Skip to content

Shani Sahasranama Stotram in Kannada – ಶ್ರೀ ಶನಿ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಮ್

Shani Sahasranama Stotram Lyrics or Shani Sahasranam Stotra of Lord ShaniPin

Shani Sahasranama Stotram is the 1000 names of Lord Shani composed as a hymn. Get Sri Shani Sahasranama Stotram in Kannada Pdf Lyrics here and chant it with devotion for the grace of Lord Shani.

Shani Sahasranama Stotram in Kannada – ಶ್ರೀ ಶನಿ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ 

ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಶನೈಶ್ಚರ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಹಾಮಂತ್ರಸ್ಯ |
ಕಾಶ್ಯಪ ಋಷಿಃ | ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛಂದಃ |
ಶನೈಶ್ಚರೋ ದೇವತಾ | ಶಂ ಬೀಜಂ |
ನಂ ಶಕ್ತಿಃ | ಮಂ ಕೀಲಕಂ |
ಶನೈಶ್ಚರಪ್ರಸಾದಾಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ |
ಶನೈಶ್ಚರಾಯ ಅಂಗುಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಮಂದಗತಯೇ ತರ್ಜನೀಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಅಧೋಕ್ಷಜಾಯ ಮಧ್ಯಮಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಸೌರಯೇ ಅನಾಮಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಶುಷ್ಕೋದರಾಯ ಕನಿಷ್ಠಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಛಾಯಾತ್ಮಜಾಯ ಕರತಲಕರಪೃಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಶನೈಶ್ಚರಾಯ ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ |
ಮಂದಗತಯೇ ಶಿರಸೇ ಸ್ವಾಹಾ |
ಅಧೋಕ್ಷಜಾಯ ಶಿಖಾಯೈ ವಷಟ್ |
ಸೌರಯೇ ಕವಚಾಯ ಹುಂ |
ಶುಷ್ಕೋದರಾಯ ನೇತ್ರತ್ರಯಾಯ ವೌಷಟ್ |
ಛಾಯಾತ್ಮಜಾಯ ಅಸ್ತ್ರಾಯ ಫಟ್ |
ಭೂರ್ಭುವಃ ಸುವರೋಮಿತಿ ದಿಗ್ಬಂಧಃ |

ಧ್ಯಾನಂ

ಚಾಪಾಸನೋ ಗೃಧ್ರಧರಸ್ತು ನೀಲಃ
ಪ್ರತ್ಯಙ್ಮುಖಃ ಕಾಶ್ಯಪ ಗೋತ್ರಜಾತಃ |
ಸಶೂಲಚಾಪೇಷು ಗದಾಧರೋಽವ್ಯಾತ್
ಸೌರಾಷ್ಟ್ರದೇಶಪ್ರಭವಶ್ಚ ಶೌರಿಃ ||

ನೀಲಾಂಬರೋ ನೀಲವಪುಃ ಕಿರೀಟೀ
ಗೃಧ್ರಾಸನಸ್ಥೋ ವಿಕೃತಾನನಶ್ಚ |
ಕೇಯೂರಹಾರಾದಿವಿಭೂಷಿತಾಂಗಃ
ಸದಾಽಸ್ತು ಮೇ ಮಂದಗತಿಃ ಪ್ರಸನ್ನಃ ||

ಓಂ ಅಮಿತಾಭಾಷ್ಯಘಹರಃ ಅಶೇಷದುರಿತಾಪಹಃ |
ಅಘೋರರೂಪೋಽತಿದೀರ್ಘಕಾಯೋಽಶೇಷಭಯಾನಕಃ || 1 ||

ಅನಂತೋ ಅನ್ನದಾತಾ ಚಾಶ್ವತ್ಥಮೂಲಜಪಪ್ರಿಯಃ |
ಅತಿಸಂಪತ್ಪ್ರದೋಽಮೋಘಃ ಅನ್ಯಸ್ತುತ್ಯಾ ಪ್ರಕೋಪಿತಃ || 2 ||

ಅಪರಾಜಿತೋ ಅದ್ವಿತೀಯಃ ಅತಿತೇಜೋಽಭಯಪ್ರದಃ |
ಅಷ್ಟಮಸ್ಥೋಽಞ್ಜನನಿಭಃ ಅಖಿಲಾತ್ಮಾರ್ಕನಂದನಃ || 3 ||

ಅತಿದಾರುಣ ಅಕ್ಷೋಭ್ಯಃ ಅಪ್ಸರೋಭಿಃ ಪ್ರಪೂಜಿತಃ |
ಅಭೀಷ್ಟಫಲದೋಽರಿಷ್ಟಮಥನೋಽಮರಪೂಜಿತಃ || 4 ||

ಅನುಗ್ರಾಹ್ಯೋ ಅಪ್ರಮೇಯ ಪರಾಕ್ರಮ ವಿಭೀಷಣಃ |
ಅಸಾಧ್ಯಯೋಗೋ ಅಖಿಲ ದೋಷಘ್ನಃ ಅಪರಾಕೃತಃ || 5 ||

ಅಪ್ರಮೇಯೋಽತಿಸುಖದಃ ಅಮರಾಧಿಪಪೂಜಿತಃ |
ಅವಲೋಕಾತ್ ಸರ್ವನಾಶಃ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ದ್ವಿರಾಯುಧಃ || 6 ||

ಅಪರಾಧಸಹಿಷ್ಣುಶ್ಚ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಸುಪೂಜಿತಃ |
ಅನಂತಪುಣ್ಯಫಲದೋ ಅತೃಪ್ತೋಽತಿಬಲೋಽಪಿ ಚ || 7 ||

ಅವಲೋಕಾತ್ ಸರ್ವವಂದ್ಯಃ ಅಕ್ಷೀಣಕರುಣಾನಿಧಿಃ |
ಅವಿದ್ಯಾಮೂಲನಾಶಶ್ಚ ಅಕ್ಷಯ್ಯಫಲದಾಯಕಃ || 8 ||

ಆನಂದಪರಿಪೂರ್ಣಶ್ಚ ಆಯುಷ್ಕಾರಕ ಏವ ಚ |
ಆಶ್ರಿತೇಷ್ಟಾರ್ಥವರದಃ ಆಧಿವ್ಯಾಧಿಹರೋಽಪಿ ಚ || 9 ||

ಆನಂದಮಯ ಆನಂದಕರೋ ಆಯುಧಧಾರಕಃ |
ಆತ್ಮಚಕ್ರಾಧಿಕಾರೀ ಚ ಆತ್ಮಸ್ತುತ್ಯಪರಾಯಣಃ || 10 ||

ಆಯುಷ್ಕರೋ ಆನುಪೂರ್ವ್ಯಃ ಆತ್ಮಾಯತ್ತಜಗತ್ತ್ರಯಃ |
ಆತ್ಮನಾಮಜಪಪ್ರೀತಃ ಆತ್ಮಾಧಿಕಫಲಪ್ರದಃ || 11 ||

ಆದಿತ್ಯಸಂಭವೋ ಆರ್ತಿಭಂಜನೋ ಆತ್ಮರಕ್ಷಕಃ |
ಆಪದ್ಬಾಂಧವ ಆನಂದರೂಪೋ ಆಯುಃಪ್ರದೋಽಪಿ ಚ || 12 ||

ಆಕರ್ಣಪೂರ್ಣಚಾಪಶ್ಚ ಆತ್ಮೋದ್ದಿಷ್ಟ ದ್ವಿಜಪ್ರದಃ |
ಆನುಕೂಲ್ಯೋ ಆತ್ಮರೂಪ ಪ್ರತಿಮಾದಾನ ಸುಪ್ರಿಯಃ || 13 ||

ಆತ್ಮಾರಾಮೋ ಆದಿದೇವೋ ಆಪನ್ನಾರ್ತಿ ವಿನಾಶನಃ |
ಇಂದಿರಾರ್ಚಿತಪಾದಶ್ಚ ಇಂದ್ರಭೋಗಫಲಪ್ರದಃ || 14 ||

ಇಂದ್ರದೇವಸ್ವರೂಪಶ್ಚ ಇಷ್ಟೇಷ್ಟವರದಾಯಕಃ |
ಇಷ್ಟಾಪೂರ್ತಿಪ್ರದ ಇಂದುಮತೀಷ್ಟವರದಾಯಕಃ || 15 ||

ಇಂದಿರಾರಮಣಪ್ರೀತ ಇಂದ್ರವಂಶನೃಪಾರ್ಚಿತಃ |
ಇಹಾಮುತ್ರೇಷ್ಟಫಲದ ಇಂದಿರಾರಮಣಾರ್ಚಿತಃ || 16 ||

ಈದ್ರಿಯ ಈಶ್ವರಪ್ರೀತ ಈಷಣಾತ್ರಯವರ್ಜಿತಃ |
ಉಮಾಸ್ವರೂಪ ಉದ್ಬೋಧ್ಯ ಉಶನಾ ಉತ್ಸವಪ್ರಿಯಃ || 17 ||

ಉಮಾದೇವ್ಯರ್ಚನಪ್ರೀತ ಉಚ್ಚಸ್ಥೋಚ್ಚಫಲಪ್ರದಃ |
ಉರುಪ್ರಕಾಶ ಉಚ್ಚಸ್ಥ ಯೋಗದ ಉರುಪರಾಕ್ರಮಃ || 18 ||

