Skip to content

Gayatri Sahasranama Stotram in Kannada – ಶ್ರೀ ಗಾಯತ್ರೀ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

Gayatri Sahasranama Stotram - Gayathri SahasranamamPin

Gayatri Sahasranama Stotram is the 1000 names of Sri Gayathri Devi Organized in the form of a hymn. Sri Gayathri Devi is the personified form of the most sacred “Gayathri Mantra”. Gayathri Devi is regarded as the mother of the Vedas, and by her shakti, Lord Brahma became capable of producing the entire cosmos. Get Sri Gayatri Sahasranama Stotram in Kannada Lyrics here and chant it with devotion.

Gayatri Sahasranama Stotram in Kannada – ಶ್ರೀ ಗಾಯತ್ರೀ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ 

ಶ್ರೀಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ |

ಧ್ಯಾನಂ

ರಕ್ತಶ್ವೇತಹಿರಣ್ಯನೀಲಧವಲೈರ್ಯುಕ್ತಾಂ ತ್ರಿನೇತ್ರೋಜ್ಜ್ವಲಾಂ
ರಕ್ತಾರಕ್ತನವಸ್ರಜಂ ಮಣಿಗಣೈರ್ಯುಕ್ತಾಂ ಕುಮಾರೀಮಿಮಾಂ |
ಗಾಯತ್ರೀ ಕಮಲಾಸನಾಂ ಕರತಲವ್ಯಾನದ್ಧಕುಂಡಾಂಬುಜಾಂ
ಪದ್ಮಾಕ್ಷೀಂ ಚ ವರಸ್ರಜಂಚ ದಧತೀಂ ಹಂಸಾಧಿರೂಢಾಂ ಭಜೇ ||

ಓಂ ತತ್ಕಾರರೂಪಾ ತತ್ವಜ್ಞಾ ತತ್ಪದಾರ್ಥಸ್ವರೂಪಿಣಿ |
ತಪಸ್ಸ್ವ್ಯಾಧ್ಯಾಯನಿರತಾ ತಪಸ್ವಿಜನನನ್ನುತಾ || 1 ||

ತತ್ಕೀರ್ತಿಗುಣಸಂಪನ್ನಾ ತಥ್ಯವಾಕ್ಚ ತಪೋನಿಧಿಃ |
ತತ್ವೋಪದೇಶಸಂಬಂಧಾ ತಪೋಲೋಕನಿವಾಸಿನೀ || 2 ||

ತರುಣಾದಿತ್ಯಸಂಕಾಶಾ ತಪ್ತಕಾಂಚನಭೂಷಣಾ |
ತಮೋಪಹಾರಿಣಿ ತಂತ್ರೀ ತಾರಿಣಿ ತಾರರೂಪಿಣಿ || 3 ||

ತಲಾದಿಭುವನಾಂತಸ್ಥಾ ತರ್ಕಶಾಸ್ತ್ರವಿಧಾಯಿನೀ |
ತಂತ್ರಸಾರಾ ತಂತ್ರಮಾತಾ ತಂತ್ರಮಾರ್ಗಪ್ರದರ್ಶಿನೀ || 4 ||

ತತ್ವಾ ತಂತ್ರವಿಧಾನಜ್ಞಾ ತಂತ್ರಸ್ಥಾ ತಂತ್ರಸಾಕ್ಷಿಣಿ |
ತದೇಕಧ್ಯಾನನಿರತಾ ತತ್ವಜ್ಞಾನಪ್ರಬೋಧಿನೀ || 5 ||

ತನ್ನಾಮಮಂತ್ರಸುಪ್ರೀತಾ ತಪಸ್ವಿಜನಸೇವಿತಾ |
ಸಾಕಾರರೂಪಾ ಸಾವಿತ್ರೀ ಸರ್ವರೂಪಾ ಸನಾತನೀ || 6 ||

ಸಂಸಾರದುಃಖಶಮನೀ ಸರ್ವಯಾಗಫಲಪ್ರದಾ |
ಸಕಲಾ ಸತ್ಯಸಂಕಲ್ಪಾ ಸತ್ಯಾ ಸತ್ಯಪ್ರದಾಯಿನೀ || 7 ||

ಸಂತೋಷಜನನೀ ಸಾರಾ ಸತ್ಯಲೋಕನಿವಾಸಿನೀ |
ಸಮುದ್ರತನಯಾರಾಧ್ಯಾ ಸಾಮಗಾನಪ್ರಿಯಾ ಸತೀ || 8 ||

ಸಮಾನೀ ಸಾಮದೇವೀ ಚ ಸಮಸ್ತಸುರಸೇವಿತಾ |
ಸರ್ವಸಂಪತ್ತಿಜನನೀ ಸದ್ಗುಣಾ ಸಕಲೇಷ್ಟದಾ || 9 ||

ಸನಕಾದಿಮುನಿಧ್ಯೇಯಾ ಸಮಾನಾಧಿಕವರ್ಜಿತಾ |
ಸಾಧ್ಯಾ ಸಿದ್ಧಾ ಸುಧಾವಾಸಾ ಸಿದ್ಧಿಸ್ಸಾಧ್ಯಪ್ರದಾಯಿನೀ || 10 ||

ಸದ್ಯುಗಾರಾಧ್ಯನಿಲಯಾ ಸಮುತ್ತೀರ್ಣಾ ಸದಾಶಿವಾ |
ಸರ್ವವೇದಾಂತನಿಲಯಾ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥಗೋಚರಾ || 11 ||

ಸಹಸ್ರದಲಪದ್ಮಸ್ಥಾ ಸರ್ವಜ್ಞಾ ಸರ್ವತೋಮುಖೀ |
ಸಮಯಾ ಸಮಯಾಚಾರಾ ಸದಸದ್ಗ್ರಂಥಿಭೇದಿನೀ || 12 ||

ಸಪ್ತಕೋಟಿಮಹಾಮಂತ್ರಮಾತಾ ಸರ್ವಪ್ರದಾಯಿನೀ |
ಸಗುಣಾ ಸಂಭ್ರಮಾ ಸಾಕ್ಷೀ ಸರ್ವಚೈತನ್ಯರೂಪಿಣೀ || 13 ||

ಸತ್ಕೀರ್ತಿಸ್ಸಾತ್ವಿಕಾ ಸಾಧ್ವೀ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದರೂಪಿಣೀ |
ಸಂಕಲ್ಪರೂಪಿಣೀ ಸಂಧ್ಯಾ ಸಾಲಗ್ರಾಮನಿವಾಸಿನೀ || 14 ||

ಸರ್ವೋಪಾಧಿವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಾ ಸತ್ಯಜ್ಞಾನಪ್ರಬೋಧಿನೀ |
ವಿಕಾರರೂಪಾ ವಿಪ್ರಶ್ರೀರ್ವಿಪ್ರಾರಾಧನತತ್ಪರಾ || 15 ||

ವಿಪ್ರಪ್ರೀರ್ವಿಪ್ರಕಲ್ಯಾಣೀ ವಿಪ್ರವಾಕ್ಯಸ್ವರೂಪಿಣೀ |
ವಿಪ್ರಮಂದಿರಮಧ್ಯಸ್ಥಾ ವಿಪ್ರವಾದವಿನೋದಿನೀ || 16 ||

