Skip to content

Saraswati Saharsranama Stotram in Kannada – ಶ್ರೀ ಸರಸ್ವತೀ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಮ್

Saraswathi Sahasranama Stotram Pdf Lyrics of Goddess SaraswathiPin

Saraswati Sahasranama Stotram in Kannada is the 1000 names of Saraswati Devi composed in the form of a hymn. Get Sri Saraswati Sahasranama Stotram in Kannada Pdf Lyrics here and chant it for the grace of Goddess Saraswathi.

Saraswati Saharsranama Stotram in Kannada – ಶ್ರೀ ಸರಸ್ವತೀ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ 

ಧ್ಯಾನಂ |

ಶ್ರೀಮಚ್ಚಂದನಚರ್ಚಿತೋಜ್ಜ್ವಲವಪುಃ ಶುಕ್ಲಾಂಬರಾ ಮಲ್ಲಿಕಾ-
ಮಾಲಾಲಾಲಿತ ಕುಂತಲಾ ಪ್ರವಿಲಸನ್ಮುಕ್ತಾವಲೀಶೋಭನಾ |
ಸರ್ವಜ್ಞಾನನಿಧಾನಪುಸ್ತಕಧರಾ ರುದ್ರಾಕ್ಷಮಾಲಾಂಕಿತಾ
ವಾಗ್ದೇವೀ ವದನಾಂಬುಜೇ ವಸತು ಮೇ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಮಾತಾ ಶುಭಾ ||

ಶ್ರೀ ನಾರದ ಉವಾಚ 

ಭಗವನ್ಪರಮೇಶಾನ ಸರ್ವಲೋಕೈಕನಾಯಕ |
ಕಥಂ ಸರಸ್ವತೀ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಪ್ರಸನ್ನಾ ಪರಮೇಷ್ಠಿನಃ ||

ಕಥಂ ದೇವ್ಯಾ ಮಹಾವಾಣ್ಯಾಸ್ಸತತ್ಪ್ರಾಪ ಸುದುರ್ಲಭಮ್ |
ಏತನ್ಮೇ ವದ ತತ್ತ್ವೇನ ಮಹಾಯೋಗೀಶ್ವರ ಪ್ರಭೋ ||

ಶ್ರೀ ಸನತ್ಕುಮಾರ ಉವಾಚ

ಸಾಧು ಪೃಷ್ಟಂ ತ್ವಯಾ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಗುಹ್ಯಾದ್ಗುಹ್ಯಮನುತ್ತಮಮ್ |
ಮಯಾನುಗೋಪಿತಂ ಯತ್ನಾದಿದಾನೀಂ ಸತ್ಪ್ರಕಾಶ್ಯತೇ ||

ಪುರಾ ಪಿತಾಮಹಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಜಗತ್ಸ್ಥಾವರಜಂಗಮಮ್ |
ನಿರ್ವಿಕಾರಂ ನಿರಾಭಾಸಂ ಸ್ತಂಭೀಭೂತಮಚೇತಸಮ್ ||

ಸೃಷ್ಟ್ವಾ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಮಖಿಲಂ ವಾಗಭಾವಾತ್ತಥಾವಿಧಮ್ |
ಆಧಿಕ್ಯಾಭಾವತಃ ಸ್ವಸ್ಯ ಪರಮೇಷ್ಠೀ ಜಗದ್ಗುರುಃ ||

ದಿವ್ಯವರ್ಷಾಯುತಂ ತೇನ ತಪೋ ದುಷ್ಕರಮುತ್ತಮಮ್ |
ತತಃ ಕದಾಚಿತ್ಸಂಜಾತಾ ವಾಣೀ ಸರ್ವಾರ್ಥಶೋಭಿತಾ ||

ಅಹಮಸ್ಮಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾ ಸರ್ವವಾಚಾಮಧೀಶ್ವರೀ |
ಮಮ ನಾಮ್ನಾಂ ಸಹಸ್ರಂ ತು ಉಪದೇಕ್ಷ್ಯಾಮ್ಯನುತ್ತಮಮ್ ||

ಅನೇನ ಸಂಸ್ತುತಾ ನಿತ್ಯಂ ಪತ್ನೀ ತವ ಭವಾಮ್ಯಹಮ್ |
ತ್ವಯಾ ಸೃಷ್ಟಂ ಜಗತ್ಸರ್ವಂ ವಾಣೀಯುಕ್ತಂ ಭವಿಷ್ಯತಿ ||

ಇದಂ ರಹಸ್ಯಂ ಪರಮಂ ಮಮ ನಾಮಸಹಸ್ರಕಮ್ |
ಸರ್ವಪಾಪೌಘಶಮನಂ ಮಹಾಸಾರಸ್ವತಪ್ರದಮ್ || |

ಮಹಾಕವಿತ್ವದಂ ಲೋಕೇ ವಾಗೀಶತ್ವಪ್ರದಾಯಕಮ್ |
ತ್ವಂ ವಾ ಪರಃ ಪುಮಾನ್ಯಸ್ತು ಸ್ತವೇನಾಽನೇನ ತೋಷಯೇತ್ ||

ತಸ್ಯಾಹಂ ಕಿಂಕರೀ ಸಾಕ್ಷಾದ್ಭವಿಷ್ಯಾಮಿ ನ ಸಂಶಯಃ |
ಇತ್ಯುಕ್ತ್ವಾಂತರ್ದಧೇ ವಾಣೀ ತದಾರಭ್ಯ ಪಿತಾಮಹಃ ||

ಸ್ತುತ್ವಾ ಸ್ತೋತ್ರೇಣ ದಿವ್ಯೇನ ತತ್ಪತಿತ್ವಮವಾಪ್ತವಾನ್ |
ವಾಣೀಯುಕ್ತಂ ಜಗತ್ಸರ್ವಂ ತದಾರಭ್ಯಾಽಭವನ್ಮುನೇ ||

ತತ್ತೇಹಂ ಸಂಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಶೃಣು ಯತ್ನೇನ ನಾರದ |
ಸಾವಧಾನಮನಾ ಭೂತ್ವಾ ಕ್ಷಣಂ ಶುದ್ಧೋ ಮುನೀಶ್ವರಃ ||

[** ಐಂ ವದ ವದ ವಾಗ್ವಾದಿನೀ ಸ್ವಾಹಾ **]

ವಾಗ್ವಾಣೀ ವರದಾ ವಂದ್ಯಾ ವರಾರೋಹಾ ವರಪ್ರದಾ |
ವೃತ್ತಿರ್ವಾಗೀಶ್ವರೀ ವಾರ್ತಾ ವರಾ ವಾಗೀಶವಲ್ಲಭಾ || ೧ ||

ವಿಶ್ವೇಶ್ವರೀ ವಿಶ್ವವಂದ್ಯಾ ವಿಶ್ವೇಶಪ್ರಿಯಕಾರಿಣೀ |
ವಾಗ್ವಾದಿನೀ ಚ ವಾಗ್ದೇವೀ ವೃದ್ಧಿದಾ ವೃದ್ಧಿಕಾರಿಣೀ || ೨ ||

ವೃದ್ಧಿರ್ವೃದ್ಧಾ ವಿಷಘ್ನೀ ಚ ವೃಷ್ಟಿರ್ವೃಷ್ಟಿಪ್ರದಾಯಿನೀ |
ವಿಶ್ವಾರಾಧ್ಯಾ ವಿಶ್ವಮಾತಾ ವಿಶ್ವಧಾತ್ರೀ ವಿನಾಯಕಾ || ೩ ||

ವಿಶ್ವಶಕ್ತಿರ್ವಿಶ್ವಸಾರಾ ವಿಶ್ವಾ ವಿಶ್ವವಿಭಾವರೀ |
ವೇದಾಂತವೇದಿನೀ ವೇದ್ಯಾ ವಿತ್ತಾ ವೇದತ್ರಯಾತ್ಮಿಕಾ || ೪ ||

ವೇದಜ್ಞಾ ವೇದಜನನೀ ವಿಶ್ವಾ ವಿಶ್ವವಿಭಾವರೀ |
ವರೇಣ್ಯಾ ವಾಙ್ಮಯೀ ವೃದ್ಧಾ ವಿಶಿಷ್ಟಪ್ರಿಯಕಾರಿಣೀ || ೫ ||