ಊರ್ಧ್ವಲೋಕಾದಿಸಂಚಾರೀ ಊರ್ಧ್ವಲೋಕಾದಿನಾಯಕಃ |
ಊರ್ಜಸ್ವೀ ಊನಪಾದಶ್ಚ ಋಕಾರಾಕ್ಷರಪೂಜಿತಃ || 19 ||

ಋಷಿಪ್ರೋಕ್ತ ಪುರಾಣಜ್ಞ ಋಷಿಭಿಃ ಪರಿಪೂಜಿತಃ |
ಋಗ್ವೇದವಂದ್ಯ ಋಗ್ರೂಪೀ ಋಜುಮಾರ್ಗ ಪ್ರವರ್ತಕಃ || 20 ||

ಲುಳಿತೋದ್ಧಾರಕೋ ಲೂತ ಭವಪಾಶಪ್ರಭಂಜನಃ |
ಲೂಕಾರರೂಪಕೋ ಲಬ್ಧಧರ್ಮಮಾರ್ಗಪ್ರವರ್ತಕಃ || 21 ||

ಏಕಾಧಿಪತ್ಯಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಪ್ರದ ಏನೌಘನಾಶನಃ |
ಏಕಪಾದ್ಯೇಕ ಏಕೋನವಿಂಶತಿಮಾಸಭುಕ್ತಿದಃ || 22 ||

ಏಕೋನವಿಂಶತಿವರ್ಷದಶ ಏಣಾಂಕಪೂಜಿತಃ |
ಐಶ್ವರ್ಯಫಲದ ಐಂದ್ರ ಐರಾವತಸುಪೂಜಿತಃ || 23 ||

ಓಂಕಾರ ಜಪಸುಪ್ರೀತ ಓಂಕಾರ ಪರಿಪೂಜಿತಃ |
ಓಂಕಾರಬೀಜ ಔದಾರ್ಯ ಹಸ್ತ ಔನ್ನತ್ಯದಾಯಕಃ || 24 ||

ಔದಾರ್ಯಗುಣ ಔದಾರ್ಯ ಶೀಲ ಔಷಧಕಾರಕಃ |
ಕರಪಂಕಜಸನ್ನದ್ಧಧನುಶ್ಚ ಕರುಣಾನಿಧಿಃ || 25 ||

ಕಾಲಃ ಕಠಿನಚಿತ್ತಶ್ಚ ಕಾಲಮೇಘಸಮಪ್ರಭಃ |
ಕಿರೀಟೀ ಕರ್ಮಕೃತ್ ಕಾರಯಿತಾ ಕಾಲಸಹೋದರಃ || 26 ||

ಕಾಲಾಂಬರಃ ಕಾಕವಾಹಃ ಕರ್ಮಠಃ ಕಾಶ್ಯಪಾನ್ವಯಃ |
ಕಾಲಚಕ್ರಪ್ರಭೇದೀ ಚ ಕಾಲರೂಪೀ ಚ ಕಾರಣಃ || 27 ||

ಕಾರಿಮೂರ್ತಿಃ ಕಾಲಭರ್ತಾ ಕಿರೀಟಮಕುಟೋಜ್ವಲಃ |
ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಕಾಲಜ್ಞಃ ಕಾಂಚನಾಭರಥಾನ್ವಿತಃ || 28 ||

ಕಾಲದಂಷ್ಟ್ರಃ ಕ್ರೋಧರೂಪಃ ಕರಾಳೀ ಕೃಷ್ಣಕೇತನಃ |
ಕಾಲಾತ್ಮಾ ಕಾಲಕರ್ತಾ ಚ ಕೃತಾಂತಃ ಕೃಷ್ಣಗೋಪ್ರಿಯಃ || 29 ||

ಕಾಲಾಗ್ನಿರುದ್ರರೂಪಶ್ಚ ಕಾಶ್ಯಪಾತ್ಮಜಸಂಭವಃ |
ಕೃಷ್ಣವರ್ಣಹಯಶ್ಚೈವ ಕೃಷ್ಣಗೋಕ್ಷೀರಸುಪ್ರಿಯಃ || 30 ||

ಕೃಷ್ಣಗೋಘೃತಸುಪ್ರೀತಃ ಕೃಷ್ಣಗೋದಧಿಷುಪ್ರಿಯಃ |
ಕೃಷ್ಣಗಾವೈಕಚಿತ್ತಶ್ಚ ಕೃಷ್ಣಗೋದಾನಸುಪ್ರಿಯಃ || 31 ||

ಕೃಷ್ಣಗೋದತ್ತಹೃದಯಃ ಕೃಷ್ಣಗೋರಕ್ಷಣಪ್ರಿಯಃ |
ಕೃಷ್ಣಗೋಗ್ರಾಸಚಿತ್ತಸ್ಯ ಸರ್ವಪೀಡಾನಿವಾರಕಃ || 32 ||

ಕೃಷ್ಣಗೋದಾನ ಶಾಂತಸ್ಯ ಸರ್ವಶಾಂತಿ ಫಲಪ್ರದಃ |
ಕೃಷ್ಣಗೋಸ್ನಾನ ಕಾಮಸ್ಯ ಗಂಗಾಸ್ನಾನ ಫಲಪ್ರದಃ || 33 ||

ಕೃಷ್ಣಗೋರಕ್ಷಣಸ್ಯಾಶು ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟಫಲಪ್ರದಃ |
ಕೃಷ್ಣಗಾವಪ್ರಿಯಶ್ಚೈವ ಕಪಿಲಾಪಶುಷು ಪ್ರಿಯಃ || 34 ||

ಕಪಿಲಾಕ್ಷೀರಪಾನಸ್ಯ ಸೋಮಪಾನಫಲಪ್ರದಃ |
ಕಪಿಲಾದಾನಸುಪ್ರೀತಃ ಕಪಿಲಾಜ್ಯಹುತಪ್ರಿಯಃ || 35 ||

ಕೃಷ್ಣಶ್ಚ ಕೃತ್ತಿಕಾಂತಸ್ಥಃ ಕೃಷ್ಣಗೋವತ್ಸಸುಪ್ರಿಯಃ |
ಕೃಷ್ಣಮಾಲ್ಯಾಂಬರಧರಃ ಕೃಷ್ಣವರ್ಣತನೂರುಹಃ || 36 ||

ಕೃಷ್ಣಕೇತುಃ ಕೃಶಕೃಷ್ಣದೇಹಃ ಕೃಷ್ಣಾಂಬರಪ್ರಿಯಃ |
ಕ್ರೂರಚೇಷ್ಟಃ ಕ್ರೂರಭಾವಃ ಕ್ರೂರದಂಷ್ಟ್ರಃ ಕುರೂಪಿ ಚ || 37 ||

ಕಮಲಾಪತಿ ಸಂಸೇವ್ಯಃ ಕಮಲೋದ್ಭವಪೂಜಿತಃ |
ಕಾಮಿತಾರ್ಥಪ್ರದಃ ಕಾಮಧೇನು ಪೂಜನಸುಪ್ರಿಯಃ || 38 ||

ಕಾಮಧೇನುಸಮಾರಾಧ್ಯಃ ಕೃಪಾಯುಷ ವಿವರ್ಧನಃ |
ಕಾಮಧೇನ್ವೈಕಚಿತ್ತಶ್ಚ ಕೃಪರಾಜ ಸುಪೂಜಿತಃ || 39 ||

ಕಾಮದೋಗ್ಧಾ ಚ ಕ್ರುದ್ಧಶ್ಚ ಕುರುವಂಶಸುಪೂಜಿತಃ |
ಕೃಷ್ಣಾಂಗಮಹಿಷೀದೋಗ್ಧಾ ಕೃಷ್ಣೇನ ಕೃತಪೂಜನಃ || 40 ||

ಕೃಷ್ಣಾಂಗಮಹಿಷೀದಾನಪ್ರಿಯಃ ಕೋಣಸ್ಥ ಏವ ಚ |
ಕೃಷ್ಣಾಂಗಮಹಿಷೀದಾನಲೋಲುಪಃ ಕಾಮಪೂಜಿತಃ || 41 ||

ಕ್ರೂರಾವಲೋಕನಾತ್ಸರ್ವನಾಶಃ ಕೃಷ್ಣಾಂಗದಪ್ರಿಯಃ |
ಖದ್ಯೋತಃ ಖಂಡನಃ ಖಡ್ಗಧರಃ ಖೇಚರಪೂಜಿತಃ || 42 ||

