Skip to content

Daya Satakam in Kannada – ದಯಾ ಶತಕಂ

Daya Satakam or Daya ShatakamPin

Daya Satakam is a powerful stotram composed by Sri Vedantacharya for praying to Lord Venkateswara of Tirumala. Get Sri Daya Satakam in Kannada Pdf Lyrics here and chant it with devotion for the grace of Lord Venkateswara or Lord Vishnu.

Daya Satakam in Kannada – ದಯಾ ಶತಕಂ 

ಪ್ರಪದ್ಯೇ ತಂ ಗಿರಿಂ ಪ್ರಾಯಃ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾನುಕಂಪಯಾ |
ಇಕ್ಷುಸಾರಸ್ರವಂತ್ಯೇವ ಯನ್ಮೂರ್ತ್ಯಾ ಶರ್ಕರಾಯಿತಮ್ || ೧ ||

ವಿಗಾಹೇ ತೀರ್ಥಬಹುಲಾಂ ಶೀತಲಾಂ ಗುರುಸಂತತಿಮ್ |
ಶ್ರೀನಿವಾಸದಯಾಂಭೋಧಿಪರೀವಾಹಪರಂಪರಾಮ್ || ೨ ||

ಕೃತಿನಃ ಕಮಲಾವಾಸಕಾರುಣ್ಯೈಕಾಂತಿನೋ ಭಜೇ |
ಧತ್ತೇ ಯತ್ಸೂಕ್ತಿರೂಪೇಣ ತ್ರಿವೇದೀ ಸರ್ವಯೋಗ್ಯತಾಮ್ || ೩ ||

ಪರಾಶರಮುಖಾನ್ವಂದೇ ಭಗೀರಥನಯೇ ಸ್ಥಿತಾನ್ |
ಕಮಲಾಕಾಂತಕಾರುಣ್ಯಗಂಗಾಪ್ಲಾವಿತಮದ್ವಿಧಾನ್ || ೪ ||

ಅಶೇಷವಿಘ್ನಶಮನಮನೀಕೇಶ್ವರಮಾಶ್ರಯೇ |
ಶ್ರೀಮತಃ ಕರುಣಾಂಭೋಧೌ ಶಿಕ್ಷಾಸ್ರೋತ ಇವೋತ್ಥಿತಮ್ || ೫ ||

ಸಮಸ್ತಜನನೀಂ ವಂದೇ ಚೈತನ್ಯಸ್ತನ್ಯದಾಯಿನೀಮ್ |
ಶ್ರೇಯಸೀಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸಸ್ಯ ಕರುಣಾಮಿವ ರೂಪಿಣೀಮ್ || ೬ ||

ವಂದೇ ವೃಷಗಿರೀಶಸ್ಯ ಮಹಿಷೀಂ ವಿಶ್ವಧಾರಿಣೀಮ್ |
ತತ್ಕೃಪಾಪ್ರತಿಘಾತಾನಾಂ ಕ್ಷಮಯಾ ವಾರಣಂ ಯಯಾ || ೭ ||

ನಿಶಾಮಯತು ಮಾಂ ನೀಳಾ ಯದ್ಭೋಗಪಟಲೈರ್ಧ್ರುವಮ್ |
ಭಾವಿತಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸಸ್ಯ ಭಕ್ತದೋಷೇಷ್ವದರ್ಶನಮ್ || ೮ ||

ಕಮಪ್ಯನವಧಿಂ ವಂದೇ ಕರುಣಾವರುಣಾಲಯಮ್ |
ವೃಷಶೈಲತಟಸ್ಥಾನಾಂ ಸ್ವಯಂ ವ್ಯಕ್ತಿಮುಪಾಗತಮ್ || ೯ ||

ಅಕಿಂಚನನಿಧಿಂ ಸೂತಿಮಪವರ್ಗತ್ರಿವರ್ಗಯೋಃ |
ಅಂಜನಾದ್ರೀಶ್ವರದಯಾಮಭಿಷ್ಟೌಮಿ ನಿರಂಜನಾಮ್ || ೧೦ ||

ಅನುಚರಶಕ್ತ್ಯಾದಿಗುಣಾಮಗ್ರೇಸರಬೋಧವಿರಚಿತಾಲೋಕಾಮ್ |
ಸ್ವಾಧೀನವೃಷಗಿರೀಶಾಂ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಭೂತಾಂ ಪ್ರಮಾಣಯಾಮಿ ದಯಾಮ್ || ೧೧ ||

ಅಪಿ ನಿಖಿಲಲೋಕಸುಚರಿತಮುಷ್ಟಿಂಧಯದುರಿತಮೂರ್ಛನಾಜುಷ್ಟಮ್ |
ಸಂಜೀವಯತು ದಯೇ ಮಾಮಂಜನಗಿರಿನಾಥರಂಜನೀ ಭವತೀ || ೧೨ ||

ಭಗವತಿ ದಯೇ ಭವತ್ಯಾಂ ವೃಷಗಿರಿನಾಥೇ ಸಮಾಪ್ಲುತೇ ತುಂಗೇ |
ಅಪ್ರತಿಘಮಜ್ಜನಾನಾಂ ಹಸ್ತಾಲಂಬೋ ಮದಾಗಸಾಂ ಮೃಗ್ಯಃ || ೧೩ ||

ಕೃಪಣಜನಕಲ್ಪಲತಿಕಾಂ ಕೃತಾಪರಾಧಸ್ಯ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಾಮಾದ್ಯಾಮ್ |
ವೃಷಗಿರಿನಾಥದಯೇ ತ್ವಾಂ ವಿದಂತಿ ಸಂಸಾರತಾರಿಣೀಂ ವಿಬುಧಾಃ || ೧೪ ||

ವೃಷಗಿರಿಗೃಹಮೇಧಿಗುಣಾ ಬೋಧಬಲೈಶ್ವರ್ಯವೀರ್ಯಶಕ್ತಿಮುಖಾಃ |
ದೋಷಾ ಭವೇಯುರೇತೇ ಯದಿ ನಾಮ ದಯೇ ತ್ವಯಾ ವಿನಾಭೂತಾಃ || ೧೫ ||

ಆಸೃಷ್ಟಿ ಸಂತತಾನಾಮಪರಾಧಾನಾಂ ನಿರೋಧಿನೀಂ ಜಗತಃ |
ಪದ್ಮಾಸಹಾಯಕರುಣೇ ಪ್ರತಿಸಂಚರಕೇಳಿಮಾಚರಸಿ || ೧೬ ||

ಅಚಿದವಿಶಿಷ್ಟಾನ್ಪ್ರಲಯೇ ಜಂತೂನವಲೋಕ್ಯ ಜಾತನಿರ್ವೇದಾ |
ಕರಣಕಲೇಬರಯೋಗಂ ವಿತರಸಿ ವೃಷಶೈಲನಾಥಕರುಣೇ ತ್ವಮ್ || ೧೭ ||

ಅನುಗುಣದಶಾರ್ಪಿತೇನ ಶ್ರೀಧರಕರುಣೇ ಸಮಾಹಿತಸ್ನೇಹಾ |
ಶಮಯಸಿ ತಮಃ ಪ್ರಜಾನಾಂ ಶಾಸ್ತ್ರಮಯೇನ ಸ್ಥಿರಪ್ರದೀಪೇನ || ೧೮ ||

ರುಢಾ ವೃಷಾಚಲಪತೇಃ ಪಾದೇ ಮುಖಕಾಂತಿಪತ್ರಲಚ್ಛಾಯಾ |
ಕರುಣೇ ಸುಖಯಸಿ ವಿನತಾಂಕಟಾಕ್ಷವಿಟಪೈಃ ಕರಾಪಚೇಯಫಲೈಃ || ೧೯ ||

ನಯನೇ ವೃಷಾಚಲೇಂದೋಸ್ತಾರಾಮೈತ್ರೀಂ ದಧಾನಯಾ ಕರುಣೇ |
ದೃಷ್ಟಸ್ತ್ವಯೈವ ಜನಿಮಾನಪವರ್ಗಮಕೃಷ್ಟಪಚ್ಯಮನುಭವತಿ || ೨೦ ||

