Skip to content

Subrahmanya Trishati Stotram in Telugu – శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య త్రిశతీ స్తోత్రం

Subramanya Trishati Stotram lyrics PdfPin

Subrahmanya Trishati Stotram is the 300 names of lord Subramanya composed as a hymn. Get Sri Subramanya Trishati Stotram in Telugu Pdf Lyrics here and chant it with devotion for the grace of Lord Subramanya or Skanda or Karthikeya.

Subrahmanya Trishati Stotram in Telugu – శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య త్రిశతీ స్తోత్రం 

శ్రీం సౌం శరవణభవః శరచ్చంద్రాయుతప్రభః |
శశాంకశేఖరసుతః శచీమాంగళ్యరక్షకః || ౧ ||

శతాయుష్యప్రదాతా చ శతకోటిరవిప్రభః |
శచీవల్లభసుప్రీతః శచీనాయకపూజితః || ౨ ||

శచీనాథచతుర్వక్త్రదేవదైత్యాభివందితః |
శచీశార్తిహరశ్చైవ శంభుః శంభూపదేశకః || ౩ ||

శంకరః శంకరప్రీతః శమ్యాకకుసుమప్రియః |
శంకుకర్ణమహాకర్ణప్రముఖాద్యభివందితః || ౪ ||

శచీనాథసుతాప్రాణనాయకః శక్తిపాణిమాన్ |
శంఖపాణిప్రియః శంఖోపమషడ్గలసుప్రభః || ౫ ||

శంఖఘోషప్రియః శంఖచక్రశూలాదికాయుధః |
శంఖధారాభిషేకాదిప్రియః శంకరవల్లభః || ౬ ||

శబ్దబ్రహ్మమయశ్చైవ శబ్దమూలాంతరాత్మకః |
శబ్దప్రియః శబ్దరూపః శబ్దానందః శచీస్తుతః || ౭ ||

శతకోటిప్రవిస్తారయోజనాయతమందిరః |
శతకోటిరవిప్రఖ్యరత్నసింహాసనాన్వితః || ౮ ||

శతకోటిమహర్షీంద్రసేవితోభయపార్శ్వభూః |
శతకోటిసురస్త్రీణాం నృత్తసంగీతకౌతుకః || ౯ ||

శతకోటీంద్రదిక్పాలహస్తచామరసేవితః |
శతకోట్యఖిలాండాదిమహాబ్రహ్మాండనాయకః || ౧౦ ||

శంఖపాణివిధిభ్యాం చ పార్శ్వయోరుపసేవితః |
శంఖపద్మనిధీనాం చ కోటిభిః పరిసేవితః || ౧౧ ||

శశాంకాదిత్యకోటీభిః సవ్యదక్షిణసేవితః |
శంఖపాలాద్యష్టనాగకోటీభిః పరిసేవితః || ౧౨ ||

శశాంకారపతంగాదిగ్రహనక్షత్రసేవితః |
శశిభాస్కరభౌమాదిగ్రహదోషార్తిభంజనః || ౧౩ ||

శతపత్రద్వయకరః శతపత్రార్చనప్రియః |
శతపత్రసమాసీనః శతపత్రాసనస్తుతః || ౧౪ ||

శారీరబ్రహ్మమూలాదిషడాధారనివాసకః |
శతపత్రసముత్పన్నబ్రహ్మగర్వవిభేదనః || ౧౫ ||

శశాంకార్ధజటాజూటః శరణాగతవత్సలః |
రకారరూపో రమణో రాజీవాక్షో రహోగతః || ౧౬ ||

రతీశకోటిసౌందర్యో రవికోట్యుదయప్రభః |
రాగస్వరూపో రాగఘ్నో రక్తాబ్జప్రియ ఏవ చ || ౧౭ ||

రాజరాజేశ్వరీపుత్రో రాజేంద్రవిభవప్రదః |
రత్నప్రభాకిరీటాగ్రో రవిచంద్రాగ్నిలోచనః || ౧౮ ||

రత్నాంగదమహాబాహూ రత్నతాటంకభూషణః |
రత్నకేయూరభూషాఢ్యో రత్నహారవిరాజితః || ౧౯ ||

రత్నకింకిణికాంచ్యాదిబద్ధసత్కటిశోభితః |
రవసంయుక్తరత్నాభనూపురాంఘ్రిసరోరుహః || ౨౦ ||

రత్నకంకణచూల్యాదిసర్వాభరణభూషితః |
రత్నసింహాసనాసీనో రత్నశోభితమందిరః || ౨౧ ||

రాకేందుముఖషట్కశ్చ రమావాణ్యాదిపూజితః |
రాక్షసామరగంధర్వకోటికోట్యభివందితః || ౨౨ ||

రణరంగే మహాదైత్యసంగ్రామజయకౌతుకః |
రాక్షసానీకసంహారకోపావిష్టాయుధాన్వితః || ౨౩ ||

రాక్షసాంగసముత్పన్నరక్తపానప్రియాయుధః |
రవయుక్తధనుర్హస్తో రత్నకుక్కుటధారణః || ౨౪ ||

