Skip to content

Shyamala Panchasathsvara Varnamalika Stotram in Kannada – ಶ್ರೀ ಶ್ಯಾಮಲಾಪಂಚಾಶತ್ಸ್ವರ ವರ್ಣಮಾಲಿಕಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ

Shyamala Panchasathsvara varnamalika Stotram LyricsPin

Shyamala Panchasathsvara Varnamalika Stotram is a devotional hymn for worshipping Goddess Shyamala Devi. Get Shyamala Panchasathsvara Varnamalika Stotram in Kannada Pdf Lyrics here.

Shyamala Panchasathsvara Varnamalika Stotram in Kannada – ಶ್ರೀ ಶ್ಯಾಮಲಾಪಂಚಾಶತ್ಸ್ವರ ವರ್ಣಮಾಲಿಕಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ 

ವಂದೇಽಹಂ ವನಜೇಕ್ಷಣಾಂ ವಸುಮತೀಂ ವಾಗ್ದೇವಿ ತಾಂ ವೈಷ್ಣವೀಂ
ಶಬ್ದಬ್ರಹ್ಮಮಯೀಂ ಶಶಾಂಕವದನಾಂ ಶಾತೋದರೀಂ ಶಾಂಕರೀಮ್ |
ಷಡ್ಬೀಜಾಂ ಸಶಿವಾಂ ಸಮಂಚಿತಪದಾಮಾಧಾರಚಕ್ರೇಸ್ಥಿತಾಂ
ಚಿದ್ರೂಪಾಂ ಸಕಲೇಪ್ಸಿತಾರ್ಥವರದಾಂ ಬಾಲಾಂ ಭಜೇ ಶ್ಯಾಮಲಾಮ್ || ೧ ||

ಬಾಲಾಂ ಭಾಸ್ಕರಭಾಸಮಪ್ರಭಯುತಾಂ ಭೀಮೇಶ್ವರೀಂ ಭಾರತೀಂ
ಮಾಣಿಕ್ಯಾಂಚಿತಹಾರಿಣೀಮಭಯದಾಂ ಯೋನಿಸ್ಥಿತೇಯಂ ಪದಾಮ್ |
ಹ್ರಾಂ ಹ್ರಾಂ ಹ್ರೀಂ ಕಮಯೀಂ ರಜಸ್ತಮಹರೀಂ ಲಂಬೀಜಮೋಂಕಾರಿಣೀಂ
ಚಿದ್ರೂಪಾಂ ಸಕಲೇಪ್ಸಿತಾರ್ಥವರದಾಂ ಬಾಲಾಂ ಭಜೇ ಶ್ಯಾಮಲಾಮ್ || ೨ ||

ಡಂ ಢಂ ಣಂ ತ ಥಮಕ್ಷರೀಂ ತವ ಕಳಾಂತಾದ್ಯಾಕೃತೀತುರ್ಯಗಾಂ
ದಂ ಧಂ ನಂ ನವಕೋಟಿಮೂರ್ತಿಸಹಿತಾಂ ನಾದಂ ಸಬಿಂದೂಕಲಾಮ್ |
ಪಂ ಫಂ ಮನ್ತ್ರಫಲಪ್ರದಾಂ ಪ್ರತಿಪದಾಂ ನಾಭೌ ಸಚಕ್ರೇಸ್ಥಿತಾಂ
ಚಿದ್ರೂಪಾಂ ಸಕಲೇಪ್ಸಿತಾರ್ಥವರದಾಂ ಬಾಲಾಂ ಭಜೇ ಶ್ಯಾಮಲಾಮ್ || ೩ ||

ಕಂ ಖಂ ಗಂ ಘ ಮಯೀಂ ಗಜಾಸ್ಯಜನನೀಂ ಗಾನಪ್ರಿಯಾಮಾಗಮೀಂ
ಚಂ ಛಂ ಜಂ ಝಂ ಝಣ ಕ್ವಣಿ ಘಣು ಘಿಣೂ ಝಂಕಾರಪಾದಾಂ ರಮಾಮ್ |
ಞಂ ಟಂ ಠಂ ಹೃದಯೇ ಸ್ಥಿತಾಂ ಕಿಣಿಕಿಣೀ ನಾದೌ ಕರೌ ಕಂಕಣಾಂ
ಚಿದ್ರೂಪಾಂ ಸಕಲೇಪ್ಸಿತಾರ್ಥವರದಾಂ ಬಾಲಾಂ ಭಜೇ ಶ್ಯಾಮಲಾಮ್ || ೪ ||

ಅಂ ಆಂ ಇಂ ಇಮಯೀಂ ಇಹೈವ ಸುಖದಾಮೀಕಾರ ಉ ಊಪಮಾಂ
ಋಂ ೠಂ ಲುಂ ಸಹವರ್ಣಪೀಠನಿಲಯೇ ಲೂಂಕಾರ ಏಂ ಐಂ ಸದಾ |
ಓಂ ಔಂ ಅನ್ನಮಯೇ ಅಃ ಸ್ತವನುತಾಮಾನಂದಮಾನಂದಿನೀಂ
ಚಿದ್ರೂಪಾಂ ಸಕಲೇಪ್ಸಿತಾರ್ಥವರದಾಂ ಬಾಲಾಂ ಭಜೇ ಶ್ಯಾಮಲಾಮ್ || ೫ ||

ಹಂ ಕ್ಷಂ ಬ್ರಹ್ಮಮಯೀಂ ದ್ವಿಪತ್ರಕಮಲಾಂ ಭ್ರೂಮಧ್ಯಪೀಠೇಸ್ಥಿತಾಂ
ಇಡಾಪಿಂಗಳಮಧ್ಯದೇಶಗಮನಾಮಿಷ್ಟಾರ್ಥಸಂದಾಯಿನೀಮ್ |
ಆರೋಹಪ್ರತಿರೋಹಯಂತ್ರಭರಿತಾಂ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಸುಷುಮ್ನಾ ಕಲಾಂ
ಚಿದ್ರೂಪಾಂ ಸಕಲೇಪ್ಸಿತಾರ್ಥವರದಾಂ ಬಾಲಾಂ ಭಜೇ ಶ್ಯಾಮಲಾಮ್ || ೬ ||

ಬ್ರಹ್ಮೇಶಾದಿ ಸಮಸ್ತ ಮೌನಿಋಷಿಭಿರ್ದೇವೈಃ ಸದಾ ಧ್ಯಾಯಿನೀಂ
ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನನಿವೇಶಿನೀಂ ತವ ಕಲಾಂ ತಾರಂ ಸಹಸ್ರಾಂಶಕೇ |
ಖವ್ಯಂ ಖವ್ಯಮಯೀಂ ಖಗೇಶವಿನುತಾಂ ಖಂ ರೂಪಿಮೋಂಕಾರಿಣೀಂ
ಚಿದ್ರೂಪಾಂ ಸಕಲೇಪ್ಸಿತಾರ್ಥವರದಾಂ ಬಾಲಾಂ ಭಜೇ ಶ್ಯಾಮಲಾಮ್ || ೭ ||

ಚಕ್ರಾಣ್ಯೇ ಸತು ಸಪ್ತಮಂತರಗತೇ ವರ್ಣಾತ್ಮಿಕೇ ತಾಂ ಶ್ರಿಯಂ
ನಾದಂ ಬಿಂದುಕಲಾಮಯೀಂಶ್ಚರಹಿತೇ ನಿಃಶಬ್ದ ನಿರ್ವ್ಯಾಪಕೇ |
ನಿರ್ವ್ಯಕ್ತಾಂ ಚ ನಿರಂಜನೀಂ ನಿರವಯಾಂ ಶ್ರೀಯಂತ್ರಮಾತ್ರಾಂ ಪರಾಂ
ಚಿದ್ರೂಪಾಂ ಸಕಲೇಪ್ಸಿತಾರ್ಥವರದಾಂ ಬಾಲಾಂ ಭಜೇ ಶ್ಯಾಮಲಾಮ್ || ೮ ||

ಬಾಲಾಮಾಲಮನೋಹರಾಂ ಪ್ರತಿದಿನಂ ವಾಂಛಂತಿ ವಾಚ್ಯಂ ಪಠೇತ್
ವೇದೇ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿವಾದಕಾಲಸಮಯೇ ಸ್ಥಿತ್ವಾ ಸಭಾಮಧ್ಯಮೇ |
ಪಂಚಾಶತ್ಸ್ವರವರ್ಣಮಾಲಿಕಮಿಯಾಂ ಜಿಹ್ವಾಗ್ರ ಸಂಸ್ಥಾ ಪಠೇ-
-ದ್ಧರ್ಮಾರ್ಥಾಖಿಲಕಾಮವಿಕ್ಷಿತಕೃಪಾಃ ಸಿಧ್ಯಂತಿ ಮೋಕ್ಷಂ ತಥಾ || ೯ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಶ್ಯಾಮಲಾ ಪಂಚಾಶತ್ಸ್ವರವರ್ಣಮಾಲಿಕಾ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ |

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

ನಿಮ್ಮ ಮಿಂಚೆ ವಿಳಾಸ ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅತ್ಯಗತ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ನು * ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