ವಿಪ್ರೋಪಾಧಿವಿನಿರ್ಭೇತ್ರೀ ವಿಪ್ರಹತ್ಯಾವಿಮೋಚನೀ |
ವಿಪ್ರತ್ರಾತಾ ವಿಪ್ರಗೋತ್ರಾ ವಿಪ್ರಗೋತ್ರವಿವರ್ಧಿನೀ || 17 ||

ವಿಪ್ರಭೋಜನಸಂತುಷ್ಟಾ ವಿಷ್ಣುರೂಪಾ ವಿನೋದಿನೀ |
ವಿಷ್ಣುಮಾಯಾ ವಿಷ್ಣುವಂದ್ಯಾ ವಿಷ್ಣುಗರ್ಭಾ ವಿಚಿತ್ರಿಣೀ || 18 ||

ವೈಷ್ಣವೀ ವಿಷ್ಣುಭಗಿನೀ ವಿಷ್ಣುಮಾಯಾವಿಲಾಸಿನೀ |
ವಿಕಾರರಹಿತಾ ವಿಶ್ವವಿಜ್ಞಾನಘನರೂಪಿಣೀ || 19 ||

ವಿಬುಧಾ ವಿಷ್ಣುಸಂಕಲ್ಪಾ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರಪ್ರಸಾದಿನೀ |
ವಿಷ್ಣುಚೈತನ್ಯನಿಲಯಾ ವಿಷ್ಣುಸ್ವಾ ವಿಶ್ವಸಾಕ್ಷಿಣೀ || 20 ||

ವಿವೇಕಿನೀ ವಿಯದ್ರೂಪಾ ವಿಜಯಾ ವಿಶ್ವಮೋಹಿನೀ |
ವಿದ್ಯಾಧರೀ ವಿಧಾನಜ್ಞಾ ವೇದತತ್ವಾರ್ಥರೂಪಿಣೀ || 21 ||

ವಿರೂಪಾಕ್ಷೀ ವಿರಾಡ್ರೂಪಾ ವಿಕ್ರಮಾ ವಿಶ್ವಮಂಗಲಾ |
ವಿಶ್ವಂಭರಾಸಮಾರಾಧ್ಯಾ ವಿಶ್ವಭ್ರಮಣಕಾರಿಣೀ || 22 ||

ವಿನಾಯಕೀ ವಿನೋದಸ್ಥಾ ವೀರಗೋಷ್ಠೀವಿವರ್ಧಿನೀ |
ವಿವಾಹರಹಿತಾ ವಿಂಧ್ಯಾ ವಿಂಧ್ಯಾಚಲನಿವಾಸಿನೀ || 23 ||

ವಿದ್ಯಾವಿದ್ಯಾಕರೀ ವಿದ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾವಿದ್ಯಾಪ್ರಬೋಧಿನೀ |
ವಿಮಲಾ ವಿಭವಾ ವೇದ್ಯಾ ವಿಶ್ವಸ್ಥಾ ವಿವಿಧೋಜ್ಜ್ವಲಾ || 24 ||

ವೀರಮಧ್ಯಾ ವರಾರೋಹಾ ವಿತಂತ್ರಾ ವಿಶ್ವನಾಯಿಕಾ |
ವೀರಹತ್ಯಾಪ್ರಶಮನೀ ವಿನಮ್ರಜನಪಾಲಿನೀ || 25 ||

ವೀರಧೀರ್ವಿವಿಧಾಕಾರಾ ವಿರೋಧಿಜನನಾಶಿನೀ |
ತುಕಾರರೂಪಾ ತುರ್ಯಶ್ರೀಸ್ತುಲಸೀವನವಾಸಿನೀ || 26 ||

ತುರಂಗೀ ತುರಗಾರೂಢಾ ತುಲಾದಾನಫಲಪ್ರದಾ |
ತುಲಾಮಾಘಸ್ನಾನತುಷ್ಟಾ ತುಷ್ಟಿಪುಷ್ಟಿಪ್ರದಾಯಿನೀ || 27 ||

ತುರಂಗಮಪ್ರಸಂತುಷ್ಟಾ ತುಲಿತಾ ತುಲ್ಯಮಧ್ಯಗಾ |
ತುಂಗೋತ್ತುಂಗಾ ತುಂಗಕುಚಾ ತುಹಿನಾಚಲಸಂಸ್ಥಿತಾ || 28 ||

ತುಂಬುರಾದಿಸ್ತುತಿಪ್ರೀತಾ ತುಷಾರಶಿಖರೀಶ್ವರೀ |
ತುಷ್ಟಾ ಚ ತುಷ್ಟಿಜನನೀ ತುಷ್ಟಲೋಕನಿವಾಸಿನೀ || 29 ||

ತುಲಾಧಾರಾ ತುಲಾಮಧ್ಯಾ ತುಲಸ್ಥಾ ತುರ್ಯರೂಪಿಣೀ |
ತುರೀಯಗುಣಗಂಭೀರಾ ತುರ್ಯನಾದಸ್ವರೂಪಿಣೀ || 30 ||

ತುರ್ಯವಿದ್ಯಾಲಾಸ್ಯತುಷ್ಟಾ ತೂರ್ಯಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥವಾದಿನೀ |
ತುರೀಯಶಾಸ್ತ್ರತತ್ವಜ್ಞಾ ತೂರ್ಯನಾದವಿನೋದಿನೀ || 31 ||

ತೂರ್ಯನಾದಾಂತನಿಲಯಾ ತೂರ್ಯಾನಂದಸ್ವರೂಪಿಣೀ |
ತುರೀಯಭಕ್ತಿಜನನೀ ತುರ್ಯಮಾರ್ಗಪ್ರದರ್ಶಿನೀ || 32 ||

ವಕಾರರೂಪಾ ವಾಗೀಶೀ ವರೇಣ್ಯಾ ವರಸಂವಿಧಾ |
ವರಾ ವರಿಷ್ಠಾ ವೈದೇಹೀ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಪ್ರದರ್ಶಿನೀ || 33 ||

ವಿಕಲ್ಪಶಮನೀ ವಾಣೀ ವಾಂಛಿತಾರ್ಥಫಲಪ್ರದಾ |
ವಯಸ್ಥಾ ಚ ವಯೋಮಧ್ಯಾ ವಯೋವಸ್ಥಾವಿವರ್ಜಿತಾ || 34 ||

ವಂದಿನೀ ವಾದಿನೀ ವರ್ಯಾ ವಾಙ್ಮಯೀ ವೀರವಂದಿತಾ |
ವಾನಪ್ರಸ್ಥಾಶ್ರಮಸ್ಥಾ ಚ ವನದುರ್ಗಾ ವನಾಲಯಾ || 35 ||

ವನಜಾಕ್ಷೀ ವನಚರೀ ವನಿತಾ ವಿಶ್ವಮೋಹಿನೀ |
ವಸಿಷ್ಠಾವಾಮದೇವಾದಿವಂದ್ಯಾ ವಂದ್ಯಸ್ವರೂಪಿಣೀ || 36 ||

