Skip to content

Gayatri Sahasranama Stotram in English

Gayatri Sahasranama Stotram - Gayathri SahasranamamPin

Gayatri Sahasranama Stotram is the 1000 names of Sri Gayathri Devi Organized in the form of a hymn. Sri Gayathri Devi is the personified form of the most sacred “Gayathri Mantra“. Gayathri Devi is regarded as the mother of the Vedas, and by her shakti, Lord Brahma became capable of producing the entire cosmos. Get Sri Gayatri Sahasranama Stotram in English Lyrics here and chant it with devotion.

Gayatri Sahasranama Stotram in English 

shri ganeshaaya namah’ |

dhyanam

raktashvetahiranyaneeladhavalairyuktaam trinetrojjvalaam
raktaaraktanavasrajam maniganairyuktaam kumaareemimaam |
gaayatree kamalaasanaam karatalavyaanaddhakund’aambujaam
padmaaksheem cha varasrajancha dadhateem hamsaadhirood’haam bhaje ||

om tatkaararoopaa tatvajnyaa tatpadaarthasvaroopini |
tapassvyaadhyaayanirataa tapasvijananannutaa || 1 ||

tatkeertigunasampannaa tathyavaakcha taponidhih’ |
tatvopadeshasambandhaa tapolokanivaasinee || 2 ||

tarunaadityasankaashaa taptakaanchanabhooshanaa |
tamopahaarini tantree taarini taararoopini || 3 ||

talaadibhuvanaantasthaa tarkashaastravidhaayinee |
tantrasaaraa tantramaataa tantramaargapradarshinee || 4 ||

tatvaa tantravidhaanajnyaa tantrasthaa tantrasaakshini |
tadekadhyaananirataa tatvajnyaanaprabodhinee || 5 ||

tannaamamantrasupreetaa tapasvijanasevitaa |
saakaararoopaa saavitree sarvaroopaa sanaatanee || 6 ||

samsaaraduh’khashamanee sarvayaagaphalapradaa |
sakalaa satyasankalpaa satyaa satyapradaayinee || 7 ||

santoshajananee saaraa satyalokanivaasinee |
samudratanayaaraadhyaa saamagaanapriyaa satee || 8 ||

samaanee saamadevee cha samastasurasevitaa |
sarvasampattijananee sadgunaa sakalesht’adaa || 9 ||

sanakaadimunidhyeyaa samaanaadhikavarjitaa |
saadhyaa siddhaa sudhaavaasaa siddhissaadhyapradaayinee || 10 ||

sadyugaaraadhyanilayaa samutteernaa sadaashivaa |
sarvavedaantanilayaa sarvashaastraarthagocharaa || 11 ||

sahasradalapadmasthaa sarvajnyaa sarvatomukhee |
samayaa samayaachaaraa sadasadgranthibhedinee || 12 ||

saptakot’imahaamantramaataa sarvapradaayinee |
sagunaa sambhramaa saakshee sarvachaitanyaroopinee || 13 ||

satkeertissaatvikaa saadhvee sachchidaanandaroopinee |
sankalparoopinee sandhyaa saalagraamanivaasinee || 14 ||

sarvopaadhivinirmuktaa satyajnyaanaprabodhinee |
vikaararoopaa viprashreervipraaraadhanatatparaa || 15 ||

viprapreerviprakalyaanee vipravaakyasvaroopinee |
vipramandiramadhyasthaa vipravaadavinodinee || 16 ||

vipropaadhivinirbhetree viprahatyaavimochanee |
vipratraataa vipragotraa vipragotravivardhinee || 17 ||

viprabhojanasantusht’aa vishnuroopaa vinodinee |
vishnumaayaa vishnuvandyaa vishnugarbhaa vichitrinee || 18 ||

vaishnavee vishnubhaginee vishnumaayaavilaasinee |
vikaararahitaa vishvavijnyaanaghanaroopinee || 19 ||

vibudhaa vishnusankalpaa vishvaamitraprasaadinee |
vishnuchaitanyanilayaa vishnusvaa vishvasaakshinee || 20 ||

vivekinee viyadroopaa vijayaa vishvamohinee |
vidyaadharee vidhaanajnyaa vedatatvaartharoopinee || 21 ||

viroopaakshee viraad’roopaa vikramaa vishvamangalaa |
vishvambharaasamaaraadhyaa vishvabhramanakaarinee || 22 ||

