Skip to content

Lakshmi Gayatri Mantra in English Lyrics

Lakshmi Gayatri Mantra or MantramPin

Get Sri Maha Lakshmi Gayatri Mantra in English lyrics here and chant it with devotion for good fortune, attaining fame and wealth.

Lakshmi Gayatri Mantra in English Lyrics

shreelakshmeeh’ kalyaanee kamalaa kamalaalayaa patmaa |
maamakachetassadmani hri’tapadme vasatu vishnunaa saakam || 1 ||

tatsadom shreemiti padaishchaturbhishchaturaagamaih’ |
chaturmukhastutaa mahyamindiresht’am prayachchhatu || 2 ||

sachchitsukhaa trayeemoottissarvapunyaphalaatmikaa |
sarveshamahishee mahyamindiresht’am prayachchhatu || 3 ||

vidyaavedaantasiddhaantavivechanavichaarajaa |
vishnusvaroopinee mahyamindiresht’am prayachchhatu || 4 ||

tureeyaadvaitavijnyaanasiddhisattvasvaroopini |
sarvatattvamayee mahyamindiresht’am prayachchhatu || 5 ||

varadaabhayadaambhojaadharapaanichatusht’ayaa |
vaageeshajananee mahyamindiresht’am prayachchhatu || 6 ||

rechakaih’ poorakaih’ poornakumbhakaih’ pootadehibhih’ |
munibhirbhaavitaa mahyamindiresht’am prayachchhatu || 7 ||

neetyaksharamupaasanto yatprasaadena santatim |
kulasyapraapnuyurmahyamindiresht’am prayachchhatu || 8 ||

yantramantrakriyaasiddhiroopaa sarvasukhaatmikaa |
yajanaadimayee mahyamindiresht’am prayachchhatu || 9 ||

bhagavatyachyute vishnaavanante nityavaasinee |
bhagavatyamalaamahyamindiresht’am prayachchhatu || 10 ||

govipravedasooryaagnigangaabilvasuvarnagaa |
saalagraamamayee mahyamindiresht’am prayachchhatu || 11 ||

devataa devataanaancha ksheerasaagarasambhavaa |
kalyaanee bhaargavee mahyamindiresht’am prayachchhatu || 12 ||

vakti yo vachasaa rityam satyameva na chaanri’tam |
tasmin nyaayamate mahyamindiresht’am prayachchhatu || 13 ||

syamantakaadi mani yo yatprasaadaamshakaamshakaah’ |
anantavibhavaa mahyamindiresht’am prayachchhatu || 14 ||

dheeraanaam vyaasavaalmeekipoorvaanaam vaachakam tapah’ |
yatpraaptiphaladam mahyamindiresht’am prayachchhatu || 15 ||

mahaanubhaavairmunibhirmahaabhaagaistapasvibhih’ |
aaraadhya praarthitaa mahyamindiresht’am prayachchhatu || 16 ||

himaachalasutaavaanee sakhyasauhaardalakshanaa |
yaa moolaprakri’tirmahyamindiresht’am prayachchhatu || 17 ||

dhiyaa bhaktyaa bhiyaa vaachaa tapashshauchakriyaarjavaih’ |
sadbhissamarchitaa mahyamindiresht’am prayachchhatu || 18 ||

yogena karmanaa bhaktyaa shraddhayaa shreessamaapyate |
satyashshauchaparairmahyamindiresht’am prayachchhatu || 19 ||

yogakshemau sukhaadeenaam punyajaanaam nijaarthine |
dadaati dayayaa mahyamindiresht’am prayachchhatu || 20 ||

manashshareeraani chetaamsi karanaani sukhaani cha |
yadadheenaani saa mahyamindiresht’am prayachchhatu || 21 ||

prajnyaamaayurbalam vittam prajaamaarogyameeshataam |
yashah’ punyam sukham mahyamindiresht’am prayachchhatu || 22 ||

choraarivyaalarogaarnagrahapeed’aanivaarinee |
aneeterabhayam mahyamindiresht’am prayachchhatu || 23 ||

dayaamaashritavaatsalyam daakshinyam satyasheelataa |
nityam yaa vahate mahyamindiresht’am prayachchhatu || 24 ||

yaa devyavyaajakarunaa yaa jagajjananee ramaa |
svatantrashaktiryaa mahyamindiresht’am prayachchhatu || 25 ||

brahmanyasubrahmanyoktaam gaayatryaksharasammitaam |
isht’asiddhirbhavennityam pat’hataamindiraastutim || 26 ||

Ithi Sri Lakshmi Gayatri Mantra Stuti Sampoornam ||

2 thoughts on “Lakshmi Gayatri Mantra in English Lyrics”

 1. My Salutation to Bhakti Nidhi blog.
  Grateful if you could send me the following stotram:
  1. Siddhi Lakshmi stotram
  2. Durga Saptasloki stotram
  3. Gayatri Astakam
  4 Lalita Saharananam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *