Skip to content

Gayatri Sahasranama Stotram in Tamil – ஶ்ரீ கா³யத்ரீ ஸஹஸ்ரநாம ஸ்தோத்ரம்

Gayatri Sahasranama Stotram - Gayathri SahasranamamPin

Gayatri Sahasranama Stotram is the 1000 names of Sri Gayathri Devi Organized in the form of a hymn. Sri Gayathri Devi is the personified form of the most sacred “Gayathri Mantra”. Gayathri Devi is regarded as the mother of the Vedas, and by her shakti, Lord Brahma became capable of producing the entire cosmos. Get Sri Gayatri Sahasranama Stotram in Tamil Lyrics here and chant it with devotion.

Gayatri Sahasranama Stotram in Tamil – ஶ்ரீ கா³யத்ரீ ஸஹஸ்ரநாம ஸ்தோத்ரம் 

ஶ்ரீக³ணேஶாய நம꞉ .

த்⁴யானம்

ரக்தஶ்வேதஹிரண்யநீலத⁴வலைர்யுக்தாம்ʼ த்ரிநேத்ரோஜ்ஜ்வலாம்ʼ
ரக்தாரக்தனவஸ்ரஜம்ʼ மணிக³ணைர்யுக்தாம்ʼ குமாரீமிமாம் .
கா³யத்ரீ கமலாஸனாம்ʼ கரதலவ்யானத்³த⁴குண்டா³ம்பு³ஜாம்ʼ
பத்³மாக்ஷீம்ʼ ச வரஸ்ரஜஞ்ச த³த⁴தீம்ʼ ஹம்ʼஸாதி⁴ரூடா⁴ம்ʼ ப⁴ஜே ||

ௐ தத்காரரூபா தத்வஜ்ஞா தத்பதா³ர்த²ஸ்வரூபிணி .
தபஸ்ஸ்வ்யாத்⁴யாயநிரதா தபஸ்விஜனனன்னுதா || 1 ||

தத்கீர்திகு³ணஸம்பன்னா தத்²யவாக்ச தபோநிதி⁴꞉ .
தத்வோபதே³ஶஸம்ப³ந்தா⁴ தபோலோகநிவாஸினீ || 2 ||

தருணாதி³த்யஸங்காஶா தப்தகாஞ்சனபூ⁴ஷணா .
தமோபஹாரிணி தந்த்ரீ தாரிணி தாரரூபிணி || 3 ||

தலாதி³பு⁴வனாந்தஸ்தா² தர்கஶாஸ்த்ரவிதா⁴யினீ .
தந்த்ரஸாரா தந்த்ரமாதா தந்த்ரமார்க³ப்ரத³ர்ஶினீ || 4 ||

தத்வா தந்த்ரவிதா⁴னஜ்ஞா தந்த்ரஸ்தா² தந்த்ரஸாக்ஷிணி .
ததே³கத்⁴யானநிரதா தத்வஜ்ஞானப்ரபோ³தி⁴னீ || 5 ||

தந்நாமமந்த்ரஸுப்ரீதா தபஸ்விஜனஸேவிதா .
ஸாகாரரூபா ஸாவித்ரீ ஸர்வரூபா ஸனாதனீ || 6 ||

ஸம்ʼஸாரது³꞉க²ஶமனீ ஸர்வயாக³ப²லப்ரதா³ .
ஸகலா ஸத்யஸங்கல்பா ஸத்யா ஸத்யப்ரதா³யினீ || 7 ||

ஸந்தோஷஜனனீ ஸாரா ஸத்யலோகநிவாஸினீ .
ஸமுத்³ரதனயாராத்⁴யா ஸாமகா³னப்ரியா ஸதீ || 8 ||

ஸமானீ ஸாமதே³வீ ச ஸமஸ்தஸுரஸேவிதா .
ஸர்வஸம்பத்திஜனனீ ஸத்³கு³ணா ஸகலேஷ்டதா³ || 9 ||

ஸனகாதி³முநித்⁴யேயா ஸமானாதி⁴கவர்ஜிதா .
ஸாத்⁴யா ஸித்³தா⁴ ஸுதா⁴வாஸா ஸித்³தி⁴ஸ்ஸாத்⁴யப்ரதா³யினீ || 10 ||

ஸத்³யுகா³ராத்⁴யநிலயா ஸமுத்தீர்ணா ஸதா³ஶிவா .
ஸர்வவேதா³ந்தநிலயா ஸர்வஶாஸ்த்ரார்த²கோ³சரா || 11 ||

ஸஹஸ்ரத³லபத்³மஸ்தா² ஸர்வஜ்ஞா ஸர்வதோமுகீ² .
ஸமயா ஸமயாசாரா ஸத³ஸத்³க்³ரந்தி²பே⁴தி³னீ || 12 ||

ஸப்தகோடிமஹாமந்த்ரமாதா ஸர்வப்ரதா³யினீ .
ஸகு³ணா ஸம்ப்⁴ரமா ஸாக்ஷீ ஸர்வசைதன்யரூபிணீ || 13 ||

ஸத்கீர்திஸ்ஸாத்விகா ஸாத்⁴வீ ஸச்சிதா³னந்த³ரூபிணீ .
ஸங்கல்பரூபிணீ ஸந்த்⁴யா ஸாலக்³ராமநிவாஸினீ || 14 ||

ஸர்வோபாதி⁴விநிர்முக்தா ஸத்யஜ்ஞானப்ரபோ³தி⁴னீ .
விகாரரூபா விப்ரஶ்ரீர்விப்ராராத⁴னதத்பரா || 15 ||

விப்ரப்ரீர்விப்ரகல்யாணீ விப்ரவாக்யஸ்வரூபிணீ .
விப்ரமந்தி³ரமத்⁴யஸ்தா² விப்ரவாத³வினோதி³னீ || 16 ||

விப்ரோபாதி⁴விநிர்பே⁴த்ரீ விப்ரஹத்யாவிமோசனீ .
விப்ரத்ராதா விப்ரகோ³த்ரா விப்ரகோ³த்ரவிவர்தி⁴னீ || 17 ||

விப்ரபோ⁴ஜனஸந்துஷ்டா விஷ்ணுரூபா வினோதி³னீ .
விஷ்ணுமாயா விஷ்ணுவந்த்³யா விஷ்ணுக³ர்பா⁴ விசித்ரிணீ || 18 ||

வைஷ்ணவீ விஷ்ணுப⁴கி³னீ விஷ்ணுமாயாவிலாஸினீ .
விகாரரஹிதா விஶ்வவிஜ்ஞானக⁴னரூபிணீ || 19 ||

விபு³தா⁴ விஷ்ணுஸங்கல்பா விஶ்வாமித்ரப்ரஸாதி³னீ .
விஷ்ணுசைதன்யநிலயா விஷ்ணுஸ்வா விஶ்வஸாக்ஷிணீ || 20 ||

விவேகினீ வியத்³ரூபா விஜயா விஶ்வமோஹினீ .
வித்³யாத⁴ரீ விதா⁴னஜ்ஞா வேத³தத்வார்த²ரூபிணீ || 21 ||

விரூபாக்ஷீ விராட்³ரூபா விக்ரமா விஶ்வமங்க³லா .
விஶ்வம்ப⁴ராஸமாராத்⁴யா விஶ்வப்⁴ரமணகாரிணீ || 22 ||

விநாயகீ வினோத³ஸ்தா² வீரகோ³ஷ்டீ²விவர்தி⁴னீ .
விவாஹரஹிதா விந்த்⁴யா விந்த்⁴யாசலநிவாஸினீ || 23 ||

வித்³யாவித்³யாகரீ வித்³யா வித்³யாவித்³யாப்ரபோ³தி⁴னீ .
விமலா விப⁴வா வேத்³யா விஶ்வஸ்தா² விவிதோ⁴ஜ்ஜ்வலா || 24 ||

வீரமத்⁴யா வராரோஹா விதந்த்ரா விஶ்வநாயிகா .
வீரஹத்யாப்ரஶமனீ வினம்ரஜனபாலினீ || 25 ||

வீரதீ⁴ர்விவிதா⁴காரா விரோதி⁴ஜனநாஶினீ .
துகாரரூபா துர்யஶ்ரீஸ்துலஸீவனவாஸினீ || 26 ||

துரங்கீ³ துரகா³ரூடா⁴ துலாதா³னப²லப்ரதா³ .
துலாமாக⁴ஸ்னானதுஷ்டா துஷ்டிபுஷ்டிப்ரதா³யினீ || 27 ||

துரங்க³மப்ரஸந்துஷ்டா துலிதா துல்யமத்⁴யகா³ .
துங்கோ³த்துங்கா³ துங்க³குசா துஹினாசலஸம்ʼஸ்தி²தா || 28 ||

தும்பு³ராதி³ஸ்துதிப்ரீதா துஷாரஶிக²ரீஶ்வரீ .
துஷ்டா ச துஷ்டிஜனனீ துஷ்டலோகநிவாஸினீ || 29 ||

துலாதா⁴ரா துலாமத்⁴யா துலஸ்தா² துர்யரூபிணீ .
துரீயகு³ணக³ம்பீ⁴ரா துர்யநாத³ஸ்வரூபிணீ || 30 ||

துர்யவித்³யாலாஸ்யதுஷ்டா தூர்யஶாஸ்த்ரார்த²வாதி³னீ .
துரீயஶாஸ்த்ரதத்வஜ்ஞா தூர்யநாத³வினோதி³னீ || 31 ||

தூர்யநாதா³ந்தநிலயா தூர்யானந்த³ஸ்வரூபிணீ .
துரீயப⁴க்திஜனனீ துர்யமார்க³ப்ரத³ர்ஶினீ || 32 ||

வகாரரூபா வாகீ³ஶீ வரேண்யா வரஸம்ʼவிதா⁴ .
வரா வரிஷ்டா² வைதே³ஹீ வேத³ஶாஸ்த்ரப்ரத³ர்ஶினீ || 33 ||

விகல்பஶமனீ வாணீ வாஞ்சி²தார்த²ப²லப்ரதா³ .
வயஸ்தா² ச வயோமத்⁴யா வயோவஸ்தா²விவர்ஜிதா || 34 ||

வந்தி³னீ வாதி³னீ வர்யா வாங்மயீ வீரவந்தி³தா .
வானப்ரஸ்தா²ஶ்ரமஸ்தா² ச வனது³ர்கா³ வனாலயா || 35 ||

வனஜாக்ஷீ வனசரீ வனிதா விஶ்வமோஹினீ .
வஸிஷ்டா²வாமதே³வாதி³வந்த்³யா வந்த்³யஸ்வரூபிணீ || 36 ||

