Skip to content

Daya Satakam in Tamil – த³யா ஶதகம்

Daya Satakam or Daya ShatakamPin

Daya Satakam is a powerful stotram composed by Sri Vedantacharya for praying to Lord Venkateswara of Tirumala. Get Sri Daya Satakam in Tamil Pdf Lyrics here and chant it with devotion for the grace of Lord Venkateswara or Lord Vishnu.

Daya Satakam in Tamil – த³யா ஶதகம் 

ப்ரபத்³யே தம் கி³ரிம் ப்ராய꞉ ஶ்ரீநிவாஸாநுகம்பயா ।
இக்ஷுஸாரஸ்ரவந்த்யேவ யந்மூர்த்யா ஶர்கராயிதம் ॥ 1 ॥

விகா³ஹே தீர்த²ப³ஹுலாம் ஶீதலாம் கு³ருஸந்ததிம் ।
ஶ்ரீநிவாஸத³யாம்போ⁴தி⁴பரீவாஹபரம்பராம் ॥ 2 ॥

க்ருதிந꞉ கமலாவாஸகாருண்யைகாந்திநோ ப⁴ஜே ।
த⁴த்தே யத்ஸூக்திரூபேண த்ரிவேதீ³ ஸர்வயோக்³யதாம் ॥ 3 ॥

பராஶரமுகா²ந்வந்தே³ ப⁴கீ³ரத²நயே ஸ்தி²தாந் ।
கமலாகாந்தகாருண்யக³ங்கா³ப்லாவிதமத்³விதா⁴ந் ॥ 4 ॥

அஶேஷவிக்⁴நஶமநமநீகேஶ்வரமாஶ்ரயே ।
ஶ்ரீமத꞉ கருணாம்போ⁴தௌ⁴ ஶிக்ஷாஸ்ரோத இவோத்தி²தம் ॥ 5 ॥

ஸமஸ்தஜநநீம் வந்தே³ சைதந்யஸ்தந்யதா³யிநீம் ।
ஶ்ரேயஸீம் ஶ்ரீநிவாஸஸ்ய கருணாமிவ ரூபிணீம் ॥ 6 ॥

வந்தே³ வ்ருஷகி³ரீஶஸ்ய மஹிஷீம் விஶ்வதா⁴ரிணீம் ।
தத்க்ருபாப்ரதிகா⁴தாநாம் க்ஷமயா வாரணம் யயா ॥ 7 ॥

நிஶாமயது மாம் நீலா யத்³போ⁴க³படலைர்த்⁴ருவம் ।
பா⁴விதம் ஶ்ரீநிவாஸஸ்ய ப⁴க்ததோ³ஷேஷ்வத³ர்ஶநம் ॥ 8 ॥

கமப்யநவதி⁴ம் வந்தே³ கருணாவருணாலயம் ।
வ்ருஷஶைலதடஸ்தா²நாம் ஸ்வயம் வ்யக்திமுபாக³தம் ॥ 9 ॥

அகிஞ்சநநிதி⁴ம் ஸூதிமபவர்க³த்ரிவர்க³யோ꞉ ।
அஞ்ஜநாத்³ரீஶ்வரத³யாமபி⁴ஷ்டௌமி நிரஞ்ஜநாம் ॥ 10 ॥

அநுசரஶக்த்யாதி³கு³ணாமக்³ரேஸரபோ³த⁴விரசிதாலோகாம் ।
ஸ்வாதீ⁴நவ்ருஷகி³ரீஶாம் ஸ்வயம் ப்ரபூ⁴தாம் ப்ரமாணயாமி த³யாம் ॥ 11 ॥

அபி நிகி²லலோகஸுசரிதமுஷ்டிந்த⁴யது³ரிதமூர்ச²நாஜுஷ்டம் ।
ஸஞ்ஜீவயது த³யே மாமஞ்ஜநகி³ரிநாத²ரஞ்ஜநீ ப⁴வதீ ॥ 12 ॥

ப⁴க³வதி த³யே ப⁴வத்யாம் வ்ருஷகி³ரிநாதே² ஸமாப்லுதே துங்கே³ ।
அப்ரதிக⁴மஜ்ஜநாநாம் ஹஸ்தாலம்போ³ மதா³க³ஸாம் ம்ருக்³ய꞉ ॥ 13 ॥

க்ருபணஜநகல்பலதிகாம் க்ருதாபராத⁴ஸ்ய நிஷ்க்ரியாமாத்³யாம் ।
வ்ருஷகி³ரிநாத²த³யே த்வாம் வித³ந்தி ஸம்ஸாரதாரிணீம் விபு³தா⁴꞉ ॥ 14 ॥

வ்ருஷகி³ரிக்³ருஹமேதி⁴கு³ணா போ³த⁴ப³லைஶ்வர்யவீர்யஶக்திமுகா²꞉ ।
தோ³ஷா ப⁴வேயுரேதே யதி³ நாம த³யே த்வயா விநாபூ⁴தா꞉ ॥ 15 ॥

ஆஸ்ருஷ்டி ஸந்ததாநாமபராதா⁴நாம் நிரோதி⁴நீம் ஜக³த꞉ ।
பத்³மாஸஹாயகருணே ப்ரதிஸஞ்சரகேலிமாசரஸி ॥ 16 ॥

அசித³விஶிஷ்டாந்ப்ரலயே ஜந்தூநவலோக்ய ஜாதநிர்வேதா³ ।
கரணகலேப³ரயோக³ம் விதரஸி வ்ருஷஶைலநாத²கருணே த்வம் ॥ 17 ॥

அநுகு³ணத³ஶார்பிதேந ஶ்ரீத⁴ரகருணே ஸமாஹிதஸ்நேஹா ।
ஶமயஸி தம꞉ ப்ரஜாநாம் ஶாஸ்த்ரமயேந ஸ்தி²ரப்ரதீ³பேந ॥ 18 ॥

ருடா⁴ வ்ருஷாசலபதே꞉ பாதே³ முக²காந்திபத்ரலச்சா²யா ।
கருணே ஸுக²யஸி விநதாங்கடாக்ஷவிடபை꞉ கராபசேயப²லை꞉ ॥ 19 ॥

நயநே வ்ருஷாசலேந்தோ³ஸ்தாராமைத்ரீம் த³தா⁴நயா கருணே ।
த்³ருஷ்டஸ்த்வயைவ ஜநிமாநபவர்க³மக்ருஷ்டபச்யமநுப⁴வதி ॥ 20 ॥

ஸமயோபநதைஸ்தவ ப்ரவாஹைரநுகம்பே க்ருதஸம்ப்லவா த⁴ரித்ரீ ।
ஶரணாக³தஸஸ்யமாலிநீயம் வ்ருஷஶைலேஶக்ருஷீவலம் தி⁴நோதி ॥ 21 ॥

கலஶோத³தி⁴ஸம்பதோ³ ப⁴வத்யா꞉ கருணே ஸந்மதிமந்த²ஸம்ஸ்க்ருதாயா꞉ ।
அம்ருதாம்ஶமவைமி தி³வ்யதே³ஹம் ம்ருதஸஞ்ஜீவநமஞ்ஜநாசலேந்தோ³꞉ ॥ 22 ॥

ஜலதே⁴ரிவ ஶீததா த³யே த்வம் வ்ருஷஶைலாதி⁴பதேஸ்ஸ்வபா⁴வபூ⁴தா ।
ப்ரலயாரப⁴டீம்நடீம் ததீ³க்ஷாம் ப்ரஸப⁴ம் க்³ராஹயஸி ப்ரஸக்திலாஸ்யம் ॥ 23 ॥

ப்ரணதப்ரதிகூலமூலகா⁴தீ ப்ரதிக⁴꞉ கோ(அ)பி வ்ருஷாசலேஶ்வரஸ்ய ।
கலமே யவஸாபசாயநீத்யா கருணே கிங்கரதாம் தவோபயாதி ॥ 24 ॥

அப³ஹிஷ்க்ருதநிக்³ரஹாந்வித³ந்த꞉ கமலாகாந்தகு³ணாந்ஸ்வதந்த்ரதாதீ³ந் ।
அவிகல்பமநுக்³ரஹம் து³ஹாநாம் ப⁴வதீமேவ த³யே ப⁴ஜந்தி ஸந்த꞉ ॥ 25 ॥

கமலாநிலயஸ்த்வயா த³யாலு꞉ கருணே நிஷ்கருணா நிரூபணே த்வம் ।
அத ஏவ ஹி தாவகாஶ்ரிதாநாம் து³ரிதாநாம் ப⁴வதி த்வதே³வ பீ⁴தி꞉ ॥ 26 ॥

அதிலங்கி⁴தஶாஸநேஷ்வபீ⁴க்ஷ்ணம் வ்ருஷஶைலாதி⁴பதிர்விஜ்ரும்பி⁴தோஷ்மா ।
புநரேவ த³யே க்ஷமாநிதா³நைர்ப⁴வதீமாத்³ரியதே ப⁴வத்யதீ⁴நை꞉ ॥ 27 ॥

கருணே து³ரிதேஷு மாமகேஷு ப்ரதிகாராந்தரது³ர்ஜயேஷு கி²ந்ந꞉ ।
கவசாயிதயா த்வயைவ ஶார்ங்கீ³ விஜயஸ்தா²நமுபாஶ்ரிதோ வ்ருஷாத்³ரிம் ॥ 28 ॥

மயி திஷ்ட²தி து³ஷ்க்ருதாம் ப்ரதா⁴நே மிததோ³ஷாநிதராந்விசிந்வதீ த்வம் ।
அபராத⁴க³ணைரபூர்ணகுக்ஷி꞉ கமலாகாந்தத³யே கத²ம் ப⁴வித்ரீ ॥ 29 ॥

அஹமஸ்ம்யபராத⁴சக்ரவர்தீ கருணே த்வம் ச கு³ணேஷு ஸார்வபௌ⁴மீ ।
விது³ஷீ ஸ்தி²திமீத்³ருஶீம் ஸ்வயம் மாம் வ்ருஷஶைலேஶ்வரபாத³ஸாத்குரு த்வம் ॥ 30 ॥

அஶிதி²லகரணே(அ)ஸ்மிந்நக்ஷதஶ்வாஸவ்ருத்தௌ
வபுஷி க³மநயோக்³யே வாஸமாஸாத³யேயம் ।
வ்ருஷகி³ரிகடகேஷு வ்யஞ்ஜயத்ஸு ப்ரதீதை-
ர்மது⁴மத²நத³யே த்வாம் வாரிதா⁴ராவிஶேஷை꞉ ॥ 31 ॥

அவிதி³தநிஜயோக³க்ஷேமமாத்மாநபி⁴ஜ்ஞம்
கு³ணலவரஹிதம் மாம் கோ³ப்துகாமா த³யே த்வம் ।
பரவதி சதுரைஸ்தே விப்⁴ரமை꞉ ஶ்ரீநிவாஸே
ப³ஹுமதிமநபாயாம் விந்த³ஸி ஶ்ரீத⁴ரண்யோ꞉ ॥ 32 ॥

ப²லவிதரணத³க்ஷம் பக்ஷபாதாநபி⁴ஜ்ஞம்
ப்ரகு³ணமநுவிதே⁴யம் ப்ராப்ய பத்³மாஸஹாயம் ।
மஹதி கு³ணஸமாஜே மாநபூர்வம் த³யே த்வம்
ப்ரதிவத³ஸி யதா²ர்ஹம் பாப்மநாம் மாமகாநாம் ॥ 33 ॥

அநுப⁴விதுமகௌ⁴க⁴ம் நாலமாகா³மிகால꞉
ப்ரஶமயிதுமஶேஷம் நிஷ்க்ரியாபி⁴ர்ந ஶக்யம் ।
ஸ்வயமிதி ஹி த³யே த்வம் ஸ்வீக்ருதஶ்ரீநிவாஸா
ஶிதி²லிதப⁴வபீ⁴திஶ்ஶ்ரேயஸே ஜாயஸே ந꞉ ॥ 34 ॥

அவதரணவிஶேஷைராத்மலீலாபதே³ஶை-
ரவமதிமநுகம்பே மந்த³சித்தேஷு விந்த³ந் ।
வ்ருஷப⁴ஶிக²ரிநாத²ஸ்த்வந்நிதே³ஶேந நூநம்
ப⁴ஜதி சரணபா⁴ஜாம் பா⁴விநோ ஜந்மபே⁴தா³ந் ॥ 35 ॥

பரஹிதமநுகம்பே பா⁴வயந்த்யாம் ப⁴வத்யாம்
ஸ்தி²ரமநுபதி⁴ ஹார்த³ம் ஶ்ரீநிவாஸோ த³தா⁴ந꞉ ।
லலிதருசிஷு லக்ஷ்மீபூ⁴மிநீலாஸு நூநம்
ப்ரத²யதி ப³ஹுமாநம் த்வத்ப்ரதிச்ச²ந்த³பு³த்³த்⁴யா ॥ 36 ॥