ವೈದ್ಯಾ ವೈದ್ಯಚಿಕಿತ್ಸಾ ಚ ವಷಟ್ಕಾರೀ ವಸುಂಧರಾ |
ವಸುಮಾತಾ ವಸುತ್ರಾತಾ ವಸುಜನ್ಮವಿಮೋಚನೀ || 37 ||

ವಸುಪ್ರದಾ ವಾಸುದೇವೀ ವಾಸುದೇವ ಮನೋಹರೀ |
ವಾಸವಾರ್ಚಿತಪಾದಶ್ರೀರ್ವಾಸವಾರಿವಿನಾಶಿನೀ || 38 ||

ವಾಗೀಶೀ ವಾಙ್ಮನಸ್ಥಾಯೀ ವಶಿನೀ ವನವಾಸಭೂಃ |
ವಾಮದೇವೀ ವರಾರೋಹಾ ವಾದ್ಯಘೋಷಣತತ್ಪರಾ || 39 ||

ವಾಚಸ್ಪತಿಸಮಾರಾಧ್ಯಾ ವೇದಮಾತಾ ವಿನೋದಿನೀ |
ರೇಕಾರರೂಪಾ ರೇವಾ ಚ ರೇವಾತೀರನಿವಾಸಿನೀ || 40 ||

ರಾಜೀವಲೋಚನಾ ರಾಮಾ ರಾಗಿಣಿರತಿವಂದಿತಾ |
ರಮಣೀರಾಮಜಪ್ತಾ ಚ ರಾಜ್ಯಪಾ ರಾಜತಾದ್ರಿಗಾ || 41 ||

ರಾಕಿಣೀ ರೇವತೀ ರಕ್ಷಾ ರುದ್ರಜನ್ಮಾ ರಜಸ್ವಲಾ |
ರೇಣುಕಾರಮಣೀ ರಮ್ಯಾ ರತಿವೃದ್ಧಾ ರತಾ ರತಿಃ || 42 ||

ರಾವಣಾನಂದಸಂಧಾಯೀ ರಾಜಶ್ರೀ ರಾಜಶೇಖರೀ |
ರಣಮದ್ಯಾ ರಥಾರೂಢಾ ರವಿಕೋಟಿಸಮಪ್ರಭಾ || 43 ||

ರವಿಮಂಡಲಮಧ್ಯಸ್ಥಾ ರಜನೀ ರವಿಲೋಚನಾ |
ರಥಾಂಗಪಾಣಿ ರಕ್ಷೋಘ್ನೀ ರಾಗಿಣೀ ರಾವಣಾರ್ಚಿತಾ || 44 ||

ರಂಭಾದಿಕನ್ಯಕಾರಾಧ್ಯಾ ರಾಜ್ಯದಾ ರಾಜ್ಯವರ್ಧಿನೀ |
ರಜತಾದ್ರೀಶಸಕ್ಥಿಸ್ಥಾ ರಮ್ಯಾ ರಾಜೀವಲೋಚನಾ || 45 ||

ರಮ್ಯವಾಣೀ ರಮಾರಾಧ್ಯಾ ರಾಜ್ಯಧಾತ್ರೀ ರತೋತ್ಸವಾ |
ರೇವತೀ ಚ ರತೋತ್ಸಾಹಾ ರಾಜಹೃದ್ರೋಗಹಾರಿಣೀ || 46 ||

ರಂಗಪ್ರವೃದ್ಧಮಧುರಾ ರಂಗಮಂಡಪಮಧ್ಯಗಾ |
ರಂಜಿತಾ ರಾಜಜನನೀ ರಮ್ಯಾ ರಾಕೇಂದುಮಧ್ಯಗಾ || 47 ||

ರಾವಿಣೀ ರಾಗಿಣೀ ರಂಜ್ಯಾ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಾರ್ಚಿತಾ |
ರಾಜನ್ವತೀ ರಾಜನೀತೀ ರಜತಾಚಲವಾಸಿನೀ || 48 ||

ರಾಘವಾರ್ಚಿತಪಾದಶ್ರೀ ರಾಘವಾ ರಾಘವಪ್ರಿಯಾ |
ರತ್ನನೂಪುರಮಧ್ಯಾಢ್ಯಾ ರತ್ನದ್ವೀಪನಿವಾಸಿನೀ || 49 ||

ರತ್ನಪ್ರಾಕಾರಮಧ್ಯಸ್ಥಾ ರತ್ನಮಂಡಪಮಧ್ಯಗಾ |
ರತ್ನಾಭಿಷೇಕಸಂತುಷ್ಟಾ ರತ್ನಾಂಗೀ ರತ್ನದಾಯಿನೀ || 50 ||

ಣಿಕಾರರೂಪಿಣೀ ನಿತ್ಯಾ ನಿತ್ಯತೃಪ್ತಾ ನಿರಂಜನಾ |
ನಿದ್ರಾತ್ಯಯವಿಶೇಷಜ್ಞಾ ನೀಲಜೀಮೂತಸನ್ನಿಭಾ || 51 ||

ನೀವಾರಶೂಕವತ್ತನ್ವೀ ನಿತ್ಯಕಲ್ಯಾಣರೂಪಿಣೀ |
ನಿತ್ಯೋತ್ಸವಾ ನಿತ್ಯಪೂಜ್ಯಾ ನಿತ್ಯಾನಂದಸ್ವರೂಪಿಣೀ || 52 ||

ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಾ ನಿರ್ಗುಣಸ್ಥಾ ನಿಶ್ಚಿಂತಾ ನಿರುಪದ್ರವಾ |
ನಿಸ್ಸಂಶಯಾ ನಿರೀಹಾ ಚ ನಿರ್ಲೋಭಾ ನೀಲಮೂರ್ಧಜಾ || 53 ||

ನಿಖಿಲಾಗಮಮಧ್ಯಸ್ಥಾ ನಿಖಿಲಾಗಮಸಂಸ್ಥಿತಾ |
ನಿತ್ಯೋಪಾಧಿವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಾ ನಿತ್ಯಕರ್ಮಫಲಪ್ರದಾ || 54 ||

ನೀಲಗ್ರೀವಾ ನಿರಾಹಾರಾ ನಿರಂಜನವರಪ್ರದಾ |
ನವನೀತಪ್ರಿಯಾ ನಾರೀ ನರಕಾರ್ಣವತಾರಿಣೀ || 55 ||

ನಾರಾಯಣೀ ನಿರೀಹಾ ಚ ನಿರ್ಮಲಾ ನಿರ್ಗುಣಪ್ರಿಯಾ |
ನಿಶ್ಚಿಂತಾ ನಿಗಮಾಚಾರನಿಖಿಲಾಗಮ ಚ ವೇದಿನೀ || 56 ||

ನಿಮೇಷಾನಿಮಿಷೋತ್ಪನ್ನಾ ನಿಮೇಷಾಂಡವಿಧಾಯಿನೀ |
ನಿವಾತದೀಪಮಧ್ಯಸ್ಥಾ ನಿರ್ವಿಘ್ನಾ ನೀಚನಾಶಿನೀ || 57 ||