வைத்³யா வைத்³யசிகித்ஸா ச வஷட்காரீ வஸுந்த⁴ரா .
வஸுமாதா வஸுத்ராதா வஸுஜன்மவிமோசனீ || 37 ||

வஸுப்ரதா³ வாஸுதே³வீ வாஸுதே³வ மனோஹரீ .
வாஸவார்சிதபாத³ஶ்ரீர்வாஸவாரிவிநாஶினீ || 38 ||

வாகீ³ஶீ வாங்மனஸ்தா²யீ வஶினீ வனவாஸபூ⁴꞉ .
வாமதே³வீ வராரோஹா வாத்³யகோ⁴ஷணதத்பரா || 39 ||

வாசஸ்பதிஸமாராத்⁴யா வேத³மாதா வினோதி³னீ .
ரேகாரரூபா ரேவா ச ரேவாதீரநிவாஸினீ || 40 ||

ராஜீவலோசனா ராமா ராகி³ணிரதிவந்தி³தா .
ரமணீராமஜப்தா ச ராஜ்யபா ராஜதாத்³ரிகா³ || 41 ||

ராகிணீ ரேவதீ ரக்ஷா ருத்³ரஜன்மா ரஜஸ்வலா .
ரேணுகாரமணீ ரம்யா ரதிவ்ருʼத்³தா⁴ ரதா ரதி꞉ || 42 ||

ராவணானந்த³ஸந்தா⁴யீ ராஜஶ்ரீ ராஜஶேக²ரீ .
ரணமத்³யா ரதா²ரூடா⁴ ரவிகோடிஸமப்ரபா⁴ || 43 ||

ரவிமண்ட³லமத்⁴யஸ்தா² ரஜனீ ரவிலோசனா .
ரதா²ங்க³பாணி ரக்ஷோக்⁴னீ ராகி³ணீ ராவணார்சிதா || 44 ||

ரம்பா⁴தி³கன்யகாராத்⁴யா ராஜ்யதா³ ராஜ்யவர்தி⁴னீ .
ரஜதாத்³ரீஶஸக்தி²ஸ்தா² ரம்யா ராஜீவலோசனா || 45 ||

ரம்யவாணீ ரமாராத்⁴யா ராஜ்யதா⁴த்ரீ ரதோத்ஸவா .
ரேவதீ ச ரதோத்ஸாஹா ராஜஹ்ருʼத்³ரோக³ஹாரிணீ || 46 ||

ரங்க³ப்ரவ்ருʼத்³த⁴மது⁴ரா ரங்க³மண்ட³பமத்⁴யகா³ .
ரஞ்ஜிதா ராஜஜனனீ ரம்யா ராகேந்து³மத்⁴யகா³ || 47 ||

ராவிணீ ராகி³ணீ ரஞ்ஜ்யா ராஜராஜேஶ்வரார்சிதா .
ராஜன்வதீ ராஜனீதீ ரஜதாசலவாஸினீ || 48 ||

ராக⁴வார்சிதபாத³ஶ்ரீ ராக⁴வா ராக⁴வப்ரியா .
ரத்னநூபுரமத்⁴யாட்⁴யா ரத்னத்³வீபநிவாஸினீ || 49 ||

ரத்னப்ராகாரமத்⁴யஸ்தா² ரத்னமண்ட³பமத்⁴யகா³ .
ரத்நாபி⁴ஷேகஸந்துஷ்டா ரத்னாங்கீ³ ரத்னதா³யினீ || 50 ||

ணிகாரரூபிணீ நித்யா நித்யத்ருʼப்தா நிரஞ்ஜனா .
நித்³ராத்யயவிஶேஷஜ்ஞா நீலஜீமூதஸன்னிபா⁴ || 51 ||

நீவாரஶூகவத்தன்வீ நித்யகல்யாணரூபிணீ .
நித்யோத்ஸவா நித்யபூஜ்யா நித்யானந்த³ஸ்வரூபிணீ || 52 ||

நிர்விகல்பா நிர்கு³ணஸ்தா² நிஶ்சிந்தா நிருபத்³ரவா .
நிஸ்ஸம்ʼஶயா நிரீஹா ச நிர்லோபா⁴ நீலமூர்த⁴ஜா || 53 ||

நிகி²லாக³மமத்⁴யஸ்தா² நிகி²லாக³மஸம்ʼஸ்தி²தா .
நித்யோபாதி⁴விநிர்முக்தா நித்யகர்மப²லப்ரதா³ || 54 ||

நீலக்³ரீவா நிராஹாரா நிரஞ்ஜனவரப்ரதா³ .
நவனீதப்ரியா நாரீ நரகார்ணவதாரிணீ || 55 ||

நாராயணீ நிரீஹா ச நிர்மலா நிர்கு³ணப்ரியா .
நிஶ்சிந்தா நிக³மாசாரநிகி²லாக³ம ச வேதி³னீ || 56 ||

நிமேஷாநிமிஷோத்பன்னா நிமேஷாண்ட³விதா⁴யினீ .
நிவாததீ³பமத்⁴யஸ்தா² நிர்விக்⁴னா நீசநாஶினீ || 57 ||

நீலவேணீ நீலக²ண்டா³ நிர்விஷா நிஷ்கஶோபி⁴தா .
நீலாம்ʼஶுகபரீதா⁴னா நிந்த³க்⁴னீ ச நிரீஶ்வரீ || 58 ||