vinaayakee vinodasthaa veeragosht’heevivardhinee |
vivaaharahitaa vindhyaa vindhyaachalanivaasinee || 23 ||

vidyaavidyaakaree vidyaa vidyaavidyaaprabodhinee |
vimalaa vibhavaa vedyaa vishvasthaa vividhojjvalaa || 24 ||

veeramadhyaa varaarohaa vitantraa vishvanaayikaa |
veerahatyaaprashamanee vinamrajanapaalinee || 25 ||

veeradheervividhaakaaraa virodhijananaashinee |
tukaararoopaa turyashreestulaseevanavaasinee || 26 ||

turangee turagaarood’haa tulaadaanaphalapradaa |
tulaamaaghasnaanatusht’aa tusht’ipusht’ipradaayinee || 27 ||

turangamaprasantusht’aa tulitaa tulyamadhyagaa |
tungottungaa tungakuchaa tuhinaachalasamsthitaa || 28 ||

tumburaadistutipreetaa tushaarashikhareeshvaree |
tusht’aa cha tusht’ijananee tusht’alokanivaasinee || 29 ||

tulaadhaaraa tulaamadhyaa tulasthaa turyaroopinee |
tureeyagunagambheeraa turyanaadasvaroopinee || 30 ||

turyavidyaalaasyatusht’aa tooryashaastraarthavaadinee |
tureeyashaastratatvajnyaa tooryanaadavinodinee || 31 ||

tooryanaadaantanilayaa tooryaanandasvaroopinee |
tureeyabhaktijananee turyamaargapradarshinee || 32 ||

vakaararoopaa vaageeshee varenyaa varasamvidhaa |
varaa varisht’haa vaidehee vedashaastrapradarshinee || 33 ||

vikalpashamanee vaanee vaanchhitaarthaphalapradaa |
vayasthaa cha vayomadhyaa vayovasthaavivarjitaa || 34 ||

vandinee vaadinee varyaa vaangmayee veeravanditaa |
vaanaprasthaashramasthaa cha vanadurgaa vanaalayaa || 35 ||

vanajaakshee vanacharee vanitaa vishvamohinee |
vasisht’haavaamadevaadivandyaa vandyasvaroopinee || 36 ||

vaidyaa vaidyachikitsaa cha vashat’kaaree vasundharaa |
vasumaataa vasutraataa vasujanmavimochanee || 37 ||

vasupradaa vaasudevee vaasudeva manoharee |
vaasavaarchitapaadashreervaasavaarivinaashinee || 38 ||

vaageeshee vaangmanasthaayee vashinee vanavaasabhooh’ |
vaamadevee varaarohaa vaadyaghoshanatatparaa || 39 ||

vaachaspatisamaaraadhyaa vedamaataa vinodinee |
rekaararoopaa revaa cha revaateeranivaasinee || 40 ||

raajeevalochanaa raamaa raaginirativanditaa |
ramaneeraamajaptaa cha raajyapaa raajataadrigaa || 41 ||

raakinee revatee rakshaa rudrajanmaa rajasvalaa |
renukaaramanee ramyaa rativri’ddhaa rataa ratih’ || 42 ||

raavanaanandasandhaayee raajashree raajashekharee |
ranamadyaa rathaarood’haa ravikot’isamaprabhaa || 43 ||

ravimand’alamadhyasthaa rajanee ravilochanaa |
rathaangapaani rakshoghnee raaginee raavanaarchitaa || 44 ||

rambhaadikanyakaaraadhyaa raajyadaa raajyavardhinee |
rajataadreeshasakthisthaa ramyaa raajeevalochanaa || 45 ||

ramyavaanee ramaaraadhyaa raajyadhaatree ratotsavaa |
revatee cha ratotsaahaa raajahri’drogahaarinee || 46 ||

rangapravri’ddhamadhuraa rangamand’apamadhyagaa |
ranjitaa raajajananee ramyaa raakendumadhyagaa || 47 ||

raavinee raaginee ranjyaa raajaraajeshvaraarchitaa |
raajanvatee raajaneetee rajataachalavaasinee || 48 ||

raaghavaarchitapaadashree raaghavaa raaghavapriyaa |
ratnanoopuramadhyaad’hyaa ratnadveepanivaasinee || 49 ||

ratnapraakaaramadhyasthaa ratnamand’apamadhyagaa |
ratnaabhishekasantusht’aa ratnaangee ratnadaayinee || 50 ||

nikaararoopinee nityaa nityatri’ptaa niranjanaa |
nidraatyayavisheshajnyaa neelajeemootasannibhaa || 51 ||

neevaarashookavattanvee nityakalyaanaroopinee |
nityotsavaa nityapoojyaa nityaanandasvaroopinee || 52 ||

nirvikalpaa nirgunasthaa nishchintaa nirupadravaa |
nissamshayaa nireehaa cha nirlobhaa neelamoordhajaa || 53 ||

nikhilaagamamadhyasthaa nikhilaagamasamsthitaa |
nityopaadhivinirmuktaa nityakarmaphalapradaa || 54 ||

neelagreevaa niraahaaraa niranjanavarapradaa |
navaneetapriyaa naaree narakaarnavataarinee || 55 ||

naaraayanee nireehaa cha nirmalaa nirgunapriyaa |
nishchintaa nigamaachaaranikhilaagama cha vedinee || 56 ||

nimeshaanimishotpannaa nimeshaand’avidhaayinee |
nivaatadeepamadhyasthaa nirvighnaa neechanaashinee || 57 ||

neelavenee neelakhand’aa nirvishaa nishkashobhitaa |
neelaamshukapareedhaanaa nindaghnee cha nireeshvaree || 58 ||

nishvaasochchhvaasamadhyasthaa nityayaanavilaasinee |
yankaararoopaa yantreshee yantree yantrayashasvinee || 59 ||

yantraaraadhanasantusht’aa yajamaanasvaroopinee |
yogipoojyaa yakaarasthaa yoopastambhanivaasinee || 60 ||

yamaghnee yamakalpaa cha yashah’kaamaa yateeshvaree |
yamaadeeyoganirataa yatiduh’khaapahaarinee || 61 ||

yajnyaa yajvaa yajurgeyaa yajnyeshvarapativrataa |
yajnyasootrapradaa yasht’ree yajnyakarmaphalapradaa || 62 ||

yavaankurapriyaa yantree yavadaghnee yavaarchitaa |
yajnyakartee yajnyabhoktree yajnyaangee yajnyavaahinee || 63 ||

yajnyasaakshee yajnyamukhee yajushee yajnyarakshinee |
bhakaararoopaa bhadreshee bhadrakalyaanadaayinee || 64 ||

bhaktapriyaa bhaktasakhaa bhaktaabheesht’asvaroopinee |
bhaginee bhaktasulabhaa bhaktidaa bhaktavatsalaa || 65 ||

bhaktachaitanyanilayaa bhaktabandhavimochanee |
bhaktasvaroopinee bhaagyaa bhaktaarogyapradaayinee || 66 ||

bhaktamaataa bhaktagamyaa bhaktaabheesht’apradaayinee |
bhaaskaree bhairavee bhogyaa bhavaanee bhayanaashinee || 67 ||

bhadraatmikaa bhadradaayee bhadrakaalee bhayankaree |
bhaganishyandinee bhoomnee bhavabandhavimochanee || 68 ||

bheemaa bhavasakhaa bhangeebhanguraa bheemadarshinee |
bhallee bhalleedharaa bheerurbherund’aa bheemapaapahaa || 69 ||

bhaavajnyaa bhogadaatree cha bhavaghnee bhootibhooshanaa |
bhootidaa bhoomidaatree cha bhoopatitvapradaayinee || 70 ||

bhraamaree bhramaree bhaaree bhavasaagarataarinee |
bhand’aasuravadhotsaahaa bhaagyadaa bhaavamodinee || 71 ||

gokaararoopaa gomaataa gurupatnee gurupriyaa |
gorochanapriyaa gauree govindagunavardhinee || 72 ||

gopaalachesht’aasantusht’aa govardhanavivardhinee |
govindaroopinee goptree gokulaanaamvivardhinee || 73 ||

geetaa geetapriyaa geyaa godaa goroopadhaarinee |
gopee gohatyashamanee guninee gunivigrahaa || 74 ||

govindajananee gosht’haa gopradaa gokulotsavaa |
gocharee gautamee gangaa gomukhee gunavaasinee || 75 ||

gopaalee gomayaa gumbhaa gosht’hee gopuravaasinee |
garud’aa gamanashresht’haa gaarud’aa garud’adhvajaa || 76 ||

gambheeraa gand’akee gund’aa garud’adhvajavallabhaa |
gaganasthaa gayaavaasaa gunavri’ttirgunodbhavaa || 77 ||