ನೀಲವೇಣೀ ನೀಲಖಂಡಾ ನಿರ್ವಿಷಾ ನಿಷ್ಕಶೋಭಿತಾ |
ನೀಲಾಂಶುಕಪರೀಧಾನಾ ನಿಂದಘ್ನೀ ಚ ನಿರೀಶ್ವರೀ || 58 ||

ನಿಶ್ವಾಸೋಚ್ಛ್ವಾಸಮಧ್ಯಸ್ಥಾ ನಿತ್ಯಯಾನವಿಲಾಸಿನೀ |
ಯಂಕಾರರೂಪಾ ಯಂತ್ರೇಶೀ ಯಂತ್ರೀ ಯಂತ್ರಯಶಸ್ವಿನೀ || 59 ||

ಯಂತ್ರಾರಾಧನಸಂತುಷ್ಟಾ ಯಜಮಾನಸ್ವರೂಪಿಣೀ |
ಯೋಗಿಪೂಜ್ಯಾ ಯಕಾರಸ್ಥಾ ಯೂಪಸ್ತಂಭನಿವಾಸಿನೀ || 60 ||

ಯಮಘ್ನೀ ಯಮಕಲ್ಪಾ ಚ ಯಶಃಕಾಮಾ ಯತೀಶ್ವರೀ |
ಯಮಾದೀಯೋಗನಿರತಾ ಯತಿದುಃಖಾಪಹಾರಿಣೀ || 61 ||

ಯಜ್ಞಾ ಯಜ್ವಾ ಯಜುರ್ಗೇಯಾ ಯಜ್ಞೇಶ್ವರಪತಿವ್ರತಾ |
ಯಜ್ಞಸೂತ್ರಪ್ರದಾ ಯಷ್ಟ್ರೀ ಯಜ್ಞಕರ್ಮಫಲಪ್ರದಾ || 62 ||

ಯವಾಂಕುರಪ್ರಿಯಾ ಯಂತ್ರೀ ಯವದಘ್ನೀ ಯವಾರ್ಚಿತಾ |
ಯಜ್ಞಕರ್ತೀ ಯಜ್ಞಭೋಕ್ತ್ರೀ ಯಜ್ಞಾಂಗೀ ಯಜ್ಞವಾಹಿನೀ || 63 ||

ಯಜ್ಞಸಾಕ್ಷೀ ಯಜ್ಞಮುಖೀ ಯಜುಷೀ ಯಜ್ಞರಕ್ಷಿಣೀ |
ಭಕಾರರೂಪಾ ಭದ್ರೇಶೀ ಭದ್ರಕಲ್ಯಾಣದಾಯಿನೀ || 64 ||

ಭಕ್ತಪ್ರಿಯಾ ಭಕ್ತಸಖಾ ಭಕ್ತಾಭೀಷ್ಟಸ್ವರೂಪಿಣೀ |
ಭಗಿನೀ ಭಕ್ತಸುಲಭಾ ಭಕ್ತಿದಾ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಾ || 65 ||

ಭಕ್ತಚೈತನ್ಯನಿಲಯಾ ಭಕ್ತಬಂಧವಿಮೋಚನೀ |
ಭಕ್ತಸ್ವರೂಪಿಣೀ ಭಾಗ್ಯಾ ಭಕ್ತಾರೋಗ್ಯಪ್ರದಾಯಿನೀ || 66 ||

ಭಕ್ತಮಾತಾ ಭಕ್ತಗಮ್ಯಾ ಭಕ್ತಾಭೀಷ್ಟಪ್ರದಾಯಿನೀ |
ಭಾಸ್ಕರೀ ಭೈರವೀ ಭೋಗ್ಯಾ ಭವಾನೀ ಭಯನಾಶಿನೀ || 67 ||

ಭದ್ರಾತ್ಮಿಕಾ ಭದ್ರದಾಯೀ ಭದ್ರಕಾಲೀ ಭಯಂಕರೀ |
ಭಗನಿಷ್ಯಂದಿನೀ ಭೂಮ್ನೀ ಭವಬಂಧವಿಮೋಚನೀ || 68 ||

ಭೀಮಾ ಭವಸಖಾ ಭಂಗೀಭಂಗುರಾ ಭೀಮದರ್ಶಿನೀ |
ಭಲ್ಲೀ ಭಲ್ಲೀಧರಾ ಭೀರುರ್ಭೇರುಂಡಾ ಭೀಮಪಾಪಹಾ || 69 ||

ಭಾವಜ್ಞಾ ಭೋಗದಾತ್ರೀ ಚ ಭವಘ್ನೀ ಭೂತಿಭೂಷಣಾ |
ಭೂತಿದಾ ಭೂಮಿದಾತ್ರೀ ಚ ಭೂಪತಿತ್ವಪ್ರದಾಯಿನೀ || 70 ||

ಭ್ರಾಮರೀ ಭ್ರಮರೀ ಭಾರೀ ಭವಸಾಗರತಾರಿಣೀ |
ಭಂಡಾಸುರವಧೋತ್ಸಾಹಾ ಭಾಗ್ಯದಾ ಭಾವಮೋದಿನೀ || 71 ||

ಗೋಕಾರರೂಪಾ ಗೋಮಾತಾ ಗುರುಪತ್ನೀ ಗುರುಪ್ರಿಯಾ |
ಗೋರೋಚನಪ್ರಿಯಾ ಗೌರೀ ಗೋವಿಂದಗುಣವರ್ಧಿನೀ || 72 ||

ಗೋಪಾಲಚೇಷ್ಟಾಸಂತುಷ್ಟಾ ಗೋವರ್ಧನವಿವರ್ಧಿನೀ |
ಗೋವಿಂದರೂಪಿಣೀ ಗೋಪ್ತ್ರೀ ಗೋಕುಲಾನಾಂವಿವರ್ಧಿನೀ || 73 ||

ಗೀತಾ ಗೀತಪ್ರಿಯಾ ಗೇಯಾ ಗೋದಾ ಗೋರೂಪಧಾರಿಣೀ |
ಗೋಪೀ ಗೋಹತ್ಯಶಮನೀ ಗುಣಿನೀ ಗುಣಿವಿಗ್ರಹಾ || 74 ||

ಗೋವಿಂದಜನನೀ ಗೋಷ್ಠಾ ಗೋಪ್ರದಾ ಗೋಕುಲೋತ್ಸವಾ |
ಗೋಚರೀ ಗೌತಮೀ ಗಂಗಾ ಗೋಮುಖೀ ಗುಣವಾಸಿನೀ || 75 ||

ಗೋಪಾಲೀ ಗೋಮಯಾ ಗುಂಭಾ ಗೋಷ್ಠೀ ಗೋಪುರವಾಸಿನೀ |
ಗರುಡಾ ಗಮನಶ್ರೇಷ್ಠಾ ಗಾರುಡಾ ಗರುಡಧ್ವಜಾ || 76 ||

ಗಂಭೀರಾ ಗಂಡಕೀ ಗುಂಡಾ ಗರುಡಧ್ವಜವಲ್ಲಭಾ |
ಗಗನಸ್ಥಾ ಗಯಾವಾಸಾ ಗುಣವೃತ್ತಿರ್ಗುಣೋದ್ಭವಾ || 77 ||