ವಿಶ್ವತೋವದನಾ ವ್ಯಾಪ್ತಾ ವ್ಯಾಪಿನೀ ವ್ಯಾಪಕಾತ್ಮಿಕಾ |
ವ್ಯಾಳಘ್ನೀ ವ್ಯಾಳಭೂಷಾಂಗೀ ವಿರಜಾ ವೇದನಾಯಿಕಾ || ೬ ||

ವೇದವೇದಾಂತಸಂವೇದ್ಯಾ ವೇದಾಂತಜ್ಞಾನರೂಪಿಣೀ |
ವಿಭಾವರೀ ಚ ವಿಕ್ರಾಂತಾ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರಾ ವಿಧಿಪ್ರಿಯಾ || ೭ ||

ವರಿಷ್ಠಾ ವಿಪ್ರಕೃಷ್ಟಾ ಚ ವಿಪ್ರವರ್ಯಪ್ರಪೂಜಿತಾ |
ವೇದರೂಪಾ ವೇದಮಯೀ ವೇದಮೂರ್ತಿಶ್ಚ ವಲ್ಲಭಾ || ೮ ||

[** ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಗುರುರೂಪೇ ಮಾಂ ಗೃಹ್ಣ ಗೃಹ್ಣ ಐಂ ವದ ವದ ವಾಗ್ವಾದಿನೀ ಸ್ವಾಹಾ **]

ಗೌರೀ ಗುಣವತೀ ಗೋಪ್ಯಾ ಗಂಧರ್ವನಗರಪ್ರಿಯಾ |
ಗುಣಮಾತಾ ಗುಣಾಂತಸ್ಥಾ ಗುರುರೂಪಾ ಗುರುಪ್ರಿಯಾ || ೯ ||

ಗುರುವಿದ್ಯಾ ಗಾನತುಷ್ಟಾ ಗಾಯಕಪ್ರಿಯಕಾರಿಣೀ |
ಗಾಯತ್ರೀ ಗಿರೀಶಾರಾಧ್ಯಾ ಗೀರ್ಗಿರೀಶಪ್ರಿಯಂಕರೀ || ೧೦ ||

ಗಿರಿಜ್ಞಾ ಜ್ಞಾನವಿದ್ಯಾ ಚ ಗಿರಿರೂಪಾ ಗಿರೀಶ್ವರೀ |
ಗೀರ್ಮಾತಾ ಗಣಸಂಸ್ತುತ್ಯಾ ಗಣನೀಯಗುಣಾನ್ವಿತಾ || ೧೧ ||

ಗೂಢರೂಪಾ ಗುಹಾ ಗೋಪ್ಯಾ ಗೋರೂಪಾ ಗೌರ್ಗುಣಾತ್ಮಿಕಾ |
ಗುರ್ವೀ ಗುರ್ವಂಬಿಕಾ ಗುಹ್ಯಾ ಗೇಯಜಾ ಗೃಹನಾಶಿನೀ || ೧೨ ||

ಗೃಹಿಣೀ ಗೃಹದೋಷಘ್ನೀ ಗವಘ್ನೀ ಗುರುವತ್ಸಲಾ |
ಗೃಹಾತ್ಮಿಕಾ ಗೃಹಾರಾಧ್ಯಾ ಗೃಹಬಾಧಾವಿನಾಶಿನೀ || ೧೩ ||

ಗಂಗಾ ಗಿರಿಸುತಾ ಗಮ್ಯಾ ಗಜಯಾನಾ ಗುಹಸ್ತುತಾ |
ಗರುಡಾಸನಸಂಸೇವ್ಯಾ ಗೋಮತೀ ಗುಣಶಾಲಿನೀ || ೧೪ ||

[** ಓಂ ಐಂ ನಮಃ ಶಾರದೇ ಶ್ರೀಂ ಶುದ್ಧೇ ನಮಃ ಶಾರದೇ ವಂ ಐಂ ವದ ವದ ವಾಗ್ವಾದಿನೀ ಸ್ವಾಹಾ **]

ಶಾರದಾ ಶಾಶ್ವತೀ ಶೈವೀ ಶಾಂಕರೀ ಶಂಕರಾತ್ಮಿಕಾ |
ಶ್ರೀಶ್ಶರ್ವಾಣೀ ಶತಘ್ನೀ ಚ ಶರಚ್ಚಂದ್ರನಿಭಾನನಾ || ೧೫ ||

ಶರ್ಮಿಷ್ಠಾ ಶಮನಘ್ನೀ ಚ ಶತಸಾಹಸ್ರರೂಪಿಣೀ |
ಶಿವಾ ಶಂಭುಪ್ರಿಯಾ ಶ್ರದ್ಧಾ ಶ್ರುತಿರೂಪಾ ಶ್ರುತಿಪ್ರಿಯಾ || ೧೬ ||

ಶುಚಿಷ್ಮತೀ ಶರ್ಮಕರೀ ಶುದ್ಧಿದಾ ಶುದ್ಧಿರೂಪಿಣೀ |
ಶಿವಾ ಶಿವಂಕರೀ ಶುದ್ಧಾ ಶಿವಾರಾಧ್ಯಾ ಶಿವಾತ್ಮಿಕಾ || ೧೭ ||

ಶ್ರೀಮತೀ ಶ್ರೀಮಯೀ ಶ್ರಾವ್ಯಾ ಶ್ರುತಿಃ ಶ್ರವಣಗೋಚರಾ |
ಶಾಂತಿಶ್ಶಾಂತಿಕರೀ ಶಾಂತಾ ಶಾಂತಾಚಾರಪ್ರಿಯಂಕರೀ || ೧೮ ||

ಶೀಲಲಭ್ಯಾ ಶೀಲವತೀ ಶ್ರೀಮಾತಾ ಶುಭಕಾರಿಣೀ |
ಶುಭವಾಣೀ ಶುದ್ಧವಿದ್ಯಾ ಶುದ್ಧಚಿತ್ತಪ್ರಪೂಜಿತಾ || ೧೯ ||

ಶ್ರೀಕರೀ ಶ್ರುತಪಾಪಘ್ನೀ ಶುಭಾಕ್ಷೀ ಶುಚಿವಲ್ಲಭಾ |
ಶಿವೇತರಘ್ನೀ ಶಬರೀ ಶ್ರವಣೀಯಗುಣಾನ್ವಿತಾ || ೨೦ ||

ಶಾರೀ ಶಿರೀಷಪುಷ್ಪಾಭಾ ಶಮನಿಷ್ಠಾ ಶಮಾತ್ಮಿಕಾ |
ಶಮಾನ್ವಿತಾ ಶಮಾರಾಧ್ಯಾ ಶಿತಿಕಂಠಪ್ರಪೂಜಿತಾ || ೨೧ ||

ಶುದ್ಧಿಃ ಶುದ್ಧಿಕರೀ ಶ್ರೇಷ್ಠಾ ಶ್ರುತಾನಂತಾ ಶುಭಾವಹಾ |
ಸರಸ್ವತೀ ಚ ಸರ್ವಜ್ಞಾ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಾಯಿನೀ || ೨೨ ||

[** ಓಂ ಐಂ ವದ ವದ ವಾಗ್ವಾದಿನೀ ಸ್ವಾಹಾ **]

ಸರಸ್ವತೀ ಚ ಸಾವಿತ್ರೀ ಸಂಧ್ಯಾ ಸರ್ವೇಪ್ಸಿತಪ್ರದಾ |
ಸರ್ವಾರ್ತಿಘ್ನೀ ಸರ್ವಮಯೀ ಸರ್ವವಿದ್ಯಾಪ್ರದಾಯಿನೀ || ೨೩ ||

ಸರ್ವೇಶ್ವರೀ ಸರ್ವಪುಣ್ಯಾ ಸರ್ಗಸ್ಥಿತ್ಯಂತಕಾರಿಣೀ |
ಸರ್ವಾರಾಧ್ಯಾ ಸರ್ವಮಾತಾ ಸರ್ವದೇವನಿಷೇವಿತಾ || ೨೪ ||

ಸರ್ವೈಶ್ವರ್ಯಪ್ರದಾ ಸತ್ಯಾ ಸತೀ ಸತ್ವಗುಣಾಶ್ರಯಾ |
ಸರ್ವಕ್ರಮಪದಾಕಾರಾ ಸರ್ವದೋಷನಿಷೂದಿನೀ || ೨೫ ||

ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷೀ ಸಹಸ್ರಾಸ್ಯಾ ಸಹಸ್ರಪದಸಂಯುತಾ |
ಸಹಸ್ರಹಸ್ತಾ ಸಾಹಸ್ರಗುಣಾಲಂಕೃತವಿಗ್ರಹಾ || ೨೬ ||

ಸಹಸ್ರಶೀರ್ಷಾ ಸದ್ರೂಪಾ ಸ್ವಧಾ ಸ್ವಾಹಾ ಸುಧಾಮಯೀ |
ಷಡ್ಗ್ರಂಥಿಭೇದಿನೀ ಸೇವ್ಯಾ ಸರ್ವಲೋಕೈಕಪೂಜಿತಾ || ೨೭ ||

ಸ್ತುತ್ಯಾ ಸ್ತುತಿಮಯೀ ಸಾಧ್ಯಾ ಸವಿತೃಪ್ರಿಯಕಾರಿಣೀ |
ಸಂಶಯಚ್ಛೇದಿನೀ ಸಾಂಖ್ಯವೇದ್ಯಾ ಸಂಖ್ಯಾ ಸದೀಶ್ವರೀ || ೨೮ ||

ಸಿದ್ಧಿದಾ ಸಿದ್ಧಸಂಪೂಜ್ಯಾ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಾಯಿನೀ |
ಸರ್ವಜ್ಞಾ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಶ್ಚ ಸರ್ವಸಂಪತ್ಪ್ರದಾಯಿನೀ || ೨೯ ||

ಸರ್ವಾಽಶುಭಘ್ನೀ ಸುಖದಾ ಸುಖಸಂವಿತ್ಸ್ವರೂಪಿಣೀ |
ಸರ್ವಸಂಭಾಷಣೀ ಸರ್ವಜಗತ್ಸಮ್ಮೋಹಿನೀ ತಥಾ || ೩೦ ||

ಸರ್ವಪ್ರಿಯಂಕರೀ ಸರ್ವಶುಭದಾ ಸರ್ವಮಂಗಳಾ |
ಸರ್ವಮಂತ್ರಮಯೀ ಸರ್ವತೀರ್ಥಪುಣ್ಯಫಲಪ್ರದಾ || ೩೧ ||

ಸರ್ವಪುಣ್ಯಮಯೀ ಸರ್ವವ್ಯಾಧಿಘ್ನೀ ಸರ್ವಕಾಮದಾ |
ಸರ್ವವಿಘ್ನಹರೀ ಸರ್ವವಂದಿತಾ ಸರ್ವಮಂಗಳಾ || ೩೨ ||

ಸರ್ವಮಂತ್ರಕರೀ ಸರ್ವಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಸರ್ವಗುಣಾನ್ವಿತಾ |
ಸರ್ವಾನಂದಮಯೀ ಸರ್ವಜ್ಞಾನದಾ ಸತ್ಯನಾಯಿಕಾ || ೩೩ ||

ಸರ್ವಜ್ಞಾನಮಯೀ ಸರ್ವರಾಜ್ಯದಾ ಸರ್ವಮುಕ್ತಿದಾ |
ಸುಪ್ರಭಾ ಸರ್ವದಾ ಸರ್ವಾ ಸರ್ವಲೋಕವಶಂಕರೀ || ೩೪ ||

ಸುಭಗಾ ಸುಂದರೀ ಸಿದ್ಧಾ ಸಿದ್ಧಾಂಬಾ ಸಿದ್ಧಮಾತೃಕಾ |
ಸಿದ್ಧಮಾತಾ ಸಿದ್ಧವಿದ್ಯಾ ಸಿದ್ಧೇಶೀ ಸಿದ್ಧರೂಪಿಣೀ || ೩೫ ||

ಸುರೂಪಿಣೀ ಸುಖಮಯೀ ಸೇವಕಪ್ರಿಯಕಾರಿಣೀ |
ಸ್ವಾಮಿನೀ ಸರ್ವದಾ ಸೇವ್ಯಾ ಸ್ಥೂಲಸೂಕ್ಷ್ಮಾಪರಾಂಬಿಕಾ || ೩೬ ||

ಸಾರರೂಪಾ ಸರೋರೂಪಾ ಸತ್ಯಭೂತಾ ಸಮಾಶ್ರಯಾ |
ಸಿತಾಽಸಿತಾ ಸರೋಜಾಕ್ಷೀ ಸರೋಜಾಸನವಲ್ಲಭಾ || ೩೭ ||

ಸರೋರುಹಾಭಾ ಸರ್ವಾಂಗೀ ಸುರೇಂದ್ರಾದಿಪ್ರಪೂಜಿತಾ |

[** ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಐಂ ಮಹಾಸರಸ್ವತಿ ಸಾರಸ್ವತಪ್ರದೇ ಐಂ ವದ ವದ ವಾಗ್ವಾದಿನೀ ಸ್ವಾಹಾ **]

ಮಹಾದೇವೀ ಮಹೇಶಾನೀ ಮಹಾಸಾರಸ್ವತಪ್ರದಾ || ೩೮ ||

ಮಹಾಸರಸ್ವತೀ ಮುಕ್ತಾ ಮುಕ್ತಿದಾ ಮೋಹನಾಶಿನೀ |
ಮಹೇಶ್ವರೀ ಮಹಾನಂದಾ ಮಹಾಮಂತ್ರಮಯೀ ಮಹೀ || ೩೯ ||

ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಮಹಾವಿದ್ಯಾ ಮಾತಾ ಮಂದರವಾಸಿನೀ |
ಮಂತ್ರಗಮ್ಯಾ ಮಂತ್ರಮಾತಾ ಮಹಾಮಂತ್ರಫಲಪ್ರದಾ || ೪೦ ||

ಮಹಾಮುಕ್ತಿರ್ಮಹಾನಿತ್ಯಾ ಮಹಾಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಾಯಿನೀ |
ಮಹಾಸಿದ್ಧಾ ಮಹಾಮಾತಾ ಮಹದಾಕಾರಸಂಯುತಾ || ೪೧ ||

ಮಹೀ ಮಹೇಶ್ವರೀ ಮೂರ್ತಿರ್ಮೋಕ್ಷದಾ ಮಣಿಭೂಷಣಾ |
ಮೇನಕಾ ಮಾನಿನೀ ಮಾನ್ಯಾ ಮೃತ್ಯುಘ್ನೀ ಮೇರುರೂಪಿಣೀ || ೪೨ ||

ಮದಿರಾಕ್ಷೀ ಮದಾವಾಸಾ ಮಖರೂಪಾ ಮಖೇಶ್ವರೀ |
ಮಹಾಮೋಹಾ ಮಹಾಮಾಯಾ ಮಾತೄಣಾಂ ಮೂರ್ಧ್ನಿಸಂಸ್ಥಿತಾ || ೪೩ ||

ಮಹಾಪುಣ್ಯಾ ಮುದಾವಾಸಾ ಮಹಾಸಂಪತ್ಪ್ರದಾಯಿನೀ |
ಮಣಿಪೂರೈಕನಿಲಯಾ ಮಧುರೂಪಾ ಮದೋತ್ಕಟಾ || ೪೪ ||

ಮಹಾಸೂಕ್ಷ್ಮಾ ಮಹಾಶಾಂತಾ ಮಹಾಶಾಂತಿಪ್ರದಾಯಿನೀ |
ಮುನಿಸ್ತುತಾ ಮೋಹಹಂತ್ರೀ ಮಾಧವೀ ಮಾಧವಪ್ರಿಯಾ || ೪೫ ||

ಮಾ ಮಹಾದೇವಸಂಸ್ತುತ್ಯಾ ಮಹಿಷೀಗಣಪೂಜಿತಾ |
ಮೃಷ್ಟಾನ್ನದಾ ಚ ಮಾಹೇಂದ್ರೀ ಮಹೇಂದ್ರಪದದಾಯಿನೀ || ೪೬ ||

ಮತಿರ್ಮತಿಪ್ರದಾ ಮೇಧಾ ಮರ್ತ್ಯಲೋಕನಿವಾಸಿನೀ |
ಮುಖ್ಯಾ ಮಹಾನಿವಾಸಾ ಚ ಮಹಾಭಾಗ್ಯಜನಾಶ್ರಿತಾ || ೪೭ ||

