Skip to content

Mahalakshmi Sahasranama Stotram in Kannada – ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

Mahalakshmi Sahasranama Stotram or Mahalakshmi Sahasranam StotraPin

Mahalakshmi Sahasranama Stotram is the 1000 names of Mahalakshmi Devi composed in the form of a hymn. Get Sri Mahalakshmi Sahasranama Stotram in Kannada Pdf Lyrics here and chant it with devotion for the grace of Goddess Lakshmi. 

Mahalakshmi Sahasranama Stotram in Kannada – ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ 

ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರ ಮಹಾಮಂತ್ರಸ್ಯ ಶ್ರೀಮಹಾವಿಷ್ಣುರ್ಭಗವಾನ್ ಋಷಿಃ ಅನುಷ್ಟುಪ್ಛಂದಃ ಶ್ರೀಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ದೇವತಾ ಶ್ರೀಂ ಬೀಜಂ ಹ್ರೀಂ ಶಕ್ತಿಃ ಹ್ರೈಂ ಕೀಲಕಂ ಶ್ರೀಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಪ್ರಸಾದಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ||

ಧ್ಯಾನಮ್

ಪದ್ಮಾನನೇ ಪದ್ಮಕರೇ ಸರ್ವಲೋಕೈಕಪೂಜಿತೇ |
ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಂ ಕುರು ಮೇ ಚಿತ್ತೇ ವಿಷ್ಣುವಕ್ಷಃಸ್ಥಲಸ್ಥಿತೇ || ೧ ||

ಭಗವದ್ದಕ್ಷಿಣೇ ಪಾರ್ಶ್ವೇ ಶ್ರಿಯಂ ದೇವೀಮವಸ್ಥಿತಾಮ್ |
ಈಶ್ವರೀಂ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ಜನನೀಂ ಸರ್ವದೇಹಿನಾಮ್ || ೨ ||

ಚಾರುಸ್ಮಿತಾಂ ಚಾರುದತೀಂ ಚಾರುನೇತ್ರಾನನಭ್ರುವಮ್ |
ಸುಕಪೋಲಾಂ ಸುಕರ್ಣಾಗ್ರನ್ಯಸ್ತಮೌಕ್ತಿಕಕುಂಡಲಾಮ್ || ೩ ||

ಸುಕೇಶಾಂ ಚಾರುಬಿಂಬೋಷ್ಠೀಂ ರತ್ನತುಂಗಘನಸ್ತನೀಮ್ |
ಅಲಕಾಗ್ರೈರಲಿನಿಭೈರಲಂಕೃತಮುಖಾಂಬುಜಾಮ್ || ೪ ||

ಲಸತ್ಕನಕಸಂಕಾಶಾಂ ಪೀನಸುಂದರಕಂಧರಾಮ್ |
ನಿಷ್ಕಕಂಠೀಂ ಸ್ತನಾಲಂಬಿಮುಕ್ತಾಹಾರವಿರಾಜಿತಾಮ್ || ೫ ||

ನೀಲಕುಂತಲಮಧ್ಯಸ್ಥಮಾಣಿಕ್ಯಮಕುಟೋಜ್ಜ್ವಲಾಮ್ |
ಶುಕ್ಲಮಾಲ್ಯಾಂಬರಧರಾಂ ತಪ್ತಹಾಟಕವರ್ಣಿನೀಮ್ || ೬ ||

ಅನನ್ಯಸುಲಭೈಸ್ತೈಸ್ತೈರ್ಗುಣೈಃ ಸೌಮ್ಯಮುಖೈರ್ನಿಜೈಃ |
ಅನುರೂಪಾನವದ್ಯಾಂಗೀಂ ಹರೇರ್ನಿತ್ಯಾನಪಾಯಿನೀಮ್ || ೭ ||

ಅಥ ಸ್ತೋತ್ರಮ್

ಶ್ರೀರ್ವಾಸುದೇವಮಹಿಷೀ ಪುಂಪ್ರಧಾನೇಶ್ವರೇಶ್ವರೀ |
ಅಚಿಂತ್ಯಾನಂತವಿಭವಾ ಭಾವಾಭಾವವಿಭಾವಿನೀ || ೧ ||

ಅಹಂಭಾವಾತ್ಮಿಕಾ ಪದ್ಮಾ ಶಾಂತಾನಂತಚಿದಾತ್ಮಿಕಾ |
ಬ್ರಹ್ಮಭಾವಂ ಗತಾ ತ್ಯಕ್ತಭೇದಾ ಸರ್ವಜಗನ್ಮಯೀ || ೨ ||

ಷಾಡ್ಗುಣ್ಯಪೂರ್ಣಾ ತ್ರಯ್ಯಂತರೂಪಾಽಽತ್ಮಾನಪಗಾಮಿನೀ |
ಏಕಯೋಗ್ಯಾಽಶೂನ್ಯಭಾವಾಕೃತಿಸ್ತೇಜಃ ಪ್ರಭಾವಿನೀ || ೩ ||

ಭಾವ್ಯಭಾವಕಭಾವಾಽಽತ್ಮಭಾವ್ಯಾ ಕಾಮಧುಗಾಽಽತ್ಮಭೂಃ |
ಭಾವಾಭಾವಮಯೀ ದಿವ್ಯಾ ಭೇದ್ಯಭೇದಕಭಾವನೀ || ೪ ||

ಜಗತ್ಕುಟುಂಬಿನ್ಯಖಿಲಾಧಾರಾ ಕಾಮವಿಜೃಂಭಿಣೀ |
ಪಂಚಕೃತ್ಯಕರೀ ಪಂಚಶಕ್ತಿಮಯ್ಯಾತ್ಮವಲ್ಲಭಾ || ೫ ||

ಭಾವಾಭಾವಾನುಗಾ ಸರ್ವಸಮ್ಮತಾಽಽತ್ಮೋಪಗೂಹಿನೀ |
ಅಪೃಥಕ್ಚಾರಿಣೀ ಸೌಮ್ಯಾ ಸೌಮ್ಯರೂಪವ್ಯವಸ್ಥಿತಾ || ೬ ||

ಆದ್ಯಂತರಹಿತಾ ದೇವೀ ಭವಭಾವ್ಯಸ್ವರೂಪಿಣೀ |
ಮಹಾವಿಭೂತಿಃ ಸಮತಾಂ ಗತಾ ಜ್ಯೋತಿರ್ಗಣೇಶ್ವರೀ || ೭ ||