ದೇಕಾರರೂಪಾ ದೇವೇಶೀ ದೃಗ್ರೂಪಾ ದೇವತಾರ್ಚಿತಾ |
ದೇವರಾಜೇಶ್ವರಾರ್ಧಾಂಗೀ ದೀನದೈನ್ಯವಿಮೋಚನೀ || 78 ||

ದೇಕಾಲಪರಿಜ್ಞಾನಾ ದೇಶೋಪದ್ರವನಾಶಿನೀ |
ದೇವಮಾತಾ ದೇವಮೋಹಾ ದೇವದಾನವಮೋಹಿನೀ || 79 ||

ದೇವೇಂದ್ರಾರ್ಚಿತಪಾದಶ್ರೀ ದೇವದೇವಪ್ರಸಾದಿನೀ |
ದೇಶಾಂತರೀ ದೇಶರೂಪಾ ದೇವಾಲಯನಿವಾಸಿನೀ || 80 ||

ದೇಶಭ್ರಮಣಸಂತುಷ್ಟಾ ದೇಶಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯಪ್ರದಾಯಿನೀ |
ದೇವಯಾನಾ ದೇವತಾ ಚ ದೇವಸೈನ್ಯಪ್ರಪಾಲಿನೀ || 81 ||

ವಕಾರರೂಪಾ ವಾಗ್ದೇವೀ ವೇದಮಾನಸಗೋಚರಾ |
ವೈಕುಂಠದೇಶಿಕಾ ವೇದ್ಯಾ ವಾಯುರೂಪಾ ವರಪ್ರದಾ || 82 ||

ವಕ್ರತುಂಡಾರ್ಚಿತಪದಾ ವಕ್ರತುಂಡಪ್ರಸಾದಿನೀ |
ವೈಚಿತ್ರ್ಯರೂಪಾ ವಸುಧಾ ವಸುಸ್ಥಾನಾ ವಸುಪ್ರಿಯಾ || 83 ||

ವಷಟ್ಕಾರಸ್ವರೂಪಾ ಚ ವರಾರೋಹಾ ವರಾಸನಾ |
ವೈದೇಹೀ ಜನನೀ ವೇದ್ಯಾ ವೈದೇಹೀಶೋಕನಾಶಿನೀ || 84 ||

ವೇದಮಾತಾ ವೇದಕನ್ಯಾ ವೇದರೂಪಾ ವಿನೋದಿನೀ |
ವೇದಾಂತವಾದಿನೀ ಚೈವ ವೇದಾಂತನಿಲಯಪ್ರಿಯಾ || 85 ||

ವೇದಶ್ರವಾ ವೇದಘೋಷಾ ವೇದಗೀತಾ ವಿನೋದಿನೀ |
ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥತತ್ವಜ್ಞಾ ವೇದಮಾರ್ಗ ಪ್ರದರ್ಶಿನೀ || 86 ||

ವೈದಿಕೀಕರ್ಮಫಲದಾ ವೇದಸಾಗರವಾಡವಾ |
ವೇದವಂದ್ಯಾ ವೇದಗುಹ್ಯಾ ವೇದಾಶ್ವರಥವಾಹಿನೀ || 87 ||

ವೇದಚಕ್ರಾ ವೇದವಂದ್ಯಾ ವೇದಾಂಗೀ ವೇದವಿತ್ಕವಿಃ |
ಸಕಾರರೂಪಾ ಸಾಮಂತಾ ಸಾಮಗಾನ ವಿಚಕ್ಷಣಾ || 88 ||

ಸಾಮ್ರಾಜ್ಞೀ ನಾಮರೂಪಾ ಚ ಸದಾನಂದಪ್ರದಾಯಿನೀ |
ಸರ್ವದೃಕ್ಸನ್ನಿವಿಷ್ಟಾ ಚ ಸರ್ವಸಂಪ್ರೇಷಿಣೀಸಹಾ || 89 ||

ಸವ್ಯಾಪಸವ್ಯದಾ ಸವ್ಯಸಧ್ರೀಚೀ ಚ ಸಹಾಯಿನೀ |
ಸಕಲಾ ಸಾಗರಾ ಸಾರಾ ಸಾರ್ವಭೌಮಸ್ವರೂಪಿಣೀ || 90 ||

ಸಂತೋಷಜನನೀ ಸೇವ್ಯಾ ಸರ್ವೇಶೀ ಸರ್ವರಂಜನೀ |
ಸರಸ್ವತೀ ಸಮಾರಾದ್ಯಾ ಸಾಮದಾ ಸಿಂಧುಸೇವಿತಾ || 91 ||

ಸಮ್ಮೋಹಿನೀ ಸದಾಮೋಹಾ ಸರ್ವಮಾಂಗಲ್ಯದಾಯಿನೀ |
ಸಮಸ್ತಭುವನೇಶಾನೀ ಸರ್ವಕಾಮಫಲಪ್ರದಾ || 92 ||

ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಾ ಸಾಧ್ವೀ ಸರ್ವಜ್ಞಾನಪ್ರದಾಯಿನೀ |
ಸರ್ವದಾರಿದ್ರ್ಯಶಮನೀ ಸರ್ವದುಃಖವಿಮೋಚನೀ || 93 ||

ಸರ್ವರೋಗಪ್ರಶಮನೀ ಸರ್ವಪಾಪವಿಮೋಚನೀ |
ಸಮದೃಷ್ಟಿಸ್ಸಮಗುಣಾ ಸರ್ವಗೋಪ್ತ್ರೀ ಸಹಾಯಿನೀ || 94 ||

ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಾಹಿನಿ ಸಾಂಖ್ಯಾ ಸಾಂದ್ರಾನಂದಪಯೋಧರಾ |
ಸಂಕೀರ್ಣಮಂದಿರಸ್ಥಾನಾ ಸಾಕೇತಕುಲಪಾಲಿನೀ || 95 ||

ಸಂಹಾರಿಣೀ ಸುಧಾರೂಪಾ ಸಾಕೇತಪುರವಾಸಿನೀ |
ಸಂಬೋಧಿನೀ ಸಮಸ್ತೇಶೀ ಸತ್ಯಜ್ಞಾನಸ್ವರೂಪಿಣೀ || 96 ||

ಸಂಪತ್ಕರೀ ಸಮಾನಾಂಗೀ ಸರ್ವಭಾವಸುಸಂಸ್ಥಿತಾ |
ಸಂಧ್ಯಾವಂದನಸುಪ್ರೀತಾ ಸನ್ಮಾರ್ಗಕುಲಪಾಲಿನೀ || 97 ||

ಸಂಜೀವಿನೀ ಸರ್ವಮೇಧಾ ಸಭ್ಯಾ ಸಾಧುಸುಪೂಜಿತಾ |
ಸಮಿದ್ಧಾ ಸಾಮಿಘೇನೀ ಚ ಸಾಮಾನ್ಯಾ ಸಾಮವೇದಿನೀ || 98 ||

ಸಮುತ್ತೀರ್ಣಾ ಸದಾಚಾರಾ ಸಂಹಾರಾ ಸರ್ವಪಾವನೀ |
ಸರ್ಪಿಣೀ ಸರ್ಪಮಾತಾ ಚ ಸಮಾದಾನಸುಖಪ್ರದಾ || 99 ||

