Skip to content

Rajarajeshwari Sahasranama Stotram in Tamil – ஶ்ரீ ராஜராஜேஶ்வரீ ஸஹஸ்ரநாம ஸ்தோத்ரம்

Rajarajeshwari Sahasranama Stotram of Rajarajeswari DeviPin

Rajarajeshwari Sahasranama Stotram is the 1000 names of Rajarajeshwari Devi composed in the form of a stotram. Get Sri Rajarajeshwari Sahasranama Stotram in Tamil Pdf Lyrics here and chant it with devotion for the grace of Goddess Rajarajeshwari Devi.

Rajarajeshwari Sahasranama Stotram in Tamil – ஶ்ரீ ராஜராஜேஶ்வரீ ஸஹஸ்ரநாம ஸ்தோத்ரம் 

ராஜராஜேஶ்வரீ ராஜரக்ஷகீ ராஜனர்தகீ |
ராஜவித்³யா ராஜபூஜ்யா ராஜகோஶஸம்ருʼத்³தி⁴தா³ || 1 ||

ராஜஹம்ʼஸதிரஸ்காரிக³மனா ராஜலோசனா |
ராஜ்ஞாம்ʼ கு³ருவராராத்⁴யா ராஜயுக்தனடாங்க³னா || 2 ||

ராஜக³ர்பா⁴ ராஜகந்த³கத³லீஸக்தமானஸா |
ராஜ்ஞாம்ʼ கவிகுலாக்²யாதா ராஜரோக³நிவாரிணீ || 3 ||

ராஜௌஷதி⁴ஸுஸம்பன்னா ராஜநீதிவிஶாரதா³ |
ராஜ்ஞாம்ʼ ஸபா⁴லங்க்ருʼதாங்கீ³ ராஜலக்ஷணஸம்ʼயுதா || 4 |||

ராஜத்³ப³லா ராஜவல்லீ ராஜத்தில்வவனாதி⁴பா |
ராஜஸத்³கு³ணநிர்தி³ஷ்டா ராஜமார்க³ரதோ²த்ஸவா || 5 ||

ராஜசக்ராங்கிதகரா ராஜாம்ʼஶா ராஜஶாஸனா |
ராஜத்க்ருʼபா ராஜலக்ஷ்மீ꞉ ராஜத்கஞ்சுகதா⁴ரிணீ || 6 ||

ராஜாஹங்காரஶமனா ராஜகார்யது⁴ரந்த⁴ரா |
ராஜாஜ்ஞா ராஜமாதங்கீ³ ராஜயந்த்ரக்ருʼதார்சனா || 7 ||

ராஜக்ரீடா³ ராஜவேஶ்மப்ரவேஶிதநிஜாஶ்ரிதா |
ராஜமந்தி³ரவாஸ்தவ்யா ராஜஸ்த்ரீ ராஜஜாக³ரா || 8 ||

ராஜஶாபவிநிர்முக்தா ராஜஶ்ரீ ராஜமந்த்ரிணீ |
ராஜபுத்ரீ ராஜமைத்ரீ ராஜாந்த꞉புரவாஸினீ || 9 ||

ராஜபாபவிநிர்முக்தா ராஜர்ஷிபரிஸேவிதா |
ராஜோத்தமம்ருʼகா³ரூடா⁴ ராஜ்ஞஸ்தேஜ꞉ப்ரதா³யினீ || 10 ||

ராஜார்சிதபதா³ம்போ⁴ஜா ராஜாலங்காரவேஷ்டிதா |
ராஜஸூயஸமாராத்⁴யா ராஜஸாஹஸ்ரஸேவிதா || 11 ||

ராஜஸந்தாபஶமனீ ராஜஶப்³த³பராயணா |
ராஜார்ஹமணிபூ⁴ஷாட்⁴யா ராஜச்ச்²ருʼங்கா³ரநாயிகா || 12 ||

ராஜத்³ருமூலஸம்ʼராஜத்³விக்⁴னேஶவரதா³யினீ |
ராஜபர்வதகௌமாரீ ராஜஶௌர்யப்ரதா³யினீ || 13 ||

ராஜாப்⁴யந்த꞉ஸமாராத்⁴யா ராஜமௌலிமனஸ்வினீ |
ராஜமாதா ராஜமாஷப்ரியார்சிதபதா³ம்பு³ஜா || 14 |||

