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭವನಾಶಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭವಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಕ್ತಿಗಮ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಯಹರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಾವಜ್ಞಾಯ ನಮಃ | ೬೨೦

ಓಂ ಭಕ್ತಸುಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿಪ್ರದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭೋಗಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಗವತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಾಗ್ಯವರ್ಧನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭ್ರಾಜಿಷ್ಣವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಾವನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭರ್ತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಭೀಮಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭೀಮಪರಾಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭೂತಿದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭೂತಿಕೃತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಭೋಕ್ತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಭೂತಾತ್ಮನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಭುವನೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಾವಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭೀಕರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭೀಷ್ಮಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಾವಕೇಷ್ಟಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭವೋದ್ಭವಾಯ ನಮಃ | ೬೪೦

ಓಂ ಭವತಾಪಪ್ರಶಮನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭೋಗವತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಭೂತಭಾವನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭೋಜ್ಯಪ್ರದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭ್ರಾಂತಿನಾಶಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಾನುಮತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಭುವನಾಶ್ರಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭೂರಿಭೋಗಪ್ರದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭದ್ರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಜನೀಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಿಷಗ್ವರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಸೇನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹೋದರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಶಕ್ತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾದ್ಯುತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಬುದ್ಧಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾವೀರ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹೋತ್ಸಾಹಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಬಲಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಭೋಗಿನೇ ನಮಃ | ೬೬೦

ಓಂ ಮಹಾಮಾಯಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೇಧಾವಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೇಖಲಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಮುನಿಸ್ತುತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಮಾನ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾನಂದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಯಶಸೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹೋರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಾನನಿಧಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಮನೋರಥಫಲಪ್ರದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹೋದಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಪುಣ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಬಲಪರಾಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಾನದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮತಿದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಾಲಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಮುಕ್ತಾಮಾಲಾವಿಭೂಷಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮನೋಹರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಮುಖ್ಯಾಯ ನಮಃ | ೬೮೦

ಓಂ ಮಹರ್ಧಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೂರ್ತಿಮತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಮುನಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹೋತ್ತಮಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹೋಪಾಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೋಕ್ಷದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಂಗಳಪ್ರದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮುದಾಕರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮುಕ್ತಿದಾತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಭೋಗಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹೋರಗಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಯಶಸ್ಕರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಯೋಗಯೋನಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಯೋಗಿಷ್ಠಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಯಮಿನಾಂ ವರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಯಶಸ್ವಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಯೋಗಪುರುಷಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಯೋಗ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಯೋಗನಿಧಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಯಮಿನೇ ನಮಃ | ೭೦೦

ಓಂ ಯತಿಸೇವ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಯೋಗಯುಕ್ತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಯೋಗವಿದೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಯೋಗಸಿದ್ಧಿದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಯಂತ್ರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಯಂತ್ರಿಣೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಯಂತ್ರಜ್ಞಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಯಂತ್ರವತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಯಂತ್ರವಾಹಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಯಾತನಾರಹಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಯೋಗಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಯೋಗೀಶಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಯೋಗಿನಾಂ ವರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರಮಣೀಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರಮ್ಯರೂಪಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರಸಜ್ಞಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರಸಭಾವನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರಂಜನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರಂಜಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರಾಗಿಣೇ ನಮಃ | ೭೨೦

ಓಂ ರುಚಿರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರುದ್ರಸಂಭವಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರಣಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರಣೋದಾರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರಾಗದ್ವೇಷವಿನಾಶನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರತ್ನಾರ್ಚಿಷೇ ನಮಃ |
ಓಂ ರುಚಿರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರಮ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರೂಪಲಾವಣ್ಯವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರತ್ನಾಂಗದಧರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರತ್ನಭೂಷಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರಮಣೀಯಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರುಚಿಕೃತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ರೋಚಮಾನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರಂಜಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರೋಗನಾಶನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರಾಜೀವಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರಾಜರಾಜಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರಕ್ತಮಾಲ್ಯಾನುಲೇಪನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರಾಜದ್ವೇದಾಗಮಸ್ತುತ್ಯಾಯ ನಮಃ | ೭೪೦

ಓಂ ರಜಃಸತ್ತ್ವಗುಣಾನ್ವಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರಜನೀಶಕಲಾರಮ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರತ್ನಕುಂಡಲಮಂಡಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರತ್ನಸನ್ಮೌಲಿಶೋಭಾಢ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರಣನ್ಮಂಜೀರಭೂಷಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಲೋಕೈಕನಾಥಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಲೋಕೇಶಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಲಲಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಲೋಕನಾಯಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಲೋಕರಕ್ಷಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಲೋಕಶಿಕ್ಷಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಲೋಕಲೋಚನರಂಜಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಲೋಕಬಂಧವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಲೋಕಧಾತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಲೋಕತ್ರಯಮಹಾಹಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಲೋಕಚೂಡಾಮಣಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಲೋಕವಂದ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಲಾವಣ್ಯವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಲೋಕಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಲೀಲಾವತೇ ನಮಃ | ೭೬೦

ಓಂ ಲೋಕೋತ್ತರಗುಣಾನ್ವಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವರಿಷ್ಠಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವರದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವೈದ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಶಿಷ್ಟಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಭವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಬುಧಾಗ್ರಚರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಶ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಕಲ್ಪಪರಿವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಪಾಶಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಗತಾತಂಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಚಿತ್ರಾಂಗಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿರೋಚನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿದ್ಯಾಧರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ವೇದಾಂಗಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಬುಧಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಚಸ್ಕರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವ್ಯಾಪಕಾಯ ನಮಃ | ೭೮೦

ಓಂ ವಿಜ್ಞಾನಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿನಯಾನ್ವಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿದ್ವತ್ತಮಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿರೋಧಿಘ್ನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವೀರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಗತರಾಗವತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ವೀತಭಾವಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿನೀತಾತ್ಮನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ವೇದಗರ್ಭಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಸುಪ್ರದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಶ್ವದೀಪ್ತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಜಿತಾತ್ಮನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಭಾವನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವೇದವೇದ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಧೇಯಾತ್ಮನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ವೀತದೋಷಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವೇದವಿದೇ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಶ್ವಕರ್ಮಣೇ ನಮಃ |
ಓಂ ವೀತಭಯಾಯ ನಮಃ | ೮೦೦

ಓಂ ವಾಗೀಶಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಾಸವಾರ್ಚಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವೀರಧ್ವಂಸಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಶ್ವಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಶ್ವರೂಪಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವರಾಸನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಶಾಖಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಮಲಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಾಗ್ಮಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿದುಷೇ ನಮಃ |
ಓಂ ವೇದಧರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಟವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ವೀರಚೂಡಾಮಣಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ವೀರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿದ್ಯೇಶಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಬುಧಾಶ್ರಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಜಯಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿನಯಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ವೇತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ವರೀಯಸೇ ನಮಃ | ೮೨೦

ಓಂ ವಿರಜಸೇ ನಮಃ |
ಓಂ ವಸವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ವೀರಘ್ನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಜ್ವರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವೇದ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವೇಗವತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ವೀರ್ಯವತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ವಶಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ವರಶೀಲಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವರಗುಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಶೋಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಜ್ರಧಾರಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶರಜನ್ಮನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಕ್ತಿಧರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶತ್ರುಘ್ನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಿಖಿವಾಹನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಮತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಿಷ್ಟಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶುಚಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಶುದ್ಧಾಯ ನಮಃ | ೮೪೦

ಓಂ ಶಾಶ್ವತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರುತಿಸಾಗರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶರಣ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶುಭದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶರ್ಮಣೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಿಷ್ಟೇಷ್ಟಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶುಭಲಕ್ಷಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಾಂತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶೂಲಧರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೇಷ್ಠಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶುದ್ಧಾತ್ಮನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಂಕರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಿವಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಿತಿಕಂಠಾತ್ಮಜಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶೂರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಾಂತಿದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶೋಕನಾಶನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಷಾಣ್ಮಾತುರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಷಣ್ಮುಖಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಷಡ್ಗುಣೈಶ್ವರ್ಯಸಂಯುತಾಯ ನಮಃ | ೮೬೦

ಓಂ ಷಟ್ಚಕ್ರಸ್ಥಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಷಡೂರ್ಮಿಘ್ನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಷಡಂಗಶ್ರುತಿಪಾರಗಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಷಡ್ಭಾವರಹಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಷಟ್ಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಷಟ್ಛಾಸ್ತ್ರಸ್ಮೃತಿಪಾರಗಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಷಡ್ವರ್ಗದಾತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಷಡ್ಗ್ರೀವಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಷಡರಿಘ್ನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಷಡಾಶ್ರಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಷಟ್ಕಿರೀಟಧರಾಯ ಶ್ರೀಮತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಷಡಾಧಾರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಷಟ್ಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಷಟ್ಕೋಣಮಧ್ಯನಿಲಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಷಂಡತ್ವಪರಿಹಾರಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸೇನಾನ್ಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಭಗಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ಕಂದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುರಾನಂದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತಾಂ ಗತಯೇ ನಮಃ | ೮೮೦

ಓಂ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುರಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಜ್ಞಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಖಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಲಭಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಿದ್ಧಿದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸೌಮ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಿದ್ಧೇಶಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಿದ್ಧಿಸಾಧನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಿದ್ಧಸಂಕಲ್ಪಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಿದ್ಧಸಾಧವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುರೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಭುಜಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವದೃಶೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಾಕ್ಷಿಣೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಪ್ರಸಾದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸನಾತನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಧಾಪತಯೇ ನಮಃ | ೯೦೦

ಓಂ ಸ್ವಯಂ‍ಜ್ಯೋತಿಷೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ವಯಂ‍ಭುವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವತೋಮುಖಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಮರ್ಥಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತ್ಕೃತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಘೋಷಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಖದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಹೃದೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಪ್ರಸನ್ನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುರಶ್ರೇಷ್ಠಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಶೀಲಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತ್ಯಸಾಧಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಂಭಾವ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಮನಸೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸೇವ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಕಲಾಗಮಪಾರಗಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುವ್ಯಕ್ತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುವೀರಾಯ ನಮಃ | ೯೨೦

ಓಂ ಸುಜನಾಶ್ರಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಲಕ್ಷಣಸಂಪನ್ನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತ್ಯಧರ್ಮಪರಾಯಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವದೇವಮಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸದಾಮೃಷ್ಟಾನ್ನದಾಯಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಧಾಪಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಮತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವವಿಘ್ನವಿನಾಶನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವದುಃಖಪ್ರಶಮನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಕುಮಾರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಲೋಚನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಗ್ರೀವಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಧೃತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಾರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುರಾರಾಧ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುವಿಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುರಾರಿಘ್ನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ವರ್ಣವರ್ಣಾಯ ನಮಃ | ೯೪೦

ಓಂ ಸರ್ಪರಾಜಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸದಾಶುಚಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಪ್ತಾರ್ಚಿರ್ಭುವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುರವರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಾಯುಧವಿಶಾರದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಹಸ್ತಿಚರ್ಮಾಂಬರಸುತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಹಸ್ತಿವಾಹನಸೇವಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಹಸ್ತಚಿತ್ರಾಯುಧಧರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಹೃತಾಘಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಹಸಿತಾನನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಹೇಮಭೂಷಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಹರಿದ್ವರ್ಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಹೃಷ್ಟಿದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಹೃಷ್ಟಿವರ್ಧನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಹೇಮಾದ್ರಿಭಿದೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಹಂಸರೂಪಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಹುಂಕಾರಹತಕಿಲ್ಬಿಷಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಹಿಮಾದ್ರಿಜಾತಾತನುಜಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಹರಿಕೇಶಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಹಿರಣ್ಮಯಾಯ ನಮಃ | ೯೬೦

ಓಂ ಹೃದ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಹೃಷ್ಟಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಹರಿಸಖಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಹಂಸಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಹಂಸಗತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಹವಿಷೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಹಿರಣ್ಯವರ್ಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಹಿತಕೃತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಹರ್ಷದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಹೇಮಭೂಷಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಹರಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಹಿತಕರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಹತಪಾಪಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಹರೋದ್ಭವಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಷೇಮದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಷೇಮಕೃತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಷೇಮ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಷಾಮವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಾಯ ನಮಃ | ೯೮೦

ಓಂ ಕ್ಷಮಾಧಾರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಷೇಮಕ್ಷೇತ್ರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಷಮಾಕರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಷುದ್ರಘ್ನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಷಾಂತಿದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಷೇಮಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಷಿತಿಭೂಷಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಷಮಾಶ್ರಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಷಾಲಿತಾಘಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಷಿತಿಧರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಷೀಣಸಂರಕ್ಷಣಕ್ಷಮಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಷಣಭಂಗುರಸನ್ನದ್ಧಘನಶೋಭಿಕಪರ್ದಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಷಿತಿಭೃನ್ನಾಥತನಯಾಮುಖಪಂಕಜಭಾಸ್ಕರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಷತಾಹಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಷರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಷಂತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಷತದೋಷಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಷಮಾನಿಧಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಷಪಿತಾಖಿಲಸಂತಾಪಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಷಪಾನಾಥಸಮಾನನಾಯ ನಮಃ | ೧೦೦೦

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸಹಸ್ರನಾಮಾವಳಿಃ ||

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

ನಿಮ್ಮ ಮಿಂಚೆ ವಿಳಾಸ ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅತ್ಯಗತ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ನು * ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