ಸರ್ವರೋಗಪ್ರಶಮನೀ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವಫಲಪ್ರದಾ |
ಸಂಕ್ರಮಾ ಸಮದಾ ಸಿಂಧುಃ ಸರ್ಗಾದಿಕರಣಕ್ಷಮಾ || 100 ||

ಸಂಕಟಾ ಸಂಕಟಹರಾ ಸಕುಂಕುಮವಿಲೇಪನಾ |
ಸುಮುಖಾ ಸುಮುಖಪ್ರೀತಾ ಸಮಾನಾಧಿಕವರ್ಜಿತಾ || 101 ||

ಸಂಸ್ತುತಾ ಸ್ತುತಿಸುಪ್ರೀತಾ ಸತ್ಯವಾದೀ ಸದಾಸ್ಪದಾ |
ಧೀಕಾರರೂಪಾ ಧೀಮಾತಾ ಧೀರಾ ಧೀರಪ್ರಸಾದಿನೀ || 102 ||

ಧೀರೋತ್ತಮಾ ಧೀರಧೀರಾ ಧೀರಸ್ಥಾ ಧೀರಶೇಖರಾ |
ಧೃತಿರೂಪಾ ಧನಾಢ್ಯಾ ಚ ಧನಪಾ ಧನದಾಯಿನೀ || 103 ||

ಧೀರೂಪಾ ಧೀರವಂದ್ಯಾ ಚ ಧೀಪ್ರಭಾ ಧೀರಮಾನಸಾ |
ಧೀಗೇಯಾ ಧೀಪದಸ್ಥಾ ಚ ಧೀಶಾನಾ ಧೀಪ್ರಸಾದಿನೀ || 104 ||

ಮಕಾರರೂಪಾ ಮೈತ್ರೇಯಾ ಮಹಾಮಂಗಲದೇವತಾ |
ಮನೋವೈಕಲ್ಯಶಮನೀ ಮಲಯಾಚಲವಾಸಿನೀ || 105 ||

ಮಲಯಧ್ವಜರಾಜಶ್ರೀರ್ಮಾಯಾಮೋಹವಿಭೇದಿನೀ |
ಮಹಾದೇವೀ ಮಹಾರೂಪಾ ಮಹಾಭೈರವಪೂಜಿತಾ || 106 ||

ಮನುಪ್ರೀತಾ ಮಂತ್ರಮೂರ್ತಿರ್ಮಂತ್ರವಶ್ಯಾ ಮಹೇಶ್ವರೀ |
ಮತ್ತಮಾತಂಗಗಮನಾ ಮಧುರಾ ಮೇರುಮಂಟಪಾ || 107 ||

ಮಹಾಗುಪ್ತಾ ಮಹಾಭೂತಾ ಮಹಾಭಯವಿನಾಶಿನೀ |
ಮಹಾಶೌರ್ಯಾ ಮಂತ್ರಿಣೀ ಚ ಮಹಾವೈರಿವಿನಾಶಿನೀ || 108 ||

ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಮಹಾಗೌರೀ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನೀ |
ಮಹೀ ಚ ಮಂಡಲಸ್ಥಾ ಚ ಮಧುರಾಗಮಪೂಜಿತಾ || 109 ||

ಮೇಧಾ ಮೇಧಾಕರೀ ಮೇಧ್ಯಾ ಮಾಧವೀ ಮಧುಮರ್ಧಿನೀ |
ಮಂತ್ರಾ ಮಂತ್ರಮಯೀ ಮಾನ್ಯಾ ಮಾಯಾ ಮಾಧವಮಂತ್ರಿಣೀ || 110 ||

ಮಾಯಾದೂರಾ ಚ ಮಾಯಾವೀ ಮಾಯಾಜ್ಞಾ ಮಾನದಾಯಿನೀ |
ಮಾಯಾಸಂಕಲ್ಪಜನನೀ ಮಾಯಾಮಾಯವಿನೋದಿನೀ || 111 ||

ಮಾಯಾ ಪ್ರಪಂಚಶಮನೀ ಮಾಯಾಸಂಹಾರರೂಪಿಣೀ |
ಮಾಯಾಮಂತ್ರಪ್ರಸಾದಾ ಚ ಮಾಯಾಜನವಿಮೋಹಿನೀ || 112 ||

ಮಹಾಪಥಾ ಮಹಾಭೋಗಾ ಮಹವಿಘ್ನವಿನಾಶಿನೀ |
ಮಹಾನುಭಾವಾ ಮಂತ್ರಾಢ್ಯಾ ಮಹಮಂಗಲದೇವತಾ || 113 ||

ಹಿಕಾರರೂಪಾ ಹೃದ್ಯಾ ಚ ಹಿತಕಾರ್ಯಪ್ರವರ್ಧಿನೀ |
ಹೇಯೋಪಾಧಿವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಾ ಹೀನಲೋಕವಿನಾಶಿನೀ || 114 ||

ಹ್ರೀಂಕಾರೀ ಹ್ರೀಮತೀ ಹೃದ್ಯಾ ಹ್ರೀಂ ದೇವೀ ಹ್ರೀಂ ಸ್ವಭಾವಿನೀ |
ಹ್ರೀಂ ಮಂದಿರಾ ಹಿತಕರಾ ಹೃಷ್ಟಾ ಚ ಹ್ರೀಂ ಕುಲೋದ್ಭವಾ || 115 ||

ಹಿತಪ್ರಜ್ಞಾ ಹಿತಪ್ರೀತಾ ಹಿತಕಾರುಣ್ಯವರ್ಧಿನೀ |
ಹಿತಾಸಿನೀ ಹಿತಕ್ರೋಧಾ ಹಿತಕರ್ಮಫಲಪ್ರದಾ || 116 ||

ಹಿಮಾ ಹೈಮವತೀ ಹೈಮ್ನೀ ಹೇಮಾಚಲನಿವಾಸಿನೀ |
ಹಿಮಾಗಜಾ ಹಿತಕರೀ ಹಿತಕರ್ಮಸ್ವಭಾವಿನೀ || 117 ||

ಧೀಕಾರರೂಪಾ ಧಿಷಣಾ ಧರ್ಮರೂಪಾ ಧನೇಶ್ವರೀ |
ಧನುರ್ಧರಾ ಧರಾಧಾರಾ ಧರ್ಮಕರ್ಮಫಲಪ್ರದಾ || 118 ||

ಧರ್ಮಾಚಾರಾ ಧರ್ಮಸಾರಾ ಧರ್ಮಮಧ್ಯನಿವಾಸಿನೀ |
ಧನುರ್ವಿದ್ಯಾ ಧನುರ್ವೇದಾ ಧನ್ಯಾ ಧೂರ್ತವಿನಾಶಿನೀ || 119 ||

ಧನಧಾನ್ಯಾಧೇನುರೂಪಾ ಧನಾಢ್ಯಾ ಧನದಾಯಿನೀ |
ಧನೇಶೀ ಧರ್ಮನಿರತಾ ಧರ್ಮರಾಜಪ್ರಸಾದಿನೀ || 120 ||

ಧರ್ಮಸ್ವರೂಪಾ ಧರ್ಮೇಶೀ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮವಿಚಾರಿಣೀ |
ಧರ್ಮಸೂಕ್ಷ್ಮಾ ಧರ್ಮಗೇಹಾ ಧರ್ಮಿಷ್ಠಾ ಧರ್ಮಗೋಚರಾ || 121 ||