ராஜாரிமர்தி³னீ ராஜ்ஞீ ராஜத்கல்ஹாரஹஸ்தகா |
ராமசந்த்³ரஸமாராத்⁴யா ராமா ராஜீவலோசனா || 15 ||

ராவணேஶஸமாராத்⁴யா ராகாசந்த்³ரஸமானனா |
ராத்ரிஸூக்தஜபப்ரீதா ராக³த்³வேஷவிவர்ஜிதா || 16 ||

ரிங்க²ந்நூபுரபாதா³ப்³ஜா ரிட்யாதி³பரிஸேவிதா |
ரிபுஸங்க⁴குலத்⁴வாந்தா ரிக³மஸ்வரபூ⁴ஷிதா || 17 ||

ருக்மிணீஶஸஹோத்³பூ⁴தா ருத்³ராணீ ருருபை⁴ரவீ |
ருக்³க⁴ந்த்ரீ ருத்³ரகோபாக்³நிஶமனீ ருத்³ரஸம்ʼஸ்துதா || 18 ||

ருஷாநிவாரிணீ ரூபலாவண்யாம்பு³தி⁴சந்த்³ரிகா |
ரூப்யாஸனப்ரியா ரூடா⁴ ரூப்யசந்த்³ரஶிகா²மணி꞉ || 19 ||

ரேப²வர்ணக³லா ரேவாநதீ³தீரவிஹாரிணீ |
ரேணுகா ரேணுகாராத்⁴யா ரேவோர்த்⁴வக்ருʼதசக்ரிணீ || 20 ||

ரேணுகேயாக்²யகல்போக்தயஜனப்ரீதமானஸா |
ரோமலம்பி³தவித்⁴யண்டா³ ரோமந்த²முநிஸேவிதா || 21 ||

ரோமாவலிஸுலாவண்யமத்⁴யபா⁴க³ஸுஶோபி⁴தா |
ரோசநாக³ருகஸ்தூரீசந்த³னஶ்ரீவிலேபிதா || 22 ||

ரோஹிணீஶக்ருʼதோத்தம்ʼஸா ரோஹிணீபித்ருʼவந்தி³தா |
ரோஹிதாஶ்வஸுஸம்பூ⁴தா ரௌஹிணேயானுஜார்சிதா || 23 ||

ரௌப்யஸிம்ʼஹாஸனாரூட⁴சாக்ஷுஷ்மன்மந்த்ரவிக்³ரஹா |
ரௌத்³ரமந்த்ராபி⁴ஷிக்தாங்கீ³ ரௌத்³ரமத்⁴யஸமீடி³தா || 24 |||

ரௌரவாந்தகரீ ரௌச்யபத்ரபுஷ்பக்ருʼதார்சனா |
ரங்க³லாஸ்யக்ருʼதாலோலா ரங்க³வல்ல்யாத்³யலங்க்ருʼதா || 25 ||

ரஞ்ஜகஶ்ரீஸபா⁴மத்⁴யகா³யகாந்தரவாஸினீ |
லலிதா லட்³டு³கப்ரீதமானஸஸ்கந்த³ஜன்மபூ⁴꞉ || 26 ||

லகாரத்ரயயுக்தஶ்ரீவித்³யாமந்த்ரகத³ம்ப³கா |
லக்ஷணா லக்ஷணாராத்⁴யா லக்ஷபி³ல்வார்சனப்ரியா || 27 ||

லஜ்ஜாஶீலா லக்ஷணஜ்ஞா லகுசான்னக்ருʼதாத³ரா |
லலாடநயனார்தா⁴ங்கீ³ லவங்க³த்வக்ஸுக³ந்த⁴வாக் || 28 ||

லாஜஹோமப்ரியா லாக்ஷாக்³ருʼஹே கௌந்தேயஸேவிதா |
லாங்க³லீ லாலனா லாலா லாலிகா லிங்க³பீட²கா³ || 29 ||

லிபிவ்யஷ்டிஸமஷ்டிஜ்ஞா லிபின்யஸ்த த்ரிணேத்ரப்⁴ருʼத் |
லுங்கா³ப²லஸமாஸக்தா லுலாயாஸுரகா⁴துகீ || 30 ||

