Skip to content

Navagraha Prarthana in Kannada – ನವಗ್ರಹ ಪ್ರಾರ್ಥನ

Navagraha Prarthana or navgrah PrarthanaPin

Navagraha Prarthana is a prayer to the 9 planets. Get Navagraha Prarthana in Kannada Lyrics here and chant it with devotion for the grace of the Navagrahas.

Navagraha Prarthana in Kannada – ನವಗ್ರಹ ಪ್ರಾರ್ಥನ 

ಆರೋಗ್ಯಂ ಪದ್ಮಬಂಧುರ್ವಿತರತು ನಿತರಾಂ ಸಂಪದಂ ಶೀತರಶ್ಮಿಃ |
ಭೂಲಾಭಂ ಭೂಮಿಪುತ್ರಃ ಸಕಲಗುಣಯುತಾಂ ವಾಗ್ವಿಭೂತಿಂ ಚ ಸೌಮ್ಯಃ || ೧ ||

ಸೌಭಾಗ್ಯಂ ದೇವಮಂತ್ರೀ ರಿಪುಭಯಶಮನಂ ಭಾರ್ಗವಃ ಶೌರ್ಯಮಾರ್ಕಿಃ |
ದೀರ್ಘಾಯುಃ ಸೈಂಹಿಕೇಯಃ ವಿಪುಲತರಯಶಃ ಕೇತುರಾಚಂದ್ರತಾರಮ್ || ೨ ||

ಅರಿಷ್ಟಾನಿ ಪ್ರಣಶ್ಯಂತು ದುರಿತಾನಿ ಭಯಾನಿ ಚ |
ಶಾಂತಿರಸ್ತು ಶುಭಂ ಮೇಽಸ್ತು ಗ್ರಹಾಃ ಕುರ್ವನ್ತು ಮಂಗಳಮ್ || ೩ ||

ಇತಿ ನವಗ್ರಹ ಪ್ರಾರ್ಥನ |

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

ನಿಮ್ಮ ಮಿಂಚೆ ವಿಳಾಸ ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅತ್ಯಗತ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ನು * ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