Skip to content

Subrahmanya Trishati Stotram in Kannada – ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ತ್ರಿಶತೀ ಸ್ತೋತ್ರಂ

Subramanya Trishati Stotram lyrics PdfPin

Get Sri Subramanya Trishati Stotram in Kannada Pdf Lyrics here and chant it with devotion for the grace of Lord Subramanya or Skanda or Karthikeya.

Subrahmanya Trishati Stotram in Kannada – ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ತ್ರಿಶತೀ ಸ್ತೋತ್ರಂ 

ಶ್ರೀಂ ಸೌಂ ಶರವಣಭವಃ ಶರಚ್ಚಂದ್ರಾಯುತಪ್ರಭಃ |
ಶಶಾಂಕಶೇಖರಸುತಃ ಶಚೀಮಾಂಗಳ್ಯರಕ್ಷಕಃ || ೧ ||

ಶತಾಯುಷ್ಯಪ್ರದಾತಾ ಚ ಶತಕೋಟಿರವಿಪ್ರಭಃ |
ಶಚೀವಲ್ಲಭಸುಪ್ರೀತಃ ಶಚೀನಾಯಕಪೂಜಿತಃ || ೨ ||

ಶಚೀನಾಥಚತುರ್ವಕ್ತ್ರದೇವದೈತ್ಯಾಭಿವಂದಿತಃ |
ಶಚೀಶಾರ್ತಿಹರಶ್ಚೈವ ಶಂಭುಃ ಶಂಭೂಪದೇಶಕಃ || ೩ ||

ಶಂಕರಃ ಶಂಕರಪ್ರೀತಃ ಶಮ್ಯಾಕಕುಸುಮಪ್ರಿಯಃ |
ಶಂಕುಕರ್ಣಮಹಾಕರ್ಣಪ್ರಮುಖಾದ್ಯಭಿವಂದಿತಃ || ೪ ||

ಶಚೀನಾಥಸುತಾಪ್ರಾಣನಾಯಕಃ ಶಕ್ತಿಪಾಣಿಮಾನ್ |
ಶಂಖಪಾಣಿಪ್ರಿಯಃ ಶಂಖೋಪಮಷಡ್ಗಲಸುಪ್ರಭಃ || ೫ ||

ಶಂಖಘೋಷಪ್ರಿಯಃ ಶಂಖಚಕ್ರಶೂಲಾದಿಕಾಯುಧಃ |
ಶಂಖಧಾರಾಭಿಷೇಕಾದಿಪ್ರಿಯಃ ಶಂಕರವಲ್ಲಭಃ || ೬ ||

ಶಬ್ದಬ್ರಹ್ಮಮಯಶ್ಚೈವ ಶಬ್ದಮೂಲಾಂತರಾತ್ಮಕಃ |
ಶಬ್ದಪ್ರಿಯಃ ಶಬ್ದರೂಪಃ ಶಬ್ದಾನಂದಃ ಶಚೀಸ್ತುತಃ || ೭ ||

ಶತಕೋಟಿಪ್ರವಿಸ್ತಾರಯೋಜನಾಯತಮಂದಿರಃ |
ಶತಕೋಟಿರವಿಪ್ರಖ್ಯರತ್ನಸಿಂಹಾಸನಾನ್ವಿತಃ || ೮ ||

ಶತಕೋಟಿಮಹರ್ಷೀಂದ್ರಸೇವಿತೋಭಯಪಾರ್ಶ್ವಭೂಃ |
ಶತಕೋಟಿಸುರಸ್ತ್ರೀಣಾಂ ನೃತ್ತಸಂಗೀತಕೌತುಕಃ || ೯ ||

ಶತಕೋಟೀಂದ್ರದಿಕ್ಪಾಲಹಸ್ತಚಾಮರಸೇವಿತಃ |
ಶತಕೋಟ್ಯಖಿಲಾಂಡಾದಿಮಹಾಬ್ರಹ್ಮಾಂಡನಾಯಕಃ || ೧೦ ||

ಶಂಖಪಾಣಿವಿಧಿಭ್ಯಾಂ ಚ ಪಾರ್ಶ್ವಯೋರುಪಸೇವಿತಃ |
ಶಂಖಪದ್ಮನಿಧೀನಾಂ ಚ ಕೋಟಿಭಿಃ ಪರಿಸೇವಿತಃ || ೧೧ ||