லூதிகாபதிஸம்பூஜ்யா லூதாவிஸ்போ²டநாஶினீ |
ல்ருʼல்ரூʼவர்ணஸ்வரூபாட்⁴யா லேகி²னீ லேக²கப்ரியா || 31 ||

லேஹ்யசோஷ்யபேயகா²த்³யப⁴க்ஷ்யபோ⁴ஜ்யாதி³மப்ரியா |
லேபிதஶ்ரீசந்த³னாங்கீ³ லைங்க³மார்க³ப்ரபூஜிஜதா || 32 ||

லோலம்பி³ரத்னஹாராங்கீ³ லோலாக்ஷீ லோகவந்தி³தா |
லோபாமுத்³ரார்சிதபதா³ லோபாமுத்³ராபதீடி³தா || 33 ||

லோப⁴காமக்ரோத⁴மோஹமத³மாத்ஸர்யவாரிதா |
லோஹஜப்ரதிமாயந்த்ரவாஸினீ லோகரஞ்ஜினீ || 34 |||

லோகவேத்³யா லோலடோ³லாஸ்தி²தஶம்பு⁴விஹாரிணீ |
லோலஜிஹ்வாபரீதாங்கீ³ லோகஸம்ʼஹாரகாரிணீ || 35 ||

லௌகிகீஜ்யாவிதூ³ரஸ்தா² லங்கேஶானஸுபூஜிதா |
லம்படா லம்பி³மாலாபி⁴னந்தி³தா லவலீத⁴ரா || 36 ||

வக்ரதுண்ட³ப்ரியா வஜ்ரா வதூ⁴டீ வனவாஸினீ |
வதூ⁴ர்வசனஸந்துஷ்டா வத்ஸலா வடுபை⁴ரவீ || 37 ||

வடமூலநிவாஸார்தா⁴ வரவீராங்க³னாவ்ருʼதா |
வனிதா வர்த⁴னீ வர்ஷ்யா வராலீராக³லோலுபா || 38 ||

வலயீக்ருʼதமாஹேஶகரஸௌவர்ணகந்த⁴ரா |
வராங்கீ³ வஸுதா⁴ வப்ரகேலினீ வணிஜா(ஜாம்ʼ)வரா || 39 ||

வபுராயிதஶ்ரீசக்ரா வரதா³ வரவர்ணினீ |
வராஹவத³னாராத்⁴யா வர்ணபஞ்சத³ஶாத்மிகா || 40 ||

வஸிஷ்டா²ர்ச்யா வல்கலாந்தர்ஹிதரம்யஸ்தனத்³வயீ |
வஶினீ வல்லகீ வர்ணா வர்ஷாகாலப்ரபூஜிதா || 41 ||

வல்லீ வஸுத³லப்ராந்தவ்ருʼத்தகட்யாஶ்ரிதாத³ரா |
வர்கா³ வரவ்ருʼஷாரூடா⁴ வஷண்மந்த்ரஸுஸஞ்ஜ்ஞகா || 42 ||

வலயாகாரவைடூ³ர்யவரகங்கணபூ⁴ஷணா |
வஜ்ராஞ்சிதஶிரோபூ⁴ஷா வஜ்ரமாங்க³ல்யபூ⁴ஷிதா || 43 ||

வாக்³வாதி³னீ வாமகேஶீ வாசஸ்பதிவரப்ரதா³ |
வாதி³னீ வாக³தி⁴ஷ்டா²த்ரீ வாருணீ வாயுஸேவிதா || 44 |||

வாத்ஸ்யாயனஸுதந்த்ரோக்தா வாணீ வாக்யபதா³ர்த²ஜா |
வாத்³யகோ⁴ஷப்ரியா வாத்³யவ்ருʼந்தா³ரம்ப⁴னடோத்ஸுகா || 45 ||

வாபீகூபஸமீபஸ்தா² வார்தாலீ வாமலோசனா |
வாஸ்தோஷ்பதீட்³யா வாமாங்க்⁴ரித்⁴ருʼதநூபுரஶோபி⁴தா || 46 ||

வாமா வாராணஸீக்ஷேத்ரா வாட³வேயவரப்ரதா³ |
வாமாங்கா³ வாஞ்சி²தப²லதா³த்ரீ வாசாலக²ண்டி³தா || 47 ||

