Skip to content

Rajarajeshwari Sahasranama Stotram in Kannada – ಶ್ರೀ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರೀ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

Rajarajeshwari Sahasranama Stotram of Rajarajeswari DeviPin

Rajarajeshwari Sahasranama Stotram is the 1000 names of Rajarajeshwari Devi composed in the form of a stotram. Get Sri Rajarajeshwari Sahasranama Stotram in Kannada Pdf Lyrics here and chant it with devotion for the grace of Goddess Rajarajeshwari Devi.

Rajarajeshwari Sahasranama Stotram in Kannada – ಶ್ರೀ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರೀ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ 

ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರೀ ರಾಜರಕ್ಷಕೀ ರಾಜನರ್ತಕೀ |
ರಾಜವಿದ್ಯಾ ರಾಜಪೂಜ್ಯಾ ರಾಜಕೋಶಸಮೃದ್ಧಿದಾ || 1 ||

ರಾಜಹಂಸತಿರಸ್ಕಾರಿಗಮನಾ ರಾಜಲೋಚನಾ |
ರಾಜ್ಞಾಂ ಗುರುವರಾರಾಧ್ಯಾ ರಾಜಯುಕ್ತನಟಾಂಗನಾ || 2 ||

ರಾಜಗರ್ಭಾ ರಾಜಕಂದಕದಲೀಸಕ್ತಮಾನಸಾ |
ರಾಜ್ಞಾಂ ಕವಿಕುಲಾಖ್ಯಾತಾ ರಾಜರೋಗನಿವಾರಿಣೀ || 3 ||

ರಾಜೌಷಧಿಸುಸಂಪನ್ನಾ ರಾಜನೀತಿವಿಶಾರದಾ |
ರಾಜ್ಞಾಂ ಸಭಾಲಂಕೃತಾಂಗೀ ರಾಜಲಕ್ಷಣಸಂಯುತಾ || 4 ||

ರಾಜದ್ಬಲಾ ರಾಜವಲ್ಲೀ ರಾಜತ್ತಿಲ್ವವನಾಧಿಪಾ |
ರಾಜಸದ್ಗುಣನಿರ್ದಿಷ್ಟಾ ರಾಜಮಾರ್ಗರಥೋತ್ಸವಾ || 5 ||

ರಾಜಚಕ್ರಾಂಕಿತಕರಾ ರಾಜಾಂಶಾ ರಾಜಶಾಸನಾ |
ರಾಜತ್ಕೃಪಾ ರಾಜಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ರಾಜತ್ಕಂಚುಕಧಾರಿಣೀ || 6 ||

ರಾಜಾಹಂಕಾರಶಮನಾ ರಾಜಕಾರ್ಯಧುರಂಧರಾ |
ರಾಜಾಜ್ಞಾ ರಾಜಮಾತಂಗೀ ರಾಜಯಂತ್ರಕೃತಾರ್ಚನಾ || 7 ||

ರಾಜಕ್ರೀಡಾ ರಾಜವೇಶ್ಮಪ್ರವೇಶಿತನಿಜಾಶ್ರಿತಾ |
ರಾಜಮಂದಿರವಾಸ್ತವ್ಯಾ ರಾಜಸ್ತ್ರೀ ರಾಜಜಾಗರಾ || 8 ||

ರಾಜಶಾಪವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಾ ರಾಜಶ್ರೀ ರಾಜಮಂತ್ರಿಣೀ |
ರಾಜಪುತ್ರೀ ರಾಜಮೈತ್ರೀ ರಾಜಾಂತಃಪುರವಾಸಿನೀ || 9 ||

ರಾಜಪಾಪವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಾ ರಾಜರ್ಷಿಪರಿಸೇವಿತಾ |
ರಾಜೋತ್ತಮಮೃಗಾರೂಢಾ ರಾಜ್ಞಸ್ತೇಜಃಪ್ರದಾಯಿನೀ || 10 ||

ರಾಜಾರ್ಚಿತಪದಾಂಭೋಜಾ ರಾಜಾಲಂಕಾರವೇಷ್ಟಿತಾ |
ರಾಜಸೂಯಸಮಾರಾಧ್ಯಾ ರಾಜಸಾಹಸ್ರಸೇವಿತಾ || 11 ||

ರಾಜಸಂತಾಪಶಮನೀ ರಾಜಶಬ್ದಪರಾಯಣಾ |
ರಾಜಾರ್ಹಮಣಿಭೂಷಾಢ್ಯಾ ರಾಜಚ್ಛೃಂಗಾರನಾಯಿಕಾ || 12 ||

ರಾಜದ್ರುಮೂಲಸಂರಾಜದ್ವಿಘ್ನೇಶವರದಾಯಿನೀ |
ರಾಜಪರ್ವತಕೌಮಾರೀ ರಾಜಶೌರ್ಯಪ್ರದಾಯಿನೀ || 13 ||

ರಾಜಾಭ್ಯಂತಃಸಮಾರಾಧ್ಯಾ ರಾಜಮೌಲಿಮನಸ್ವಿನೀ |
ರಾಜಮಾತಾ ರಾಜಮಾಷಪ್ರಿಯಾರ್ಚಿತಪದಾಂಬುಜಾ || 14 ||

ರಾಜಾರಿಮರ್ದಿನೀ ರಾಜ್ಞೀ ರಾಜತ್ಕಲ್ಹಾರಹಸ್ತಕಾ |
ರಾಮಚಂದ್ರಸಮಾರಾಧ್ಯಾ ರಾಮಾ ರಾಜೀವಲೋಚನಾ || 15 ||

ರಾವಣೇಶಸಮಾರಾಧ್ಯಾ ರಾಕಾಚಂದ್ರಸಮಾನನಾ |
ರಾತ್ರಿಸೂಕ್ತಜಪಪ್ರೀತಾ ರಾಗದ್ವೇಷವಿವರ್ಜಿತಾ || 16 ||

ರಿಂಖನ್ನೂಪುರಪಾದಾಬ್ಜಾ ರಿಟ್ಯಾದಿಪರಿಸೇವಿತಾ |
ರಿಪುಸಂಘಕುಲಧ್ವಾಂತಾ ರಿಗಮಸ್ವರಭೂಷಿತಾ || 17 ||

ರುಕ್ಮಿಣೀಶಸಹೋದ್ಭೂತಾ ರುದ್ರಾಣೀ ರುರುಭೈರವೀ |
ರುಗ್ಘಂತ್ರೀ ರುದ್ರಕೋಪಾಗ್ನಿಶಮನೀ ರುದ್ರಸಂಸ್ತುತಾ || 18 ||

ರುಷಾನಿವಾರಿಣೀ ರೂಪಲಾವಣ್ಯಾಂಬುಧಿಚಂದ್ರಿಕಾ |
ರೂಪ್ಯಾಸನಪ್ರಿಯಾ ರೂಢಾ ರೂಪ್ಯಚಂದ್ರಶಿಖಾಮಣಿಃ || 19 ||

ರೇಫವರ್ಣಗಲಾ ರೇವಾನದೀತೀರವಿಹಾರಿಣೀ |
ರೇಣುಕಾ ರೇಣುಕಾರಾಧ್ಯಾ ರೇವೋರ್ಧ್ವಕೃತಚಕ್ರಿಣೀ || 20 ||

ರೇಣುಕೇಯಾಖ್ಯಕಲ್ಪೋಕ್ತಯಜನಪ್ರೀತಮಾನಸಾ |
ರೋಮಲಂಬಿತವಿಧ್ಯಂಡಾ ರೋಮಂಥಮುನಿಸೇವಿತಾ || 21 ||

ರೋಮಾವಲಿಸುಲಾವಣ್ಯಮಧ್ಯಭಾಗಸುಶೋಭಿತಾ |
ರೋಚನಾಗರುಕಸ್ತೂರೀಚಂದನಶ್ರೀವಿಲೇಪಿತಾ || 22 ||

ರೋಹಿಣೀಶಕೃತೋತ್ತಂಸಾ ರೋಹಿಣೀಪಿತೃವಂದಿತಾ |
ರೋಹಿತಾಶ್ವಸುಸಂಭೂತಾ ರೌಹಿಣೇಯಾನುಜಾರ್ಚಿತಾ || 23 ||

ರೌಪ್ಯಸಿಂಹಾಸನಾರೂಢಚಾಕ್ಷುಷ್ಮನ್ಮಂತ್ರವಿಗ್ರಹಾ |
ರೌದ್ರಮಂತ್ರಾಭಿಷಿಕ್ತಾಂಗೀ ರೌದ್ರಮಧ್ಯಸಮೀಡಿತಾ || 24 ||

ರೌರವಾಂತಕರೀ ರೌಚ್ಯಪತ್ರಪುಷ್ಪಕೃತಾರ್ಚನಾ |
ರಂಗಲಾಸ್ಯಕೃತಾಲೋಲಾ ರಂಗವಲ್ಲ್ಯಾದ್ಯಲಂಕೃತಾ || 25 ||