ಸರ್ವಕಾರ್ಯಕರೀ ಧರ್ಮಸ್ವಭಾವಾತ್ಮಾಽಗ್ರತಃ ಸ್ಥಿತಾ |
ಆಜ್ಞಾಸಮವಿಭಕ್ತಾಂಗೀ ಜ್ಞಾನಾನಂದಕ್ರಿಯಾಮಯೀ || ೮ ||

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯರೂಪಾ ದೇವೋರಃಸ್ಥಿತಾ ತದ್ಧರ್ಮಧರ್ಮಿಣೀ |
ಸರ್ವಭೂತೇಶ್ವರೀ ಸರ್ವಭೂತಮಾತಾಽಽತ್ಮಮೋಹಿನೀ || ೯ ||

ಸರ್ವಾಂಗಸುಂದರೀ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿನೀ ಪ್ರಾಪ್ತಯೋಗಿನೀ |
ವಿಮುಕ್ತಿದಾಯಿನೀ ಭಕ್ತಿಗಮ್ಯಾ ಸಂಸಾರತಾರಿಣೀ || ೧೦ ||

ಧರ್ಮಾರ್ಥಸಾಧಿನೀ ವ್ಯೋಮನಿಲಯಾ ವ್ಯೋಮವಿಗ್ರಹಾ |
ಪಂಚವ್ಯೋಮಪದೀ ರಕ್ಷವ್ಯಾವೃತಿಃ ಪ್ರಾಪ್ಯಪೂರಿಣೀ || ೧೧ ||

ಆನಂದರೂಪಾ ಸರ್ವಾಪ್ತಿಶಾಲಿನೀ ಶಕ್ತಿನಾಯಿಕಾ |
ಹಿರಣ್ಯವರ್ಣಾ ಹೈರಣ್ಯಪ್ರಾಕಾರಾ ಹೇಮಮಾಲಿನೀ || ೧೨ ||

ಪ್ರಸ್ಫುರತ್ತಾ ಭದ್ರಹೋಮಾ ವೇಶಿನೀ ರಜತಸ್ರಜಾ | [ಪ್ರತ್ನರತ್ನಾ]
ಸ್ವಾಜ್ಞಾಕಾರ್ಯಮರಾ ನಿತ್ಯಸುರಭಿರ್ವ್ಯೋಮಚಾರಿಣೀ || ೧೩ ||

ಯೋಗಕ್ಷೇಮವಹಾ ಸರ್ವಸುಲಭೇಚ್ಛಾಕ್ರಿಯಾತ್ಮಿಕಾ |
ಕರುಣಾಗ್ರಾನತಮುಖೀ ಕಮಲಾಕ್ಷೀ ಶಶಿಪ್ರಭಾ || ೧೪ ||

ಕಲ್ಯಾಣದಾಯಿನೀ ಕಲ್ಯಾ ಕಲಿಕಲ್ಮಷನಾಶಿನೀ |
ಪ್ರಜ್ಞಾಪರಿಮಿತಾಽಽತ್ಮಾನುರೂಪಾ ಸತ್ಯೋಪಯಾಚಿತಾ || ೧೫ ||

ಮನೋಜ್ಞೇಯಾ ಜ್ಞಾನಗಮ್ಯಾ ನಿತ್ಯಮುಕ್ತಾತ್ಮಸೇವಿನೀ |
ಕರ್ತೃಶಕ್ತಿಃ ಸುಗಹನಾ ಭೋಕ್ತೃಶಕ್ತಿರ್ಗುಣಪ್ರಿಯಾ || ೧೬ ||

ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿರನೌಪಮ್ಯಾ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಾ ನಿರಾಮಯಾ |
ಅಕಲಂಕಾಽಮೃತಾಧಾರಾ ಮಹಾಶಕ್ತಿರ್ವಿಕಾಸಿನೀ || ೧೭ ||

ಮಹಾಮಾಯಾ ಮಹಾನಂದಾ ನಿಃಸಂಕಲ್ಪಾ ನಿರಾಮಯಾ |
ಏಕಸ್ವರೂಪಾ ತ್ರಿವಿಧಾ ಸಂಖ್ಯಾತೀತಾ ನಿರಂಜನಾ || ೧೮ ||

ಆತ್ಮಸತ್ತಾ ನಿತ್ಯಶುಚಿಃ ಪರಶಕ್ತಿಃ ಸುಖೋಚಿತಾ |
ನಿತ್ಯಶಾಂತಾ ನಿಸ್ತರಂಗಾ ನಿರ್ಭಿನ್ನಾ ಸರ್ವಭೇದಿನೀ || ೧೯ ||

ಅಸಂಕೀರ್ಣಾಽವಿಧೇಯಾತ್ಮಾ ನಿಷೇವ್ಯಾ ಸರ್ವಪಾಲಿನೀ |
ನಿಷ್ಕಾಮನಾ ಸರ್ವರಸಾಽಭೇದ್ಯಾ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧಿನೀ || ೨೦ ||

ಅನಿರ್ದೇಶ್ಯಾಽಪರಿಮಿತಾ ನಿರ್ವಿಕಾರಾ ತ್ರಿಲಕ್ಷಣಾ |
ಭಯಂಕರೀ ಸಿದ್ಧಿರೂಪಾಽವ್ಯಕ್ತಾ ಸದಸದಾಕೃತಿಃ || ೨೧ ||

ಅಪ್ರತರ್ಕ್ಯಾಽಪ್ರತಿಹತಾ ನಿಯಂತ್ರೀ ಯಂತ್ರವಾಹಿನೀ |
ಹಾರ್ದಮೂರ್ತಿರ್ಮಹಾಮೂರ್ತಿರವ್ಯಕ್ತಾ ವಿಶ್ವಗೋಪಿನೀ || ೨೨ ||

ವರ್ಧಮಾನಾಽನವದ್ಯಾಂಗೀ ನಿರವದ್ಯಾ ತ್ರಿವರ್ಗದಾ |
ಅಪ್ರಮೇಯಾಽಕ್ರಿಯಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾ ಪರನಿರ್ವಾಣದಾಯಿನೀ || ೨೩ ||

ಅವಿಗೀತಾ ತಂತ್ರಸಿದ್ಧಾ ಯೋಗಸಿದ್ಧಾಽಮರೇಶ್ವರೀ |
ವಿಶ್ವಸೂತಿಸ್ತರ್ಪಯಂತೀ ನಿತ್ಯತೃಪ್ತಾ ಮಹೌಷಧಿಃ || ೨೪ ||