ಮಹಿಳಾ ಮಹಿಮಾ ಮೃತ್ಯುಹಾರೀ ಮೇಧಾಪ್ರದಾಯಿನೀ |
ಮೇಧ್ಯಾ ಮಹಾವೇಗವತೀ ಮಹಾಮೋಕ್ಷಫಲಪ್ರದಾ || ೪೮ ||

ಮಹಾಪ್ರಭಾಭಾ ಮಹತೀ ಮಹಾದೇವಪ್ರಿಯಂಕರೀ |
ಮಹಾಪೋಷಾ ಮಹರ್ಥಿಶ್ಚ ಮುಕ್ತಾಹಾರವಿಭೂಷಣಾ || ೪೯ ||

ಮಾಣಿಕ್ಯಭೂಷಣಾ ಮಂತ್ರಾ ಮುಖ್ಯಚಂದ್ರಾರ್ಧಶೇಖರಾ |
ಮನೋರೂಪಾ ಮನಶ್ಶುದ್ಧಿಃ ಮನಶ್ಶುದ್ಧಿಪ್ರದಾಯಿನೀ || ೫೦ ||

ಮಹಾಕಾರುಣ್ಯಸಂಪೂರ್ಣಾ ಮನೋನಮನವಂದಿತಾ |
ಮಹಾಪಾತಕಜಾಲಘ್ನೀ ಮುಕ್ತಿದಾ ಮುಕ್ತಭೂಷಣಾ || ೫೧ ||

ಮನೋನ್ಮನೀ ಮಹಾಸ್ಥೂಲಾ ಮಹಾಕ್ರತುಫಲಪ್ರದಾ |
ಮಹಾಪುಣ್ಯಫಲಪ್ರಾಪ್ಯಾ ಮಾಯಾತ್ರಿಪುರನಾಶಿನೀ || ೫೨ ||

ಮಹಾನಸಾ ಮಹಾಮೇಧಾ ಮಹಾಮೋದಾ ಮಹೇಶ್ವರೀ |
ಮಾಲಾಧರೀ ಮಹೋಪಾಯಾ ಮಹಾತೀರ್ಥಫಲಪ್ರದಾ || ೫೩ ||

ಮಹಾಮಂಗಳಸಂಪೂರ್ಣಾ ಮಹಾದಾರಿದ್ರ್ಯನಾಶಿನೀ |
ಮಹಾಮಖಾ ಮಹಾಮೇಘಾ ಮಹಾಕಾಳೀ ಮಹಾಪ್ರಿಯಾ || ೫೪ ||

ಮಹಾಭೂಷಾ ಮಹಾದೇಹಾ ಮಹಾರಾಜ್ಞೀ ಮುದಾಲಯಾ |

[** ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಐಂ ನಮೋ ಭಗವತಿ ಐಂ ವದ ವದ ವಾಗ್ವಾದಿನೀ ಸ್ವಾಹಾ **]

ಭೂರಿದಾ ಭಾಗ್ಯದಾ ಭೋಗ್ಯಾ ಭೋಗ್ಯದಾ ಭೋಗದಾಯಿನೀ || ೫೫ ||

ಭವಾನೀ ಭೂತಿದಾ ಭೂತಿಃ ಭೂಮಿರ್ಭೂಮಿಸುನಾಯಿಕಾ |
ಭೂತಧಾತ್ರೀ ಭಯಹರೀ ಭಕ್ತಸಾರಸ್ವತಪ್ರದಾ || ೫೬ ||

ಭುಕ್ತಿರ್ಭುಕ್ತಿಪ್ರದಾ ಭೋಕ್ತ್ರೀ ಭಕ್ತಿರ್ಭಕ್ತಿಪ್ರದಾಯಿನೀ |
ಭಕ್ತಸಾಯುಜ್ಯದಾ ಭಕ್ತಸ್ವರ್ಗದಾ ಭಕ್ತರಾಜ್ಯದಾ || ೫೭ ||

ಭಾಗೀರಥೀ ಭವಾರಾಧ್ಯಾ ಭಾಗ್ಯಾಸಜ್ಜನಪೂಜಿತಾ |
ಭವಸ್ತುತ್ಯಾ ಭಾನುಮತೀ ಭವಸಾಗರತಾರಿಣೀ || ೫೮ ||

ಭೂತಿರ್ಭೂಷಾ ಚ ಭೂತೇಶೀ ಭಾಲಲೋಚನಪೂಜಿತಾ |
ಭೂತಾ ಭವ್ಯಾ ಭವಿಷ್ಯಾ ಚ ಭವವಿದ್ಯಾ ಭವಾತ್ಮಿಕಾ || ೫೯ ||

ಬಾಧಾಪಹಾರಿಣೀ ಬಂಧುರೂಪಾ ಭುವನಪೂಜಿತಾ |
ಭವಘ್ನೀ ಭಕ್ತಿಲಭ್ಯಾ ಚ ಭಕ್ತರಕ್ಷಣತತ್ಪರಾ || ೬೦ ||

ಭಕ್ತಾರ್ತಿಶಮನೀ ಭಾಗ್ಯಾ ಭೋಗದಾನಕೃತೋದ್ಯಮಾ |
ಭುಜಂಗಭೂಷಣಾ ಭೀಮಾ ಭೀಮಾಕ್ಷೀ ಭೀಮರೂಪಿಣೀ || ೬೧ ||

ಭಾವಿನೀ ಭ್ರಾತೃರೂಪಾ ಚ ಭಾರತೀ ಭವನಾಯಿಕಾ |
ಭಾಷಾ ಭಾಷಾವತೀ ಭೀಷ್ಮಾ ಭೈರವೀ ಭೈರವಪ್ರಿಯಾ || ೬೨ ||

ಭೂತಿರ್ಭಾಸಿತಸರ್ವಾಂಗೀ ಭೂತಿದಾ ಭೂತಿನಾಯಿಕಾ |
ಭಾಸ್ವತೀ ಭಗಮಾಲಾ ಚ ಭಿಕ್ಷಾದಾನಕೃತೋದ್ಯಮಾ || ೬೩ ||

ಭಿಕ್ಷುರೂಪಾ ಭಕ್ತಿಕರೀ ಭಕ್ತಲಕ್ಷ್ಮೀಪ್ರದಾಯಿನೀ |
ಭ್ರಾಂತಿಘ್ನಾ ಭ್ರಾಂತಿರೂಪಾ ಚ ಭೂತಿದಾ ಭೂತಿಕಾರಿಣೀ || ೬೪ ||

ಭಿಕ್ಷಣೀಯಾ ಭಿಕ್ಷುಮಾತಾ ಭಾಗ್ಯವದ್ದೃಷ್ಟಿಗೋಚರಾ |
ಭೋಗವತೀ ಭೋಗರೂಪಾ ಭೋಗಮೋಕ್ಷಫಲಪ್ರದಾ || ೬೫ ||

ಭೋಗಶ್ರಾಂತಾ ಭಾಗ್ಯವತೀ ಭಕ್ತಾಘೌಘವಿನಾಶಿನೀ |

[** ಓಂ ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ಬಾಲೇ ಬ್ರಾಹ್ಮೀ ಬ್ರಹ್ಮಪತ್ನೀ ಐಂ ವದ ವದ ವಾಗ್ವಾದಿನೀ ಸ್ವಾಹಾ **]

ಬ್ರಾಹ್ಮೀ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪಾ ಚ ಬೃಹತೀ ಬ್ರಹ್ಮವಲ್ಲಭಾ || ೬೬ ||

ಬ್ರಹ್ಮದಾ ಬ್ರಹ್ಮಮಾತಾ ಚ ಬ್ರಹ್ಮಾಣೀ ಬ್ರಹ್ಮದಾಯಿನೀ |
ಬ್ರಹ್ಮೇಶೀ ಬ್ರಹ್ಮಸಂಸ್ತುತ್ಯಾ ಬ್ರಹ್ಮವೇದ್ಯಾ ಬುಧಪ್ರಿಯಾ || ೬೭ ||

