Skip to content

Rajarajeshwari Stavam in Tamil – ஸ்ரீ ராஜராஜேஶ்வரீ ஸ்தவ꞉

Rajarajeshwari Stavam of Goddess Rajarajeswari DeviPin

Rajarajeshwari Stavam is a hymn in praise of Goddess Rajarajeswari Devi. It was composed by Sri Tyagaraja. Get Sri Rajarajeshwari Stavam in Tamil Pdf Lyrics here and chant it for the grace of Goddess Rajarajeshwari Devi.

Rajarajeshwari Stavam in Tamil – ஸ்ரீ ராஜராஜேஶ்வரீ ஸ்தவ꞉ 

யா த்ரைலோக்யகுடும்பி³கா வரஸுதா⁴தா⁴ராபி⁴ஸந்தர்பிணீ
பூ⁴ம்யாதீ³ந்த்³ரியசித்தசேதனபரா ஸம்ʼவின்மயீ ஶாஶ்வதீ |
ப்³ரஹ்மேந்த்³ராச்யுதவந்தி³தேஶமஹிஷீ விஜ்ஞானதா³த்ரீ ஸதாம்ʼ
தாம்ʼ வந்தே³ ஹ்ருʼத³யத்ரிகோணநிலயாம்ʼ ஶ்ரீராஜராஜேஶ்வரீம் || 1 ||

யாம்ʼ வித்³யேதி வத³ந்தி ஶுத்³த⁴மதயோ வாசாம்ʼ பராம்ʼ தே³வதாம்ʼ
ஷட்சக்ராந்தநிவாஸினீம்ʼ குலபத²ப்ரோத்ஸாஹஸம்ʼவர்தி⁴னீம் |
ஶ்ரீசக்ராங்கிதரூபிணீம்ʼ ஸுரமணேர்வாமாங்கஸம்ʼஶோபி⁴னீம்ʼ
தாம்ʼ வந்தே³ ஹ்ருʼத³யத்ரிகோணநிலயாம்ʼ ஶ்ரீராஜராஜேஶ்வரீம் || 2 ||

யா ஸர்வேஶ்வரனாயிகேதி லலிதேத்யானந்த³ஸீமேஶ்வரீ-
த்யம்பே³தி த்ரிபுரேஶ்வரீதி வசஸாம்ʼ வாக்³வாதி³னீத்யன்னதா³ |
இத்யேவம்ʼ ப்ரவத³ந்தி ஸாது⁴மதய꞉ ஸ்வானந்த³போ³தோ⁴ஜ்ஜ்வலா꞉
தாம்ʼ வந்தே³ ஹ்ருʼத³யத்ரிகோணநிலயாம்ʼ ஶ்ரீராஜராஜேஶ்வரீம் || 3 ||

யா ப்ராத꞉ ஶிகி²மண்ட³லே முநிஜனைர்கௌ³ரீ ஸமாராத்⁴யதே
யா மத்⁴யே தி³வஸஸ்ய பா⁴னுருசிரா சண்டா³ம்ʼஶுமத்⁴யே பரம் |
யா ஸாயம்ʼ ஶஶிரூபிணீ ஹிமருசேர்மத்⁴யே த்ரிஸந்த்⁴யாத்மிகா
தாம்ʼ வந்தே³ ஹ்ருʼத³யத்ரிகோணநிலயாம்ʼ ஶ்ரீராஜராஜேஶ்வரீம் || 4 ||

யா மூலோத்தி²தநாத³ஸந்ததிலவை꞉ ஸம்ʼஸ்தூயதே யோகி³பி⁴꞉
யா பூர்ணேந்து³கலாம்ருʼதை꞉ குலபதே² ஸம்ʼஸிச்யதே ஸந்ததம் |
யா ப³ந்த⁴த்ரயகும்பி⁴தோன்மனிபதே² ஸித்³த்⁴யஷ்டகேனேட்³யதே
தாம்ʼ வந்தே³ ஹ்ருʼத³யத்ரிகோணநிலயாம்ʼ ஶ்ரீராஜராஜேஶ்வரீம் || 5 ||

யா மூகஸ்ய கவித்வவர்ஷணஸுதா⁴காத³ம்பி³னீ ஶ்ரீகரீ
யா லக்ஷ்மீதனயஸ்ய ஜீவனகரீ ஸஞ்ஜீவினீவித்³யயா |
யா த்³ரோணீபுரநாயிகா த்³விஜஶிஶோ꞉ ஸ்தன்யப்ரதா³த்ரீ முதா³
தாம்ʼ வந்தே³ ஹ்ருʼத³யத்ரிகோணநிலயாம்ʼ ஶ்ரீராஜராஜேஶ்வரீம் || 6 ||

யா விஶ்வப்ரப⁴வாதி³கார்யஜனனீ ப்³ரஹ்மாதி³மூர்த்யாத்மனா
யா சந்த்³ரார்கஶிகி²ப்ரபா⁴ஸனகரீ ஸ்வாத்மப்ரபா⁴ஸத்தயா |
யா ஸத்த்வாதி³கு³ணத்ரயேஷு ஸமதாஸம்ʼவித்ப்ரதா³த்ரீ ஸதாம்ʼ
தாம்ʼ வந்தே³ ஹ்ருʼத³யத்ரிகோணநிலயாம்ʼ ஶ்ரீராஜராஜேஶ்வரீம் || 7 ||

யா க்ஷித்யந்தஶிவாதி³தத்த்வவிலஸத்ஸ்பூ²ர்திஸ்வரூபா பரம்ʼ
யா ப்³ரஹ்மாண்த³கடாஹபா⁴ரனிவஹன்மண்டூ³கவிஶ்வம்ப⁴ரீ |
யா விஶ்வம்ʼ நிகி²லம்ʼ சராசரமயம்ʼ வ்யாப்ய ஸ்தி²தா ஸந்ததம்ʼ
தாம்ʼ வந்தே³ ஹ்ருʼத³யத்ரிகோணநிலயாம்ʼ ஶ்ரீராஜராஜேஶ்வரீம் || 8 ||

யா வர்கா³ஷ்டகவர்ணபஞ்ஜரஶுகீ வித்³யாக்ஷராலாபினீ
நித்யானந்த³பயோ(அ)னுமோத³னகரீ ஶ்யாமா மனோஹாரிணீ |
ஸத்யானந்த³சிதீ³ஶ்வரப்ரணயினீ ஸ்வர்கா³பவர்க³ப்ரதா³
தாம்ʼ வந்தே³ ஹ்ருʼத³யத்ரிகோணநிலயாம்ʼ ஶ்ரீராஜராஜேஶ்வரீம் || 9 ||

யா ஶ்ருத்யந்தஸுஶுக்திஸம்புடமஹாமுக்தாப²லம்ʼ ஸாத்த்விகம்ʼ
ஸச்சித்ஸௌக்²யபயோத³வ்ருʼஷ்டிப²லிதம்ʼ ஸர்வாத்மனா ஸுந்த³ரம் |
நிர்மூல்யம்ʼ நிகி²லார்த²த³ம்ʼ நிருபமாகாரம்ʼ ப⁴வாஹ்லாத³த³ம்ʼ
தாம்ʼ வந்தே³ ஹ்ருʼத³யத்ரிகோணநிலயாம்ʼ ஶ்ரீராஜராஜேஶ்வரீம் || 10 ||

யா நித்யாவ்ரதமண்ட³லஸ்துதபதா³ நித்யார்சனாதத்பரா
நித்யாநித்யவிமர்ஶினீ குலகு³ரோர்வாவயப்ரகாஶாத்மிகா |
க்ருʼத்யாக்ருʼத்யமதிப்ரபே⁴த³ஶமனீ காத்ஸ்னர்யாத்மலாப⁴ப்ரதா³
தாம்ʼ வந்தே³ ஹ்ருʼத³யத்ரிகோணநிலயாம்ʼ ஶ்ரீராஜராஜேஶ்வரீம் || 11 ||

யாமுத்³தி³ஶ்ய யஜந்தி ஶுத்³த⁴மதயோ நித்யம்ʼ பராக்³னௌ ஸ்ருசா
மத்யா ப்ராணக்⁴ருʼதப்லுதேந்த்³ரியசருத்³ரவ்யை꞉ ஸமந்த்ராக்ஷரை꞉ |
யத்பாதா³ம்பு³ஜப⁴க்திதா³ர்ட்⁴யஸுரஸப்ராப்த்யை பு³தா⁴꞉ ஸந்ததம்ʼ
தாம்ʼ வந்தே³ ஹ்ருʼத³யத்ரிகோணநிலயாம்ʼ ஶ்ரீராஜராஜேஶ்வரீம் || 12 ||

யா ஸம்ʼவின்மகரந்த³புஷ்பலதிகாஸ்வானந்த³தே³ஶோத்தி²தா
ஸத்ஸந்தானஸுவேஷ்டனாதிருசிரா ஶ்ரேய꞉ப²லம்ʼ தன்வதீ |
நிர்தூ⁴தாகி²லவ்ருʼத்திப⁴க்ததி⁴ஷணாப்⁴ருʼங்கா³ங்க³னாஸேவிதா
தாம்ʼ வந்தே³ ஹ்ருʼத³யத்ரிகோணநிலயாம்ʼ ஶ்ரீராஜராஜேஶ்வரீம் || 13 ||

யாமாராத்⁴ய முநிர்ப⁴வாப்³தி⁴மதரத் க்லேஶோர்மிஜாலாவ்ருʼதம்ʼ
யாம்ʼ த்⁴யாத்வா ந நிவர்ததே ஶிவபதா³னந்தா³ப்³தி⁴மக்³ன꞉ பரம் |
யாம்ʼ ஸ்ம்ருʼத்வா ஸ்வபதை³கபோ³த⁴மயதே ஸ்தூ²லே(அ)பி தே³ஹே ஜன꞉
தாம்ʼ வந்தே³ ஹ்ருʼத³யத்ரிகோணநிலயாம்ʼ ஶ்ரீராஜராஜேஶ்வரீம் || 14 ||

யாபாஷாங்குஶசாபஸாயககரா சந்த்³ரார்த⁴சூடா³லஸத்
காஞ்சீதா³மவிபூ⁴ஷிதா ஸ்மிதமுகீ² மந்தா³ரமாலாத⁴ரா |
நீலேந்தீ³வரலோசனா ஶுப⁴கரீ த்யாகா³தி⁴ராஜேஶ்வரீ
தாம்ʼ வந்தே³ ஹ்ருʼத³யத்ரிகோணநிலயாம்ʼ ஶ்ரீராஜராஜேஶ்வரீம் || 15 ||

யா ப⁴க்தேஷு த³தா³தி ஸந்ததஸுக²ம்ʼ வாணீம்ʼ ச லக்ஷ்மீம்ʼ ததா²
ஸௌந்த³ர்யம்ʼ நிக³மாக³மார்த²கவிதாம்ʼ ஸத்புத்ரஸம்பத்ஸுக²ம் |
ஸத்ஸங்க³ம்ʼ ஸுகலத்ரதாம்ʼ ஸுவினயம்ʼ ஸயுஜ்யமுக்திம்ʼ பராம்ʼ
தாம்ʼ வந்தே³ ஹ்ருʼத³யத்ரிகோணநிலயாம்ʼ ஶ்ரீராஜராஜேஶ்வரீம் || 16 ||

இத்யாநந்த³நாத²பாத³பபத்³மோபஜீவினா காஶ்யபகோ³த்ரோத்பன்னேனாந்த்⁴ரேண
த்யாக³ராஜநாம்னா விரசித꞉ ஶ்ரீ ராஜராஜேஶ்வரீ ஸ்தவ꞉ ஸம்பூர்ண꞉ ||

மறுமொழி இடவும்

உங்கள் மின்னஞ்சல் வெளியிடப்பட மாட்டாது தேவையான புலங்கள் * குறிக்கப்பட்டன