ಶಬ್ದಾಹ್ವಯಾ ಶಬ್ದಸಹಾ ಕೃತಜ್ಞಾ ಕೃತಲಕ್ಷಣಾ |
ತ್ರಿವರ್ತಿನೀ ತ್ರಿಲೋಕಸ್ಥಾ ಭೂರ್ಭುವಃಸ್ವರಯೋನಿಜಾ || ೨೫ ||

ಅಗ್ರಾಹ್ಯಾಽಗ್ರಾಹಿಕಾಽನಂತಾಹ್ವಯಾ ಸರ್ವಾತಿಶಾಯಿನೀ |
ವ್ಯೋಮಪದ್ಮಾ ಕೃತಧುರಾ ಪೂರ್ಣಕಾಮಾ ಮಹೇಶ್ವರೀ || ೨೬ ||

ಸುವಾಚ್ಯಾ ವಾಚಿಕಾ ಸತ್ಯಕಥನಾ ಸರ್ವಪಾಲಿನೀ |
ಲಕ್ಷ್ಯಮಾಣಾ ಲಕ್ಷಯಂತೀ ಜಗಜ್ಜ್ಯೇಷ್ಠಾ ಶುಭಾವಹಾ || ೨೭ ||

ಜಗತ್ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಭುವನಭರ್ತ್ರೀ ಗೂಢಪ್ರಭಾವತೀ |
ಕ್ರಿಯಾಯೋಗಾತ್ಮಿಕಾ ಮೂರ್ತಿಃ ಹೃದಬ್ಜಸ್ಥಾ ಮಹಾಕ್ರಮಾ || ೨೮ ||

ಪರಮದ್ಯೌಃ ಪ್ರಥಮಜಾ ಪರಮಾಪ್ತಾ ಜಗನ್ನಿಧಿಃ |
ಆತ್ಮಾನಪಾಯಿನೀ ತುಲ್ಯಸ್ವರೂಪಾ ಸಮಲಕ್ಷಣಾ || ೨೯ ||

ತುಲ್ಯವೃತ್ತಾ ಸಮವಯಾ ಮೋದಮಾನಾ ಖಗಧ್ವಜಾ |
ಪ್ರಿಯಚೇಷ್ಟಾ ತುಲ್ಯಶೀಲಾ ವರದಾ ಕಾಮರೂಪಿಣೀ || ೩೦ ||

ಸಮಗ್ರಲಕ್ಷಣಾಽನಂತಾ ತುಲ್ಯಭೂತಿಃ ಸನಾತನೀ |
ಮಹರ್ಧಿಃ ಸತ್ಯಸಂಕಲ್ಪಾ ಬಹ್ವೃಚಾ ಪರಮೇಶ್ವರೀ || ೩೧ ||

ಜಗನ್ಮಾತಾ ಸೂತ್ರವತೀ ಭೂತಧಾತ್ರೀ ಯಶಸ್ವಿನೀ |
ಮಹಾಭಿಲಾಷಾ ಸಾವಿತ್ರೀ ಪ್ರಧಾನಾ ಸರ್ವಭಾಸಿನೀ || ೩೨ ||

ನಾನಾವಪುರ್ಬಹುಭಿದಾ ಸರ್ವಜ್ಞಾ ಪುಣ್ಯಕೀರ್ತನಾ |
ಭೂತಾಶ್ರಯಾ ಹೃಷೀಕೇಶ್ವರ್ಯಶೋಕಾ ವಾಜಿವಾಹಿಕಾ || ೩೩ ||

ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮಿಕಾ ಪುಣ್ಯಜನಿಃ ಸತ್ಯಕಾಮಾ ಸಮಾಧಿಭೂಃ |
ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಾ ಗಂಭೀರಾ ಗೋಧೂಲಿಃ ಕಮಲಾಸನಾ || ೩೪ ||

ಜಿತಕ್ರೋಧಾ ಕುಮುದಿನೀ ವೈಜಯಂತೀ ಮನೋಜವಾ |
ಧನಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಸ್ವಸ್ತಿಕರೀ ರಾಜ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಮಹಾಸತೀ || ೩೫ ||

ಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಮಹಾಗೋಷ್ಠೀ ಮಘೋನೀ ಮಾಧವಪ್ರಿಯಾ |
ಪದ್ಮಗರ್ಭಾ ವೇದವತೀ ವಿವಿಕ್ತಾ ಪರಮೇಷ್ಠಿನೀ || ೩೬ ||

ಸುವರ್ಣಬಿಂದುರ್ಮಹತೀ ಮಹಾಯೋಗಿಪ್ರಿಯಾಽನಘಾ |
ಪದ್ಮೇಸ್ಥಿತಾ ವೇದಮಯೀ ಕುಮುದಾ ಜಯವಾಹಿನೀ || ೩೭ ||

ಸಂಹತಿರ್ನಿರ್ಮಿತಾ ಜ್ಯೋತಿಃ ನಿಯತಿರ್ವಿವಿಧೋತ್ಸವಾ |
ರುದ್ರವಂದ್ಯಾ ಸಿಂಧುಮತೀ ವೇದಮಾತಾ ಮಧುವ್ರತಾ || ೩೮ ||

ವಿಶ್ವಂಭರಾ ಹೈಮವತೀ ಸಮುದ್ರೇಚ್ಛಾವಿಹಾರಿಣೀ |
ಅನುಕೂಲಾ ಯಜ್ಞವತೀ ಶತಕೋಟಿಃ ಸುಪೇಶಲಾ || ೩೯ ||

ಧರ್ಮೋದಯಾ ಧರ್ಮಸೇವ್ಯಾ ಸುಕುಮಾರೀ ಸಭಾವತೀ |
ಭೀಮಾ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ತುತಾ ಮಧ್ಯಪ್ರಭಾ ದೇವರ್ಷಿವಂದಿತಾ || ೪೦ ||

ದೇವಭೋಗ್ಯಾ ಮಹಾಭಾಗಾ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ಪೂರ್ಣಶೇವಧಿಃ |
ಸುವರ್ಣರುಚಿರಪ್ರಖ್ಯಾ ಭೋಗಿನೀ ಭೋಗದಾಯಿನೀ || ೪೧ ||

ವಸುಪ್ರದೋತ್ತಮವಧೂಃ ಗಾಯತ್ರೀ ಕಮಲೋದ್ಭವಾ |
ವಿದ್ವತ್ಪ್ರಿಯಾ ಪದ್ಮಚಿಹ್ನಾ ವರಿಷ್ಠಾ ಕಮಲೇಕ್ಷಣಾ || ೪೨ ||

ಪದ್ಮಪ್ರಿಯಾ ಸುಪ್ರಸನ್ನಾ ಪ್ರಮೋದಾ ಪ್ರಿಯಪಾರ್ಶ್ವಗಾ |
ವಿಶ್ವಭೂಷಾ ಕಾಂತಿಮತೀ ಕೃಷ್ಣಾ ವೀಣಾರವೋತ್ಸುಕಾ || ೪೩ ||

ರೋಚಿಷ್ಕರೀ ಸ್ವಪ್ರಕಾಶಾ ಶೋಭಮಾನವಿಹಂಗಮಾ |
ದೇವಾಂಕಸ್ಥಾ ಪರಿಣತಿಃ ಕಾಮವತ್ಸಾ ಮಹಾಮತಿಃ || ೪೪ ||

ಇಲ್ವಲೋತ್ಪಲನಾಭಾಽಧಿಶಮನೀ ವರವರ್ಣಿನೀ |
ಸ್ವನಿಷ್ಠಾ ಪದ್ಮನಿಲಯಾ ಸದ್ಗತಿಃ ಪದ್ಮಗಂಧಿನೀ || ೪೫ ||

ಪದ್ಮವರ್ಣಾ ಕಾಮಯೋನಿಃ ಚಂಡಿಕಾ ಚಾರುಕೋಪನಾ |
ರತಿಸ್ನುಷಾ ಪದ್ಮಧರಾ ಪೂಜ್ಯಾ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಮೋಹಿನೀ || ೪೬ ||

ನಿತ್ಯಕನ್ಯಾ ಬಿಂದುಮಾಲಿನ್ಯಕ್ಷಯಾ ಸರ್ವಮಾತೃಕಾ |
ಗಂಧಾತ್ಮಿಕಾ ಸುರಸಿಕಾ ದೀಪ್ತಮೂರ್ತಿಃ ಸುಮಧ್ಯಮಾ || ೪೭ ||

ಪೃಥುಶ್ರೋಣೀ ಸೌಮ್ಯಮುಖೀ ಸುಭಗಾ ವಿಷ್ಟರಶ್ರುತಿಃ |
ಸ್ಮಿತಾನನಾ ಚಾರುದತೀ ನಿಮ್ನನಾಭಿರ್ಮಹಾಸ್ತನೀ || ೪೮ ||

ಸ್ನಿಗ್ಧವೇಣೀ ಭಗವತೀ ಸುಕಾಂತಾ ವಾಮಲೋಚನಾ |
ಪಲ್ಲವಾಂಘ್ರಿಃ ಪದ್ಮಮನಾಃ ಪದ್ಮಬೋಧಾ ಮಹಾಪ್ಸರಾಃ || ೪೯ ||

ವಿದ್ವತ್ಪ್ರಿಯಾ ಚಾರುಹಾಸಾ ಶುಭದೃಷ್ಟಿಃ ಕಕುದ್ಮಿನೀ |
ಕಂಬುಗ್ರೀವಾ ಸುಜಘನಾ ರಕ್ತಪಾಣಿರ್ಮನೋರಮಾ || ೫೦ ||

ಪದ್ಮಿನೀ ಮಂದಗಮನಾ ಚತುರ್ದಂಷ್ಟ್ರಾ ಚತುರ್ಭುಜಾ |
ಶುಭರೇಖಾ ವಿಲಾಸಭ್ರೂಃ ಶುಕವಾಣೀ ಕಲಾವತೀ || ೫೧ ||

ಋಜುನಾಸಾ ಕಲರವಾ ವರಾರೋಹಾ ತಲೋದರೀ |
ಸಂಧ್ಯಾ ಬಿಂಬಾಧರಾ ಪೂರ್ವಭಾಷಿಣೀ ಸ್ತ್ರೀಸಮಾಹ್ವಯಾ || ೫೨ ||

ಇಕ್ಷುಚಾಪಾ ಸುಮಶರಾ ದಿವ್ಯಭೂಷಾ ಮನೋಹರಾ |
ವಾಸವೀ ಪಾಂಡರಚ್ಛತ್ರಾ ಕರಭೋರುಸ್ತಿಲೋತ್ತಮಾ || ೫೩ ||

ಸೀಮಂತಿನೀ ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿರ್ವಿಭೀಷಣ್ಯಸುಧಾರಿಣೀ |
ಭದ್ರಾ ಜಯಾವಹಾ ಚಂದ್ರವದನಾ ಕುಟಿಲಾಲಕಾ || ೫೪ ||

ಚಿತ್ರಾಂಬರಾ ಚಿತ್ರಗಂಧಾ ರತ್ನಮೌಲಿಸಮುಜ್ಜ್ವಲಾ |
ದಿವ್ಯಾಯುಧಾ ದಿವ್ಯಮಾಲ್ಯಾ ವಿಶಾಖಾ ಚಿತ್ರವಾಹನಾ || ೫೫ ||

ಅಂಬಿಕಾ ಸಿಂಧುತನಯಾ ಸುಶ್ರೋಣಿಃ ಸುಮಹಾಸನಾ |
ಸಾಮಪ್ರಿಯಾ ನಮ್ರಿತಾಂಗೀ ಸರ್ವಸೇವ್ಯಾ ವರಾಂಗನಾ || ೫೬ ||

ಗಂಧದ್ವಾರಾ ದುರಾಧರ್ಷಾ ನಿತ್ಯಪುಷ್ಟಾ ಕರೀಷಿಣೀ |
ದೇವಜುಷ್ಟಾಽಽದಿತ್ಯವರ್ಣಾ ದಿವ್ಯಗಂಧಾ ಸುಹೃತ್ತಮಾ || ೫೭ ||

ಅನಂತರೂಪಾಽನಂತಸ್ಥಾ ಸರ್ವದಾನಂತಸಂಗಮಾ |
ಯಜ್ಞಾಶಿನೀ ಮಹಾವೃಷ್ಟಿಃ ಸರ್ವಪೂಜ್ಯಾ ವಷಟ್ಕ್ರಿಯಾ || ೫೮ ||

