Skip to content

Neela Saraswati Stotram in Kannada – ಶ್ರೀ ನೀಲ ಸರಸ್ವತೀಸ್ತೋತ್ರಂ

Neel Saraswati stotram or Neela Saraswathi StotramPin

Neela Saraswathi Stotram is a devotional hymn for worshipping Goddess Neela Saraswathi, who is one of the Dasamahavidyas. Get Sri Neela Saraswati Stotram in Kannada pdf Lyrics here and chant it for the grace of Goddess Neela Saraswathi Devi.

Neela Saraswati Stotram in Kannada – ಶ್ರೀ ನೀಲ ಸರಸ್ವತೀಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ ||

ಘೋರರೂಪೇ ಮಹಾರಾವೇ ಸರ್ವಶತ್ರುವಶಂಕರೀ |
ಭಕ್ತೇಭ್ಯೋ ವರದೇ ದೇವಿ ತ್ರಾಹಿ ಮಾಂ ಶರಣಾಗತಂ || 1 ||

ಸುರಾಽಸುರಾರ್ಚಿತೇ ದೇವಿ ಸಿದ್ಧಗಂಧರ್ವಸೇವಿತೇ |
ಜಾಡ್ಯಪಾಪಹರೇ ದೇವಿ ತ್ರಾಹಿ ಮಾಂ ಶರಣಾಗತಂ || 2 ||

ಜಟಾಜೂಟಸಮಾಯುಕ್ತೇ ಲೋಲಜಿಹ್ವಾನುಕಾರಿಣೀ |
ದ್ರುತಬುದ್ಧಿಕರೇ ದೇವಿ ತ್ರಾಹಿ ಮಾಂ ಶರಣಾಗತಂ || 3 ||

ಸೌಮ್ಯರೂಪೇ ಘೋರರೂಪೇ ಚಂಡರೂಪೇ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ |
ದೃಷ್ಟಿರೂಪೇ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ತ್ರಾಹಿ ಮಾಂ ಶರಣಾಗತಂ || 4 ||

ಜಡಾನಾಂ ಜಡತಾಂ ಹಮ್ಸಿ ಭಕ್ತಾನಾಂ ಭಕ್ತವತ್ಸಲೇ |
ಮೂಢತಾಂ ಹರ ಮೇ ದೇವಿ ತ್ರಾಹಿ ಮಾಂ ಶರಣಾಗತಂ || 5 ||

ಹ್ರೂಂ ಹ್ರೂಂಕಾರಮಯೇ ದೇವಿ ಬಲಿಹೋಮಪ್ರಿಯೇ ನಮಃ |
ಉಗ್ರತಾರೇ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ತ್ರಾಹಿ ಮಾಂ ಶರಣಾಗತಂ || 6 ||

ಬುದ್ಧಿಂ ದೇಹಿ ಯಶೋ ದೇಹಿ ಕವಿತ್ವಂ ದೇಹಿ ದೇಹಿ ಮೇ |
ಕುಬುದ್ಧಿಂ ಹರ ಮೇ ದೇವಿ ತ್ರಾಹಿ ಮಾಂ ಶರಣಾಗತಂ || 7 ||

ಇಂದ್ರಾದಿದೇವ ಸದ್ವೃಂದವಂದಿತೇ ಕರುಣಾಮಯೀ |
ತಾರೇ ತಾರಾಧಿನಾಥಾಸ್ಯೇ ತ್ರಾಹಿ ಮಾಂ ಶರಣಾಗತಂ || 8 ||

ಅಥ ಫಲಶ್ರುತಿಃ

ಅಷ್ಟಮ್ಯಾಂ ಚ ಚತುರ್ದಶ್ಯಾಂ ನವಮ್ಯಾಂ ಯಃ ಪಠೇನ್ನರಃ |
ಷಣ್ಮಾಸೈಃ ಸಿದ್ಧಿಮಾಪ್ನೋತಿ ನಾಽತ್ರ ಕಾರ್ಯಾ ವಿಚಾರಣಾ || 1 ||

ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥೀ ಲಭತೇ ಮೋಕ್ಷಂ ಧನಾರ್ಥೀ ಧನಮಾಪ್ನುಯಾತ್ |
ವಿದ್ಯಾರ್ಥೀ ಲಭತೇ ವಿದ್ಯಾಂ ತರ್ಕವ್ಯಾಕರಣಾದಿಕಾಂ || 2 ||

ಇದಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಪಠೇದ್ಯಸ್ತು ಸತತಂ ಶ್ರದ್ಧಯಾನ್ವಿತಃ |
ತಸ್ಯ ಶತ್ರುಃ ಕ್ಷಯಂ ಯಾತಿ ಮಹಾಪ್ರಜ್ಞಾ ಚ ಜಾಯತೇ || 3 ||

ಪೀಡಾಯಾಂ ವಾಪಿ ಸಂಗ್ರಾಮೇ ಜಪ್ಯೇ ದಾನೇ ತಥಾ ಭಯೇ |
ಯ ಇದಂ ಪಠತಿ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಶುಭಂ ತಸ್ಯ ನ ಸಂಶಯಃ || 4 ||

ಸ್ತೋತ್ರೇಣಾನೇನ ದೇವೇಶಿ ಸ್ತುತ್ವಾ ದೇವೀಂ ಸುರೇಶ್ವರೀಂ |
ಸರ್ವಕಾಮಮವಾಪ್ನೋತಿ ಸರ್ವವಿದ್ಯಾನಿಧಿರ್ಭವೇತ್ || 5 ||

ಇತಿ ತೇ ಕಥಿತಂ ದಿವ್ಯಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಾರಸ್ವತಪ್ರದಂ |
ಅಸ್ಮಾತ್ಪರತರಂ ನಾಸ್ತಿ ಸ್ತೋತ್ರಂ ತಂತ್ರೇ ಮಹೇಶ್ವರೀ || 6 ||

ಇತಿ ಬೃಹನ್ನಿಲತಂತ್ರೇ ದ್ವಿತೀಯಪಟಲೇ ತಾರಿಣೀ ನೀಲ ಸರಸ್ವತೀ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಮಾಪ್ತಂ ||

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

ನಿಮ್ಮ ಮಿಂಚೆ ವಿಳಾಸ ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅತ್ಯಗತ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ನು * ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