வ்ருஷகி³ரிஸவிதே⁴ஷு வ்யாஜதோ வாஸபா⁴ஜாம்
து³ரிதகலுஷிதாநாம் தூ³யமாநா த³யே த்வம் ।
கரணவிலயகாலே காந்தி³ஶீகஸ்ம்ருதீநாம்
ஸ்மரயஸி ப³ஹுலீலம் மாத⁴வம் ஸாவதா⁴நா ॥ 37 ॥

தி³ஶி தி³ஶி க³திவித்³பி⁴ர்தே³ஶிகைர்நீயமாநா
ஸ்தி²ரதரமநுகம்பே ஸ்த்யாநலக்³நா கு³ணைஸ்த்வம் ।
பரிக³தவ்ருஷஶைலம் பாரமாரோபயந்தீ
ப⁴வஜலதி⁴க³தாநாம் போதபாத்ரீ ப⁴வித்ரீ ॥ 38 ॥

பரிமிதப²லஸங்கா³த்ப்ராணிந꞉ கிம்பசாநா
நிக³மவிபணிமத்⁴யே நித்யமுக்தாநுஷக்தம் ।
ப்ரஸத³நமநுகம்பே ப்ராப்தவத்யாம் ப⁴வத்யாம்
வ்ருஷகி³ரிஹரிநீலம் வ்யஞ்ஜிதம் நிர்விஶந்தி ॥ 39 ॥

த்வயி ப³ஹுமதிஹீந꞉ ஶ்ரீநிவாஸாநுகம்பே
ஜக³தி க³திமிஹாந்யாம் தே³வி ஸம்மந்யதே ய꞉ ।
ஸ க²லு விபு³த⁴ஸிந்தௌ⁴ ஸந்நிகர்ஷே வஹந்த்யாம்
ஶமயதி ம்ருக³த்ருஷ்ணாவீசிகாபி⁴꞉ பிபாஸாம் ॥ 40 ॥

ஆஜ்ஞாம் க்²யாதிம் த⁴நமநுசராநாதி⁴ராஜ்யாதி³கம் வா
காலே த்³ருஷ்ட்வா கமலவஸதேரப்யகிஞ்சித்கராணி ।
பத்³மாகாந்தம் ப்ரணிஹிதவதீம் பாலநே(அ)நந்யஸாத்⁴யே
ஸாராபி⁴ஜ்ஞா ஜக³தி க்ருதிநஸ்ஸம்ஶ்ரயந்தே த³யே த்வாம் ॥ 41 ॥

ப்ராஜாபத்யப்ரப்⁴ருதிவிப⁴வம் ப்ரேக்ஷ்ய பர்யாயது³꞉க²ம்
ஜந்மாகாங்க்ஷந் வ்ருஷகி³ரிவநே ஜக்³முஷாம் தஸ்து²ஷாம் வா ।
ஆஶாஸாநா꞉ கதிசந விபோ⁴꞉ த்வத்பரிஷ்வங்க³த⁴ந்யை꞉
அங்கீ³காரம் க்ஷணமபி த³யே ஹார்த³துங்கை³ரபாங்கை³꞉ ॥ 42 ॥

நாபீ⁴பத்³மஸ்பு²ரணஸுப⁴கா³ நவ்யநீலோத்பலாபா⁴
க்ரீடா³ஶைலம் கமபி கருணே வ்ருண்வதீ வேங்கடாக்²யம் ।
ஶீதா நித்யம் ப்ரஸத³நவதீ ஶ்ரத்³த⁴தா⁴நாவகா³ஹ்யா
தி³வ்யா காசிஜ்ஜயதி மஹதீ தீ³ர்கி⁴கா தாவகீநா ॥ 43 ॥

யஸ்மிந்த்³ருஷ்டே ததி³தரஸுகை²ர்க³ம்யதே கோ³ஷ்பத³த்வம்
ஸத்யம் ஜ்ஞாநம் த்ரிபி⁴ரவதி⁴பி⁴ர்முக்தமாநந்த³ஸிந்து⁴ம் ।
த்வத்ஸ்வீகாராத்தமிஹ க்ருதிநஸ்ஸூரிப்³ருந்தா³நுபா⁴வ்யம்
நித்யாபூர்வம் நிதி⁴மிவ த³யே நிர்விஶந்த்யஞ்ஜநாத்³ரௌ ॥ 44 ॥

ஸாரம் லப்³த்⁴வா கமபி மஹத꞉ ஶ்ரீநிவாஸாம்பு³ராஶே꞉
காலே காலே க⁴நரஸவதீ காலிகேவாநுகம்பே ।
வ்யக்தோந்மேஷா ம்ருக³பதிகி³ரௌ விஶ்வமாப்யாயயந்தீ
ஶீலோபஜ்ஞம் க்ஷரதி ப⁴வதீ ஶீதலம் ஸத்³கு³ணௌக⁴ம் ॥ 45 ॥

பீ⁴மே நித்யம் ப⁴வஜலநிதௌ⁴ மஜ்ஜதாம் மாநவாநா-
மாலம்பா³ர்த²ம் வ்ருஷகி³ரிபதிஸ்த்வந்நிதே³ஶாத்ப்ரயுங்க்தே ।
ப்ரஜ்ஞாஸாரம் ப்ரக்ருதிமஹதா மூலபா⁴கே³ந ஜுஷ்டம்
ஶாகா²பே⁴தை³ஸ்ஸுப⁴க³மநக⁴ம் ஶாஶ்வதம் ஶாஸ்த்ரபாணிம் ॥ 46 ॥

வித்³வத்ஸேவாகதகநிகஷைர்வீதபங்காஶயாநாம்
பத்³மாகாந்த꞉ ப்ரணயதி த³யே த³ர்பணம் தே ஸ்வஶாஸ்த்ரம் ।
லீலாத³க்ஷாம் த்வத³நவஸரே லாலயந்விப்ரலிப்ஸாம்
மாயாஶாஸ்த்ராண்யபி த³மயிதும் த்வத்ப்ரபந்நப்ரதீபாந் ॥ 47 ॥

தை³வாத்ப்ராப்தே வ்ருஷகி³ரிதடம் தே³ஹிநி த்வந்நிதா³நா-
த்ஸ்வாமிந்பாஹீத்யவஶவசநே விந்த³தி ஸ்வாபமந்த்யம் ।
தே³வ꞉ ஶ்ரீமாந் தி³ஶதி கருணே த்³ருஷ்டிமிச்ச²ம்ஸ்த்வதீ³யா-
முத்³கா⁴தேந ஶ்ருதிபரிஷதா³முத்தரேணாபி⁴முக்²யம் ॥ 48 ॥

ஶ்ரேயஸ்ஸூதிம் ஸக்ருத³பி த³யே ஸம்மதாம் யஸ்ஸகீ²ம் தே
ஶீதோதா³ராமலப⁴த ஜந꞉ ஶ்ரீநிவாஸஸ்ய த்³ருஷ்டிம் ।
தே³வாதீ³நாமயமந்ருணதாம் தே³ஹவத்த்வே(அ)பி விந்த³-
ந்ப³ந்தா⁴ந்முக்தோ ப³லிபி⁴ரநகை⁴꞉ பூர்யதே தத்ப்ரயுக்தை꞉ ॥ 49 ॥

தி³வ்யாபாங்க³ம் தி³ஶஸி கருணே யேஷு ஸத்³தே³ஶிகாத்மா
க்ஷிப்ரம் ப்ராப்தா வ்ருஷகி³ரிபதிம் க்ஷத்ரப³ந்த்⁴வாத³யஸ்தே ।
விஶ்வாசார்யா விதி⁴ஶிவமுகா²ஸ்ஸ்வாதி⁴காரோபருத்³தா⁴
மந்யே மாதா ஜட³ இவ ஸுதே வத்ஸலா மாத்³ருஶே த்வம் ॥ 50 ॥

அதிக்ருபணோ(அ)பி ஜந்துரதி⁴க³ம்ய த³யே ப⁴வதீ-
மஶிதி²லத⁴ர்மஸேதுபத³வீம் ருசிராமசிராத் ।
அமிதமஹோர்மிஜாலமதிலங்க்⁴ய ப⁴வாம்பு³நிதி⁴ம்
ப⁴வதி வ்ருஷாசலேஶபத³பத்தநநித்யத⁴நீ ॥ 51 ॥

அபி⁴முக²பா⁴வஸம்பத³பி⁴ஸம்ப⁴விநாம் ப⁴விநாம்
க்வசிது³பலக்ஷிதா க்வசித³ப⁴ங்கு³ரகூ³ட⁴க³தி꞉ ।
விமலரஸாவஹா வ்ருஷகி³ரீஶத³யே ப⁴வதீ
ஸபதி³ ஸரஸ்வதீவ ஶமயத்யக⁴மப்ரதிக⁴ம் ॥ 52 ॥

அபி கருணே ஜநஸ்ய தருணேந்து³விபூ⁴ஷணதா-
மபி கமலாஸநத்வமபி தா⁴ம வ்ருஷாத்³ரிபதே꞉ ।
தரதமதாவஶேந தநுதே நநு தே விததி꞉
பரஹிதவர்ஷ்மணா பரிபசேலிமகேலிமதீ ॥ 53 ॥

த்⁴ருதபு⁴வநா த³யே த்ரிவித⁴க³த்யநுகூலதரா
வ்ருஷகி³ரிநாத²பாத³பரிரம்ப⁴வதீ ப⁴வதீ ।
அவிதி³தவைப⁴வா(அ)பி ஸுரஸிந்து⁴ரிவாதநுதே
ஸக்ருத³வகா³ஹமாநமபதாபமபாபமபி ॥ 54 ॥

நிக³மஸமாஶ்ரிதா நிகி²லலோகஸம்ருத்³தி⁴கரீ
ப⁴ஜத³க⁴கூலமுத்³வஹக³தி꞉ பரிதப்தஹிதா ।
ப்ரகடிதஹம்ஸமத்ஸ்யகமடா²த்³யவதாரஶதா
விபு³த⁴ஸரிச்ச்²ரியம் வ்ருஷகி³ரீஶத³யே வஹஸி ॥ 55 ॥

ஜக³தி மிதம்பசா த்வதி³தரா து த³யே தரலா
ப²லநியமோஜ்ஜி²தா ப⁴வதி ஸந்தபநாய புந꞉ ।
த்வமிஹ நிரங்குஶப்ரஶகநாதி³விபூ⁴திமதீ
விதரஸி தே³ஹிநாம் நிரவதி⁴ம் வ்ருஷஶைலநிதி⁴ம் ॥ 56 ॥

ஸகருணலௌகிகப்ரபு⁴பரிக்³ரஹநிக்³ரஹயோ-
ர்நியதிமுபாதி⁴சக்ரபரிவ்ருத்திபரம்பரயா ।
வ்ருஷப⁴மஹீத⁴ரேஶகருணே விதரங்க³யதாம்
ஶ்ருதிமிதஸம்பதி³ த்வயி கத²ம் ப⁴விதா விஶய꞉ ॥ 57 ॥

வ்ருஷகி³ரிக்ருஷ்ணமேக⁴ஜநிதாம் ஜநிதாபஹராம்
த்வத³பி⁴மதிம் ஸுவ்ருஷ்டிமுபஜீவ்ய நிவ்ருத்தத்ருஷ꞉ ।
ப³ஹுஷு ஜலாஶயேஷு ப³ஹுமாநமபோஹ்ய த³யே
ந ஜஹதி ஸத்பத²ம் ஜக³தி சாதகவத்க்ருதிந꞉ ॥ 58 ॥

த்வது³த³யதூலிகாபி⁴ரமுநா வ்ருஷஶைலஜுஷா
ஸ்தி²ரதரஶில்பிநைவ பரிகல்பிதசித்ரதி⁴ய꞉ ।
யதிபதியாமுநப்ரப்⁴ருதய꞉ ப்ரத²யந்தி த³யே
ஜக³தி ஹிதம் ந நஸ்த்வயி ப⁴ரந்யஸநாத³தி⁴கம் ॥ 59 ॥

ம்ருது³ஹ்ருத³யே த³யே ம்ருதி³தகாமஹிதே மஹிதே
த்⁴ருதவிபு³தே⁴ பு³தே⁴ஷு விததாத்மது⁴ரே மது⁴ரே ।
வ்ருஷகி³ரிஸார்வபௌ⁴மத³யிதே மயி தே மஹதீம்
ப⁴வுகநிதே⁴ நிதே⁴ஹி ப⁴வமூலஹராம் லஹரீம் ॥ 60 ॥