வாச்யவாசகவாக்யார்தா² வாமனா வாஜிவாஹனா |
வாஸுகீகண்ட²பூ⁴ஷாட்⁴யவாமதே³வப்ரியாங்க³னா || 48 ||

விஜயா விமலா விஶ்வா விக்³ரஹா வித்⁴ருʼதாங்குஶா |
வினோத³வனவாஸ்தவ்யா விப⁴க்தாண்டா³ விதீ⁴டி³தா || 49 ||

விக்ரமா விஷஜந்துக்⁴னீ விஶ்வாமித்ரவரப்ரதா³ |
விஶ்வம்ப⁴ரா விஷ்ணுஶக்திர்விஜிஜ்ஞாஸாவிசக்ஷணா || 50 ||

விடங்கத்யாக³ராஜேந்த்³ரபீட²ஸம்ʼஸ்தா² விதீ⁴டி³தா |
விதி³தா விஶ்வஜனனீ விஸ்தாரிதசமூப³லா || 51 ||

வித்³யாவினயஸம்பன்னா வித்³யாத்³வாத³ஶநாயிகா |
விபா⁴கராத்யர்பு³தா³பா⁴ விதா⁴த்ரீ விந்த்⁴யவாஸினீ || 52 ||

விரூபாக்ஷஸகீ² விஶ்வநாத²வாமோருஸம்ʼஸ்தி²தா |
விஶல்யா விஶிகா² விக்⁴னா விப்ரரூபா விஹாரிணீ || 53 ||

விநாயககு³ஹக்ரீடா³ விஶாலாக்ஷீ விராகி³ணீ |
விபுலா விஶ்வரூபாக்²யா விஷக்⁴னீ விஶ்வபா⁴மினீ || 54 |||

விஶோகா விரஜா விப்ரா வித்³யுல்லேகே²வ பா⁴ஸுரா |
விபரீதரதிப்ரீதபதிர்விஜயஸம்ʼயுதா || 55 ||

விரிஞ்சிவிஷ்ணுவனிதாத்⁴ருʼதசாமரஸேவிதா |
வீரபானப்ரியா வீரா வீணாபுஸ்தகதா⁴ரிணீ || 56 ||

வீரமார்தண்ட³வரதா³ வீரபா³ஹுப்ரியங்கரீ |
வீராஷ்டாஷ்டகபரீதா வீரஶூரஜனப்ரியா || 57 ||

வீஜிதஶ்ரீசாமரத்⁴ருʼல்லக்ஷ்மீவாணீநிஷேவிதா |
வீரலக்ஷ்மீர்வீதிஹோத்ரனிடிலா வீரப⁴த்³ரகா || 58 ||

வ்ருʼக்ஷராஜஸுமூலஸ்தா² வ்ருʼஷப⁴த்⁴வஜலாஞ்ச²னா |
வ்ருʼஷாகபாயீ வ்ருʼத்தஜ்ஞா வ்ருʼத்³தா⁴ வ்ருʼத்தாந்தநாயிகா || 59 ||

வ்ருʼவ்ரூʼவர்ணாங்க³விந்யாஸா வேணீக்ருʼதஶிரோருஹா |
வேதி³கா வேத³வினுதா வேதண்ட³க்ருʼதவாஹனா || 60 ||

வேத³மாதா வேக³ஹந்த்ரீ வேதஸீக்³ருʼஹமத்⁴யகா³ |
வேதாலனடனப்ரீதா வேங்கடாத்³ரிநிவாஸினீ || 61 ||

வேணுவீணாம்ருʼத³ங்கா³தி³ வாத்³யகோ⁴ஷவிஶாரதா³ |
வேஷிணீ வைனதேயானுகம்பினீ வைரிநாஶினீ || 62 ||

வைநாயகீ வைத்³யமாதா வைஷ்ணவீ வைணிகஸ்வனா |
வைஜயந்தீஷ்டவரதா³ வைகுண்ட²வரஸோத³ரீ || 63 ||

வைஶாக²பூஜிதா வைஶ்யா வைதே³ஹீ வைத்³யஶாஸினீ |
வைகுண்டா² வைஜயந்தீட்³யா வையாக்⁴ரமுநிஸேவிதா || 64 |||

வைஹாயஸீநடீராஸா வௌஷட்ஶ்ரௌஷட்ஸ்வரூபிணீ |
வந்தி³தா வங்க³தே³ஶஸ்தா² வம்ʼஶகா³னவினோதி³னீ || 65 ||

