Skip to content

Rajarajeshwari Stavam in Kannada – ಶ್ರೀ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರೀ ಸ್ತವಃ

Rajarajeshwari Stavam of Goddess Rajarajeswari DeviPin

Rajarajeshwari Stavam is a hymn in praise of Goddess Rajarajeswari Devi. It was composed by Sri Tyagaraja. Get Sri Rajarajeshwari Stavam in Kannada Pdf Lyrics here and chant it for the grace of Goddess Rajarajeshwari Devi.

Rajarajeshwari Stavam in Kannada – ಶ್ರೀ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರೀ ಸ್ತವಃ 

ಯಾ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಕುಟುಂಬಿಕಾ ವರಸುಧಾಧಾರಾಭಿಸಂತರ್ಪಿಣೀ
ಭೂಮ್ಯಾದೀಂದ್ರಿಯಚಿತ್ತಚೇತನಪರಾ ಸಂವಿನ್ಮಯೀ ಶಾಶ್ವತೀ |
ಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರಾಚ್ಯುತವಂದಿತೇಶಮಹಿಷೀ ವಿಜ್ಞಾನದಾತ್ರೀ ಸತಾಂ
ತಾಂ ವಂದೇ ಹೃದಯತ್ರಿಕೋಣನಿಲಯಾಂ ಶ್ರೀ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರೀಂ || 1||

ಯಾಂ ವಿದ್ಯೇತಿ ವದಂತಿ ಶುದ್ಧಮತಯೋ ವಾಚಾಂ ಪರಾಂ ದೇವತಾಂ
ಷಟ್ಚಕ್ರಾಂತನಿವಾಸಿನೀಂ ಕುಲಪಥಪ್ರೋತ್ಸಾಹಸಂವರ್ಧಿನೀಂ |
ಶ್ರೀಚಕ್ರಾಂಕಿತರೂಪಿಣೀಂ ಸುರಮಣೇರ್ವಾಮಾಂಕಸಂಶೋಭಿನೀಂ
ತಾಂ ವಂದೇ ಹೃದಯತ್ರಿಕೋಣನಿಲಯಾಂ ಶ್ರೀ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರೀಂ || 2||

ಯಾ ಸರ್ವೇಶ್ವರನಾಯಿಕೇತಿ ಲಲಿತೇತ್ಯಾನಂದಸೀಮೇಶ್ವರೀ-
ತ್ಯಂಬೇತಿ ತ್ರಿಪುರೇಶ್ವರೀತಿ ವಚಸಾಂ ವಾಗ್ವಾದಿನೀತ್ಯನ್ನದಾ |
ಇತ್ಯೇವಂ ಪ್ರವದಂತಿ ಸಾಧುಮತಯಃ ಸ್ವಾನಂದಬೋಧೋಜ್ಜ್ವಲಾಃ
ತಾಂ ವಂದೇ ಹೃದಯತ್ರಿಕೋಣನಿಲಯಾಂ ಶ್ರೀ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರೀಂ || 3||

ಯಾ ಪ್ರಾತಃ ಶಿಖಿಮಂಡಲೇ ಮುನಿಜನೈರ್ಗೌರೀ ಸಮಾರಾಧ್ಯತೇ
ಯಾ ಮಧ್ಯೇ ದಿವಸಸ್ಯ ಭಾನುರುಚಿರಾ ಚಂಡಾಂಶುಮಧ್ಯೇ ಪರಂ |
ಯಾ ಸಾಯಂ ಶಶಿರೂಪಿಣೀ ಹಿಮರುಚೇರ್ಮಧ್ಯೇ ತ್ರಿಸಂಧ್ಯಾತ್ಮಿಕಾ
ತಾಂ ವಂದೇ ಹೃದಯತ್ರಿಕೋಣನಿಲಯಾಂ ಶ್ರೀ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರೀಂ || 4||

ಯಾ ಮೂಲೋತ್ಥಿತನಾದಸಂತತಿಲವೈಃ ಸಂಸ್ತೂಯತೇ ಯೋಗಿಭಿಃ
ಯಾ ಪೂರ್ಣೇಂದುಕಲಾಮೃತೈಃ ಕುಲಪಥೇ ಸಂಸಿಚ್ಯತೇ ಸಂತತಂ |
ಯಾ ಬಂಧತ್ರಯಕುಂಭಿತೋನ್ಮನಿಪಥೇ ಸಿದ್ಧ್ಯಷ್ಟಕೇನೇಡ್ಯತೇ
ತಾಂ ವಂದೇ ಹೃದಯತ್ರಿಕೋಣನಿಲಯಾಂ ಶ್ರೀ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರೀಂ || 5||

