Skip to content

Dattatreya Sahasranama Stotram in Kannada – ಶ್ರೀ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

Dattatreya Sahasranama Stotram or 1000 names of lord dattatreyaPin

Dattatreya Sahasranama Stotram is the 1000 names of lord Dattatreya composed in the form of a hymn. Get Sri Dattatreya Sahasranama Stotram in Kannada Pdf Lyrics here and chant the 1000 names of Dattatreya for his grace.

Dattatreya Sahasranama Stotram in Kannada – ಶ್ರೀ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ 

ಶ್ರೀದತ್ತಾತ್ರೇಯಾಯ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಾಯ ಸರ್ವಾಂತರಾತ್ಮನೇ ಸದ್ಗುರವೇ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ |

ಕದಾಚಿಚ್ಛಂಕರಾಚಾರ್ಯಶ್ಚಿಂತಯಿತ್ವಾ ದಿವಾಕರಮ್ |
ಕಿಂ ಸಾಧಿತಂ ಮಯಾ ಲೋಕೇ ಪೂಜಯಾ ಸ್ತುತಿವಂದನೈಃ || ೧ ||

ಬಹುಕಾಲೇ ಗತೇ ತಸ್ಯ ದತ್ತಾತ್ರೇಯಾತ್ಮಕೋ ಮುನಿಃ |
ಸ್ವಪ್ನೇ ಪ್ರದರ್ಶಯಾಮಾಸ ಸೂರ್ಯರೂಪಮನುತ್ತಮಮ್ || ೨ ||

ಉವಾಚ ಶಂಕರಂ ತತ್ರ ಪತದ್ರೂಪಮಧಾರಯತ್ |
ಪ್ರಾಪ್ಯಸೇ ತ್ವಂ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಕಾರಣಂ ಸ್ತೋತ್ರಮುತ್ತಮಮ್ || ೩ ||

ಉಪದೇಕ್ಷ್ಯೇ ದತ್ತನಾಮಸಹಸ್ರಂ ದೇವಪೂಜಿತಮ್ |
ದಾತುಂ ವಕ್ತುಮಶಕ್ಯಂ ಚ ರಹಸ್ಯಂ ಮೋಕ್ಷದಾಯಕಮ್ || ೪ ||

ಜಪೇಷು ಪುಣ್ಯತೀರ್ಥೇಷು ಚಾಂದ್ರಾಯಣಶತೇಷು ಚ |
ಯಜ್ಞವ್ರತಾದಿದಾನೇಷು ಸರ್ವಪುಣ್ಯಫಲಪ್ರದಮ್ || ೫ ||

ಶತವಾರಂ ಜಪೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಕರ್ಮಸಿದ್ಧಿರ್ನ ಸಂಶಯಃ |
ಏಕೇನೋಚ್ಚಾರಮಾತ್ರೇಣ ತತ್ಸ್ವರೂಪಂ ಲಭೇನ್ನರಃ || ೬ ||

ಯೋಗತ್ರಯಂ ಚ ಲಭತೇ ಸರ್ವಯೋಗಾನ್ನ ಸಂಶಯಃ |
ಮಾತೃಪಿತೃಗುರೂಣಾಂ ಚ ಹತ್ಯಾದೋಷೋ ವಿನಶ್ಯತಿ || ೭ ||

ಅನೇನ ಯಃ ಕಿಮಿತ್ಯುಕ್ತ್ವಾ ರೌರವಂ ನರಕಂ ವ್ರಜೇತ್ |
ಪಠಿತವ್ಯಂ ಶ್ರಾವಿತವ್ಯಂ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಸಮನ್ವಿತೈಃ || ೮ ||

ಸಂಕರೀಕೃತಪಾಪೈಶ್ಚ ಮಲಿನೀಕರಣೈರಪಿ |
ಪಾಪಕೋಟಿಸಹಸ್ರೈಶ್ಚ ಮುಚ್ಯತೇ ನಾತ್ರ ಸಂಶಯಃ || ೯ ||

ಯದ್ಗೃಹೇ ಸಂಸ್ಥಿತಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ದತ್ತನಾಮಸಹಸ್ರಕಮ್ |
ಸರ್ವಾವಶ್ಯಾದಿಕರ್ಮಾಣಿ ಸಮುಚ್ಚಾರ್ಯ ಜಪೇದ್ಧ್ರುವಮ್ || ೧೦ ||

ತತ್ತತ್ಕಾರ್ಯಂ ಚ ಲಭತೇ ಮೋಕ್ಷವಾನ್ ಯೋಗವಾನ್ ಭವೇತ್ ||

ಓಂ ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀದತ್ತಾತ್ರೇಯಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮಂತ್ರಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಋಷಿಃ | ಅನುಷ್ಟುಪ್ಛಂದಃ | ಶ್ರೀದತ್ತಪುರುಷಃ ಪರಮಾತ್ಮಾ ದೇವತಾ | ಓಂ ಹಂಸಹಂಸಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ಇತಿ ಬೀಜಮ್ | ಸೋಽಹಂ ಸೋಽಹಂ ಚ ಧೀಮಹಿ ಇತಿ ಶಕ್ತಿಃ | ಹಂಸಃ ಸೋಽಹಂ ಚ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ ಇತಿ ಕೀಲಕಮ್ | ಶ್ರೀಪರಮಪುರುಷಪರಮಹಂಸಪರಮಾತ್ಮಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ||

ಅಥಃ ನ್ಯಾಸಃ |

ಓಂ ಹಂಸೋ ಗಣೇಶಾಯ ಅಂಗುಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ಹಂಸೀ ಪ್ರಜಾಪತಯೇ ತರ್ಜನೀಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ಹಂಸೂಂ ಮಹಾವಿಷ್ಣವೇ ಮಧ್ಯಮಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ಹಂಸೈಃ ಶಂಭವೇ ಅನಾಮಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ಹಂಸೌ ಜೀವಾತ್ಮನೇ ಕನಿಷ್ಠಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಗಃ |
ಓಂ ಹಂಸಃ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಕರತಲಕರಪೃಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಏವಂ ಹೃದಯಾದಿಷಡಂಗನ್ಯಾಸಃ |
ಓಂ ಹಂಸಃ ಸೋಽಹಂ ಹಂಸಃ ಇತಿ ದಿಗ್ಬಂಧಃ ||

ಧ್ಯಾನಮ್ |

ಬಾಲಾರ್ಕಪ್ರಭಮಿಂದ್ರನೀಲಜಟಿಲಂ ಭಸ್ಮಾಂಗರಾಗೋಜ್ಜ್ವಲಂ
ಶಾಂತಂ ನಾದವಿಲೀನಚಿತ್ತಪವನಂ ಶಾರ್ದೂಲಚರ್ಮಾಂಬರಮ್ |
ಬ್ರಹ್ಮಾದ್ಯೈಃ ಸನಕಾದಿಭಿಃ ಪರಿವೃತಂ ಸಿದ್ಧೈರ್ಮಹಾಯೋಗಿಭಿಃ
ದತ್ತಾತ್ರೇಯಮುಪಾಸ್ಮಹೇ ಹೃದಿ ಮುದಾ ಧ್ಯೇಯಂ ಸದಾ ಯೋಗಿನಾಮ್ || ೧ ||

ಓಂ ಶ್ರೀಮಾನ್ದೇವೋ ವಿರೂಪಾಕ್ಷೋ ಪುರಾಣಪುರುಷೋತ್ತಮಃ |
ಬ್ರಹ್ಮಾ ಪರೋ ಯತೀನಾಥೋ ದೀನಬಂಧುಃ ಕೃಪಾನಿಧಿಃ || ೧ ||

ಸಾರಸ್ವತೋ ಮುನಿರ್ಮುಖ್ಯಸ್ತೇಜಸ್ವೀ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಃ |
ಧರ್ಮೋ ಧರ್ಮಮಯೋ ಧರ್ಮೀ ಧರ್ಮದೋ ಧರ್ಮಭಾವನಃ || ೨ ||