ಸಮಯೋಪನತೈಸ್ತವ ಪ್ರವಾಹೈರನುಕಂಪೇ ಕೃತಸಂಪ್ಲವಾ ಧರಿತ್ರೀ |
ಶರಣಾಗತಸಸ್ಯಮಾಲಿನೀಯಂ ವೃಷಶೈಲೇಶಕೃಷೀವಲಂ ಧಿನೋತಿ || ೨೧ ||

ಕಲಶೋದಧಿಸಂಪದೋ ಭವತ್ಯಾಃ ಕರುಣೇ ಸನ್ಮತಿಮಂಥಸಂಸ್ಕೃತಾಯಾಃ |
ಅಮೃತಾಂಶಮವೈಮಿ ದಿವ್ಯದೇಹಂ ಮೃತಸಂಜೀವನಮಂಜನಾಚಲೇಂದೋಃ || ೨೨ ||

ಜಲಧೇರಿವ ಶೀತತಾ ದಯೇ ತ್ವಂ ವೃಷಶೈಲಾಧಿಪತೇಸ್ಸ್ವಭಾವಭೂತಾ |
ಪ್ರಲಯಾರಭಟೀಂನಟೀಂ ತದೀಕ್ಷಾಂ ಪ್ರಸಭಂ ಗ್ರಾಹಯಸಿ ಪ್ರಸಕ್ತಿಲಾಸ್ಯಮ್ || ೨೩ ||

ಪ್ರಣತಪ್ರತಿಕೂಲಮೂಲಘಾತೀ ಪ್ರತಿಘಃ ಕೋಽಪಿ ವೃಷಾಚಲೇಶ್ವರಸ್ಯ |
ಕಲಮೇ ಯವಸಾಪಚಾಯನೀತ್ಯಾ ಕರುಣೇ ಕಿಂಕರತಾಂ ತವೋಪಯಾತಿ || ೨೪ ||

ಅಬಹಿಷ್ಕೃತನಿಗ್ರಹಾನ್ವಿದಂತಃ ಕಮಲಾಕಾಂತಗುಣಾನ್ಸ್ವತಂತ್ರತಾದೀನ್ |
ಅವಿಕಲ್ಪಮನುಗ್ರಹಂ ದುಹಾನಾಂ ಭವತೀಮೇವ ದಯೇ ಭಜಂತಿ ಸಂತಃ || ೨೫ ||

ಕಮಲಾನಿಲಯಸ್ತ್ವಯಾ ದಯಾಲುಃ ಕರುಣೇ ನಿಷ್ಕರುಣಾ ನಿರೂಪಣೇ ತ್ವಮ್ |
ಅತ ಏವ ಹಿ ತಾವಕಾಶ್ರಿತಾನಾಂ ದುರಿತಾನಾಂ ಭವತಿ ತ್ವದೇವ ಭೀತಿಃ || ೨೬ ||

ಅತಿಲಂಘಿತಶಾಸನೇಷ್ವಭೀಕ್ಷ್ಣಂ ವೃಷಶೈಲಾಧಿಪತಿರ್ವಿಜೃಂಭಿತೋಷ್ಮಾ |
ಪುನರೇವ ದಯೇ ಕ್ಷಮಾನಿದಾನೈರ್ಭವತೀಮಾದ್ರಿಯತೇ ಭವತ್ಯಧೀನೈಃ || ೨೭ ||

ಕರುಣೇ ದುರಿತೇಷು ಮಾಮಕೇಷು ಪ್ರತಿಕಾರಾಂತರದುರ್ಜಯೇಷು ಖಿನ್ನಃ |
ಕವಚಾಯಿತಯಾ ತ್ವಯೈವ ಶಾರ್ಂಗೀ ವಿಜಯಸ್ಥಾನಮುಪಾಶ್ರಿತೋ ವೃಷಾದ್ರಿಮ್ || ೨೮ ||

ಮಯಿ ತಿಷ್ಠತಿ ದುಷ್ಕೃತಾಂ ಪ್ರಧಾನೇ ಮಿತದೋಷಾನಿತರಾನ್ವಿಚಿನ್ವತೀ ತ್ವಮ್ |
ಅಪರಾಧಗಣೈರಪೂರ್ಣಕುಕ್ಷಿಃ ಕಮಲಾಕಾಂತದಯೇ ಕಥಂ ಭವಿತ್ರೀ || ೨೯ ||

ಅಹಮಸ್ಮ್ಯಪರಾಧಚಕ್ರವರ್ತೀ ಕರುಣೇ ತ್ವಂ ಚ ಗುಣೇಷು ಸಾರ್ವಭೌಮೀ |
ವಿದುಷೀ ಸ್ಥಿತಿಮೀದೃಶೀಂ ಸ್ವಯಂ ಮಾಂ ವೃಷಶೈಲೇಶ್ವರಪಾದಸಾತ್ಕುರು ತ್ವಮ್ || ೩೦ ||

ಅಶಿಥಿಲಕರಣೇಽಸ್ಮಿನ್ನಕ್ಷತಶ್ವಾಸವೃತ್ತೌ
ವಪುಷಿ ಗಮನಯೋಗ್ಯೇ ವಾಸಮಾಸಾದಯೇಯಮ್ |
ವೃಷಗಿರಿಕಟಕೇಷು ವ್ಯಂಜಯತ್ಸು ಪ್ರತೀತೈ-
ರ್ಮಧುಮಥನದಯೇ ತ್ವಾಂ ವಾರಿಧಾರಾವಿಶೇಷೈಃ || ೩೧ ||

ಅವಿದಿತನಿಜಯೋಗಕ್ಷೇಮಮಾತ್ಮಾನಭಿಜ್ಞಂ
ಗುಣಲವರಹಿತಂ ಮಾಂ ಗೋಪ್ತುಕಾಮಾ ದಯೇ ತ್ವಮ್ |
ಪರವತಿ ಚತುರೈಸ್ತೇ ವಿಭ್ರಮೈಃ ಶ್ರೀನಿವಾಸೇ
ಬಹುಮತಿಮನಪಾಯಾಂ ವಿಂದಸಿ ಶ್ರೀಧರಣ್ಯೋಃ || ೩೨ ||

ಫಲವಿತರಣದಕ್ಷಂ ಪಕ್ಷಪಾತಾನಭಿಜ್ಞಂ
ಪ್ರಗುಣಮನುವಿಧೇಯಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಪದ್ಮಾಸಹಾಯಮ್ |
ಮಹತಿ ಗುಣಸಮಾಜೇ ಮಾನಪೂರ್ವಂ ದಯೇ ತ್ವಂ
ಪ್ರತಿವದಸಿ ಯಥಾರ್ಹಂ ಪಾಪ್ಮನಾಂ ಮಾಮಕಾನಾಮ್ || ೩೩ ||

ಅನುಭವಿತುಮಘೌಘಂ ನಾಲಮಾಗಾಮಿಕಾಲಃ
ಪ್ರಶಮಯಿತುಮಶೇಷಂ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಾಭಿರ್ನ ಶಕ್ಯಮ್ |
ಸ್ವಯಮಿತಿ ಹಿ ದಯೇ ತ್ವಂ ಸ್ವೀಕೃತಶ್ರೀನಿವಾಸಾ
ಶಿಥಿಲಿತಭವಭೀತಿಶ್ಶ್ರೇಯಸೇ ಜಾಯಸೇ ನಃ || ೩೪ ||

ಅವತರಣವಿಶೇಷೈರಾತ್ಮಲೀಲಾಪದೇಶೈ-
ರವಮತಿಮನುಕಂಪೇ ಮಂದಚಿತ್ತೇಷು ವಿಂದನ್ |
ವೃಷಭಶಿಖರಿನಾಥಸ್ತ್ವನ್ನಿದೇಶೇನ ನೂನಂ
ಭಜತಿ ಚರಣಭಾಜಾಂ ಭಾವಿನೋ ಜನ್ಮಭೇದಾನ್ || ೩೫ ||

ಪರಹಿತಮನುಕಂಪೇ ಭಾವಯಂತ್ಯಾಂ ಭವತ್ಯಾಂ
ಸ್ಥಿರಮನುಪಧಿ ಹಾರ್ದಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸೋ ದಧಾನಃ |
ಲಲಿತರುಚಿಷು ಲಕ್ಷ್ಮೀಭೂಮಿನೀಲಾಸು ನೂನಂ
ಪ್ರಥಯತಿ ಬಹುಮಾನಂ ತ್ವತ್ಪ್ರತಿಚ್ಛಂದಬುದ್ಧ್ಯಾ || ೩೬ ||