రణరంగజయో రామాస్తోత్రశ్రవణకౌతుకః |
రంభాఘృతాచీవిశ్వాచీమేనకాద్యభివందితః || ౨౫ ||

రక్తపీతాంబరధరో రక్తగంధానులేపనః |
రక్తద్వాదశపద్మాక్షో రక్తమాల్యవిభూషితః || ౨౬ ||

రవిప్రియో రావణేశస్తోత్రసామమనోహరః |
రాజ్యప్రదో రంధ్రగుహ్యో రతివల్లభసుప్రియః || ౨౭ ||

రణానుబంధనిర్ముక్తో రాక్షసానీకనాశకః |
రాజీవసంభవద్వేషీ రాజీవాసనపూజితః || ౨౮ ||

రమణీయమహాచిత్రమయూరారూఢసుందరః |
రమానాథస్తుతో రామో రకారాకర్షణక్రియః || ౨౯ ||

వకారరూపో వరదో వజ్రశక్త్యభయాన్వితః |
వామదేవాదిసంపూజ్యో వజ్రపాణిమనోహరః || ౩౦ ||

వాణీస్తుతో వాసవేశో వల్లీకల్యాణసుందరః |
వల్లీవదనపద్మార్కో వల్లీనేత్రోత్పలోడుపః || ౩౧ ||

వల్లీద్వినయనానందో వల్లీచిత్తతటామృతమ్ |
వల్లీకల్పలతావృక్షో వల్లీప్రియమనోహరః || ౩౨ ||

వల్లీకుముదహాస్యేందుః వల్లీభాషితసుప్రియః |
వల్లీమనోహృత్సౌందర్యో వల్లీవిద్యుల్లతాఘనః || ౩౩ ||

వల్లీమంగళవేషాఢ్యో వల్లీముఖవశంకరః |
వల్లీకుచగిరిద్వంద్వకుంకుమాంకితవక్షకః || ౩౪ ||

వల్లీశో వల్లభో వాయుసారథిర్వరుణస్తుతః |
వక్రతుండానుజో వత్సో వత్సలో వత్సరక్షకః || ౩౫ ||

వత్సప్రియో వత్సనాథో వత్సవీరగణావృతః |
వారణాననదైత్యఘ్నో వాతాపిఘ్నోపదేశకః || ౩౬ ||

వర్ణగాత్రమయూరస్థో వర్ణరూపో వరప్రభుః |
వర్ణస్థో వారణారూఢో వజ్రశక్త్యాయుధప్రియః || ౩౭ ||

వామాంగో వామనయనో వచద్భూర్వామనప్రియః |
వరవేషధరో వామో వాచస్పతిసమర్చితః || ౩౮ ||

వసిష్ఠాదిమునిశ్రేష్ఠవందితో వందనప్రియః |
వకారనృపదేవస్త్రీచోరభూతారిమోహనః || ౩౯ ||

ణకారరూపో నాదాంతో నారదాదిమునిస్తుతః |
ణకారపీఠమధ్యస్థో నగభేదీ నగేశ్వరః || ౪౦ ||

ణకారనాదసంతుష్టో నాగాశనరథస్థితః |
ణకారజపసుప్రీతో నానావేషో నగప్రియః || ౪౧ ||

ణకారబిందునిలయో నవగ్రహసురూపకః |
ణకారపఠనానందో నందికేశ్వరవందితః || ౪౨ ||

ణకారఘంటానినదో నారాయణమనోహరః |
ణకారనాదశ్రవణో నలినోద్భవశిక్షకః || ౪౩ ||

ణకారపంకజాదిత్యో నవవీరాధినాయకః |
ణకారపుష్పభ్రమరో నవరత్నవిభూషణః || ౪౪ ||

ణకారానర్ఘశయనో నవశక్తిసమావృతః |
ణకారవృక్షకుసుమో నాట్యసంగీతసుప్రియః || ౪౫ ||

ణకారబిందునాదజ్ఞో నయజ్ఞో నయనోద్భవః |
ణకారపర్వతేంద్రాగ్రసముత్పన్నసుధారణిః || ౪౬ ||

ణకారపేటకమణిర్నాగపర్వతమందిరః |
ణకారకరుణానందో నాదాత్మా నాగభూషణః || ౪౭ ||

ణకారకింకిణీభూషో నయనాదృశ్యదర్శనః |
ణకారవృషభావాసో నామపారాయణప్రియః || ౪౮ ||

ణకారకమలారూఢో నామానంతసమన్వితః |
ణకారతురగారూఢో నవరత్నాదిదాయకః || ౪౯ ||

ణకారమకుటజ్వాలామణిర్నవనిధిప్రదః |
ణకారమూలమంత్రార్థో నవసిద్ధాదిపూజితః || ౫౦ ||

ణకారమూలనాదాంతో ణకారస్తంభనక్రియః |
భకారరూపో భక్తార్థో భవో భర్గో భయాపహః || ౫౧ ||

భక్తప్రియో భక్తవంద్యో భగవాన్భక్తవత్సలః |
భక్తార్తిభంజనో భద్రో భక్తసౌభాగ్యదాయకః || ౫౨ ||

