Skip to content

Subrahmanya Trishati Namavali in Kannada – ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ತ್ರಿಶತೀ ನಾಮಾವಳಿಃ

Subramanya Trishati Namavali Lyrics PdfPin

 Subramanya Trishati Namavali is the 300 names of Lord Subramanya or Murugan. Get Sri Subramanya Trishati Namavali in Kannada Pdf Lyrics here and chant it for the grace of Lord Subramanya.

Subrahmanya Trishati Namavali in Kannada – ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ತ್ರಿಶತೀ ನಾಮಾವಳಿಃ 

ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಸೌಂ ಶರವಣಭವಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶರಚ್ಚಂದ್ರಾಯುತಪ್ರಭಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಶಾಂಕಶೇಖರಸುತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಚೀಮಾಂಗಳ್ಯರಕ್ಷಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶತಾಯುಷ್ಯಪ್ರದಾತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಶತಕೋಟಿರವಿಪ್ರಭಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಚೀವಲ್ಲಭಸುಪ್ರೀತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಚೀನಾಯಕಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಚೀನಾಥಚತುರ್ವಕ್ತ್ರದೇವದೈತ್ಯಾಭಿವಂದಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಚೀಶಾರ್ತಿಹರಾಯ ನಮಃ | ೧೦ |
ಓಂ ಶಂಭವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಂಭೂಪದೇಶಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಂಕರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಂಕರಪ್ರೀತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಮ್ಯಾಕಕುಸುಮಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಂಕುಕರ್ಣಮಹಾಕರ್ಣಪ್ರಮುಖಾದ್ಯಭಿವಂದಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಚೀನಾಥಸುತಾಪ್ರಾಣನಾಯಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಕ್ತಿಪಾಣಿಮತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಂಖಪಾಣಿಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಂಖೋಪಮಷಡ್ಗಲಸುಪ್ರಭಾಯ ನಮಃ | ೨೦ |

ಓಂ ಶಂಖಘೋಷಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಂಖಚಕ್ರಶೂಲಾದಿಕಾಯುಧಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಂಖಧಾರಾಭಿಷೇಕಾದಿಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಂಕರವಲ್ಲಭಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಬ್ದಬ್ರಹ್ಮಮಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಬ್ದಮೂಲಾಂತರಾತ್ಮಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಬ್ದಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಬ್ದರೂಪಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಬ್ದಾನಂದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಚೀಸ್ತುತಾಯ ನಮಃ | ೩೦ |
ಓಂ ಶತಕೋಟಿಪ್ರವಿಸ್ತಾರಯೋಜನಾಯತಮಂದಿರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶತಕೋಟಿರವಿಪ್ರಖ್ಯರತ್ನಸಿಂಹಾಸನಾನ್ವಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶತಕೋಟಿಮಹರ್ಷೀಂದ್ರಸೇವಿತೋಭಯಪಾರ್ಶ್ವಭುವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಶತಕೋಟಿಸುರಸ್ತ್ರೀಣಾಂ ನೃತ್ತಸಂಗೀತಕೌತುಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶತಕೋಟೀಂದ್ರದಿಕ್ಪಾಲಹಸ್ತಚಾಮರಸೇವಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶತಕೋಟ್ಯಖಿಲಾಂಡಾದಿಮಹಾಬ್ರಹ್ಮಾಂಡನಾಯಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಂಖಪಾಣಿವಿಧಿಭ್ಯಾಂ ಚ ಪಾರ್ಶ್ವಯೋರುಪಸೇವಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಂಖಪದ್ಮನಿಧೀನಾಂ ಚ ಕೋಟಿಭಿಃ ಪರಿಸೇವಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಶಾಂಕಾದಿತ್ಯಕೋಟೀಭಿಃ ಸವ್ಯದಕ್ಷಿಣಸೇವಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಂಖಪಾಲಾದ್ಯಷ್ಟನಾಗಕೋಟಿಭಿಃ ಪರಿಸೇವಿತಾಯ ನಮಃ | ೪೦ |