dekaararoopaa deveshee dri’groopaa devataarchitaa |
devaraajeshvaraardhaangee deenadainyavimochanee || 78 ||

dekaalaparijnyaanaa deshopadravanaashinee |
devamaataa devamohaa devadaanavamohinee || 79 ||

devendraarchitapaadashree devadevaprasaadinee |
deshaantaree desharoopaa devaalayanivaasinee || 80 ||

deshabhramanasantusht’aa deshasvaasthyapradaayinee |
devayaanaa devataa cha devasainyaprapaalinee || 81 ||

vakaararoopaa vaagdevee vedamaanasagocharaa |
vaikunt’hadeshikaa vedyaa vaayuroopaa varapradaa || 82 ||

vakratund’aarchitapadaa vakratund’aprasaadinee |
vaichitryaroopaa vasudhaa vasusthaanaa vasupriyaa || 83 ||

vashat’kaarasvaroopaa cha varaarohaa varaasanaa |
vaidehee jananee vedyaa vaideheeshokanaashinee || 84 ||

vedamaataa vedakanyaa vedaroopaa vinodinee |
vedaantavaadinee chaiva vedaantanilayapriyaa || 85 ||

vedashravaa vedaghoshaa vedageetaa vinodinee |
vedashaastraarthatatvajnyaa vedamaarga pradarshinee || 86 ||

vaidikeekarmaphaladaa vedasaagaravaad’avaa |
vedavandyaa vedaguhyaa vedaashvarathavaahinee || 87 ||

vedachakraa vedavandyaa vedaangee vedavitkavih’ |
sakaararoopaa saamantaa saamagaana vichakshanaa || 88 ||

saamraajnyee naamaroopaa cha sadaanandapradaayinee |
sarvadri’ksannivisht’aa cha sarvasampreshineesahaa || 89 ||

savyaapasavyadaa savyasadhreechee cha sahaayinee |
sakalaa saagaraa saaraa saarvabhaumasvaroopinee || 90 ||

santoshajananee sevyaa sarveshee sarvaranjanee |
sarasvatee samaaraadyaa saamadaa sindhusevitaa || 91 ||

sammohinee sadaamohaa sarvamaangalyadaayinee |
samastabhuvaneshaanee sarvakaamaphalapradaa || 92 ||

sarvasiddhipradaa saadhvee sarvajnyaanapradaayinee |
sarvadaaridryashamanee sarvaduh’khavimochanee || 93 ||

sarvarogaprashamanee sarvapaapavimochanee |
samadri’sht’issamagunaa sarvagoptree sahaayinee || 94 ||

saamarthyavaahini saankhyaa saandraanandapayodharaa |
sankeernamandirasthaanaa saaketakulapaalinee || 95 ||

samhaarinee sudhaaroopaa saaketapuravaasinee |
sambodhinee samasteshee satyajnyaanasvaroopinee || 96 ||

sampatkaree samaanaangee sarvabhaavasusamsthitaa |
sandhyaavandanasupreetaa sanmaargakulapaalinee || 97 ||

sanjeevinee sarvamedhaa sabhyaa saadhusupoojitaa |
samiddhaa saamighenee cha saamaanyaa saamavedinee || 98 ||

samutteernaa sadaachaaraa samhaaraa sarvapaavanee |
sarpinee sarpamaataa cha samaadaanasukhapradaa || 99 ||

sarvarogaprashamanee sarvajnyatvaphalapradaa |
sankramaa samadaa sindhuh’ sargaadikaranakshamaa || 100 ||

sankat’aa sankat’aharaa sakunkumavilepanaa |
sumukhaa sumukhapreetaa samaanaadhikavarjitaa || 101 ||

samstutaa stutisupreetaa satyavaadee sadaaspadaa |
dheekaararoopaa dheemaataa dheeraa dheeraprasaadinee || 102 ||

dheerottamaa dheeradheeraa dheerasthaa dheerashekharaa |
dhri’tiroopaa dhanaad’hyaa cha dhanapaa dhanadaayinee || 103 ||

dheeroopaa dheeravandyaa cha dheeprabhaa dheeramaanasaa |
dheegeyaa dheepadasthaa cha dheeshaanaa dheeprasaadinee || 104 ||

makaararoopaa maitreyaa mahaamangaladevataa |
manovaikalyashamanee malayaachalavaasinee || 105 ||