ಶಶಾಂಕಾದಿತ್ಯಕೋಟೀಭಿಃ ಸವ್ಯದಕ್ಷಿಣಸೇವಿತಃ |
ಶಂಖಪಾಲಾದ್ಯಷ್ಟನಾಗಕೋಟೀಭಿಃ ಪರಿಸೇವಿತಃ || ೧೨ ||

ಶಶಾಂಕಾರಪತಂಗಾದಿಗ್ರಹನಕ್ಷತ್ರಸೇವಿತಃ |
ಶಶಿಭಾಸ್ಕರಭೌಮಾದಿಗ್ರಹದೋಷಾರ್ತಿಭಂಜನಃ || ೧೩ ||

ಶತಪತ್ರದ್ವಯಕರಃ ಶತಪತ್ರಾರ್ಚನಪ್ರಿಯಃ |
ಶತಪತ್ರಸಮಾಸೀನಃ ಶತಪತ್ರಾಸನಸ್ತುತಃ || ೧೪ ||

ಶಾರೀರಬ್ರಹ್ಮಮೂಲಾದಿಷಡಾಧಾರನಿವಾಸಕಃ |
ಶತಪತ್ರಸಮುತ್ಪನ್ನಬ್ರಹ್ಮಗರ್ವವಿಭೇದನಃ || ೧೫ ||

ಶಶಾಂಕಾರ್ಧಜಟಾಜೂಟಃ ಶರಣಾಗತವತ್ಸಲಃ |
ರಕಾರರೂಪೋ ರಮಣೋ ರಾಜೀವಾಕ್ಷೋ ರಹೋಗತಃ || ೧೬ ||

ರತೀಶಕೋಟಿಸೌಂದರ್ಯೋ ರವಿಕೋಟ್ಯುದಯಪ್ರಭಃ |
ರಾಗಸ್ವರೂಪೋ ರಾಗಘ್ನೋ ರಕ್ತಾಬ್ಜಪ್ರಿಯ ಏವ ಚ || ೧೭ ||

ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರೀಪುತ್ರೋ ರಾಜೇಂದ್ರವಿಭವಪ್ರದಃ |
ರತ್ನಪ್ರಭಾಕಿರೀಟಾಗ್ರೋ ರವಿಚಂದ್ರಾಗ್ನಿಲೋಚನಃ || ೧೮ ||

ರತ್ನಾಂಗದಮಹಾಬಾಹೂ ರತ್ನತಾಟಂಕಭೂಷಣಃ |
ರತ್ನಕೇಯೂರಭೂಷಾಢ್ಯೋ ರತ್ನಹಾರವಿರಾಜಿತಃ || ೧೯ ||

ರತ್ನಕಿಂಕಿಣಿಕಾಂಚ್ಯಾದಿಬದ್ಧಸತ್ಕಟಿಶೋಭಿತಃ |
ರವಸಂಯುಕ್ತರತ್ನಾಭನೂಪುರಾಂಘ್ರಿಸರೋರುಹಃ || ೨೦ ||

ರತ್ನಕಂಕಣಚೂಲ್ಯಾದಿಸರ್ವಾಭರಣಭೂಷಿತಃ |
ರತ್ನಸಿಂಹಾಸನಾಸೀನೋ ರತ್ನಶೋಭಿತಮಂದಿರಃ || ೨೧ ||

ರಾಕೇಂದುಮುಖಷಟ್ಕಶ್ಚ ರಮಾವಾಣ್ಯಾದಿಪೂಜಿತಃ |
ರಾಕ್ಷಸಾಮರಗಂಧರ್ವಕೋಟಿಕೋಟ್ಯಭಿವಂದಿತಃ || ೨೨ ||

ರಣರಂಗೇ ಮಹಾದೈತ್ಯಸಂಗ್ರಾಮಜಯಕೌತುಕಃ |
ರಾಕ್ಷಸಾನೀಕಸಂಹಾರಕೋಪಾವಿಷ್ಟಾಯುಧಾನ್ವಿತಃ || ೨೩ ||

ರಾಕ್ಷಸಾಂಗಸಮುತ್ಪನ್ನರಕ್ತಪಾನಪ್ರಿಯಾಯುಧಃ |
ರವಯುಕ್ತಧನುರ್ಹಸ್ತೋ ರತ್ನಕುಕ್ಕುಟಧಾರಣಃ || ೨೪ ||