ಭಾಗ್ಯದೋ ಭೋಗದೋ ಭೋಗೀ ಭಾಗ್ಯವಾನ್ ಭಾನುರಂಜನಃ |
ಭಾಸ್ಕರೋ ಭಯಹಾ ಭರ್ತಾ ಭಾವಭೂರ್ಭವತಾರಣಃ || ೩ ||

ಕೃಷ್ಣೋ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿರ್ದೇವಃ ಪಾರಿಜಾತಾಪಹಾರಕಃ |
ಸಿಂಹಾದ್ರಿನಿಲಯಃ ಶಂಭುರ್ವ್ಯಕಟಾಚಲವಾಸಕಃ || ೪ ||

ಕೋಲ್ಲಾಪುರಃ ಶ್ರೀಜಪವಾನ್ ಮಾಹುರಾರ್ಜಿತಭಿಕ್ಷುಕಃ |
ಸೇತುತೀರ್ಥವಿಶುದ್ಧಾತ್ಮಾ ರಾಮಧ್ಯಾನಪರಾಯಣಃ || ೫ ||

ರಾಮಾರ್ಚಿತೋ ರಾಮಗುರುಃ ರಾಮಾತ್ಮಾ ರಾಮದೈವತಃ |
ಶ್ರೀರಾಮಶಿಷ್ಯೋ ರಾಮಜ್ಞೋ ರಾಮೈಕಾಕ್ಷರತತ್ಪರಃ || ೬ ||

ಶ್ರೀರಾಮಮಂತ್ರವಿಖ್ಯಾತೋ ರಾಮಮಂತ್ರಾಬ್ಧಿಪಾರಗಃ |
ರಾಮಭಕ್ತೋ ರಾಮಸಖಾ ರಾಮವಾನ್ ರಾಮಹರ್ಷಣಃ || ೭ ||

ಅನಸೂಯಾತ್ಮಜೋ ದೇವದತ್ತಶ್ಚಾತ್ರೇಯನಾಮಕಃ |
ಸುರೂಪಃ ಸುಮತಿಃ ಪ್ರಾಜ್ಞಃ ಶ್ರೀದೋ ವೈಕುಂಠವಲ್ಲಭಃ || ೮ ||

ವಿರಜಸ್ಥಾನಕಃ ಶ್ರೇಷ್ಠಃ ಸರ್ವೋ ನಾರಾಯಣಃ ಪ್ರಭುಃ |
ಕರ್ಮಜ್ಞಃ ಕರ್ಮನಿರತೋ ನೃಸಿಂಹೋ ವಾಮನೋಽಚ್ಯುತಃ || ೯ ||

ಕವಿಃ ಕಾವ್ಯೋ ಜಗನ್ನಾಥೋ ಜಗನ್ಮೂರ್ತಿರನಾಮಯಃ |
ಮತ್ಸ್ಯಃ ಕೂರ್ಮೋ ವರಾಹಶ್ಚ ಹರಿಃ ಕೃಷ್ಣೋ ಮಹಾಸ್ಮಯಃ || ೧೦ ||

ರಾಮೋ ರಾಮೋ ರಘುಪತಿರ್ಬುದ್ಧಃ ಕಲ್ಕೀ ಜನಾರ್ದನಃ |
ಗೋವಿಂದೋ ಮಾಧವೋ ವಿಷ್ಣುಃ ಶ್ರೀಧರೋ ದೇವನಾಯಕಃ || ೧೧ ||

ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಃ ಕೇಶವಶ್ಚ ವಾಸುದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರಃ |
ಸಂಕರ್ಷಣಃ ಪದ್ಮನಾಭೋ ದಾಮೋದರಪರಃ ಶುಚಿಃ || ೧೨ ||

ಶ್ರೀಶೈಲವನಚಾರೀ ಚ ಭಾರ್ಗವಸ್ಥಾನಕೋವಿದಃ |
ಅಹೋಬಲನಿವಾಸೀ ಚ ಸ್ವಾಮೀ ಪುಷ್ಕರಣೀಪ್ರಿಯಃ || ೧೩ ||

ಕುಂಭಕೋಣನಿವಾಸೀ ಚ ಕಾಂಚಿವಾಸೀ ರಸೇಶ್ವರಃ |
ರಸಾನುಭೋಕ್ತಾ ಸಿದ್ಧೇಶಃ ಸಿದ್ಧಿಮಾನ್ ಸಿದ್ಧವತ್ಸಲಃ || ೧೪ ||

ಸಿದ್ಧರೂಪಃ ಸಿದ್ಧವಿಧಿಃ ಸಿದ್ಧಾಚಾರಪ್ರವರ್ತಕಃ |
ರಸಾಹಾರೋ ವಿಷಾಹಾರೋ ಗಂಧಕಾದಿ ಪ್ರಸೇವಕಃ || ೧೫ ||

ಯೋಗೀ ಯೋಗಪರೋ ರಾಜಾ ಧೃತಿಮಾನ್ ಮತಿಮಾನ್ಸುಖೀ |
ಬುದ್ಧಿಮಾನ್ನೀತಿಮಾನ್ ಬಾಲೋ ಹ್ಯುನ್ಮತ್ತೋ ಜ್ಞಾನಸಾಗರಃ || ೧೬ ||

ಯೋಗಿಸ್ತುತೋ ಯೋಗಿಚಂದ್ರೋ ಯೋಗಿವಂದ್ಯೋ ಯತೀಶ್ವರಃ |
ಯೋಗಾದಿಮಾನ್ ಯೋಗರೂಪೋ ಯೋಗೀಶೋ ಯೋಗಿಪೂಜಿತಃ || ೧೭ ||

ಕಾಷ್ಠಯೋಗೀ ದೃಢಪ್ರಜ್ಞೋ ಲಂಬಿಕಾಯೋಗವಾನ್ ದೃಢಃ |
ಖೇಚರಶ್ಚ ಖಗಃ ಪೂಷಾ ರಶ್ಮಿವಾನ್ಭೂತಭಾವನಃ || ೧೮ ||

ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಃ ಸನಕಾದಿಭ್ಯಃ ಶ್ರೀಪತಿಃ ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿಮಾನ್ |
ಸ್ಪೃಷ್ಟಾಸ್ಪೃಷ್ಟವಿಹೀನಾತ್ಮಾ ಯೋಗಜ್ಞೋ ಯೋಗಮೂರ್ತಿಮಾನ್ || ೧೯ ||

ಮೋಕ್ಷಶ್ರೀರ್ಮೋಕ್ಷದೋ ಮೋಕ್ಷೀ ಮೋಕ್ಷರೂಪೋ ವಿಶೇಷವಾನ್ |
ಸುಖಪ್ರದಃ ಸುಖಃ ಸೌಖ್ಯಃ ಸುಖರೂಪಃ ಸುಖಾತ್ಮಕಃ || ೨೦ ||

ರಾತ್ರಿರೂಪೋ ದಿವಾರೂಪಃ ಸಂಧ್ಯಾಽಽತ್ಮಾ ಕಾಲರೂಪಕಃ |
ಕಾಲಃ ಕಾಲವಿವರ್ಣಶ್ಚ ಬಾಲಃ ಪ್ರಭುರತುಲ್ಯಕಃ || ೨೧ ||

ಸಹಸ್ರಶೀರ್ಷಾ ಪುರುಷೋ ವೇದಾತ್ಮಾ ವೇದಪಾರಗಃ |
ಸಹಸ್ರಚರಣೋಽನಂತಃ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷೋ ಜಿತೇಂದ್ರಿಯಃ || ೨೨ ||