malayadhvajaraajashreermaayaamohavibhedinee |
mahaadevee mahaaroopaa mahaabhairavapoojitaa || 106 ||

manupreetaa mantramoortirmantravashyaa maheshvaree |
mattamaatangagamanaa madhuraa merumant’apaa || 107 ||

mahaaguptaa mahaabhootaa mahaabhayavinaashinee |
mahaashauryaa mantrinee cha mahaavairivinaashinee || 108 ||

mahaalakshmeermahaagauree mahishaasuramardinee |
mahee cha mand’alasthaa cha madhuraagamapoojitaa || 109 ||

medhaa medhaakaree medhyaa maadhavee madhumardhinee |
mantraa mantramayee maanyaa maayaa maadhavamantrinee || 110 ||

maayaadooraa cha maayaavee maayaajnyaa maanadaayinee |
maayaasankalpajananee maayaamaayavinodinee || 111 ||

maayaa prapanchashamanee maayaasamhaararoopinee |
maayaamantraprasaadaa cha maayaajanavimohinee || 112 ||

mahaapathaa mahaabhogaa mahavighnavinaashinee |
mahaanubhaavaa mantraad’hyaa mahamangaladevataa || 113 ||

hikaararoopaa hri’dyaa cha hitakaaryapravardhinee |
heyopaadhivinirmuktaa heenalokavinaashinee || 114 ||

hreenkaaree hreematee hri’dyaa hreem devee hreem svabhaavinee |
hreem mandiraa hitakaraa hri’sht’aa cha hreem kulodbhavaa || 115 ||

hitaprajnyaa hitapreetaa hitakaarunyavardhinee |
hitaasinee hitakrodhaa hitakarmaphalapradaa || 116 ||

himaa haimavatee haimnee hemaachalanivaasinee |
himaagajaa hitakaree hitakarmasvabhaavinee || 117 ||

dheekaararoopaa dhishanaa dharmaroopaa dhaneshvaree |
dhanurdharaa dharaadhaaraa dharmakarmaphalapradaa || 118 ||

dharmaachaaraa dharmasaaraa dharmamadhyanivaasinee |
dhanurvidyaa dhanurvedaa dhanyaa dhoortavinaashinee || 119 ||

dhanadhaanyaadhenuroopaa dhanaad’hyaa dhanadaayinee |
dhaneshee dharmanirataa dharmaraajaprasaadinee || 120 ||

dharmasvaroopaa dharmeshee dharmaadharmavichaarinee |
dharmasookshmaa dharmagehaa dharmisht’haa dharmagocharaa || 121 ||

yokaararoopaa yogeshee yogasthaa yogaroopinee |
yogyaa yogeeshavaradaa yogamaarganivaasinee || 122 ||

yogaasanasthaa yogeshee yogamaayaavilaasinee |
yoginee yogaraktaa cha yogaangee yogavigrahaa || 123 ||

yogavaasaa yogabhaagyaa yogamaargapradarshinee |
yokaararoopaa yodhaad’hyaayodhree yodhasutatparaa || 124 ||

yoginee yogineesevyaa yogajnyaanaprabodhinee |
yogeshvarapraanaanaathaa yogeeshvarahri’disthitaa || 125 ||

yogaa yogakshemakartree yogakshemavidhaayinee |
yogaraajeshvaraaraadhyaa yogaanandasvaroopinee || 126 ||

nakaararoopaa naadeshee naamapaaraayanapriyaa |
navasiddhisamaaraadhyaa naaraayanamanoharee || 127 ||

naaraayanee navaadhaaraa navabrahmaarchitaanghrikaa |
nagendratanayaaraadhyaa naamaroopavivarjitaa || 128 ||

narasimhaarchitapadaa navabandhavimochanee |
navagrahaarchitapadaa navameepoojanapriyaa || 129 ||

naimittikaarthaphaladaa nanditaarivinaashinee |
navapeet’hasthitaa naadaa navarshiganasevitaa || 130 ||

navasootraavidhaanajnyaa naimishaaranyavaasinee |
navachandanadigdhaangee navakunkumadhaarinee || 131 ||

navavastrapareedhaanaa navaratnavibhooshanaa |
navyabhasmavidagdhaangee navachandrakalaadharaa || 132 ||

prakaararoopaa praaneshee praanasamrakshaneeparaa |
praanasanjeevinee praachyaa praanipraanaprabodhinee || 133 ||