ಖರಾಂಶುತನಯಶ್ಚೈವ ಖಗಾನಾಂ ಪತಿವಾಹನಃ |
ಗೋಸವಾಸಕ್ತಹೃದಯೋ ಗೋಚರಸ್ಥಾನದೋಷಹೃತ್ || 43 ||

ಗೃಹರಾಶ್ಯಾಧಿಪಶ್ಚೈವ ಗೃಹರಾಜ ಮಹಾಬಲಃ |
ಗೃಧ್ರವಾಹೋ ಗೃಹಪತಿರ್ಗೋಚರೋ ಗಾನಲೋಲುಪಃ || 44 ||

ಘೋರೋ ಘರ್ಮೋ ಘನತಮಾ ಘರ್ಮೀ ಘನಕೃಪಾನ್ವಿತಃ |
ಘನನೀಲಾಂಬರಧರೋ ಙಾದಿವರ್ಣ ಸುಸಂಜ್ಞಿತಃ || 45 ||

ಚಕ್ರವರ್ತಿಸಮಾರಾಧ್ಯಶ್ಚಂದ್ರಮತ್ಯಾ ಸಮರ್ಚಿತಃ |
ಚಂದ್ರಮತ್ಯಾರ್ತಿಹಾರೀ ಚ ಚರಾಚರ ಸುಖಪ್ರದಃ || 46 ||

ಚತುರ್ಭುಜಶ್ಚಾಪಹಸ್ತಶ್ಚರಾಚರಹಿತಪ್ರದಃ |
ಛಾಯಾಪುತ್ರಶ್ಛತ್ರಧರಶ್ಛಾಯಾದೇವೀಸುತಸ್ತಥಾ || 47 ||

ಜಯಪ್ರದೋ ಜಗನ್ನೀಲೋ ಜಪತಾಂ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿದಃ |
ಜಪವಿಧ್ವಸ್ತವಿಮುಖೋ ಜಂಭಾರಿಪರಿಪೂಜಿತಃ || 48 ||

ಜಂಭಾರಿವಂದ್ಯೋ ಜಯದೋ ಜಗಜ್ಜನಮನೋಹರಃ |
ಜಗತ್ತ್ರಯಪ್ರಕುಪಿತೋ ಜಗತ್ತ್ರಾಣಪರಾಯಣಃ || 49 ||

ಜಯೋ ಜಯಪ್ರದಶ್ಚೈವ ಜಗದಾನಂದಕಾರಕಃ |
ಜ್ಯೋತಿಶ್ಚ ಜ್ಯೋತಿಷಾಂ ಶ್ರೇಷ್ಠೋ ಜ್ಯೋತಿಃಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರವರ್ತಕಃ || 50 ||

ಝರ್ಝರೀಕೃತದೇಹಶ್ಚ ಝಲ್ಲರೀವಾದ್ಯಸುಪ್ರಿಯಃ |
ಜ್ಞಾನಮೂರ್ತಿರ್ಜ್ಞಾನಗಮ್ಯೋ ಜ್ಞಾನೀ ಜ್ಞಾನಮಹಾನಿಧಿಃ || 51 ||

ಜ್ಞಾನಪ್ರಬೋಧಕಶ್ಚೈವ ಜ್ಞಾನದೃಷ್ಟ್ಯಾವಲೋಕಿತಃ |
ಟಂಕಿತಾಖಿಲಲೋಕಶ್ಚ ಟಂಕಿತೈನಸ್ತಮೋರವಿಃ || 52 ||

ಟಂಕಾರಕಾರಕಶ್ಚೈವ ಟಂಕೃತೋ ಟಾಂಭದಪ್ರಿಯಃ |
ಠಕಾರಮಯ ಸರ್ವಸ್ವಷ್ಠಕಾರಕೃತಪೂಜಿತಃ || 53 ||

ಢಕ್ಕಾವಾದ್ಯಪ್ರೀತಿಕರೋ ಡಮಡ್ಡಮರುಕಪ್ರಿಯಃ |
ಡಂಬರಪ್ರಭವೋ ಡಂಭೋ ಢಕ್ಕಾನಾದಪ್ರಿಯಂಕರಃ || 54 ||

ಡಾಕಿನೀ ಶಾಕಿನೀ ಭೂತ ಸರ್ವೋಪದ್ರವಕಾರಕಃ |
ಡಾಕಿನೀ ಶಾಕಿನೀ ಭೂತ ಸರ್ವೋಪದ್ರವನಾಶಕಃ || 55 ||

ಢಕಾರರೂಪೋ ಢಾಂಭೀಕೋ ಣಕಾರಜಪಸುಪ್ರಿಯಃ |
ಣಕಾರಮಯಮಂತ್ರಾರ್ಥೋ ಣಕಾರೈಕಶಿರೋಮಣಿಃ || 56 ||

ಣಕಾರವಚನಾನಂದೋ ಣಕಾರಕರುಣಾಮಯಃ |
ಣಕಾರಮಯ ಸರ್ವಸ್ವೋ ಣಕಾರೈಕಪರಾಯಣಃ || 57 ||

ತರ್ಜನೀಧೃತಮುದ್ರಶ್ಚ ತಪಸಾಂ ಫಲದಾಯಕಃ |
ತ್ರಿವಿಕ್ರಮನುತಶ್ಚೈವ ತ್ರಯೀಮಯವಪುರ್ಧರಃ || 58 ||

ತಪಸ್ವೀ ತಪಸಾ ದಗ್ಧದೇಹಸ್ತಾಮ್ರಾಧರಸ್ತಥಾ |
ತ್ರಿಕಾಲವೇದಿತವ್ಯಶ್ಚ ತ್ರಿಕಾಲಮತಿತೋಷಿತಃ || 59 ||

ತುಲೋಚ್ಚಯಸ್ತ್ರಾಸಕರಸ್ತಿಲತೈಲಪ್ರಿಯಸ್ತಥಾ |
ತಿಲಾನ್ನ ಸಂತುಷ್ಟಮನಾಸ್ತಿಲದಾನಪ್ರಿಯಸ್ತಥಾ || 60 ||

ತಿಲಭಕ್ಷ್ಯಪ್ರಿಯಶ್ಚೈವ ತಿಲಚೂರ್ಣಪ್ರಿಯಸ್ತಥಾ |
ತಿಲಖಂಡಪ್ರಿಯಶ್ಚೈವ ತಿಲಾಪೂಪಪ್ರಿಯಸ್ತಥಾ || 61 ||

ತಿಲಹೋಮಪ್ರಿಯಶ್ಚೈವ ತಾಪತ್ರಯನಿವಾರಕಃ |
ತಿಲತರ್ಪಣಸಂತುಷ್ಟಸ್ತಿಲತೈಲಾನ್ನತೋಷಿತಃ || 62 ||

ತಿಲೈಕದತ್ತಹೃದಯಸ್ತೇಜಸ್ವೀ ತೇಜಸಾನ್ನಿಧಿಃ |
ತೇಜಸಾದಿತ್ಯಸಂಕಾಶಸ್ತೇಜೋಮಯ ವಪುರ್ಧರಃ || 63 ||

ತತ್ತ್ವಜ್ಞಸ್ತತ್ತ್ವಗಸ್ತೀವ್ರಸ್ತಪೋರೂಪಸ್ತಪೋಮಯಃ |
ತುಷ್ಟಿದಸ್ತುಷ್ಟಿಕೃತ್ ತೀಕ್ಷ್ಣಸ್ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಸ್ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕಃ || 64 ||

ತಿಲದೀಪಪ್ರಿಯಶ್ಚೈವ ತಸ್ಯ ಪೀಡಾನಿವಾರಕಃ |
ತಿಲೋತ್ತಮಾಮೇನಕಾದಿನರ್ತನಪ್ರಿಯ ಏವ ಚ || 65 ||

ತ್ರಿಭಾಗಮಷ್ಟವರ್ಗಶ್ಚ ಸ್ಥೂಲರೋಮಾ ಸ್ಥಿರಸ್ತಥಾ |
ಸ್ಥಿತಃ ಸ್ಥಾಯೀ ಸ್ಥಾಪಕಶ್ಚ ಸ್ಥೂಲಸೂಕ್ಷ್ಮಪ್ರದರ್ಶಕಃ || 66 ||

ದಶರಥಾರ್ಚಿತಪಾದಶ್ಚ ದಶರಥಸ್ತೋತ್ರತೋಷಿತಃ |
ದಶರಥ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಕೢಪ್ತ ದುರ್ಭಿಕ್ಷ ವಿನಿವಾರಕಃ || 67 ||

ದಶರಥ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಕೢಪ್ತ ವರದ್ವಯ ಪ್ರದಾಯಕಃ |
ದಶರಥಸ್ವಾತ್ಮದರ್ಶೀ ಚ ದಶರಥಾಭೀಷ್ಟದಾಯಕಃ || 68 ||

ದೋರ್ಭಿರ್ಧನುರ್ಧರಶ್ಚೈವ ದೀರ್ಘಶ್ಮಶ್ರುಜಟಾಧರಃ |
ದಶರಥಸ್ತೋತ್ರವರದೋ ದಶರಥಾಭೀಪ್ಸಿತಪ್ರದಃ || 69 ||

ದಶರಥಸ್ತೋತ್ರಸಂತುಷ್ಟೋ ದಶರಥೇನ ಸುಪೂಜಿತಃ |
ದ್ವಾದಶಾಷ್ಟಮಜನ್ಮಸ್ಥೋ ದೇವಪುಂಗವಪೂಜಿತಃ || 70 ||