ರಂಜಕಶ್ರೀಸಭಾಮಧ್ಯಗಾಯಕಾಂತರವಾಸಿನೀ |
ಲಲಿತಾ ಲಡ್ಡುಕಪ್ರೀತಮಾನಸಸ್ಕಂದಜನ್ಮಭೂಃ || 26 ||

ಲಕಾರತ್ರಯಯುಕ್ತಶ್ರೀವಿದ್ಯಾಮಂತ್ರಕದಂಬಕಾ |
ಲಕ್ಷಣಾ ಲಕ್ಷಣಾರಾಧ್ಯಾ ಲಕ್ಷಬಿಲ್ವಾರ್ಚನಪ್ರಿಯಾ || 27 ||

ಲಜ್ಜಾಶೀಲಾ ಲಕ್ಷಣಜ್ಞಾ ಲಕುಚಾನ್ನಕೃತಾದರಾ |
ಲಲಾಟನಯನಾರ್ಧಾಂಗೀ ಲವಂಗತ್ವಕ್ಸುಗಂಧವಾಕ್ || 28 ||

ಲಾಜಹೋಮಪ್ರಿಯಾ ಲಾಕ್ಷಾಗೃಹೇ ಕೌಂತೇಯಸೇವಿತಾ |
ಲಾಂಗಲೀ ಲಾಲನಾ ಲಾಲಾ ಲಾಲಿಕಾ ಲಿಂಗಪೀಠಗಾ || 29 ||

ಲಿಪಿವ್ಯಷ್ಟಿಸಮಷ್ಟಿಜ್ಞಾ ಲಿಪಿನ್ಯಸ್ತ ತ್ರಿಣೇತ್ರಭೃತ್ |
ಲುಂಗಾಫಲಸಮಾಸಕ್ತಾ ಲುಲಾಯಾಸುರಘಾತುಕೀ || 30 ||

ಲೂತಿಕಾಪತಿಸಂಪೂಜ್ಯಾ ಲೂತಾವಿಸ್ಫೋಟನಾಶಿನೀ |
ಲೃಲೄವರ್ಣಸ್ವರೂಪಾಢ್ಯಾ ಲೇಖಿನೀ ಲೇಖಕಪ್ರಿಯಾ || 31 ||

ಲೇಹ್ಯಚೋಷ್ಯಪೇಯಖಾದ್ಯಭಕ್ಷ್ಯಭೋಜ್ಯಾದಿಮಪ್ರಿಯಾ |
ಲೇಪಿತಶ್ರೀಚಂದನಾಂಗೀ ಲೈಂಗಮಾರ್ಗಪ್ರಪೂಜಿಜತಾ || 32 ||

ಲೋಲಂಬಿರತ್ನಹಾರಾಂಗೀ ಲೋಲಾಕ್ಷೀ ಲೋಕವಂದಿತಾ |
ಲೋಪಾಮುದ್ರಾರ್ಚಿತಪದಾ ಲೋಪಾಮುದ್ರಾಪತೀಡಿತಾ || 33 ||

ಲೋಭಕಾಮಕ್ರೋಧಮೋಹಮದಮಾತ್ಸರ್ಯವಾರಿತಾ |
ಲೋಹಜಪ್ರತಿಮಾಯಂತ್ರವಾಸಿನೀ ಲೋಕರಂಜಿನೀ || 34 ||

ಲೋಕವೇದ್ಯಾ ಲೋಲಡೋಲಾಸ್ಥಿತಶಂಭುವಿಹಾರಿಣೀ |
ಲೋಲಜಿಹ್ವಾಪರೀತಾಂಗೀ ಲೋಕಸಂಹಾರಕಾರಿಣೀ || 35 ||

ಲೌಕಿಕೀಜ್ಯಾವಿದೂರಸ್ಥಾ ಲಂಕೇಶಾನಸುಪೂಜಿತಾ |
ಲಂಪಟಾ ಲಂಬಿಮಾಲಾಭಿನಂದಿತಾ ಲವಲೀಧರಾ || 36 ||

ವಕ್ರತುಂಡಪ್ರಿಯಾ ವಜ್ರಾ ವಧೂಟೀ ವನವಾಸಿನೀ |
ವಧೂರ್ವಚನಸಂತುಷ್ಟಾ ವತ್ಸಲಾ ವಟುಭೈರವೀ || 37 ||

ವಟಮೂಲನಿವಾಸಾರ್ಧಾ ವರವೀರಾಂಗನಾವೃತಾ |
ವನಿತಾ ವರ್ಧನೀ ವರ್ಷ್ಯಾ ವರಾಲೀರಾಗಲೋಲುಪಾ || 38 ||

ವಲಯೀಕೃತಮಾಹೇಶಕರಸೌವರ್ಣಕಂಧರಾ |
ವರಾಂಗೀ ವಸುಧಾ ವಪ್ರಕೇಲಿನೀ ವಣಿಜಾ(ಜಾಂ)ವರಾ || 39 ||

ವಪುರಾಯಿತಶ್ರೀಚಕ್ರಾ ವರದಾ ವರವರ್ಣಿನೀ |
ವರಾಹವದನಾರಾಧ್ಯಾ ವರ್ಣಪಂಚದಶಾತ್ಮಿಕಾ || 40 ||

ವಸಿಷ್ಠಾರ್ಚ್ಯಾ ವಲ್ಕಲಾಂತರ್ಹಿತರಮ್ಯಸ್ತನದ್ವಯೀ |
ವಶಿನೀ ವಲ್ಲಕೀ ವರ್ಣಾ ವರ್ಷಾಕಾಲಪ್ರಪೂಜಿತಾ || 41 ||

ವಲ್ಲೀ ವಸುದಲಪ್ರಾಂತವೃತ್ತಕಟ್ಯಾಶ್ರಿತಾದರಾ |
ವರ್ಗಾ ವರವೃಷಾರೂಢಾ ವಷಣ್ಮಂತ್ರಸುಸಂಜ್ಞಕಾ || 42 ||

ವಲಯಾಕಾರವೈಡೂರ್ಯವರಕಂಕಣಭೂಷಣಾ |
ವಜ್ರಾಂಚಿತಶಿರೋಭೂಷಾ ವಜ್ರಮಾಂಗಲ್ಯಭೂಷಿತಾ || 43 ||

ವಾಗ್ವಾದಿನೀ ವಾಮಕೇಶೀ ವಾಚಸ್ಪತಿವರಪ್ರದಾ |
ವಾದಿನೀ ವಾಗಧಿಷ್ಠಾತ್ರೀ ವಾರುಣೀ ವಾಯುಸೇವಿತಾ || 44 ||

ವಾತ್ಸ್ಯಾಯನಸುತಂತ್ರೋಕ್ತಾ ವಾಣೀ ವಾಕ್ಯಪದಾರ್ಥಜಾ |
ವಾದ್ಯಘೋಷಪ್ರಿಯಾ ವಾದ್ಯವೃಂದಾರಂಭನಟೋತ್ಸುಕಾ || 45 ||

ವಾಪೀಕೂಪಸಮೀಪಸ್ಥಾ ವಾರ್ತಾಲೀ ವಾಮಲೋಚನಾ |
ವಾಸ್ತೋಷ್ಪತೀಡ್ಯಾ ವಾಮಾಂಘ್ರಿಧೃತನೂಪುರಶೋಭಿತಾ || 46 ||

ವಾಮಾ ವಾರಾಣಸೀಕ್ಷೇತ್ರಾ ವಾಡವೇಯವರಪ್ರದಾ |
ವಾಮಾಂಗಾ ವಾಂಛಿತಫಲದಾತ್ರೀ ವಾಚಾಲಖಂಡಿತಾ || 47 ||

ವಾಚ್ಯವಾಚಕವಾಕ್ಯಾರ್ಥಾ ವಾಮನಾ ವಾಜಿವಾಹನಾ |
ವಾಸುಕೀಕಂಠಭೂಷಾಢ್ಯವಾಮದೇವಪ್ರಿಯಾಂಗನಾ || 48 ||

ವಿಜಯಾ ವಿಮಲಾ ವಿಶ್ವಾ ವಿಗ್ರಹಾ ವಿಧೃತಾಂಕುಶಾ |
ವಿನೋದವನವಾಸ್ತವ್ಯಾ ವಿಭಕ್ತಾಂಡಾ ವಿಧೀಡಿತಾ || 49 ||

ವಿಕ್ರಮಾ ವಿಷಜಂತುಘ್ನೀ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರವರಪ್ರದಾ |
ವಿಶ್ವಂಭರಾ ವಿಷ್ಣುಶಕ್ತಿರ್ವಿಜಿಜ್ಞಾಸಾವಿಚಕ್ಷಣಾ || 50 ||