ಯೋಕಾರರೂಪಾ ಯೋಗೇಶೀ ಯೋಗಸ್ಥಾ ಯೋಗರೂಪಿಣೀ |
ಯೋಗ್ಯಾ ಯೋಗೀಶವರದಾ ಯೋಗಮಾರ್ಗನಿವಾಸಿನೀ || 122 ||

ಯೋಗಾಸನಸ್ಥಾ ಯೋಗೇಶೀ ಯೋಗಮಾಯಾವಿಲಾಸಿನೀ |
ಯೋಗಿನೀ ಯೋಗರಕ್ತಾ ಚ ಯೋಗಾಂಗೀ ಯೋಗವಿಗ್ರಹಾ || 123 ||

ಯೋಗವಾಸಾ ಯೋಗಭಾಗ್ಯಾ ಯೋಗಮಾರ್ಗಪ್ರದರ್ಶಿನೀ |
ಯೋಕಾರರೂಪಾ ಯೋಧಾಢ್ಯಾಯೋಧ್ರೀ ಯೋಧಸುತತ್ಪರಾ || 124 ||

ಯೋಗಿನೀ ಯೋಗಿನೀಸೇವ್ಯಾ ಯೋಗಜ್ಞಾನಪ್ರಬೋಧಿನೀ |
ಯೋಗೇಶ್ವರಪ್ರಾಣಾನಾಥಾ ಯೋಗೀಶ್ವರಹೃದಿಸ್ಥಿತಾ || 125 ||

ಯೋಗಾ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಕರ್ತ್ರೀ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವಿಧಾಯಿನೀ |
ಯೋಗರಾಜೇಶ್ವರಾರಾಧ್ಯಾ ಯೋಗಾನಂದಸ್ವರೂಪಿಣೀ || 126 ||

ನಕಾರರೂಪಾ ನಾದೇಶೀ ನಾಮಪಾರಾಯಣಪ್ರಿಯಾ |
ನವಸಿದ್ಧಿಸಮಾರಾಧ್ಯಾ ನಾರಾಯಣಮನೋಹರೀ || 127 ||

ನಾರಾಯಣೀ ನವಾಧಾರಾ ನವಬ್ರಹ್ಮಾರ್ಚಿತಾಂಘ್ರಿಕಾ |
ನಗೇಂದ್ರತನಯಾರಾಧ್ಯಾ ನಾಮರೂಪವಿವರ್ಜಿತಾ || 128 ||

ನರಸಿಂಹಾರ್ಚಿತಪದಾ ನವಬಂಧವಿಮೋಚನೀ |
ನವಗ್ರಹಾರ್ಚಿತಪದಾ ನವಮೀಪೂಜನಪ್ರಿಯಾ || 129 ||

ನೈಮಿತ್ತಿಕಾರ್ಥಫಲದಾ ನಂದಿತಾರಿವಿನಾಶಿನೀ |
ನವಪೀಠಸ್ಥಿತಾ ನಾದಾ ನವರ್ಷಿಗಣಸೇವಿತಾ || 130 ||

ನವಸೂತ್ರಾವಿಧಾನಜ್ಞಾ ನೈಮಿಶಾರಣ್ಯವಾಸಿನೀ |
ನವಚಂದನದಿಗ್ಧಾಂಗೀ ನವಕುಂಕುಮಧಾರಿಣೀ || 131 ||

ನವವಸ್ತ್ರಪರೀಧಾನಾ ನವರತ್ನವಿಭೂಷಣಾ |
ನವ್ಯಭಸ್ಮವಿದಗ್ಧಾಂಗೀ ನವಚಂದ್ರಕಲಾಧರಾ || 132 ||

ಪ್ರಕಾರರೂಪಾ ಪ್ರಾಣೇಶೀ ಪ್ರಾಣಸಂರಕ್ಷಣೀಪರಾ |
ಪ್ರಾಣಸಂಜೀವಿನೀ ಪ್ರಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಣಿಪ್ರಾಣಪ್ರಬೋಧಿನೀ || 133 ||

ಪ್ರಜ್ಞಾ ಪ್ರಾಜ್ಞಾ ಪ್ರಭಾಪುಷ್ಪಾ ಪ್ರತೀಚೀ ಪ್ರಭುದಾ ಪ್ರಿಯಾ |
ಪ್ರಾಚೀನಾ ಪ್ರಾಣಿಚಿತ್ತಸ್ಥಾ ಪ್ರಭಾ ಪ್ರಜ್ಞಾನರೂಪಿಣೀ || 134 ||

ಪ್ರಭಾತಕರ್ಮಸಂತುಷ್ಟಾ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಪರಾಯಣಾ |
ಪ್ರಾಯಜ್ಞಾ ಪ್ರಣವಾ ಪ್ರಾಣಾ ಪ್ರವೃತ್ತಿಃ ಪ್ರಕೃತಿಃ ಪರಾ || 135 ||

ಪ್ರಬಂಧಾ ಪ್ರಥಮಾ ಚೈವ ಪ್ರಗಾ ಪ್ರಾರಬ್ಧನಾಶಿನೀ |
ಪ್ರಬೋಧನಿರತಾ ಪ್ರೇಕ್ಷ್ಯಾ ಪ್ರಬಂಧಾ ಪ್ರಾಣಸಾಕ್ಷಿಣೀ || 136 ||

ಪ್ರಯಾಗತೀರ್ಥನಿಲಯಾ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಪರಮೇಶ್ವರೀ |
ಪ್ರಣವಾದ್ಯಂತನಿಲಯಾ ಪ್ರಣವಾದಿಃ ಪ್ರಜೇಶ್ವರೀ || 137 ||

ಚೋಕಾರರೂಪಾ ಚೋರಘ್ನೀ ಚೋರಬಾಧಾವಿನಾಶಿನೀ |
ಚೈತನ್ಯಚೇತನಸ್ಥಾ ಚ ಚತುರಾ ಚ ಚಮತ್ಕೃತಿಃ || 138 ||

ಚಕ್ರವರ್ತಿಕುಲಾಧಾರಾ ಚಕ್ರಿಣೀ ಚಕ್ರಧಾರಿಣೀ |
ಚಿತ್ತಚೇಯಾ ಚಿದಾನಂದಾ ಚಿದ್ರೂಪಾ ಚಿದ್ವಿಲಾಸಿನೀ || 139 ||

ಚಿಂತಾಚಿತ್ತಪ್ರಶಮನೀ ಚಿಂತಿತಾರ್ಥಫಲಪ್ರದಾ |
ಚಾಂಪೇಯೀ ಚಂಪಕಪ್ರೀತಾ ಚಂಡೀ ಚಂಡಾಟ್ಟಹಾಸಿನೀ || 140 ||