ಯಾ ಮೂಕಸ್ಯ ಕವಿತ್ವವರ್ಷಣಸುಧಾಕಾದಂಬಿನೀ ಶ್ರೀಕರೀ
ಯಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀತನಯಸ್ಯ ಜೀವನಕರೀ ಸಂಜೀವಿನೀವಿದ್ಯಯಾ |
ಯಾ ದ್ರೋಣೀಪುರನಾಯಿಕಾ ದ್ವಿಜಶಿಶೋಃ ಸ್ತನ್ಯಪ್ರದಾತ್ರೀ ಮುದಾ
ತಾಂ ವಂದೇ ಹೃದಯತ್ರಿಕೋಣನಿಲಯಾಂ ಶ್ರೀ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರೀಂ || 6||

ಯಾ ವಿಶ್ವಪ್ರಭವಾದಿಕಾರ್ಯಜನನೀ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಮೂರ್ತ್ಯಾತ್ಮನಾ
ಯಾ ಚಂದ್ರಾರ್ಕಶಿಖಿಪ್ರಭಾಸನಕರೀ ಸ್ವಾತ್ಮಪ್ರಭಾಸತ್ತಯಾ |
ಯಾ ಸತ್ತ್ವಾದಿಗುಣತ್ರಯೇಷು ಸಮತಾಸಂವಿತ್ಪ್ರದಾತ್ರೀ ಸತಾಂ
ತಾಂ ವಂದೇ ಹೃದಯತ್ರಿಕೋಣನಿಲಯಾಂ ಶ್ರೀ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರೀಂ || 7||

ಯಾ ಕ್ಷಿತ್ಯಂತಶಿವಾದಿತತ್ತ್ವವಿಲಸತ್ಸ್ಫೂರ್ತಿಸ್ವರೂಪಾ ಪರಂ
ಯಾ ಬ್ರಹ್ಮಾಣ್ದಕಟಾಹಭಾರನಿವಹನ್ಮಂಡೂಕವಿಶ್ವಂಭರೀ |
ಯಾ ವಿಶ್ವಂ ನಿಖಿಲಂ ಚರಾಚರಮಯಂ ವ್ಯಾಪ್ಯ ಸ್ಥಿತಾ ಸಂತತಂ
ತಾಂ ವಂದೇ ಹೃದಯತ್ರಿಕೋಣನಿಲಯಾಂ ಶ್ರೀ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರೀಂ || 8||

ಯಾ ವರ್ಗಾಷ್ಟಕವರ್ಣಪಂಜರಶುಕೀ ವಿದ್ಯಾಕ್ಷರಾಲಾಪಿನೀ
ನಿತ್ಯಾನಂದಪಯೋಽನುಮೋದನಕರೀ ಶ್ಯಾಮಾ ಮನೋಹಾರಿಣೀ |
ಸತ್ಯಾನಂದಚಿದೀಶ್ವರಪ್ರಣಯಿನೀ ಸ್ವರ್ಗಾಪವರ್ಗಪ್ರದಾ
ತಾಂ ವಂದೇ ಹೃದಯತ್ರಿಕೋಣನಿಲಯಾಂ ಶ್ರೀ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರೀಂ || 9||

ಯಾ ಶ್ರುತ್ಯಂತಸುಶುಕ್ತಿಸಂಪುಟಮಹಾಮುಕ್ತಾಫಲಂ ಸಾತ್ತ್ವಿಕಂ
ಸಚ್ಚಿತ್ಸೌಖ್ಯಪಯೋದವೃಷ್ಟಿಫಲಿತಂ ಸರ್ವಾತ್ಮನಾ ಸುಂದರಂ |
ನಿರ್ಮೂಲ್ಯಂ ನಿಖಿಲಾರ್ಥದಂ ನಿರುಪಮಾಕಾರಂ ಭವಾಹ್ಲಾದದಂ
ತಾಂ ವಂದೇ ಹೃದಯತ್ರಿಕೋಣನಿಲಯಾಂ ಶ್ರೀ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರೀಂ || 10||

ಯಾ ನಿತ್ಯಾವ್ರತಮಂಡಲಸ್ತುತಪದಾ ನಿತ್ಯಾರ್ಚನಾತತ್ಪರಾ
ನಿತ್ಯಾನಿತ್ಯವಿಮರ್ಶಿನೀ ಕುಲಗುರೋರ್ವಾವಯಪ್ರಕಾಶಾತ್ಮಿಕಾ |
ಕೃತ್ಯಾಕೃತ್ಯಮತಿಪ್ರಭೇದಶಮನೀ ಕಾತ್ಸ್ನರ್ಯಾತ್ಮಲಾಭಪ್ರದಾ
ತಾಂ ವಂದೇ ಹೃದಯತ್ರಿಕೋಣನಿಲಯಾಂ ಶ್ರೀ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರೀಂ || 11||