ವಿಟಂಕತ್ಯಾಗರಾಜೇಂದ್ರಪೀಠಸಂಸ್ಥಾ ವಿಧೀಡಿತಾ |
ವಿದಿತಾ ವಿಶ್ವಜನನೀ ವಿಸ್ತಾರಿತಚಮೂಬಲಾ || 51 ||

ವಿದ್ಯಾವಿನಯಸಂಪನ್ನಾ ವಿದ್ಯಾದ್ವಾದಶನಾಯಿಕಾ |
ವಿಭಾಕರಾತ್ಯರ್ಬುದಾಭಾ ವಿಧಾತ್ರೀ ವಿಂಧ್ಯವಾಸಿನೀ || 52 ||

ವಿರೂಪಾಕ್ಷಸಖೀ ವಿಶ್ವನಾಥವಾಮೋರುಸಂಸ್ಥಿತಾ |
ವಿಶಲ್ಯಾ ವಿಶಿಖಾ ವಿಘ್ನಾ ವಿಪ್ರರೂಪಾ ವಿಹಾರಿಣೀ || 53 ||

ವಿನಾಯಕಗುಹಕ್ರೀಡಾ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷೀ ವಿರಾಗಿಣೀ |
ವಿಪುಲಾ ವಿಶ್ವರೂಪಾಖ್ಯಾ ವಿಷಘ್ನೀ ವಿಶ್ವಭಾಮಿನೀ || 54 ||

ವಿಶೋಕಾ ವಿರಜಾ ವಿಪ್ರಾ ವಿದ್ಯುಲ್ಲೇಖೇವ ಭಾಸುರಾ |
ವಿಪರೀತರತಿಪ್ರೀತಪತಿರ್ವಿಜಯಸಂಯುತಾ || 55 ||

ವಿರಿಂಚಿವಿಷ್ಣುವನಿತಾಧೃತಚಾಮರಸೇವಿತಾ |
ವೀರಪಾನಪ್ರಿಯಾ ವೀರಾ ವೀಣಾಪುಸ್ತಕಧಾರಿಣೀ || 56 ||

ವೀರಮಾರ್ತಂಡವರದಾ ವೀರಬಾಹುಪ್ರಿಯಂಕರೀ |
ವೀರಾಷ್ಟಾಷ್ಟಕಪರೀತಾ ವೀರಶೂರಜನಪ್ರಿಯಾ || 57 ||

ವೀಜಿತಶ್ರೀಚಾಮರಧೃಲ್ಲಕ್ಷ್ಮೀವಾಣೀನಿಷೇವಿತಾ |
ವೀರಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ವೀತಿಹೋತ್ರನಿಟಿಲಾ ವೀರಭದ್ರಕಾ || 58 ||

ವೃಕ್ಷರಾಜಸುಮೂಲಸ್ಥಾ ವೃಷಭಧ್ವಜಲಾಂಛನಾ |
ವೃಷಾಕಪಾಯೀ ವೃತ್ತಜ್ಞಾ ವೃದ್ಧಾ ವೃತ್ತಾಂತನಾಯಿಕಾ || 59 ||

ವೃವೄವರ್ಣಾಂಗವಿನ್ಯಾಸಾ ವೇಣೀಕೃತಶಿರೋರುಹಾ |
ವೇದಿಕಾ ವೇದವಿನುತಾ ವೇತಂಡಕೃತವಾಹನಾ || 60 ||

ವೇದಮಾತಾ ವೇಗಹಂತ್ರೀ ವೇತಸೀಗೃಹಮಧ್ಯಗಾ |
ವೇತಾಲನಟನಪ್ರೀತಾ ವೇಂಕಟಾದ್ರಿನಿವಾಸಿನೀ || 61 ||

ವೇಣುವೀಣಾಮೃದಂಗಾದಿ ವಾದ್ಯಘೋಷವಿಶಾರದಾ |
ವೇಷಿಣೀ ವೈನತೇಯಾನುಕಂಪಿನೀ ವೈರಿನಾಶಿನೀ || 62 ||

ವೈನಾಯಕೀ ವೈದ್ಯಮಾತಾ ವೈಷ್ಣವೀ ವೈಣಿಕಸ್ವನಾ |
ವೈಜಯಂತೀಷ್ಟವರದಾ ವೈಕುಂಠವರಸೋದರೀ || 63 ||

ವೈಶಾಖಪೂಜಿತಾ ವೈಶ್ಯಾ ವೈದೇಹೀ ವೈದ್ಯಶಾಸಿನೀ |
ವೈಕುಂಠಾ ವೈಜಯಂತೀಡ್ಯಾ ವೈಯಾಘ್ರಮುನಿಸೇವಿತಾ || 64 ||

ವೈಹಾಯಸೀನಟೀರಾಸಾ ವೌಷಟ್ಶ್ರೌಷಟ್ಸ್ವರೂಪಿಣೀ |
ವಂದಿತಾ ವಂಗದೇಶಸ್ಥಾ ವಂಶಗಾನವಿನೋದಿನೀ || 65 ||

ವಮ್ರ್ಯಾದಿರಕ್ಷಿಕಾ ವಂಕ್ರಿರ್ವಂದಾರುಜನವತ್ಸಲಾ |
ವಂದಿತಾಖಿಲಲೋಕಶ್ರೀಃ ವಕ್ಷಃಸ್ಥಲಮನೋಹರಾ || 66 ||

ಶರ್ವಾಣೀ ಶರಭಾಕಾರಾ ಶಪ್ತಜನ್ಮಾನುರಾಗಿಣೀ |
ಶಕ್ವರೀ ಶಮಿತಾಘೌಘಾ ಶಕ್ತಾ ಶತಕರಾರ್ಚಿತಾ || 67 ||

ಶಚೀ ಶರಾವತೀ ಶಕ್ರಸೇವ್ಯಾ ಶಯಿತಸುಂದರೀ |
ಶರಭೃಚ್ಛಬರೀ ಶಕ್ತಿಮೋಹಿನೀ ಶಣಪುಷ್ಪಿಕಾ || 68 ||

ಶಕುಂತಾಕ್ಷೀ ಶಕಾರಾಖ್ಯಾ ಶತಸಾಹಸ್ರಪುಜಿತಾ |
ಶಬ್ದಮಾತಾ ಶತಾವೃತ್ತಿಪೂಜಿತಾ ಶತ್ರುನಾಶಿನೀ || 69 ||

ಶತಾನಂದಾ ಶತಮುಖೀ ಶಮೀಬಿಲ್ವಪ್ರಿಯಾ ಶಶೀ |
ಶನಕೈಃ ಪದವಿನ್ಯಸ್ತಪ್ರದಕ್ಷಿಣನತಿಪ್ರಿಯಾ || 70 ||

ಶಾತಕುಂಭಾಭಿಷಿಕ್ತಾಂಗೀ ಶಾತಕುಂಭಸ್ತನದ್ವಯೀ |
ಶಾತಾತಪಮುನೀಂದ್ರೇಡ್ಯಾ ಶಾಲವೃಕ್ಷಕೃತಾಲಯಾ || 71 ||

ಶಾಸಕಾ ಶಾಕ್ವರಪ್ರೀತಾ ಶಾಲಾ ಶಾಕಂಭರೀನುತಾ |
ಶಾರ್ಙ್ಗಪಾಣಿಬಲಾ ಶಾಸ್ತೃಜನನೀ ಶಾರದಾಂಬಿಕಾ || 72 ||

ಶಾಪಮುಕ್ತಮನುಪ್ರೀತಾ ಶಾಬರೀವೇಷಧಾರಿಣೀ |
ಶಾಂಭವೀ ಶಾಶ್ವತೈಶ್ವರ್ಯಾ ಶಾಸನಾಧೀನವಲ್ಲಭಾ || 73 ||

ಶಾಸ್ತ್ರತತ್ತ್ವಾರ್ಥನಿಲಯಾ ಶಾಲಿವಾಹನವಂದಿತಾ |
ಶಾರ್ದೂಲಚರ್ಮವಾಸ್ತವ್ಯಾ ಶಾಂತಿಪೌಷ್ಟಿಕನಾಯಿಕಾ || 74 ||

ಶಾಂತಿದಾ ಶಾಲಿದಾ ಶಾಪಮೋಚಿನೀ ಶಾಡವಪ್ರಿಯಾ |
ಶಾರಿಕಾ ಶುಕಹಸ್ತೋರ್ಧ್ವಾ ಶಾಖಾನೇಕಾಂತರಶ್ರುತಾ || 75 ||

ಶಾಕಲಾದಿಮಋಕ್ಶಾಖಾಮಂತ್ರಕೀರ್ತಿತವೈಭವಾ |
ಶಿವಕಾಮೇಶ್ವರಾಂಕಸ್ಥಾ ಶಿಖಂಡಿಮಹಿಷೀ ಶಿವಾ || 76 ||

ಶಿವಾರಂಭಾ ಶಿವಾದ್ವೈತಾ ಶಿವಸಾಯುಜ್ಯದಾಯಿನೀ |
ಶಿವಸಂಕಲ್ಪಮಂತ್ರೇಡ್ಯಾ ಶಿವೇನ ಸಹ ಮೋದಿತಾ || 77 ||

