Skip to content

Tara Kavacham in Kannada – ಶ್ರೀ ತಾರಾ ಕವಚಂ

Tara Kavacham or Kavach of Urgatara DeviPin

Tara Kavacham or “Armour of Tara Devi” is powerful stotram, which protects the devotee like an armour against various evils. Get Sri Tara Kavacham in Kannada Pdf Lyrics here and chant it with devotion for the grace of Sri Ugra Tara Devi.

Tara Kavacham in Kannada – ಶ್ರೀ ತಾರಾ ಕವಚಂ 

ಈಶ್ವರ ಉವಾಚ |

ಕೋಟಿತಂತ್ರೇಷು ಗೋಪ್ಯಾ ಹಿ ವಿದ್ಯಾತಿಭಯಮೋಚಿನೀ |
ದಿವ್ಯಂ ಹಿ ಕವಚಂ ತಸ್ಯಾಃ ಶೃಣುಷ್ವ ಸರ್ವಕಾಮದಮ್ || ೧ ||

ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀತಾರಾಕವಚಸ್ಯ ಅಕ್ಷೋಭ್ಯ ಋಷಿಃ ತ್ರಿಷ್ಟುಪ್ ಛಂದಃ ಭಗವತೀ ತಾರಾ ದೇವತಾ ಸರ್ವಮಂತ್ರಸಿದ್ಧಿ ಸಮೃದ್ಧಯೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ |

ಕವಚಮ್ |

ಪ್ರಣವೋ ಮೇ ಶಿರಃ ಪಾತು ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಾ ಮಹೇಶ್ವರೀ |
ಲಲಾಟೇ ಪಾತು ಹ್ರೀಂಕಾರೋ ಬೀಜರೂಪಾ ಮಹೇಶ್ವರೀ || ೨ ||

ಸ್ತ್ರೀಂಕಾರೋ ವದನೇ ನಿತ್ಯಂ ಲಜ್ಜಾರೂಪಾ ಮಹೇಶ್ವರೀ |
ಹೂಂಕಾರಃ ಪಾತು ಹೃದಯೇ ಭವಾನೀರೂಪಶಕ್ತಿಧೃಕ್ || ೩ ||

ಫಟ್ಕಾರಃ ಪಾತು ಸರ್ವಾಂಗೇ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಫಲಪ್ರದಾ |
ಖರ್ವಾ ಮಾಂ ಪಾತು ದೇವೇಶೀ ಗಂಡಯುಗ್ಮೇ ಭಯಾಪಹಾ || ೪ ||

ನಿಮ್ನೋದರೀ ಸದಾ ಸ್ಕಂಧಯುಗ್ಮೇ ಪಾತು ಮಹೇಶ್ವರೀ |
ವ್ಯಾಘ್ರಚರ್ಮಾವೃತಾ ಕಟ್ಯಾಂ ಪಾತು ದೇವೀ ಶಿವಪ್ರಿಯಾ || ೫ ||

ಪೀನೋನ್ನತಸ್ತನೀ ಪಾತು ಪಾರ್ಶ್ವಯುಗ್ಮೇ ಮಹೇಶ್ವರೀ |
ರಕ್ತವರ್ತುಲನೇತ್ರಾ ಚ ಕಟಿದೇಶೇ ಸದಾಽವತು || ೬ ||

ಲಲಜ್ಜಿಹ್ವಾ ಸದಾ ಪಾತು ನಾಭೌ ಮಾಂ ಭುವನೇಶ್ವರೀ |
ಕರಾಲಾಸ್ಯಾ ಸದಾ ಪಾತು ಲಿಂಗೇ ದೇವೀ ಹರಪ್ರಿಯಾ || ೭ ||

ಪಿಂಗೋಗ್ರೈಕಜಟಾ ಪಾತು ಜಂಘಾಯಾಂ ವಿಘ್ನನಾಶಿನೀ |
ಪ್ರೇತಖರ್ಪರಭೃದ್ದೇವೀ ಜಾನುಚಕ್ರೇ ಮಹೇಶ್ವರೀ || ೮ ||

