Skip to content

Parashurama Ashta Vimsathi Nama Stotram in Kannada – ಶ್ರೀ ಪರಶುರಾಮಾಷ್ಟಾವಿಂಶತಿನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

Parashurama Ashta Vimsathi Nama Stotram LyricsPin

Parashurama Ashta Vimsathi Nama Stotram is a devotional prayer to Lord Parashurama. Get Parashurama Ashta Vimsathi Nama Stotram in Kannada Pdf Lyrics here and chant it for the grace of Lord Parashurama.

Parashurama Ashta Vimsathi Nama Stotram in Kannada – ಶ್ರೀ ಪರಶುರಾಮಾಷ್ಟಾವಿಂಶತಿನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ 

ಋಷಿರುವಾಚ |

ಯಮಾಹುರ್ವಾಸುದೇವಾಂಶಂ ಹೈಹಯಾನಾಂ ಕುಲಾಂತಕಮ್ |
ತ್ರಿಃಸಪ್ತಕೃತ್ವೋ ಯ ಇಮಾಂ ಚಕ್ರೇ ನಿಃಕ್ಷತ್ರಿಯಾಂ ಮಹೀಮ್ || ೧ ||

ದುಷ್ಟಂ ಕ್ಷತ್ರಂ ಭುವೋ ಭಾರಮಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಮನೀನಶತ್ |
ತಸ್ಯ ನಾಮಾನಿ ಪುಣ್ಯಾನಿ ವಚ್ಮಿ ತೇ ಪುರುಷರ್ಷಭ || ೨ ||

ಭೂಭಾರಹರಣಾರ್ಥಾಯ ಮಾಯಾಮಾನುಷವಿಗ್ರಹಃ |
ಜನಾರ್ದನಾಂಶಸಂಭೂತಃ ಸ್ಥಿತ್ಯುತ್ಪತ್ತ್ಯಪ್ಯಯೇಶ್ವರಃ || ೩ ||

ಭಾರ್ಗವೋ ಜಾಮದಗ್ನ್ಯಶ್ಚ ಪಿತ್ರಾಜ್ಞಾಪರಿಪಾಲಕಃ |
ಮಾತೃಪ್ರಾಣಪ್ರದೋ ಧೀಮಾನ್ ಕ್ಷತ್ರಿಯಾಂತಕರಃ ಪ್ರಭುಃ || ೪ ||

ರಾಮಃ ಪರಶುಹಸ್ತಶ್ಚ ಕಾರ್ತವೀರ್ಯಮದಾಪಹಃ |
ರೇಣುಕಾದುಃಖಶೋಕಘ್ನೋ ವಿಶೋಕಃ ಶೋಕನಾಶನಃ || ೫ ||

ನವೀನನೀರದಶ್ಯಾಮೋ ರಕ್ತೋತ್ಪಲವಿಲೋಚನಃ |
ಘೋರೋ ದಂಡಧರೋ ಧೀರೋ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಪ್ರಿಯಃ || ೬ ||

ತಪೋಧನೋ ಮಹೇಂದ್ರಾದೌ ನ್ಯಸ್ತದಂಡಃ ಪ್ರಶಾಂತಧೀಃ |
ಉಪಗೀಯಮಾನಚರಿತಃ ಸಿದ್ಧಗಂಧರ್ವಚಾರಣೈಃ || ೭ ||

ಜನ್ಮಮೃತ್ಯುಜರಾವ್ಯಾಧಿದುಃಖಶೋಕಭಯಾತಿಗಃ |
ಇತ್ಯಷ್ಟಾವಿಂಶತಿರ್ನಾಮ್ನಾಮುಕ್ತಾ ಸ್ತೋತ್ರಾತ್ಮಿಕಾ ಶುಭಾ || ೮ ||

ಅನಯಾ ಪ್ರೀಯತಾಂ ದೇವೋ ಜಾಮದಗ್ನ್ಯೋ ಮಹೇಶ್ವರಃ |
ನೇದಂ ಸ್ತೋತ್ರಮಶಾಂತಾಯ ನಾದಾಂತಾಯಾತಪಸ್ವಿನೇ || ೯ ||

ನಾವೇದವಿದುಷೇ ವಾಚ್ಯಮಶಿಷ್ಯಾಯ ಖಲಾಯ ಚ |
ನಾಸೂಯಕಾಯಾನೃಜವೇ ನ ಚಾನಿರ್ದಿಷ್ಟಕಾರಿಣೇ || ೧೦ ||

ಇದಂ ಪ್ರಿಯಾಯ ಪುತ್ರಾಯ ಶಿಷ್ಯಾಯಾನುಗತಾಯ ಚ |
ರಹಸ್ಯಧರ್ಮೋ ವಕ್ತವ್ಯೋ ನಾನ್ಯಸ್ಮೈ ತು ಕದಾಚನ || ೧೧ ||

ಇತಿ ಪರಶುರಾಮಾಷ್ಟಾವಿಂಶತಿ ನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ |

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

ನಿಮ್ಮ ಮಿಂಚೆ ವಿಳಾಸ ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅತ್ಯಗತ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ನು * ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