ವೃಷಗಿರಿಸವಿಧೇಷು ವ್ಯಾಜತೋ ವಾಸಭಾಜಾಂ
ದುರಿತಕಲುಷಿತಾನಾಂ ದೂಯಮಾನಾ ದಯೇ ತ್ವಮ್ |
ಕರಣವಿಲಯಕಾಲೇ ಕಾಂದಿಶೀಕಸ್ಮೃತೀನಾಂ
ಸ್ಮರಯಸಿ ಬಹುಲೀಲಂ ಮಾಧವಂ ಸಾವಧಾನಾ || ೩೭ ||

ದಿಶಿ ದಿಶಿ ಗತಿವಿದ್ಭಿರ್ದೇಶಿಕೈರ್ನೀಯಮಾನಾ
ಸ್ಥಿರತರಮನುಕಂಪೇ ಸ್ತ್ಯಾನಲಗ್ನಾ ಗುಣೈಸ್ತ್ವಮ್ |
ಪರಿಗತವೃಷಶೈಲಂ ಪಾರಮಾರೋಪಯಂತೀ
ಭವಜಲಧಿಗತಾನಾಂ ಪೋತಪಾತ್ರೀ ಭವಿತ್ರೀ || ೩೮ ||

ಪರಿಮಿತಫಲಸಂಗಾತ್ಪ್ರಾಣಿನಃ ಕಿಮ್ಪಚಾನಾ
ನಿಗಮವಿಪಣಿಮಧ್ಯೇ ನಿತ್ಯಮುಕ್ತಾನುಷಕ್ತಮ್ |
ಪ್ರಸದನಮನುಕಂಪೇ ಪ್ರಾಪ್ತವತ್ಯಾಂ ಭವತ್ಯಾಂ
ವೃಷಗಿರಿಹರಿನೀಲಂ ವ್ಯಂಜಿತಂ ನಿರ್ವಿಶಂತಿ || ೩೯ ||

ತ್ವಯಿ ಬಹುಮತಿಹೀನಃ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾನುಕಂಪೇ
ಜಗತಿ ಗತಿಮಿಹಾನ್ಯಾಂ ದೇವಿ ಸಮ್ಮನ್ಯತೇ ಯಃ |
ಸ ಖಲು ವಿಬುಧಸಿಂಧೌ ಸನ್ನಿಕರ್ಷೇ ವಹಂತ್ಯಾಂ
ಶಮಯತಿ ಮೃಗತೃಷ್ಣಾವೀಚಿಕಾಭಿಃ ಪಿಪಾಸಾಮ್ || ೪೦ ||

ಆಜ್ಞಾಂ ಖ್ಯಾತಿಂ ಧನಮನುಚರಾನಾಧಿರಾಜ್ಯಾದಿಕಂ ವಾ
ಕಾಲೇ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಕಮಲವಸತೇರಪ್ಯಕಿಂಚಿತ್ಕರಾಣಿ |
ಪದ್ಮಾಕಾಂತಂ ಪ್ರಣಿಹಿತವತೀಂ ಪಾಲನೇಽನನ್ಯಸಾಧ್ಯೇ
ಸಾರಾಭಿಜ್ಞಾ ಜಗತಿ ಕೃತಿನಸ್ಸಂಶ್ರಯಂತೇ ದಯೇ ತ್ವಾಮ್ || ೪೧ ||

ಪ್ರಾಜಾಪತ್ಯಪ್ರಭೃತಿವಿಭವಂ ಪ್ರೇಕ್ಷ್ಯ ಪರ್ಯಾಯದುಃಖಂ
ಜನ್ಮಾಕಾಂಕ್ಷನ್ ವೃಷಗಿರಿವನೇ ಜಗ್ಮುಷಾಂ ತಸ್ಥುಷಾಂ ವಾ |
ಆಶಾಸಾನಾಃ ಕತಿಚನ ವಿಭೋಃ ತ್ವತ್ಪರಿಷ್ವಂಗಧನ್ಯೈಃ
ಅಂಗೀಕಾರಂ ಕ್ಷಣಮಪಿ ದಯೇ ಹಾರ್ದತುಂಗೈರಪಾಂಗೈಃ || ೪೨ ||

ನಾಭೀಪದ್ಮಸ್ಫುರಣಸುಭಗಾ ನವ್ಯನೀಲೋತ್ಪಲಾಭಾ
ಕ್ರೀಡಾಶೈಲಂ ಕಮಪಿ ಕರುಣೇ ವೃಣ್ವತೀ ವೇಂಕಟಾಖ್ಯಮ್ |
ಶೀತಾ ನಿತ್ಯಂ ಪ್ರಸದನವತೀ ಶ್ರದ್ಧಧಾನಾವಗಾಹ್ಯಾ
ದಿವ್ಯಾ ಕಾಚಿಜ್ಜಯತಿ ಮಹತೀ ದೀರ್ಘಿಕಾ ತಾವಕೀನಾ || ೪೩ ||

ಯಸ್ಮಿಂದೃಷ್ಟೇ ತದಿತರಸುಖೈರ್ಗಮ್ಯತೇ ಗೋಷ್ಪದತ್ವಂ
ಸತ್ಯಂ ಜ್ಞಾನಂ ತ್ರಿಭಿರವಧಿಭಿರ್ಮುಕ್ತಮಾನಂದಸಿಂಧುಮ್ |
ತ್ವತ್ಸ್ವೀಕಾರಾತ್ತಮಿಹ ಕೃತಿನಸ್ಸೂರಿಬೃಂದಾನುಭಾವ್ಯಂ
ನಿತ್ಯಾಪೂರ್ವಂ ನಿಧಿಮಿವ ದಯೇ ನಿರ್ವಿಶಂತ್ಯಂಜನಾದ್ರೌ || ೪೪ ||

ಸಾರಂ ಲಬ್ಧ್ವಾ ಕಮಪಿ ಮಹತಃ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಂಬುರಾಶೇಃ
ಕಾಲೇ ಕಾಲೇ ಘನರಸವತೀ ಕಾಲಿಕೇವಾನುಕಂಪೇ |
ವ್ಯಕ್ತೋನ್ಮೇಷಾ ಮೃಗಪತಿಗಿರೌ ವಿಶ್ವಮಾಪ್ಯಾಯಯಂತೀ
ಶೀಲೋಪಜ್ಞಂ ಕ್ಷರತಿ ಭವತೀ ಶೀತಲಂ ಸದ್ಗುಣೌಘಮ್ || ೪೫ ||

ಭೀಮೇ ನಿತ್ಯಂ ಭವಜಲನಿಧೌ ಮಜ್ಜತಾಂ ಮಾನವಾನಾ-
ಮಾಲಂಬಾರ್ಥಂ ವೃಷಗಿರಿಪತಿಸ್ತ್ವನ್ನಿದೇಶಾತ್ಪ್ರಯುಂಕ್ತೇ |
ಪ್ರಜ್ಞಾಸಾರಂ ಪ್ರಕೃತಿಮಹತಾ ಮೂಲಭಾಗೇನ ಜುಷ್ಟಂ
ಶಾಖಾಭೇದೈಸ್ಸುಭಗಮನಘಂ ಶಾಶ್ವತಂ ಶಾಸ್ತ್ರಪಾಣಿಮ್ || ೪೬ ||

ವಿದ್ವತ್ಸೇವಾಕತಕನಿಕಷೈರ್ವೀತಪಂಕಾಶಯಾನಾಂ
ಪದ್ಮಾಕಾಂತಃ ಪ್ರಣಯತಿ ದಯೇ ದರ್ಪಣಂ ತೇ ಸ್ವಶಾಸ್ತ್ರಮ್ |
ಲೀಲಾದಕ್ಷಾಂ ತ್ವದನವಸರೇ ಲಾಲಯನ್ವಿಪ್ರಲಿಪ್ಸಾಂ
ಮಾಯಾಶಾಸ್ತ್ರಾಣ್ಯಪಿ ದಮಯಿತುಂ ತ್ವತ್ಪ್ರಪನ್ನಪ್ರತೀಪಾನ್ || ೪೭ ||

