Skip to content

Raghavendra Ashtottara in Kannada – ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ

Sri Raghavendra Swamy Ashtottara Shatanamavali - 108 namesPin

Raghavendra Ashtottara Shatanamavali or Ashtothram is the 108 names of Raghavendra Swamy of Mantralayam. It was composed by Sri Appanacharya, a zamindar and also a staunch devotee of Sri Raghavendra Swamy. Get Sri Raghavendra Ashtottara in Kannada Lyrics Pdf here and chant the 108 names of Raghavendra Swamy in Kannada.

Raghavendra Ashtottara in Kannada – ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ 

ಓಂ ಸ್ವವಾಗ್ದೇವತಾ ಸರಿದ್ಭಕ್ತವಿಮಲೀಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಕಲಪ್ರದಾತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಷಮಾ ಸುರೇಂದ್ರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ವಪಾದಭಕ್ತಪಾಪಾದ್ರಿಭೇದನದೃಷ್ಟಿವಜ್ರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಹರಿಪಾದಪದ್ಮನಿಷೇವಣಾಲ್ಲಬ್ಧಸರ್ವಸಂಪದೇ ನಮಃ |
ಓಂ ದೇವಸ್ವಭಾವಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದಿವಿಜದ್ರುಮಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭವ್ಯಸ್ವರೂಪಾಯ ನಮಃ | ೯

ಓಂ ಸುಖಧೈರ್ಯಶಾಲಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ದುಷ್ಟಗ್ರಹನಿಗ್ರಹಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ದುಸ್ತೀರ್ಣೋಪಪ್ಲವಸಿಂಧುಸೇತವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿದ್ವತ್ಪರಿಜ್ಞೇಯಮಹಾವಿಶೇಷಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಂತಾನಪ್ರದಾಯಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ತಾಪತ್ರಯವಿನಾಶಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಕ್ಷುಪ್ರದಾಯಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಹರಿಚರಣಸರೋಜರಜೋಭೂಷಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದುರಿತಕಾನನದಾವಭೂತಾಯ ನಮಃ | ೧೮

ಓಂ ಸರ್ವತಂತ್ರಸ್ವತಂತ್ರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಮಧ್ವಮತವರ್ಧನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತತಸನ್ನಿಹಿತಾಶೇಷದೇವತಾಸಮುದಾಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಸುಧೀಂದ್ರವರಪುತ್ರಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವಸಿದ್ಧಾಂತಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಯತಿಕುಲತಿಲಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜ್ಞಾನಭಕ್ತ್ಯಾಯುರಾರೋಗ್ಯ ಸುಪುತ್ರಾದಿವರ್ಧನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರತಿವಾದಿಮಾತಂಗ ಕಂಠೀರವಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವವಿದ್ಯಾಪ್ರವೀಣಾಯ ನಮಃ | ೨೭

ಓಂ ದಯಾದಾಕ್ಷಿಣ್ಯವೈರಾಗ್ಯಶಾಲಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ರಾಮಪಾದಾಂಬುಜಾಸಕ್ತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರಾಮದಾಸಪದಾಸಕ್ತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರಾಮಕಥಾಸಕ್ತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದುರ್ವಾದಿದ್ವಾಂತರವಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ವೈಷ್ಣವೇಂದೀವರೇಂದವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಾಪಾನುಗ್ರಹಶಕ್ತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಗಮ್ಯಮಹಿಮ್ನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಯಶಸೇ ನಮಃ | ೩೬

ಓಂ ಶ್ರೀಮಧ್ವಮತದುಗ್ದಾಬ್ಧಿಚಂದ್ರಮಸೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಪದವಾಕ್ಯಪ್ರಮಾಣಪಾರಾವಾರ ಪಾರಂಗತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಯೋಗೀಂದ್ರಗುರವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಂತ್ರಾಲಯನಿಲಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಮಹಂಸ ಪರಿವ್ರಾಜಕಾಚಾರ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಮಗ್ರಟೀಕಾವ್ಯಾಖ್ಯಾಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಂದ್ರಿಕಾಪ್ರಕಾಶಕಾರಿಣೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತ್ಯಾದಿರಾಜಗುರವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಾಯ ನಮಃ | ೪೫

ಓಂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಫಲದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜ್ಞಾನಪ್ರದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಪೂಜ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ತರ್ಕತಾಂಡವವ್ಯಾಖ್ಯಾಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೃಷ್ಣೋಪಾಸಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೃಷ್ಣದ್ವೈಪಾಯನಸುಹೃದೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಆರ್ಯಾನುವರ್ತಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರಸ್ತದೋಷಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರವದ್ಯವೇಷಾಯ ನಮಃ | ೫೪