ಯೋಗಪ್ರಿಯಾ ವಿಯನ್ನಾಭಿಃ ಅನಂತಶ್ರೀರತೀಂದ್ರಿಯಾ |
ಯೋಗಿಸೇವ್ಯಾ ಸತ್ಯರತಾ ಯೋಗಮಾಯಾ ಪುರಾತನೀ || ೫೯ ||

ಸರ್ವೇಶ್ವರೀ ಸುತರಣಿಃ ಶರಣ್ಯಾ ಧರ್ಮದೇವತಾ |
ಸುತರಾ ಸಂವೃತಜ್ಯೋತಿಃ ಯೋಗಿನೀ ಯೋಗಸಿದ್ಧಿದಾ || ೬೦ ||

ಸೃಷ್ಟಿಶಕ್ತಿರ್ದ್ಯೋತಮಾನಾ ಭೂತಾ ಮಂಗಳದೇವತಾ |
ಸಂಹಾರಶಕ್ತಿಃ ಪ್ರಬಲಾ ನಿರುಪಾಧಿಃ ಪರಾವರಾ || ೬೧ ||

ಉತ್ತಾರಿಣೀ ತಾರಯಂತೀ ಶಾಶ್ವತೀ ಸಮಿತಿಂಜಯಾ |
ಮಹಾಶ್ರೀರಜಹತ್ಕೀರ್ತಿಃ ಯೋಗಶ್ರೀಃ ಸಿದ್ಧಿಸಾಧನೀ || ೬೨ ||

ಪುಣ್ಯಶ್ರೀಃ ಪುಣ್ಯನಿಲಯಾ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀರ್ಬ್ರಾಹ್ಮಣಪ್ರಿಯಾ |
ರಾಜಶ್ರೀ ರಾಜಕಲಿತಾ ಫಲಶ್ರೀಃ ಸ್ವರ್ಗದಾಯಿನೀ || ೬೩ ||

ದೇವಶ್ರೀರದ್ಭುತಕಥಾ ವೇದಶ್ರೀಃ ಶ್ರುತಿಮಾರ್ಗಿಣೀ |
ತಮೋಪಹಾಽವ್ಯಯನಿಧಿಃ ಲಕ್ಷಣಾ ಹೃದಯಂಗಮಾ || ೯೪ ||

ಮೃತಸಂಜೀವಿನೀ ಶುಭ್ರಾ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಸರ್ವತೋಮುಖೀ |
ಸರ್ವೋತ್ತಮಾ ಮಿತ್ರವಿಂದಾ ಮೈಥಿಲೀ ಪ್ರಿಯದರ್ಶನಾ || ೬೫ ||

ಸತ್ಯಭಾಮಾ ವೇದವೇದ್ಯಾ ಸೀತಾ ಪ್ರಣತಪೋಷಿಣೀ |
ಮೂಲಪ್ರಕೃತಿರೀಶಾನಾ ಶಿವದಾ ದೀಪ್ರದೀಪಿನೀ || ೬೬ ||

ಅಭಿಪ್ರಿಯಾ ಸ್ವೈರವೃತ್ತಿಃ ರುಕ್ಮಿಣೀ ಸರ್ವಸಾಕ್ಷಿಣೀ |
ಗಾಂಧಾರಿಣೀ ಪರಗತಿಸ್ತತ್ತ್ವಗರ್ಭಾ ಭವಾಭವಾ || ೬೭ ||

ಅಂತರ್ವೃತ್ತಿರ್ಮಹಾರುದ್ರಾ ವಿಷ್ಣುದುರ್ಗಾ ಮಹಾಬಲಾ |
ಮದಯಂತೀ ಲೋಕಧಾರಿಣ್ಯದೃಶ್ಯಾ ಸರ್ವನಿಷ್ಕೃತಿಃ || ೬೮ ||

ದೇವಸೇನಾಽಽತ್ಮಬಲದಾ ವಸುಧಾ ಮುಖ್ಯಮಾತೃಕಾ |
ಕ್ಷೀರಧಾರಾ ಘೃತಮಯೀ ಜುಹ್ವತೀ ಯಜ್ಞದಕ್ಷಿಣಾ || ೬೯ ||

ಯೋಗನಿದ್ರಾ ಯೋಗರತಾ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಾ ದುರತ್ಯಯಾ |
ಸಿಂಹಪಿಂಛಾ ಮಹಾದುರ್ಗಾ ಜಯಂತೀ ಖಡ್ಗಧಾರಿಣೀ || ೭೦ ||

ಸರ್ವಾರ್ತಿನಾಶಿನೀ ಹೃಷ್ಟಾ ಸರ್ವೇಚ್ಛಾಪರಿಪೂರಿಕಾ |
ಆರ್ಯಾ ಯಶೋದಾ ವಸುದಾ ಧರ್ಮಕಾಮಾರ್ಥಮೋಕ್ಷದಾ || ೭೧ ||

ತ್ರಿಶೂಲಿನೀ ಪದ್ಮಚಿಹ್ನಾ ಮಹಾಕಾಲೀಂದುಮಾಲಿನೀ |
ಏಕವೀರಾ ಭದ್ರಕಾಲೀ ಸ್ವಾನಂದಿನ್ಯುಲ್ಲಸದ್ಗದಾ || ೭೨ ||

ನಾರಾಯಣೀ ಜಗತ್ಪೂರಿಣ್ಯುರ್ವರಾ ದ್ರುಹಿಣಪ್ರಸೂಃ |
ಯಜ್ಞಕಾಮಾ ಲೇಲಿಹಾನಾ ತೀರ್ಥಕರ್ಯುಗ್ರವಿಕ್ರಮಾ || ೭೩ ||

ಗರುತ್ಮದುದಯಾಽತ್ಯುಗ್ರಾ ವಾರಾಹೀ ಮಾತೃಭಾಷಿಣೀ |
ಅಶ್ವಕ್ರಾಂತಾ ರಥಕ್ರಾಂತಾ ವಿಷ್ಣುಕ್ರಾಂತೋರುಚಾರಿಣೀ || ೭೪ ||

ವೈರೋಚನೀ ನಾರಸಿಂಹೀ ಜೀಮೂತಾ ಶುಭದೇಕ್ಷಣಾ |
ದೀಕ್ಷಾವಿದಾ ವಿಶ್ವಶಕ್ತಿಃ ಬೀಜಶಕ್ತಿಃ ಸುದರ್ಶನೀ || ೭೫ ||

ಪ್ರತೀತಾ ಜಗತೀ ವನ್ಯಧಾರಿಣೀ ಕಲಿನಾಶಿನೀ |
ಅಯೋಧ್ಯಾಽಚ್ಛಿನ್ನಸಂತಾನಾ ಮಹಾರತ್ನಾ ಸುಖಾವಹಾ || ೭೬ ||

ರಾಜವತ್ಯಪ್ರತಿಭಯಾ ವಿನಯಿತ್ರೀ ಮಹಾಶನಾ |
ಅಮೃತಸ್ಯಂದಿನೀ ಸೀಮಾ ಯಜ್ಞಗರ್ಭಾ ಸಮೇಕ್ಷಣಾ || ೭೭ ||

ಆಕೂತಿಋಗ್ಯಜುಸ್ಸಾಮಘೋಷಾಽಽರಾಮವನೋತ್ಸುಕಾ |
ಸೋಮಪಾ ಮಾಧವೀ ನಿತ್ಯಕಲ್ಯಾಣೀ ಕಮಲಾರ್ಚಿತಾ || ೭೮ ||

ಯೋಗಾರೂಢಾ ಸ್ವಾರ್ಥಜುಷ್ಟಾ ವಹ್ನಿವರ್ಣಾ ಜಿತಾಸುರಾ |
ಯಜ್ಞವಿದ್ಯಾ ಗುಹ್ಯವಿದ್ಯಾಽಧ್ಯಾತ್ಮವಿದ್ಯಾ ಕೃತಾಗಮಾ || ೭೯ ||

ಆಪ್ಯಾಯನೀ ಕಲಾತೀತಾ ಸುಮಿತ್ರಾ ಪರಭಕ್ತಿದಾ |
ಕಾಂಕ್ಷಮಾಣಾ ಮಹಾಮಾಯಾ ಕೋಲಕಾಮಾಽಮರಾವತೀ || ೮೦ ||

ಸುವೀರ್ಯಾ ದುಃಸ್ವಪ್ನಹರಾ ದೇವಕೀ ವಸುದೇವತಾ |
ಸೌದಾಮಿನೀ ಮೇಘರಥಾ ದೈತ್ಯದಾನವಮರ್ದಿನೀ || ೮೧ ||

ಶ್ರೇಯಸ್ಕರೀ ಚಿತ್ರಲೀಲೈಕಾಕಿನೀ ರತ್ನಪಾದುಕಾ |
ಮನಸ್ಯಮಾನಾ ತುಲಸೀ ರೋಗನಾಶಿನ್ಯುರುಪ್ರದಾ || ೮೨ ||

ತೇಜಸ್ವಿನೀ ಸುಖಜ್ವಾಲಾ ಮಂದರೇಖಾಽಮೃತಾಶಿನೀ |
ಬ್ರಹ್ಮಿಷ್ಠಾ ವಹ್ನಿಶಮನೀ ಜುಷಮಾಣಾ ಗುಣಾತ್ಯಯಾ || ೮೩ ||

ಕಾದಂಬರೀ ಬ್ರಹ್ಮರತಾ ವಿಧಾತ್ರ್ಯುಜ್ಜ್ವಲಹಸ್ತಿಕಾ |
ಅಕ್ಷೋಭ್ಯಾ ಸರ್ವತೋಭದ್ರಾ ವಯಸ್ಯಾ ಸ್ವಸ್ತಿದಕ್ಷಿಣಾ || ೮೪ ||

ಸಹಸ್ರಾಸ್ಯಾ ಜ್ಞಾನಮಾತಾ ವೈಶ್ವಾನರ್ಯಕ್ಷವರ್ತಿನೀ |
ಪ್ರತ್ಯಗ್ವರಾ ವಾರಣವತ್ಯನಸೂಯಾ ದುರಾಸದಾ || ೮೫ ||

ಅರುಂಧತೀ ಕುಂಡಲಿನೀ ಭವ್ಯಾ ದುರ್ಗತಿನಾಶಿನೀ |
ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾ ತ್ರಾಸಹರೀ ನಿರ್ಭಯಾ ಶತ್ರುಸೂದಿನೀ || ೮೬ ||

ಏಕಾಕ್ಷರಾ ಸತ್ಪುರಂಧ್ರೀ ಸುರಪಕ್ಷಾ ಸುರಾತುಲಾ |
ಸಕೃದ್ವಿಭಾತಾ ಸರ್ವಾರ್ತಿಸಮುದ್ರಪರಿಶೋಷಿಣೀ || ೮೭ ||

ಬಿಲ್ವಪ್ರಿಯಾಽವನೀ ಚಕ್ರಹೃದಯಾ ಕಂಬುತೀರ್ಥಗಾ |
ಸರ್ವಮಂತ್ರಾತ್ಮಿಕಾ ವಿದ್ಯುತ್ಸುವರ್ಣಾ ಸರ್ವರಂಜಿನೀ || ೮೮ ||

ಧ್ವಜಛತ್ರಾಶ್ರಯಾ ಭೂತಿರ್ವೈಷ್ಣವೀ ಸದ್ಗುಣೋಜ್ಜ್ವಲಾ |
ಸುಷೇಣಾ ಲೋಕವಿದಿತಾ ಕಾಮಸೂರ್ಜಗದಾದಿಭೂಃ || ೮೯ ||

ವೇದಾಂತಯೋನಿರ್ಜಿಜ್ಞಾಸಾ ಮನೀಷಾ ಸಮದರ್ಶಿನೀ |
ಸಹಸ್ರಶಕ್ತಿರಾವೃತ್ತಿಃ ಸುಸ್ಥಿರಾ ಶ್ರೇಯಸಾಂ ನಿಧಿಃ || ೯೦ ||

ರೋಹಿಣೀ ರೇವತೀ ಚಂದ್ರಸೋದರೀ ಭದ್ರಮೋಹಿನೀ |
ಸೂರ್ಯಾ ಕನ್ಯಾಪ್ರಿಯಾ ವಿಶ್ವಭಾವನೀ ಸುವಿಭಾವಿನೀ || ೯೧ ||

ಸುಪ್ರದೃಶ್ಯಾ ಕಾಮಚಾರಿಣ್ಯಪ್ರಮತ್ತಾ ಲಲಂತಿಕಾ |
ಮೋಕ್ಷಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಜಗದ್ಯೋನಿಃ ವ್ಯೋಮಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಸುದುರ್ಲಭಾ || ೯೨ ||