ದೈವಾತ್ಪ್ರಾಪ್ತೇ ವೃಷಗಿರಿತಟಂ ದೇಹಿನಿ ತ್ವನ್ನಿದಾನಾ-
ತ್ಸ್ವಾಮಿನ್ಪಾಹೀತ್ಯವಶವಚನೇ ವಿಂದತಿ ಸ್ವಾಪಮಂತ್ಯಮ್ |
ದೇವಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ದಿಶತಿ ಕರುಣೇ ದೃಷ್ಟಿಮಿಚ್ಛಂಸ್ತ್ವದೀಯಾ-
ಮುದ್ಘಾತೇನ ಶ್ರುತಿಪರಿಷದಾಮುತ್ತರೇಣಾಭಿಮುಖ್ಯಮ್ || ೪೮ ||

ಶ್ರೇಯಸ್ಸೂತಿಂ ಸಕೃದಪಿ ದಯೇ ಸಮ್ಮತಾಂ ಯಸ್ಸಖೀಂ ತೇ
ಶೀತೋದಾರಾಮಲಭತ ಜನಃ ಶ್ರೀನಿವಾಸಸ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಮ್ |
ದೇವಾದೀನಾಮಯಮನೃಣತಾಂ ದೇಹವತ್ತ್ವೇಽಪಿ ವಿಂದ-
ನ್ಬಂಧಾನ್ಮುಕ್ತೋ ಬಲಿಭಿರನಘೈಃ ಪೂರ್ಯತೇ ತತ್ಪ್ರಯುಕ್ತೈಃ || ೪೯ ||

ದಿವ್ಯಾಪಾಂಗಂ ದಿಶಸಿ ಕರುಣೇ ಯೇಷು ಸದ್ದೇಶಿಕಾತ್ಮಾ
ಕ್ಷಿಪ್ರಂ ಪ್ರಾಪ್ತಾ ವೃಷಗಿರಿಪತಿಂ ಕ್ಷತ್ರಬಂಧ್ವಾದಯಸ್ತೇ |
ವಿಶ್ವಾಚಾರ್ಯಾ ವಿಧಿಶಿವಮುಖಾಸ್ಸ್ವಾಧಿಕಾರೋಪರುದ್ಧಾ
ಮನ್ಯೇ ಮಾತಾ ಜಡ ಇವ ಸುತೇ ವತ್ಸಲಾ ಮಾದೃಶೇ ತ್ವಮ್ || ೫೦ ||

ಅತಿಕೃಪಣೋಽಪಿ ಜಂತುರಧಿಗಮ್ಯ ದಯೇ ಭವತೀ-
ಮಶಿಥಿಲಧರ್ಮಸೇತುಪದವೀಂ ರುಚಿರಾಮಚಿರಾತ್ |
ಅಮಿತಮಹೋರ್ಮಿಜಾಲಮತಿಲಂಘ್ಯ ಭವಾಂಬುನಿಧಿಂ
ಭವತಿ ವೃಷಾಚಲೇಶಪದಪತ್ತನನಿತ್ಯಧನೀ || ೫೧ ||

ಅಭಿಮುಖಭಾವಸಂಪದಭಿಸಂಭವಿನಾಂ ಭವಿನಾಂ
ಕ್ವಚಿದುಪಲಕ್ಷಿತಾ ಕ್ವಚಿದಭಂಗುರಗೂಢಗತಿಃ |
ವಿಮಲರಸಾವಹಾ ವೃಷಗಿರೀಶದಯೇ ಭವತೀ
ಸಪದಿ ಸರಸ್ವತೀವ ಶಮಯತ್ಯಘಮಪ್ರತಿಘಮ್ || ೫೨ ||

ಅಪಿ ಕರುಣೇ ಜನಸ್ಯ ತರುಣೇಂದುವಿಭೂಷಣತಾ-
ಮಪಿ ಕಮಲಾಸನತ್ವಮಪಿ ಧಾಮ ವೃಷಾದ್ರಿಪತೇಃ |
ತರತಮತಾವಶೇನ ತನುತೇ ನನು ತೇ ವಿತತಿಃ
ಪರಹಿತವರ್ಷ್ಮಣಾ ಪರಿಪಚೇಲಿಮಕೇಲಿಮತೀ || ೫೩ ||

ಧೃತಭುವನಾ ದಯೇ ತ್ರಿವಿಧಗತ್ಯನುಕೂಲತರಾ
ವೃಷಗಿರಿನಾಥಪಾದಪರಿರಂಭವತೀ ಭವತೀ |
ಅವಿದಿತವೈಭವಾಽಪಿ ಸುರಸಿಂಧುರಿವಾತನುತೇ
ಸಕೃದವಗಾಹಮಾನಮಪತಾಪಮಪಾಪಮಪಿ || ೫೪ ||

ನಿಗಮಸಮಾಶ್ರಿತಾ ನಿಖಿಲಲೋಕಸಮೃದ್ಧಿಕರೀ
ಭಜದಘಕೂಲಮುದ್ವಹಗತಿಃ ಪರಿತಪ್ತಹಿತಾ |
ಪ್ರಕಟಿತಹಂಸಮತ್ಸ್ಯಕಮಠಾದ್ಯವತಾರಶತಾ
ವಿಬುಧಸರಿಚ್ಛ್ರಿಯಂ ವೃಷಗಿರೀಶದಯೇ ವಹಸಿ || ೫೫ ||

ಜಗತಿ ಮಿತಂಪಚಾ ತ್ವದಿತರಾ ತು ದಯೇ ತರಲಾ
ಫಲನಿಯಮೋಜ್ಝಿತಾ ಭವತಿ ಸಂತಪನಾಯ ಪುನಃ |
ತ್ವಮಿಹ ನಿರಂಕುಶಪ್ರಶಕನಾದಿವಿಭೂತಿಮತೀ
ವಿತರಸಿ ದೇಹಿನಾಂ ನಿರವಧಿಂ ವೃಷಶೈಲನಿಧಿಮ್ || ೫೬ ||

ಸಕರುಣಲೌಕಿಕಪ್ರಭುಪರಿಗ್ರಹನಿಗ್ರಹಯೋ-
ರ್ನಿಯತಿಮುಪಾಧಿಚಕ್ರಪರಿವೃತ್ತಿಪರಂಪರಯಾ |
ವೃಷಭಮಹೀಧರೇಶಕರುಣೇ ವಿತರಂಗಯತಾಂ
ಶ್ರುತಿಮಿತಸಂಪದಿ ತ್ವಯಿ ಕಥಂ ಭವಿತಾ ವಿಶಯಃ || ೫೭ ||

ವೃಷಗಿರಿಕೃಷ್ಣಮೇಘಜನಿತಾಂ ಜನಿತಾಪಹರಾಂ
ತ್ವದಭಿಮತಿಂ ಸುವೃಷ್ಟಿಮುಪಜೀವ್ಯ ನಿವೃತ್ತತೃಷಃ |
ಬಹುಷು ಜಲಾಶಯೇಷು ಬಹುಮಾನಮಪೋಹ್ಯ ದಯೇ
ನ ಜಹತಿ ಸತ್ಪಥಂ ಜಗತಿ ಚಾತಕವತ್ಕೃತಿನಃ || ೫೮ ||

ತ್ವದುದಯತೂಲಿಕಾಭಿರಮುನಾ ವೃಷಶೈಲಜುಷಾ
ಸ್ಥಿರತರಶಿಲ್ಪಿನೈವ ಪರಿಕಲ್ಪಿತಚಿತ್ರಧಿಯಃ |
ಯತಿಪತಿಯಾಮುನಪ್ರಭೃತಯಃ ಪ್ರಥಯಂತಿ ದಯೇ
ಜಗತಿ ಹಿತಂ ನ ನಸ್ತ್ವಯಿ ಭರನ್ಯಸನಾದಧಿಕಮ್ || ೫೯ ||

ಮೃದುಹೃದಯೇ ದಯೇ ಮೃದಿತಕಾಮಹಿತೇ ಮಹಿತೇ
ಧೃತವಿಬುಧೇ ಬುಧೇಷು ವಿತತಾತ್ಮಧುರೇ ಮಧುರೇ |
ವೃಷಗಿರಿಸಾರ್ವಭೌಮದಯಿತೇ ಮಯಿ ತೇ ಮಹತೀಂ
ಭವುಕನಿಧೇ ನಿಧೇಹಿ ಭವಮೂಲಹರಾಂ ಲಹರೀಮ್ || ೬೦ ||

