Skip to content

Angaraka Kavacham in Telugu – అంగారక కవచం

Angaraka Kavacham or Mangal KavachPin

Angaraka Kavacham literally means “Armour” of Lord Angaraka or Mangal or Kuja. It is said that Lord Angaraka governs marriage issues, and finance and debt related problems. It is best to chant any Angaraka Stotras on Tuesdays. Get Angaraka Kavacham in Telugu Pdf Lyrics here and chant it with devotion to gain peace and prosperity in life.

Angaraka Kavacham in Telugu – అంగారక కవచం 

అస్య శ్రీ అంగారక కవచస్తోత్రమహామన్త్రస్య విరూపాక్ష ఋషిః | అనుష్టుప్ ఛన్దః | అంగారకో దేవతా | అం బీజమ్ | గం శక్తిః | రం కీలకమ్ | మమ అంగారకగ్రహప్రసాదసిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః ||

కరన్యాసః

ఆం అంగుష్ఠాభ్యాం నమః |
ఈం తర్జనీభ్యాం నమః |
ఊం మధ్యమాభ్యాం నమః |
ఐం అనామికాభ్యాం నమః |
ఔం కనిష్ఠికాభ్యాం నమః |
అః కరతలకరపృష్ఠాభ్యాం నమః ||

అంగన్యాసః

ఆం హృదయాయ నమః |
ఈం శిరసే స్వాహా |
ఊం శిఖాయై వషట్ |
ఐం కవచాయ హుం |
ఔం నేత్రత్రయాయ వౌషట్ |
అః అస్త్రాయ ఫట్ |
భూర్భువస్సువరోమితి దిగ్బంధః ||

ధ్యానం

నమామ్యంగారకం దేవం రక్తాంగం వరభూషణమ్ |
జానుస్థం వామహస్తాభ్యాం చాపేషువరపాణినమ్ |
చతుర్భుజం మేషవాహం వరదం వసుధాప్రియమ్ |
శక్తిశూలగదాఖడ్గం జ్వాలపుంజోర్ధ్వకేశకమ్ ||
మేరుం ప్రదక్షిణం కృత్వా సర్వదేవాత్మసిద్ధిదమ్ |

కవచం

అంగారకశ్శిరో రక్షేత్ ముఖం వై ధరణీసుతః |
కర్ణౌ రక్తాంబరః పాతు నేత్రే మే రక్తలోచనః || ౧ ||

నాసికాం మే శక్తిధరః కంఠం మే పాతు భౌమకః |
భుజౌ తు రక్తమాలీ చ హస్తౌ శూలధరస్తథా || ౨ ||

చతుర్భుజో మే హృదయం కుక్షిం రోగాపహారకః |
కటిం మే భూమిజః పాతు ఊరూ పాతు గదాధరః || ౩ ||

జానుజంఘే కుజః పాతు పాదౌ భౌమస్సదా మమ |
సర్వాణి యాని చాంగాని రక్షేన్మే మేషవాహనః || ౪ ||

య ఇదం కవచం దివ్యం సర్వశత్రువినాశనమ్ |
భూతప్రేతపిశాచానాం నాశనం సర్వసిద్ధిదమ్ || ౫ ||

సర్వరోగహరం చైవ సర్వసంపత్ప్రదం శుభమ్ |
భుక్తిముక్తిప్రదం నౄణాం సర్వసౌభాగ్యవర్ధనమ్ || ౬ ||

ఋణబంధనముక్తిర్వై సత్యమేవ న సంశయః |
స్తోత్రపాఠస్తు కర్తవ్యో దేవస్యాగ్రే సమాహితః || ౭ ||

రక్తగంధాక్షతైః పుష్పైర్ధూపదీపగుడోదనైః |
మంగళం పూజయిత్వా తు మంగళేఽహని సర్వదా || ౮ ||

బ్రాహ్మణాన్భోజయేత్పశ్చాచ్చతురో ద్వాదశాథవా |
అనేన విధినా యస్తు కృత్వా వ్రతమనుత్తమమ్ || ౯ ||

వ్రతం తదేవం కుర్వీత సప్తవారేషు వా యది |
తేషాం శస్త్రాణ్యుత్పలాని వహ్నిస్స్యాచ్చంద్రశీతలః || ౧౦ ||

నచైనం వ్యథయంత్యస్మాన్మృగపక్షిగజాదయః |
మహాంధతమసే ప్రాప్రే మార్తాణ్డస్యోదయాదివ || ౧౧ ||

విలయం యాంతి పాపాని శతజన్మార్జితాని వై || ౧౨ ||

ఇతి శ్రీ అంగారక కవచం ||

స్పందించండి

మీ ఈమెయిలు చిరునామా ప్రచురించబడదు. తప్పనిసరి ఖాళీలు *‌తో గుర్తించబడ్డాయి