ಭಾಸ್ಕರೀ ಪುಣ್ಯಗೇಹಸ್ಥಾ ಮನೋಜ್ಞಾ ವಿಭವಪ್ರದಾ |
ಲೋಕಸ್ವಾಮಿನ್ಯಚ್ಯುತಾರ್ಥಾ ಪುಷ್ಕಲಾ ಜಗದಾಕೃತಿಃ || ೯೩ ||

ವಿಚಿತ್ರಹಾರಿಣೀ ಕಾಂತಾ ವಾಹಿನೀ ಭೂತವಾಸಿನೀ |
ಪ್ರಾಣಿನೀ ಪ್ರಾಣದಾ ವಿಶ್ವಾ ವಿಶ್ವಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವಾಸಿನೀ || ೯೪ ||

ಸಂಪೂರ್ಣಾ ಪರಮೋತ್ಸಾಹಾ ಶ್ರೀಮತೀ ಶ್ರೀಪತಿಃ ಶ್ರುತಿಃ |
ಶ್ರಯಂತೀ ಶ್ರೀಯಮಾಣಾ ಕ್ಷ್ಮಾ ವಿಶ್ವರೂಪಾ ಪ್ರಸಾದಿನೀ || ೯೫ ||

ಹರ್ಷಿಣೀ ಪ್ರಥಮಾ ಶರ್ವಾ ವಿಶಾಲಾ ಕಾಮವರ್ಷಿಣೀ |
ಸುಪ್ರತೀಕಾ ಪೃಶ್ನಿಮತೀ ನಿವೃತ್ತಿರ್ವಿವಿಧಾ ಪರಾ || ೯೬ ||

ಸುಯಜ್ಞಾ ಮಧುರಾ ಶ್ರೀದಾ ದೇವರಾತಿರ್ಮಹಾಮನಾಃ |
ಸ್ಥೂಲಾ ಸರ್ವಾಕೃತಿಃ ಸ್ಥೇಮಾ ನಿಮ್ನಗರ್ಭಾ ತಮೋನುದಾ || ೯೭ ||

ತುಷ್ಟಿರ್ವಾಗೀಶ್ವರೀ ಪುಷ್ಟಿಃ ಸರ್ವಾದಿಃ ಸರ್ವಶೋಷಿಣೀ |
ಶಕ್ತ್ಯಾತ್ಮಿಕಾ ಶಬ್ದಶಕ್ತಿರ್ವಿಶಿಷ್ಟಾ ವಾಯುಮತ್ಯುಮಾ || ೯೮ ||

ಆನ್ವೀಕ್ಷಿಕೀ ತ್ರಯೀ ವಾರ್ತಾ ದಂಡನೀತಿರ್ನಯಾತ್ಮಿಕಾ |
ವ್ಯಾಲೀ ಸಂಕರ್ಷಿಣೀ ದ್ಯೋತಾ ಮಹಾದೇವ್ಯಪರಾಜಿತಾ || ೯೯ ||

ಕಪಿಲಾ ಪಿಂಗಳಾ ಸ್ವಸ್ಥಾ ಬಲಾಕೀ ಘೋಷನಂದಿನೀ |
ಅಜಿತಾ ಕರ್ಷಿಣೀ ನೀತಿರ್ಗರುಡಾ ಗರುಡಾಸನಾ || ೧೦೦ ||

ಹ್ಲಾದಿನ್ಯನುಗ್ರಹಾ ನಿತ್ಯಾ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾ ಹಿರಣ್ಮಯೀ |
ಮಹೀ ಶುದ್ಧವಿಧಾ ಪೃಥ್ವೀ ಸಂತಾನಿನ್ಯಂಶುಮಾಲಿನೀ || ೧೦೧ ||

ಯಜ್ಞಾಶ್ರಯಾ ಖ್ಯಾತಿಪರಾ ಸ್ತವ್ಯಾ ವೃಷ್ಟಿಸ್ತ್ರಿಕಾಲಗಾ |
ಸಂಬೋಧಿನೀ ಶಬ್ದಪುರ್ಣಾ ವಿಜಯಾಂಶುಮತೀ ಕಲಾ || ೧೦೨ ||

ಶಿವಾ ಸ್ತುತಿಪ್ರಿಯಾ ಖ್ಯಾತಿಃ ಜೀವಯಂತೀ ಪುನರ್ವಸುಃ |
ದೀಕ್ಷಾ ಭಕ್ತಾರ್ತಿಹಾ ರಕ್ಷಾ ಪರೀಕ್ಷಾ ಯಜ್ಞಸಂಭವಾ || ೧೦೩ ||

ಆರ್ದ್ರಾ ಪುಷ್ಕರಿಣೀ ಪುಣ್ಯಾ ಗಣ್ಯಾ ದಾರಿದ್ರ್ಯಭಂಜಿನೀ |
ಧನ್ಯಾ ಮಾನ್ಯಾ ಪದ್ಮನೇಮೀ ಭಾರ್ಗವೀ ವಂಶವರ್ಧನೀ || ೧೦೪ ||

ತೀಕ್ಷ್ಣಪ್ರವೃತ್ತಿಃ ಸತ್ಕೀರ್ತಿಃ ನಿಷೇವ್ಯಾಽಘವಿನಾಶಿನೀ |
ಸಂಜ್ಞಾ ನಿಃಸಂಶಯಾ ಪೂರ್ವಾ ವನಮಾಲಾ ವಸುಂಧರಾ || ೧೦೫ ||

ಪೃಥುರ್ಮಹೋತ್ಕಟಾಽಹಲ್ಯಾ ಮಂಡಲಾಽಽಶ್ರಿತಮಾನದಾ |
ಸರ್ವಾ ನಿತ್ಯೋದಿತೋದಾರಾ ಜೃಂಭಮಾಣಾ ಮಹೋದಯಾ || ೧೦೬ ||

ಚಂದ್ರಕಾಂತೋದಿತಾ ಚಂದ್ರಾ ಚತುರಶ್ರಾ ಮನೋಜವಾ |
ಬಾಲಾ ಕುಮಾರೀ ಯುವತಿಃ ಕರುಣಾ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಾ || ೧೦೭ ||

ಮೇದಿನ್ಯುಪನಿಷನ್ಮಿಶ್ರಾ ಸುಮವೀರುರ್ಧನೇಶ್ವರೀ |
ದುರ್ಮರ್ಷಣೀ ಸುಚರಿತಾ ಬೋಧಾ ಶೋಭಾ ಸುವರ್ಚಲಾ || ೧೦೮ ||

