Skip to content

Tara Stotram in Kannada – ಶ್ರೀ ತಾರಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ

Tara Stotram Lyrics or Tara AshtakamPin

Tara Stotram is a devotional hymn for worshipping Goddess Tara Devi, who is one of the Dasa Mahavidyas. Get Sri Tara Stotram in Kannada Pdf Lyrics here and chant it with devotion for the grace of Goddess Tara Devi.

Tara Stotram in Kannada – ಶ್ರೀ ತಾರಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ 

ಧ್ಯಾನಂ |

ಓಂ ಪ್ರತ್ಯಾಲೀಢಪದಾರ್ಚಿತಾಂಘ್ರಿಶವಹೃದ್ ಘೋರಾಟ್ಟಹಾಸಾ ಪರಾ
ಖಡ್ಗೇಂದೀವರಕರ್ತ್ರಿಕರ್ಪರಭುಜಾ ಹುಂಕಾರ ಬೀಜೋದ್ಭವಾ |
ಸರ್ವಾ ನೀಲವಿಶಾಲಪಿಂಗಲಜಟಾಜೂಟೈಕ ನಾಗೈರ್ಯುತಾ
ಜಾಡ್ಯನ್ಯಸ್ಯ ಕಪಾಲಕೇ ತ್ರಿಜಗತಾಂ ಹಂತ್ಯುಗ್ರತಾರಾ ಸ್ವಯಂ ||

ಶೂನ್ಯಸ್ಥಾಮತಿತೇಜಸಾಂ ಚ ದಧತೀಂ ಶೂಲಾಬ್ಜ ಖಡ್ಗಂ ಗದಾಂ
ಮುಕ್ತಾಹಾರಸುಬದ್ಧ ರತ್ನ ರಸನಾಂ ಕರ್ಪೂರ ಕುಂದೋಜ್ವಲಾಮ್ |
ವಂದೇ ವಿಷ್ಣುಸುರೇಂದ್ರರುದ್ರನಮಿತಾಂ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯ ರಕ್ಷಾಪರಾಮ್
ನೀಲಾಂ ತಾಮಹಿಭೂಷಣಾಧಿವಲಯಾಮತ್ಯುಗ್ರತಾರಾಂ ಭಜೇ ||

ತಾರಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ |

ಮಾತರ್ನೀಲಸರಸ್ವತಿ ಪ್ರಣಮತಾಂ ಸೌಭಾಗ್ಯಸಂಪತ್ಪ್ರದೇ
ಪ್ರತ್ಯಾಲೀಢಪದಸ್ಥಿತೇ ಶವಹೃದಿ ಸ್ಮೇರಾನನಾಂಭೋರುಹೇ |
ಫುಲ್ಲೇಂದೀವರಲೋಚನೇ ತ್ರಿನಯನೇ ಕರ್ತ್ರೀಕಪಾಲೋತ್ಪಲೇ
ಖಡ್ಗಂ ಚಾದಧತೀ ತ್ವಮೇವ ಶರಣಂ ತ್ವಾಮೀಶ್ವರೀಮಾಶ್ರಯೇ || ೧ ||

ವಾಚಾಮೀಶ್ವರಿ ಭಕ್ತಿಕಲ್ಪಲತಿಕೇ ಸರ್ವಾರ್ಥಸಿದ್ಧೀಶ್ವರಿ
ಗದ್ಯಪ್ರಾಕೃತಪದ್ಯಜಾತರಚನಾಸರ್ವಾರ್ಥಸಿದ್ಧಿಪ್ರದೇ |
ನೀಲೇಂದೀವರಲೋಚನತ್ರಯಯುತೇ ಕಾರುಣ್ಯವಾರಾನ್ನಿಧೇ
ಸೌಭಾಗ್ಯಾಮೃತವರ್ಧನೇನ ಕೃಪಯಾಸಿಂಚ ತ್ವಮಸ್ಮಾದೃಶಮ್ || ೨ ||

ಖರ್ವೇ ಗರ್ವಸಮೂಹಪೂರಿತತನೋ ಸರ್ಪಾದಿವೇಷೋಜ್ವಲೇ
ವ್ಯಾಘ್ರತ್ವಕ್ಪರಿವೀತಸುಂದರಕಟಿವ್ಯಾಧೂತಘಂಟಾಂಕಿತೇ |
ಸದ್ಯಃಕೃತ್ತಗಲದ್ರಜಃಪರಿಮಿಲನ್ಮುಂಡದ್ವಯೀಮೂರ್ಧಜೇ
ಗ್ರಂಥಿಶ್ರೇಣಿನೃಮುಂಡದಾಮಲಲಿತೇ ಭೀಮೇ ಭಯಂ ನಾಶಯ || ೩ ||

ಮಾಯಾನಂಗವಿಕಾರರೂಪಲಲನಾಬಿಂದ್ವರ್ಧಚಂದ್ರಾಂಬಿಕೇ
ಹುಂಫಟ್ಕಾರಮಯಿ ತ್ವಮೇವ ಶರಣಂ ಮಂತ್ರಾತ್ಮಿಕೇ ಮಾದೃಶಃ |
ಮೂರ್ತಿಸ್ತೇ ಜನನಿ ತ್ರಿಧಾಮಘಟಿತಾ ಸ್ಥೂಲಾತಿಸೂಕ್ಷ್ಮಾ ಪರಾ
ವೇದಾನಾಂ ನಹಿ ಗೋಚರಾ ಕಥಮಪಿ ಪ್ರಾಜ್ಞೈರ್ನುತಾಮಾಶ್ರಯೇ || ೪ ||