ಸ್ಥೂಲಸೂಕ್ಷ್ಮೋ ನಿರಾಕಾರೋ ನಿರ್ಮೋಹೋ ಭಕ್ತಮೋಹವಾನ್ |
ಮಹೀಯಾನ್ಪರಮಾಣುಶ್ಚ ಜಿತಕ್ರೋಧೋ ಭಯಾಪಹಃ || ೨೩ ||

ಯೋಗಾನಂದಪ್ರದಾತಾ ಚ ಯೋಗೋ ಯೋಗವಿಶಾರದಃ |
ನಿತ್ಯೋ ನಿತ್ಯಾತ್ಮವಾನ್ ಯೋಗೀ ನಿತ್ಯಪೂರ್ಣೋ ನಿರಾಮಯಃ || ೨೪ ||

ದತ್ತಾತ್ರೇಯೋ ದೇವದತ್ತೋ ಯೋಗೀ ಪರಮಭಾಸ್ಕರಃ |
ಅವಧೂತಃ ಸರ್ವನಾಥಃ ಸತ್ಕರ್ತಾ ಪುರುಷೋತ್ತಮಃ || ೨೫ ||

ಜ್ಞಾನೀ ಲೋಕವಿಭುಃ ಕಾಂತಃ ಶೀತೋಷ್ಣಸಮಬುದ್ಧಕಃ |
ವಿದ್ವೇಷೀ ಜನಸಂಹರ್ತಾ ಧರ್ಮಬುದ್ಧಿವಿಚಕ್ಷಣಃ || ೨೬ ||

ನಿತ್ಯತೃಪ್ತೋ ವಿಶೋಕಶ್ಚ ದ್ವಿಭುಜಃ ಕಾಮರೂಪಕಃ |
ಕಲ್ಯಾಣೋಽಭಿಜನೋ ಧೀರೋ ವಿಶಿಷ್ಟಃ ಸುವಿಚಕ್ಷಣಃ || ೨೭ ||

ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತಾರ್ಥಜ್ಞೋ ರಾಮಾಯಣವಿಶೇಷವಾನ್ |
ಅಷ್ಟಾದಶಪುರಾಣಜ್ಞೋ ಷಡ್ದರ್ಶನವಿಜೃಂಭಕಃ || ೨೮ ||

ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಃ ಸುರಶ್ರೇಷ್ಠೋ ಹ್ಯುತ್ತಮೋ ಲೋಕಪೂಜಿತಃ |
ಗುಣಾತೀತಃ ಪೂರ್ಣಗುಣೀ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೋ ದ್ವಿಜಸಂವೃತಃ || ೨೯ ||

ದಿಗಂಬರೋ ಮಹಾಜ್ಞೇಯೋ ವಿಶ್ವಾತ್ಮಾಽಽತ್ಮಪರಾಯಣಃ |
ವೇದಾಂತಶ್ರವಣೋ ವೇದೀ ಕಲಾವಾನ್ನಿಷ್ಕಲತ್ರವಾನ್ || ೩೦ ||

ಮಿತಭಾಷ್ಯ ಮಿತಾಭಾಷೀ ಸೌಮ್ಯೋ ರಾಮೋ ಜಯಃ ಶಿವಃ |
ಸರ್ವಜಿತ್ ಸರ್ವತೋಭದ್ರೋ ಜಯಕಾಂಕ್ಷೀ ಸುಖಾವಹಃ || ೩೧ ||

ಪ್ರತ್ಯರ್ಥಿಕೀರ್ತಿಸಂಹರ್ತಾ ಮಂದರಾರ್ಚಿತಪಾದುಕಃ |
ವೈಕುಂಠವಾಸೀ ದೇವೇಶೋ ವಿರಜಾಸ್ನಾನಮಾನಸಃ || ೩೨ ||

ಶ್ರೀಮೇರುನಿಲಯೋ ಯೋಗೀ ಬಾಲಾರ್ಕಸಮಕಾಂತಿಮಾನ್ |
ರಕ್ತಾಂಗಃ ಶ್ಯಾಮಲಾಂಗಶ್ಚ ಬಹುವೇಷೋ ಬಹುಪ್ರಿಯಃ || ೩೩ ||

ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮ್ಯನ್ನಪೂರ್ಣೇಶಃ ಸ್ವಧಾಕಾರೋ ಯತೀಶ್ವರಃ |
ಸ್ವರ್ಣರೂಪಃ ಸ್ವರ್ಣದಾಯೀ ಮೂಲಿಕಾಯಂತ್ರಕೋವಿದಃ || ೩೪ ||

ಅನೀತಮೂಲಿಕಾಯಂತ್ರೋ ಭಕ್ತಾಭೀಷ್ಟಪ್ರದೋ ಮಹಾನ್ |
ಶಾಂತಾಕಾರೋ ಮಹಾಮಾಯೋ ಮಾಹುರಸ್ಥೋ ಜಗನ್ಮಯಃ || ೩೫ ||

ಬದ್ಧಾಸನಶ್ಚ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಂಶೀ ಮಿತಾಹಾರೋ ನಿರುದ್ಯಮಃ |
ಧ್ಯಾನಾತ್ಮಾ ಧ್ಯಾನಯೋಗಾತ್ಮಾ ಧ್ಯಾನಸ್ಥೋ ಧ್ಯಾನಸತ್ಪ್ರಿಯಃ || ೩೬ ||

ಸತ್ಯಧ್ಯಾನಃ ಸತ್ಯಮಯಃ ಸತ್ಯರೂಪೋ ನಿಜಾಕೃತಿಃ |
ತ್ರಿಲೋಕಗುರುರೇಕಾತ್ಮಾ ಭಸ್ಮೋದ್ಧೂಲಿತವಿಗ್ರಹಃ || ೩೭ ||

ಪ್ರಿಯಾಪ್ರಿಯಸಮಃ ಪೂರ್ಣೋ ಲಾಭಾಲಾಭಸಮಪ್ರಿಯಃ |
ಸುಖದುಃಖಸಮೋ ಹ್ರೀಮಾನ್ ಹಿತಾಹಿತಸಮಃ ಪರಃ || ೩೮ ||

ಗುರುರ್ಬ್ರಹ್ಮಾ ಚ ವಿಷ್ಣುಶ್ಚ ಮಹಾವಿಷ್ಣುಃ ಸನಾತನಃ |
ಸದಾಶಿವೋ ಮಹೇಂದ್ರಶ್ಚ ಗೋವಿಂದೋ ಮಧುಸೂದನಃ || ೩೯ ||

ಕರ್ತಾ ಕಾರಯಿತಾ ರುದ್ರಃ ಸರ್ವಚಾರೀ ತು ಯಾಚಕಃ |
ಸಂಪತ್ಪ್ರದೋ ವೃಷ್ಟಿರೂಪೋ ಮೇಘರೂಪಸ್ತಪಃಪ್ರಿಯಃ || ೪೦ ||

ತಪೋಮೂರ್ತಿಸ್ತಪೋರಾಶಿಸ್ತಪಸ್ವೀ ಚ ತಪೋಧನಃ |
ತಪೋಮಯಸ್ತಪಃಶುದ್ಧೋ ಜನಕೋ ವಿಶ್ವಸೃಗ್ವಿಧಿಃ || ೪೧ ||

ತಪಃಸಿದ್ಧಸ್ತಪಃಸಾಧ್ಯಸ್ತಪಃಕರ್ತಾ ತಪಃಕ್ರತುಃ |
ತಪಃಶಮಸ್ತಪಃಕೀರ್ತಿಸ್ತಪೋದಾರಸ್ತಪೋಽತ್ಯಯಃ || ೪೨ ||

ತಪೋರೇತಸ್ತಪೋಜ್ಯೋತಿಸ್ತಪಾತ್ಮಾ ಚಾತ್ರಿನಂದನಃ |
ನಿಷ್ಕಲ್ಮಷೋ ನಿಷ್ಕಪಟೋ ನಿರ್ವಿಘ್ನೋ ಧರ್ಮಭೀರುಕಃ || ೪೩ ||