ನೀಲವರ್ಣಾ ಸದಾ ಪಾತು ಜಾನುನೀ ಸರ್ವದಾ ಮಮ |
ನಾಗಕುಂಡಲಧರ್ತ್ರೀ ಚ ಪಾತು ಪಾದಯುಗೇ ತತಃ || ೯ ||

ನಾಗಹಾರಧರಾ ದೇವೀ ಸರ್ವಾಂಗಂ ಪಾತು ಸರ್ವದಾ |
ನಾಗಕಂಕಧರಾ ದೇವೀ ಪಾತು ಪ್ರಾಂತರದೇಶತಃ || ೧೦ ||

ಚತುರ್ಭುಜಾ ಸದಾ ಪಾತು ಗಮನೇ ಶತ್ರುನಾಶಿನೀ |
ಖಡ್ಗಹಸ್ತಾ ಮಹಾದೇವೀ ಶ್ರವಣೇ ಪಾತು ಸರ್ವದಾ || ೧೧ ||

ನೀಲಾಂಬರಧರಾ ದೇವೀ ಪಾತು ಮಾಂ ವಿಘ್ನನಾಶಿನೀ |
ಕರ್ತ್ರಿಹಸ್ತಾ ಸದಾ ಪಾತು ವಿವಾದೇ ಶತ್ರುಮಧ್ಯತಃ || ೧೨ ||

ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಧರಾ ದೇವೀ ಸಂಗ್ರಾಮೇ ಪಾತು ಸರ್ವದಾ |
ನಾಗಕಂಕಣಧರ್ತ್ರೀ ಚ ಭೋಜನೇ ಪಾತು ಸರ್ವದಾ || ೧೩ ||

ಶವಕರ್ಣಾ ಮಹಾದೇವೀ ಶಯನೇ ಪಾತು ಸರ್ವದಾ |
ವೀರಾಸನಧರಾ ದೇವೀ ನಿದ್ರಾಯಾಂ ಪಾತು ಸರ್ವದಾ || ೧೪ ||

ಧನುರ್ಬಾಣಧರಾ ದೇವೀ ಪಾತು ಮಾಂ ವಿಘ್ನಸಂಕುಲೇ |
ನಾಗಾಂಚಿತಕಟೀ ಪಾತು ದೇವೀ ಮಾಂ ಸರ್ವಕರ್ಮಸು || ೧೫ ||

ಛಿನ್ನಮುಂಡಧರಾ ದೇವೀ ಕಾನನೇ ಪಾತು ಸರ್ವದಾ |
ಚಿತಾಮಧ್ಯಸ್ಥಿತಾ ದೇವೀ ಮಾರಣೇ ಪಾತು ಸರ್ವದಾ || ೧೬ ||

ದ್ವೀಪಿಚರ್ಮಧರಾ ದೇವೀ ಪುತ್ರದಾರಧನಾದಿಷು |
ಅಲಂಕಾರಾನ್ವಿತಾ ದೇವೀ ಪಾತು ಮಾಂ ಹರವಲ್ಲಭಾ || ೧೭ ||

ರಕ್ಷ ರಕ್ಷ ನದೀಕುಂಜೇ ಹೂಂ ಹೂಂ ಫಟ್ ಸುಸಮನ್ವಿತೇ |
ಬೀಜರೂಪಾ ಮಹಾದೇವೀ ಪರ್ವತೇ ಪಾತು ಸರ್ವದಾ || ೧೮ ||

ಮಣಿಭೃದ್ವಜ್ರಿಣೀ ದೇವೀ ಮಹಾಪ್ರತಿಸರೇ ತಥಾ |
ರಕ್ಷ ರಕ್ಷ ಸದಾ ಹೂಂ ಹೂಂ ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಸ್ವಾಹಾ ಮಹೇಶ್ವರೀ || ೧೯ ||

ಪುಷ್ಪಕೇತುರಜಾರ್ಹೇತಿ ಕಾನನೇ ಪಾತು ಸರ್ವದಾ |
ಓಂ ಹ್ರೀಂ ವಜ್ರಪುಷ್ಪಂ ಹುಂ ಫಟ್ ಪ್ರಾಂತರೇ ಸರ್ವಕಾಮದಾ || ೨೦ ||

