Skip to content

Shukra Stotram in Kannada – ಶ್ರೀ ಶುಕ್ರ ಸ್ತೋತ್ರಂ

Shukra StotramPin

Shukra Stotram is a devotional hymn for worshipping Lord Shukra, who is one of the Navagraha’s. Get Sri Shukra Stotram in Kannada Pdf Lyrics here and chant it with devotion for the grace of Lord Shukra.

Shukra Stotram in Kannada – ಶ್ರೀ ಶುಕ್ರ ಸ್ತೋತ್ರಂ 

ಶೃಣ್ವಂತು ಮುನಯಃ ಸರ್ವೇ ಶುಕ್ರಸ್ತೋತ್ರಮಿದಂ ಶುಭಮ್ |
ರಹಸ್ಯಂ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ಶುಕ್ರಪ್ರೀತಿಕರಂ ಪರಮ್ || ೧ ||

ಯೇಷಾಂ ಸಂಕೀರ್ತನೈರ್ನಿತ್ಯಂ ಸರ್ವಾನ್ ಕಾಮಾನವಾಪ್ನುಯಾತ್ |
ತಾನಿ ಶುಕ್ರಸ್ಯ ನಾಮಾನಿ ಕಥಯಾಮಿ ಶುಭಾನಿ ಚ || ೨ ||

ಶುಕ್ರಃ ಶುಭಗ್ರಹಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ವರ್ಷಕೃದ್ವರ್ಷವಿಘ್ನಕೃತ್ |
ತೇಜೋನಿಧಿಃ ಜ್ಞಾನದಾತಾ ಯೋಗೀ ಯೋಗವಿದಾಂ ವರಃ || ೩ ||

ದೈತ್ಯಸಂಜೀವನೋ ಧೀರೋ ದೈತ್ಯನೇತೋಶನಾ ಕವಿಃ |
ನೀತಿಕರ್ತಾ ಗ್ರಹಾಧೀಶೋ ವಿಶ್ವಾತ್ಮಾ ಲೋಕಪೂಜಿತಃ || ೪ ||

ಶುಕ್ಲಮಾಲ್ಯಾಂಬರಧರಃ ಶ್ರೀಚಂದನಸಮಪ್ರಭಃ |
ಅಕ್ಷಮಾಲಾಧರಃ ಕಾವ್ಯಃ ತಪೋಮೂರ್ತಿರ್ಧನಪ್ರದಃ || ೫ ||

ಚತುರ್ವಿಂಶತಿನಾಮಾನಿ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತಂ ಯಥಾ |
ದೇವಸ್ಯಾಗ್ರೇ ವಿಶೇಷೇಣ ಪೂಜಾಂ ಕೃತ್ವಾ ವಿಧಾನತಃ || ೬ ||

ಯ ಇದಂ ಪಠತಿ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಭಾರ್ಗವಸ್ಯ ಮಹಾತ್ಮನಃ |
ವಿಷಮಸ್ಥೋಽಪಿ ಭಗವಾನ್ ತುಷ್ಟಃ ಸ್ಯಾನ್ನಾತ್ರ ಸಂಶಯಃ || ೭ ||

ಸ್ತೋತ್ರಂ ಭೃಗೋರಿದಮನಂತಗುಣಪ್ರದಂ ಯೋ
ಭಕ್ತ್ಯಾ ಪಠೇಚ್ಚ ಮನುಜೋ ನಿಯತಃ ಶುಚಿಃ ಸನ್ |
ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ನಿತ್ಯಮತುಲಾಂ ಶ್ರಿಯಮೀಪ್ಸಿತಾರ್ಥಾನ್
ರಾಜ್ಯಂ ಸಮಸ್ತಧನಧಾನ್ಯಯುತಂ ಸಮೃದ್ಧಿಮ್ || ೮ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಶುಕ್ರ ಸ್ತೋತ್ರಂ ||

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

ನಿಮ್ಮ ಮಿಂಚೆ ವಿಳಾಸ ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅತ್ಯಗತ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ನು * ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