ಚಂಡೇಶ್ವರೀ ಚಂಡಮಾತಾ ಚಂಡಮುಂಡವಿನಾಶಿನೀ |
ಚಕೋರಾಕ್ಷೀ ಚಿರಪ್ರೀತಾ ಚಿಕುರಾ ಚಿಕುರಾಲಕಾ || 141 ||

ಚೈತನ್ಯರೂಪಿಣೀ ಚೈತ್ರೀ ಚೇತನಾ ಚಿತ್ತಸಾಕ್ಷಿಣೀ |
ಚಿತ್ರಾ ಚಿತ್ರವಿಚಿತ್ರಾಂಗೀ ಚಿತ್ರಗುಪ್ತಪ್ರಸಾದಿನೀ || 142 ||

ಚಲನಾ ಚಕ್ರಸಂಸ್ಥಾ ಚ ಚಾಂಪೇಯೀ ಚಲಚಿತ್ರಿಣೀ |
ಚಂದ್ರಮಂಡಲಮಧ್ಯಸ್ಥಾ ಚಂದ್ರಕೋಟಿಸುಶೀತಲಾ || 143 ||

ಚಂದ್ರಾನುಜಸಮಾರಾಧ್ಯಾ ಚಂದ್ರಾ ಚಂಡಮಹೋದರೀ |
ಚರ್ಚಿತಾರಿಶ್ಚಂದ್ರಮಾತಾ ಚಂದ್ರಕಾಂತಾ ಚಲೇಶ್ವರೀ || 144 ||

ಚರಾಚರನಿವಾಸೀ ಚ ಚಕ್ರಪಾಣಿಸಹೋದರೀ |
ದಕಾರರೂಪಾ ದತ್ತಶ್ರೀದಾರಿದ್ರ್ಯಚ್ಛೇದಕಾರಿಣೀ || 145 ||

ದತ್ತಾತ್ರೇಯಸ್ಯ ವರದಾ ದರ್ಯಾ ಚ ದೀನವತ್ಸಲಾ |
ದಕ್ಷಾರಾಧ್ಯಾ ದಕ್ಷಕನ್ಯಾ ದಕ್ಷಯಜ್ಞವಿನಾಶಿನೀ || 146 ||

ದಕ್ಷಾ ದಾಕ್ಷಾಯಣೀ ದೀಕ್ಷಾ ದೃಷ್ಟಾ ದಕ್ಷವರಪ್ರದಾ |
ದಕ್ಷಿಣಾ ದಕ್ಷಿಣಾರಾಧ್ಯಾ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿರೂಪಿಣೀ || 147 ||

ದಯಾವತೀ ದಮಸ್ವಾಂತಾ ದನುಜಾರಿರ್ದಯಾನಿಧಿಃ |
ದಂತಶೋಭನಿಭಾ ದೇವೀ ದಮನಾ ದಾಡಿಮಸ್ತನಾ || 148 ||

ದಂಡಾ ಚ ದಮಯತ್ರೀ ಚ ದಂಡಿನೀ ದಮನಪ್ರಿಯಾ |
ದಂಡಕಾರಣ್ಯನಿಲಯಾ ದಂಡಕಾರಿವಿನಾಶಿನೀ || 149 ||

ದಂಷ್ಟ್ರಾಕರಾಲವದನಾ ದಂಡಶೋಭಾ ದರೋದರೀ |
ದರಿದ್ರಾರಿಷ್ಟಶಮನೀ ದಮ್ಯಾ ದಮನಪೂಜಿತಾ || 150 ||

ದಾನವಾರ್ಚಿತ ಪಾದಶ್ರೀರ್ದ್ರವಿಣಾ ದ್ರಾವಿಣೀ ದಯಾ |
ದಾಮೋದರೀ ದಾನವಾರಿರ್ದಾಮೋದರಸಹೋದರೀ || 151 ||

ದಾತ್ರೀ ದಾನಪ್ರಿಯಾ ದಾಮ್ನೀ ದಾನಶ್ರೀರ್ದ್ವಿಜವಂದಿತಾ |
ದಂತಿಗಾ ದಂಡಿನೀ ದೂರ್ವಾ ದಧಿದುಗ್ಧಸ್ವರೂಪಿಣೀ || 152 ||

ದಾಡಿಮೀಬೀಜಸಂದೋಹಾ ದಂತಪಂಕ್ತಿವಿರಾಜಿತಾ |
ದರ್ಪಣಾ ದರ್ಪಣಸ್ವಚ್ಛಾ ದ್ರುಮಮಂಡಲವಾಸಿನೀ || 153 ||

ದಶಾವತಾರಜನನೀ ದಶದಿಗ್ದೈವಪೂಜಿತಾ |
ದಮಾ ದಶದಿಶಾ ದೃಶ್ಯಾ ದಶದಾಸೀ ದಯಾನಿಧಿಃ || 154 ||

ದೇಶಕಾಲಪರಿಜ್ಞಾನಾ ದೇಶಕಾಲವಿಶೋಧಿನೀ |
ದಶಮ್ಯಾದಿಕಲಾರಾಧ್ಯಾ ದಶಕಾಲವಿರೋಧಿನೀ |
ದಶಮ್ಯಾದಿಕಲಾರಾಧ್ಯ ದಶಗ್ರೀವವಿರೋಧಿನೀ || 155 ||

ದಶಾಪರಾಧಶಮನೀ ದಶವೃತ್ತಿಫಲಪ್ರದಾ |
ಯಾತ್ಕಾರರೂಪಿಣೀ ಯಾಜ್ಞೀ ಯಾದವೀ ಯಾದವಾರ್ಚಿತಾ || 156 ||

ಯಯಾತಿಪೂಜನಪ್ರೀತಾ ಯಾಜ್ಞಿಕೀ ಯಾಜಕಪ್ರಿಯಾ |
ಯಜಮಾನಾ ಯದುಪ್ರೀತಾ ಯಾಮಪೂಜಾಫಲಪ್ರದಾ || 157 ||

ಯಶಸ್ವಿನೀ ಯಮಾರಾಧ್ಯಾ ಯಮಕನ್ಯಾ ಯತೀಶ್ವರೀ |
ಯಮಾದಿಯೋಗಸಂತುಷ್ಟಾ ಯೋಗೀಂದ್ರಹೃದಯಾ ಯಮಾ || 158 ||

ಯಮೋಪಾಧಿವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಾ ಯಶಸ್ಯವಿಧಿಸನ್ನುತಾ |
ಯವೀಯಸೀ ಯುವಪ್ರೀತಾ ಯಾತ್ರಾನಂದಾ ಯತೀಶ್ವರೀ || 159 ||

ಯೋಗಪ್ರಿಯಾ ಯೋಗಗಮ್ಯಾ ಯೋಗಧ್ಯೇಯಾ ಯಥೇಚ್ಛಗಾ |
ಯೋಗಪ್ರಿಯಾ ಯಜ್ಞಸೇನೀ ಯೋಗರೂಪಾ ಯಥೇಷ್ಟದಾ || 160 ||

|| ಶ್ರೀ ಗಾಯತ್ರೀ ದಿವ್ಯಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಂ ||

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

ನಿಮ್ಮ ಮಿಂಚೆ ವಿಳಾಸ ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅತ್ಯಗತ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ನು * ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