ಅಕೂಪಾರೈರೇಕೋದಕಸಮಯವೈತಂಡಿಕಜವೈ-
ರನಿರ್ವಾಪ್ಯಾಂ ಕ್ಷಿಪ್ರಂ ಕ್ಷಪಯಿತುಮವಿದ್ಯಾಖ್ಯಬಡಬಾಮ್ |
ಕೃಪೇ ತ್ವಂ ತತ್ತಾದೃಕ್ಪ್ರಥಿಮವೃಷಪೃಥ್ವೀಧರಪತಿ-
ಸ್ವರೂಪದ್ವೈಗುಣ್ಯದ್ವಿಗುಣನಿಜಬಿಂದುಃ ಪ್ರಭವಸಿ || ೬೧ ||

ವಿವಿತ್ಸಾವೇತಾಲೀವಿಗಮಪರಿಶುದ್ಧೇಽಪಿ ಹೃದಯೇ
ಪಟುಪ್ರತ್ಯಾಹಾರಪ್ರಭೃತಿಪುಟಪಾಕಪ್ರಚಕಿತಾಃ |
ನಮಂತಸ್ತ್ವಾಂ ನಾರಾಯಣಶಿಖರಿಕೂಟಸ್ಥಕರುಣೇ
ನಿರುದ್ಧತ್ವದ್ದ್ರೋಹಾ ನೃಪತಿಸುತನೀತಿಂ ನ ಜಹತಿ || ೬೨ ||

ಅನನ್ಯಾಧೀನಸ್ಸನ್ಭವತಿ ಪರತಂತ್ರಃ ಪ್ರಣಮತಾಂ
ಕೃಪೇ ಸರ್ವದ್ರಷ್ಟಾ ನ ಗಣಯತಿ ತೇಷಾಮಪಕೃತಿಮ್ |
ಪತಿಸ್ತ್ವತ್ಪಾರಾರ್ಥ್ಯಂ ಪ್ರಥಯತಿ ವೃಷಕ್ಷ್ಮಾಧರಪತಿ-
ರ್ವ್ಯವಸ್ಥಾಂ ವೈಯಾತ್ಯಾದಿತಿ ವಿಘಟಯಂತೀ ವಿಹರಸಿ || ೬೩ ||

ಅಪಾಂ ಪತ್ಯುಶ್ಶತ್ರೂನಸಹನಮುನೇರ್ಧರ್ಮನಿಗಲಂ
ಕೃಪೇ ಕಾಕಸ್ಯೈಕಂ ಹಿತಮಿತಿ ಹಿನಸ್ತಿ ಸ್ಮ ನಯನಮ್ |
ವಿಲೀನಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋ ವೃಷಗಿರಿಪತಿಸ್ತ್ವದ್ವಿಹೃತಿಭಿ-
ರ್ದಿಶತ್ಯೇವಂ ದೇವೋ ಜನಿತಸುಗತಿಂ ದಂಡನಗತಿಮ್ || ೬೪ ||

ನಿಷಾದಾನಾಂ ನೇತಾ ಕಪಿಕುಲಪತಿಃ ಕಾಪಿ ಶಬರೀ
ಕುಚೇಲಃ ಕುಬ್ಜಾ ಸಾ ವ್ರಜಯುವತಯೋ ಮಾಲ್ಯಕೃದಿತಿ |
ಅಮೀಷಾಂ ನಿಮ್ನತ್ವಂ ವೃಷಗಿರಿಪತೇರುನ್ನತಿಮಪಿ
ಪ್ರಭೂತೈಸ್ಸ್ರೋತೋಭಿಃ ಪ್ರಸಭಮನುಕಂಪೇ ಶಮಯಸಿ || ೬೫ ||

ತ್ವಯಾ ದೃಷ್ಟಸ್ತುಷ್ಟಿಂ ಭಜತಿ ಪರಮೇಷ್ಠೀ ನಿಜಪದೇ
ವಹನ್ಮೂರ್ತೀರಷ್ಟೌ ವಿಹರತಿ ಮೃಡಾನೀಪರಿಬೃಢಃ |
ಬಿಭರ್ತಿ ಸ್ವಾರಾಜ್ಯಂ ವೃಷಶಿಖರಿಶೃಂಗಾರಿಕರುಣೇ
ಶುನಾಸೀರೋ ದೇವಾಸುರಸಮರನಾಸೀರಸುಭಟಃ || ೬೬ ||

ದಯೇ ದುಗ್ಧೋದನ್ವದ್ವ್ಯತಿಯುತಸುಧಾಸಿಂಧುನಯತ-
ಸ್ತ್ವದಾಶ್ಲೇಷಾನ್ನಿತ್ಯಂ ಜನಿತಮೃತಸಂಜೀವನದಶಾಃ |
ಸ್ವದಂತೇ ದಾಂತೇಭ್ಯಶ್ಶ್ರುತಿವದನಕರ್ಪೂರಗುಲಿಕಾ
ವಿವೃಣ್ವಂತಶ್ಚಿತ್ತಂ ವೃಷಶಿಖರಿವಿಶ್ವಂಭರಗುಣಾಃ || ೬೭ ||

ಜಗಜ್ಜನ್ಮಸ್ಥೇಮಪ್ರಲಯರಚನಾಕೇಲಿರಸಿಕೋ
ವಿಮುಕ್ತ್ಯೈಕದ್ವಾರಂ ವಿಘಟಿತಕವಾಟಂ ಪ್ರಣಯಿನಾಮ್ |
ಇತಿ ತ್ವಯ್ಯಾಯತ್ತಂ ದ್ವಿತಯಮುಪಧೀಕೃತ್ಯ ಕರುಣೇ
ವಿಶುದ್ಧಾನಾಂ ವಾಚಾಂ ವೃಷಶಿಖರಿನಾಥಸ್ಸ್ತುತಿಪದಮ್ || ೬೮ ||

ಕಲಿಕ್ಷೋಭೋನ್ಮೀಲತ್ಕ್ಷಿತಿಕಲುಷಕೂಲಂಕಷಜವೈ-
ರನುಚ್ಛೇದೈ ರೇತೈರವಟತಟವೈಷಮ್ಯರಹಿತೈಃ |
ಪ್ರವಾಹೈಸ್ತೇ ಪದ್ಮಾಸಹಚರಪರಿಷ್ಕಾರಿಣಿ ಕೃಪೇ
ವಿಕಲ್ಪಂತೇಽನಲ್ಪಾ ವೃಷಶಿಖರಿಣೋ ನಿರ್ಝರಗುಣಾಃ || ೬೯ ||

ಖಿಲಂ ಚೇತೋವೃತ್ತೇಃ ಕಿಮಿದಮಿತಿ ವಿಸ್ಮೇರಭುವನಂ
ಕೃಪೇ ಸಿಂಹಕ್ಷ್ಮಾಭೃತ್ಕೃತಮುಖಚಮತ್ಕಾರಕರಣಮ್ |
ಭರನ್ಯಾಸಚ್ಛನ್ನಪ್ರಬಲವೃಜಿನಪ್ರಾಭೃತಭೃತಾಂ
ಪ್ರತಿಪ್ರಸ್ಥಾನಂ ತೇ ಶ್ರುತಿನಗರಶೃಂಗಾಟಕಜುಷಃ || ೭೦ ||

ತ್ರಿವಿಧಚಿದಚಿತ್ಸತ್ತಾಸ್ಥೇಮಪ್ರವೃತ್ತಿನಿಯಾಮಿಕಾ
ವೃಷಗಿರಿವಿಭೋರಿಚ್ಛಾ ಸಾ ತ್ವಂ ಪರೈರಪರಾಹತಾ |
ಕೃಪಣಭರಭೃತ್ಕಿಂಕುರ್ವಾಣಪ್ರಭೂತಗುಣಾಂತರಾ
ವಹಸಿ ಕರುಣೇ ವೈಚಕ್ಷಣ್ಯಂ ಮದೀಕ್ಷಣಸಾಹಸೇ || ೭೧ ||

ವೃಷಗಿರಿಪತೇರ್ಹೃದ್ಯಾ ವಿಶ್ವಾವತಾರಸಹಾಯಿನೀ
ಕ್ಷಪಿತನಿಖಿಲಾವದ್ಯಾ ದೇವಿ ಕ್ಷಮಾದಿನಿಷೇವಿತಾ |
ಭುವನಜನನೀ ಪುಂಸಾಂ ಭೋಗಾಪವರ್ಗವಿಧಾಯಿನೀ
ವಿತಮಸಿ ಪದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಂ ನಿತ್ಯಾಂ ಬಿಭರ್ಷಿ ದಯೇ ಸ್ವಯಮ್ || ೭೨ ||