நிஶ்வாஸோச்ச்²வாஸமத்⁴யஸ்தா² நித்யயானவிலாஸினீ .
யங்காரரூபா யந்த்ரேஶீ யந்த்ரீ யந்த்ரயஶஸ்வினீ || 59 ||

யந்த்ராராத⁴னஸந்துஷ்டா யஜமானஸ்வரூபிணீ .
யோகி³பூஜ்யா யகாரஸ்தா² யூபஸ்தம்ப⁴நிவாஸினீ || 60 ||

யமக்⁴னீ யமகல்பா ச யஶ꞉காமா யதீஶ்வரீ .
யமாதீ³யோக³நிரதா யதிது³꞉கா²பஹாரிணீ || 61 ||

யஜ்ஞா யஜ்வா யஜுர்கே³யா யஜ்ஞேஶ்வரபதிவ்ரதா .
யஜ்ஞஸூத்ரப்ரதா³ யஷ்ட்ரீ யஜ்ஞகர்மப²லப்ரதா³ || 62 ||

யவாங்குரப்ரியா யந்த்ரீ யவத³க்⁴னீ யவார்சிதா .
யஜ்ஞகர்தீ யஜ்ஞபோ⁴க்த்ரீ யஜ்ஞாங்கீ³ யஜ்ஞவாஹினீ || 63 ||

யஜ்ஞஸாக்ஷீ யஜ்ஞமுகீ² யஜுஷீ யஜ்ஞரக்ஷிணீ .
ப⁴காரரூபா ப⁴த்³ரேஶீ ப⁴த்³ரகல்யாணதா³யினீ || 64 ||

ப⁴க்தப்ரியா ப⁴க்தஸகா² ப⁴க்தாபீ⁴ஷ்டஸ்வரூபிணீ .
ப⁴கி³னீ ப⁴க்தஸுலபா⁴ ப⁴க்திதா³ ப⁴க்தவத்ஸலா || 65 ||

ப⁴க்தசைதன்யநிலயா ப⁴க்தப³ந்த⁴விமோசனீ .
ப⁴க்தஸ்வரூபிணீ பா⁴க்³யா ப⁴க்தாரோக்³யப்ரதா³யினீ || 66 ||

ப⁴க்தமாதா ப⁴க்தக³ம்யா ப⁴க்தாபீ⁴ஷ்டப்ரதா³யினீ .
பா⁴ஸ்கரீ பை⁴ரவீ போ⁴க்³யா ப⁴வானீ ப⁴யநாஶினீ || 67 ||

ப⁴த்³ராத்மிகா ப⁴த்³ரதா³யீ ப⁴த்³ரகாலீ ப⁴யங்கரீ .
ப⁴க³நிஷ்யந்தி³னீ பூ⁴ம்னீ ப⁴வப³ந்த⁴விமோசனீ || 68 ||

பீ⁴மா ப⁴வஸகா² ப⁴ங்கீ³ப⁴ங்கு³ரா பீ⁴மத³ர்ஶினீ .
ப⁴ல்லீ ப⁴ல்லீத⁴ரா பீ⁴ருர்பே⁴ருண்டா³ பீ⁴மபாபஹா || 69 ||

பா⁴வஜ்ஞா போ⁴க³தா³த்ரீ ச ப⁴வக்⁴னீ பூ⁴திபூ⁴ஷணா .
பூ⁴திதா³ பூ⁴மிதா³த்ரீ ச பூ⁴பதித்வப்ரதா³யினீ || 70 ||

ப்⁴ராமரீ ப்⁴ரமரீ பா⁴ரீ ப⁴வஸாக³ரதாரிணீ .
ப⁴ண்டா³ஸுரவதோ⁴த்ஸாஹா பா⁴க்³யதா³ பா⁴வமோதி³னீ || 71 ||

கோ³காரரூபா கோ³மாதா கு³ருபத்னீ கு³ருப்ரியா .
கோ³ரோசனப்ரியா கௌ³ரீ கோ³விந்த³கு³ணவர்தி⁴னீ || 72 ||

கோ³பாலசேஷ்டாஸந்துஷ்டா கோ³வர்த⁴னவிவர்தி⁴னீ .
கோ³விந்த³ரூபிணீ கோ³ப்த்ரீ கோ³குலானாம்ʼவிவர்தி⁴னீ || 73 ||

கீ³தா கீ³தப்ரியா கே³யா கோ³தா³ கோ³ரூபதா⁴ரிணீ .
கோ³பீ கோ³ஹத்யஶமனீ கு³ணினீ கு³ணிவிக்³ரஹா || 74 ||

கோ³விந்த³ஜனனீ கோ³ஷ்டா² கோ³ப்ரதா³ கோ³குலோத்ஸவா .
கோ³சரீ கௌ³தமீ க³ங்கா³ கோ³முகீ² கு³ணவாஸினீ || 75 ||

கோ³பாலீ கோ³மயா கு³ம்பா⁴ கோ³ஷ்டீ² கோ³புரவாஸினீ .
க³ருடா³ க³மனஶ்ரேஷ்டா² கா³ருடா³ க³ருட³த்⁴வஜா || 76 ||

க³ம்பீ⁴ரா க³ண்ட³கீ கு³ண்டா³ க³ருட³த்⁴வஜவல்லபா⁴ .
க³க³னஸ்தா² க³யாவாஸா கு³ணவ்ருʼத்திர்கு³ணோத்³ப⁴வா || 77 ||