ಓಂ ಪುಷ್ಪೇ ಪುಷ್ಪೇ ಮಹಾಪುಷ್ಪೇ ಪಾತು ಪುತ್ರಾನ್ಮಹೇಶ್ವರೀ |
ಹೂಂ ಸ್ವಾಹಾ ಶಕ್ತಿಸಂಯುಕ್ತಾ ದಾರಾನ್ ರಕ್ಷತು ಸರ್ವದಾ || ೨೧ ||

ಓಂ ಆಂ ಹೂಂ ಸ್ವಾಹಾ ಮಹೇಶಾನೀ ಪಾತು ದ್ಯೂತೇ ಹರಪ್ರಿಯಾ |
ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಸರ್ವವಿಘ್ನೋತ್ಸಾರಿಣೀ ದೇವೀ ವಿಘ್ನಾನ್ಮಾಂ ಸದಾಽವತು || ೨೨ ||

ಓಂ ಪವಿತ್ರವಜ್ರಭೂಮೇ ಹುಂ ಫಟ್ ಸ್ವಾಹಾ ಸಮನ್ವಿತಾ |
ಪೂರಿಕಾ ಪಾತು ಮಾಂ ದೇವೀ ಸರ್ವವಿಘ್ನವಿನಾಶಿನೀ || ೨೩ ||

ಓಂ ಆಃ ಸುರೇಖೇ ವಜ್ರರೇಖೇ ಹುಂ ಫಟ್ ಸ್ವಾಹಾ ಸಮನ್ವಿತಾ |
ಪಾತಾಲೇ ಪಾತು ಸಾ ದೇವೀ ಲಾಕಿನೀ ನಾಮಸಂಜ್ಞಿಕಾ || ೨೪ ||

ಹ್ರೀಂಕಾರೀ ಪಾತು ಮಾಂ ಪೂರ್ವೇ ಶಕ್ತಿರೂಪಾ ಮಹೇಶ್ವರೀ |
ಸ್ತ್ರೀಂಕಾರೀ ಪಾತು ದೇವೇಶೀ ವಧೂರೂಪಾ ಮಹೇಶ್ವರೀ || ೨೫ ||

ಹೂಂಸ್ವರೂಪಾ ಮಹಾದೇವೀ ಪಾತು ಮಾಂ ಕ್ರೋಧರೂಪಿಣೀ |
ಫಟ್ ಸ್ವರೂಪಾ ಮಹಾಮಾಯಾ ಉತ್ತರೇ ಪಾತು ಸರ್ವದಾ || ೨೬ ||

ಪಶ್ಚಿಮೇ ಪಾತು ಮಾಂ ದೇವೀ ಫಟ್ ಸ್ವರೂಪಾ ಹರಪ್ರಿಯಾ |
ಮಧ್ಯೇ ಮಾಂ ಪಾತು ದೇವೇಶೀ ಹೂಂ ಸ್ವರೂಪಾ ನಗಾತ್ಮಜಾ || ೨೭ ||

ನೀಲವರ್ಣಾ ಸದಾ ಪಾತು ಸರ್ವತೋ ವಾಗ್ಭವಾ ಸದಾ |
ಭವಾನೀ ಪಾತು ಭವನೇ ಸರ್ವೈಶ್ವರ್ಯಪ್ರದಾಯಿನೀ || ೨೮ ||

ವಿದ್ಯಾದಾನರತಾ ದೇವೀ ವಕ್ತ್ರೇ ನೀಲಸರಸ್ವತೀ |
ಶಾಸ್ತ್ರೇ ವಾದೇ ಚ ಸಂಗ್ರಾಮೇ ಜಲೇ ಚ ವಿಷಮೇ ಗಿರೌ || ೨೯ ||