ದೇವದಾನವದರ್ಪಘ್ನೋ ದಿನಂ ಪ್ರತಿಮುನಿಸ್ತುತಃ |
ದ್ವಾದಶಸ್ಥೋ ದ್ವಾದಶಾತ್ಮಾ ಸುತೋ ದ್ವಾದಶ ನಾಮಭೃತ್ || 71 ||

ದ್ವಿತೀಯಸ್ಥೋ ದ್ವಾದಶಾರ್ಕಸೂನುರ್ದೈವಜ್ಞಪೂಜಿತಃ |
ದೈವಜ್ಞಚಿತ್ತವಾಸೀ ಚ ದಮಯಂತ್ಯಾ ಸುಪೂಜಿತಃ || 72 ||

ದ್ವಾದಶಾಬ್ದಂತು ದುರ್ಭಿಕ್ಷಕಾರೀ ದುಃಸ್ವಪ್ನನಾಶನಃ |
ದುರಾರಾಧ್ಯೋ ದುರಾಧರ್ಷೋ ದಮಯಂತೀ ವರಪ್ರದಃ || 73 ||

ದುಷ್ಟದೂರೋ ದುರಾಚಾರ ಶಮನೋ ದೋಷವರ್ಜಿತಃ |
ದುಃಸಹೋ ದೋಷಹಂತಾ ಚ ದುರ್ಲಭೋ ದುರ್ಗಮಸ್ತಥಾ || 74 ||

ದುಃಖಪ್ರದೋ ದುಃಖಹಂತಾ ದೀಪ್ತರಂಜಿತ ದಿಙ್ಮುಖಃ |
ದೀಪ್ಯಮಾನ ಮುಖಾಂಭೋಜೋ ದಮಯಂತ್ಯಾಃ ಶಿವಪ್ರದಃ || 75 ||

ದುರ್ನಿರೀಕ್ಷ್ಯೋ ದೃಷ್ಟಮಾತ್ರ ದೈತ್ಯಮಂಡಲನಾಶಕಃ |
ದ್ವಿಜದಾನೈಕನಿರತೋ ದ್ವಿಜಾರಾಧನತತ್ಪರಃ || 76 ||

ದ್ವಿಜಸರ್ವಾರ್ತಿಹಾರೀ ಚ ದ್ವಿಜರಾಜ ಸಮರ್ಚಿತಃ |
ದ್ವಿಜದಾನೈಕಚಿತ್ತಶ್ಚ ದ್ವಿಜರಾಜ ಪ್ರಿಯಂಕರಃ || 77 ||

ದ್ವಿಜೋ ದ್ವಿಜಪ್ರಿಯಶ್ಚೈವ ದ್ವಿಜರಾಜೇಷ್ಟದಾಯಕಃ |
ದ್ವಿಜರೂಪೋ ದ್ವಿಜಶ್ರೇಷ್ಠೋ ದೋಷದೋ ದುಃಸಹೋಽಪಿ ಚ || 78 ||

ದೇವಾದಿದೇವೋ ದೇವೇಶೋ ದೇವರಾಜ ಸುಪೂಜಿತಃ |
ದೇವರಾಜೇಷ್ಟ ವರದೋ ದೇವರಾಜ ಪ್ರಿಯಂಕರಃ || 79 ||

ದೇವಾದಿವಂದಿತೋ ದಿವ್ಯತನುರ್ದೇವಶಿಖಾಮಣಿಃ |
ದೇವಗಾನಪ್ರಿಯಶ್ಚೈವ ದೇವದೇಶಿಕಪುಂಗವಃ || 80 ||

ದ್ವಿಜಾತ್ಮಜಾಸಮಾರಾಧ್ಯೋ ಧ್ಯೇಯೋ ಧರ್ಮೀ ಧನುರ್ಧರಃ |
ಧನುಷ್ಮಾನ್ ಧನದಾತಾ ಚ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮವಿವರ್ಜಿತಃ || 81 ||

ಧರ್ಮರೂಪೋ ಧನುರ್ದಿವ್ಯೋ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಾತ್ಮಚೇತನಃ |
ಧರ್ಮರಾಜ ಪ್ರಿಯಕರೋ ಧರ್ಮರಾಜ ಸುಪೂಜಿತಃ || 82 ||

ಧರ್ಮರಾಜೇಷ್ಟವರದೋ ಧರ್ಮಾಭೀಷ್ಟಫಲಪ್ರದಃ |
ನಿತ್ಯತೃಪ್ತಸ್ವಭಾವಶ್ಚ ನಿತ್ಯಕರ್ಮರತಸ್ತಥಾ || 83 ||

ನಿಜಪೀಡಾರ್ತಿಹಾರೀ ಚ ನಿಜಭಕ್ತೇಷ್ಟದಾಯಕಃ |
ನಿರ್ಮಾಸದೇಹೋ ನೀಲಶ್ಚ ನಿಜಸ್ತೋತ್ರ ಬಹುಪ್ರಿಯಃ || 84 ||

ನಳಸ್ತೋತ್ರ ಪ್ರಿಯಶ್ಚೈವ ನಳರಾಜಸುಪೂಜಿತಃ |
ನಕ್ಷತ್ರಮಂಡಲಗತೋ ನಮತಾಂ ಪ್ರಿಯಕಾರಕಃ || 85 ||

ನಿತ್ಯಾರ್ಚಿತಪದಾಂಭೋಜೋ ನಿಜಾಜ್ಞಾ ಪರಿಪಾಲಕಃ |
ನವಗ್ರಹವರೋ ನೀಲವಪುರ್ನಳಕರಾರ್ಚಿತಃ || 86 ||

ನಳಪ್ರಿಯಾನಂದಿತಶ್ಚ ನಳಕ್ಷೇತ್ರನಿವಾಸಕಃ |
ನಳಪಾಕ ಪ್ರಿಯಶ್ಚೈವ ನಳಪದ್ಭಂಜನಕ್ಷಮಃ || 87 ||

ನಳಸರ್ವಾರ್ತಿಹಾರೀ ಚ ನಳೇನಾತ್ಮಾರ್ಥಪೂಜಿತಃ |
ನಿಪಾಟವೀನಿವಾಸಶ್ಚ ನಳಾಭೀಷ್ಟವರಪ್ರದಃ || 88 ||

ನಳತೀರ್ಥಸಕೃತ್ ಸ್ನಾನ ಸರ್ವಪೀಡಾನಿವಾರಕಃ |
ನಳೇಶದರ್ಶನಸ್ಯಾಶು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಪದವೀಪ್ರದಃ || 89 ||

ನಕ್ಷತ್ರರಾಶ್ಯಧಿಪಶ್ಚ ನೀಲಧ್ವಜವಿರಾಜಿತಃ |
ನಿತ್ಯಯೋಗರತಶ್ಚೈವ ನವರತ್ನವಿಭೂಷಿತಃ || 90 ||

ನವಧಾ ಭಜ್ಯದೇಹಶ್ಚ ನವೀಕೃತಜಗತ್ತ್ರಯಃ |
ನವಗ್ರಹಾಧಿಪಶ್ಚೈವ ನವಾಕ್ಷರಜಪಪ್ರಿಯಃ || 91 ||

ನವಾತ್ಮಾ ನವಚಕ್ರಾತ್ಮಾ ನವತತ್ತ್ವಾಧಿಪಸ್ತಥಾ |
ನವೋದನ ಪ್ರಿಯಶ್ಚೈವ ನವಧಾನ್ಯಪ್ರಿಯಸ್ತಥಾ || 92 ||

ನಿಷ್ಕಂಟಕೋ ನಿಸ್ಪೃಹಶ್ಚ ನಿರಪೇಕ್ಷೋ ನಿರಾಮಯಃ |
ನಾಗರಾಜಾರ್ಚಿತಪದೋ ನಾಗರಾಜಪ್ರಿಯಂಕರಃ || 93 ||

ನಾಗರಾಜೇಷ್ಟವರದೋ ನಾಗಾಭರಣ ಭೂಷಿತಃ |
ನಾಗೇಂದ್ರಗಾನ ನಿರತೋ ನಾನಾಭರಣಭೂಷಿತಃ || 94 ||

ನವಮಿತ್ರ ಸ್ವರೂಪಶ್ಚ ನಾನಾಶ್ಚರ್ಯವಿಧಾಯಕಃ |
ನಾನಾದ್ವೀಪಾಧಿಕರ್ತಾ ಚ ನಾನಾಲಿಪಿಸಮಾವೃತಃ || 95 ||

ನಾನಾರೂಪ ಜಗತ್ ಸ್ರಷ್ಟಾ ನಾನಾರೂಪಜನಾಶ್ರಯಃ |
ನಾನಾಲೋಕಾಧಿಪಶ್ಚೈವ ನಾನಾಭಾಷಾಪ್ರಿಯಸ್ತಥಾ || 96 ||

ನಾನಾರೂಪಾಧಿಕಾರೀ ಚ ನವರತ್ನಪ್ರಿಯಸ್ತಥಾ |
ನಾನಾವಿಚಿತ್ರವೇಷಾಢ್ಯೋ ನಾನಾಚಿತ್ರ ವಿಧಾಯಕಃ || 97 ||