prajnyaa praajnyaa prabhaapushpaa prateechee prabhudaa priyaa |
praacheenaa praanichittasthaa prabhaa prajnyaanaroopinee || 134 ||

prabhaatakarmasantusht’aa praanaayaamaparaayanaa |
praayajnyaa pranavaa praanaa pravri’ttih’ prakri’tih’ paraa || 135 ||

prabandhaa prathamaa chaiva pragaa praarabdhanaashinee |
prabodhanirataa prekshyaa prabandhaa praanasaakshinee || 136 ||

prayaagateerthanilayaa pratyakshaparameshvaree |
pranavaadyantanilayaa pranavaadih’ prajeshvaree || 137 ||

chokaararoopaa choraghnee chorabaadhaavinaashinee |
chaitanyachetanasthaa cha chaturaa cha chamatkri’tih’ || 138 ||

chakravartikulaadhaaraa chakrinee chakradhaarinee |
chittacheyaa chidaanandaa chidroopaa chidvilaasinee || 139 ||

chintaachittaprashamanee chintitaarthaphalapradaa |
chaampeyee champakapreetaa chand’ee chand’aat’t’ahaasinee || 140 ||

chand’eshvaree chand’amaataa chand’amund’avinaashinee |
chakoraakshee chirapreetaa chikuraa chikuraalakaa || 141 ||

chaitanyaroopinee chaitree chetanaa chittasaakshinee |
chitraa chitravichitraangee chitraguptaprasaadinee || 142 ||

chalanaa chakrasamsthaa cha chaampeyee chalachitrinee |
chandramand’alamadhyasthaa chandrakot’isusheetalaa || 143 ||

chandraanujasamaaraadhyaa chandraa chand’amahodaree |
charchitaarishchandramaataa chandrakaantaa chaleshvaree || 144 ||

charaacharanivaasee cha chakrapaanisahodaree |
dakaararoopaa dattashreedaaridryachchhedakaarinee || 145 ||

dattaatreyasya varadaa daryaa cha deenavatsalaa |
dakshaaraadhyaa dakshakanyaa dakshayajnyavinaashinee || 146 ||

dakshaa daakshaayanee deekshaa dri’sht’aa dakshavarapradaa |
dakshinaa dakshinaaraadhyaa dakshinaamoortiroopinee || 147 ||

dayaavatee damasvaantaa danujaarirdayaanidhih’ |
dantashobhanibhaa devee damanaa daad’imastanaa || 148 ||

dand’aa cha damayatree cha dand’inee damanapriyaa |
dand’akaaranyanilayaa dand’akaarivinaashinee || 149 ||

damsht’raakaraalavadanaa dand’ashobhaa darodaree |
daridraarisht’ashamanee damyaa damanapoojitaa || 150 ||

daanavaarchita paadashreerdravinaa draavinee dayaa |
daamodaree daanavaarirdaamodarasahodaree || 151 ||

daatree daanapriyaa daamnee daanashreerdvijavanditaa |
dantigaa dand’inee doorvaa dadhidugdhasvaroopinee || 152 ||

daad’imeebeejasandohaa dantapanktiviraajitaa |
darpanaa darpanasvachchhaa drumamand’alavaasinee || 153 ||

dashaavataarajananee dashadigdaivapoojitaa |
damaa dashadishaa dri’shyaa dashadaasee dayaanidhih’ || 154 ||

deshakaalaparijnyaanaa deshakaalavishodhinee |
dashamyaadikalaaraadhyaa dashakaalavirodhinee |
dashamyaadikalaaraadhya dashagreevavirodhinee || 155 ||

dashaaparaadhashamanee dashavri’ttiphalapradaa |
yaatkaararoopinee yaajnyee yaadavee yaadavaarchitaa || 156 ||

yayaatipoojanapreetaa yaajnyikee yaajakapriyaa |
yajamaanaa yadupreetaa yaamapoojaaphalapradaa || 157 ||

yashasvinee yamaaraadhyaa yamakanyaa yateeshvaree |
yamaadiyogasantusht’aa yogeendrahri’dayaa yamaa || 158 ||

yamopaadhivinirmuktaa yashasyavidhisannutaa |
yaveeyasee yuvapreetaa yaatraanandaa yateeshvaree || 159 ||

yogapriyaa yogagamyaa yogadhyeyaa yathechchhagaa |
yogapriyaa yajnyasenee yogaroopaa yathesht’adaa || 160 ||

|| shree gaayatree divyasahasranaamastotram sampoornam ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *