Skip to content

Ganesha Mangalashtakam in Kannada – ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿ ಮಂಗಳಾಷ್ಟಕಂ

Ganesha MangalashtakamPin

Ganesha Mangalashtakam is a devotional prayer to Lord Vinayaka. Get Sri Ganesha Mangalashtakam in Kannada Pdf Lyrics here and chant it with devotion for the grace of Lord Ganapathi.

Ganesha Mangalashtakam in Kannada – ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿ ಮಂಗಳಾಷ್ಟಕಂ 

ಗಜಾನನಾಯ ಗಾಂಗೇಯಸಹಜಾಯ ಸದಾತ್ಮನೇ |
ಗೌರೀಪ್ರಿಯತನೂಜಾಯ ಗಣೇಶಾಯಾಸ್ತು ಮಂಗಳಮ್ || ೧ ||

ನಾಗಯಜ್ಞೋಪವೀತಾಯ ನತವಿಘ್ನವಿನಾಶಿನೇ |
ನಂದ್ಯಾದಿಗಣನಾಥಾಯ ನಾಯಕಾಯಾಸ್ತು ಮಂಗಳಮ್ || ೨ ||

ಇಭವಕ್ತ್ರಾಯ ಚೇಂದ್ರಾದಿವಂದಿತಾಯ ಚಿದಾತ್ಮನೇ |
ಈಶಾನಪ್ರೇಮಪಾತ್ರಾಯ ಚೇಷ್ಟದಾಯಾಸ್ತು ಮಂಗಳಮ್ || ೩ ||

ಸುಮುಖಾಯ ಸುಶುಂಡಾಗ್ರೋಕ್ಷಿಪ್ತಾಮೃತಘಟಾಯ ಚ |
ಸುರಬೃಂದನಿಷೇವ್ಯಾಯ ಸುಖದಾಯಾಸ್ತು ಮಂಗಳಮ್ || ೪ ||

ಚತುರ್ಭುಜಾಯ ಚಂದ್ರಾರ್ಧವಿಲಸನ್ಮಸ್ತಕಾಯ ಚ |
ಚರಣಾವನತಾನರ್ಥ ತಾರಣಾಯಾಸ್ತು ಮಂಗಳಮ್ || ೫ ||

ವಕ್ರತುಂಡಾಯ ವಟವೇ ವಂದ್ಯಾಯ ವರದಾಯ ಚ |
ವಿರೂಪಾಕ್ಷಸುತಾಯಾಸ್ತು ವಿಘ್ನನಾಶಾಯ ಮಂಗಳಮ್ || ೬ ||

ಪ್ರಮೋದಾಮೋದರೂಪಾಯ ಸಿದ್ಧಿವಿಜ್ಞಾನರೂಪಿಣೇ |
ಪ್ರಕೃಷ್ಟಪಾಪನಾಶಾಯ ಫಲದಾಯಾಸ್ತು ಮಂಗಳಮ್ || ೭ ||

ಮಂಗಳಂ ಗಣನಾಥಾಯ ಮಂಗಳಂ ಹರಸೂನವೇ |
ಮಂಗಳಂ ವಿಘ್ನರಾಜಾಯ ವಿಘ್ನಹರ್ತ್ರೇಸ್ತು ಮಂಗಳಮ್ || ೮ ||

ಶ್ಲೋಕಾಷ್ಟಕಮಿದಂ ಪುಣ್ಯಂ ಮಂಗಳಪ್ರದಮಾದರಾತ್ |
ಪಠಿತವ್ಯಂ ಪ್ರಯತ್ನೇನ ಸರ್ವವಿಘ್ನನಿವೃತ್ತಯೇ || ೯ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿ ಮಂಗಳಾಷ್ಟಕಂ |

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

ನಿಮ್ಮ ಮಿಂಚೆ ವಿಳಾಸ ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅತ್ಯಗತ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ನು * ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