ಶಿರೀಷಪುಷ್ಪಸಂಕಾಶಾ ಶಿತಿಕಂಠಕುಟುಂಬಿನೀ |
ಶಿವಮಾರ್ಗವಿದಾಂ ಶ್ರೇಷ್ಠಾ ಶಿವಕಾಮೇಶಸುಂದರೀ || 78 ||

ಶಿವನಾಟ್ಯಪರೀತಾಂಗೀ ಶಿವಜ್ಞಾನಪ್ರದಾಯಿನೀ |
ಶಿವನೃತ್ತಸದಾಲೋಕಮಾನಸಾ ಶಿವಸಾಕ್ಷಿಣೀ || 79 ||

ಶಿವಕಾಮಾಖ್ಯಕೋಷ್ಠಸ್ಥಾ ಶಿಶುದಾ ಶಿಶುರಕ್ಷಕೀ |
ಶಿವಾಗಮೈಕರಸಿಕಾ ಶಿಕ್ಷಿತಾಸುರಕನ್ಯಕಾ || 80 ||

ಶಿಲ್ಪಿಶಾಲಾಕೃತಾವಾಸಾ ಶಿಖಿವಾಹಾ ಶಿಲಾಮಯೀ |
ಶಿಂಶಪಾವೃಕ್ಷಫಲವದ್ಭಿನ್ನಾನೇಕಾರಿಮಸ್ತಕಾ || 81 ||

ಶಿರಃಸ್ಥಿತೇಂದುಚಕ್ರಾಂಕಾ ಶಿತಿಕುಂಭಸುಮಪ್ರಿಯಾ |
ಶಿಂಜನ್ನೂಪುರಭೂಷಾತ್ತಕೃತಮನ್ಮಥಭೇರಿಕಾ || 82 ||

ಶಿವೇಷ್ಟಾ ಶಿಬಿಕಾರೂಢಾ ಶಿವಾರಾವಾಭಯಂಕರೀ |
ಶಿರೋರ್ಧ್ವನಿಲಯಾಸೀನಾ ಶಿವಶಕ್ತ್ಯೈಕ್ಯರೂಪಿಣೀ || 83 ||

ಶಿವಾಸನಸಮಾವಿಷ್ಟಾ ಶಿವಾರ್ಚ್ಯಾ ಶಿವವಲ್ಲಭಾ |
ಶಿವದರ್ಶನಸಂತುಷ್ಟಾ ಶಿವಮಂತ್ರಜಪಪ್ರಿಯಾ || 84 ||

ಶಿವದೂತೀ ಶಿವಾನನ್ಯಾ ಶಿವಾಸನಸಮನ್ವಿತಾ |
ಶಿಷ್ಯಾಚರಿತಶೈಲೇಶಾ ಶಿವಗಾನವಿಗಾಯಿನೀ || 85 ||

ಶಿವಶೈಲಕೃತಾವಾಸಾ ಶಿವಾಂಬಾ ಶಿವಕೋಮಲಾ |
ಶಿವಗಂಗಾಸರಸ್ತೀರಪ್ರತ್ಯಙ್ಮಂದಿರವಾಸಿನೀ || 86 ||

ಶಿವಾಕ್ಷರಾರಂಭಪಂಚದಶಾಕ್ಷರಮನುಪ್ರಿಯಾ |
ಶಿಖಾದೇವೀ ಶಿವಾಭಿನ್ನಾ ಶಿವತತ್ತ್ವವಿಮರ್ಶಿನೀ || 87 ||

ಶಿವಾಲೋಕನಸಂತುಷ್ಟಾ ಶಿವಾರ್ಧಾಂಗಸುಕೋಮಲಾ |
ಶಿವರಾತ್ರಿದಿನಾರಾಧ್ಯಾ ಶಿವಸ್ಯ ಹೃದಯಂಗಮಾ || 88 ||

ಶಿವರೂಪಾ ಶಿವಪರಾ ಶಿವವಾಕ್ಯಾರ್ಥಬೋಧಿನೀ |
ಶಿವಾರ್ಚನರತಾ ಶಿಲ್ಪಲಕ್ಷಣಾ ಶಿಲ್ಪಿಸೇವಿತಾ || 89 ||

ಶಿವಾಗಮರಹಸ್ಯೋಕ್ತ್ಯಾ ಶಿವೋಹಂಭಾವಿತಾಂತರಾ |
ಶಿಂಬೀಜಶ್ರವಣಾನಂದಾ ಶಿಮಂತರ್ನಾಮಮಂತ್ರರಾಟ್ || 90 ||

ಶೀಕಾರಾ ಶೀತಲಾ ಶೀಲಾ ಶೀತಪಂಕಜಮಧ್ಯಗಾ |
ಶೀತಭೀರುಃ ಶೀಘ್ರಗಂತ್ರೀ ಶೀರ್ಷಕಾ ಶೀಕರಪ್ರಭಾ || 91 ||

ಶೀತಚಾಮೀಕರಾಭಾಸಾ ಶೀರ್ಷೋದ್ಧೂಪಿತಕುಂತಲಾ |
ಶೀತಗಂಗಾಜಲಸ್ನಾತಾ ಶುಕಾ(ಕ್ರಾ)ರಾಧಿತಚಕ್ರಗಾ || 92 ||

ಶುಕ್ರಪೂಜ್ಯಾ ಶುಚಿಃ ಶುಭ್ರಾ ಶುಕ್ತಿಮುಕ್ತಾ ಶುಭಪ್ರದಾ |
ಶುಚ್ಯಂತರಂಗಾ ಶುದ್ಧಾಂಗೀ ಶುದ್ಧಾ ಶುಕೀ ಶುಚಿವ್ರತಾ || 93 ||

ಶುದ್ಧಾಂತಾ ಶೂಲಿನೀ ಶೂರ್ಪಕರ್ಣಾಂಬಾ ಶೂರವಂದಿತಾ |
ಶೂನ್ಯವಾದಿಮುಖಸ್ತಂಭಾ ಶೂರಪದ್ಮಾರಿಜನ್ಮಭೂಃ || 94 ||

ಶೃಂಗಾರರಸಸಂಪೂರ್ಣಾ ಶೃಂಗಿಣೀ ಶೃಂಗಘೋಷಿಣೀ |
ಭೃಂಗಾಭಿಷಿಕ್ತಸುಶಿರಾಃ ಶೃಂಗೀ ಶೃಂಖಲದೋರ್ಭಟಾ || 95 ||

ಶೄಶ್ಲೃರೂಪಾ ಶೇಷತಲ್ಪಭಾಗಿನೀ ಶೇಖರೋಡುಪಾ |
ಶೋಣಶೈಲಕೃತಾವಾಸಾ ಶೋಕಮೋಹನಿವಾರಿಣೀ || 96 ||

ಶೋಧನೀ ಶೋಭನಾ ಶೋಚಿಷ್ಕೇಶತೇಜಃಪ್ರದಾಯಿನೀ |
ಶೌರಿಪೂಜ್ಯಾ ಶೌರ್ಯವೀರ್ಯಾ ಶೌಕ್ತಿಕೇಯಸುಮಾಲಿಕಾ || 97 ||

ಶ್ರೀಶ್ಚ ಶ್ರೀಧನಸಂಪನ್ನಾ ಶ್ರೀಕಂಠಸ್ವಕುಟುಂಬಿನೀ |
ಶ್ರೀಮಾತಾ ಶ್ರೀಫಲೀ ಶ್ರೀಲಾ ಶ್ರೀವೃಕ್ಷಾ ಶ್ರೀಪತೀಡಿತಾ || 98 ||

ಶ್ರೀಸಂಜ್ಞಾಯುತತಾಂಬೂಲಾ ಶ್ರೀಮತೀ ಶ್ರೀಧರಾಶ್ರಯಾ |
ಶ್ರೀಬೇರಬದ್ಧಮಾಲಾಢ್ಯಾ ಶ್ರೀಫಲಾ ಶ್ರೀಶಿವಾಂಗನಾ || 99 ||

ಶ್ರುತಿಃ ಶ್ರುತಿಪದನ್ಯಸ್ತಾ ಶ್ರುತಿಸಂಸ್ತುತವೈಭವಾ |
ಶ್ರೂಯಮಾಣಚತುರ್ವೇದಾ ಶ್ರೇಣಿಹಂಸನಟಾಂಘ್ರಿಕಾ || 100 ||

ಶ್ರೇಯಸೀ ಶ್ರೇಷ್ಠಿಧನದಾ ಶ್ರೋಣಾನಕ್ಷತ್ರದೇವತಾ |
ಶ್ರೋಣಿಪೂಜ್ಯಾ ಶ್ರೋತ್ರಕಾಂತಾ ಶ್ರೋತ್ರೇ ಶ್ರೀಚಕ್ರಭೂಷಿತಾ || 101 ||