ರಣರಂಗಜಯೋ ರಾಮಾಸ್ತೋತ್ರಶ್ರವಣಕೌತುಕಃ |
ರಂಭಾಘೃತಾಚೀವಿಶ್ವಾಚೀಮೇನಕಾದ್ಯಭಿವಂದಿತಃ || ೨೫ ||

ರಕ್ತಪೀತಾಂಬರಧರೋ ರಕ್ತಗಂಧಾನುಲೇಪನಃ |
ರಕ್ತದ್ವಾದಶಪದ್ಮಾಕ್ಷೋ ರಕ್ತಮಾಲ್ಯವಿಭೂಷಿತಃ || ೨೬ ||

ರವಿಪ್ರಿಯೋ ರಾವಣೇಶಸ್ತೋತ್ರಸಾಮಮನೋಹರಃ |
ರಾಜ್ಯಪ್ರದೋ ರಂಧ್ರಗುಹ್ಯೋ ರತಿವಲ್ಲಭಸುಪ್ರಿಯಃ || ೨೭ ||

ರಣಾನುಬಂಧನಿರ್ಮುಕ್ತೋ ರಾಕ್ಷಸಾನೀಕನಾಶಕಃ |
ರಾಜೀವಸಂಭವದ್ವೇಷೀ ರಾಜೀವಾಸನಪೂಜಿತಃ || ೨೮ ||

ರಮಣೀಯಮಹಾಚಿತ್ರಮಯೂರಾರೂಢಸುಂದರಃ |
ರಮಾನಾಥಸ್ತುತೋ ರಾಮೋ ರಕಾರಾಕರ್ಷಣಕ್ರಿಯಃ || ೨೯ ||

ವಕಾರರೂಪೋ ವರದೋ ವಜ್ರಶಕ್ತ್ಯಭಯಾನ್ವಿತಃ |
ವಾಮದೇವಾದಿಸಂಪೂಜ್ಯೋ ವಜ್ರಪಾಣಿಮನೋಹರಃ || ೩೦ ||

ವಾಣೀಸ್ತುತೋ ವಾಸವೇಶೋ ವಲ್ಲೀಕಲ್ಯಾಣಸುಂದರಃ |
ವಲ್ಲೀವದನಪದ್ಮಾರ್ಕೋ ವಲ್ಲೀನೇತ್ರೋತ್ಪಲೋಡುಪಃ || ೩೧ ||

ವಲ್ಲೀದ್ವಿನಯನಾನಂದೋ ವಲ್ಲೀಚಿತ್ತತಟಾಮೃತಮ್ |
ವಲ್ಲೀಕಲ್ಪಲತಾವೃಕ್ಷೋ ವಲ್ಲೀಪ್ರಿಯಮನೋಹರಃ || ೩೨ ||

ವಲ್ಲೀಕುಮುದಹಾಸ್ಯೇಂದುಃ ವಲ್ಲೀಭಾಷಿತಸುಪ್ರಿಯಃ |
ವಲ್ಲೀಮನೋಹೃತ್ಸೌಂದರ್ಯೋ ವಲ್ಲೀವಿದ್ಯುಲ್ಲತಾಘನಃ || ೩೩ ||

ವಲ್ಲೀಮಂಗಳವೇಷಾಢ್ಯೋ ವಲ್ಲೀಮುಖವಶಂಕರಃ |
ವಲ್ಲೀಕುಚಗಿರಿದ್ವಂದ್ವಕುಂಕುಮಾಂಕಿತವಕ್ಷಕಃ || ೩೪ ||

ವಲ್ಲೀಶೋ ವಲ್ಲಭೋ ವಾಯುಸಾರಥಿರ್ವರುಣಸ್ತುತಃ |
ವಕ್ರತುಂಡಾನುಜೋ ವತ್ಸೋ ವತ್ಸಲೋ ವತ್ಸರಕ್ಷಕಃ || ೩೫ ||

ವತ್ಸಪ್ರಿಯೋ ವತ್ಸನಾಥೋ ವತ್ಸವೀರಗಣಾವೃತಃ |
ವಾರಣಾನನದೈತ್ಯಘ್ನೋ ವಾತಾಪಿಘ್ನೋಪದೇಶಕಃ || ೩೬ ||

ವರ್ಣಗಾತ್ರಮಯೂರಸ್ಥೋ ವರ್ಣರೂಪೋ ವರಪ್ರಭುಃ |
ವರ್ಣಸ್ಥೋ ವಾರಣಾರೂಢೋ ವಜ್ರಶಕ್ತ್ಯಾಯುಧಪ್ರಿಯಃ || ೩೭ ||

ವಾಮಾಂಗೋ ವಾಮನಯನೋ ವಚದ್ಭೂರ್ವಾಮನಪ್ರಿಯಃ |
ವರವೇಷಧರೋ ವಾಮೋ ವಾಚಸ್ಪತಿಸಮರ್ಚಿತಃ || ೩೮ ||

ವಸಿಷ್ಠಾದಿಮುನಿಶ್ರೇಷ್ಠವಂದಿತೋ ವಂದನಪ್ರಿಯಃ |
ವಕಾರನೃಪದೇವಸ್ತ್ರೀಚೋರಭೂತಾರಿಮೋಹನಃ || ೩೯ ||

ಣಕಾರರೂಪೋ ನಾದಾಂತೋ ನಾರದಾದಿಮುನಿಸ್ತುತಃ |
ಣಕಾರಪೀಠಮಧ್ಯಸ್ಥೋ ನಗಭೇದೀ ನಗೇಶ್ವರಃ || ೪೦ ||

ಣಕಾರನಾದಸಂತುಷ್ಟೋ ನಾಗಾಶನರಥಸ್ಥಿತಃ |
ಣಕಾರಜಪಸುಪ್ರೀತೋ ನಾನಾವೇಷೋ ನಗಪ್ರಿಯಃ || ೪೧ ||

ಣಕಾರಬಿಂದುನಿಲಯೋ ನವಗ್ರಹಸುರೂಪಕಃ |
ಣಕಾರಪಠನಾನಂದೋ ನಂದಿಕೇಶ್ವರವಂದಿತಃ || ೪೨ ||

ಣಕಾರಘಂಟಾನಿನದೋ ನಾರಾಯಣಮನೋಹರಃ |
ಣಕಾರನಾದಶ್ರವಣೋ ನಲಿನೋದ್ಭವಶಿಕ್ಷಕಃ || ೪೩ ||

ಣಕಾರಪಂಕಜಾದಿತ್ಯೋ ನವವೀರಾಧಿನಾಯಕಃ |
ಣಕಾರಪುಷ್ಪಭ್ರಮರೋ ನವರತ್ನವಿಭೂಷಣಃ || ೪೪ ||

ಣಕಾರಾನರ್ಘಶಯನೋ ನವಶಕ್ತಿಸಮಾವೃತಃ |
ಣಕಾರವೃಕ್ಷಕುಸುಮೋ ನಾಟ್ಯಸಂಗೀತಸುಪ್ರಿಯಃ || ೪೫ ||

ಣಕಾರಬಿಂದುನಾದಜ್ಞೋ ನಯಜ್ಞೋ ನಯನೋದ್ಭವಃ |
ಣಕಾರಪರ್ವತೇಂದ್ರಾಗ್ರಸಮುತ್ಪನ್ನಸುಧಾರಣಿಃ || ೪೬ ||

ಣಕಾರಪೇಟಕಮಣಿರ್ನಾಗಪರ್ವತಮಂದಿರಃ |
ಣಕಾರಕರುಣಾನಂದೋ ನಾದಾತ್ಮಾ ನಾಗಭೂಷಣಃ || ೪೭ ||

ಣಕಾರಕಿಂಕಿಣೀಭೂಷೋ ನಯನಾದೃಶ್ಯದರ್ಶನಃ |
ಣಕಾರವೃಷಭಾವಾಸೋ ನಾಮಪಾರಾಯಣಪ್ರಿಯಃ || ೪೮ ||

ಣಕಾರಕಮಲಾರೂಢೋ ನಾಮಾನಂತಸಮನ್ವಿತಃ |
ಣಕಾರತುರಗಾರೂಢೋ ನವರತ್ನಾದಿದಾಯಕಃ || ೪೯ ||

ಣಕಾರಮಕುಟಜ್ವಾಲಾಮಣಿರ್ನವನಿಧಿಪ್ರದಃ |
ಣಕಾರಮೂಲಮಂತ್ರಾರ್ಥೋ ನವಸಿದ್ಧಾದಿಪೂಜಿತಃ || ೫೦ ||

ಣಕಾರಮೂಲನಾದಾಂತೋ ಣಕಾರಸ್ತಂಭನಕ್ರಿಯಃ |
ಭಕಾರರೂಪೋ ಭಕ್ತಾರ್ಥೋ ಭವೋ ಭರ್ಗೋ ಭಯಾಪಹಃ || ೫೧ ||

ಭಕ್ತಪ್ರಿಯೋ ಭಕ್ತವಂದ್ಯೋ ಭಗವಾನ್ಭಕ್ತವತ್ಸಲಃ |
ಭಕ್ತಾರ್ತಿಭಂಜನೋ ಭದ್ರೋ ಭಕ್ತಸೌಭಾಗ್ಯದಾಯಕಃ || ೫೨ ||