தே³காரரூபா தே³வேஶீ த்³ருʼக்³ரூபா தே³வதார்சிதா .
தே³வராஜேஶ்வரார்தா⁴ங்கீ³ தீ³னதை³ன்யவிமோசனீ || 78 ||

தே³காலபரிஜ்ஞானா தே³ஶோபத்³ரவநாஶினீ .
தே³வமாதா தே³வமோஹா தே³வதா³னவமோஹினீ || 79 ||

தே³வேந்த்³ரார்சிதபாத³ஶ்ரீ தே³வதே³வப்ரஸாதி³னீ .
தே³ஶாந்தரீ தே³ஶரூபா தே³வாலயநிவாஸினீ || 80 ||

தே³ஶப்⁴ரமணஸந்துஷ்டா தே³ஶஸ்வாஸ்த்²யப்ரதா³யினீ .
தே³வயானா தே³வதா ச தே³வஸைன்யப்ரபாலினீ || 81 ||

வகாரரூபா வாக்³தே³வீ வேத³மானஸகோ³சரா .
வைகுண்ட²தே³ஶிகா வேத்³யா வாயுரூபா வரப்ரதா³ || 82 ||

வக்ரதுண்டா³ர்சிதபதா³ வக்ரதுண்ட³ப்ரஸாதி³னீ .
வைசித்ர்யரூபா வஸுதா⁴ வஸுஸ்தா²னா வஸுப்ரியா || 83 ||

வஷட்காரஸ்வரூபா ச வராரோஹா வராஸனா .
வைதே³ஹீ ஜனனீ வேத்³யா வைதே³ஹீஶோகநாஶினீ || 84 ||

வேத³மாதா வேத³கன்யா வேத³ரூபா வினோதி³னீ .
வேதா³ந்தவாதி³னீ சைவ வேதா³ந்தநிலயப்ரியா || 85 ||

வேத³ஶ்ரவா வேத³கோ⁴ஷா வேத³கீ³தா வினோதி³னீ .
வேத³ஶாஸ்த்ரார்த²தத்வஜ்ஞா வேத³மார்க³ ப்ரத³ர்ஶினீ || 86 ||

வைதி³கீகர்மப²லதா³ வேத³ஸாக³ரவாட³வா .
வேத³வந்த்³யா வேத³கு³ஹ்யா வேதா³ஶ்வரத²வாஹினீ || 87 ||

வேத³சக்ரா வேத³வந்த்³யா வேதா³ங்கீ³ வேத³வித்கவி꞉ .
ஸகாரரூபா ஸாமந்தா ஸாமகா³ன விசக்ஷணா || 88 ||

ஸாம்ராஜ்ஞீ நாமரூபா ச ஸதா³னந்த³ப்ரதா³யினீ .
ஸர்வத்³ருʼக்ஸந்நிவிஷ்டா ச ஸர்வஸம்ப்ரேஷிணீஸஹா || 89 ||

ஸவ்யாபஸவ்யதா³ ஸவ்யஸத்⁴ரீசீ ச ஸஹாயினீ .
ஸகலா ஸாக³ரா ஸாரா ஸார்வபௌ⁴மஸ்வரூபிணீ || 90 ||

ஸந்தோஷஜனனீ ஸேவ்யா ஸர்வேஶீ ஸர்வரஞ்ஜனீ .
ஸரஸ்வதீ ஸமாராத்³யா ஸாமதா³ ஸிந்து⁴ஸேவிதா || 91 ||

ஸம்மோஹினீ ஸதா³மோஹா ஸர்வமாங்க³ல்யதா³யினீ .
ஸமஸ்தபு⁴வனேஶானீ ஸர்வகாமப²லப்ரதா³ || 92 ||

ஸர்வஸித்³தி⁴ப்ரதா³ ஸாத்⁴வீ ஸர்வஜ்ஞானப்ரதா³யினீ .
ஸர்வதா³ரித்³ர்யஶமனீ ஸர்வது³꞉க²விமோசனீ || 93 ||

ஸர்வரோக³ப்ரஶமனீ ஸர்வபாபவிமோசனீ .
ஸமத்³ருʼஷ்டிஸ்ஸமகு³ணா ஸர்வகோ³ப்த்ரீ ஸஹாயினீ || 94 ||

ஸாமர்த்²யவாஹினி ஸாங்க்²யா ஸாந்த்³ரானந்த³பயோத⁴ரா .
ஸங்கீர்ணமந்தி³ரஸ்தா²னா ஸாகேதகுலபாலினீ || 95 ||

ஸம்ʼஹாரிணீ ஸுதா⁴ரூபா ஸாகேதபுரவாஸினீ .
ஸம்போ³தி⁴னீ ஸமஸ்தேஶீ ஸத்யஜ்ஞானஸ்வரூபிணீ || 96 ||

ஸம்பத்கரீ ஸமானாங்கீ³ ஸர்வபா⁴வஸுஸம்ʼஸ்தி²தா .
ஸந்த்⁴யாவந்த³னஸுப்ரீதா ஸன்மார்க³குலபாலினீ || 97 ||

ஸஞ்ஜீவினீ ஸர்வமேதா⁴ ஸப்⁴யா ஸாது⁴ஸுபூஜிதா .
ஸமித்³தா⁴ ஸாமிகே⁴னீ ச ஸாமான்யா ஸாமவேதி³னீ || 98 ||

ஸமுத்தீர்ணா ஸதா³சாரா ஸம்ʼஹாரா ஸர்வபாவனீ .
ஸர்பிணீ ஸர்பமாதா ச ஸமாதா³னஸுக²ப்ரதா³ || 99 ||