அகூபாரைரேகோத³கஸமயவைதண்டி³கஜவை-
ரநிர்வாப்யாம் க்ஷிப்ரம் க்ஷபயிதுமவித்³யாக்²யப³ட³பா³ம் ।
க்ருபே த்வம் தத்தாத்³ருக்ப்ரதி²மவ்ருஷப்ருத்²வீத⁴ரபதி-
ஸ்வரூபத்³வைகு³ண்யத்³விகு³ணநிஜபி³ந்து³꞉ ப்ரப⁴வஸி ॥ 61 ॥

விவித்ஸாவேதாலீவிக³மபரிஶுத்³தே⁴(அ)பி ஹ்ருத³யே
படுப்ரத்யாஹாரப்ரப்⁴ருதிபுடபாகப்ரசகிதா꞉ ।
நமந்தஸ்த்வாம் நாராயணஶிக²ரிகூடஸ்த²கருணே
நிருத்³த⁴த்வத்³த்³ரோஹா ந்ருபதிஸுதநீதிம் ந ஜஹதி ॥ 62 ॥

அநந்யாதீ⁴நஸ்ஸந்ப⁴வதி பரதந்த்ர꞉ ப்ரணமதாம்
க்ருபே ஸர்வத்³ரஷ்டா ந க³ணயதி தேஷாமபக்ருதிம் ।
பதிஸ்த்வத்பாரார்த்²யம் ப்ரத²யதி வ்ருஷக்ஷ்மாத⁴ரபதி-
ர்வ்யவஸ்தா²ம் வையாத்யாதி³தி விக⁴டயந்தீ விஹரஸி ॥ 63 ॥

அபாம் பத்யுஶ்ஶத்ரூநஸஹநமுநேர்த⁴ர்மநிக³லம்
க்ருபே காகஸ்யைகம் ஹிதமிதி ஹிநஸ்தி ஸ்ம நயநம் ।
விலீநஸ்வாதந்த்ர்யோ வ்ருஷகி³ரிபதிஸ்த்வத்³விஹ்ருதிபி⁴-
ர்தி³ஶத்யேவம் தே³வோ ஜநிதஸுக³திம் த³ண்ட³நக³திம் ॥ 64 ॥

நிஷாதா³நாம் நேதா கபிகுலபதி꞉ காபி ஶப³ரீ
குசேல꞉ குப்³ஜா ஸா வ்ரஜயுவதயோ மால்யக்ருதி³தி ।
அமீஷாம் நிம்நத்வம் வ்ருஷகி³ரிபதேருந்நதிமபி
ப்ரபூ⁴தைஸ்ஸ்ரோதோபி⁴꞉ ப்ரஸப⁴மநுகம்பே ஶமயஸி ॥ 65 ॥

த்வயா த்³ருஷ்டஸ்துஷ்டிம் ப⁴ஜதி பரமேஷ்டீ² நிஜபதே³
வஹந்மூர்தீரஷ்டௌ விஹரதி ம்ருடா³நீபரிப்³ருட⁴꞉ ।
பி³ப⁴ர்தி ஸ்வாராஜ்யம் வ்ருஷஶிக²ரிஶ்ருங்கா³ரிகருணே
ஶுநாஸீரோ தே³வாஸுரஸமரநாஸீரஸுப⁴ட꞉ ॥ 66 ॥

த³யே து³க்³தோ⁴த³ந்வத்³வ்யதியுதஸுதா⁴ஸிந்து⁴நயத-
ஸ்த்வதா³ஶ்லேஷாந்நித்யம் ஜநிதம்ருதஸஞ்ஜீவநத³ஶா꞉ ।
ஸ்வத³ந்தே தா³ந்தேப்⁴யஶ்ஶ்ருதிவத³நகர்பூரகு³லிகா
விவ்ருண்வந்தஶ்சித்தம் வ்ருஷஶிக²ரிவிஶ்வம்ப⁴ரகு³ணா꞉ ॥ 67 ॥

ஜக³ஜ்ஜந்மஸ்தே²மப்ரலயரசநாகேலிரஸிகோ
விமுக்த்யைகத்³வாரம் விக⁴டிதகவாடம் ப்ரணயிநாம் ।
இதி த்வய்யாயத்தம் த்³விதயமுபதீ⁴க்ருத்ய கருணே
விஶுத்³தா⁴நாம் வாசாம் வ்ருஷஶிக²ரிநாத²ஸ்ஸ்துதிபத³ம் ॥ 68 ॥

கலிக்ஷோபோ⁴ந்மீலத்க்ஷிதிகலுஷகூலங்கஷஜவை-
ரநுச்சே²தை³ ரேதைரவடதடவைஷம்யரஹிதை꞉ ।
ப்ரவாஹைஸ்தே பத்³மாஸஹசரபரிஷ்காரிணி க்ருபே
விகல்பந்தே(அ)நல்பா வ்ருஷஶிக²ரிணோ நிர்ஜ²ரகு³ணா꞉ ॥ 69 ॥

கி²லம் சேதோவ்ருத்தே꞉ கிமித³மிதி விஸ்மேரபு⁴வநம்
க்ருபே ஸிம்ஹக்ஷ்மாப்⁴ருத்க்ருதமுக²சமத்காரகரணம் ।
ப⁴ரந்யாஸச்ச²ந்நப்ரப³லவ்ருஜிநப்ராப்⁴ருதப்⁴ருதாம்
ப்ரதிப்ரஸ்தா²நம் தே ஶ்ருதிநக³ரஶ்ருங்கா³டகஜுஷ꞉ ॥ 70 ॥

த்ரிவித⁴சித³சித்ஸத்தாஸ்தே²மப்ரவ்ருத்திநியாமிகா
வ்ருஷகி³ரிவிபோ⁴ரிச்சா² ஸா த்வம் பரைரபராஹதா ।
க்ருபணப⁴ரப்⁴ருத்கிங்குர்வாணப்ரபூ⁴தகு³ணாந்தரா
வஹஸி கருணே வைசக்ஷண்யம் மதீ³க்ஷணஸாஹஸே ॥ 71 ॥

வ்ருஷகி³ரிபதேர்ஹ்ருத்³யா விஶ்வாவதாரஸஹாயிநீ
க்ஷபிதநிகி²லாவத்³யா தே³வி க்ஷமாதி³நிஷேவிதா ।
பு⁴வநஜநநீ பும்ஸாம் போ⁴கா³பவர்க³விதா⁴யிநீ
விதமஸி பதே³ வ்யக்திம் நித்யாம் பி³ப⁴ர்ஷி த³யே ஸ்வயம் ॥ 72 ॥