ಸ್ವಯಮುದಯಿನಸ್ಸಿದ್ಧಾದ್ಯಾವಿಷ್ಕೃತಾಶ್ಚ ಶುಭಾಲಯಾ
ವಿವಿಧವಿಭವವ್ಯೂಹಾವಾಸಾಃ ಪರಂ ಚ ಪದಂ ವಿಭೋಃ |
ವೃಷಗಿರಿಮುಖೇಷ್ವೇತೇಷ್ವಿಚ್ಛಾವಧಿ ಪ್ರತಿಲಬ್ಧಯೇ
ದೃಢವಿನಿಹಿತಾ ನಿಶ್ರೇಣಿಸ್ತ್ವಂ ದಯೇ ನಿಜಪರ್ವಭಿಃ || ೭೩ ||

ಹಿತಮಿತಿ ಜಗದ್ದೃಷ್ಟ್ಯಾ ಕ್ಲುಪ್ತೈರಕ್ಲುಪ್ತಫಲಾಂತರೈ-
ರಮತಿವಿಹಿತೈರನ್ಯೈರ್ಧರ್ಮಾಯಿತೈಶ್ಚ ಯದೃಚ್ಛಯಾ |
ಪರಿಣತಬಹುಚ್ಛದ್ಮಾ ಪದ್ಮಾಸಹಾಯದಯೇ ಸ್ವಯಂ
ಪ್ರದಿಶಸಿ ನಿಜಾಭಿಪ್ರೇತಂ ನಃ ಪ್ರಶಾಮ್ಯದಪತ್ರಪಾ || ೭೪ ||

ಅತಿವಿಧಿಶಿವೈರೈಶ್ವರ್ಯಾತ್ಮಾನುಭೂತಿರಸೈರ್ಜನಾ-
ನಹೃದಯಮಿಹೋಪಚ್ಛಂದ್ಯೈಷಾಮಸಂಗದಶಾರ್ಥಿನೀ |
ತೃಷಿತಜನತಾತೀರ್ಥಸ್ನಾನಕ್ರಮಕ್ಷಪಿತೈನಸಾಂ
ವಿತರಸಿ ದಯೇ ವೀತಾತಂಕಾ ವೃಷಾದ್ರಿಪತೇಃ ಪದಮ್ || ೭೫ ||

ವೃಷಗಿರಿಸುಧಾಸಿಂಧೌ ಜಂತುರ್ದಯೇ ನಿಹಿತಸ್ತ್ವಯಾ
ಭವಭಯಪರೀತಾಪಚ್ಛಿತ್ತ್ಯೈ ಭಜನ್ನಘಮರ್ಷಣಮ್ |
ಮುಷಿತಕಲುಷೋ ಮುಕ್ತೇರಗ್ರೇಸರೈರಭಿಪೂರ್ಯತೇ
ಸ್ವಯಮುಪನತೈಸ್ಸ್ವಾತ್ಮಾನಂದಪ್ರಭೃತ್ಯನುಬಂಧಿಭಿಃ || ೭೬ ||

ಅನಿತರಜುಷಾಮಂತರ್ಮೂಲೇಽಪ್ಯಪಾಯಪರಿಪ್ಲವೇ
ಕೃತವಿದನಘಾ ವಿಚ್ಛಿದ್ಯೈಷಾಂ ಕೃಪೇ ಯಮವಶ್ಯತಾಮ್ |
ಪ್ರಪದನಫಲಪ್ರತ್ಯಾದೇಶಪ್ರಸಂಗವಿವರ್ಜಿತಂ
ಪ್ರತಿವಿಧಿಮುಪಾಧತ್ಸೇ ಸಾರ್ಧಂ ವೃಷಾದ್ರಿಹಿತೈಷಿಣಾ || ೭೭ ||

ಕ್ಷಣವಿಲಯಿನಾಂ ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥಾನಾಂ ಫಲಾಯ ನಿವೇಶಿತೇ
ಪಿತೃಸುರಗಣೇ ನಿರ್ವೇಶಾತ್ಪ್ರಾಗಪಿ ಪ್ರಲಯಂ ಗತೇ |
ಅಧಿಗತವೃಷಕ್ಷ್ಮಾಭೃನ್ನಾಥಾಮಕಾಲವಶಂವದಾಂ
ಪ್ರತಿಭುವಮಿಹ ವ್ಯಾಚಖ್ಯುಸ್ತ್ವಾಂ ಕೃಪೇ ನಿರುಪಪ್ಲವಾಮ್ || ೭೮ ||

ತ್ವದುಪಸದನಾದದ್ಯ ಶ್ವೋ ವಾ ಮಹಾಪ್ರಲಯೇಽಪಿ ವಾ
ವಿತರತಿ ನಿಜಂ ಪಾದಾಂಭೋಜಂ ವೃಷಾಚಲಶೇಖರಃ |
ತದಿಹ ಕರುಣೇ ತತ್ತತ್ಕ್ರೀಡಾತರಂಗಪರಂಪರಾ-
ತರತಮತಯಾ ಜುಷ್ಟಾಯಾಸ್ತೇ ದುರತ್ಯಯತಾಂ ವಿದುಃ || ೭೯ ||

ಪ್ರಣಿಹಿತಧಿಯಾಂ ತ್ವತ್ಸಂಪೃಕ್ತೇ ವೃಷಾದ್ರಿಶಿಖಾಮಣೌ
ಪ್ರಸೃಮರಸುಧಾಧಾರಾಕಾರಾ ಪ್ರಸೀದತಿ ಭಾವನಾ |
ದೃಢಮಿತಿ ದಯೇ ದತ್ತಾಸ್ವಾದಂ ವಿಮುಕ್ತಿವಲಾಹಕಂ
ನಿಭೃತಗರುತೋ ನಿಧ್ಯಾಯಂತಿ ಸ್ಥಿರಾಶಯಚಾತಕಾಃ || ೮೦ ||

ಕೃಪೇ ವಿಗತವೇಲಯಾ ಕೃತಸಮಗ್ರಪೋಷೈಸ್ತ್ವಯಾ
ಕಲಿಜ್ವಲನದುರ್ಗತೇ ಜಗತಿ ಕಾಲಮೇಘಾಯಿತಮ್ |
ವೃಷಕ್ಷಿತಿಧರಾದಿಷು ಸ್ಥಿತಿಪದೇಷು ಸಾನುಪ್ಲವೈ-
ರ್ವೃಷಾದ್ರಿಪತಿವಿಗ್ರಹೈರ್ವ್ಯಪಗತಾಖಿಲಾವಗ್ರಹೈಃ || ೮೧ ||

ಪ್ರಸೂಯ ವಿವಿಧಂ ಜಗತ್ತದಭಿವೃದ್ಧಯೇ ತ್ವಂ ದಯೇ
ಸಮೀಕ್ಷಣವಿಚಿಂತನಪ್ರಭೃತಿಭಿಸ್ಸ್ವಯಂ ತಾದೃಶೈಃ |
ವಿಚಿತ್ರಗುಣಚಿತ್ರಿತಾಂ ವಿವಿಧದೋಷವೈದೇಶಿಕೀಂ
ವೃಷಾಚಲಪತೇಸ್ತನುಂ ವಿಶಸಿ ಮತ್ಸ್ಯಕೂರ್ಮಾದಿಕಾಮ್ || ೮೨ ||

ಯುಗಾಂತಸಮಯೋಚಿತಂ ಭಜತಿ ಯೋಗನಿದ್ರಾರಸಂ
ವೃಷಕ್ಷಿತಿಭೃದೀಶ್ವರೇ ವಿಹರಣಕ್ರಮಾಜ್ಜಾಗ್ರತಿ |
ಉದೀರ್ಣಚತುರರ್ಣವೀಕದನವೇದಿನೀಂ ಮೇದಿನೀಂ
ಸಮುದ್ಧೃತವತೀ ದಯೇ ತ್ವದಭಿಜುಷ್ಟಯಾ ದಂಷ್ಟ್ರಯಾ || ೮೩ ||