ನೀಲಜೀಮೂತಸಂಕಾಶೋ ನೀಲಮೇಘಸಮಪ್ರಭಃ |
ನೀಲಾಂಜನಚಯಪ್ರಖ್ಯೋ ನೀಲವಸ್ತ್ರಧರಪ್ರಿಯಃ || 98 ||

ನೀಚಭಾಷಾ ಪ್ರಚಾರಜ್ಞೋ ನೀಚೇ ಸ್ವಲ್ಪಫಲಪ್ರದಃ |
ನಾನಾಗಮ ವಿಧಾನಜ್ಞೋ ನಾನಾನೃಪಸಮಾವೃತಃ || 99 ||

ನಾನಾವರ್ಣಾಕೃತಿಶ್ಚೈವ ನಾನಾವರ್ಣಸ್ವರಾರ್ತವಃ |
ನಾಗಲೋಕಾಂತವಾಸೀ ಚ ನಕ್ಷತ್ರತ್ರಯಸಂಯುತಃ || 100 ||

ನಭಾದಿಲೋಕಸಂಭೂತೋ ನಾಮಸ್ತೋತ್ರಬಹುಪ್ರಿಯಃ |
ನಾಮಪಾರಾಯಣಪ್ರೀತೋ ನಾಮಾರ್ಚನವರಪ್ರದಃ || 101 ||

ನಾಮಸ್ತೋತ್ರೈಕಚಿತ್ತಶ್ಚ ನಾನಾರೋಗಾರ್ತಿಭಂಜನಃ |
ನವಗ್ರಹಸಮಾರಾಧ್ಯೋ ನವಗ್ರಹ ಭಯಾಪಹಃ || 102 ||

ನವಗ್ರಹಸುಸಂಪೂಜ್ಯೋ ನಾನಾವೇದ ಸುರಕ್ಷಕಃ |
ನವಗ್ರಹಾಧಿರಾಜಶ್ಚ ನವಗ್ರಹಜಪಪ್ರಿಯಃ || 103 ||

ನವಗ್ರಹಮಯಜ್ಯೋತಿರ್ನವಗ್ರಹ ವರಪ್ರದಃ |
ನವಗ್ರಹಾಣಾಮಧಿಪೋ ನವಗ್ರಹ ಸುಪೀಡಿತಃ || 104 ||

ನವಗ್ರಹಾಧೀಶ್ವರಶ್ಚ ನವಮಾಣಿಕ್ಯಶೋಭಿತಃ |
ಪರಮಾತ್ಮಾ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಪರಮೈಶ್ವರ್ಯಕಾರಣಃ || 105 ||

ಪ್ರಪನ್ನಭಯಹಾರೀ ಚ ಪ್ರಮತ್ತಾಸುರಶಿಕ್ಷಕಃ |
ಪ್ರಾಸಹಸ್ತಃ ಪಂಗುಪಾದಃ ಪ್ರಕಾಶಾತ್ಮಾ ಪ್ರತಾಪವಾನ್ || 106 ||

ಪಾವನಃ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮಾ ಪುತ್ರಪೌತ್ರ ಪ್ರವರ್ಧನಃ |
ಪ್ರಸನ್ನಾತ್ಸರ್ವಸುಖದಃ ಪ್ರಸನ್ನೇಕ್ಷಣ ಏವ ಚ || 107 ||

ಪ್ರಜಾಪತ್ಯಃ ಪ್ರಿಯಕರಃ ಪ್ರಣತೇಪ್ಸಿತರಾಜ್ಯದಃ |
ಪ್ರಜಾನಾಂ ಜೀವಹೇತುಶ್ಚ ಪ್ರಾಣಿನಾಂ ಪರಿಪಾಲಕಃ || 108 ||

ಪ್ರಾಣರೂಪೀ ಪ್ರಾಣಧಾರೀ ಪ್ರಜಾನಾಂ ಹಿತಕಾರಕಃ |
ಪ್ರಾಜ್ಞಃ ಪ್ರಶಾಂತಃ ಪ್ರಜ್ಞಾವಾನ್ ಪ್ರಜಾರಕ್ಷಣದೀಕ್ಷಿತಃ || 109 ||

ಪ್ರಾವೃಷೇಣ್ಯಃ ಪ್ರಾಣಕಾರೀ ಪ್ರಸನ್ನೋತ್ಸವವಂದಿತಃ |
ಪ್ರಜ್ಞಾನಿವಾಸಹೇತುಶ್ಚ ಪುರುಷಾರ್ಥೈಕಸಾಧನಃ || 110 ||

ಪ್ರಜಾಕರಃ ಪ್ರಾತಿಕೂಲ್ಯಃ ಪಿಂಗಳಾಕ್ಷಃ ಪ್ರಸನ್ನಧೀಃ |
ಪ್ರಪಂಚಾತ್ಮಾ ಪ್ರಸವಿತಾ ಪುರಾಣ ಪುರುಷೋತ್ತಮಃ || 111 ||

ಪುರಾಣ ಪುರುಷಶ್ಚೈವ ಪುರುಹೂತಃ ಪ್ರಪಂಚಧೃತ್ |
ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಃ ಪ್ರೀತಿಕರಃ ಪ್ರಿಯಕಾರೀ ಪ್ರಯೋಜನಃ || 112 ||

ಪ್ರೀತಿಮಾನ್ ಪ್ರವರಸ್ತುತ್ಯಃ ಪುರೂರವಸಮರ್ಚಿತಃ |
ಪ್ರಪಂಚಕಾರೀ ಪುಣ್ಯಶ್ಚ ಪುರುಹೂತ ಸಮರ್ಚಿತಃ || 113 ||

ಪಾಂಡವಾದಿ ಸುಸಂಸೇವ್ಯಃ ಪ್ರಣವಃ ಪುರುಷಾರ್ಥದಃ |
ಪಯೋದಸಮವರ್ಣಶ್ಚ ಪಾಂಡುಪುತ್ರಾರ್ತಿಭಂಜನಃ || 114 ||

ಪಾಂಡುಪುತ್ರೇಷ್ಟದಾತಾ ಚ ಪಾಂಡವಾನಾಂ ಹಿತಂಕರಃ |
ಪಂಚಪಾಂಡವಪುತ್ರಾಣಾಂ ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟಫಲಪ್ರದಃ || 115 ||

ಪಂಚಪಾಂಡವಪುತ್ರಾಣಾಂ ಸರ್ವಾರಿಷ್ಟ ನಿವಾರಕಃ |
ಪಾಂಡುಪುತ್ರಾದ್ಯರ್ಚಿತಶ್ಚ ಪೂರ್ವಜಶ್ಚ ಪ್ರಪಂಚಭೃತ್ || 116 ||

ಪರಚಕ್ರಪ್ರಭೇದೀ ಚ ಪಾಂಡವೇಷು ವರಪ್ರದಃ |
ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪಶ್ಚ ಪರಾಜ್ಞಾ ಪರಿವರ್ಜಿತಃ || 117 ||

ಪರಾತ್ಪರಃ ಪಾಶಹಂತಾ ಪರಮಾಣುಃ ಪ್ರಪಂಚಕೃತ್ |
ಪಾತಂಗೀ ಪುರುಷಾಕಾರಃ ಪರಶಂಭುಸಮುದ್ಭವಃ || 118 ||

ಪ್ರಸನ್ನಾತ್ಸರ್ವಸುಖದಃ ಪ್ರಪಂಚೋದ್ಭವಸಂಭವಃ |
ಪ್ರಸನ್ನಃ ಪರಮೋದಾರಃ ಪರಾಹಂಕಾರಭಂಜನಃ || 119 ||

ಪರಃ ಪರಮಕಾರುಣ್ಯಃ ಪರಬ್ರಹ್ಮಮಯಸ್ತಥಾ |
ಪ್ರಪನ್ನಭಯಹಾರೀ ಚ ಪ್ರಣತಾರ್ತಿಹರಸ್ತಥಾ || 120 ||

ಪ್ರಸಾದಕೃತ್ ಪ್ರಪಂಚಶ್ಚ ಪರಾಶಕ್ತಿ ಸಮುದ್ಭವಃ |
ಪ್ರದಾನಪಾವನಶ್ಚೈವ ಪ್ರಶಾಂತಾತ್ಮಾ ಪ್ರಭಾಕರಃ || 121 ||

ಪ್ರಪಂಚಾತ್ಮಾ ಪ್ರಪಂಚೋಪಶಮನಃ ಪೃಥಿವೀಪತಿಃ |
ಪರಶುರಾಮ ಸಮಾರಾಧ್ಯಃ ಪರಶುರಾಮವರಪ್ರದಃ || 122 ||

ಪರಶುರಾಮ ಚಿರಂಜೀವಿಪ್ರದಃ ಪರಮಪಾವನಃ |
ಪರಮಹಂಸಸ್ವರೂಪಶ್ಚ ಪರಮಹಂಸಸುಪೂಜಿತಃ || 123 ||

ಪಂಚನಕ್ಷತ್ರಾಧಿಪಶ್ಚ ಪಂಚನಕ್ಷತ್ರಸೇವಿತಃ |
ಪ್ರಪಂಚ ರಕ್ಷಿತಶ್ಚೈವ ಪ್ರಪಂಚಸ್ಯ ಭಯಂಕರಃ || 124 ||