ಬಾಲೇಂದುಶೇಖರಾ ಬಾಲಾ ಬಲಿಪೂಜಾಕರಪ್ರಿಯಾ |
ಬಲದಾ ಬಿಂದುರೂಪಾ ಚ ಬಾಲಸೂರ್ಯಸಮಪ್ರಭಾ || ೬೮ ||

ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಾ ಬ್ರಹ್ಮಮಯೀ ಬ್ರಧ್ನಮಂಡಲಮಧ್ಯಗಾ |
ಬ್ರಹ್ಮಾಣೀ ಬುದ್ಧಿದಾ ಬುದ್ಧಿರ್ಬುದ್ಧಿರೂಪಾ ಬುಧೇಶ್ವರೀ || ೬೯ ||

ಬಂಧಕ್ಷಯಕರೀ ಬಾಧಾನಾಶಿನೀ ಬಂಧುರೂಪಿಣೀ |
ಬಿಂದ್ವಾಲಯಾ ಬಿಂದುಭೂಷಾ ಬಿಂದುನಾದಸಮನ್ವಿತಾ || ೭೦ ||

ಬೀಜರೂಪಾ ಬೀಜಮಾತಾ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾ ಬ್ರಹ್ಮಕಾರಿಣೀ |
ಬಹುರೂಪಾ ಬಲವತೀ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣೀ || ೭೧ ||

ಬ್ರಹ್ಮಸ್ತುತ್ಯಾ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಾಧಿಪವಲ್ಲಭಾ |
ಬ್ರಹ್ಮೇಶವಿಷ್ಣುರೂಪಾ ಚ ಬ್ರಹ್ಮವಿಷ್ಣ್ವೀಶಸಂಸ್ಥಿತಾ || ೭೨ ||

ಬುದ್ಧಿರೂಪಾ ಬುಧೇಶಾನೀ ಬಂಧೀ ಬಂಧವಿಮೋಚನೀ |

[** ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಐಂ ಅಂ ಆಂ ಇಂ ಈಂ ಉಂ ಊಂ ಋಂ ೠಂ ~ಲುಂ ~ಲೂಂ ಏಂ ಐಂ ಓಂ ಔಂ ಕಂ ಖಂ ಗಂ ಘಂ ಙಂ ಚಂ ಛಂ ಜಂ ಝಂ ಞಂ ಟಂ ಠಂ ಡಂ ಢಂ ಣಂ ತಂ ಥಂ ದಂ ಧಂ ನಂ ಪಂ ಫಂ ಬಂ ಭಂ ಮಂ ಯಂ ರಂ ಲಂ ವಂ ಶಂ ಷಂ ಸಂ ಹಂ ಳಂ ಕ್ಷಂ ಅಕ್ಷಮಾಲೇ ಅಕ್ಷರಮಾಲಿಕಾ ಸಮಲಂಕೃತೇ ವದ ವದ ವಾಗ್ವಾದಿನೀ ಸ್ವಾಹಾ **]

ಅಕ್ಷಮಾಲಾಽಕ್ಷರಾಕಾರಾಽಕ್ಷರಾಽಕ್ಷರಫಲಪ್ರದಾ || ೭೩ ||

ಅನಂತಾಽನಂದಸುಖದಾಽನಂತಚಂದ್ರನಿಭಾನನಾ |
ಅನಂತಮಹಿಮಾಽಘೋರಾನಂತಗಂಭೀರಸಮ್ಮಿತಾ || ೭೪ ||

ಅದೃಷ್ಟಾಽದೃಷ್ಟದಾಽನಂತಾದೃಷ್ಟಭಾಗ್ಯಫಲಪ್ರದಾ |
ಅರುಂಧತ್ಯವ್ಯಯೀನಾಥಾಽನೇಕಸದ್ಗುಣಸಂಯುತಾ || ೭೫ ||

ಅನೇಕಭೂಷಣಾಽದೃಶ್ಯಾಽನೇಕಲೇಖನಿಷೇವಿತಾ |
ಅನಂತಾಽನಂತಸುಖದಾಽಘೋರಾಽಘೋರಸ್ವರೂಪಿಣೀ || ೭೬ ||

ಅಶೇಷದೇವತಾರೂಪಾಽಮೃತರೂಪಾಽಮೃತೇಶ್ವರೀ |
ಅನವದ್ಯಾಽನೇಕಹಸ್ತಾಽನೇಕಮಾಣಿಕ್ಯಭೂಷಣಾ || ೭೭ ||

ಅನೇಕವಿಘ್ನಸಂಹರ್ತ್ರೀ ತ್ವನೇಕಾಭರಣಾನ್ವಿತಾ |
ಅವಿದ್ಯಾಜ್ಞಾನಸಂಹರ್ತ್ರೀ ಹ್ಯವಿದ್ಯಾಜಾಲನಾಶಿನೀ || ೭೮ ||

ಅಭಿರೂಪಾನವದ್ಯಾಂಗೀ ಹ್ಯಪ್ರತರ್ಕ್ಯಗತಿಪ್ರದಾ |
ಅಕಳಂಕರೂಪಿಣೀ ಚ ಹ್ಯನುಗ್ರಹಪರಾಯಣಾ || ೭೯ ||

ಅಂಬರಸ್ಥಾಽಂಬರಮಯಾಽಂಬರಮಾಲಾಽಂಬುಜೇಕ್ಷಣಾ |
ಅಂಬಿಕಾಽಬ್ಜಕರಾಽಬ್ಜಸ್ಥಾಽಂಶುಮತ್ಯಽಂಶುಶತಾನ್ವಿತಾ || ೮೦ ||

ಅಂಬುಜಾಽನವರಾಽಖಂಡಾಽಂಬುಜಾಸನಮಹಾಪ್ರಿಯಾ |
ಅಜರಾಽಮರಸಂಸೇವ್ಯಾಽಜರಸೇವಿತಪದ್ಯುಗಾ || ೮೧ ||

ಅತುಲಾರ್ಥಪ್ರದಾಽರ್ಥೈಕ್ಯಾಽತ್ಯುದಾರಾತ್ವಭಯಾನ್ವಿತಾ |
ಅನಾಥವತ್ಸಲಾಽನಂತಪ್ರಿಯಾಽನಂತೇಪ್ಸಿತಪ್ರದಾ || ೮೨ ||

ಅಂಬುಜಾಕ್ಷ್ಯಂಬುರೂಪಾಽಂಬುಜಾತೋದ್ಭವಮಹಾಪ್ರಿಯಾ |
ಅಖಂಡಾ ತ್ವಮರಸ್ತುತ್ಯಾಽಮರನಾಯಕಪೂಜಿತಾ || ೮೩ ||

ಅಜೇಯಾ ತ್ವಜಸಂಕಾಶಾಽಜ್ಞಾನನಾಶಿನ್ಯಭೀಷ್ಟದಾ |
ಅಕ್ತಾಘನೇನ ಚಾಽಸ್ತ್ರೇಶೀ ಹ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀನಾಶಿನೀ ತಥಾ || ೮೪ ||

ಅನಂತಸಾರಾಽನಂತಶ್ರೀರನಂತವಿಧಿಪೂಜಿತಾ |
ಅಭೀಷ್ಟಾಮರ್ತ್ಯಸಂಪೂಜ್ಯಾ ಹ್ಯಸ್ತೋದಯವಿವರ್ಜಿತಾ || ೮೫ ||

ಆಸ್ತಿಕಸ್ವಾಂತನಿಲಯಾಽಸ್ತ್ರರೂಪಾಽಸ್ತ್ರವತೀ ತಥಾ |
ಅಸ್ಖಲತ್ಯಸ್ಖಲದ್ರೂಪಾಽಸ್ಖಲದ್ವಿದ್ಯಾಪ್ರದಾಯಿನೀ || ೮೬ ||

ಅಸ್ಖಲತ್ಸಿದ್ಧಿದಾಽಽನಂದಾಽಂಬುಜಾತಾಽಽಮರನಾಯಿಕಾ |
ಅಮೇಯಾಽಶೇಷಪಾಪಘ್ನ್ಯಕ್ಷಯಸಾರಸ್ವತಪ್ರದಾ || ೮೭ ||

[** ಓಂ ಜ್ಯಾಂ ಹ್ರೀಂ ಜಯ ಜಯ ಜಗನ್ಮಾತಃ ಐಂ ವದ ವದ ವಾಗ್ವಾದಿನೀ ಸ್ವಾಹಾ **]