ஸ்வயமுத³யிநஸ்ஸித்³தா⁴த்³யாவிஷ்க்ருதாஶ்ச ஶுபா⁴லயா
விவித⁴விப⁴வவ்யூஹாவாஸா꞉ பரம் ச பத³ம் விபோ⁴꞉ ।
வ்ருஷகி³ரிமுகே²ஷ்வேதேஷ்விச்சா²வதி⁴ ப்ரதிலப்³த⁴யே
த்³ருட⁴விநிஹிதா நிஶ்ரேணிஸ்த்வம் த³யே நிஜபர்வபி⁴꞉ ॥ 73 ॥

ஹிதமிதி ஜக³த்³த்³ருஷ்ட்யா க்லுப்தைரக்லுப்தப²லாந்தரை-
ரமதிவிஹிதைரந்யைர்த⁴ர்மாயிதைஶ்ச யத்³ருச்ச²யா ।
பரிணதப³ஹுச்ச²த்³மா பத்³மாஸஹாயத³யே ஸ்வயம்
ப்ரதி³ஶஸி நிஜாபி⁴ப்ரேதம் ந꞉ ப்ரஶாம்யத³பத்ரபா ॥ 74 ॥

அதிவிதி⁴ஶிவைரைஶ்வர்யாத்மாநுபூ⁴திரஸைர்ஜநா-
நஹ்ருத³யமிஹோபச்ச²ந்த்³யைஷாமஸங்க³த³ஶார்தி²நீ ।
த்ருஷிதஜநதாதீர்த²ஸ்நாநக்ரமக்ஷபிதைநஸாம்
விதரஸி த³யே வீதாதங்கா வ்ருஷாத்³ரிபதே꞉ பத³ம் ॥ 75 ॥

வ்ருஷகி³ரிஸுதா⁴ஸிந்தௌ⁴ ஜந்துர்த³யே நிஹிதஸ்த்வயா
ப⁴வப⁴யபரீதாபச்சி²த்த்யை ப⁴ஜந்நக⁴மர்ஷணம் ।
முஷிதகலுஷோ முக்தேரக்³ரேஸரைரபி⁴பூர்யதே
ஸ்வயமுபநதைஸ்ஸ்வாத்மாநந்த³ப்ரப்⁴ருத்யநுப³ந்தி⁴பி⁴꞉ ॥ 76 ॥

அநிதரஜுஷாமந்தர்மூலே(அ)ப்யபாயபரிப்லவே
க்ருதவித³நகா⁴ விச்சி²த்³யைஷாம் க்ருபே யமவஶ்யதாம் ।
ப்ரபத³நப²லப்ரத்யாதே³ஶப்ரஸங்க³விவர்ஜிதம்
ப்ரதிவிதி⁴முபாத⁴த்ஸே ஸார்த⁴ம் வ்ருஷாத்³ரிஹிதைஷிணா ॥ 77 ॥

க்ஷணவிலயிநாம் ஶாஸ்த்ரார்தா²நாம் ப²லாய நிவேஶிதே
பித்ருஸுரக³ணே நிர்வேஶாத்ப்ராக³பி ப்ரலயம் க³தே ।
அதி⁴க³தவ்ருஷக்ஷ்மாப்⁴ருந்நாதா²மகாலவஶம்வதா³ம்
ப்ரதிபு⁴வமிஹ வ்யாசக்²யுஸ்த்வாம் க்ருபே நிருபப்லவாம் ॥ 78 ॥

த்வது³பஸத³நாத³த்³ய ஶ்வோ வா மஹாப்ரலயே(அ)பி வா
விதரதி நிஜம் பாதா³ம்போ⁴ஜம் வ்ருஷாசலஶேக²ர꞉ ।
ததி³ஹ கருணே தத்தத்க்ரீடா³தரங்க³பரம்பரா-
தரதமதயா ஜுஷ்டாயாஸ்தே து³ரத்யயதாம் விது³꞉ ॥ 79 ॥

ப்ரணிஹிததி⁴யாம் த்வத்ஸம்ப்ருக்தே வ்ருஷாத்³ரிஶிகா²மணௌ
ப்ரஸ்ருமரஸுதா⁴தா⁴ராகாரா ப்ரஸீத³தி பா⁴வநா ।
த்³ருட⁴மிதி த³யே த³த்தாஸ்வாத³ம் விமுக்திவலாஹகம்
நிப்⁴ருதக³ருதோ நித்⁴யாயந்தி ஸ்தி²ராஶயசாதகா꞉ ॥ 80 ॥

க்ருபே விக³தவேலயா க்ருதஸமக்³ரபோஷைஸ்த்வயா
கலிஜ்வலநது³ர்க³தே ஜக³தி காலமேகா⁴யிதம் ।
வ்ருஷக்ஷிதித⁴ராதி³ஷு ஸ்தி²திபதே³ஷு ஸாநுப்லவை-
ர்வ்ருஷாத்³ரிபதிவிக்³ரஹைர்வ்யபக³தாகி²லாவக்³ரஹை꞉ ॥ 81 ॥

ப்ரஸூய விவித⁴ம் ஜக³த்தத³பி⁴வ்ருத்³த⁴யே த்வம் த³யே
ஸமீக்ஷணவிசிந்தநப்ரப்⁴ருதிபி⁴ஸ்ஸ்வயம் தாத்³ருஶை꞉ ।
விசித்ரகு³ணசித்ரிதாம் விவித⁴தோ³ஷவைதே³ஶிகீம்
வ்ருஷாசலபதேஸ்தநும் விஶஸி மத்ஸ்யகூர்மாதி³காம் ॥ 82 ॥

யுகா³ந்தஸமயோசிதம் ப⁴ஜதி யோக³நித்³ராரஸம்
வ்ருஷக்ஷிதிப்⁴ருதீ³ஶ்வரே விஹரணக்ரமாஜ்ஜாக்³ரதி ।
உதீ³ர்ணசதுரர்ணவீகத³நவேதி³நீம் மேதி³நீம்
ஸமுத்³த்⁴ருதவதீ த³யே த்வத³பி⁴ஜுஷ்டயா த³ம்ஷ்ட்ரயா ॥ 83 ॥