ಫಲದಾನಪ್ರಿಯಶ್ಚೈವ ಫಲಹಸ್ತಃ ಫಲಪ್ರದಃ |
ಫಲಾಭಿಷೇಕಪ್ರಿಯಶ್ಚ ಫಲ್ಗುನಸ್ಯ ವರಪ್ರದಃ || 125 ||

ಫುಟಚ್ಛಮಿತ ಪಾಪೌಘಃ ಫಲ್ಗುನೇನ ಪ್ರಪೂಜಿತಃ |
ಫಣಿರಾಜಪ್ರಿಯಶ್ಚೈವ ಫುಲ್ಲಾಂಬುಜ ವಿಲೋಚನಃ || 126 ||

ಬಲಿಪ್ರಿಯೋ ಬಲೀ ಬಭ್ರುರ್ಬ್ರಹ್ಮವಿಷ್ಣ್ವೀಶ ಕ್ಲೇಶಕೃತ್ |
ಬ್ರಹ್ಮವಿಷ್ಣ್ವೀಶರೂಪಶ್ಚ ಬ್ರಹ್ಮಶಕ್ರಾದಿದುರ್ಲಭಃ || 127 ||

ಬಾಸದರ್ಷ್ಟ್ಯಾ ಪ್ರಮೇಯಾಂಗೋ ಬಿಭ್ರತ್ಕವಚಕುಂಡಲಃ |
ಬಹುಶ್ರುತೋ ಬಹುಮತಿರ್ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಪ್ರಿಯಃ || 128 ||

ಬಲಪ್ರಮಥನೋ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಬಹುರೂಪೋ ಬಹುಪ್ರದಃ |
ಬಾಲಾರ್ಕದ್ಯುತಿಮಾನ್ಬಾಲೋ ಬೃಹದ್ವಕ್ಷಾ ಬೃಹತ್ತನುಃ || 129 ||

ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಭೇದಕೃಚ್ಚೈವ ಭಕ್ತಸರ್ವಾರ್ಥಸಾಧಕಃ |
ಭವ್ಯೋ ಭೋಕ್ತಾ ಭೀತಿಕೃಚ್ಚ ಭಕ್ತಾನುಗ್ರಹಕಾರಕಃ || 130 ||

ಭೀಷಣೋ ಭೈಕ್ಷಕಾರೀ ಚ ಭೂಸುರಾದಿ ಸುಪೂಜಿತಃ |
ಭೋಗಭಾಗ್ಯಪ್ರದಶ್ಚೈವ ಭಸ್ಮೀಕೃತ ಜಗತ್ತ್ರಯಃ || 131 ||

ಭಯಾನಕೋ ಭಾನುಸೂನುರ್ಭೂತಿಭೂಷಿತ ವಿಗ್ರಹಃ |
ಭಾಸ್ವದ್ರತೋ ಭಕ್ತಿಮತಾಂ ಸುಲಭೋ ಭ್ರುಕುಟೀಮುಖಃ || 132 ||

ಭವಭೂತ ಗಣೈಃಸ್ತುತ್ಯೋ ಭೂತಸಂಘಸಮಾವೃತಃ |
ಭ್ರಾಜಿಷ್ಣುರ್ಭಗವಾನ್ಭೀಮೋ ಭಕ್ತಾಭೀಷ್ಟವರಪ್ರದಃ || 133 ||

ಭವಭಕ್ತೈಕಚಿತ್ತಶ್ಚ ಭಕ್ತಿಗೀತಸ್ತವೋನ್ಮುಖಃ |
ಭೂತಸಂತೋಷಕಾರೀ ಚ ಭಕ್ತಾನಾಂ ಚಿತ್ತಶೋಧನಃ || 134 ||

ಭಕ್ತಿಗಮ್ಯೋ ಭಯಹರೋ ಭಾವಜ್ಞೋ ಭಕ್ತಸುಪ್ರಿಯಃ |
ಭೂತಿದೋ ಭೂತಿಕೃದ್ ಭೋಜ್ಯೋ ಭೂತಾತ್ಮಾ ಭುವನೇಶ್ವರಃ || 135 ||

ಮಂದೋ ಮಂದಗತಿಶ್ಚೈವ ಮಾಸಮೇವ ಪ್ರಪೂಜಿತಃ |
ಮುಚುಕುಂದ ಸಮಾರಾಧ್ಯೋ ಮುಚುಕುಂದ ವರಪ್ರದಃ || 136 ||

ಮುಚುಕುಂದಾರ್ಚಿತಪದೋ ಮಹಾರೂಪೋ ಮಹಾಯಶಾಃ |
ಮಹಾಭೋಗೀ ಮಹಾಯೋಗೀ ಮಹಾಕಾಯೋ ಮಹಾಪ್ರಭುಃ || 137 ||

ಮಹೇಶೋ ಮಹದೈಶ್ವರ್ಯೋ ಮಂದಾರ ಕುಸುಮಪ್ರಿಯಃ |
ಮಹಾಕ್ರತುರ್ಮಹಾಮಾನೀ ಮಹಾಧೀರೋ ಮಹಾಜಯಃ || 138 ||

ಮಹಾವೀರೋ ಮಹಾಶಾಂತೋ ಮಂಡಲಸ್ಥೋ ಮಹಾದ್ಯುತಿಃ |
ಮಹಾಸುತೋ ಮಹೋದಾರೋ ಮಹನೀಯೋ ಮಹೋದಯಃ || 139 ||

ಮೈಥಿಲೀವರದಾಯೀ ಚ ಮಾರ್ತಾಂಡಸ್ಯ ದ್ವಿತೀಯಜಃ |
ಮೈಥಿಲೀಪ್ರಾರ್ಥನಾಕೢಪ್ತ ದಶಕಂಠ ಶಿರೋಪಹೃತ್ || 140 ||

ಮರಾಮರಹರಾರಾಧ್ಯೋ ಮಹೇಂದ್ರಾದಿ ಸುರಾರ್ಚಿತಃ |
ಮಹಾರಥೋ ಮಹಾವೇಗೋ ಮಣಿರತ್ನವಿಭೂಷಿತಃ || 141 ||

ಮೇಷನೀಚೋ ಮಹಾಘೋರೋ ಮಹಾಸೌರಿರ್ಮನುಪ್ರಿಯಃ |
ಮಹಾದೀರ್ಘೋ ಮಹಾಗ್ರಾಸೋ ಮಹದೈಶ್ವರ್ಯದಾಯಕಃ || 142 ||

ಮಹಾಶುಷ್ಕೋ ಮಹಾರೌದ್ರೋ ಮುಕ್ತಿಮಾರ್ಗ ಪ್ರದರ್ಶಕಃ |
ಮಕರಕುಂಭಾಧಿಪಶ್ಚೈವ ಮೃಕಂಡುತನಯಾರ್ಚಿತಃ || 143 ||

ಮಂತ್ರಾಧಿಷ್ಠಾನರೂಪಶ್ಚ ಮಲ್ಲಿಕಾಕುಸುಮಪ್ರಿಯಃ |
ಮಹಾಮಂತ್ರ ಸ್ವರೂಪಶ್ಚ ಮಹಾಯಂತ್ರಸ್ಥಿತಸ್ತಥಾ || 144 ||

ಮಹಾಪ್ರಕಾಶದಿವ್ಯಾತ್ಮಾ ಮಹಾದೇವಪ್ರಿಯಸ್ತಥಾ |
ಮಹಾಬಲಿ ಸಮಾರಾಧ್ಯೋ ಮಹರ್ಷಿಗಣಪೂಜಿತಃ || 145 ||

ಮಂದಚಾರೀ ಮಹಾಮಾಯೀ ಮಾಷದಾನಪ್ರಿಯಸ್ತಥಾ |
ಮಾಷೋದನ ಪ್ರೀತಚಿತ್ತೋ ಮಹಾಶಕ್ತಿರ್ಮಹಾಗುಣಃ || 146 ||

ಯಶಸ್ಕರೋ ಯೋಗದಾತಾ ಯಜ್ಞಾಂಗೋಽಪಿ ಯುಗಂಧರಃ |
ಯೋಗೀ ಯೋಗ್ಯಶ್ಚ ಯಾಮ್ಯಶ್ಚ ಯೋಗರೂಪೀ ಯುಗಾಧಿಪಃ || 147 ||

ಯಜ್ಞಭೃದ್ ಯಜಮಾನಶ್ಚ ಯೋಗೋ ಯೋಗವಿದಾಂ ವರಃ |
ಯಕ್ಷರಾಕ್ಷಸವೇತಾಳ ಕೂಷ್ಮಾಂಡಾದಿಪ್ರಪೂಜಿತಃ || 148 ||

ಯಮಪ್ರತ್ಯಧಿದೇವಶ್ಚ ಯುಗಪದ್ ಭೋಗದಾಯಕಃ |
ಯೋಗಪ್ರಿಯೋ ಯೋಗಯುಕ್ತೋ ಯಜ್ಞರೂಪೋ ಯುಗಾಂತಕೃತ್ || 149 ||