ಸಟಾಪಟಲಭೀಷಣೇ ಸರಭಸಾಟ್ಟಹಾಸೋದ್ಭಟೇ
ಸ್ಫುರತ್ಕ್ರುಧಿ ಪರಿಸ್ಫುಟಭ್ರುಕುಟಿಕೇಽಪಿ ವಕ್ತ್ರೇ ಕೃತೇ |
ದಯೇ ವೃಷಗಿರೀಶಿತುರ್ದನುಜಡಿಂಭದತ್ತಸ್ತನಾ
ಸರೋಜಸದೃಶಾ ದೃಶಾ ಸಮುದಿತಾಕೃತಿರ್ದೃಶ್ಯಸೇ || ೮೪ ||

ಪ್ರಸಕ್ತಮಧುನಾ ವಿಧಿಪ್ರಣಿಹಿತೈಸ್ಸಪರ್ಯೋದಕೈ-
ಸ್ಸಮಸ್ತದುರಿತಚ್ಛಿದಾ ನಿಗಮಗಂಧಿನಾ ತ್ವಂ ದಯೇ |
ಅಶೇಷಮವಿಶೇಷತಸ್ತ್ರಿಜಗದಂಜನಾದ್ರೀಶಿತು-
ಶ್ಚರಾಚರಮಚೀಕರಶ್ಚರಣಪಂಕಜೇನಾಂಕಿತಮ್ || ೮೫ ||

ಪರಶ್ವಥತಪೋಧನಪ್ರಥನಸತ್ಕೃತೂಪಾಕೃತ-
ಕ್ಷಿತೀಶ್ವರಪಶುಕ್ಷರತ್ಕ್ಷತಜಕುಂಕುಮಸ್ಥಾಸಕೈಃ |
ವೃಷಾಚಲದಯಾಲುನಾ ನನು ವಿಹರ್ತುಮಾಲಿಪ್ಯಥಾಃ
ನಿಧಾಯ ಹೃದಯೇ ದಯೇ ನಿಹತರಕ್ಷಿತಾನಾಂ ಹಿತಮ್ || ೮೬ ||

ಕೃಪೇ ಕೃತಜಗದ್ಧಿತೇ ಕೃಪಣಜಂತುಚಿಂತಾಮಣೇ
ರಮಾಸಹಚರಂ ತದಾ ರಘುಧುರೀಣಯಂತ್ಯಾ ತ್ವಯಾ |
ವ್ಯಭಜ್ಯತ ಸರಿತ್ಪತಿಸ್ಸಕೃದವೇಕ್ಷಣಾತ್ತತ್ಕ್ಷಣಾ-
ತ್ಪ್ರಕೃಷ್ಟಬಹುಪಾತಕಪ್ರಶಮಹೇತುನಾ ಸೇತುನಾ || ೮೭ ||

ಕೃಪೇ ಪರವತಸ್ತ್ವಯಾ ವೃಷಗಿರೀಶಿತುಃ ಕ್ರೀಡಿತಂ
ಜಗದ್ಧಿತಮಶೇಷತಸ್ತದಿದಮಿತ್ಥಮರ್ಥಾಪ್ಯತೇ |
ಮದಚ್ಛಲಪರಿಚ್ಯುತಪ್ರಣತದುಷ್ಕೃತಪ್ರೇಕ್ಷಿತೈ-
ರ್ಹತಪ್ರಬಲದಾನವೈರ್ಹಲಧರಸ್ಯ ಹೇಲಾಶತೈಃ || ೮೮ ||

ಪ್ರಭೂತವಿಬುಧದ್ವಿಷದ್ಭರಣಖಿನ್ನವಿಶ್ವಂಭರಾ-
ಭರಾಪನಯನಚ್ಛಲಾತ್ತ್ವಮವತಾರ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀಧರಮ್ |
ನಿರಾಕೃತವತೀ ದಯೇ ನಿಗಮಸೌಧದೀಪಶ್ರಿಯಾ
ವಿಪಶ್ಚಿದವಿಗೀತಯಾ ಜಗತಿ ಗೀತಯಾಽಂಧಂ ತಮಃ || ೮೯ ||

ವೃಷಾದ್ರಿಹಯಸಾದಿನಃ ಪ್ರಬಲದೋರ್ಮರುತ್ಪ್ರೇಂಖಿತ-
ಸ್ತ್ವಿಷಾ ಸ್ಫುಟತಟಿದ್ಗುಣಸ್ತ್ವದವಸೇಕಸಂಸ್ಕಾರವಾನ್ |
ಕರಿಷ್ಯತಿ ದಯೇ ಕಲಿಪ್ರಬಲಘರ್ಮನಿರ್ಮೂಲನಂ
ಪುನಃ ಕೃತಯುಗಾಂಕುರಂ ಭುವಿ ಕೃಪಾಣಧಾರಾಧರಃ || ೯೦ ||

ವಿಶ್ವೋಪಕಾರಮಿತಿ ನಾಮ ಸದಾ ದುಹಾನಾ-
ಮದ್ಯಾಪಿ ದೇವಿ ಭವತೀಮವಧೀರಯಂತಮ್ |
ನಾಥೇ ನಿವೇಶಯ ವೃಷಾದ್ರಿಪತೌ ದಯೇ ತ್ವಂ
ನ್ಯಸ್ತಸ್ವರಕ್ಷಣಭರಂ ತ್ವಯಿ ಮಾಂ ತ್ವಯೈವ || ೯೧ ||

ನೈಸರ್ಗಿಕೇಣ ತರಸಾ ಕರುಣೇ ನಿಯುಕ್ತಾ
ನಿಮ್ನೇತರೇಽಪಿ ಮಯಿ ತೇ ವಿತತಿರ್ಯದಿ ಸ್ಯಾತ್ |
ವಿಸ್ಮಾಪಯೇದ್ವೃಷಗಿರೀಶ್ವರಮಪ್ಯವಾರ್ಯಾ
ವೇಲಾತಿಲಂಘನದಶೇವ ಮಹಾಂಬುರಾಶೇಃ || ೯೨ ||

ವಿಜ್ಞಾತಶಾಸನಗತಿರ್ವಿಪರೀತವೃತ್ತ್ಯಾ
ವೃತ್ರಾದಿಭಿಃ ಪರಿಚಿತಾಂ ಪದವೀಂ ಭಜಾಮಿ |
ಏವಂ ವಿಧೇ ವೃಷಗಿರೀಶದಯೇ ಮಯಿ ತ್ವಂ
ದೀನೇ ವಿಭೋಶ್ಶಮಯ ದಂಡಧರತ್ವಲೀಲಾಮ್ || ೯೩ ||

ಮಾಸಾಹಸೋಕ್ತಿಘನಕಂಚುಕವಂಚಿತಾನ್ಯಃ
ಪಶ್ಯತ್ಸು ತೇಷು ವಿದಧಾಮ್ಯತಿಸಾಹಸಾನಿ |
ಪದ್ಮಾಸಹಾಯಕರುಣೇ ನ ರುಣತ್ಸಿ ಕಿಂ ತ್ವಂ
ಘೋರಂ ಕುಲಿಂಗಶಕುನೇರಿವ ಚೇಷ್ಟಿತಂ ಮೇ || ೯೪ ||

ವಿಕ್ಷೇಪಮರ್ಹಸಿ ದಯೇ ವಿಪಲಾಯಿತೇಽಪಿ
ವ್ಯಾಜಂ ವಿಭಾವ್ಯ ವೃಷಶೈಲಪತೇರ್ವಿಹಾರಮ್ |
ಸ್ವಾಧೀನಸತ್ವಸರಣಿಸ್ಸ್ವಯಮತ್ರ ಜಂತೌ
ದ್ರಾಘೀಯಸೀ ದೃಢತರಾ ಗುಣವಾಗುರಾ ತ್ವಮ್ || ೯೫ ||

ಸಂತನ್ಯಮಾನಮಪರಾಧಗಣಂ ವಿಚಿಂತ್ಯ
ತ್ರಸ್ಯಾಮಿ ಹಂತ ಭವತೀಂ ಚ ವಿಭಾವಯಾಮಿ |
ಅಹ್ನಾಯ ಮೇ ವೃಷಗಿರೀಶದಯೇ ಜಹೀಮಾ-
ಮಾಶೀವಿಷಗ್ರಹಣಕೇಲಿನಿಭಾಮವಸ್ಥಾಮ್ || ೯೬ ||