ಓಂ ಶಶಾಂಕಾರಪತಂಗಾದಿಗ್ರಹನಕ್ಷತ್ರಸೇವಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಶಿಭಾಸ್ಕರಭೌಮಾದಿಗ್ರಹದೋಷಾರ್ತಿಭಂಜನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶತಪತ್ರದ್ವಯಕರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶತಪತ್ರಾರ್ಚನಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶತಪತ್ರಸಮಾಸೀನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶತಪತ್ರಾಸನಸ್ತುತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶರೀರಬ್ರಹ್ಮಮೂಲಾದಿಷಡಾಧಾರನಿವಾಸಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶತಪತ್ರಸಮುತ್ಪನ್ನಬ್ರಹ್ಮಗರ್ವವಿಭೇದನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಶಾಂಕಾರ್ಧಜಟಾಜೂಟಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶರಣಾಗತವತ್ಸಲಾಯ ನಮಃ | ೫೦ |
ಓಂ ರಕಾರರೂಪಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರಮಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರಾಜೀವಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರಹೋಗತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರತೀಶಕೋಟಿಸೌಂದರ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರವಿಕೋಟ್ಯುದಯಪ್ರಭಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರಾಗಸ್ವರೂಪಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರಾಗಘ್ನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರಕ್ತಾಬ್ಜಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರೀಪುತ್ರಾಯ ನಮಃ | ೬೦ |

ಓಂ ರಾಜೇಂದ್ರವಿಭವಪ್ರದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರತ್ನಪ್ರಭಾಕಿರೀಟಾಗ್ರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರವಿಚಂದ್ರಾಗ್ನಿಲೋಚನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರತ್ನಾಂಗದಮಹಾಬಾಹವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ರತ್ನತಾಟಂಕಭೂಷಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರತ್ನಕೇಯೂರಭೂಷಾಢ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರತ್ನಹಾರವಿರಾಜಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರತ್ನಕಿಂಕಿಣಿಕಾಂಚ್ಯಾದಿಬದ್ಧಸತ್ಕಟಿಶೋಭಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರವಸಂಯುಕ್ತರತ್ನಾಭನೂಪುರಾಂಘ್ರಿಸರೋರುಹಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರತ್ನಕಂಕಣಚೂಲ್ಯಾದಿಸರ್ವಾಭರಣಭೂಷಿತಾಯ ನಮಃ | ೭೦ |
ಓಂ ರತ್ನಸಿಂಹಾಸನಾಸೀನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರತ್ನಶೋಭಿತಮಂದಿರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರಾಕೇಂದುಮುಖಷಟ್ಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರಮಾವಾಣ್ಯಾದಿಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರಾಕ್ಷಸಾಮರಗಂಧರ್ವಕೋಟಿಕೋಟ್ಯಭಿವಂದಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರಣರಂಗೇ ಮಹಾದೈತ್ಯಸಂಗ್ರಾಮಜಯಕೌತುಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರಾಕ್ಷಸಾನೀಕಸಂಹಾರಕೋಪಾವಿಷ್ಟಾಯುಧಾನ್ವಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರಾಕ್ಷಸಾಂಗಸಮುತ್ಪನ್ನರಕ್ತಪಾನಪ್ರಿಯಾಯುಧಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರವಯುಕ್ತಧನುರ್ಹಸ್ತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರತ್ನಕುಕ್ಕುಟಧಾರಣಾಯ ನಮಃ | ೮೦ |

ಓಂ ರಣರಂಗಜಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರಾಮಾಸ್ತೋತ್ರಶ್ರವಣಕೌತುಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರಂಭಾಘೃತಾಚೀವಿಶ್ವಾಚೀಮೇನಕಾದ್ಯಭಿವಂದಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರಕ್ತಪೀತಾಂಬರಧರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರಕ್ತಗಂಧಾನುಲೇಪನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರಕ್ತದ್ವಾದಶಪದ್ಮಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರಕ್ತಮಾಲ್ಯವಿಭೂಷಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರವಿಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರಾವಣೇಶಸ್ತೋತ್ರಸಾಮಮನೋಹರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರಾಜ್ಯಪ್ರದಾಯ ನಮಃ | ೯೦ |
ಓಂ ರಂಧ್ರಗುಹ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರತಿವಲ್ಲಭಸುಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರಣಾನುಬಂಧನಿರ್ಮುಕ್ತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರಾಕ್ಷಸಾನೀಕನಾಶಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರಾಜೀವಸಂಭವದ್ವೇಷಿಣೇ ನಮಃ |
ಓಂ ರಾಜೀವಾಸನಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರಮಣೀಯಮಹಾಚಿತ್ರಮಯೂರಾರೂಢಸುಂದರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರಮಾನಾಥಸ್ತುತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರಾಮಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರಕಾರಾಕರ್ಷಣಕ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ | ೧೦೦ |

ಓಂ ವಕಾರರೂಪಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವರದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಜ್ರಶಕ್ತ್ಯಭಯಾನ್ವಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಾಮದೇವಾದಿಸಂಪೂಜ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಜ್ರಪಾಣಿಮನೋಹರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಾಣೀಸ್ತುತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಾಸವೇಶಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಲ್ಲೀಕಲ್ಯಾಣಸುಂದರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಲ್ಲೀವದನಪದ್ಮಾರ್ಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಲ್ಲೀನೇತ್ರೋತ್ಪಲೋಡುಪಾಯ ನಮಃ | ೧೧೦ |
ಓಂ ವಲ್ಲೀದ್ವಿನಯನಾನಂದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಲ್ಲೀಚಿತ್ತತಟಾಮೃತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಲ್ಲೀಕಲ್ಪಲತಾವೃಕ್ಷಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಲ್ಲೀಪ್ರಿಯಮನೋಹರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಲ್ಲೀಕುಮುದಹಾಸ್ಯೇಂದವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ವಲ್ಲೀಭಾಷಿತಸುಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಲ್ಲೀಮನೋಹೃತ್ಸೌಂದರ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಲ್ಲೀವಿದ್ಯುಲ್ಲತಾಘನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಲ್ಲೀಮಂಗಳವೇಷಾಢ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಲ್ಲೀಮುಖವಶಂಕರಾಯ ನಮಃ | ೧೨೦ |

ಓಂ ವಲ್ಲೀಕುಚಗಿರಿದ್ವಂದ್ವಕುಂಕುಮಾಂಕಿತವಕ್ಷಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಲ್ಲೀಶಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಲ್ಲಭಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಾಯುಸಾರಥಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ವರುಣಸ್ತುತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಕ್ರತುಂಡಾನುಜಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವತ್ಸಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವತ್ಸಲಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವತ್ಸರಕ್ಷಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವತ್ಸಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ | ೧೩೦ |
ಓಂ ವತ್ಸನಾಥಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವತ್ಸವೀರಗಣಾವೃತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಾರಣಾನನದೈತ್ಯಘ್ನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಾತಾಪಿಘ್ನೋಪದೇಶಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವರ್ಣಗಾತ್ರಮಯೂರಸ್ಥಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವರ್ಣರೂಪಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವರಪ್ರಭವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ವರ್ಣಸ್ಥಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಾರಣಾರೂಢಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಜ್ರಶಕ್ತ್ಯಾಯುಧಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ | ೧೪೦ |

ಓಂ ವಾಮಾಂಗಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಾಮನಯನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಚದ್ಭುವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ವಾಮನಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವರವೇಷಧರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಾಮಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಾಚಸ್ಪತಿಸಮರ್ಚಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಸಿಷ್ಠಾದಿಮುನಿಶ್ರೇಷ್ಠವಂದಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಂದನಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಕಾರನೃಪದೇವಸ್ತ್ರೀಚೋರಭೂತಾರಿಮೋಹನಾಯ ನಮಃ | ೧೫೦ |
ಓಂ ಣಕಾರರೂಪಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಾದಾಂತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಾರದಾದಿಮುನಿಸ್ತುತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಣಕಾರಪೀಠಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಗಭೇದಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ನಗೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಣಕಾರನಾದಸಂತುಷ್ಟಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಾಗಾಶನರಥಸ್ಥಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಣಕಾರಜಪಸುಪ್ರೀತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಾನಾವೇಷಾಯ ನಮಃ | ೧೬೦ |

ಓಂ ನಗಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಣಕಾರಬಿಂದುನಿಲಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನವಗ್ರಹಸುರೂಪಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಣಕಾರಪಠನಾನಂದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಂದಿಕೇಶ್ವರವಂದಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಣಕಾರಘಂಟಾನಿನದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಾರಾಯಣಮನೋಹರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಣಕಾರನಾದಶ್ರವಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಲಿನೋದ್ಭವಶಿಕ್ಷಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಣಕಾರಪಂಕಜಾದಿತ್ಯಾಯ ನಮಃ | ೧೭೦ |
ಓಂ ನವವೀರಾಧಿನಾಯಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಣಕಾರಪುಷ್ಪಭ್ರಮರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನವರತ್ನವಿಭೂಷಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಣಕಾರಾನರ್ಘಶಯನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನವಶಕ್ತಿಸಮಾವೃತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಣಕಾರವೃಕ್ಷಕುಸುಮಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಾಟ್ಯಸಂಗೀತಸುಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಣಕಾರಬಿಂದುನಾದಜ್ಞಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಯಜ್ಞಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಯನೋದ್ಭವಾಯ ನಮಃ | ೧೮೦ |