ರಘುವಂಶ ಸಮಾರಾಧ್ಯೋ ರೌದ್ರೋ ರೌದ್ರಾಕೃತಿಸ್ತಥಾ |
ರಘುನಂದನ ಸಲ್ಲಾಪೋ ರಘುಪ್ರೋಕ್ತ ಜಪಪ್ರಿಯಃ || 150 ||

ರೌದ್ರರೂಪೀ ರಥಾರೂಢೋ ರಾಘವೇಷ್ಟ ವರಪ್ರದಃ |
ರಥೀ ರೌದ್ರಾಧಿಕಾರೀ ಚ ರಾಘವೇಣ ಸಮರ್ಚಿತಃ || 151 ||

ರೋಷಾತ್ಸರ್ವಸ್ವಹಾರೀ ಚ ರಾಘವೇಣ ಸುಪೂಜಿತಃ |
ರಾಶಿದ್ವಯಾಧಿಪಶ್ಚೈವ ರಘುಭಿಃ ಪರಿಪೂಜಿತಃ || 152 ||

ರಾಜ್ಯಭೂಪಾಕರಶ್ಚೈವ ರಾಜರಾಜೇಂದ್ರ ವಂದಿತಃ |
ರತ್ನಕೇಯೂರಭೂಷಾಢ್ಯೋ ರಮಾನಂದನವಂದಿತಃ || 153 ||

ರಘುಪೌರುಷಸಂತುಷ್ಟೋ ರಘುಸ್ತೋತ್ರಬಹುಪ್ರಿಯಃ |
ರಘುವಂಶನೃಪೈಃಪೂಜ್ಯೋ ರಣನ್ಮಂಜೀರನೂಪುರಃ || 154 ||

ರವಿನಂದನ ರಾಜೇಂದ್ರೋ ರಘುವಂಶಪ್ರಿಯಸ್ತಥಾ |
ಲೋಹಜಪ್ರತಿಮಾದಾನಪ್ರಿಯೋ ಲಾವಣ್ಯವಿಗ್ರಹಃ || 155 ||

ಲೋಕಚೂಡಾಮಣಿಶ್ಚೈವ ಲಕ್ಷ್ಮೀವಾಣೀಸ್ತುತಿಪ್ರಿಯಃ |
ಲೋಕರಕ್ಷೋ ಲೋಕಶಿಕ್ಷೋ ಲೋಕಲೋಚನರಂಜಿತಃ || 156 ||

ಲೋಕಾಧ್ಯಕ್ಷೋ ಲೋಕವಂದ್ಯೋ ಲಕ್ಷ್ಮಣಾಗ್ರಜಪೂಜಿತಃ |
ವೇದವೇದ್ಯೋ ವಜ್ರದೇಹೋ ವಜ್ರಾಂಕುಶಧರಸ್ತಥಾ || 157 ||

ವಿಶ್ವವಂದ್ಯೋ ವಿರೂಪಾಕ್ಷೋ ವಿಮಲಾಂಗವಿರಾಜಿತಃ |
ವಿಶ್ವಸ್ಥೋ ವಾಯಸಾರೂಢೋ ವಿಶೇಷಸುಖಕಾರಕಃ || 158 ||

ವಿಶ್ವರೂಪೀ ವಿಶ್ವಗೋಪ್ತಾ ವಿಭಾವಸು ಸುತಸ್ತಥಾ |
ವಿಪ್ರಪ್ರಿಯೋ ವಿಪ್ರರೂಪೋ ವಿಪ್ರಾರಾಧನ ತತ್ಪರಃ || 159 ||

ವಿಶಾಲನೇತ್ರೋ ವಿಶಿಖೋ ವಿಪ್ರದಾನಬಹುಪ್ರಿಯಃ |
ವಿಶ್ವಸೃಷ್ಟಿ ಸಮುದ್ಭೂತೋ ವೈಶ್ವಾನರಸಮದ್ಯುತಿಃ || 160 ||

ವಿಷ್ಣುರ್ವಿರಿಂಚಿರ್ವಿಶ್ವೇಶೋ ವಿಶ್ವಕರ್ತಾ ವಿಶಾಂಪತಿಃ |
ವಿರಾಡಾಧಾರಚಕ್ರಸ್ಥೋ ವಿಶ್ವಭುಗ್ವಿಶ್ವಭಾವನಃ || 161 ||

ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಾರಹೇತುಶ್ಚ ವಕ್ರಕ್ರೂರವಿವರ್ಜಿತಃ |
ವಿಶ್ವೋದ್ಭವೋ ವಿಶ್ವಕರ್ಮಾ ವಿಶ್ವಸೃಷ್ಟಿ ವಿನಾಯಕಃ || 162 ||

ವಿಶ್ವಮೂಲನಿವಾಸೀ ಚ ವಿಶ್ವಚಿತ್ರವಿಧಾಯಕಃ |
ವಿಶ್ವಾಧಾರವಿಲಾಸೀ ಚ ವ್ಯಾಸೇನ ಕೃತಪೂಜಿತಃ || 163 ||

ವಿಭೀಷಣೇಷ್ಟವರದೋ ವಾಂಛಿತಾರ್ಥಪ್ರದಾಯಕಃ |
ವಿಭೀಷಣಸಮಾರಾಧ್ಯೋ ವಿಶೇಷಸುಖದಾಯಕಃ || 164 ||

ವಿಷಮವ್ಯಯಾಷ್ಟಜನ್ಮಸ್ಥೋಽಪ್ಯೇಕಾದಶಫಲಪ್ರದಃ |
ವಾಸವಾತ್ಮಜಸುಪ್ರೀತೋ ವಸುದೋ ವಾಸವಾರ್ಚಿತಃ || 165 ||

ವಿಶ್ವತ್ರಾಣೈಕನಿರತೋ ವಾಙ್ಮನೋತೀತವಿಗ್ರಹಃ |
ವಿರಾಣ್ಮಂದಿರಮೂಲಸ್ಥೋ ವಲೀಮುಖಸುಖಪ್ರದಃ || 166 ||

ವಿಪಾಶೋ ವಿಗತಾತಂಕೋ ವಿಕಲ್ಪಪರಿವರ್ಜಿತಃ |
ವರಿಷ್ಠೋ ವರದೋ ವಂದ್ಯೋ ವಿಚಿತ್ರಾಂಗೋ ವಿರೋಚನಃ || 167 ||

ಶುಷ್ಕೋದರಃ ಶುಕ್ಲವಪುಃ ಶಾಂತರೂಪೀ ಶನೈಶ್ಚರಃ |
ಶೂಲೀ ಶರಣ್ಯಃ ಶಾಂತಶ್ಚ ಶಿವಾಯಾಮಪ್ರಿಯಂಕರಃ || 168 ||

ಶಿವಭಕ್ತಿಮತಾಂ ಶ್ರೇಷ್ಠಃ ಶೂಲಪಾಣೀ ಶುಚಿಪ್ರಿಯಃ |
ಶ್ರುತಿಸ್ಮೃತಿಪುರಾಣಜ್ಞಃ ಶ್ರುತಿಜಾಲಪ್ರಬೋಧಕಃ || 169 ||

ಶ್ರುತಿಪಾರಗ ಸಂಪೂಜ್ಯಃ ಶ್ರುತಿಶ್ರವಣಲೋಲುಪಃ |
ಶ್ರುತ್ಯಂತರ್ಗತಮರ್ಮಜ್ಞಃ ಶ್ರುತ್ಯೇಷ್ಟವರದಾಯಕಃ || 170 ||

ಶ್ರುತಿರೂಪಃ ಶ್ರುತಿಪ್ರೀತಃ ಶ್ರುತೀಪ್ಸಿತಫಲಪ್ರದಃ |
ಶುಚಿಶ್ರುತಃ ಶಾಂತಮೂರ್ತಿಃ ಶ್ರುತಿಶ್ರವಣಕೀರ್ತನಃ || 171 ||

ಶಮೀಮೂಲನಿವಾಸೀ ಚ ಶಮೀಕೃತಫಲಪ್ರದಃ |
ಶಮೀಕೃತಮಹಾಘೋರಃ ಶರಣಾಗತವತ್ಸಲಃ || 172 ||

ಶಮೀತರುಸ್ವರೂಪಶ್ಚ ಶಿವಮಂತ್ರಜ್ಞಮುಕ್ತಿದಃ |
ಶಿವಾಗಮೈಕನಿಲಯಃ ಶಿವಮಂತ್ರಜಪಪ್ರಿಯಃ || 173 ||

ಶಮೀಪತ್ರಪ್ರಿಯಶ್ಚೈವ ಶಮೀಪರ್ಣಸಮರ್ಚಿತಃ |
ಶತೋಪನಿಷದಸ್ತುತ್ಯಃ ಶಾಂತ್ಯಾದಿಗುಣಭೂಷಿತಃ || 174 ||

ಶಾಂತ್ಯಾದಿಷಡ್ಗುಣೋಪೇತಃ ಶಂಖವಾದ್ಯಪ್ರಿಯಸ್ತಥಾ |
ಶ್ಯಾಮರಕ್ತಸಿತಜ್ಯೋತಿಃ ಶುದ್ಧಪಂಚಾಕ್ಷರಪ್ರಿಯಃ || 175 ||