வம்ர்யாதி³ரக்ஷிகா வங்க்ரிர்வந்தா³ருஜனவத்ஸலா |
வந்தி³தாகி²லலோகஶ்ரீ꞉ வக்ஷ꞉ஸ்த²லமனோஹரா || 66 ||

ஶர்வாணீ ஶரபா⁴காரா ஶப்தஜன்மானுராகி³ணீ |
ஶக்வரீ ஶமிதாகௌ⁴கா⁴ ஶக்தா ஶதகரார்சிதா || 67 ||

ஶசீ ஶராவதீ ஶக்ரஸேவ்யா ஶயிதஸுந்த³ரீ |
ஶரப்⁴ருʼச்ச²ப³ரீ ஶக்திமோஹினீ ஶணபுஷ்பிகா || 68 ||

ஶகுந்தாக்ஷீ ஶகாராக்²யா ஶதஸாஹஸ்ரபுஜிதா |
ஶப்³த³மாதா ஶதாவ்ருʼத்திபூஜிதா ஶத்ருநாஶினீ || 69 ||

ஶதானந்தா³ ஶதமுகீ² ஶமீபி³ல்வப்ரியா ஶஶீ |
ஶனகை꞉ பத³வின்யஸ்தப்ரத³க்ஷிணனதிப்ரியா || 70 ||

ஶாதகும்பா⁴பி⁴ஷிக்தாங்கீ³ ஶாதகும்ப⁴ஸ்தனத்³வயீ |
ஶாதாதபமுனீந்த்³ரேட்³யா ஶாலவ்ருʼக்ஷக்ருʼதாலயா || 71 ||

ஶாஸகா ஶாக்வரப்ரீதா ஶாலா ஶாகம்ப⁴ரீனுதா |
ஶார்ங்க³பாணிப³லா ஶாஸ்த்ருʼஜனனீ ஶாரதா³ம்பி³கா || 72 ||

ஶாபமுக்தமனுப்ரீதா ஶாப³ரீவேஷதா⁴ரிணீ |
ஶாம்ப⁴வீ ஶாஶ்வதைஶ்வர்யா ஶாஸனாதீ⁴னவல்லபா⁴ || 73 ||

ஶாஸ்த்ரதத்த்வார்த²நிலயா ஶாலிவாஹனவந்தி³தா |
ஶார்தூ³லசர்மவாஸ்தவ்யா ஶாந்திபௌஷ்டிகநாயிகா || 74 |||

ஶாந்திதா³ ஶாலிதா³ ஶாபமோசினீ ஶாட³வப்ரியா |
ஶாரிகா ஶுகஹஸ்தோர்த்⁴வா ஶாகா²னேகாந்தரஶ்ருதா || 75 ||

ஶாகலாதி³மருʼக்ஶாகா²மந்த்ரகீர்திதவைப⁴வா |
ஶிவகாமேஶ்வராங்கஸ்தா² ஶிக²ண்டி³மஹிஷீ ஶிவா || 76 ||

ஶிவாரம்பா⁴ ஶிவாத்³வைதா ஶிவஸாயுஜ்யதா³யினீ |
ஶிவஸங்கல்பமந்த்ரேட்³யா ஶிவேன ஸஹ மோதி³தா || 77 ||

ஶிரீஷபுஷ்பஸங்காஶா ஶிதிகண்ட²குடும்பி³னீ |
ஶிவமார்க³விதா³ம்ʼ ஶ்ரேஷ்டா² ஶிவகாமேஶஸுந்த³ரீ || 78 ||

ஶிவநாட்யபரீதாங்கீ³ ஶிவஜ்ஞானப்ரதா³யினீ |
ஶிவந்ருʼத்தஸதா³லோகமானஸா ஶிவஸாக்ஷிணீ || 79 ||

ஶிவகாமாக்²யகோஷ்ட²ஸ்தா² ஶிஶுதா³ ஶிஶுரக்ஷகீ |
ஶிவாக³மைகரஸிகா ஶிக்ஷிதாஸுரகன்யகா || 80 ||

ஶில்பிஶாலாக்ருʼதாவாஸா ஶிகி²வாஹா ஶிலாமயீ |
ஶிம்ʼஶபாவ்ருʼக்ஷப²லவத்³பி⁴ன்னானேகாரிமஸ்தகா || 81 ||