ಜಯಾ ಜಯಂತೀ ಜಯದಾ ಜನ್ಮಕರ್ಮವಿವರ್ಜಿತಾ |
ಜಗತ್ಪ್ರಿಯಾ ಜಗನ್ಮಾತಾ ಜಗದೀಶ್ವರವಲ್ಲಭಾ || ೮೮ ||

ಜಾತಿರ್ಜಯಾ ಜಿತಾಮಿತ್ರಾ ಜಪ್ಯಾ ಜಪನಕಾರಿಣೀ |
ಜೀವನೀ ಜೀವನಿಲಯಾ ಜೀವಾಖ್ಯಾ ಜೀವಧಾರಿಣೀ || ೮೯ ||

ಜಾಹ್ನವೀ ಜ್ಯಾ ಜಪವತೀ ಜಾತಿರೂಪಾ ಜಯಪ್ರದಾ |
ಜನಾರ್ದನಪ್ರಿಯಕರೀ ಜೋಷನೀಯಾ ಜಗತ್ಸ್ಥಿತಾ || ೯೦ ||

ಜಗಜ್ಜ್ಯೇಷ್ಠಾ ಜಗನ್ಮಾಯಾ ಜೀವನತ್ರಾಣಕಾರಿಣೀ |
ಜೀವಾತುಲತಿಕಾ ಜೀವಜನ್ಮೀ ಜನ್ಮನಿಬರ್ಹಣೀ || ೯೧ ||

ಜಾಡ್ಯವಿಧ್ವಂಸನಕರೀ ಜಗದ್ಯೋನಿರ್ಜಯಾತ್ಮಿಕಾ |
ಜಗದಾನಂದಜನನೀ ಜಂಬೂಶ್ಚ ಜಲಜೇಕ್ಷಣಾ || ೯೨ ||

ಜಯಂತೀ ಜಂಗಪೂಗಘ್ನೀ ಜನಿತಜ್ಞಾನವಿಗ್ರಹಾ |
ಜಟಾ ಜಟಾವತೀ ಜಪ್ಯಾ ಜಪಕರ್ತೃಪ್ರಿಯಂಕರೀ || ೯೩ ||

ಜಪಕೃತ್ಪಾಪಸಂಹರ್ತ್ರೀ ಜಪಕೃತ್ಫಲದಾಯಿನೀ |
ಜಪಾಪುಷ್ಪಸಮಪ್ರಖ್ಯಾ ಜಪಾಕುಸುಮಧಾರಿಣೀ || ೯೪ ||

ಜನನೀ ಜನ್ಮರಹಿತಾ ಜ್ಯೋತಿರ್ವೃತ್ಯಭಿದಾಯಿನೀ |
ಜಟಾಜೂಟನಚಂದ್ರಾರ್ಧಾ ಜಗತ್ಸೃಷ್ಟಿಕರೀ ತಥಾ || ೯೫ ||

ಜಗತ್ತ್ರಾಣಕರೀ ಜಾಡ್ಯಧ್ವಂಸಕರ್ತ್ರೀ ಜಯೇಶ್ವರೀ |
ಜಗದ್ಬೀಜಾ ಜಯಾವಾಸಾ ಜನ್ಮಭೂರ್ಜನ್ಮನಾಶಿನೀ || ೯೬ ||

ಜನ್ಮಾಂತ್ಯರಹಿತಾ ಜೈತ್ರೀ ಜಗದ್ಯೋನಿರ್ಜಪಾತ್ಮಿಕಾ |
ಜಯಲಕ್ಷಣಸಂಪೂರ್ಣಾ ಜಯದಾನಕೃತೋದ್ಯಮಾ || ೯೭ ||

ಜಂಭರಾದ್ಯಾದಿಸಂಸ್ತುತ್ಯಾ ಜಂಭಾರಿಫಲದಾಯಿನೀ |
ಜಗತ್ತ್ರಯಹಿತಾ ಜ್ಯೇಷ್ಠಾ ಜಗತ್ತ್ರಯವಶಂಕರೀ || ೯೮ ||

ಜಗತ್ತ್ರಯಾಂಬಾ ಜಗತೀ ಜ್ವಾಲಾ ಜ್ವಾಲಿತಲೋಚನಾ |
ಜ್ವಾಲಿನೀ ಜ್ವಲನಾಭಾಸಾ ಜ್ವಲಂತೀ ಜ್ವಲನಾತ್ಮಿಕಾ || ೯೯ ||

ಜಿತಾರಾತಿಸುರಸ್ತುತ್ಯಾ ಜಿತಕ್ರೋಧಾ ಜಿತೇಂದ್ರಿಯಾ |
ಜರಾಮರಣಶೂನ್ಯಾ ಚ ಜನಿತ್ರೀ ಜನ್ಮನಾಶಿನೀ || ೧೦೦ ||

ಜಲಜಾಭಾ ಜಲಮಯೀ ಜಲಜಾಸನವಲ್ಲಭಾ |
ಜಲಜಸ್ಥಾ ಜಪಾರಾಧ್ಯಾ ಜನಮಂಗಳಕಾರಿಣೀ || ೧೦೧ ||

[** ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ಕಲ್ಯಾಣೀ ಕಾಮಧಾರಿಣೀ ವದ ವದ ವಾಗ್ವಾದಿನೀ ಸ್ವಾಹಾ **]

ಕಾಮಿನೀ ಕಾಮರೂಪಾ ಚ ಕಾಮ್ಯಾ ಕಾಮ್ಯಪ್ರದಾಯಿನೀ |
ಕಮೌಳೀ ಕಾಮದಾ ಕರ್ತ್ರೀ ಕ್ರತುಕರ್ಮಫಲಪ್ರದಾ || ೧೦೨ ||

ಕೃತಘ್ನಘ್ನೀ ಕ್ರಿಯಾರೂಪಾ ಕಾರ್ಯಕಾರಣರೂಪಿಣೀ |
ಕಂಜಾಕ್ಷೀ ಕರುಣಾರೂಪಾ ಕೇವಲಾಮರಸೇವಿತಾ || ೧೦೩ ||

ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಿಣೀ ಕಾಂತಾ ಕಾಂತಿದಾ ಕಾಂತಿರೂಪಿಣೀ |
ಕಮಲಾ ಕಮಲಾವಾಸಾ ಕಮಲೋತ್ಪಲಮಾಲಿನೀ || ೧೦೪ ||

ಕುಮುದ್ವತೀ ಚ ಕಲ್ಯಾಣೀ ಕಾಂತಿಃ ಕಾಮೇಶವಲ್ಲಭಾ |
ಕಾಮೇಶ್ವರೀ ಕಮಲಿನೀ ಕಾಮದಾ ಕಾಮಬಂಧಿನೀ || ೧೦೫ ||

ಕಾಮಧೇನುಃ ಕಾಂಚನಾಕ್ಷೀ ಕಾಂಚನಾಭಾ ಕಳಾನಿಧಿಃ |
ಕ್ರಿಯಾ ಕೀರ್ತಿಕರೀ ಕೀರ್ತಿಃ ಕ್ರತುಶ್ರೇಷ್ಠಾ ಕೃತೇಶ್ವರೀ || ೧೦೬ ||

ಕ್ರತುಸರ್ವಕ್ರಿಯಾಸ್ತುತ್ಯಾ ಕ್ರತುಕೃತ್ಪ್ರಿಯಕಾರಿಣೀ |
ಕ್ಲೇಶನಾಶಕರೀ ಕರ್ತ್ರೀ ಕರ್ಮದಾ ಕರ್ಮಬಂಧಿನೀ || ೧೦೭ ||

ಕರ್ಮಬಂಧಹರೀ ಕೃಷ್ಟಾ ಕ್ಲಮಘ್ನೀ ಕಂಜಲೋಚನಾ |
ಕಂದರ್ಪಜನನೀ ಕಾಂತಾ ಕರುಣಾ ಕರುಣಾವತೀ || ೧೦೮ ||

ಕ್ಲೀಂಕಾರಿಣೀ ಕೃಪಾಕಾರಾ ಕೃಪಾಸಿಂಧುಃ ಕೃಪಾವತೀ |
ಕರುಣಾರ್ದ್ರಾ ಕೀರ್ತಿಕರೀ ಕಲ್ಮಷಘ್ನೀ ಕ್ರಿಯಾಕರೀ || ೧೦೯ ||

ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿಃ ಕಾಮರೂಪಾ ಕಮಲೋತ್ಪಲಗಂಧಿನೀ |
ಕಳಾ ಕಳಾವತೀ ಕೂರ್ಮೀ ಕೂಟಸ್ಥಾ ಕಂಜಸಂಸ್ಥಿತಾ || ೧೧೦ ||

