Subrahmanya Trishati Stotram in Telugu – శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య త్రిశతీ స్తోత్రం

Subramanya Trishati Stotram lyrics PdfPin

Get Sri Subramanya Trishati Stotram in Telugu Pdf Lyrics here and chant it with devotion for the grace of Lord Subramanya or Skanda or Karthikeya.

Subrahmanya Trishati Stotram in Telugu – శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య త్రిశతీ స్తోత్రం 

శ్రీం సౌం శరవణభవః శరచ్చంద్రాయుతప్రభః |
శశాంకశేఖరసుతః శచీమాంగళ్యరక్షకః || ౧ ||

శతాయుష్యప్రదాతా చ శతకోటిరవిప్రభః |
శచీవల్లభసుప్రీతః శచీనాయకపూజితః || ౨ ||

శచీనాథచతుర్వక్త్రదేవదైత్యాభివందితః |
శచీశార్తిహరశ్చైవ శంభుః శంభూపదేశకః || ౩ ||

శంకరః శంకరప్రీతః శమ్యాకకుసుమప్రియః |
శంకుకర్ణమహాకర్ణప్రముఖాద్యభివందితః || ౪ ||

శచీనాథసుతాప్రాణనాయకః శక్తిపాణిమాన్ |
శంఖపాణిప్రియః శంఖోపమషడ్గలసుప్రభః || ౫ ||

శంఖఘోషప్రియః శంఖచక్రశూలాదికాయుధః |
శంఖధారాభిషేకాదిప్రియః శంకరవల్లభః || ౬ ||

శబ్దబ్రహ్మమయశ్చైవ శబ్దమూలాంతరాత్మకః |
శబ్దప్రియః శబ్దరూపః శబ్దానందః శచీస్తుతః || ౭ ||

శతకోటిప్రవిస్తారయోజనాయతమందిరః |
శతకోటిరవిప్రఖ్యరత్నసింహాసనాన్వితః || ౮ ||

శతకోటిమహర్షీంద్రసేవితోభయపార్శ్వభూః |
శతకోటిసురస్త్రీణాం నృత్తసంగీతకౌతుకః || ౯ ||

శతకోటీంద్రదిక్పాలహస్తచామరసేవితః |
శతకోట్యఖిలాండాదిమహాబ్రహ్మాండనాయకః || ౧౦ ||

శంఖపాణివిధిభ్యాం చ పార్శ్వయోరుపసేవితః |
శంఖపద్మనిధీనాం చ కోటిభిః పరిసేవితః || ౧౧ ||

శశాంకాదిత్యకోటీభిః సవ్యదక్షిణసేవితః |
శంఖపాలాద్యష్టనాగకోటీభిః పరిసేవితః || ౧౨ ||

శశాంకారపతంగాదిగ్రహనక్షత్రసేవితః |
శశిభాస్కరభౌమాదిగ్రహదోషార్తిభంజనః || ౧౩ ||

శతపత్రద్వయకరః శతపత్రార్చనప్రియః |
శతపత్రసమాసీనః శతపత్రాసనస్తుతః || ౧౪ ||

శారీరబ్రహ్మమూలాదిషడాధారనివాసకః |
శతపత్రసముత్పన్నబ్రహ్మగర్వవిభేదనః || ౧౫ ||

శశాంకార్ధజటాజూటః శరణాగతవత్సలః |
రకారరూపో రమణో రాజీవాక్షో రహోగతః || ౧౬ ||

రతీశకోటిసౌందర్యో రవికోట్యుదయప్రభః |
రాగస్వరూపో రాగఘ్నో రక్తాబ్జప్రియ ఏవ చ || ౧౭ ||

రాజరాజేశ్వరీపుత్రో రాజేంద్రవిభవప్రదః |
రత్నప్రభాకిరీటాగ్రో రవిచంద్రాగ్నిలోచనః || ౧౮ ||

రత్నాంగదమహాబాహూ రత్నతాటంకభూషణః |
రత్నకేయూరభూషాఢ్యో రత్నహారవిరాజితః || ౧౯ ||

రత్నకింకిణికాంచ్యాదిబద్ధసత్కటిశోభితః |
రవసంయుక్తరత్నాభనూపురాంఘ్రిసరోరుహః || ౨౦ ||

రత్నకంకణచూల్యాదిసర్వాభరణభూషితః |
రత్నసింహాసనాసీనో రత్నశోభితమందిరః || ౨౧ ||

రాకేందుముఖషట్కశ్చ రమావాణ్యాదిపూజితః |
రాక్షసామరగంధర్వకోటికోట్యభివందితః || ౨౨ ||

రణరంగే మహాదైత్యసంగ్రామజయకౌతుకః |
రాక్షసానీకసంహారకోపావిష్టాయుధాన్వితః || ౨౩ ||

రాక్షసాంగసముత్పన్నరక్తపానప్రియాయుధః |
రవయుక్తధనుర్హస్తో రత్నకుక్కుటధారణః || ౨౪ ||