ஶிர꞉ஸ்தி²தேந்து³சக்ராங்கா ஶிதிகும்ப⁴ஸுமப்ரியா |
ஶிஞ்ஜந்நூபுரபூ⁴ஷாத்தக்ருʼதமன்மத²பே⁴ரிகா || 82 ||

ஶிவேஷ்டா ஶிபி³காரூடா⁴ ஶிவாராவாப⁴யங்கரீ |
ஶிரோர்த்⁴வநிலயாஸீனா ஶிவஶக்த்யைக்யரூபிணீ || 83 ||

ஶிவாஸனஸமாவிஷ்டா ஶிவார்ச்யா ஶிவவல்லபா⁴ |
ஶிவத³ர்ஶனஸந்துஷ்டா ஶிவமந்த்ரஜபப்ரியா || 84 |||

ஶிவதூ³தீ ஶிவானன்யா ஶிவாஸனஸமன்விதா |
ஶிஷ்யாசரிதஶைலேஶா ஶிவகா³னவிகா³யினீ || 85 ||

ஶிவஶைலக்ருʼதாவாஸா ஶிவாம்பா³ ஶிவகோமலா |
ஶிவக³ங்கா³ஸரஸ்தீரப்ரத்யங்மந்தி³ரவாஸினீ || 86 ||

ஶிவாக்ஷராரம்ப⁴பஞ்சத³ஶாக்ஷரமனுப்ரியா |
ஶிகா²தே³வீ ஶிவாபி⁴ன்னா ஶிவதத்த்வவிமர்ஶினீ || 87 ||

ஶிவாலோகனஸந்துஷ்டா ஶிவார்தா⁴ங்க³ஸுகோமலா |
ஶிவராத்ரிதி³னாராத்⁴யா ஶிவஸ்ய ஹ்ருʼத³யங்க³மா || 88 ||

ஶிவரூபா ஶிவபரா ஶிவவாக்யார்த²போ³தி⁴னீ |
ஶிவார்சனரதா ஶில்பலக்ஷணா ஶில்பிஸேவிதா || 89 ||

ஶிவாக³மரஹஸ்யோக்த்யா ஶிவோஹம்பா⁴விதாந்தரா |
ஶிம்பீ³ஜஶ்ரவணானந்தா³ ஶிமந்தர்நாமமந்த்ரராட் || 90 ||

ஶீகாரா ஶீதலா ஶீலா ஶீதபங்கஜமத்⁴யகா³ |
ஶீதபீ⁴ரு꞉ ஶீக்⁴ரக³ந்த்ரீ ஶீர்ஷகா ஶீகரப்ரபா⁴ || 91 ||

ஶீதசாமீகராபா⁴ஸா ஶீர்ஷோத்³தூ⁴பிதகுந்தலா |
ஶீதக³ங்கா³ஜலஸ்னாதா ஶுகா(க்ரா)ராதி⁴தசக்ரகா³ || 92 ||

ஶுக்ரபூஜ்யா ஶுசி꞉ ஶுப்⁴ரா ஶுக்திமுக்தா ஶுப⁴ப்ரதா³ |
ஶுச்யந்தரங்கா³ ஶுத்³தா⁴ங்கீ³ ஶுத்³தா⁴ ஶுகீ ஶுசிவ்ரதா || 93 ||

ஶுத்³தா⁴ந்தா ஶூலினீ ஶூர்பகர்ணாம்பா³ ஶூரவந்தி³தா |
ஶூன்யவாதி³முக²ஸ்தம்பா⁴ ஶூரபத்³மாரிஜன்மபூ⁴꞉ || 94 |||

ஶ்ருʼங்கா³ரரஸஸம்பூர்ணா ஶ்ருʼங்கி³ணீ ஶ்ருʼங்க³கோ⁴ஷிணீ |
ப்⁴ருʼங்கா³பி⁴ஷிக்தஸுஶிரா꞉ ஶ்ருʼங்கீ³ ஶ்ருʼங்க²லதோ³ர்ப⁴டா || 95 ||

ஶ்ரூʼஶ்ல்ருʼரூபா ஶேஷதல்பபா⁴கி³னீ ஶேக²ரோடு³பா |
ஶோணஶைலக்ருʼதாவாஸா ஶோகமோஹநிவாரிணீ || 96 ||