ಔತ್ಸುಕ್ಯಪೂರ್ವಮುಪಹೃತ್ಯ ಮಹಾಪರಾಧಾ-
ನ್ಮಾತಃ ಪ್ರಸಾದಯಿತುಮಿಚ್ಛತಿ ಮೇ ಮನಸ್ತ್ವಾಮ್ |
ಆಲಿಹ್ಯ ತಾನ್ನಿರವಶೇಷಮಲಬ್ಧತೃಪ್ತಿ-
ಸ್ತಾಮ್ಯಸ್ಯಹೋ ವೃಷಗಿರೀಶಧೃತಾ ದಯೇ ತ್ವಮ್ || ೯೭ ||

ಜಹ್ಯಾದ್ವೃಷಾಚಲಪತಿಃ ಪ್ರತಿಘೇಽಪಿ ನ ತ್ವಾಂ
ಘರ್ಮೋಪತಪ್ತ ಇವ ಶೀತಲತಾಮುದನ್ವಾನ್ |
ಸಾ ಮಾಮರುಂತುದಭರನ್ಯಸನಾನುವೃತ್ತಿ-
ಸ್ತದ್ವೀಕ್ಷಣೈಃ ಸ್ಪೃಶ ದಯೇ ತವ ಕೇಲಿಪದ್ಮೈಃ || ೯೮ ||

ದೃಷ್ಟೇಽಪಿ ದುರ್ಬಲಧಿಯಂ ದಮನೇಽಪಿ ದೃಪ್ತಂ
ಸ್ನಾತ್ವಾಽಪಿ ಧೂಲಿರಸಿಕಂ ಭಜನೇಽಪಿ ಭೀಮಮ್ |
ಬದ್ಧ್ವಾ ಗೃಹಾಣ ವೃಷಶೈಲಪತೇರ್ದಯೇ ಮಾಂ
ತ್ವದ್ವಾರಣಂ ಸ್ವಯಮನುಗ್ರಹಶೃಂಖಲಾಭಿಃ || ೯೯ ||

ನಾತಃ ಪರಂ ಕಿಮಪಿ ಮೇ ತ್ವಯಿ ನಾಥನೀಯಂ
ಮಾತರ್ದಯೇ ಮಯಿ ಕುರುಷ್ವ ತಥಾ ಪ್ರಸಾದಮ್ |
ಬದ್ಧಾದರೋ ವೃಷಗಿರಿಪ್ರಣಯೀ ಯಥಾಽಸೌ
ಮುಕ್ತಾನುಭೂತಿಮಿಹ ದಾಸ್ಯತಿ ಮೇ ಮುಕುಂದಃ || ೧೦೦ ||

ನಿಸ್ಸೀಮವೈಭವಜುಷಾಂ ಮಿಷತಾಂ ಗುಣಾನಾಂ
ಸ್ತೋತುರ್ದಯೇ ವೃಷಗಿರೀಶಗುಣೇಶ್ವರೀಂ ತ್ವಾಮ್ |
ತೈರೇವ ನೂನಮವಶೈರಭಿನಂದಿತಂ ಮೇ
ಸತ್ಯಾಪಿತಂ ತವ ಬಲಾದಕುತೋಭಯತ್ವಮ್ || ೧೦೧ ||

ಅದ್ಯಾಪಿ ತದ್ವೃಷಗಿರೀಶದಯೇ ಭವತ್ಯಾ-
ಮಾರಂಭಮಾತ್ರಮನಿದಂ ಪ್ರಥಮಸ್ತುತೀನಾಮ್ |
ಸಂದರ್ಶಿತಸ್ವಪರನಿರ್ವಹಣಾ ಸಹೇಥಾಃ
ಮಂದಸ್ಯ ಸಾಹಸಮಿದಂ ತ್ವಯಿ ವಂದಿನೋ ಮೇ || ೧೦೨ ||

ಪ್ರಾಯೋ ದಯೇ ತ್ವದನುಭಾವಮಹಾಂಬುರಾಶೌ
ಪ್ರಾಚೇತಸಪ್ರಭೃತಯೋಽಪಿ ಪರಂ ತಟಸ್ಥಾಃ |
ತತ್ರಾವತೀರ್ಣಮತಲಸ್ಪೃಶಮಾಪ್ಲುತಂ ಮಾಂ
ಪದ್ಮಾಪತೇಃ ಪ್ರಹಸನೋಚಿತಮಾದ್ರಿಯೇಥಾಃ || ೧೦೩ ||

ವೇದಾಂತದೇಶಿಕಪದೇ ವಿನಿವೇಶ್ಯ ಬಾಲಂ
ದೇವೋ ದಯಾಶತಕಮೇತದವಾದಯನ್ಮಾಮ್ |
ವೈಹಾರಿಕೇಣ ವಿಧಿನಾ ಸಮಯೇ ಗೃಹೀತಂ
ವೀಣಾವಿಶೇಷಮಿವ ವೇಂಕಟಶೈಲನಾಥಃ || ೧೦೪ ||

ಅನವಧಿಮಧಿಕೃತ್ಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾನುಕಂಪಾ-
ಮವಿತಥವಿಷಯತ್ವಾದ್ವಿಶ್ವಮವ್ರೀಳಯಂತೀ |
ವಿವಿಧಕುಶಲನೀವೀ ವೇಂಕಟೇಶಪ್ರಸೂತಾ
ಸ್ತುತಿರಿಯಮನವದ್ಯಾ ಶೋಭತೇ ಸತ್ವಭಾಜಾಮ್ || ೧೦೫ ||

ಶತಕಮಿದಮುದಾರಂ ಸಮ್ಯಗಭ್ಯಸ್ಯಮಾನಾನ್
ವೃಷಗಿರಿಮಧಿರುಹ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಮಾಲೋಕಯಂತೀ |
ಅನಿತರಶರಣಾನಾಮಾಧಿರಾಜ್ಯೇಽಭಿಷಿಂಚೇ-
ಚ್ಛಮಿತವಿಮತಪಕ್ಷಾ ಶಾರ್ಂಗಧನ್ವಾನುಕಂಪಾ || ೧೦೬ ||

ವಿಶ್ವಾನುಗ್ರಹಮಾತರಂ ವ್ಯತಿಷಜತ್ಸ್ವರ್ಗಾಪವರ್ಗಾಂ ಸುಧಾ-
ಸಧ್ರೀಚೀಮಿವ ವೇಂಕಟೇಶ್ವರಕವಿರ್ಭಕ್ತ್ಯಾ ದಯಾಮಸ್ತುತ |
ಪದ್ಮಾನಾಮಿಹ ಯದ್ವಿಧೇಯಭಗವತ್ಸಂಕಲ್ಪಕಲ್ಪದ್ರುಮಾ-
ಜ್ಜಂಝಾಮಾರುತಧೂತಚೂತನಯತಸ್ಸಾಮ್ಪಾತಿಕೋಽಯಂ ಕ್ರಮಃ || ೧೦೭ ||

ಕಾಮಂ ಸಂತು ಮಿಥಃ ಕರಂಬಿತಗುಣಾವದ್ಯಾನಿ ಪದ್ಯಾನಿ ನಃ
ಕಸ್ಯಾಸ್ಮಿನ್ ಶತಕೇ ಸದಂಬುಕತಕೇ ದೋಷಶ್ರುತಿಂ ಕ್ಷಾಮ್ಯತಿ |
ನಿಷ್ಪ್ರತ್ಯೂಹವೃಷಾದ್ರಿನಿರ್ಝರಝರತ್ಕಾರಚ್ಛಲೇನೋಚ್ಚಲ-
ದ್ದೀನಾಲಂಬನದಿವ್ಯದಂಪತಿದಯಾಕಲ್ಲೋಲಕೋಲಾಹಲಃ || ೧೦೮ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಕವಿತಾರ್ಕಿಕಸಿಂಹಸ್ಯ ಸರ್ವತಂತ್ರಸ್ವತಂತ್ರಸ್ಯ ಶ್ರೀಮದ್ವೇಂಕಟನಾಥಸ್ಯ ವೇದಾಂತಾಚಾರ್ಯಸ್ಯ ಕೃತಿಷು ದಯಾ ಶತಕಂ |

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

ನಿಮ್ಮ ಮಿಂಚೆ ವಿಳಾಸ ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅತ್ಯಗತ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ನು * ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