ஸர்வரோக³ப்ரஶமனீ ஸர்வஜ்ஞத்வப²லப்ரதா³ .
ஸங்க்ரமா ஸமதா³ ஸிந்து⁴꞉ ஸர்கா³தி³கரணக்ஷமா || 100 ||

ஸங்கடா ஸங்கடஹரா ஸகுங்குமவிலேபனா .
ஸுமுகா² ஸுமுக²ப்ரீதா ஸமானாதி⁴கவர்ஜிதா || 101 ||

ஸம்ʼஸ்துதா ஸ்துதிஸுப்ரீதா ஸத்யவாதீ³ ஸதா³ஸ்பதா³ .
தீ⁴காரரூபா தீ⁴மாதா தீ⁴ரா தீ⁴ரப்ரஸாதி³னீ || 102 ||

தீ⁴ரோத்தமா தீ⁴ரதீ⁴ரா தீ⁴ரஸ்தா² தீ⁴ரஶேக²ரா .
த்⁴ருʼதிரூபா த⁴னாட்⁴யா ச த⁴னபா த⁴னதா³யினீ || 103 ||

தீ⁴ரூபா தீ⁴ரவந்த்³யா ச தீ⁴ப்ரபா⁴ தீ⁴ரமானஸா .
தீ⁴கே³யா தீ⁴பத³ஸ்தா² ச தீ⁴ஶானா தீ⁴ப்ரஸாதி³னீ || 104 ||

மகாரரூபா மைத்ரேயா மஹாமங்க³லதே³வதா .
மனோவைகல்யஶமனீ மலயாசலவாஸினீ || 105 ||

மலயத்⁴வஜராஜஶ்ரீர்மாயாமோஹவிபே⁴தி³னீ .
மஹாதே³வீ மஹாரூபா மஹாபை⁴ரவபூஜிதா || 106 ||

மனுப்ரீதா மந்த்ரமூர்திர்மந்த்ரவஶ்யா மஹேஶ்வரீ .
மத்தமாதங்க³க³மனா மது⁴ரா மேருமண்டபா || 107 ||

மஹாகு³ப்தா மஹாபூ⁴தா மஹாப⁴யவிநாஶினீ .
மஹாஶௌர்யா மந்த்ரிணீ ச மஹாவைரிவிநாஶினீ || 108 ||

மஹாலக்ஷ்மீர்மஹாகௌ³ரீ மஹிஷாஸுரமர்தி³னீ .
மஹீ ச மண்ட³லஸ்தா² ச மது⁴ராக³மபூஜிதா || 109 ||

மேதா⁴ மேதா⁴கரீ மேத்⁴யா மாத⁴வீ மது⁴மர்தி⁴னீ .
மந்த்ரா மந்த்ரமயீ மான்யா மாயா மாத⁴வமந்த்ரிணீ || 110 ||

மாயாதூ³ரா ச மாயாவீ மாயாஜ்ஞா மானதா³யினீ .
மாயாஸங்கல்பஜனனீ மாயாமாயவினோதி³னீ || 111 ||

மாயா ப்ரபஞ்சஶமனீ மாயாஸம்ʼஹாரரூபிணீ .
மாயாமந்த்ரப்ரஸாதா³ ச மாயாஜனவிமோஹினீ || 112 ||

மஹாபதா² மஹாபோ⁴கா³ மஹவிக்⁴னவிநாஶினீ .
மஹானுபா⁴வா மந்த்ராட்⁴யா மஹமங்க³லதே³வதா || 113 ||

ஹிகாரரூபா ஹ்ருʼத்³யா ச ஹிதகார்யப்ரவர்தி⁴னீ .
ஹேயோபாதி⁴விநிர்முக்தா ஹீனலோகவிநாஶினீ || 114 ||

ஹ்ரீங்காரீ ஹ்ரீமதீ ஹ்ருʼத்³யா ஹ்ரீம்ʼ தே³வீ ஹ்ரீம்ʼ ஸ்வபா⁴வினீ .
ஹ்ரீம்ʼ மந்தி³ரா ஹிதகரா ஹ்ருʼஷ்டா ச ஹ்ரீம்ʼ குலோத்³ப⁴வா || 115 ||

ஹிதப்ரஜ்ஞா ஹிதப்ரீதா ஹிதகாருண்யவர்தி⁴னீ .
ஹிதாஸினீ ஹிதக்ரோதா⁴ ஹிதகர்மப²லப்ரதா³ || 116 ||

ஹிமா ஹைமவதீ ஹைம்னீ ஹேமாசலநிவாஸினீ .
ஹிமாக³ஜா ஹிதகரீ ஹிதகர்மஸ்வபா⁴வினீ || 117 ||

தீ⁴காரரூபா தி⁴ஷணா த⁴ர்மரூபா த⁴னேஶ்வரீ .
த⁴னுர்த⁴ரா த⁴ராதா⁴ரா த⁴ர்மகர்மப²லப்ரதா³ || 118 ||

த⁴ர்மாசாரா த⁴ர்மஸாரா த⁴ர்மமத்⁴யநிவாஸினீ .
த⁴னுர்வித்³யா த⁴னுர்வேதா³ த⁴ன்யா தூ⁴ர்தவிநாஶினீ || 119 ||