ಓಂ ಣಕಾರಪರ್ವತೇಂದ್ರಾಗ್ರಸಮುತ್ಪನ್ನಸುಧಾರಣಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಣಕಾರಪೇಟಕಮಣಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ನಾಗಪರ್ವತಮಂದಿರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಣಕಾರಕರುಣಾನಂದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಾದಾತ್ಮನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ನಾಗಭೂಷಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಣಕಾರಕಿಂಕಿಣೀಭೂಷಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಯನಾದೃಶ್ಯದರ್ಶನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಣಕಾರವೃಷಭಾವಾಸಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಾಮಪಾರಾಯಣಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ | ೧೯೦ |
ಓಂ ಣಕಾರಕಮಲಾರೂಢಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಾಮಾನಂತಸಮನ್ವಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಣಕಾರತುರಗಾರೂಢಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನವರತ್ನಾದಿದಾಯಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಣಕಾರಮಕುಟಜ್ವಾಲಾಮಣಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ನವನಿಧಿಪ್ರದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಣಕಾರಮೂಲಮಂತ್ರಾರ್ಥಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನವಸಿದ್ಧಾದಿಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಣಕಾರಮೂಲನಾದಾಂತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಣಕಾರಸ್ತಂಭನಕ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ | ೨೦೦ |

ಓಂ ಭಕಾರರೂಪಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಕ್ತಾರ್ಥಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭವಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭರ್ಗಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಯಾಪಹಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಕ್ತಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಕ್ತವಂದ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಗವತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಕ್ತಾರ್ತಿಭಂಜನಾಯ ನಮಃ | ೨೧೦ |
ಓಂ ಭದ್ರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಕ್ತಸೌಭಾಗ್ಯದಾಯಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಕ್ತಮಂಗಳದಾತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಕ್ತಕಳ್ಯಾಣದರ್ಶನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಕ್ತದರ್ಶನಸಂತುಷ್ಟಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಕ್ತಸಂಘಸುಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಕ್ತಸ್ತೋತ್ರಪ್ರಿಯಾನಂದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಕ್ತಾಭೀಷ್ಟಪ್ರದಾಯಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಕ್ತಸಂಪೂರ್ಣಫಲದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಕ್ತಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಭೋಗದಾಯ ನಮಃ | ೨೨೦ |

ಓಂ ಭಕ್ತಸಾಲೋಕ್ಯಸಾಮೀಪ್ಯರೂಪಮೋಕ್ಷವರಪ್ರದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭವೌಷಧಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಭವಘ್ನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭವಾರಣ್ಯದವಾನಲಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭವಾಂಧಕಾರಮಾರ್ತಾಂಡಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭವವೈದ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭವಾಯುಧಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭವಶೈಲಮಹಾವಜ್ರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭವಸಾಗರನಾವಿಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭವಮೃತ್ಯುಭಯಧ್ವಂಸಿನೇ ನಮಃ | ೨೩೦ |
ಓಂ ಭಾವನಾತೀತವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಯಭೂತಪಿಶಾಚಘ್ನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಾಸ್ವರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಾರತೀಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಾಷಿತಧ್ವನಿಮೂಲಾಂತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಾವಾಭಾವವಿವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಾನುಕೋಪಪಿತೃಧ್ವಂಸಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಾರತೀಶೋಪದೇಶಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಾರ್ಗವೀನಾಯಕಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗಿನೇಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭವೋದ್ಭವಾಯ ನಮಃ | ೨೪೦ |

ಓಂ ಭಾರಕ್ರೌಂಚಾಸುರದ್ವೇಷಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಾರ್ಗವೀನಾಥವಲ್ಲಭಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಟವೀರನಮಸ್ಕೃತ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಟವೀರಸಮಾವೃತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಟತಾರಾಗಣೋಡ್ವೀಶಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಟವೀರಗಣಸ್ತುತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಾಗೀರಥೇಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಾಷಾರ್ಥಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಾವನಾಶಬರೀಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಕಾರೇ ಕಲಿಚೋರಾರಿಭೂತಾದ್ಯುಚ್ಚಾಟನೋದ್ಯತಾಯ ನಮಃ | ೨೫೦ |
ಓಂ ವಕಾರಸುಕಲಾಸಂಸ್ಥಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವರಿಷ್ಠಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಸುದಾಯಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಕಾರಕುಮುದೇಂದವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ವಕಾರಾಬ್ಧಿಸುಧಾಮಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಕಾರಾಮೃತಮಾಧುರ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಕಾರಾಮೃತದಾಯಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದಕ್ಷೇ ವಜ್ರಾಭೀತಿಯುತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಾಮೇ ಶಕ್ತಿವರಾನ್ವಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಕಾರೋದಧಿಪೂರ್ಣೇಂದವೇ ನಮಃ | ೨೬೦ |