ಯಾಮುದ್ದಿಶ್ಯ ಯಜಂತಿ ಶುದ್ಧಮತಯೋ ನಿತ್ಯಂ ಪರಾಗ್ನೌ ಸ್ರುಚಾ
ಮತ್ಯಾ ಪ್ರಾಣಘೃತಪ್ಲುತೇಂದ್ರಿಯಚರುದ್ರವ್ಯೈಃ ಸಮಂತ್ರಾಕ್ಷರೈಃ |
ಯತ್ಪಾದಾಂಬುಜಭಕ್ತಿದಾರ್ಢ್ಯಸುರಸಪ್ರಾಪ್ತ್ಯೈ ಬುಧಾಃ ಸಂತತಂ
ತಾಂ ವಂದೇ ಹೃದಯತ್ರಿಕೋಣನಿಲಯಾಂ ಶ್ರೀ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರೀಂ || 12||

ಯಾ ಸಂವಿನ್ಮಕರಂದಪುಷ್ಪಲತಿಕಾಸ್ವಾನಂದದೇಶೋತ್ಥಿತಾ
ಸತ್ಸಂತಾನಸುವೇಷ್ಟನಾತಿರುಚಿರಾ ಶ್ರೇಯಃಫಲಂ ತನ್ವತೀ |
ನಿರ್ಧೂತಾಖಿಲವೃತ್ತಿಭಕ್ತಧಿಷಣಾಭೃಂಗಾಂಗನಾಸೇವಿತಾ
ತಾಂ ವಂದೇ ಹೃದಯತ್ರಿಕೋಣನಿಲಯಾಂ ಶ್ರೀ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರೀಂ || 13||

ಯಾಮಾರಾಧ್ಯ ಮುನಿರ್ಭವಾಬ್ಧಿಮತರತ್ ಕ್ಲೇಶೋರ್ಮಿಜಾಲಾವೃತಂ
ಯಾಂ ಧ್ಯಾತ್ವಾ ನ ನಿವರ್ತತೇ ಶಿವಪದಾನಂದಾಬ್ಧಿಮಗ್ನಃ ಪರಂ |
ಯಾಂ ಸ್ಮೃತ್ವಾ ಸ್ವಪದೈಕಬೋಧಮಯತೇ ಸ್ಥೂಲೇಽಪಿ ದೇಹೇ ಜನಃ
ತಾಂ ವಂದೇ ಹೃದಯತ್ರಿಕೋಣನಿಲಯಾಂ ಶ್ರೀ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರೀಂ || 14||

ಯಾಪಾಷಾಂಕುಶಚಾಪಸಾಯಕಕರಾ ಚಂದ್ರಾರ್ಧಚೂಡಾಲಸತ್
ಕಾಂಚೀದಾಮವಿಭೂಷಿತಾ ಸ್ಮಿತಮುಖೀ ಮಂದಾರಮಾಲಾಧರಾ |
ನೀಲೇಂದೀವರಲೋಚನಾ ಶುಭಕರೀ ತ್ಯಾಗಾಧಿರಾಜೇಶ್ವರೀ
ತಾಂ ವಂದೇ ಹೃದಯತ್ರಿಕೋಣನಿಲಯಾಂ ಶ್ರೀ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರೀಂ || 15||

ಯಾ ಭಕ್ತೇಷು ದದಾತಿ ಸಂತತಸುಖಂ ವಾಣೀಂ ಚ ಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ತಥಾ
ಸೌಂದರ್ಯಂ ನಿಗಮಾಗಮಾರ್ಥಕವಿತಾಂ ಸತ್ಪುತ್ರಸಂಪತ್ಸುಖಂ |
ಸತ್ಸಂಗಂ ಸುಕಲತ್ರತಾಂ ಸುವಿನಯಂ ಸಯುಜ್ಯಮುಕ್ತಿಂ ಪರಾಂ
ತಾಂ ವಂದೇ ಹೃದಯತ್ರಿಕೋಣನಿಲಯಾಂ ಶ್ರೀ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರೀಂ || 16||

ಇತ್ಯಾನಂದನಾಥಪಾದಪಪದ್ಮೋಪಜೀವಿನಾ ಕಾಶ್ಯಪಗೋತ್ರೋತ್ಪನ್ನೇನಾಂಧ್ರೇಣ
ತ್ಯಾಗರಾಜನಾಮ್ನಾ ವಿರಚಿತಃ ಶ್ರೀ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರೀ ಸ್ತವಃ ಸಂಪೂರ್ಣಃ ||

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

ನಿಮ್ಮ ಮಿಂಚೆ ವಿಳಾಸ ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅತ್ಯಗತ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ನು * ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