ಭಕ್ತಮಂಗಳದಾತಾ ಚ ಭಕ್ತಕಳ್ಯಾಣದರ್ಶನಃ |
ಭಕ್ತದರ್ಶನಸಂತುಷ್ಟೋ ಭಕ್ತಸಂಘಸುಪೂಜಿತಃ || ೫೩ ||

ಭಕ್ತಸ್ತೋತ್ರಪ್ರಿಯಾನಂದೋ ಭಕ್ತಾಭೀಷ್ಟಪ್ರದಾಯಕಃ |
ಭಕ್ತಸಂಪೂರ್ಣಫಲದೋ ಭಕ್ತಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಭೋಗದಃ || ೫೪ ||

ಭಕ್ತಸಾಲೋಕ್ಯಸಾಮೀಪ್ಯರೂಪಮೋಕ್ಷವರಪ್ರದಃ |
ಭವೌಷಧಿರ್ಭವಘ್ನಶ್ಚ ಭವಾರಣ್ಯದವಾನಲಃ || ೫೫ ||

ಭವಾಂಧಕಾರಮಾರ್ತಾಂಡೋ ಭವವೈದ್ಯೋ ಭವಾಯುಧಮ್ |
ಭವಶೈಲಮಹಾವಜ್ರೋ ಭವಸಾಗರನಾವಿಕಃ || ೫೬ ||

ಭವಮೃತ್ಯುಭಯಧ್ವಂಸೀ ಭಾವನಾತೀತವಿಗ್ರಹಃ |
ಭವಭೂತಪಿಶಾಚಘ್ನೋ ಭಾಸ್ವರೋ ಭಾರತೀಪ್ರಿಯಃ || ೫೭ ||

ಭಾಷಿತಧ್ವನಿಮೂಲಾಂತೋ ಭಾವಾಭಾವವಿವರ್ಜಿತಃ |
ಭಾನುಕೋಪಪಿತೃಧ್ವಂಸೀ ಭಾರತೀಶೋಪದೇಶಕಃ || ೫೮ ||

ಭಾರ್ಗವೀನಾಯಕಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗಿನೇಯೋ ಭವೋದ್ಭವಃ |
ಭಾರಕ್ರೌಂಚಾಸುರದ್ವೇಷೋ ಭಾರ್ಗವೀನಾಥವಲ್ಲಭಃ || ೫೯ ||

ಭಟವೀರನಮಸ್ಕೃತ್ಯೋ ಭಟವೀರಸಮಾವೃತಃ |
ಭಟತಾರಾಗಣೋಡ್ವೀಶೋ ಭಟವೀರಗಣಸ್ತುತಃ || ೬೦ ||

ಭಾಗೀರಥೇಯೋ ಭಾಷಾರ್ಥೋ ಭಾವನಾಶಬರೀಪ್ರಿಯಃ |
ಭಕಾರೇ ಕಲಿಚೋರಾರಿಭೂತಾದ್ಯುಚ್ಚಾಟನೋದ್ಯತಃ || ೬೧ ||

ವಕಾರಸುಕಲಾಸಂಸ್ಥೋ ವರಿಷ್ಠೋ ವಸುದಾಯಕಃ |
ವಕಾರಕುಮುದೇಂದುಶ್ಚ ವಕಾರಾಬ್ಧಿಸುಧಾಮಯಃ || ೬೨ ||

ವಕಾರಾಮೃತಮಾಧುರ್ಯೋ ವಕಾರಾಮೃತದಾಯಕಃ |
ದಕ್ಷೇ ವಜ್ರಾಭೀತಿಯುತೋ ವಾಮೇ ಶಕ್ತಿವರಾನ್ವಿತಃ || ೬೩ ||