ಕಾಳಿಕಾ ಕಲ್ಮಷಘ್ನೀ ಚ ಕಮನೀಯಜಟಾನ್ವಿತಾ |
ಕರಪದ್ಮಾ ಕರಾಭೀಷ್ಟಪ್ರದಾ ಕ್ರತುಫಲಪ್ರದಾ || ೧೧೧ ||

ಕೌಶಿಕೀ ಕೋಶದಾ ಕಾವ್ಯಾ ಕರ್ತ್ರೀ ಕೋಶೇಶ್ವರೀ ಕೃಶಾ |
ಕೂರ್ಮಯಾನಾ ಕಲ್ಪಲತಾ ಕಾಲಕೂಟವಿನಾಶಿನೀ || ೧೧೨ ||

ಕಲ್ಪೋದ್ಯಾನವತೀ ಕಲ್ಪವನಸ್ಥಾ ಕಲ್ಪಕಾರಿಣೀ |
ಕದಂಬಕುಸುಮಾಭಾಸಾ ಕದಂಬಕುಸುಮಪ್ರಿಯಾ || ೧೧೩ ||

ಕದಂಬೋದ್ಯಾನಮಧ್ಯಸ್ಥಾ ಕೀರ್ತಿದಾ ಕೀರ್ತಿಭೂಷಣಾ |
ಕುಲಮಾತಾ ಕುಲಾವಾಸಾ ಕುಲಾಚಾರಪ್ರಿಯಂಕರೀ || ೧೧೪ ||

ಕುಲನಾಥಾ ಕಾಮಕಳಾ ಕಳಾನಾಥಾ ಕಳೇಶ್ವರೀ |
ಕುಂದಮಂದಾರಪುಷ್ಪಾಭಾ ಕಪರ್ದಸ್ಥಿತಚಂದ್ರಿಕಾ || ೧೧೫ ||

ಕವಿತ್ವದಾ ಕಾಮ್ಯಮಾತಾ ಕವಿಮಾತಾ ಕಳಾಪ್ರದಾ |

[** ಓಂ ಸೌಃ ಕ್ಲೀಂ ಐಂ ತತೋ ವದ ವದ ವಾಗ್ವಾದಿನೀ ಸ್ವಾಹಾ **]

ತರುಣೀ ತರುಣೀತಾತಾ ತಾರಾಧಿಪಸಮಾನನಾ || ೧೧೬ ||

ತೃಪ್ತಿಸ್ತೃಪ್ತಿಪ್ರದಾ ತರ್ಕ್ಯಾ ತಪನೀ ತಾಪಿನೀ ತಥಾ |
ತರ್ಪಣೀ ತೀರ್ಥರೂಪಾ ಚ ತ್ರಿಪದಾ ತ್ರಿದಶೇಶ್ವರೀ || ೧೧೭ ||

ತ್ರಿದಿವೇಶೀ ತ್ರಿಜನನೀ ತ್ರಿಮಾತಾ ತ್ರ್ಯಂಬಕೇಶ್ವರೀ |
ತ್ರಿಪುರಾ ತ್ರಿಪುರೇಶಾನೀ ತ್ರ್ಯಂಬಕಾ ತ್ರಿಪುರಾಂಬಿಕಾ || ೧೧೮ ||

ತ್ರಿಪುರಶ್ರೀಸ್ತ್ರಯೀರೂಪಾ ತ್ರಯೀವೇದ್ಯಾ ತ್ರಯೀಶ್ವರೀ |
ತ್ರಯ್ಯಂತವೇದಿನೀ ತಾಮ್ರಾ ತಾಪತ್ರಿತಯಹಾರಿಣೀ || ೧೧೯ ||

ತಮಾಲಸದೃಶೀ ತ್ರಾತಾ ತರುಣಾದಿತ್ಯಸನ್ನಿಭಾ |
ತ್ರೈಲೋಕ್ಯವ್ಯಾಪಿನೀ ತೃಪ್ತಾ ತೃಪ್ತಿಕೃತ್ತತ್ತ್ವರೂಪಿಣೀ || ೧೨೦ ||

ತುರ್ಯಾ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಸಂಸ್ತುತ್ಯಾ ತ್ರಿಗುಣಾ ತ್ರಿಗುಣೇಶ್ವರೀ |
ತ್ರಿಪುರಘ್ನೀ ತ್ರಿಮಾತಾ ಚ ತ್ರ್ಯಂಬಕಾ ತ್ರಿಗುಣಾನ್ವಿತಾ || ೧೨೧ ||

ತೃಷ್ಣಾಚ್ಛೇದಕರೀ ತೃಪ್ತಾ ತೀಕ್ಷ್ಣಾ ತೀಕ್ಷ್ಣಸ್ವರೂಪಿಣೀ |
ತುಲಾ ತುಲಾದಿರಹಿತಾ ತತ್ತದ್ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪಿಣೀ || ೧೨೨ ||

ತ್ರಾಣಕರ್ತ್ರೀ ತ್ರಿಪಾಪಘ್ನೀ ತ್ರಿದಶಾ ತ್ರಿದಶಾನ್ವಿತಾ |
ತಥ್ಯಾ ತ್ರಿಶಕ್ತಿಸ್ತ್ರಿಪದಾ ತುರ್ಯಾ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಸುಂದರೀ || ೧೨೩ ||

ತೇಜಸ್ಕರೀ ತ್ರಿಮೂರ್ತ್ಯಾದ್ಯಾ ತೇಜೋರೂಪಾ ತ್ರಿಧಾಮತಾ |
ತ್ರಿಚಕ್ರಕರ್ತ್ರೀ ತ್ರಿಭಗಾ ತುರ್ಯಾತೀತಫಲಪ್ರದಾ || ೧೨೪ ||

ತೇಜಸ್ವಿನೀ ತಾಪಹಾರೀ ತಾಪೋಪಪ್ಲವನಾಶಿನೀ |
ತೇಜೋಗರ್ಭಾ ತಪಸ್ಸಾರಾ ತ್ರಿಪುರಾರಿಪ್ರಿಯಂಕರೀ || ೧೨೫ ||

ತನ್ವೀ ತಾಪಸಸಂತುಷ್ಟಾ ತಪನಾಂಗಜಭೀತಿನುತ್ |
ತ್ರಿಲೋಚನಾ ತ್ರಿಮಾರ್ಗಾ ಚ ತೃತೀಯಾ ತ್ರಿದಶಸ್ತುತಾ || ೧೨೬ ||

ತ್ರಿಸುಂದರೀ ತ್ರಿಪಥಗಾ ತುರೀಯಪದದಾಯಿನೀ |

[** ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಐಂ ನಮಶ್ಶುದ್ಧಫಲದೇ ಐಂ ವದ ವದ ವಾಗ್ವಾದಿನೀ ಸ್ವಾಹಾ **]

ಶುಭಾ ಶುಭಾವತೀ ಶಾಂತಾ ಶಾಂತಿದಾ ಶುಭದಾಯಿನೀ || ೧೨೭ ||

ಶೀತಲಾ ಶೂಲಿನೀ ಶೀತಾ ಶ್ರೀಮತೀ ಚ ಶುಭಾನ್ವಿತಾ |

[** ಓಂ ಐಂ ಯಾಂ ಯೀಂ ಯೂಂ ಯೈಂ ಯೌಂ ಯಃ ಐಂ ವದ ವದ ವಾಗ್ವಾದಿನೀ ಸ್ವಾಹಾ **]

ಯೋಗಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಾ ಯೋಗ್ಯಾ ಯಜ್ಞೇನಪರಿಪೂರಿತಾ || ೧೨೮ ||

ಯಜ್ಞಾ ಯಜ್ಞಮಯೀ ಯಕ್ಷೀ ಯಕ್ಷಿಣೀ ಯಕ್ಷಿವಲ್ಲಭಾ |
ಯಜ್ಞಪ್ರಿಯಾ ಯಜ್ಞಪೂಜ್ಯಾ ಯಜ್ಞತುಷ್ಟಾ ಯಮಸ್ತುತಾ || ೧೨೯ ||

ಯಾಮಿನೀಯಪ್ರಭಾ ಯಾಮ್ಯಾ ಯಜನೀಯಾ ಯಶಸ್ಕರೀ |
ಯಜ್ಞಕರ್ತ್ರೀ ಯಜ್ಞರೂಪಾ ಯಶೋದಾ ಯಜ್ಞಸಂಸ್ತುತಾ || ೧೩೦ ||

ಯಜ್ಞೇಶೀ ಯಜ್ಞಫಲದಾ ಯೋಗಯೋನಿರ್ಯಜುಸ್ಸ್ತುತಾ |
ಯಮಿಸೇವ್ಯಾ ಯಮಾರಾಧ್ಯಾ ಯಮಿಪೂಜ್ಯಾ ಯಮೀಶ್ವರೀ || ೧೩೧ ||

ಯೋಗಿನೀ ಯೋಗರೂಪಾ ಚ ಯೋಗಕರ್ತೃಪ್ರಿಯಂಕರೀ |
ಯೋಗಯುಕ್ತಾ ಯೋಗಮಯೀ ಯೋಗಯೋಗೀಶ್ವರಾಂಬಿಕಾ || ೧೩೨ ||

ಯೋಗಜ್ಞಾನಮಯೀ ಯೋನಿರ್ಯಮಾದ್ಯಷ್ಟಾಂಗಯೋಗತಾ |
ಯಂತ್ರಿತಾಘೌಘಸಂಹಾರಾ ಯಮಲೋಕನಿವಾರಿಣೀ || ೧೩೩ ||

ಯಷ್ಟಿವ್ಯಷ್ಟೀಶಸಂಸ್ತುತ್ಯಾ ಯಮಾದ್ಯಷ್ಟಾಂಗಯೋಗಯುಕ್ |
ಯೋಗೀಶ್ವರೀ ಯೋಗಮಾತಾ ಯೋಗಸಿದ್ಧಾ ಚ ಯೋಗದಾ || ೧೩೪ ||

ಯೋಗಾರೂಢಾ ಯೋಗಮಯೀ ಯೋಗರೂಪಾ ಯವೀಯಸೀ |
ಯಂತ್ರರೂಪಾ ಚ ಯಂತ್ರಸ್ಥಾ ಯಂತ್ರಪೂಜ್ಯಾ ಚ ಯಂತ್ರಿಕಾ || ೧೩೫ ||

ಯುಗಕರ್ತ್ರೀ ಯುಗಮಯೀ ಯುಗಧರ್ಮವಿವರ್ಜಿತಾ |
ಯಮುನಾ ಯಾಮಿನೀ ಯಾಮ್ಯಾ ಯಮುನಾಜಲಮಧ್ಯಗಾ || ೧೩೬ ||

ಯಾತಾಯಾತಪ್ರಶಮನೀ ಯಾತನಾನಾಂನಿಕೃಂತನೀ |
ಯೋಗಾವಾಸಾ ಯೋಗಿವಂದ್ಯಾ ಯತ್ತಚ್ಛಬ್ದಸ್ವರೂಪಿಣೀ || ೧೩೭ ||

ಯೋಗಕ್ಷೇಮಮಯೀ ಯಂತ್ರಾ ಯಾವದಕ್ಷರಮಾತೃಕಾ |
ಯಾವತ್ಪದಮಯೀ ಯಾವಚ್ಛಬ್ದರೂಪಾ ಯಥೇಶ್ವರೀ || ೧೩೮ ||

ಯತ್ತದೀಯಾ ಯಕ್ಷವಂದ್ಯಾ ಯದ್ವಿದ್ಯಾ ಯತಿಸಂಸ್ತುತಾ |
ಯಾವದ್ವಿದ್ಯಾಮಯೀ ಯಾವದ್ವಿದ್ಯಾಬೃಂದಸುವಂದಿತಾ || ೧೩೯ ||

ಯೋಗಿಹೃತ್ಪದ್ಮನಿಲಯಾ ಯೋಗಿವರ್ಯಪ್ರಿಯಂಕರೀ |
ಯೋಗಿವಂದ್ಯಾ ಯೋಗಿಮಾತಾ ಯೋಗೀಶಫಲದಾಯಿನೀ || ೧೪೦ ||

ಯಕ್ಷವಂದ್ಯಾ ಯಕ್ಷಪೂಜ್ಯಾ ಯಕ್ಷರಾಜಸುಪೂಜಿತಾ |
ಯಜ್ಞರೂಪಾ ಯಜ್ಞತುಷ್ಟಾ ಯಾಯಜೂಕಸ್ವರೂಪಿಣೀ || ೧೪೧ ||

ಯಂತ್ರಾರಾಧ್ಯಾ ಯಂತ್ರಮಧ್ಯಾ ಯಂತ್ರಕರ್ತೃಪ್ರಿಯಂಕರೀ |
ಯಂತ್ರಾರೂಢಾ ಯಂತ್ರಪೂಜ್ಯಾ ಯೋಗಿಧ್ಯಾನಪರಾಯಣಾ || ೧೪೨ ||

ಯಜನೀಯಾ ಯಮಸ್ತುತ್ಯಾ ಯೋಗಯುಕ್ತಾ ಯಶಸ್ಕರೀ |
ಯೋಗಬದ್ಧಾ ಯತಿಸ್ತುತ್ಯಾ ಯೋಗಜ್ಞಾ ಯೋಗನಾಯಕೀ || ೧೪೩ ||

ಯೋಗಿಜ್ಞಾನಪ್ರದಾ ಯಕ್ಷೀ ಯಮಬಾಧಾವಿನಾಶಿನೀ |
ಯೋಗಿಕಾಮ್ಯಪ್ರದಾತ್ರೀ ಚ ಯೋಗಿಮೋಕ್ಷಪ್ರದಾಯಿನೀ || ೧೪೪ ||

ಇತಿ ನಾಮ್ನಾಂ ಸರಸ್ವತ್ಯಾಃ ಸಹಸ್ರಂ ಸಮುದೀರಿತಮ್ |
ಮಂತ್ರಾತ್ಮಕಂ ಮಹಾಗೋಪ್ಯಂ ಮಹಾಸಾರಸ್ವತಪ್ರದಮ್ ||

ಯಃ ಪಠೇಚ್ಛೃಣುಯಾದ್ಭಕ್ತ್ಯಾತ್ತ್ರಿಕಾಲಂ ಸಾಧಕಃ ಪುಮಾನ್ |
ಸರ್ವವಿದ್ಯಾನಿಧಿಃ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಸ ಏವ ಭವತಿ ಧ್ರುವಮ್ ||

ಲಭತೇ ಸಂಪದಃ ಸರ್ವಾಃ ಪುತ್ರಪೌತ್ರಾದಿಸಂಯುತಾಃ |
ಮೂಕೋಽಪಿ ಸರ್ವವಿದ್ಯಾಸು ಚತುರ್ಮುಖ ಇವಾಪರಃ ||

ಭೂತ್ವಾ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಂ ಅಂತೇ ಧಾತುರ್ಮುನೀಶ್ವರ |
ಸರ್ವಮಂತ್ರಮಯಂ ಸರ್ವವಿದ್ಯಾಮಾನಫಲಪ್ರದಮ್ ||

ಮಹಾಕವಿತ್ವದಂ ಪುಂಸಾಂ ಮಹಾಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಾಯಕಮ್ |
ಕಸ್ಮೈ ಚಿನ್ನ ಪ್ರದಾತವ್ಯಂ ಪ್ರಾಣೈಃ ಕಂಠಗತೈರಪಿ ||

ಮಹಾರಹಸ್ಯಂ ಸತತಂ ವಾಣೀನಾಮಸಹಸ್ರಕಮ್ |
ಸುಸಿದ್ಧಮಸ್ಮದಾದೀನಾಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ತೇ ಸಮುದೀರಿತಮ್ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಸ್ಕಾಂದಪುರಾಣಾಂತರ್ಗತ ಶ್ರೀಸನತ್ಕುಮಾರ ಸಂಹಿತಾಯಾಂ ನಾರದ ಸನತ್ಕುಮಾರ ಸಂವಾದೇ ಶ್ರೀ ಸರಸ್ವತೀ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ ||

1 thought on “Saraswati Saharsranama Stotram in Kannada – ಶ್ರೀ ಸರಸ್ವತೀ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಮ್”

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

ನಿಮ್ಮ ಮಿಂಚೆ ವಿಳಾಸ ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅತ್ಯಗತ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ನು * ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