ವೈದ್ಯುತಸ್ತಾರಕಃ ಕರ್ಮವೈದಿಕೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋ ಯತಿಃ |
ನಕ್ಷತ್ರತೇಜೋ ದೀಪ್ತಾತ್ಮಾ ಪರಿಶುದ್ಧೋ ವಿಮತ್ಸರಃ || ೪೪ ||

ಜಟೀ ಕೃಷ್ಣಾಜಿನಪದೋ ವ್ಯಾಘ್ರಚರ್ಮಧರೋ ವಶೀ |
ಜಿತೇಂದ್ರಿಯಶ್ಚೀರವಾಸೀ ಶುಕ್ಲವಸ್ತ್ರಾಂಬರೋ ಹರಿಃ || ೪೫ ||

ಚಂದ್ರಾನುಜಶ್ಚಂದ್ರಮುಖಃ ಶುಕಯೋಗೀ ವರಪ್ರದಃ |
ದಿವ್ಯಯೋಗೀ ಪಂಚತಪೋ ಮಾಸರ್ತುವತ್ಸರಾನನಃ || ೪೬ ||

ಭೂತಜ್ಞೋ ವರ್ತಮಾನಜ್ಞ ಹ್ಯೇಯಜ್ಞೋ ಧರ್ಮವತ್ಸಲಃ |
ಪ್ರಜಾಹಿತಃ ಸರ್ವಹಿತೋ ಹ್ಯನಿಂದ್ಯೋ ಲೋಕವಂದಿತಃ || ೪೭ ||

ಆಕುಂಚಯೋಗಸಂಬದ್ಧಮಲಮೂತ್ರರಸಾದಿಕಃ |
ಕನಕೀಭೂತಮಲವಾನ್ ರಾಜಯೋಗವಿಚಕ್ಷಣಃ || ೪೮ ||

ಶಕಟಾದಿವಿಶೇಷಜ್ಞೋ ಲಂಬಿಕಾನೀತಿತತ್ಪರಃ |
ಪ್ರಪಂಚರೂಪೀ ಬಲವಾನ್ ಏಕಕೌಪೀನವಸ್ತ್ರಕಃ || ೪೯ ||

ದಿಗಂಬರಃ ಸೋತ್ತರೀಯಃ ಸಜಟಃ ಸಕಮಂಡಲುಃ |
ನಿರ್ದಂಡಶ್ಚಾಸಿದಂಡಶ್ಚ ಸ್ತ್ರೀವೇಷಃ ಪುರುಷಾಕೃತಿಃ || ೫೦ ||

ತುಲಸೀಕಾಷ್ಠಮಾಲೀ ಚ ರೌದ್ರಃ ಸ್ಫಟಿಕಮಾಲಿಕಃ |
ನಿರ್ಮಾಲಿಕಃ ಶುದ್ಧತರಃ ಸ್ವೇಚ್ಛಾ ಅಮರವಾನ್ ಪರಃ || ೫೧ ||

ಉರ್ಧ್ವಪುಂಡ್ರಸ್ತ್ರಿಪುಂಡ್ರಾಂಕೋ ದ್ವಂದ್ವಹೀನಃ ಸುನಿರ್ಮಲಃ |
ನಿರ್ಜಟಃ ಸಜಟೋ ಹೇಯೋ ಭಸ್ಮಶಾಯೀ ಸುಭೋಗವಾನ್ || ೫೨ ||

ಮೂತ್ರಸ್ಪರ್ಶೋ ಮಲಸ್ಪರ್ಶೋಜಾತಿಹೀನಃ ಸುಜಾತಿಕಃ |
ಅಭಕ್ಷ್ಯಭಕ್ಷೋ ನಿರ್ಭಕ್ಷೋ ಜಗದ್ವಂದಿತದೇಹವಾನ್ || ೫೩ ||

ಭೂಷಣೋ ದೂಷಣಸಮಃ ಕಾಲಾಕಾಲೋ ದಯಾನಿಧಿಃ |
ಬಾಲಪ್ರಿಯೋ ಬಾಲರುಚಿರ್ಬಾಲವಾನತಿಬಾಲಕಃ || ೫೪ ||

ಬಾಲಕ್ರೀಡೋ ಬಾಲರತೋ ಬಾಲಸಂಘವೃತೋ ಬಲೀ |
ಬಾಲಲೀಲಾವಿನೋದಶ್ಚ ಕರ್ಣಾಕರ್ಷಣಕಾರಕಃ || ೫೫ ||

ಕ್ರಯಾನೀತವಣಿಕ್ಪಣ್ಯೋ ಗುಡಸೂಪಾದಿಭಕ್ಷಕಃ |
ಬಾಲವದ್ಗೀತಸಂದೃಷ್ಟೋ ಮುಷ್ಟಿಯುದ್ಧಕರಶ್ಚಲಃ || ೫೬ ||

ಅದೃಶ್ಯೋ ದೃಶ್ಯಮಾನಶ್ಚ ದ್ವಂದ್ವಯುದ್ಧಪ್ರವರ್ತಕಃ |
ಪಲಾಯಮಾನೋ ಬಾಲಾಢ್ಯೋ ಬಾಲಹಾಸಃ ಸುಸಂಗತಃ || ೫೭ ||

ಪ್ರತ್ಯಾಗತಃ ಪುನರ್ಗಚ್ಛಚ್ಚಕ್ರವದ್ಗಮನಾಕುಲಃ |
ಚೋರವದ್ಧೃತಸರ್ವಸ್ವೋ ಜನತಾಽಽರ್ತಿಕದೇಹವಾನ್ || ೫೮ ||

ಪ್ರಹಸನ್ಪ್ರವದನ್ದತ್ತೋ ದಿವ್ಯಮಂಗಲವಿಗ್ರಹಃ |
ಮಾಯಾಬಾಲಶ್ಚ ಮಾಯಾವೀ ಪೂರ್ಣಲೀಲೋ ಮುನೀಶ್ವರಃ || ೫೯ ||

ಮಾಹುರೇಶೋ ವಿಶುದ್ಧಾತ್ಮಾ ಯಶಸ್ವೀ ಕೀರ್ತಿಮಾನ್ ಯುವಾ |
ಸವಿಕಲ್ಪಃ ಸಚ್ಚಿದಾಭೋ ಗುಣವಾನ್ ಸೌಮ್ಯಭಾವನಃ || ೬೦ ||

ಪಿನಾಕೀ ಶಶಿಮೌಲೀ ಚ ವಾಸುದೇವೋ ದಿವಸ್ಪತಿಃ |
ಸುಶಿರಾಃ ಸೂರ್ಯತೇಜಶ್ಚ ಶ್ರೀಗಂಭೀರೋಷ್ಠ ಉನ್ನತಿಃ || ೬೧ ||

ದಶಪದ್ಮಾ ತ್ರಿಶೀರ್ಷಶ್ಚ ತ್ರಿಭಿರ್ವ್ಯಾಪ್ತೋ ದ್ವಿಶುಕ್ಲವಾನ್ |
ತ್ರಿಸಮಶ್ಚ ತ್ರಿತಾತ್ಮಶ್ಚ ತ್ರಿಲೋಕಶ್ಚ ತ್ರಯಂಬಕಃ || ೬೨ ||

ಚತುರ್ದ್ವಂದ್ವಸ್ತ್ರಿಯವನಸ್ತ್ರಿಕಾಮೋ ಹಂಸವಾಹನಃ |
ಚತುಷ್ಕಲಶ್ಚತುರ್ದಂಷ್ಟ್ರೋ ಗತಿಃ ಶಂಭುಃ ಪ್ರಿಯಾನನಃ || ೬೩ ||