ಓಂ ಪ್ರತ್ಯರ್ಧಿಮೂಕತ್ವನಿದಾನಭಾಷಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಯಮನಿಯಮಾಸನ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರ ಧ್ಯಾನಧಾರಣ ಸಮಾಧ್ಯಷ್ಟಾಂಗಯೋಗಾನುಷ್ಟಾನ ನಿಯಮಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಾಂಗಾಮ್ನಾಯಕುಶಲಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜ್ಞಾನಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ತಪೋಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಪಪ್ರಖ್ಯಾತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದುಷ್ಟಶಿಕ್ಷಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಿಷ್ಟರಕ್ಷಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಟೀಕಾಪ್ರತ್ಯಕ್ಷರಾರ್ಥಪ್ರಕಾಶಕಾಯ ನಮಃ | ೬೩

ಓಂ ಶೈವಪಾಷಂಡಧ್ವಾಂತ ಭಾಸ್ಕರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರಾಮಾನುಜಮತಮರ್ದಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಷ್ಣುಭಕ್ತಾಗ್ರೇಸರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸದೋಪಾಸಿತಹನುಮತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಂಚಭೇದಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಸ್ಥಾಪಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅದ್ವೈತಮೂಲನಿಕೃಂತನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕುಷ್ಠಾದಿರೋಗನಾಶಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಗ್ರಸಂಪತ್ಪ್ರದಾತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ | ೭೨

ಓಂ ವಾಸುದೇವಚಲಪ್ರತಿಮಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೋವಿದೇಶಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಬೃಂದಾವನರೂಪಿಣೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಬೃಂದಾವನಾಂತರ್ಗತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಚತುರೂಪಾಶ್ರಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರೀಶ್ವರಮತ ನಿವರ್ತಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಂಪ್ರದಾಯಪ್ರವರ್ತಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಯರಾಜಮುಖ್ಯಾಭಿಪ್ರಾಯವೇತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಾಷ್ಯಟೀಕಾದ್ಯವಿರುದ್ಧಗ್ರಂಥಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ | ೮೧

ಓಂ ಸದಾಸ್ವಸ್ಥಾನಕ್ಷೇಮಚಿಂತಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಷಾಯಚೇಲಭೂಷಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದಂಡಕಮಂಡಲುಮಂಡಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಕ್ರರೂಪಹರಿನಿವಾಸಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಲಸದೂರ್ಧ್ವಪುಂಡ್ರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಾತ್ರಧೃತ ವಿಷ್ಣುಧರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಸಜ್ಜನವಂದಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಾಯಿಕರ್ಮಂದಿಮತಮರ್ದಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಾದಾವಲ್ಯರ್ಥವಾದಿನೇ ನಮಃ | ೯೦

ಓಂ ಸಾಂಶಜೀವಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಾಧ್ಯಮಿಕಮತವನಕುಠಾರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರತಿಪದಂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷರಂ ಭಾಷ್ಯಟೀಕಾರ್ಥ ಗ್ರಾಹಿಣೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಮಾನುಷನಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಂದರ್ಪವೈರಿಣೇ ನಮಃ |
ಓಂ ವೈರಾಗ್ಯನಿಧಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಾಟ್ಟಸಂಗ್ರಹಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ದೂರೀಕೃತಾರಿಷಡ್ವರ್ಗಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭ್ರಾಂತಿಲೇಶವಿಧುರಾಯ ನಮಃ | ೯೯

ಓಂ ಸರ್ವಪಂಡಿತಸಮ್ಮತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅನಂತಬೃಂದಾವನನಿಲಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ವಪ್ನಭಾವ್ಯರ್ಥವಕ್ತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಯಥಾರ್ಥವಚನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಗುಣಸಮೃದ್ಧಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅನಾದ್ಯವಿಚ್ಛಿನ್ನ ಗುರುಪರಂಪರೋಪದೇಶ ಲಬ್ಧಮಂತ್ರಜಪ್ತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಧೃತಸರ್ವದ್ರುತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರಾಜಾಧಿರಾಜಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗುರುಸಾರ್ವಭೌಮಾಯ ನಮಃ | ೧೦೮
ಓಂ ಶ್ರೀಮೂಲರಾಮಾರ್ಚಕ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರ ಯತೀಂದ್ರಾಯ ನಮಃ |

ಇತಿ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ |

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

ನಿಮ್ಮ ಮಿಂಚೆ ವಿಳಾಸ ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅತ್ಯಗತ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ನು * ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