ತ್ವತ್ಪಾದಾಂಬುಜಸೇವಯಾ ಸುಕೃತಿನೋ ಗಚ್ಛಂತಿ ಸಾಯುಜ್ಯತಾಂ
ತಸ್ಯಾಃ ಶ್ರೀಪರಮೇಶ್ವರತ್ರಿನಯನಬ್ರಹ್ಮಾದಿಸಾಮ್ಯಾತ್ಮನಃ |
ಸಂಸಾರಾಂಬುಧಿಮಜ್ಜನೇ ಪಟುತನುರ್ದೇವೇಂದ್ರಮುಖ್ಯಾಸುರಾನ್
ಮಾತಸ್ತೇ ಪದಸೇವನೇ ಹಿ ವಿಮುಖಾನ್ ಕಿಂ ಮಂದಧೀಃ ಸೇವತೇ || ೫ ||

ಮಾತಸ್ತ್ವತ್ಪದಪಂಕಜದ್ವಯರಜೋಮುದ್ರಾಂಕಕೋಟೀರಿಣಸ್ತೇ
ದೇವಾ ಜಯಸಂಗರೇ ವಿಜಯಿನೋ ನಿಶ್ಶಂಕಮಂಕೇ ಗತಾಃ |
ದೇವೋಽಹಂ ಭುವನೇ ನ ಮೇ ಸಮ ಇತಿ ಸ್ಪರ್ಧಾಂ ವಹಂತಃ ಪರೇ
ತತ್ತುಲ್ಯಾಂ ನಿಯತಂ ಯಥಾ ಶಶಿರವೀ ನಾಶಂ ವ್ರಜಂತಿ ಸ್ವಯಮ್ || ೬ ||

ತ್ವನ್ನಾಮಸ್ಮರಣಾತ್ಪಲಾಯನಪರಾಂದ್ರಷ್ಟುಂ ಚ ಶಕ್ತಾ ನ ತೇ
ಭೂತಪ್ರೇತಪಿಶಾಚರಾಕ್ಷಸಗಣಾ ಯಕ್ಷಶ್ಚ ನಾಗಾಧಿಪಾಃ |
ದೈತ್ಯಾ ದಾನವಪುಂಗವಾಶ್ಚ ಖಚರಾ ವ್ಯಾಘ್ರಾದಿಕಾ ಜಂತವೋ
ಡಾಕಿನ್ಯಃ ಕುಪಿತಾಂತಕಶ್ಚ ಮನುಜಾನ್ ಮಾತಃ ಕ್ಷಣಂ ಭೂತಲೇ || ೭ ||

ಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಸಿದ್ಧಿಗಣಶ್ಚ ಪಾದುಕಮುಖಾಃ ಸಿದ್ಧಾಸ್ತಥಾ ವೈರಿಣಾಂ
ಸ್ತಂಭಶ್ಚಾಪಿ ವರಾಂಗನೇ ಗಜಘಟಾಸ್ತಂಭಸ್ತಥಾ ಮೋಹನಮ್ |
ಮಾತಸ್ತ್ವತ್ಪದಸೇವಯಾ ಖಲು ನೃಣಾಂ ಸಿದ್ಧ್ಯಂತಿ ತೇ ತೇ ಗುಣಾಃ
ಕ್ಲಾಂತಃ ಕಾಂತಮನೋಭವೋಽತ್ರ ಭವತಿ ಕ್ಷುದ್ರೋಽಪಿ ವಾಚಸ್ಪತಿಃ || ೮ ||

ತಾರಾಷ್ಟಕಮಿದಂ ಪುಣ್ಯಂ ಭಕ್ತಿಮಾನ್ ಯಃ ಪಠೇನ್ನರಃ |
ಪ್ರಾತರ್ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕಾಲೇ ಚ ಸಾಯಾಹ್ನೇ ನಿಯತಃ ಶುಚಿಃ || ೯ ||

ಲಭತೇ ಕವಿತಾಂ ವಿದ್ಯಾಂ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥವಿದ್ಭವೇತ್ |
ಲಕ್ಷ್ಮೀಮನಶ್ವರಾಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಭುಕ್ತ್ವಾ ಭೋಗಾನ್ಯಥೇಪ್ಸಿತಾನ್ || ೧೦ ||

ಕೀರ್ತಿಂ ಕಾಂತಿಂ ಚ ನೈರುಜ್ಯಂ ಪ್ರಾಪ್ತ್ಯಾಂತೇ ಮೋಕ್ಷಮಾಪ್ನುಯಾತ್ |
ವಿಖ್ಯಾತಿಂ ಚಾಪಿ ಲೋಕೇಷು ಪ್ರಾಪ್ಯಂತೇ ಮೋಕ್ಷಮಾಪ್ನುಯಾತ್ || ೧೧ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀ ತಾರಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ ||

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

ನಿಮ್ಮ ಮಿಂಚೆ ವಿಳಾಸ ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅತ್ಯಗತ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ನು * ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