த⁴னதா⁴ன்யாதே⁴னுரூபா த⁴னாட்⁴யா த⁴னதா³யினீ .
த⁴னேஶீ த⁴ர்மநிரதா த⁴ர்மராஜப்ரஸாதி³னீ || 120 ||

த⁴ர்மஸ்வரூபா த⁴ர்மேஶீ த⁴ர்மாத⁴ர்மவிசாரிணீ .
த⁴ர்மஸூக்ஷ்மா த⁴ர்மகே³ஹா த⁴ர்மிஷ்டா² த⁴ர்மகோ³சரா || 121 ||

யோகாரரூபா யோகே³ஶீ யோக³ஸ்தா² யோக³ரூபிணீ .
யோக்³யா யோகீ³ஶவரதா³ யோக³மார்க³நிவாஸினீ || 122 ||

யோகா³ஸனஸ்தா² யோகே³ஶீ யோக³மாயாவிலாஸினீ .
யோகி³னீ யோக³ரக்தா ச யோகா³ங்கீ³ யோக³விக்³ரஹா || 123 ||

யோக³வாஸா யோக³பா⁴க்³யா யோக³மார்க³ப்ரத³ர்ஶினீ .
யோகாரரூபா யோதா⁴ட்⁴யாயோத்⁴ரீ யோத⁴ஸுதத்பரா || 124 ||

யோகி³னீ யோகி³னீஸேவ்யா யோக³ஜ்ஞானப்ரபோ³தி⁴னீ .
யோகே³ஶ்வரப்ராணாநாதா² யோகீ³ஶ்வரஹ்ருʼதி³ஸ்தி²தா || 125 ||

யோகா³ யோக³க்ஷேமகர்த்ரீ யோக³க்ஷேமவிதா⁴யினீ .
யோக³ராஜேஶ்வராராத்⁴யா யோகா³னந்த³ஸ்வரூபிணீ || 126 ||

நகாரரூபா நாதே³ஶீ நாமபாராயணப்ரியா .
நவஸித்³தி⁴ஸமாராத்⁴யா நாராயணமனோஹரீ || 127 ||

நாராயணீ நவாதா⁴ரா நவப்³ரஹ்மார்சிதாங்க்⁴ரிகா .
நகே³ந்த்³ரதனயாராத்⁴யா நாமரூபவிவர்ஜிதா || 128 ||

நரஸிம்ʼஹார்சிதபதா³ நவப³ந்த⁴விமோசனீ .
நவக்³ரஹார்சிதபதா³ நவமீபூஜனப்ரியா || 129 ||

நைமித்திகார்த²ப²லதா³ நந்தி³தாரிவிநாஶினீ .
நவபீட²ஸ்தி²தா நாதா³ நவர்ஷிக³ணஸேவிதா || 130 ||

நவஸூத்ராவிதா⁴னஜ்ஞா நைமிஶாரண்யவாஸினீ .
நவசந்த³னதி³க்³தா⁴ங்கீ³ நவகுங்குமதா⁴ரிணீ || 131 ||

நவவஸ்த்ரபரீதா⁴னா நவரத்னவிபூ⁴ஷணா .
நவ்யப⁴ஸ்மவித³க்³தா⁴ங்கீ³ நவசந்த்³ரகலாத⁴ரா || 132 ||

ப்ரகாரரூபா ப்ராணேஶீ ப்ராணஸம்ʼரக்ஷணீபரா .
ப்ராணஸஞ்ஜீவினீ ப்ராச்யா ப்ராணிப்ராணப்ரபோ³தி⁴னீ || 133 ||

ப்ரஜ்ஞா ப்ராஜ்ஞா ப்ரபா⁴புஷ்பா ப்ரதீசீ ப்ரபு⁴தா³ ப்ரியா .
ப்ராசீனா ப்ராணிசித்தஸ்தா² ப்ரபா⁴ ப்ரஜ்ஞானரூபிணீ || 134 ||

ப்ரபா⁴தகர்மஸந்துஷ்டா ப்ராணாயாமபராயணா .
ப்ராயஜ்ஞா ப்ரணவா ப்ராணா ப்ரவ்ருʼத்தி꞉ ப்ரக்ருʼதி꞉ பரா || 135 ||

ப்ரப³ந்தா⁴ ப்ரத²மா சைவ ப்ரகா³ ப்ராரப்³த⁴நாஶினீ .
ப்ரபோ³த⁴நிரதா ப்ரேக்ஷ்யா ப்ரப³ந்தா⁴ ப்ராணஸாக்ஷிணீ || 136 ||

ப்ரயாக³தீர்த²நிலயா ப்ரத்யக்ஷபரமேஶ்வரீ .
ப்ரணவாத்³யந்தநிலயா ப்ரணவாதி³꞉ ப்ரஜேஶ்வரீ || 137 ||

சோகாரரூபா சோரக்⁴னீ சோரபா³தா⁴விநாஶினீ .
சைதன்யசேதனஸ்தா² ச சதுரா ச சமத்க்ருʼதி꞉ || 138 ||

சக்ரவர்திகுலாதா⁴ரா சக்ரிணீ சக்ரதா⁴ரிணீ .
சித்தசேயா சிதா³னந்தா³ சித்³ரூபா சித்³விலாஸினீ || 139 ||

சிந்தாசித்தப்ரஶமனீ சிந்திதார்த²ப²லப்ரதா³ .
சாம்பேயீ சம்பகப்ரீதா சண்டீ³ சண்டா³ட்டஹாஸினீ || 140 ||