ಭೀಮರೂಪಾ ಸದಾ ಪಾತು ಶ್ಮಶಾನೇ ಭಯನಾಶಿನೀ |
ಭೂತಪ್ರೇತಾಲಯೇ ಘೋರೇ ದುರ್ಗಮಾ ಶ್ರೀಘನಾಽವತು || ೩೦ ||

ಪಾತು ನಿತ್ಯಂ ಮಹೇಶಾನೀ ಸರ್ವತ್ರ ಶಿವದೂತಿಕಾ |
ಕವಚಸ್ಯ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಂ ನಾಹಂ ವರ್ಷಶತೈರಪಿ || ೩೧ ||

ಶಕ್ನೋಮಿ ಗದಿತುಂ ದೇವಿ ಭವೇತ್ತಸ್ಯ ಫಲಂ ಚ ಯತ್ |
ಪುತ್ರದಾರೇಷು ಬಂಧೂನಾಂ ಸರ್ವದೇಶೇ ಚ ಸರ್ವದಾ || ೩೨ ||

ನ ವಿದ್ಯತೇ ಭಯಂ ತಸ್ಯ ನೃಪಪೂಜ್ಯೋ ಭವೇಚ್ಚ ಸಃ |
ಶುಚಿರ್ಭೂತ್ವಾಽಶುಚಿರ್ವಾಪಿ ಕವಚಂ ಸರ್ವಕಾಮದಮ್ || ೩೩ ||

ಪ್ರಪಠನ್ ವಾ ಸ್ಮರನ್ಮರ್ತ್ಯೋ ದುಃಖಶೋಕವಿವರ್ಜಿತಃ |
ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರೇ ಮಹೇಶಾನಿ ಕವಿರಾಡ್ಭವತಿ ಧ್ರುವಮ್ || ೩೪ ||

ಸರ್ವವಾಗೀಶ್ವರೋ ಮರ್ತ್ಯೋ ಲೋಕವಶ್ಯೋ ಧನೇಶ್ವರಃ |
ರಣೇ ದ್ಯೂತೇ ವಿವಾದೇ ಚ ಜಯಸ್ತತ್ರ ಭವೇದ್ಧ್ರುವಮ್ || ೩೫ ||

ಪುತ್ರಪೌತ್ರಾನ್ವಿತೋ ಮರ್ತ್ಯೋ ವಿಲಾಸೀ ಸರ್ವಯೋಷಿತಾಮ್ |
ಶತ್ರವೋ ದಾಸತಾಂ ಯಾಂತಿ ಸರ್ವೇಷಾಂ ವಲ್ಲಭಃ ಸದಾ || ೩೬ ||

ಗರ್ವೀ ಖರ್ವೀ ಭವತ್ಯೇವ ವಾದೀ ಸ್ಖಲತಿ ದರ್ಶನಾತ್ |
ಮೃತ್ಯುಶ್ಚ ವಶ್ಯತಾಂ ಯಾತಿ ದಾಸಾಸ್ತಸ್ಯಾವನೀಭುಜಃ || ೩೭ ||

ಪ್ರಸಂಗಾತ್ಕಥಿತಂ ಸರ್ವಂ ಕವಚಂ ಸರ್ವಕಾಮದಮ್ |
ಪ್ರಪಠನ್ವಾ ಸ್ಮರನ್ಮರ್ತ್ಯಃ ಶಾಪಾನುಗ್ರಹಣೇ ಕ್ಷಮಃ || ೩೮ ||

ಆನಂದವೃಂದಸಿಂಧೂನಾಮಧಿಪಃ ಕವಿರಾಡ್ಭವೇತ್ |
ಸರ್ವವಾಗೀಶ್ವರೋ ಮರ್ತ್ಯೋ ಲೋಕವಶ್ಯಃ ಸದಾ ಸುಖೀ || ೩೯ ||

ಗುರೋಃ ಪ್ರಸಾದಮಾಸಾದ್ಯ ವಿದ್ಯಾಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಸುಗೋಪಿತಾಮ್ |
ತತ್ರಾಪಿ ಕವಚಂ ದೇವಿ ದುರ್ಲಭಂ ಭುವನತ್ರಯೇ || ೪೦ ||

ಗುರುರ್ದೇವೋ ಹರಃ ಸಾಕ್ಷಾತ್ತತ್ಪತ್ನೀ ತು ಹರಪ್ರಿಯಾ |
ಅಭೇದೇನ ಭಜೇದ್ಯಸ್ತು ತಸ್ಯ ಸಿದ್ಧಿರದೂರತಃ || ೪೧ ||

ಮಂತ್ರಾಚಾರಾ ಮಹೇಶಾನಿ ಕಥಿತಾಃ ಪೂರ್ವವತ್ಪ್ರಿಯೇ |
ನಾಭೌ ಜ್ಯೋತಿಸ್ತಥಾ ರಕ್ತಂ ಹೃದಯೋಪರಿ ಚಿಂತಯೇತ್ || ೪೨ ||

ಐಶ್ವರ್ಯಂ ಸುಕವಿತ್ವಂ ಚ ಮಹಾವಾಗೀಶ್ವರೋ ನೃಪಃ |
ನಿತ್ಯಂ ತಸ್ಯ ಮಹೇಶಾನಿ ಮಹಿಲಾಸಂಗಮಂ ಚರೇತ್ || ೪೩ ||

ಪಂಚಾಚಾರರತೋ ಮರ್ತ್ಯಃ ಸಿದ್ಧೋ ಭವತಿ ನಾನ್ಯಥಾ |
ಶಕ್ತಿಯುಕ್ತೋ ಭವೇನ್ಮರ್ತ್ಯಃ ಸಿದ್ಧೋ ಭವತಿ ನಾನ್ಯಥಾ || ೪೪ ||

ಬ್ರಹ್ಮಾ ವಿಷ್ಣುಶ್ಚ ರುದ್ರಶ್ಚ ಯೇ ದೇವಾಸುರಮಾನುಷಾಃ |
ತಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಸಾಧಕಂ ದೇವಿ ಲಜ್ಜಾಯುಕ್ತಾ ಭವಂತಿ ತೇ || ೪೫ ||

ಸ್ವರ್ಗೇ ಮರ್ತ್ಯೇ ಚ ಪಾತಾಲೇ ಯೇ ದೇವಾಃ ಸಿದ್ಧಿದಾಯಕಾಃ |
ಪ್ರಶಂಸಂತಿ ಸದಾ ದೇವಿ ತಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಸಾಧಕೋತ್ತಮಮ್ || ೪೬ ||

ವಿಘ್ನಾತ್ಮಕಾಶ್ಚ ಯೇ ದೇವಾಃ ಸ್ವರ್ಗೇ ಮರ್ತ್ಯೇ ರಸಾತಲೇ |
ಪ್ರಶಂಸಂತಿ ಸದಾ ಸರ್ವೇ ತಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಸಾಧಕೋತ್ತಮಮ್ || ೪೭ ||

ಇತಿ ತೇ ಕಥಿತಂ ದೇವಿ ಮಯಾ ಸಮ್ಯಕ್ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಮ್ |
ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿಕರಂ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷಸ್ವರೂಪಕಮ್ || ೪೮ ||

ಆಸಾದ್ಯಾದ್ಯಗುರುಂ ಪ್ರಸಾದ್ಯ ಯ ಇದಂ ಕಲ್ಪದ್ರುಮಾಲಂಬನಂ
ಮೋಹೇನಾಪಿ ಮದೇನ ಚಾಪಿ ರಹಿತೋ ಜಾಡ್ಯೇನ ವಾ ಯುಜ್ಯತೇ |
ಸಿದ್ಧೋಽಸೌ ಭುವಿ ಸರ್ವದುಃಖವಿಪದಾಂ ಪಾರಂ ಪ್ರಯಾತ್ಯಂತಕೇ
ಮಿತ್ರಂ ತಸ್ಯ ನೃಪಾಶ್ಚ ದೇವಿ ವಿಪದೋ ನಶ್ಯಂತಿ ತಸ್ಯಾಶು ಚ || ೪೯ ||

ತದ್ಗಾತ್ರಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಶಸ್ತ್ರಾಣಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರಾದೀನಿ ವೈ ಭುವಿ |
ತಸ್ಯ ಗೇಹೇ ಸ್ಥಿರಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ವಾಣೀ ವಕ್ತ್ರೇ ವಸೇದ್ಧ್ರುವಮ್ || ೫೦ ||

ಇದಂ ಕವಚಮಜ್ಞಾತ್ವಾ ತಾರಾಂ ಯೋ ಭಜತೇ ನರಃ |
ಅಲ್ಪಾಯುರ್ನಿರ್ಧನೋ ಮೂರ್ಖೋ ಭವತ್ಯೇವ ನ ಸಂಶಯಃ || ೫೧ ||

ಲಿಖಿತ್ವಾ ಧಾರಯೇದ್ಯಸ್ತು ಕಂಠೇ ವಾ ಮಸ್ತಕೇ ಭುಜೇ |
ತಸ್ಯ ಸರ್ವಾರ್ಥಸಿದ್ಧಿಃ ಸ್ಯಾದ್ಯದ್ಯನ್ಮನಸಿ ವರ್ತತೇ || ೫೨ ||

ಗೋರೋಚನಾ ಕುಂಕುಮೇನ ರಕ್ತಚಂದನಕೇನ ವಾ |
ಯಾವಕೈರ್ವಾ ಮಹೇಶಾನಿ ಲಿಖೇನ್ಮಂತ್ರಂ ಸಮಾಹಿತಃ || ೫೩ ||

ಅಷ್ಟಮ್ಯಾಂ ಮಂಗಲದಿನೇ ಚತುರ್ದಶ್ಯಾಮಥಾಪಿ ವಾ |
ಸಂಧ್ಯಾಯಾಂ ದೇವದೇವೇಶಿ ಲಿಖೇದ್ಯಂತ್ರಂ ಸಮಾಹಿತಃ || ೫೪ ||

ಮಘಾಯಾಂ ಶ್ರವಣೇ ವಾಪಿ ರೇವತ್ಯಾಂ ವಾ ವಿಶೇಷತಃ |
ಸಿಂಹರಾಶೌ ಗತೇ ಚಂದ್ರೇ ಕರ್ಕಟಸ್ಥೇ ದಿವಾಕರೇ || ೫೫ ||

ಮೀನರಾಶೌ ಗುರೌ ಯಾತೇ ವೃಶ್ಚಿಕಸ್ಥೇ ಶನೈಶ್ಚರೇ |
ಲಿಖಿತ್ವಾ ಧಾರಯೇದ್ಯಸ್ತು ಉತ್ತರಾಭಿಮುಖೋ ಭವೇತ್ || ೫೬ ||

ಶ್ಮಶಾನೇ ಪ್ರಾಂತರೇ ವಾಪಿ ಶೂನ್ಯಾಗಾರೇ ವಿಶೇಷತಃ |
ನಿಶಾಯಾಂ ವಾ ಲಿಖೇನ್ಮಂತ್ರಂ ತಸ್ಯ ಸಿದ್ಧಿರಚಂಚಲಾ || ೫೭ ||

ಭೂರ್ಜಪತ್ರೇ ಲಿಖೇನ್ಮಂತ್ರಂ ಗುರುಣಾ ಚ ಮಹೇಶ್ವರಿ |
ಧ್ಯಾನ ಧಾರಣ ಯೋಗೇನ ಧಾರಯೇದ್ಯಸ್ತು ಭಕ್ತಿತಃ |
ಅಚಿರಾತ್ತಸ್ಯ ಸಿದ್ಧಿಃ ಸ್ಯಾನ್ನಾತ್ರ ಕಾರ್ಯಾ ವಿಚಾರಣಾ || ೫೮ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀರುದ್ರಯಾಮಲೇ ತಂತ್ರೇ ಉಗ್ರ ತಾರಾ ಕವಚಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ |

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

ನಿಮ್ಮ ಮಿಂಚೆ ವಿಳಾಸ ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅತ್ಯಗತ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ನು * ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