ಶ್ರೌಷಡ್ರೂಪಾ ಶ್ರೌತಸ್ಮಾರ್ತವಿಹಿತಾ ಶ್ರೌತಕಾಮಿನೀ |
ಶಂಬರಾರಾತಿಸಂಪೂಜ್ಯಾ ಶಂಕರೀ ಶಂಭುಮೋಹಿನೀ || 102 ||

ಷಷ್ಠೀ ಷಡಾನನಪ್ರೀತಾ ಷಟ್ಕರ್ಮನಿರತಸ್ತುತಾ |
ಷಟ್ಶಾಸ್ತ್ರಪಾರಸಂದರ್ಶಾ ಷಷ್ಠಸ್ವರವಿಭೂಷಿತಾ || 103 ||

ಷಟ್ಕಾಲಪೂಜಾನಿರತಾ ಷಂಢತ್ವಪರಿಹಾರಿಣೀ |
ಷಡ್ರಸಪ್ರೀತರಸನಾ ಷಡ್ಗ್ರಂಥಿವಿನಿಭೇದಿನೀ || 104 ||

ಷಡಭಿಜ್ಞಮತಧ್ವಂಸೀ ಷಡ್ಜಸಂವಾದಿವಾಹಿತಾ |
ಷಟ್ತ್ರಿಂಶತ್ತತ್ತ್ವಸಂಭೂತಾ ಷಣ್ಣವತ್ಯುಪಶೋಭಿತಾ || 105 ||

ಷಣ್ಣವತಿತತ್ತ್ವನಿತ್ಯಾ ಷಡಂಗಶ್ರುತಿಪಾರದೃಕ್ |
ಷಾಂಡದೇಹಾರ್ಧಭಾಗಸ್ಥಾ ಷಾಡ್ಗುಣ್ಯಪರಿಪೂರಿತಾ || 106 ||

ಷೋಡಶಾಕ್ಷರಮಂತ್ರಾರ್ಥಾ ಷೋಡಶಸ್ವರಮಾತೃಕಾ |
ಷೋಢಾವಿಭಕ್ತಷೋಢಾರ್ಣಾ ಷೋಢಾನ್ಯಾಸಪರಾಯಣಾ || 107 ||

ಸಕಲಾ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಾ ಸಾಧ್ವೀ ಸಾರಸ್ವತಪ್ರದಾ |
ಸಾಯುಜ್ಯಪದವೀದಾತ್ರೀ ತಥಾ ಸಿಂಹಾಸನೇಶ್ವರೀ || 108 ||

ಸಿನೀವಾಲೀ ಸಿಂಧುಸೀಮಾ ಸೀತಾ ಸೀಮಂತಿನೀಸುಖಾ |
ಸುನಂದಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಾಂಗೀ ಸೃಣಿಪಾಶವಿಧಾರಿಣೀ || 109 ||

ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತಿಸಂಹಾರತಿರೋಧಾನಾನುಗ್ರಹಾತ್ಮಿಕಾ |
ಸೇವ್ಯಾ ಸೇವಕಸಂರಕ್ಷಾ ಸೈಂಹಿಕೇಯಗ್ರಹಾರ್ಚಿತಾ || 110 ||

ಸೋಽಹಂಭಾವೈಕಸುಲಭಾ ಸೋಮಸೂರ್ಯಾಗ್ನಿಮಂಡನಾ |
ಸೌಃಕಾರರೂಪಾ ಸೌಭಾಗ್ಯವರ್ಧಿನೀ ಸಂವಿದಾಕೃತಿಃ || 111 ||

ಸಂಸ್ಕೃತಾ ಸಂಹಿತಾ ಸಂಘಾ ಸಹಸ್ರಾರನಟಾಂಗನಾ |
ಹಕಾರದ್ವಯಸಂದಿಗ್ಧಮಧ್ಯಕೂಟಮನುಪ್ರಭಾ || 112 ||

ಹಯಗ್ರೀವಮುಖಾರಾಧ್ಯಾ ಹರಿರ್ಹರಪತಿವ್ರತಾ |
ಹಾದಿವಿದ್ಯಾ ಹಾಸ್ಯಭಸ್ಮೀಕೃತತ್ರಿಪುರಸುಂದರೀ || 113 ||

ಹಾಟಕಶ್ರೀಸಭಾನಾಥಾ ಹಿಂಕಾರಮಂತ್ರಚಿನ್ಮಯೀ |
ಹಿರಣ್ಮಯಪು(ಪ)ರಾಕೋಶಾ ಹಿಮಾ ಹೀರಕಕಂಕಣಾ || 114 ||

ಹ್ರೀಂಕಾರತ್ರಯಸಂಪೂರ್ಣಾ ಹ್ಲೀಂಕಾರಜಪಸೌಖ್ಯದಾ |
ಹುತಾಶನಮುಖಾರಾಧ್ಯಾ ಹುಂಕಾರಹತಕಿಲ್ಬಿಷಾ || 115 ||

ಹೂಂ ಪೃಚ್ಛಾ(ಷ್ಟಾ)ನೇಕವಿಜ್ಞಪ್ತಿಃ ಹೃದಯಾಕಾರತಾಂಡವಾ |
ಹೃದ್ಗ್ರಂಥಿಭೇದಿಕಾ ಹೃಹ್ಲೃಮಂತ್ರವರ್ಣಸ್ವರೂಪಿಣೀ || 116 ||

ಹೇಮಸಭಾಮಧ್ಯಗತಾ ಹೇಮಾ ಹೈಮವತೀಶ್ವರೀ |
ಹೈಯಂಗವೀನಹೃದಯಾ ಹೋರಾ ಹೌಂಕಾರರೂಪಿಣೀ || 117 ||

ಹಂಸಕಾಂತಾ ಹಂಸಮಂತ್ರತತ್ತ್ವಾರ್ಥಾದಿಮಬೋಧಿನೀ |
ಹಸ್ತಪದ್ಮಾಲಿಂಗಿತಾಮ್ರನಾಥಾಽದ್ಭುತಶರೀರಿಣೀ || 118 ||

ಅನೃತಾನೃತಸಂವೇದ್ಯಾ ಅಪರ್ಣಾ ಚಾರ್ಭಕಾಽಽತ್ಮಜಾ |
ಆದಿಭೂಸದನಾಕಾರಜಾನುದ್ವಯವಿರಾಜಿತಾ || 119 ||

ಆತ್ಮವಿದ್ಯಾ ಚೇಕ್ಷುಚಾಪವಿಧಾತ್ರೀಂದುಕಲಾಧರಾ |
ಇಂದ್ರಾಕ್ಷೀಷ್ಟಾರ್ಥದಾ ಚೇಂದ್ರಾ ಚೇರಮ್ಮದಸಮಪ್ರಭಾ || 120 ||

ಈಕಾರಚತುರೋಪೇತಾ ಚೇಶತಾಂಡವಸಾಕ್ಷಿಣೀ |
ಉಮೋಗ್ರಭೈರವಾಕಾರಾ ಊರ್ಧ್ವರೇತೋವ್ರತಾಂಗನಾ || 121 ||

ಋಷಿಸ್ತುತಾ ಋತುಮತೀ ಋಜುಮಾರ್ಗಪ್ರದರ್ಶಿನೀ |
ೠಜುವಾದನಸಂತುಷ್ಟಾ ಲೃಲೄವರ್ಣಮನುಸ್ವನಾ || 122 ||

ಏಧಮಾನಪ್ರಭಾ ಚೈಲಾ ಚೈಕಾಂತಾ ಚೈಕಪಾಟಲಾ |
ಏತ್ಯಕ್ಷರದ್ವಿತೀಯಾಂಕಕಾದಿವಿದ್ಯಾಸ್ವರೂಪಿಣೀ || 123 ||

ಐಂದ್ರಾ ಚೈಶ್ವರ್ಯದಾ ಚೌಜಾ ಓಂಕಾರಾರ್ಥಪ್ರದರ್ಶಿನೀ |
ಔಷಧಾಯಿತ ಸಾಹಸ್ರನಾಮಮಂತ್ರಕದಂಬಕಾ || 124 ||

ಅಂಬಾ ಚಾಂಭೋಜನಿಲಯಾ ಚಾಂಶಭೂತಾನ್ಯದೇವತಾ |
ಅರ್ಹಣಾಽಽಹವನೀಯಾಗ್ನಿಮಧ್ಯಗಾಽಹಮಿತೀರಿತಾ || 125 ||

ಕಲ್ಯಾಣೀ ಕತ್ರಯಾಕಾರಾ ಕಾಂಚೀಪುರನಿವಾಸಿನೀ |
ಕಾತ್ಯಾಯನೀ ಕಾಮಕಲಾ ಕಾಲಮೇಘಾಭಮೂರ್ಧಜಾ || 126 ||

ಕಾಂತಾ ಕಾಮ್ಯಾ ಕಾಮಜಾತಾ ಕಾಮಾಕ್ಷೀ ಕಿಂಕಿಣೀಯುತಾ |
ಕೀನಾಶನಾಯಿಕಾ ಕುಬ್ಜಕನ್ಯಕಾ ಕುಂಕುಮಾಕೃತಿಃ || 127 ||