ஸடாபடலபீ⁴ஷணே ஸரப⁴ஸாட்டஹாஸோத்³ப⁴டே
ஸ்பு²ரத்க்ருதி⁴ பரிஸ்பு²டப்⁴ருகுடிகே(அ)பி வக்த்ரே க்ருதே ।
த³யே வ்ருஷகி³ரீஶிதுர்த³நுஜடி³ம்ப⁴த³த்தஸ்தநா
ஸரோஜஸத்³ருஶா த்³ருஶா ஸமுதி³தாக்ருதிர்த்³ருஶ்யஸே ॥ 84 ॥

ப்ரஸக்தமது⁴நா விதி⁴ப்ரணிஹிதைஸ்ஸபர்யோத³கை-
ஸ்ஸமஸ்தது³ரிதச்சி²தா³ நிக³மக³ந்தி⁴நா த்வம் த³யே ।
அஶேஷமவிஶேஷதஸ்த்ரிஜக³த³ஞ்ஜநாத்³ரீஶிது-
ஶ்சராசரமசீகரஶ்சரணபங்கஜேநாங்கிதம் ॥ 85 ॥

பரஶ்வத²தபோத⁴நப்ரத²நஸத்க்ருதூபாக்ருத-
க்ஷிதீஶ்வரபஶுக்ஷரத்க்ஷதஜகுங்குமஸ்தா²ஸகை꞉ ।
வ்ருஷாசலத³யாலுநா நநு விஹர்துமாலிப்யதா²꞉
நிதா⁴ய ஹ்ருத³யே த³யே நிஹதரக்ஷிதாநாம் ஹிதம் ॥ 86 ॥

க்ருபே க்ருதஜக³த்³தி⁴தே க்ருபணஜந்துசிந்தாமணே
ரமாஸஹசரம் ததா³ ரகு⁴து⁴ரீணயந்த்யா த்வயா ।
வ்யப⁴ஜ்யத ஸரித்பதிஸ்ஸக்ருத³வேக்ஷணாத்தத்க்ஷணா-
த்ப்ரக்ருஷ்டப³ஹுபாதகப்ரஶமஹேதுநா ஸேதுநா ॥ 87 ॥

க்ருபே பரவதஸ்த்வயா வ்ருஷகி³ரீஶிது꞉ க்ரீடி³தம்
ஜக³த்³தி⁴தமஶேஷதஸ்ததி³த³மித்த²மர்தா²ப்யதே ।
மத³ச்ச²லபரிச்யுதப்ரணதது³ஷ்க்ருதப்ரேக்ஷிதை-
ர்ஹதப்ரப³லதா³நவைர்ஹலத⁴ரஸ்ய ஹேலாஶதை꞉ ॥ 88 ॥

ப்ரபூ⁴தவிபு³த⁴த்³விஷத்³ப⁴ரணகி²ந்நவிஶ்வம்ப⁴ரா-
ப⁴ராபநயநச்ச²லாத்த்வமவதார்ய லக்ஷ்மீத⁴ரம் ।
நிராக்ருதவதீ த³யே நிக³மஸௌத⁴தீ³பஶ்ரியா
விபஶ்சித³விகீ³தயா ஜக³தி கீ³தயா(அ)ந்த⁴ம் தம꞉ ॥ 89 ॥

வ்ருஷாத்³ரிஹயஸாதி³ந꞉ ப்ரப³லதோ³ர்மருத்ப்ரேங்கி²த-
ஸ்த்விஷா ஸ்பு²டதடித்³கு³ணஸ்த்வத³வஸேகஸம்ஸ்காரவாந் ।
கரிஷ்யதி த³யே கலிப்ரப³லக⁴ர்மநிர்மூலநம்
புந꞉ க்ருதயுகா³ங்குரம் பு⁴வி க்ருபாணதா⁴ராத⁴ர꞉ ॥ 90 ॥

விஶ்வோபகாரமிதி நாம ஸதா³ து³ஹாநா-
மத்³யாபி தே³வி ப⁴வதீமவதீ⁴ரயந்தம் ।
நாதே² நிவேஶய வ்ருஷாத்³ரிபதௌ த³யே த்வம்
ந்யஸ்தஸ்வரக்ஷணப⁴ரம் த்வயி மாம் த்வயைவ ॥ 91 ॥

நைஸர்கி³கேண தரஸா கருணே நியுக்தா
நிம்நேதரே(அ)பி மயி தே விததிர்யதி³ ஸ்யாத் ।
விஸ்மாபயேத்³வ்ருஷகி³ரீஶ்வரமப்யவார்யா
வேலாதிலங்க⁴நத³ஶேவ மஹாம்பு³ராஶே꞉ ॥ 92 ॥

விஜ்ஞாதஶாஸநக³திர்விபரீதவ்ருத்த்யா
வ்ருத்ராதி³பி⁴꞉ பரிசிதாம் பத³வீம் ப⁴ஜாமி ।
ஏவம் விதே⁴ வ்ருஷகி³ரீஶத³யே மயி த்வம்
தீ³நே விபோ⁴ஶ்ஶமய த³ண்ட³த⁴ரத்வலீலாம் ॥ 93 ॥

மாஸாஹஸோக்திக⁴நகஞ்சுகவஞ்சிதாந்ய꞉
பஶ்யத்ஸு தேஷு வித³தா⁴ம்யதிஸாஹஸாநி ।
பத்³மாஸஹாயகருணே ந ருணத்ஸி கிம் த்வம்
கோ⁴ரம் குலிங்க³ஶகுநேரிவ சேஷ்டிதம் மே ॥ 94 ॥

விக்ஷேபமர்ஹஸி த³யே விபலாயிதே(அ)பி
வ்யாஜம் விபா⁴வ்ய வ்ருஷஶைலபதேர்விஹாரம் ।
ஸ்வாதீ⁴நஸத்வஸரணிஸ்ஸ்வயமத்ர ஜந்தௌ
த்³ராகீ⁴யஸீ த்³ருட⁴தரா கு³ணவாகு³ரா த்வம் ॥ 95 ॥

ஸந்தந்யமாநமபராத⁴க³ணம் விசிந்த்ய
த்ரஸ்யாமி ஹந்த ப⁴வதீம் ச விபா⁴வயாமி ।
அஹ்நாய மே வ்ருஷகி³ரீஶத³யே ஜஹீமா-
மாஶீவிஷக்³ரஹணகேலிநிபா⁴மவஸ்தா²ம் ॥ 96 ॥

ஔத்ஸுக்யபூர்வமுபஹ்ருத்ய மஹாபராதா⁴-
ந்மாத꞉ ப்ரஸாத³யிதுமிச்ச²தி மே மநஸ்த்வாம் ।
ஆலிஹ்ய தாந்நிரவஶேஷமலப்³த⁴த்ருப்தி-
ஸ்தாம்யஸ்யஹோ வ்ருஷகி³ரீஶத்⁴ருதா த³யே த்வம் ॥ 97 ॥

ஜஹ்யாத்³வ்ருஷாசலபதி꞉ ப்ரதிகே⁴(அ)பி ந த்வாம்
க⁴ர்மோபதப்த இவ ஶீதலதாமுத³ந்வாந் ।
ஸா மாமருந்துத³ப⁴ரந்யஸநாநுவ்ருத்தி-
ஸ்தத்³வீக்ஷணை꞉ ஸ்ப்ருஶ த³யே தவ கேலிபத்³மை꞉ ॥ 98 ॥

த்³ருஷ்டே(அ)பி து³ர்ப³லதி⁴யம் த³மநே(அ)பி த்³ருப்தம்
ஸ்நாத்வா(அ)பி தூ⁴லிரஸிகம் ப⁴ஜநே(அ)பி பீ⁴மம் ।
ப³த்³த்⁴வா க்³ருஹாண வ்ருஷஶைலபதேர்த³யே மாம்
த்வத்³வாரணம் ஸ்வயமநுக்³ரஹஶ்ருங்க²லாபி⁴꞉ ॥ 99 ॥

நாத꞉ பரம் கிமபி மே த்வயி நாத²நீயம்
மாதர்த³யே மயி குருஷ்வ ததா² ப்ரஸாத³ம் ।
ப³த்³தா⁴த³ரோ வ்ருஷகி³ரிப்ரணயீ யதா²(அ)ஸௌ
முக்தாநுபூ⁴திமிஹ தா³ஸ்யதி மே முகுந்த³꞉ ॥ 100 ॥

நிஸ்ஸீமவைப⁴வஜுஷாம் மிஷதாம் கு³ணாநாம்
ஸ்தோதுர்த³யே வ்ருஷகி³ரீஶகு³ணேஶ்வரீம் த்வாம் ।
தைரேவ நூநமவஶைரபி⁴நந்தி³தம் மே
ஸத்யாபிதம் தவ ப³லாத³குதோப⁴யத்வம் ॥ 101 ॥

அத்³யாபி தத்³வ்ருஷகி³ரீஶத³யே ப⁴வத்யா-
மாரம்ப⁴மாத்ரமநித³ம் ப்ரத²மஸ்துதீநாம் ।
ஸந்த³ர்ஶிதஸ்வபரநிர்வஹணா ஸஹேதா²꞉
மந்த³ஸ்ய ஸாஹஸமித³ம் த்வயி வந்தி³நோ மே ॥ 102 ॥

ப்ராயோ த³யே த்வத³நுபா⁴வமஹாம்பு³ராஶௌ
ப்ராசேதஸப்ரப்⁴ருதயோ(அ)பி பரம் தடஸ்தா²꞉ ।
தத்ராவதீர்ணமதலஸ்ப்ருஶமாப்லுதம் மாம்
பத்³மாபதே꞉ ப்ரஹஸநோசிதமாத்³ரியேதா²꞉ ॥ 103 ॥

வேதா³ந்ததே³ஶிகபதே³ விநிவேஶ்ய பா³லம்
தே³வோ த³யாஶதகமேதத³வாத³யந்மாம் ।
வைஹாரிகேண விதி⁴நா ஸமயே க்³ருஹீதம்
வீணாவிஶேஷமிவ வேங்கடஶைலநாத²꞉ ॥ 104 ॥

அநவதி⁴மதி⁴க்ருத்ய ஶ்ரீநிவாஸாநுகம்பா-
மவிதத²விஷயத்வாத்³விஶ்வமவ்ரீலயந்தீ ।
விவித⁴குஶலநீவீ வேங்கடேஶப்ரஸூதா
ஸ்துதிரியமநவத்³யா ஶோப⁴தே ஸத்வபா⁴ஜாம் ॥ 105 ॥

ஶதகமித³முதா³ரம் ஸம்யக³ப்⁴யஸ்யமாநாந்
வ்ருஷகி³ரிமதி⁴ருஹ்ய வ்யக்தமாலோகயந்தீ ।
அநிதரஶரணாநாமாதி⁴ராஜ்யே(அ)பி⁴ஷிஞ்சே-
ச்ச²மிதவிமதபக்ஷா ஶார்ங்க³த⁴ந்வாநுகம்பா ॥ 106 ॥

விஶ்வாநுக்³ரஹமாதரம் வ்யதிஷஜத்ஸ்வர்கா³பவர்கா³ம் ஸுதா⁴-
ஸத்⁴ரீசீமிவ வேங்கடேஶ்வரகவிர்ப⁴க்த்யா த³யாமஸ்துத ।
பத்³மாநாமிஹ யத்³விதே⁴யப⁴க³வத்ஸங்கல்பகல்பத்³ருமா-
ஜ்ஜஞ்ஜா²மாருததூ⁴தசூதநயதஸ்ஸாம்பாதிகோ(அ)யம் க்ரம꞉ ॥ 107 ॥

காமம் ஸந்து மித²꞉ கரம்பி³தகு³ணாவத்³யாநி பத்³யாநி ந꞉
கஸ்யாஸ்மிந் ஶதகே ஸத³ம்பு³கதகே தோ³ஷஶ்ருதிம் க்ஷாம்யதி ।
நிஷ்ப்ரத்யூஹவ்ருஷாத்³ரிநிர்ஜ²ரஜ²ரத்காரச்ச²லேநோச்சல-
த்³தீ³நாலம்ப³நதி³வ்யத³ம்பதித³யாகல்லோலகோலாஹல꞉ ॥ 108 ॥

இதி ஶ்ரீகவிதார்கிகஸிம்ஹஸ்ய ஸர்வதந்த்ரஸ்வதந்த்ரஸ்ய ஶ்ரீமத்³வேங்கடநாத²ஸ்ய வேதா³ந்தாசார்யஸ்ய க்ருதிஷு த³யா ஶதகம் ।

மறுமொழி இடவும்

உங்கள் மின்னஞ்சல் வெளியிடப்பட மாட்டாது தேவையான புலங்கள் * குறிக்கப்பட்டன