சண்டே³ஶ்வரீ சண்ட³மாதா சண்ட³முண்ட³விநாஶினீ .
சகோராக்ஷீ சிரப்ரீதா சிகுரா சிகுராலகா || 141 ||

சைதன்யரூபிணீ சைத்ரீ சேதனா சித்தஸாக்ஷிணீ .
சித்ரா சித்ரவிசித்ராங்கீ³ சித்ரகு³ப்தப்ரஸாதி³னீ || 142 ||

சலனா சக்ரஸம்ʼஸ்தா² ச சாம்பேயீ சலசித்ரிணீ .
சந்த்³ரமண்ட³லமத்⁴யஸ்தா² சந்த்³ரகோடிஸுஶீதலா || 143 ||

சந்த்³ரானுஜஸமாராத்⁴யா சந்த்³ரா சண்ட³மஹோத³ரீ .
சர்சிதாரிஶ்சந்த்³ரமாதா சந்த்³ரகாந்தா சலேஶ்வரீ || 144 ||

சராசரநிவாஸீ ச சக்ரபாணிஸஹோத³ரீ .
த³காரரூபா த³த்தஶ்ரீதா³ரித்³ர்யச்சே²த³காரிணீ || 145 ||

த³த்தாத்ரேயஸ்ய வரதா³ த³ர்யா ச தீ³னவத்ஸலா .
த³க்ஷாராத்⁴யா த³க்ஷகன்யா த³க்ஷயஜ்ஞவிநாஶினீ || 146 ||

த³க்ஷா தா³க்ஷாயணீ தீ³க்ஷா த்³ருʼஷ்டா த³க்ஷவரப்ரதா³ .
த³க்ஷிணா த³க்ஷிணாராத்⁴யா த³க்ஷிணாமூர்திரூபிணீ || 147 ||

த³யாவதீ த³மஸ்வாந்தா த³னுஜாரிர்த³யாநிதி⁴꞉ .
த³ந்தஶோப⁴னிபா⁴ தே³வீ த³மனா தா³டி³மஸ்தனா || 148 ||

த³ண்டா³ ச த³மயத்ரீ ச த³ண்டி³னீ த³மனப்ரியா .
த³ண்ட³காரண்யநிலயா த³ண்ட³காரிவிநாஶினீ || 149 ||

த³ம்ʼஷ்ட்ராகராலவத³னா த³ண்ட³ஶோபா⁴ த³ரோத³ரீ .
த³ரித்³ராரிஷ்டஶமனீ த³ம்யா த³மனபூஜிதா || 150 ||

தா³னவார்சித பாத³ஶ்ரீர்த்³ரவிணா த்³ராவிணீ த³யா .
தா³மோத³ரீ தா³னவாரிர்தா³மோத³ரஸஹோத³ரீ || 151 ||

தா³த்ரீ தா³னப்ரியா தா³ம்னீ தா³னஶ்ரீர்த்³விஜவந்தி³தா .
த³ந்திகா³ த³ண்டி³னீ தூ³ர்வா த³தி⁴து³க்³த⁴ஸ்வரூபிணீ || 152 ||

தா³டி³மீபீ³ஜஸந்தோ³ஹா த³ந்தபங்க்திவிராஜிதா .
த³ர்பணா த³ர்பணஸ்வச்சா² த்³ருமமண்ட³லவாஸினீ || 153 ||

த³ஶாவதாரஜனனீ த³ஶதி³க்³தை³வபூஜிதா .
த³மா த³ஶதி³ஶா த்³ருʼஶ்யா த³ஶதா³ஸீ த³யாநிதி⁴꞉ || 154 ||

தே³ஶகாலபரிஜ்ஞானா தே³ஶகாலவிஶோதி⁴னீ .
த³ஶம்யாதி³கலாராத்⁴யா த³ஶகாலவிரோதி⁴னீ .
த³ஶம்யாதி³கலாராத்⁴ய த³ஶக்³ரீவவிரோதி⁴னீ || 155 ||

த³ஶாபராத⁴ஶமனீ த³ஶவ்ருʼத்திப²லப்ரதா³ .
யாத்காரரூபிணீ யாஜ்ஞீ யாத³வீ யாத³வார்சிதா || 156 ||

யயாதிபூஜனப்ரீதா யாஜ்ஞிகீ யாஜகப்ரியா .
யஜமானா யது³ப்ரீதா யாமபூஜாப²லப்ரதா³ || 157 ||

யஶஸ்வினீ யமாராத்⁴யா யமகன்யா யதீஶ்வரீ .
யமாதி³யோக³ஸந்துஷ்டா யோகீ³ந்த்³ரஹ்ருʼத³யா யமா || 158 ||

யமோபாதி⁴விநிர்முக்தா யஶஸ்யவிதி⁴ஸன்னுதா .
யவீயஸீ யுவப்ரீதா யாத்ரானந்தா³ யதீஶ்வரீ || 159 ||

யோக³ப்ரியா யோக³க³ம்யா யோக³த்⁴யேயா யதே²ச்ச²கா³ .
யோக³ப்ரியா யஜ்ஞஸேனீ யோக³ரூபா யதே²ஷ்டதா³ || 160 ||

|| ஶ்ரீ கா³யத்ரீ தி³வ்யஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம்ʼ ஸம்பூர்ணம் ||

மறுமொழி இடவும்

உங்கள் மின்னஞ்சல் வெளியிடப்பட மாட்டாது தேவையான புலங்கள் * குறிக்கப்பட்டன