ಓಂ ವಕಾರೋದಧಿಮೌಕ್ತಿಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಕಾರಮೇಘಸಲಿಲಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಾಸವಾತ್ಮಜರಕ್ಷಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಕಾರಫಲಸಾರಜ್ಞಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಕಾರಕಲಶಾಮೃತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಕಾರಪಂಕಜರಸಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಸವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ವಂಶವಿವರ್ಧನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಕಾರದಿವ್ಯಕಮಲಭ್ರಮರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಾಯುವಂದಿತಾಯ ನಮಃ | ೨೭೦ |
ಓಂ ವಕಾರಶಶಿಸಂಕಾಶಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಜ್ರಪಾಣಿಸುತಾಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಕಾರಪುಷ್ಪಸದ್ಗಂಧಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಕಾರತಟಪಂಕಜಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಕಾರಭ್ರಮರಧ್ವಾನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಯಸ್ತೇಜೋಬಲಪ್ರದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಕಾರವನಿತಾನಾಥಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಶ್ಯಾದ್ಯಷ್ಟಕ್ರಿಯಾಪ್ರದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಕಾರಫಲಸತ್ಕಾರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಕಾರಾಜ್ಯಹುತಾಶನಾಯ ನಮಃ | ೨೮೦ |

ಓಂ ವರ್ಚಸ್ವಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ವಾಙ್ಮನೋಽತೀತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಾತಾಪ್ಯರಿಕೃತಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಕಾರವಟಮೂಲಸ್ಥಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಕಾರಜಲಧೇಸ್ತಟಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಕಾರಗಂಗಾವೇಗಾಬ್ಧಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ವಜ್ರಮಾಣಿಕ್ಯಭೂಷಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಾತರೋಗಹರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಾಣೀಗೀತಶ್ರವಣಕೌತುಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಕಾರಮಕರಾರೂಢಾಯ ನಮಃ | ೨೯೦ |
ಓಂ ವಕಾರಜಲಧೇಃ ಪತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ವಕಾರಾಮಲಮಂತ್ರಾರ್ಥಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಕಾರಗೃಹಮಂಗಳಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಕಾರಸ್ವರ್ಗಮಾಹೇಂದ್ರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಕಾರಾರಣ್ಯವಾರಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಕಾರಪಂಜರಶುಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಲಾರಿತನಯಾಸ್ತುತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಕಾರಮಂತ್ರಮಲಯಸಾನುಮನ್ಮಂದಮಾರುತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಾದ್ಯಂತಭಾಂತಷಟ್ಕ್ರಮ್ಯಜಪಾಂತೇ ಶತ್ರುಭಂಜನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಜ್ರಹಸ್ತಸುತಾವಲ್ಲೀವಾಮದಕ್ಷಿಣಸೇವಿತಾಯ ನಮಃ | ೩೦೦ |

ಓಂ ವಕುಲೋತ್ಪಲಕಾದಂಬಪುಷ್ಪದಾಮಸ್ವಲಂಕೃತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಜ್ರಶಕ್ತ್ಯಾದಿಸಂಪನ್ನದ್ವಿಷಟ್ಪಾಣಿಸರೋರುಹಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಾಸನಾಗಂಧಲಿಪ್ತಾಂಗಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಷಟ್ಕಾರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಶೀಕರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಾಸನಾಯುಕ್ತತಾಂಬೂಲಪೂರಿತಾನನಸುಂದರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಲ್ಲಭಾನಾಥಸುಪ್ರೀತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವರಪೂರ್ಣಾಮೃತೋದಧಯೇ ನಮಃ | ೩೦೮ |

ಇತಿ ಶ್ರೀ

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

ನಿಮ್ಮ ಮಿಂಚೆ ವಿಳಾಸ ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅತ್ಯಗತ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ನು * ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