భక్తమంగళదాతా చ భక్తకళ్యాణదర్శనః |
భక్తదర్శనసంతుష్టో భక్తసంఘసుపూజితః || ౫౩ ||

భక్తస్తోత్రప్రియానందో భక్తాభీష్టప్రదాయకః |
భక్తసంపూర్ణఫలదో భక్తసామ్రాజ్యభోగదః || ౫౪ ||

భక్తసాలోక్యసామీప్యరూపమోక్షవరప్రదః |
భవౌషధిర్భవఘ్నశ్చ భవారణ్యదవానలః || ౫౫ ||

భవాంధకారమార్తాండో భవవైద్యో భవాయుధమ్ |
భవశైలమహావజ్రో భవసాగరనావికః || ౫౬ ||

భవమృత్యుభయధ్వంసీ భావనాతీతవిగ్రహః |
భవభూతపిశాచఘ్నో భాస్వరో భారతీప్రియః || ౫౭ ||

భాషితధ్వనిమూలాంతో భావాభావవివర్జితః |
భానుకోపపితృధ్వంసీ భారతీశోపదేశకః || ౫౮ ||

భార్గవీనాయకశ్రీమద్భాగినేయో భవోద్భవః |
భారక్రౌంచాసురద్వేషో భార్గవీనాథవల్లభః || ౫౯ ||

భటవీరనమస్కృత్యో భటవీరసమావృతః |
భటతారాగణోడ్వీశో భటవీరగణస్తుతః || ౬౦ ||

భాగీరథేయో భాషార్థో భావనాశబరీప్రియః |
భకారే కలిచోరారిభూతాద్యుచ్చాటనోద్యతః || ౬౧ ||

వకారసుకలాసంస్థో వరిష్ఠో వసుదాయకః |
వకారకుముదేందుశ్చ వకారాబ్ధిసుధామయః || ౬౨ ||

వకారామృతమాధుర్యో వకారామృతదాయకః |
దక్షే వజ్రాభీతియుతో వామే శక్తివరాన్వితః || ౬౩ ||

వకారోదధిపూర్ణేందుః వకారోదధిమౌక్తికమ్ |
వకారమేఘసలిలో వాసవాత్మజరక్షకః || ౬౪ ||

వకారఫలసారజ్ఞో వకారకలశామృతమ్ |
వకారపంకజరసో వసుర్వంశవివర్ధనః || ౬౫ ||

వకారదివ్యకమలభ్రమరో వాయువందితః |
వకారశశిసంకాశో వజ్రపాణిసుతాప్రియః || ౬౬ ||

వకారపుష్పసద్గంధో వకారతటపంకజమ్ |
వకారభ్రమరధ్వానో వయస్తేజోబలప్రదః || ౬౭ ||

వకారవనితానాథో వశ్యాద్యష్టప్రియాప్రదః |
వకారఫలసత్కారో వకారాజ్యహుతాశనః || ౬౮ ||

వర్చస్వీ వాఙ్మనోఽతీతో వాతాప్యరికృతప్రియః |
వకారవటమూలస్థో వకారజలధేస్తటః || ౬౯ ||

వకారగంగావేగాబ్ధిః వజ్రమాణిక్యభూషణః |
వాతరోగహరో వాణీగీతశ్రవణకౌతుకః || ౭౦ ||

వకారమకరారూఢో వకారజలధేః పతిః |
వకారామలమంత్రార్థో వకారగృహమంగళమ్ || ౭౧ ||

వకారస్వర్గమాహేంద్రో వకారారణ్యవారణః |
వకారపంజరశుకో వలారితనయాస్తుతః || ౭౨ ||

వకారమంత్రమలయసానుమన్మందమారుతః |
వాద్యంతభాంత షట్క్రమ్య జపాంతే శత్రుభంజనః || ౭౩ ||

వజ్రహస్తసుతావల్లీవామదక్షిణసేవితః |
వకులోత్పలకాదంబపుష్పదామస్వలంకృతః || ౭౪ ||

వజ్రశక్త్యాదిసంపన్నద్విషట్పాణిసరోరుహః |
వాసనాగంధలిప్తాంగో వషట్కారో వశీకరః || ౭౫ ||

వాసనాయుక్తతాంబూలపూరితాననసుందరః |
వల్లభానాథసుప్రీతో వరపూర్ణామృతోదధిః || ౭౬ ||

ఇతి శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య త్రిశతీ స్తోత్రం |

స్పందించండి

మీ ఈమెయిలు చిరునామా ప్రచురించబడదు. తప్పనిసరి ఖాళీలు *‌తో గుర్తించబడ్డాయి