ಕುಲ್ಲುಕಾಸೇತುಸಂಯುಕ್ತಾ ಕುರಂಗನಯನಾ ಕುಲಾ |
ಕೂಲಂಕಷಕೃಪಾಸಿಂಧುಃ ಕೂರ್ಮಪೀಠೋಪರಿಸ್ಥಿತಾ || 128 ||

ಕೃಶಾಂಗೀ ಕೃತ್ತಿವಸನಾ ಕ್ಲೀಂಕಾರೀ ಕ್ಲೀಮ್ಮನೂದಿತಾ |
ಕೇಸರಾ ಕೇಲಿಕಾಸಾರಾ ಕೇತಕೀಪುಷ್ಪಭಾಸುರಾ || 129 ||

ಕೈಲಾಸವಾಸಾ ಕೈವಲ್ಯಪದಸಂಚಾರಯೋಗಿನೀ |
ಕೋಶಾಂಬಾ ಕೋಪರಹಿತಾ ಕೋಮಲಾ ಕೌಸ್ತುಭಾನ್ವಿತಾ || 130 ||

ಕೌಶಿಕೀ ಕಂಸದೃಷ್ಟಾಂಗೀ ಕಂಚುಕೀ ಕರ್ಮಸಾಕ್ಷಿಣೀ |
ಕ್ಷಮಾ ಕ್ಷಾಂತಿಃ ಕ್ಷಿತೀಶಾರ್ಚ್ಯಾ ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧಿಕೃತವಾಸಿನೀ || 131 ||

ಕ್ಷುರಿಕಾಸ್ತ್ರಾ ಕ್ಷೇತ್ರಸಂಸ್ಥಾ ಕ್ಷೌಮಾಂಬರಸುಶುಭ್ರಗಾ |
ಖವಾಸಾ ಖಂಡಿಕಾ ಖಾಂಕಕೋಟಿಕೋಟಿಸಮಪ್ರಭಾ || 132 ||

ಖಿಲರ್ಕ್ಸೂಕ್ತಜಪಾಸಕ್ತಾ ಖೇಟಗ್ರಹಾರ್ಚಿತಾಂತರಾ |
ಖಂಡಿತಾ ಖಂಡಪರಶುಸಮಾಶ್ಲಿಷ್ಟಕಲೇಬರಾ || 133 ||

ಗವ್ಯ(ವಯ) ಶೃಂಗಾಭಿಷಿಕ್ತಾಂಗೀ ಗವಾಕ್ಷೀ ಗವ್ಯಮಜ್ಜನಾ |
ಗಣಾಧಿಪಪ್ರಸೂರ್ಗಮ್ಯಾ ಗಾಯತ್ರೀ ಗಾನಮಾಲಿಕಾ || 134 ||

ಗಾರ್ಹಪತ್ಯಾಗ್ನಿಸಂಪೂಜ್ಯಾ ಗಿರೀಶಾ ಗಿರಿಜಾ ಚ ಗೀಃ |
ಗೀರ್ವಾಣೀವೀಜನಾನಂದಾ ಗೀತಿಶಾಸ್ತ್ರಾನುಬೋಧಿನೀ || 135 ||

ಗುಗ್ಗುಲೋ(ಲೂ)ಪೇತಧೂಪಾಢ್ಯಾ ಗುಡಾನ್ನಪ್ರೀತಮಾನಸಾ |
ಗೂಢಕೋಶಾಂತರಾರಾಧ್ಯಾ ಗೂಢಶಬ್ದವಿನೋದಿನೀ || 136 ||

ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮಸಂಭಾವ್ಯಾ ಗೃಹಶ್ರೇಣೀಕೃತೋತ್ಸವಾ |
ಗೃ ಗ್ಲೃ ಶಬ್ದಸುವಿಜ್ಞಾತ್ರೀ ಗೇಯಗಾನವಿಗಾಯಿನೀ || 137 ||

ಗೈರಿಕಾಭರಣಪ್ರೀತಾ ಗೋಮಾತಾ ಗೋಪವಂದಿತಾ |
ಗೌರೀ ಗೌರವತ್ರೈಪುಂಡ್ರಾ ಗಂಗಾ ಗಂಧರ್ವವಂದಿತಾ || 138 ||

ಗಹನಾ ಗಹ್ವರಾಕಾರದಹರಾಂತಃಸ್ಥಿತಾ ಘಟಾ |
ಘಟಿಕಾ ಘನಸಾರಾದಿನೀರಾಜನಸಮಪ್ರಭಾ || 139 ||

ಘಾರಿಪೂಜ್ಯಾ ಘುಸೃಣಾಭಾ ಘೂರ್ಣಿತಾಶೇಷಸೈನಿಕಾ |
ಘೃಘೄಘ್ಲೃ ಸ್ವರಸಂಪನ್ನಾ ಘೋರಸಂಸಾರನಾಶಿನೀ || 140 ||

ಘೋಷಾ ಘೌಷಾಕ್ತಖಡ್ಗಾಸ್ತ್ರಾ ಘಂಟಾಮಂಡಲಮಂಡಿತಾ |
ಙಕಾರಾ ಚತುರಾ ಚಕ್ರೀ ಚಾಮುಂಡಾ ಚಾರುವೀಕ್ಷಣಾ || 141 ||

ಚಿಂತಾಮಣಿಮನುಧ್ಯೇಯಾ ಚಿತ್ರಾ ಚಿತ್ರಾರ್ಚಿತಾ ಚಿತಿಃ |
ಚಿದಾನಂದಾ ಚಿತ್ರಿಣೀ ಚಿಚ್ಚಿಂತ್ಯಾ ಚಿದಂಬರೇಶ್ವರೀ || 142 ||

ಚೀನಪಟ್ಟಾಂಶುಕಾಲೇಪಕಟಿದೇಶಸಮನ್ವಿತಾ |
ಚುಲುಕೀಕೃತವಾರಾಶಿಮುನಿಸೇವಿತಪಾದುಕಾ || 143 ||

ಚುಂಬಿತಸ್ಕಂದವಿಘ್ನೇಶಪರಮೇಶಪ್ರಿಯಂವದಾ |
ಚೂಲಿಕಾ ಚೂರ್ಣಿಕಾ ಚೂರ್ಣಕುಂತಲಾ ಚೇಟಿಕಾವೃತಾ | 144 ||

ಚೈತ್ರೀ ಚೈತ್ರರಥಾರೂಢಾ ಚೋಲಭೂಪಾಲವಂದಿತಾ |
ಚೋರಿತಾನೇಕಹೃತ್ಪದ್ಮಾ ಚೌಕ್ಷಾ ಚಂದ್ರಕಲಾಧರಾ || 145 ||

ಚರ್ಮಕೃಷ್ಣಮೃಗಾಧಿಷ್ಠಾ ಛತ್ರಚಾಮರಸೇವಿತಾ |
ಛಾಂದೋಗ್ಯೋಪನಿಷದ್ಗೀತಾ ಛಾದಿತಾಂಡಸ್ವಶಾಂಬರೀ || 146 ||

ಛಾಂದಸಾನಾಂ ಸ್ವಯಂವ್ಯಕ್ತಾ ಛಾಯಾಮಾರ್ತಾಂಡಸೇವಿತಾ |
ಛಾಯಾಪುತ್ರಸಮಾರಾಧ್ಯಾ ಛಿನ್ನಮಸ್ತಾ ವರಪ್ರದಾ || 147 ||

ಜಯದಾ ಜಗತೀಕಂದಾ ಜಟಾಧರಧೃತಾ ಜಯಾ |
ಜಾಹ್ನವೀ ಜಾತವೇದಾಖ್ಯಾ ಜಾಪಕೇಷ್ಟಹಿತಪ್ರದಾ || 148 ||

ಜಾಲಂಧರಾಸನಾಸೀನಾ ಜಿಗೀಷಾ ಜಿತಸರ್ವಭೂಃ |
ಜಿಷ್ಣುರ್ಜಿಹ್ವಾಗ್ರನಿಲಯಾ ಜೀವನೀ ಜೀವಕೇಷ್ಟದಾ || 149 ||

ಜುಗುಪ್ಸಾಢ್ಯಾ ಜೂತಿರ್ಜೂ(ಜೂ)ರ್ಣಾ ಜೃಂಭಕಾಸುರಸೂದಿನೀ |
ಜೈತ್ರೀ ಜೈವಾತೃಕೋತ್ತಂಸಾ ಜೋಟಿಂ(ಷಂ)ಗಾ ಜೋಷದಾಯಿನೀ || 150 ||

ಝಂಝಾನಿಲಮಹಾವೇಗಾ ಝಷಾ ಝರ್ಝರಘೋಷಿಣೀ |
ಝಿಂಟೀಸುಮಪರಪ್ರೇಮ್ಣಾ( ಪ್ರೀತಾ) ಝಿಲ್ಲಿಕಾಕೇಲಿಲಾಲಿತಾ || 151 ||

ಟಂಕಹಸ್ತಾ ಟಂಕಿತಜ್ಯಾ ಟಿಟ್ಟರೀವಾದ್ಯಸುಪ್ರಿಯಾ |
ಟಿಟ್ಟಿಭಾಸನಹೃತ್ಸಂಸ್ಥಾ ಠವರ್ಗಚತುರಾನನಾ || 152 ||

ಡಮಡ್ಡಮರುವಾದ್ಯೂರ್ಧ್ವಾ ಣಕಾರಾಕ್ಷರರೂಪಿಣೀ |
ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾ ತರುಣೀ ಸೇವ್ಯಾ ತಪ್ತಜಾಂಬೂನದಪ್ರಭಾ || 153 ||

ತತ್ತ್ವಪುಸ್ತೋಲ್ಲಸತ್ಪಾಣಿಃ ತಪನೋಡುಪಲೋಚನಾ |
ತಾರ್ತೀಯಭೂಪುರಾತ್ಮಸ್ವಪಾದುಕಾ ತಾಪಸೇಡಿತಾ || 154 ||

ತಿಲಕಾಯಿತಸರ್ವೇಶನಿಟಿಲೇಕ್ಷಣಶೋಭನಾ |
ತಿಥಿಸ್ತಿಲ್ಲವನಾಂತಃಸ್ಥಾ ತೀಕ್ಷ್ಣಾ ತೀರ್ಥಾಂತಲಿಂಗಯುಕ್ || 155 ||

ತುಲಸೀ ತುರಗಾರೂಢಾ ತೂಲಿನೀ ತೂರ್ಯವಾದಿನೀ |
ತೃಪ್ತಾ ತೃಣೀಕೃತಾರಾತಿಸೇನಾಸಂಘಮಹಾಭಟಾ || 156 ||

ತೇಜಿನೀವನಮಾಯೂರೀ ತೈಲಾದ್ಯೈರಭಿಷೇಚಿತಾ |
ತೋರಣಾಂಕಿತನಕ್ಷತ್ರಾ ತೋಟಕೀವೃತ್ತಸನ್ನುತಾ || 157 ||

ತೌಣೀರಪುಷ್ಪವಿಶಿಖಾ ತೌರ್ಯತ್ರಿಕಸಮನ್ವಿತಾ |
ತಂತ್ರಿಣೀ ತರ್ಕಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞಾ ತರ್ಕವಾರ್ತಾವಿದೂರಗಾ || 158 ||

ತರ್ಜನ್ಯಂಗುಷ್ಠಸಂಲಗ್ನಮುದ್ರಾಂಚಿತಕರಾಬ್ಜಿಕಾ |
ಥಕಾರಿಣೀ ಥಾಂ ಥೀಂ ಥೋಂ ಥೈಂ ಕೃತಲಾಸ್ಯಸಮರ್ಥಕಾ || 159 ||

ದಶಾಶ್ವರಥಸಂರೂಢಾ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿಸಂಯುಗಾ |
ದಶಬಾಹುಪ್ರಿಯಾ ದಹ್ರಾ ದಶಾಶಾಶಾಸನೇಡಿತಾ || 160 ||

ದಾರಕಾ ದಾರುಕಾರಣ್ಯವಾಸಿನೀ ದಿಗ್ವಿಲಾಸಿನೀ |
ದೀಕ್ಷಿತಾ ದೀಕ್ಷಿತಾರಾಧ್ಯಾ ದೀನಸಂತಾಪನಾಶಿನೀ || 161 ||

ದೀಪಾಗ್ರಮಂಗಲಾ ದೀಪ್ತಾ ದೀವ್ಯದ್ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಮೇಖಲಾ |
ದುರತ್ಯಯಾ ದುರಾರಾಧ್ಯಾ ದುರ್ಗಾ ದುಃಖನಿವಾರಿಣೀ || 162 ||

ದೂರ್ವಾಸತಾಪಸಾರಾಧ್ಯಾ ದೂತೀ ದೂರ್ವಾಪ್ರಿಯಪ್ರಸೂಃ |
ದೃಷ್ಟಾಂತರಹಿತಾ ದೇವಮಾತಾ ದೈತ್ಯವಿಭಂಜಿನೀ || 163 ||

ದೈವಿಕಾಗಾರಯಂತ್ರಸ್ಥಾ ದೋರ್ದ್ವಂದ್ವಾತೀತಮಾನಸಾ |
ದೌರ್ಭಾಗ್ಯನಾಶಿನೀ ದೌತೀ ದೌವಾರಿಕನಿಧಿದ್ವಯೀ || 164 ||

ದಂಡಿನೀಮಂತ್ರಿಣೀಮುಖ್ಯಾ ದಹರಾಕಾಮಧ್ಯಗಾ |
ದರ್ಭಾರಣ್ಯಕೃತಾವಾಸಾ ದಹ್ರವಿದ್ಯಾವಿಲಾಸಿನೀ || 165 ||

ಧನ್ವಂತರೀಡ್ಯಾ ಧನದಾ ಧಾರಾಸಾಹಸ್ರಸೇಚನಾ |
ಧೇನುಮುದ್ರಾ ಧೇನುಪೂಜ್ಯಾ ಧೈರ್ಯಾ ಧೌಮ್ಯನುತಿಪ್ರಿಯಾ || 166 ||

ನಮಿತಾ ನಗರಾವಾಸಾ ನಟೀ ನಲಿನಪಾದುಕಾ |
ನಕುಲೀ ನಾಭಿನಾಲಾಗ್ರಾ ನಾಭಾವಷ್ಟದಲಾಬ್ಜಿನೀ || 167 ||

ನಾರಿಕೇಲಾಮೃತಪ್ರೀತಾ ನಾರೀಸಮ್ಮೋಹನಾಕೃತಿಃ |
ನಿಗಮಾಶ್ವರಥಾರೂಢಾ ನೀಲಲೋಹಿತನಾಯಿಕಾ || 168 ||

ನೀಲೋತ್ಪಲಪ್ರಿಯಾ ನೀಲಾ ನೀಲಾಂಬಾ ನೀಪವಾಟಿಕಾ |
ನುತಕಲ್ಯಾಣವರದಾ ನೂತನಾ ನೃಪಪೂಜಿತಾ || 169 ||

ನೃಹರಿಸ್ತುತಹೃತ್ಪೂರ್ಣಾ ನೃತ್ತೇಶೀ ನೃತ್ತಸಾಕ್ಷಿಣೀ |
ನೈಗಮಜ್ಞಾನಸಂಸೇವ್ಯಾ ನೈಗಮಜ್ಞಾನದುರ್ಲಭಾ || 170 ||

ನೌಕಾರೂಢೇಶ ವಾಮೋರುವೀಕ್ಷಿತಸ್ಥಿರಸುಂದರೀ |
ನಂದಿವಿದ್ಯಾ ನಂದಿಕೇಶವಿನುತಾ ನಂದನಾನನಾ || 171 ||

ನಂದಿನೀ ನಂದಜಾ ನಮ್ಯಾ ನಂದಿತಾಶೇಷಭೂಪುರಾ |
ನರ್ಮದಾ ಪರಮಾದ್ವೈತಭಾವಿತಾ ಪರಿಪಂಥಿನೀ || 172 ||

ಪರಾ ಪರೀತದಿವ್ಯೌಘಾ ಪರಶಂಭುಪುರಂಧ್ರಿಕಾ |
ಪಥ್ಯಾ ಪರಬ್ರಹ್ಮಪತ್ನೀ ಪತಂಜಲಿಸುಪೂಜಿತಾ || 173 ||

ಪದ್ಮಾಕ್ಷೀ ಪದ್ಮಿನೀ ಪದ್ಮಾ ಪರಮಾ ಪದ್ಮಗಂಧಿನೀ |
ಪಯಸ್ವಿನೀ ಪರೇಶಾನಾ ಪದ್ಮನಾಭಸಹೋದರೀ || 174 ||

ಪರಾರ್ಧಾ ಪರಮೈಶ್ವರ್ಯಕಾರಣಾ ಪರಮೇಶ್ವರೀ |
ಪಾತಂಜಲಾಖ್ಯಕಲ್ಪೋಕ್ತಶಿವಾವರಣಸಂಯುತಾ || 175 ||

ಪಾಶಕೋದಂಡಸುಮಭೃತ್ ಪಾರಿಪಾರ್ಶ್ವಕಸನ್ನುತಾ |
ಪಿಂಛಾ(ಞ್ಜಾ)ವಿಲೇಪಸುಮುಖಾ ಪಿತೃತುಲ್ಯಾ ಪಿನಾಕಿನೀ || 176 ||

ಪೀತಚಂದನಸೌಗಂಧಾ ಪೀತಾಂಬರಸಹೋದ್ಭವಾ |
ಪುಂಡರೀಕಪುರೀಮಧ್ಯವರ್ತಿನೀ ಪುಷ್ಟಿವರ್ಧಿನೀ || 177 ||

ಪೂರಯಂತೀ ಪೂರ್ಯಮಾಣಾ ಪೂರ್ಣಾಭಾ ಪೂರ್ಣಿಮಾಂತರಾ |
ಪೃಚ್ಛಾಮಾತ್ರಾತಿಶುಭದಾ ಪೃಥ್ವೀಮಂಡಲಶಾಸಿನೀ || 178 ||

ಪೃತನಾ ಪೇಶಲಾ ಪೇರುಮಂಡಲಾ ಪೈತ್ರರಕ್ಷಕೀ |
ಪೌಷೀ ಪೌಂಡ್ರೇಕ್ಷುಕೋದಂಡಾ ಪಂಚಪಂಚಾಕ್ಷರೀ ಮನುಃ || 179 ||

ಪಂಚಮೀತಿಥಿಸಂಭಾವ್ಯಾ ಪಂಚಕೋಶಾಂತರಸ್ಥಿತಾ |
ಫಣಾಧಿಪಸಮಾರಾಧ್ಯಾ ಫಣಾಮಣಿವಿಭೂಷಿತಾ || 180 ||

ಬಕಪುಷ್ಪಕೃತೋತ್ತಂಸಾ ಬಗಲಾ ಬಲಿನೀ ಬಲಾ |
ಬಾಲಾರ್ಕಮಂಡಲಾಭಾಸಾ ಬಾಲಾ ಬಾಲವಿನೋದಿನೀ || 181 ||

ಬಿಂದುಚಕ್ರಶಿವಾಂಕಸ್ಥಾ ಬಿಲ್ವಭೂಷಿತಮೂರ್ಧಜಾ |
ಬೀಜಾಪೂರಫಲಾಸಕ್ತಾ ಬೀಭತ್ಸಾವಹದೃಕ್ತ್ರಯೀ || 182 ||

ಬುಭುಕ್ಷಾವರ್ಜಿತಾ ಬುದ್ಧಿಸಾಕ್ಷಿಣೀ ಬುಧವರ್ಷಕಾ |
ಬೃಹತೀ ಬೃಹದಾರಣ್ಯನುತಾ ವೃಹಸ್ಪತೀಡಿತಾ || 183 ||

ಬೇರಾಖ್ಯಾ ಬೈಂದವಾಕಾರ ವೈರಿಂಚಸುಷಿರಾಂತರಾ |
ಬೋದ್ಧ್ರೀ ಬೋಧಾಯನಾ ಬೌದ್ಧದರ್ಶನಾ ಬಂಧಮೋಚನೀ || 184 ||

ಭಟ್ಟಾರಿಕಾ ಭದ್ರಕಾಲೀ ಭಾರತೀಭಾ ಭಿಷಗ್ವರಾ |
ಭಿತ್ತಿಕಾ ಭಿನ್ನದೈತ್ಯಾಂಗಾ ಭಿಕ್ಷಾಟನಸಹಾನುಗಾ || 185 ||

ಭೀಷಣಾ ಭೀತಿರಹಿತಾ ಭುವನತ್ರಯಶಂಕರಾ |
ಭೂತಘ್ನೀ ಭೂತದಮನೀ ಭೂತೇಶಾಲಿಂಗನೋತ್ಸುಕಾ || 186 ||

ಭೂತಿಭೂಷಿತಸರ್ವಾಂಗೀ ಭೃಗ್ವಂಗಿರಮುನಿಪ್ರಿಯಾ |
ಭೃಂಗಿನಾಟ್ಯವಿನೋದಜ್ಞಾ ಭೈರವಪ್ರೀತಿದಾಯಿನೀ || 187 ||

ಭೋಗಿನೀ ಭೋಗಶಮನೀ ಭೋಗಮೋಕ್ಷಪ್ರದಾಯಿನೀ |
ಭೌಮಪೂಜ್ಯಾ ಭಂಡಹಂತ್ರೀ ಭಗ್ನದಕ್ಷಕ್ರತುಪ್ರಿಯಾ || 188 ||

ಮಕಾರಪಂಚಮೀ ಮಹ್ಯಾ ಮದನೀ ಮಕರಧ್ವಜಾ |
ಮತ್ಸ್ಯಾಕ್ಷೀ ಮಧುರಾವಾಸಾ ಮನ್ವಶ್ರಹೃದಯಾಶ್ರಯಾ || 189 ||

ಮಾರ್ತಾಂಡವಿನುತಾ ಮಾಣಿಭದ್ರೇಡ್ಯಾ ಮಾಧವಾರ್ಚಿತಾ |
ಮಾಯಾ ಮಾರಪ್ರಿಯಾ ಮಾರಸಖೀಡ್ಯಾ ಮಾಧುರೀಮನಾಃ || 190 ||

ಮಾಹೇಶ್ವರೀ ಮಾಹಿಷಘ್ನೀ ಮಿಥ್ಯಾವಾದಪ್ರಣಾಶಿನೀ |
ಮೀನಾಕ್ಷೀ ಮೀನಸಂಸೃಷ್ಟಾ ಮೀಮಾಂಸಾಶಾಸ್ತ್ರಲೋಚನಾ || 191 ||

ಮುಗ್ಧಾಂಗೀ ಮುನಿವೃಂದಾರ್ಚ್ಯಾ ಮುಕ್ತಿದಾ ಮೂಲವಿಗ್ರಹಾ |
ಮೂಷಿಕಾರೂಢಜನನೀ ಮೂಢಭಕ್ತಿಮದರ್ಚಿತಾ || 192 ||

ಮೃತ್ಯುಂಜಯಸತೀ ಮೃಗ್ಯಾ ಮೃಗಾಲೇಪನಲೋಲುಪಾ |
ಮೇಧಾಪ್ರದಾ ಮೇಖಲಾಢ್ಯಾ ಮೇಘವಾಹನಸೇವಿತಾ || 193 ||

ಮೇನಾತ್ಮಜಾ ಮೈಥಿಲೀಶಕೃತಾರ್ಚನಪದಾಂಬುಜಾ |
ಮೈತ್ರೀ ಮೈನಾಕಭಗಿನೀ ಮೋಹಜಾಲಪ್ರಣಾಶಿನೀ || 194 ||

ಮೋದಪ್ರದಾ ಮೌಲಿಗೇಂದುಕಲಾಧರಕಿರೀಟಭಾಕ್ |
ಮೌಹೂರ್ತಲಗ್ನವರದಾ ಮಂಜೀರಾ ಮಂಜುಭಾಷಿಣೀ || 195 ||

ಮರ್ಮಜ್ಞಾತ್ರೀ ಮಹಾದೇವೀ ಯಮುನಾ ಯಜ್ಞಸಂಭವಾ |
ಯಾತನಾರಹಿತಾ ಯಾನಾ ಯಾಮಿನೀಪೂಜಕೇಷ್ಟದಾ || 196 ||

ಯುಕ್ತಾ ಯೂಪಾ ಯೂಥಿಕಾರ್ಚ್ಯಾ ಯೋಗಾ ಯೋಗೇಶಯೋಗದಾ |
(ಯಕ್ಷರಾಜಸಖಾಂತರಾ)
ರಥಿನೀ ರಜನೀ ರತ್ನಗರ್ಭಾ ರಕ್ಷಿತಭೂರುಹಾ || 197 ||

ರಮಾ ರಸಕ್ರಿಯಾ ರಶ್ಮಿಮಾಲಾಸನ್ನುತವೈಭವಾ |
ರಕ್ತಾ ರಸಾ ರತೀ ರಥ್ಯಾ ರಣನ್ಮಂಜೀರನೂಪುರಾ || 198 ||

ರಕ್ಷಾ ರವಿಧ್ವಜಾರಾಧ್ಯಾ ರಮಣೀ ರವಿಲೋಚನಾ |
ರಸಜ್ಞಾ ರಸಿಕಾ ರಕ್ತದಂತಾ ರಕ್ಷಣಲಂಪಟಾ || 199 ||

ರಕ್ಷೋಘ್ನಜಪಸಂತುಷ್ಟಾ ರಕ್ತಾಂಗಾಪಾಂಗಲೋಚನಾ |
ರತ್ನದ್ವೀಪವನಾಂತಃಸ್ಥಾ ರಜನೀಶಕಲಾಧರಾ || 200 ||

ರತ್ನಪ್ರಾಕಾರನಿಲಯಾ ರಣಮಧ್ಯಾ ರಮಾರ್ಥದಾ |
ರಜನೀಮುಖಸಂಪೂಜ್ಯಾ ರತ್ನಸಾನುಸ್ಥಿತಾ ರಯಿಃ || 201 ||

|| ಇತಿ ಶ್ರೀಯೋಗನಾಯಿಕಾ ಅಥವಾ ಶ್ರೀ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರೀ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಂ ||

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

ನಿಮ್ಮ ಮಿಂಚೆ ವಿಳಾಸ ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅತ್ಯಗತ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ನು * ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