రణరంగజయో రామాస్తోత్రశ్రవణకౌతుకః |
రంభాఘృతాచీవిశ్వాచీమేనకాద్యభివందితః || ౨౫ ||

రక్తపీతాంబరధరో రక్తగంధానులేపనః |
రక్తద్వాదశపద్మాక్షో రక్తమాల్యవిభూషితః || ౨౬ ||

రవిప్రియో రావణేశస్తోత్రసామమనోహరః |
రాజ్యప్రదో రంధ్రగుహ్యో రతివల్లభసుప్రియః || ౨౭ ||

రణానుబంధనిర్ముక్తో రాక్షసానీకనాశకః |
రాజీవసంభవద్వేషీ రాజీవాసనపూజితః || ౨౮ ||

రమణీయమహాచిత్రమయూరారూఢసుందరః |
రమానాథస్తుతో రామో రకారాకర్షణక్రియః || ౨౯ ||

వకారరూపో వరదో వజ్రశక్త్యభయాన్వితః |
వామదేవాదిసంపూజ్యో వజ్రపాణిమనోహరః || ౩౦ ||

వాణీస్తుతో వాసవేశో వల్లీకల్యాణసుందరః |
వల్లీవదనపద్మార్కో వల్లీనేత్రోత్పలోడుపః || ౩౧ ||

వల్లీద్వినయనానందో వల్లీచిత్తతటామృతమ్ |
వల్లీకల్పలతావృక్షో వల్లీప్రియమనోహరః || ౩౨ ||

వల్లీకుముదహాస్యేందుః వల్లీభాషితసుప్రియః |
వల్లీమనోహృత్సౌందర్యో వల్లీవిద్యుల్లతాఘనః || ౩౩ ||

వల్లీమంగళవేషాఢ్యో వల్లీముఖవశంకరః |
వల్లీకుచగిరిద్వంద్వకుంకుమాంకితవక్షకః || ౩౪ ||

వల్లీశో వల్లభో వాయుసారథిర్వరుణస్తుతః |
వక్రతుండానుజో వత్సో వత్సలో వత్సరక్షకః || ౩౫ ||

వత్సప్రియో వత్సనాథో వత్సవీరగణావృతః |
వారణాననదైత్యఘ్నో వాతాపిఘ్నోపదేశకః || ౩౬ ||

వర్ణగాత్రమయూరస్థో వర్ణరూపో వరప్రభుః |
వర్ణస్థో వారణారూఢో వజ్రశక్త్యాయుధప్రియః || ౩౭ ||

వామాంగో వామనయనో వచద్భూర్వామనప్రియః |
వరవేషధరో వామో వాచస్పతిసమర్చితః || ౩౮ ||

వసిష్ఠాదిమునిశ్రేష్ఠవందితో వందనప్రియః |
వకారనృపదేవస్త్రీచోరభూతారిమోహనః || ౩౯ ||

ణకారరూపో నాదాంతో నారదాదిమునిస్తుతః |
ణకారపీఠమధ్యస్థో నగభేదీ నగేశ్వరః || ౪౦ ||

ణకారనాదసంతుష్టో నాగాశనరథస్థితః |
ణకారజపసుప్రీతో నానావేషో నగప్రియః || ౪౧ ||

ణకారబిందునిలయో నవగ్రహసురూపకః |
ణకారపఠనానందో నందికేశ్వరవందితః || ౪౨ ||

ణకారఘంటానినదో నారాయణమనోహరః |
ణకారనాదశ్రవణో నలినోద్భవశిక్షకః || ౪౩ ||

ణకారపంకజాదిత్యో నవవీరాధినాయకః |
ణకారపుష్పభ్రమరో నవరత్నవిభూషణః || ౪౪ ||

ణకారానర్ఘశయనో నవశక్తిసమావృతః |
ణకారవృక్షకుసుమో నాట్యసంగీతసుప్రియః || ౪౫ ||

ణకారబిందునాదజ్ఞో నయజ్ఞో నయనోద్భవః |
ణకారపర్వతేంద్రాగ్రసముత్పన్నసుధారణిః || ౪౬ ||

ణకారపేటకమణిర్నాగపర్వతమందిరః |
ణకారకరుణానందో నాదాత్మా నాగభూషణః || ౪౭ ||

ణకారకింకిణీభూషో నయనాదృశ్యదర్శనః |
ణకారవృషభావాసో నామపారాయణప్రియః || ౪౮ ||

ణకారకమలారూఢో నామానంతసమన్వితః |
ణకారతురగారూఢో నవరత్నాదిదాయకః || ౪౯ ||

ణకారమకుటజ్వాలామణిర్నవనిధిప్రదః |
ణకారమూలమంత్రార్థో నవసిద్ధాదిపూజితః || ౫౦ ||

ణకారమూలనాదాంతో ణకారస్తంభనక్రియః |
భకారరూపో భక్తార్థో భవో భర్గో భయాపహః || ౫౧ ||

భక్తప్రియో భక్తవంద్యో భగవాన్భక్తవత్సలః |
భక్తార్తిభంజనో భద్రో భక్తసౌభాగ్యదాయకః || ౫౨ ||