ವಕಾರೋದಧಿಪೂರ್ಣೇಂದುಃ ವಕಾರೋದಧಿಮೌಕ್ತಿಕಮ್ |
ವಕಾರಮೇಘಸಲಿಲೋ ವಾಸವಾತ್ಮಜರಕ್ಷಕಃ || ೬೪ ||

ವಕಾರಫಲಸಾರಜ್ಞೋ ವಕಾರಕಲಶಾಮೃತಮ್ |
ವಕಾರಪಂಕಜರಸೋ ವಸುರ್ವಂಶವಿವರ್ಧನಃ || ೬೫ ||

ವಕಾರದಿವ್ಯಕಮಲಭ್ರಮರೋ ವಾಯುವಂದಿತಃ |
ವಕಾರಶಶಿಸಂಕಾಶೋ ವಜ್ರಪಾಣಿಸುತಾಪ್ರಿಯಃ || ೬೬ ||

ವಕಾರಪುಷ್ಪಸದ್ಗಂಧೋ ವಕಾರತಟಪಂಕಜಮ್ |
ವಕಾರಭ್ರಮರಧ್ವಾನೋ ವಯಸ್ತೇಜೋಬಲಪ್ರದಃ || ೬೭ ||

ವಕಾರವನಿತಾನಾಥೋ ವಶ್ಯಾದ್ಯಷ್ಟಪ್ರಿಯಾಪ್ರದಃ |
ವಕಾರಫಲಸತ್ಕಾರೋ ವಕಾರಾಜ್ಯಹುತಾಶನಃ || ೬೮ ||

ವರ್ಚಸ್ವೀ ವಾಙ್ಮನೋಽತೀತೋ ವಾತಾಪ್ಯರಿಕೃತಪ್ರಿಯಃ |
ವಕಾರವಟಮೂಲಸ್ಥೋ ವಕಾರಜಲಧೇಸ್ತಟಃ || ೬೯ ||

ವಕಾರಗಂಗಾವೇಗಾಬ್ಧಿಃ ವಜ್ರಮಾಣಿಕ್ಯಭೂಷಣಃ |
ವಾತರೋಗಹರೋ ವಾಣೀಗೀತಶ್ರವಣಕೌತುಕಃ || ೭೦ ||

ವಕಾರಮಕರಾರೂಢೋ ವಕಾರಜಲಧೇಃ ಪತಿಃ |
ವಕಾರಾಮಲಮಂತ್ರಾರ್ಥೋ ವಕಾರಗೃಹಮಂಗಳಮ್ || ೭೧ ||

ವಕಾರಸ್ವರ್ಗಮಾಹೇಂದ್ರೋ ವಕಾರಾರಣ್ಯವಾರಣಃ |
ವಕಾರಪಂಜರಶುಕೋ ವಲಾರಿತನಯಾಸ್ತುತಃ || ೭೨ ||

ವಕಾರಮಂತ್ರಮಲಯಸಾನುಮನ್ಮಂದಮಾರುತಃ |
ವಾದ್ಯಂತಭಾಂತ ಷಟ್ಕ್ರಮ್ಯ ಜಪಾಂತೇ ಶತ್ರುಭಂಜನಃ || ೭೩ ||

ವಜ್ರಹಸ್ತಸುತಾವಲ್ಲೀವಾಮದಕ್ಷಿಣಸೇವಿತಃ |
ವಕುಲೋತ್ಪಲಕಾದಂಬಪುಷ್ಪದಾಮಸ್ವಲಂಕೃತಃ || ೭೪ ||

ವಜ್ರಶಕ್ತ್ಯಾದಿಸಂಪನ್ನದ್ವಿಷಟ್ಪಾಣಿಸರೋರುಹಃ |
ವಾಸನಾಗಂಧಲಿಪ್ತಾಂಗೋ ವಷಟ್ಕಾರೋ ವಶೀಕರಃ || ೭೫ ||

ವಾಸನಾಯುಕ್ತತಾಂಬೂಲಪೂರಿತಾನನಸುಂದರಃ |
ವಲ್ಲಭಾನಾಥಸುಪ್ರೀತೋ ವರಪೂರ್ಣಾಮೃತೋದಧಿಃ || ೭೬ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ತ್ರಿಶತೀ ಸ್ತೋತ್ರಂ |

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

ನಿಮ್ಮ ಮಿಂಚೆ ವಿಳಾಸ ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

Available for Amazon Prime