ಶ್ರೀಹಾಲಾಸ್ಯಕ್ಷೇತ್ರವಾಸೀ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಶಕ್ತಿಧರಸ್ತಥಾ |
ಷೋಡಶದ್ವಯಸಂಪೂರ್ಣಲಕ್ಷಣಃ ಷಣ್ಮುಖಪ್ರಿಯಃ || 176 ||

ಷಡ್ಗುಣೈಶ್ವರ್ಯಸಂಯುಕ್ತಃ ಷಡಂಗಾವರಣೋಜ್ವಲಃ |
ಷಡಕ್ಷರಸ್ವರೂಪಶ್ಚ ಷಟ್ಚಕ್ರೋಪರಿ ಸಂಸ್ಥಿತಃ || 177 ||

ಷೋಡಶೀ ಷೋಡಶಾಂತಶ್ಚ ಷಟ್ಶಕ್ತಿವ್ಯಕ್ತಮೂರ್ತಿಮಾನ್ |
ಷಡ್ಭಾವರಹಿತಶ್ಚೈವ ಷಡಂಗಶ್ರುತಿಪಾರಗಃ || 178 ||

ಷಟ್ಕೋಣಮಧ್ಯನಿಲಯಃ ಷಟ್ಶಾಸ್ತ್ರಸ್ಮೃತಿಪಾರಗಃ |
ಸ್ವರ್ಣೇಂದ್ರನೀಲಮಕುಟಃ ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟಪ್ರದಾಯಕಃ || 179 ||

ಸರ್ವಾತ್ಮಾ ಸರ್ವದೋಷಘ್ನಃ ಸರ್ವಗರ್ವಪ್ರಭಂಜನಃ |
ಸಮಸ್ತಲೋಕಾಭಯದಃ ಸರ್ವದೋಷಾಂಗನಾಶಕಃ || 180 ||

ಸಮಸ್ತಭಕ್ತಸುಖದಃ ಸರ್ವದೋಷನಿವರ್ತಕಃ |
ಸರ್ವನಾಶಕ್ಷಮಃ ಸೌಮ್ಯಃ ಸರ್ವಕ್ಲೇಶನಿವಾರಕಃ || 181 ||

ಸರ್ವಾತ್ಮಾ ಸರ್ವದಾ ತುಷ್ಟಃ ಸರ್ವಪೀಡಾನಿವಾರಕಃ |
ಸರ್ವರೂಪೀ ಸರ್ವಕರ್ಮಾ ಸರ್ವಜ್ಞಃ ಸರ್ವಕಾರಕಃ || 182 ||

ಸುಕೃತೀ ಸುಲಭಶ್ಚೈವ ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟಫಲಪ್ರದಃ |
ಸೂರ್ಯಾತ್ಮಜಃ ಸದಾತುಷ್ಟಃ ಸೂರ್ಯವಂಶಪ್ರದೀಪನಃ || 183 ||

ಸಪ್ತದ್ವೀಪಾಧಿಪಶ್ಚೈವ ಸುರಾಸುರಭಯಂಕರಃ |
ಸರ್ವಸಂಕ್ಷೋಭಹಾರೀ ಚ ಸರ್ವಲೋಕಹಿತಂಕರಃ || 184 ||

ಸರ್ವೌದಾರ್ಯಸ್ವಭಾವಶ್ಚ ಸಂತೋಷಾತ್ಸಕಲೇಷ್ಟದಃ |
ಸಮಸ್ತಋಷಿಭಿಃಸ್ತುತ್ಯಃ ಸಮಸ್ತಗಣಪಾವೃತಃ || 185 ||

ಸಮಸ್ತಗಣಸಂಸೇವ್ಯಃ ಸರ್ವಾರಿಷ್ಟವಿನಾಶನಃ |
ಸರ್ವಸೌಖ್ಯಪ್ರದಾತಾ ಚ ಸರ್ವವ್ಯಾಕುಲನಾಶನಃ || 186 ||

ಸರ್ವಸಂಕ್ಷೋಭಹಾರೀ ಚ ಸರ್ವಾರಿಷ್ಟ ಫಲಪ್ರದಃ |
ಸರ್ವವ್ಯಾಧಿಪ್ರಶಮನಃ ಸರ್ವಮೃತ್ಯುನಿವಾರಕಃ || 187 ||

ಸರ್ವಾನುಕೂಲಕಾರೀ ಚ ಸೌಂದರ್ಯಮೃದುಭಾಷಿತಃ |
ಸೌರಾಷ್ಟ್ರದೇಶೋದ್ಭವಶ್ಚ ಸ್ವಕ್ಷೇತ್ರೇಷ್ಟವರಪ್ರದಃ || 188 ||

ಸೋಮಯಾಜಿ ಸಮಾರಾಧ್ಯಃ ಸೀತಾಭೀಷ್ಟ ವರಪ್ರದಃ |
ಸುಖಾಸನೋಪವಿಷ್ಟಶ್ಚ ಸದ್ಯಃಪೀಡಾನಿವಾರಕಃ || 189 ||

ಸೌದಾಮನೀಸನ್ನಿಭಶ್ಚ ಸರ್ವಾನುಲ್ಲಂಘ್ಯಶಾಸನಃ |
ಸೂರ್ಯಮಂಡಲಸಂಚಾರೀ ಸಂಹಾರಾಸ್ತ್ರನಿಯೋಜಿತಃ || 190 ||

ಸರ್ವಲೋಕಕ್ಷಯಕರಃ ಸರ್ವಾರಿಷ್ಟವಿಧಾಯಕಃ |
ಸರ್ವವ್ಯಾಕುಲಕಾರೀ ಚ ಸಹಸ್ರಜಪಸುಪ್ರಿಯಃ || 191 ||

ಸುಖಾಸನೋಪವಿಷ್ಟಶ್ಚ ಸಂಹಾರಾಸ್ತ್ರಪ್ರದರ್ಶಿತಃ |
ಸರ್ವಾಲಂಕಾರ ಸಂಯುಕ್ತಕೃಷ್ಣಗೋದಾನಸುಪ್ರಿಯಃ || 192 ||

ಸುಪ್ರಸನ್ನಃ ಸುರಶ್ರೇಷ್ಠಃ ಸುಘೋಷಃ ಸುಖದಃ ಸುಹೃತ್ |
ಸಿದ್ಧಾರ್ಥಃ ಸಿದ್ಧಸಂಕಲ್ಪಃ ಸರ್ವಜ್ಞಃ ಸರ್ವದಃ ಸುಖೀ || 193 ||

ಸುಗ್ರೀವಃ ಸುಧೃತಿಃ ಸಾರಃ ಸುಕುಮಾರಃ ಸುಲೋಚನಃ |
ಸುವ್ಯಕ್ತಃ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಃ ಸುವೀರಃ ಸುಜನಾಶ್ರಯಃ || 194 ||

ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರಸಮಾರಾಧ್ಯೋ ಹೇಯೋಪಾದೇಯವರ್ಜಿತಃ |
ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರೇಷ್ಟವರದೋ ಹಂಸಮಂತ್ರಾದಿ ಸಂಸ್ತುತಃ || 195 ||

ಹಂಸವಾಹ ಸಮಾರಾಧ್ಯೋ ಹಂಸವಾಹವರಪ್ರದಃ |
ಹೃದ್ಯೋ ಹೃಷ್ಟೋ ಹರಿಸಖೋ ಹಂಸೋ ಹಂಸಗತಿರ್ಹವಿಃ || 196 ||

ಹಿರಣ್ಯವರ್ಣೋ ಹಿತಕೃದ್ಧರ್ಷದೋ ಹೇಮಭೂಷಣಃ |
ಹವಿರ್ಹೋತಾ ಹಂಸಗತಿರ್ಹಂಸಮಂತ್ರಾದಿಸಂಸ್ತುತಃ || 197 ||

ಹನೂಮದರ್ಚಿತಪದೋ ಹಲಧೃತ್ ಪೂಜಿತಃ ಸದಾ |
ಕ್ಷೇಮದಃ ಕ್ಷೇಮಕೃತ್ಕ್ಷೇಮ್ಯಃ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಃ ಕ್ಷಾಮವರ್ಜಿತಃ || 198 ||

ಕ್ಷುದ್ರಘ್ನಃ ಕ್ಷಾಂತಿದಃ ಕ್ಷೇಮಃ ಕ್ಷಿತಿಭೂಷಃ ಕ್ಷಮಾಶ್ರಯಃ |
ಕ್ಷಮಾಧರಃ ಕ್ಷಯದ್ವಾರೋ ನಾಮ್ನಾಮಷ್ಟಸಹಸ್ರಕಂ || 199 ||

ವಾಕ್ಯೇನೈಕೇನ ವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ವಾಂಚಿತಾರ್ಥಂ ಪ್ರಯಚ್ಛತಿ |
ತಸ್ಮಾತ್ಸರ್ವಪ್ರಯತ್ನೇನ ನಿಯಮೇನ ಜಪೇತ್ಸುಧೀಃ || 200 ||

|| ಇತಿ ಶನೈಶ್ಚರಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಂ ||

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

ನಿಮ್ಮ ಮಿಂಚೆ ವಿಳಾಸ ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅತ್ಯಗತ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ನು * ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