ಯಮುನಾಽಕ್ಷೌಹಿಣೀ ಗಂಗಾ ಮಂದಾಕಿನ್ಯಮರಾಲಯಾ |
ಗೋದಾ ಗೋದಾವರೀ ಚಂದ್ರಭಾಗಾ ಕಾವೇರ್ಯುದನ್ವತೀ || ೧೦೯ ||

ಸಿನೀವಾಲೀ ಕುಹೂ ರಾಕಾ ವಾರಣಾ ಸಿಂಧುಮತ್ಯಮಾ |
ವೃದ್ಧಿಃ ಸ್ಥಿತಿರ್ಧ್ರುವಾ ಬುದ್ಧಿಸ್ತ್ರಿಗುಣಾ ಗುಣಗಹ್ವರಾ || ೧೧೦ ||

ಪೂರ್ತಿರ್ಮಾಯಾತ್ಮಿಕಾ ಸ್ಫೂರ್ತಿರ್ವ್ಯಾಖ್ಯಾ ಸೂತ್ರಾ ಪ್ರಜಾವತೀ |
ವಿಭೂತಿರ್ನಿಷ್ಕಲಾ ರಂಭಾ ರಕ್ಷಾ ಸುವಿಮಲಾ ಕ್ಷಮಾ || ೧೧೧ ||

ಪ್ರಾಪ್ತಿರ್ವಾಸಂತಿಕಾಲೇಖಾ ಭೂರಿಬೀಜಾ ಮಹಾಗದಾ |
ಅಮೋಘಾ ಶಾಂತಿದಾ ಸ್ತುತ್ಯಾ ಜ್ಞಾನದೋತ್ಕರ್ಷಿಣೀ ಶಿಖಾ || ೧೧೨ ||

ಪ್ರಕೃತಿರ್ಗೋಮತೀ ಲೀಲಾ ಕಮಲಾ ಕಾಮಧುಗ್ವಿಧಿಃ |
ಪ್ರಜ್ಞಾ ರಾಮಾ ಪರಾ ಸಂಧ್ಯಾ ಸುಭದ್ರಾ ಸರ್ವಮಂಗಳಾ || ೧೧೩ ||

ನಂದಾ ಭದ್ರಾ ಜಯಾ ರಿಕ್ತಾ ತಿಥಿಪೂರ್ಣಾಽಮೃತಂಭರಾ |
ಕಾಷ್ಠಾ ಕಾಮೇಶ್ವರೀ ನಿಷ್ಠಾ ಕಾಮ್ಯಾ ರಮ್ಯಾ ವರಾ ಸ್ಮೃತಿಃ || ೧೧೪ ||

ಶಂಖಿನೀ ಚಕ್ರಿಣೀ ಶ್ಯಾಮಾ ಸಮಾ ಗೋತ್ರಾ ರಮಾ ದಿತಿಃ |
ಶಾಂತಿರ್ದಾಂತಿಃ ಸ್ತುತಿಃ ಸಿದ್ಧಿಃ ವಿರಜಾಽತ್ಯುಜ್ಜ್ವಲಾಽವ್ಯಯಾ || ೧೧೫ ||

ವಾಣೀ ಗೌರೀಂದಿರಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಮೇಧಾ ಶ್ರದ್ಧಾ ಸರಸ್ವತೀ |
ಸ್ವಧಾ ಸ್ವಾಹಾ ರತಿರುಷಾ ವಸುವಿದ್ಯಾ ಧೃತಿಃ ಸಹಾ || ೧೧೬ ||

ಶಿಷ್ಟೇಷ್ಟಾ ಚ ಶುಚಿರ್ಧಾತ್ರೀ ಸುಧಾ ರಕ್ಷೋಘ್ನ್ಯಜಾಽಮೃತಾ |
ರತ್ನಾವಲೀ ಭಾರತೀಡಾ ಧೀರಧೀಃ ಕೇವಲಾಽಽತ್ಮದಾ || ೧೧೭ ||

ಯಾ ಸಾ ಶುದ್ಧಿಃ ಸಸ್ಮಿತಾ ಕಾ ನೀಲಾ ರಾಧಾಽಮೃತೋದ್ಭವಾ |
ಪರಧುರ್ಯಾಸ್ಪದಾ ಹ್ರೀರ್ಭೂಃ ಕಾಮಿನೀ ಶೋಕನಾಶಿನೀ || ೧೧೮ ||

ಮಾಯಾಕೃತೀ ರಸಘನಾ ನರ್ಮದಾ ಗೋಕುಲಾಶ್ರಯಾ |
ಅರ್ಕಪ್ರಭಾ ರಥೇಭಾಶ್ವನಿಲಯೇಂದುಪ್ರಭಾಽದ್ಭುತಾ || ೧೧೯ ||

ಶ್ರೀಃ ಕೃಶಾನುಪ್ರಭಾ ವಜ್ರಲಂಭನಾ ಸರ್ವಭೂಮಿದಾ |
ಭೋಗಪ್ರಿಯಾ ಭೋಗವತೀ ಭೋಗೀಂದ್ರಶಯನಾಸನಾ || ೧೨೦ ||

ಅಶ್ವಪೂರ್ವಾ ರಥಮಧ್ಯಾ ಹಸ್ತಿನಾದಪ್ರಬೋಧಿನೀ |
ಸರ್ವಲಕ್ಷಣಲಕ್ಷಣ್ಯಾ ಸರ್ವಲೋಕಪ್ರಿಯಂಕರೀ || ೧೨೧ ||

ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟಾ ಸರ್ವಮಯೀ ಭವಭಂಗಾಪಹಾರಿಣೀ |
ವೇದಾಂತಸ್ಥಾ ಬ್ರಹ್ಮನೀತಿಃ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಮತ್ಯಮೃತಾವಹಾ || ೧೨೨ ||

ಭೂತಾಶ್ರಯಾ ನಿರಾಧಾರಾ ಸಂಹಿತಾ ಸುಗುಣೋತ್ತರಾ |
ಸರ್ವಾತಿಶಾಯಿನೀ ಪ್ರೀತಿಃ ಸರ್ವಭೂತಸ್ಥಿತಾ ದ್ವಿಜಾ |
ಸರ್ವಮಂಗಳಮಾಂಗಳ್ಯಾ ದೃಷ್ಟಾದೃಷ್ಟಫಲಪ್ರದಾ || ೧೨೩ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ |

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

ನಿಮ್ಮ ಮಿಂಚೆ ವಿಳಾಸ ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅತ್ಯಗತ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ನು * ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