ಚತುರ್ಮತಿರ್ಮಹಾದಂಷ್ಟ್ರೋ ವೇದಾಂಗೀ ಚತುರಾನನಃ |
ಪಂಚಶುದ್ಧೋ ಮಹಾಯೋಗೀ ಮಹಾದ್ವಾದಶವಾನಕಃ || ೬೪ ||

ಚತುರ್ಮುಖೋ ನರತನುರಜೇಯಶ್ಚಾಷ್ಟವಂಶವಾನ್ |
ಚತುರ್ದಶಸಮದ್ವಂದ್ವೋ ಮುಕುರಾಂಕೋ ದಶಾಂಶವಾನ್ || ೬೫ ||

ವೃಷಾಂಕೋ ವೃಷಭಾರೂಢಶ್ಚಂದ್ರತೇಜಃ ಸುದರ್ಶನಃ |
ಸಾಮಪ್ರಿಯೋ ಮಹೇಶಾನಶ್ಚಿದಾಕಾರೋಃ ನರೋತ್ತಮಃ || ೬೬ ||

ದಯಾವಾನ್ ಕರುಣಾಪೂರ್ಣೋ ಮಹೇಂದ್ರೋ ಮಾಹುರೇಶ್ವರಃ |
ವೀರಾಸನಸಮಾಸೀನೋ ರಾಮೋ ರಾಮಪರಾಯಣಃ || ೬೭ ||

ಇಂದ್ರೋ ವಹ್ನಿರ್ಯಮಃ ಕಾಲೋ ನಿರೃತಿರ್ವರುಣೋ ಯಮಃ |
ವಾಯುಶ್ಚ ರುದ್ರಶ್ಚೇಶಾನೋ ಲೋಕಪಾಲೋ ಮಹಾಯಶಃ || ೬೮ ||

ಯಕ್ಷಗಂಧರ್ವನಾಗಾಶ್ಚ ಕಿನ್ನರಃ ಶುದ್ಧರೂಪಕಃ |
ವಿದ್ಯಾಧರಶ್ಚಾಹಿಪತಿಶ್ಚಾರಣಃ ಪನ್ನಗೇಶ್ವರಃ || ೬೯ ||

ಚಂಡಿಕೇಶಃ ಪ್ರಚಂಡಶ್ಚ ಘಂಟಾನಾದರತಃ ಪ್ರಿಯಃ |
ವೀಣಾಧ್ವನಿರ್ವೈನತೇಯೋ ನಾರದಸ್ತುಂಬರುರ್ಹರಃ || ೭೦ ||

ವೀಣಾಪ್ರಚಂಡಸೌಂದರ್ಯೋ ರಾಜೀವಾಕ್ಷಶ್ಚ ಮನ್ಮಥಃ |
ಚಂದ್ರೋ ದಿವಾಕರೋ ಗೋಪಃ ಕೇಸರೀ ಸೋಮಸೋದರಃ || ೭೧ ||

ಸನಕಃ ಶುಕಯೋಗೀ ಚ ನಂದೀ ಷಣ್ಮುಖರಾಗಕಃ |
ಗಣೇಶೋ ವಿಘ್ನರಾಜಶ್ಚ ಚಂದ್ರಾಭೋ ವಿಜಯೋ ಜಯಃ || ೭೨ ||

ಅತೀತಕಾಲಚಕ್ರಶ್ಚ ತಾಮಸಃ ಕಾಲದಂಡವಾನ್ |
ವಿಷ್ಣುಚಕ್ರಃ ತ್ರಿಶೂಲೇಂದ್ರೋ ಬ್ರಹ್ಮದಂಡೋ ವಿರುದ್ಧಕಃ || ೭೩ ||

ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರರೂಪೋ ಸತ್ಯೇಂದ್ರಃ ಕೀರ್ತಿಮಾನ್ಗೋಪತಿರ್ಭವಃ |
ವಸಿಷ್ಠೋ ವಾಮದೇವಶ್ಚ ಜಾಬಾಲೀ ಕಣ್ವರೂಪಕಃ || ೭೪ ||

ಸಂವರ್ತರೂಪೋ ಮೌದ್ಗಲ್ಯೋ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯಶ್ಚ ಕಾಶ್ಯಪಃ |
ತ್ರಿಜಟೋ ಗಾರ್ಗ್ಯರೂಪೀ ಚ ವಿಷನಾಥೋ ಮಹೋದಯಃ || ೭೫ ||

ತ್ವಷ್ಟಾ ನಿಶಾಕರಃ ಕರ್ಮಕಾಶ್ಯಪಶ್ಚ ತ್ರಿರೂಪವಾನ್ |
ಜಮದಗ್ನಿಃ ಸರ್ವರೂಪಃ ಸರ್ವನಾದೋ ಯತೀಶ್ವರಃ || ೭೬ ||

ಅಶ್ವರೂಪೀ ವೈದ್ಯಪತಿರ್ಗರಕಂಠೋಽಂಬಿಕಾರ್ಚಿತಃ |
ಚಿಂತಾಮಣಿಃ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷೋ ರತ್ನಾದ್ರಿರುದಧಿಪ್ರಿಯಃ || ೭೭ ||

ಮಹಾಮಂಡೂಕರೂಪೀ ಚ ಕಾಲಾಗ್ನಿಸಮವಿಗ್ರಹಃ |
ಆಧಾರಶಕ್ತಿರೂಪೀ ಚ ಕೂರ್ಮಃ ಪಂಚಾಗ್ನಿರೂಪಕಃ || ೭೮ ||

ಕ್ಷೀರಾರ್ಣವೋ ಮಹಾರೂಪೋ ವರಾಹಶ್ಚ ಧೃತಾವನಿಃ |
ಐರಾವತೋ ಜನಃ ಪದ್ಮೋ ವಾಮನಃ ಕುಮುದಾತ್ಮವಾನ್ || ೭೯ ||

ಪುಂಡರೀಕಃ ಪುಷ್ಪದಂತೋ ಮೇಘಚ್ಛನ್ನೋಽಭ್ರಚಾರಕಃ |
ಸಿತೋತ್ಪಲಾಭೋ ದ್ಯುತಿಮಾನ್ ದೃಢೋರಸ್ಕಃ ಸುರಾರ್ಚಿತಃ || ೮೦ ||

ಪದ್ಮನಾಭಃ ಸುನಾಭಶ್ಚ ದಶಶೀರ್ಷಃ ಶತೋದರಃ |
ಅವಾಙ್ಮುಖೋ ಪಂಚವಕ್ತ್ರೋ ರಕ್ಷಾಖ್ಯಾತ್ಮಾ ದ್ವಿರೂಪಕಃ || ೮೧ ||

ಸ್ವರ್ಣಮಂಡಲಸಂಚಾರೀ ವೇದಿಸ್ಥಃ ಸರ್ವಪೂಜಿತಃ |
ಸ್ವಪ್ರಸನ್ನಃ ಪ್ರಸನ್ನಾತ್ಮಾ ಸ್ವಭಕ್ತಾಭಿಮುಖೋ ಮೃದುಃ || ೮೨ ||

ಆವಾಹಿತಃ ಸನ್ನಿಹಿತೋ ವರದೋ ಜ್ಞಾನವಸ್ಥಿತಃ |
ಶಾಲಿಗ್ರಾಮಾತ್ಮಕೋ ಧ್ಯಾತೋ ರತ್ನಸಿಂಹಾಸನಸ್ಥಿತಃ || ೮೩ ||

ಅರ್ಘ್ಯಪ್ರಿಯಃ ಪಾದ್ಯತುಷ್ಟಶ್ಚಾಚಮ್ಯಾರ್ಚಿತಪಾದುಕಃ |
ಪಂಚಾಮೃತಃ ಸ್ನಾನವಿಧಿಃ ಶುದ್ಧೋದಕಸುಸಂಚಿತಃ || ೮೪ ||

ಗಂಧಾಕ್ಷತಸುಸಂಪ್ರೀತಃ ಪುಷ್ಪಾಲಂಕಾರಭೂಷಣಃ |
ಅಂಗಪೂಜಾಪ್ರಿಯಃ ಸರ್ವೋ ಮಹಾಕೀರ್ತಿರ್ಮಹಾಭುಜಃ || ೮೫ ||

ನಾಮಪೂಜಾವಿಶೇಷಜ್ಞಃ ಸರ್ವನಾಮಸ್ವರೂಪಕಃ |
ಧೂಪಿತೋ ದಿವ್ಯಧೂಪಾತ್ಮಾ ದೀಪಿತೋ ಬಹುದೀಪವಾನ್ || ೮೬ ||

ಬಹುನೈವೇದ್ಯಸಂಹೃಷ್ಟೋ ನಿರಾಜನವಿರಾಜಿತಃ |
ಸರ್ವಾತಿರಂಜಿತಾನಂದಃ ಸೌಖ್ಯವಾನ್ ಧವಲಾರ್ಜುನಃ || ೮೭ ||

ವಿರಾಗೋ ನಿರ್ವಿರಾಗಶ್ಚ ಯಜ್ಞಾರ್ಚಾಂಗೋ ವಿಭೂತಿಕಃ |
ಉನ್ಮತ್ತೋ ಭ್ರಾಂತಚಿತ್ತಶ್ಚ ಶುಭಚಿತ್ತಃ ಶುಭಾಹುತಿಃ || ೮೮ ||

ಸುರೈರಿಷ್ಟೋ ಲಘಿಷ್ಟಶ್ಚ ಬಹಿಷ್ಠೋ ಬಹುದಾಯಕಃ |
ಮಹಿಷ್ಠಃ ಸುಮಹೌಜಾಶ್ಚ ಬಲಿಷ್ಠಃ ಸುಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಃ || ೮೯ ||

ಕಾಶೀಗಂಗಾಂಬುಮಜ್ಜಶ್ಚ ಕುಲಶ್ರೀಮಂತ್ರಜಾಪಕಃ |
ಚಿಕುರಾನ್ವಿತಭಾಲಶ್ಚ ಸರ್ವಾಂಗಲಿಪ್ತಭೂತಿಕಃ || ೯೦ ||

ಅನಾದಿನಿಧನೋ ಜ್ಯೋತಿಭಾರ್ಗವಾದ್ಯಃ ಸನಾತನಃ |
ತಾಪತ್ರಯೋಪಶಮನೋ ಮಾನವಾಸೋ ಮಹೋದಯಃ || ೯೧ ||

ಜ್ಯೇಷ್ಠಃ ಶ್ರೇಷ್ಠೋ ಮಹಾರೌದ್ರಃ ಕಾಲಮೂರ್ತಿಃ ಸುನಿಶ್ಚಯಃ |
ಊರ್ಧ್ವಃ ಸಮೂರ್ಧ್ವಲಿಂಗಶ್ಚ ಹಿರಣ್ಯೋ ಹೇಮಲಿಂಗವಾನ್ || ೯೨ ||

ಸುವರ್ಣಃ ಸ್ವರ್ಣಲಿಂಗಶ್ಚ ದಿವ್ಯಮೂರ್ತಿರ್ದಿವಸ್ಪತಿಃ |
ದಿವ್ಯಲಿಂಗೋ ಭವೋ ಭವ್ಯಃ ಸರ್ವಲಿಂಗಸ್ತು ಸರ್ವಕಃ || ೯೩ ||

ಶಿವಲಿಂಗಃ ಶಿವೋ ಮಾಯೋ ಜ್ವಲಸ್ತೂಜ್ಜ್ವಲಲಿಂಗವಾನ್ |
ಆತ್ಮಾ ಚೈವಾತ್ಮಲಿಂಗಶ್ಚ ಪರಮೋ ಲಿಂಗಪಾರಗಃ || ೯೪ ||

ಸೋಮಃ ಸೂರ್ಯಃ ಸರ್ವಲಿಂಗಃ ಪಾಣಿಯಂತ್ರಪವಿತ್ರವಾನ್ |
ಸದ್ಯೋಜಾತಸ್ತಪೋರೂಪೋ ಭವೋದ್ಭವ ಅನೀಶ್ವರಃ || ೯೫ ||

ತತ್ಸವಿದ್ರೂಪಸವಿತಾ ವರೇಣ್ಯಶ್ಚ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ |
ದೂರದೃಷ್ಟಿರ್ದೂರಗತೋ ದೂರಶ್ರವಣತರ್ಪಿತಃ || ೯೬ ||

ಯೋಗಪೀಠಸ್ಥಿತೋ ವಿದ್ವಾನ್ ನಮಸ್ಕಾರಿತರಾಸಭಃ |
ನಮಸ್ಕೃತಶುನಶ್ಚಾಪಿ ವಜ್ರಕಷ್ಟ್ಯಾತಿಭೀಷಣಃ || ೯೭ ||

ಜ್ವಲನ್ಮುಖಃ ಪ್ರತೀವಾಣೀ ಸಖಡ್ಗೋ ದ್ರಾವಿಡಪ್ರಜಃ |
ಪಶುಘ್ನಶ್ಚ ರಸೋನ್ಮತ್ತೋ ರಸೋರ್ಧ್ವಮುಖರಂಜಿತಃ || ೯೮ ||

ರಸಪ್ರಿಯೋ ರಸಾತ್ಮಾ ಚ ರಸರೂಪೀ ರಸೇಶ್ವರಃ |
ರಸಾಧಿದೈವತೋ ಭೌಮೋ ರಸಾಂಗೋ ರಸಭಾವನಃ || ೯೯ ||

ರಸೋನ್ಮದೋ ರಸಕರೋ ರಸೇಂದ್ರೋ ರಸಪೂಜಕಃ |
ರಸಸಿದ್ಧಃ ಸಿದ್ಧರಸೋ ರಸದ್ರವ್ಯೋ ರಸೋನ್ಮುಖಃ || ೧೦೦ ||

ರಸಾಂಕಿತೋ ರಸಾಪೂರ್ಣೋ ರಸದೋ ರಸಿಕೋ ರಸೀ |
ಗಂಧಕಾದಸ್ತಾಲಕಾದೋ ಗೌರಃಸ್ಫಟಿಕಸೇವನಃ || ೧೦೧ ||

ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಃ ಕಾರ್ಯರುಚಿರ್ಬಹುಕಾರ್ಯೋ ನ ಕಾರ್ಯವಾನ್ |
ಅಭೇದೀ ಜನಕರ್ತಾ ಚ ಶಂಖಚಕ್ರಗದಾಧರಃ || ೧೦೨ ||

ಕೃಷ್ಣಾಜಿನಕಿರೀಟೀ ಚ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಜಿನಕಂಚುಕಃ |
ಮೃಗಯಾಯೀ ಮೃಗೇಂದ್ರಶ್ಚ ಗಜರೂಪೀ ಗಜೇಶ್ವರಃ || ೧೦೩ ||

ದೃಢವ್ರತಃ ಸತ್ಯವಾದೀ ಕೃತಜ್ಞೋ ಬಲವಾನ್ಬಲಃ |
ಗುಣವಾನ್ ಕಾರ್ಯವಾನ್ ದಾಂತಃ ಕೃತಶೋಭೋ ದುರಾಸದಃ || ೧೦೪ ||

ಸುಕಾಲೋ ಭೂತನಿಹಿತಃ ಸಮರ್ಥಶ್ಚಾಂಡನಾಯಕಃ |
ಸಂಪೂರ್ಣದೃಷ್ಟಿರಕ್ಷುಬ್ಧೋ ಜನೈಕಪ್ರಿಯದರ್ಶನಃ || ೧೦೫ ||

ನಿಯತಾತ್ಮಾ ಪದ್ಮಧರೋ ಬ್ರಹ್ಮವಾಂಶ್ಚಾನಸೂಯಕಃ |
ಉಂಚ್ಛವೃತ್ತಿರನೀಶಶ್ಚ ರಾಜಭೋಗೀ ಸುಮಾಲಿಕಃ || ೧೦೬ ||

ಸುಕುಮಾರೋ ಜರಾಹೀನೋ ಚಾರಘ್ನೋ ಮಂಜುಲೇಕ್ಷಣಃ |
ಸುಪಾದಃ ಸ್ವಂಗುಲೀಕಶ್ಚ ಸುಜಂಘಃ ಶುಭಜಾನುಕಃ || ೧೦೭ ||

ಶುಭೋರುಃ ಶುಭಲಿಂಗಶ್ಚ ಸುನಾಭೋ ಜಘನೋತ್ತಮಃ |
ಸುಪಾರ್ಶ್ವಃ ಸುಸ್ತನೋ ನೀಲಃ ಸುವಕ್ಷಶ್ಚ ಸುಜತ್ರುಕಃ || ೧೦೮ ||

ನೀಲಗ್ರೀವೋ ಮಹಾಸ್ಕಂಧಃ ಸುಭುಜೋ ದಿವ್ಯಜಂಘಕಃ |
ಸುಹಸ್ತರೇಖೋ ಲಕ್ಷ್ಮೀವಾನ್ ದೀರ್ಘಪೃಷ್ಠೋ ಯತಿಶ್ಚಲಃ || ೧೦೯ ||

ಉನ್ಮೀಲಿತೋನ್ಮೀಲಿತಶ್ಚ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಶ್ಚ ಶುಭ್ರಕಃ |
ಶುಭಮಧ್ಯಃ ಸುಭಾಲಶ್ಚ ಸುಶಿರಾ ನೀಲರೋಮಕಃ || ೧೧೦ ||

ಬಿಂಬೋಷ್ಠಃ ಶುಭ್ರದಂತಶ್ಚ ವಿದ್ಯುಜ್ಜಿಹ್ವಃ ಸುತಾಲುಕಃ |
ದೀರ್ಘನಾಸಃ ಸುತಾಮ್ರಾಕ್ಷಃ ಸುಕಪೋಲಃ ಸುಕರ್ಣಕಃ || ೧೧೧ ||

ವಿಶಿಷ್ಟಗ್ರಾಮಣಿಸ್ಕಂಧಃ ಶಿಖಿವರ್ಣೋ ವಿಭಾವಸುಃ |
ಕೈಲಾಸೇಶೋ ವಿಚಿತ್ರಜ್ಞೋ ವೈಕುಂಠೇಂದ್ರೋ ವಿಚಿತ್ರವಾನ್ || ೧೧೨ ||

ಮನಸೇಂದ್ರಶ್ಚಕ್ರವಾಲೋ ಮಹೇಂದ್ರೋ ಮಂದಾರಧಿಪಃ |
ಮಲಯೋ ವಿಂಧ್ಯರೂಪಶ್ಚ ಹಿಮವಾನ್ ಮೇರುರೂಪಕಃ || ೧೧೩ ||

ಸುವೇಷೋ ನವ್ಯರೂಪಾತ್ಮಾ ಮೈನಾಕೋ ಗಂಧಮಾದನಃ |
ಸಿಂಹಾಚಲಶ್ಚ ವೇದಾದ್ರಿಃ ಶ್ರೀಶೈಲಃ ಕ್ರಕಚಾತ್ಮಕಃ || ೧೧೪ ||

ನಾನಾಚಲಶ್ಚಿತ್ರಕೂಟೋ ದುರ್ವಾಸೋ ಪರ್ವತಾತ್ಮಜಃ |
ಯಮುನಾಕೃಷ್ಣವೇಣೀಶೋ ಭದ್ರೇಶೋ ಗೌತಮೀಪತಿಃ || ೧೧೫ ||

ಗೋದಾವರೀಶೋ ಗಂಗಾತ್ಮಾ ಶೋಣಕಃ ಕೌಶಿಕೀಪತಿಃ |
ನರ್ಮದೇಶಸ್ತು ಕಾವೇರೀತಾಮ್ರಪರ್ಣೀಶ್ವರೋ ಜಟೀ || ೧೧೬ ||

ಸರಿದ್ರೂಪಾ ನದಾತ್ಮಾ ಚ ಸಮುದ್ರಃ ಸರಿದೀಶ್ವರಃ |
ಹ್ರಾದಿನೀಶಃ ಪಾವನೀಶೋ ನಲಿನೀಶಃ ಸುಚಕ್ಷುಮಾನ್ || ೧೧೭ ||

ಸೀತಾನದೀಪತಿಃ ಸಿಂಧೂರೇವೇಶೀ ಮುರಳೀಪತಿಃ |
ಲವಣೇಕ್ಷುಃ ಕ್ಷೀರನಿಧಿಃ ಸುರಾಬ್ಧಿಃ ಸರ್ಪಿರಂಬುಧಿಃ || ೧೧೮ ||

ದಯಾಬ್ಧಿಶುದ್ಧಜಲಧಿಸ್ತತ್ವರೂಪೀ ಧನಾಧಿಪಃ |
ಭೂಪಾಲಮಧುರಾಗಜ್ಞೋ ಮಾಲನೀರಾಗಕೋವಿದಃ || ೧೧೯ ||

ಪೌಂಡ್ರಕ್ರಿಯಾಜ್ಞಃ ಶ್ರೀರಾಗೋ ನಾನಾರಾಗಾರ್ಣವಾಂತಕಃ |
ವೇದಾದಿರೂಪೋ ಹ್ರೀಂರೂಪೋ ಹ್ರೂಂರೂಪಃ ಕ್ಲೀಂವಿಕಾರಕಃ || ೧೨೦ ||

ಗ್ಲೂಂಮಯಃ ಕ್ಲೀಂಮಯಃ ಪ್ರಖ್ಯೋ ಹೂಂಮಯಃ ಕ್ರೌಂಮಯೋ ಭಟಃ |
ಧೀಂಮಯೋ ಲುಙ್ಮಯೋ ಲಾಂಗೋ ಘಂಮಯಃ ಖಂಮಯಃ ಖಗಃ || ೧೨೧ ||

ಖಂಮಯೋ ಞಂಮಯಶ್ಚಾಂಗೋ ಬೀಜಾಂಗೋ ಬೀಜಜಂಮಯಃ |
ಝಂಕರಷ್ಟಂಕರಃಷ್ಟಂಗೋ ಡಂಕರೋ ಢಂಕರೋಽಣುಕಃ || ೧೨೨ ||

ತಂಕರಸ್ಥಂಕರಸ್ತುಂಗೋ ದ್ರಾಂಮುದ್ರಾರೂಪಕಃ ಸುದಃ |
ದಕ್ಷೋ ದಂಡೀ ದಾನವಘ್ನೋ ಅಪ್ರತಿದ್ವಂದ್ವವಾಮದಃ || ೧೨೩ ||

ಧಂರೂಪೋ ನಂಸ್ವರೂಪಶ್ಚ ಪಂಕಜಾಕ್ಷಶ್ಚ ಫಂಮಯಃ |
ಮಹೇಂದ್ರೋ ಮಧುಭೋಕ್ತಾ ಚ ಮಂದರೇತಾಸ್ತು ಭಂಮಯಃ || ೧೨೪ ||

ರಂಮಯೋ ರಿಂಕರೋ ರಂಗೋ ಲಂಕರಃ ವಂಮಯಃ ಶರಃ |
ಶಂಕರಃ ಷಣ್ಮುಖೋ ಹಂಸಃ ಶಂಕರಃ ಶಂಕರೋಽಕ್ಷಯಃ || ೧೨೫ ||

ಓಮಿತ್ಯೇಕಾಕ್ಷರಾತ್ಮಾ ಚ ಸರ್ವಬೀಜಸ್ವರೂಪಕಃ |
ಶ್ರೀಕರಃ ಶ್ರೀಪದಃ ಶ್ರೀಶಃ ಶ್ರೀನಿಧಿಃ ಶ್ರೀನಿಕೇತನಃ || ೧೨೬ ||

ಪುರುಷೋತ್ತಮಃ ಸುಖೀ ಯೋಗೀ ದತ್ತಾತ್ರೇಯೋ ಹೃದಿಪ್ರಿಯಃ |
ತತ್ಸಂಯುತಃ ಸದಾಯೋಗೀ ಧೀರತಂತ್ರಃ ಸುಸಾಧಕಃ || ೧೨೭ ||

ಪುರುಷೋತ್ತಮೋ ಯತಿಶ್ರೇಷ್ಠೋ ದತ್ತಾತ್ರೇಯಃ ಸಖೀತ್ವವಾನ್ |
ವಸಿಷ್ಠವಾಮದೇವಾಭ್ಯಾಂ ದತ್ತಃ ಪುರುಷಃ ಈರಿತಃ || ೧೨೮ ||

ಯಾವತ್ತಿಷ್ಠತೇ ಹ್ಯಸ್ಮಿನ್ ತಾವತ್ತಿಷ್ಠತಿ ತತ್ಸುಖಃ |
ಯ ಇದಂ ಶೃಣುಯಾನ್ನಿತ್ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮಸಾಯುಜ್ಯತಾಂ ವ್ರಜೇತ್ || ೧೨೯ ||

ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿಕರಂ ತಸ್ಯ ನಾತ್ರಕಾರ್ಯಾ ವಿಚಾರಣಾ |
ಆಯುಷ್ಮತ್ಪುತ್ರಪೌತ್ರಾಂಶ್ಚ ದತ್ತಾತ್ರೇಯಃ ಪ್ರದರ್ಶಯೇತ್ || ೧೩೦ ||

ಧನ್ಯಂ ಯಶಸ್ಯಮಾಯುಷ್ಯಂ ಪುತ್ರಭಾಗ್ಯವಿವರ್ಧನಮ್ |
ಕರೋತಿ ಲೇಖನಾದೇವ ಪರಾರ್ಥಂ ವಾ ನ ಸಂಶಯಃ || ೧೩೧ ||

ಯಃ ಕರೋತ್ಯುಪದೇಶಂ ಚ ನಾಮದತ್ತಸಹಸ್ರಕಮ್ |
ಸ ಚ ಯಾತಿ ಚ ಸಾಯುಜ್ಯಂ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಶ್ರೀಮಾನ್ ನ ಸಂಶಯಃ || ೧೩೨ ||

ಪಠನಾಚ್ಛ್ರವಣಾದ್ವಾಪಿ ಸರ್ವಾನ್ಕಾಮಾನವಾಪ್ನುಯಾತ್ |
ಖೇಚರತ್ವಂ ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿಂ ಯೋಗಸಿದ್ಧಿಮವಾಪ್ನುಯಾತ್ || ೧೩೬ ||

ಬ್ರಹ್ಮರಾಕ್ಷಸವೇತಾಲೈಃ ಪಿಶಾಚೈಃ ಕಾಮಿನೀಮುಖೈಃ |
ಪೀಡಾಕರೈಃ ಸುಖಕರೈರ್ಗ್ರಹೈರ್ದುಷ್ಟೈರ್ನ ಬಾಧ್ಯತೇ || ೧೩೪ ||

ದೇವೈಃ ಪಿಶಾಚೈರ್ಮುಚ್ಯೇತ ಸಕೃದುಚ್ಚಾರಣೇನ ತು |
ಯಸ್ಮಿನ್ ದೇಶೇ ಸ್ಥಿತಂ ಚೈತತ್ಪುಸ್ತಕಂ ದತ್ತನಾಮಕಮ್ || ೧೩೫ ||

ಪಂಚಯೋಜನವಿಸ್ತಾರಂ ರಕ್ಷಣಂ ನಾತ್ರ ಸಂಶಯಃ |
ಸರ್ವಬೀಜಸಮಾಯುಕ್ತಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ನಾಮಸಹಸ್ರಕಮ್ || ೧೩೬ ||

ಸರ್ವಮಂತ್ರಸ್ವರೂಪಂ ಚ ದತ್ತಾತ್ರೇಯಸ್ವರೂಪಕಮ್ |
ಏಕವಾರಂ ಪಠಿತ್ವಾ ತು ತಾಮ್ರಪಾತ್ರೇ ಜಲಂ ಸ್ಪೃಶೇತ್ || ೧೩೭ ||

ಪೀತ್ವಾ ಚೇತ್ಸರ್ವರೋಗೈಶ್ಚ ಮುಚ್ಯತೇ ನಾತ್ರ ಸಂಶಯಃ |
ಸ್ತ್ರೀವಶ್ಯಂ ಪುರುಷವಶ್ಯಂ ರಾಜವಶ್ಯಂ ಜಯಾವಹಮ್ || ೧೩೮ ||

ಸಂಪತ್ಪ್ರದಂ ಮೋಕ್ಷಕರಂ ಪಠೇನ್ನಿತ್ಯಮತಂದ್ರಿತಃ |
ಲೀಯಂತೇಽಸ್ಮಿನ್ಪ್ರಪಂಚಾರ್ಥಾನ್ ವೈರಿಶೋಕಾದಿಕಾರಿತಃ || ೧೩೯ ||

ಪಠನಾತ್ತು ಪ್ರಸನ್ನೋಽಹಂ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಬುದ್ಧಿಮಾನ್ |
ಭವಿಷ್ಯತಿ ನ ಸಂದೇಹಃ ಪಠಿತಃ ಪ್ರಾತರೇವ ಮಾಮ್ || ೧೪೦ ||

ಉಪದೇಕ್ಷ್ಯೇ ಸರ್ವಯೋಗಾನ್ ಲಂಬಿಕಾದಿಬಹೂನ್ವರಾನ್ |
ದತ್ತಾತ್ರೇಯಸ್ತು ಚೇತ್ಯುಕ್ತ್ವಾ ಸ್ವಪ್ನೇ ಚಾಂತರಧೀಯತ || ೧೪೧ ||

ಸ್ವಪ್ನಾದುತ್ಥಾಯ ಚಾಚಾರ್ಯಃ ವಿಸ್ಮಯಂ ಪರಮಂ ಗತಃ |
ಸ್ವಪ್ನೋಪದಿಷ್ಟಂ ತಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ದತ್ತಾತ್ರೇಯೇನ ಯೋಗಿನಾ || ೧೪೨ ||

ಸಹಸ್ರನಾಮಕಂ ದಿವ್ಯಂ ಪಠಿತ್ವಾ ಯೋಗವಾನ್ಭವೇತ್ |
ಜ್ಞಾನಯೋಗಯತಿತ್ವಂ ಚ ಪರಾಕಾಯಪ್ರವೇಶನಮ್ || ೧೪೩ ||

ಬಹುವಿದ್ಯಾಖೇಚರತ್ವಂ ದೀರ್ಘಾಯುಸ್ತತ್ಪ್ರಸಾದತಃ |
ತದಾರಭ್ಯ ಭುವಿ ಶ್ರೇಷ್ಠಃ ಪ್ರಸಿದ್ಧಶ್ಚಾಭವದ್ಯತೀ || ೧೪೪ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಶಂಕರಾಚಾರ್ಯಸ್ವಪ್ನಾವಸ್ಥಾಯಾಂ ದತ್ತಾತ್ರೇಯೋಪದೇಶಿತಂ ಸಕಲಪುರಾಣವೇದೋಕ್ತ ಪ್ರಪಂಚಾರ್ಥಸಾರವತ್ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ |

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

ನಿಮ್ಮ ಮಿಂಚೆ ವಿಳಾಸ ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅತ್ಯಗತ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ನು * ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