భక్తమంగళదాతా చ భక్తకళ్యాణదర్శనః |
భక్తదర్శనసంతుష్టో భక్తసంఘసుపూజితః || ౫౩ ||

భక్తస్తోత్రప్రియానందో భక్తాభీష్టప్రదాయకః |
భక్తసంపూర్ణఫలదో భక్తసామ్రాజ్యభోగదః || ౫౪ ||

భక్తసాలోక్యసామీప్యరూపమోక్షవరప్రదః |
భవౌషధిర్భవఘ్నశ్చ భవారణ్యదవానలః || ౫౫ ||

భవాంధకారమార్తాండో భవవైద్యో భవాయుధమ్ |
భవశైలమహావజ్రో భవసాగరనావికః || ౫౬ ||

భవమృత్యుభయధ్వంసీ భావనాతీతవిగ్రహః |
భవభూతపిశాచఘ్నో భాస్వరో భారతీప్రియః || ౫౭ ||

భాషితధ్వనిమూలాంతో భావాభావవివర్జితః |
భానుకోపపితృధ్వంసీ భారతీశోపదేశకః || ౫౮ ||

భార్గవీనాయకశ్రీమద్భాగినేయో భవోద్భవః |
భారక్రౌంచాసురద్వేషో భార్గవీనాథవల్లభః || ౫౯ ||

భటవీరనమస్కృత్యో భటవీరసమావృతః |
భటతారాగణోడ్వీశో భటవీరగణస్తుతః || ౬౦ ||

భాగీరథేయో భాషార్థో భావనాశబరీప్రియః |
భకారే కలిచోరారిభూతాద్యుచ్చాటనోద్యతః || ౬౧ ||

వకారసుకలాసంస్థో వరిష్ఠో వసుదాయకః |
వకారకుముదేందుశ్చ వకారాబ్ధిసుధామయః || ౬౨ ||

వకారామృతమాధుర్యో వకారామృతదాయకః |
దక్షే వజ్రాభీతియుతో వామే శక్తివరాన్వితః || ౬౩ ||

వకారోదధిపూర్ణేందుః వకారోదధిమౌక్తికమ్ |
వకారమేఘసలిలో వాసవాత్మజరక్షకః || ౬౪ ||

వకారఫలసారజ్ఞో వకారకలశామృతమ్ |
వకారపంకజరసో వసుర్వంశవివర్ధనః || ౬౫ ||

వకారదివ్యకమలభ్రమరో వాయువందితః |
వకారశశిసంకాశో వజ్రపాణిసుతాప్రియః || ౬౬ ||

వకారపుష్పసద్గంధో వకారతటపంకజమ్ |
వకారభ్రమరధ్వానో వయస్తేజోబలప్రదః || ౬౭ ||

వకారవనితానాథో వశ్యాద్యష్టప్రియాప్రదః |
వకారఫలసత్కారో వకారాజ్యహుతాశనః || ౬౮ ||

వర్చస్వీ వాఙ్మనోఽతీతో వాతాప్యరికృతప్రియః |
వకారవటమూలస్థో వకారజలధేస్తటః || ౬౯ ||

వకారగంగావేగాబ్ధిః వజ్రమాణిక్యభూషణః |
వాతరోగహరో వాణీగీతశ్రవణకౌతుకః || ౭౦ ||

వకారమకరారూఢో వకారజలధేః పతిః |
వకారామలమంత్రార్థో వకారగృహమంగళమ్ || ౭౧ ||

వకారస్వర్గమాహేంద్రో వకారారణ్యవారణః |
వకారపంజరశుకో వలారితనయాస్తుతః || ౭౨ ||

వకారమంత్రమలయసానుమన్మందమారుతః |
వాద్యంతభాంత షట్క్రమ్య జపాంతే శత్రుభంజనః || ౭౩ ||

వజ్రహస్తసుతావల్లీవామదక్షిణసేవితః |
వకులోత్పలకాదంబపుష్పదామస్వలంకృతః || ౭౪ ||

వజ్రశక్త్యాదిసంపన్నద్విషట్పాణిసరోరుహః |
వాసనాగంధలిప్తాంగో వషట్కారో వశీకరః || ౭౫ ||

వాసనాయుక్తతాంబూలపూరితాననసుందరః |
వల్లభానాథసుప్రీతో వరపూర్ణామృతోదధిః || ౭౬ ||

ఇతి శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య త్రిశతీ స్తోత్రం |

స్పందించండి

మీ ఈమెయిలు చిరునామా ప్రచురించబడదు. తప్పనిసరి ఖాళీలు *‌తో గుర్తించబడ్డాయి