ஶோத⁴னீ ஶோப⁴னா ஶோசிஷ்கேஶதேஜ꞉ப்ரதா³யினீ |
ஶௌரிபூஜ்யா ஶௌர்யவீர்யா ஶௌக்திகேயஸுமாலிகா || 97 ||

ஶ்ரீஶ்ச ஶ்ரீத⁴னஸம்பன்னா ஶ்ரீகண்ட²ஸ்வகுடும்பி³னீ |
ஶ்ரீமாதா ஶ்ரீப²லீ ஶ்ரீலா ஶ்ரீவ்ருʼக்ஷா ஶ்ரீபதீடி³தா || 98 ||

ஶ்ரீஸஞ்ஜ்ஞாயுததாம்பூ³லா ஶ்ரீமதீ ஶ்ரீத⁴ராஶ்ரயா |
ஶ்ரீபே³ரப³த்³த⁴மாலாட்⁴யா ஶ்ரீப²லா ஶ்ரீஶிவாங்க³னா || 99 ||

ஶ்ருதி꞉ ஶ்ருதிபத³ன்யஸ்தா ஶ்ருதிஸம்ʼஸ்துதவைப⁴வா |
ஶ்ரூயமாணசதுர்வேதா³ ஶ்ரேணிஹம்ʼஸனடாங்க்⁴ரிகா || 100 ||

ஶ்ரேயஸீ ஶ்ரேஷ்டி²த⁴னதா³ ஶ்ரோணாநக்ஷத்ரதே³வதா |
ஶ்ரோணிபூஜ்யா ஶ்ரோத்ரகாந்தா ஶ்ரோத்ரே ஶ்ரீசக்ரபூ⁴ஷிதா || 101 ||

ஶ்ரௌஷட்³ரூபா ஶ்ரௌதஸ்மார்தவிஹிதா ஶ்ரௌதகாமினீ |
ஶம்ப³ராராதிஸம்பூஜ்யா ஶங்கரீ ஶம்பு⁴மோஹினீ || 102 ||

ஷஷ்டீ² ஷடா³னனப்ரீதா ஷட்கர்மநிரதஸ்துதா |
ஷட்ஶாஸ்த்ரபாரஸந்த³ர்ஶா ஷஷ்ட²ஸ்வரவிபூ⁴ஷிதா || 103 ||

ஷட்காலபூஜாநிரதா ஷண்ட⁴த்வபரிஹாரிணீ |
ஷட்³ரஸப்ரீதரஸனா ஷட்³க்³ரந்தி²வினிபே⁴தி³னீ || 104 |||

ஷட³பி⁴ஜ்ஞமதத்⁴வம்ʼஸீ ஷட்³ஜஸம்ʼவாதி³வாஹிதா |
ஷட்த்ரிம்ʼஶத்தத்த்வஸம்பூ⁴தா ஷண்ணவத்யுபஶோபி⁴தா || 105 ||

ஷண்ணவதிதத்த்வநித்யா ஷட³ங்க³ஶ்ருதிபாரத்³ருʼக் |
ஷாண்ட³தே³ஹார்த⁴பா⁴க³ஸ்தா² ஷாட்³கு³ண்யபரிபூரிதா || 106 ||

ஷோட³ஶாக்ஷரமந்த்ரார்தா² ஷோட³ஶஸ்வரமாத்ருʼகா |
ஷோடா⁴விப⁴க்தஷோடா⁴ர்ணா ஷோடா⁴ந்யாஸபராயணா || 107 ||

ஸகலா ஸச்சிதா³னந்தா³ ஸாத்⁴வீ ஸாரஸ்வதப்ரதா³ |
ஸாயுஜ்யபத³வீதா³த்ரீ ததா² ஸிம்ʼஹாஸனேஶ்வரீ || 108 ||

ஸினீவாலீ ஸிந்து⁴ஸீமா ஸீதா ஸீமந்தினீஸுகா² |
ஸுனந்தா³ ஸூக்ஷ்மத³ர்ஶாங்கீ³ ஸ்ருʼணிபாஶவிதா⁴ரிணீ || 109 ||

ஸ்ருʼஷ்டிஸ்தி²திஸம்ʼஹாரதிரோதா⁴னானுக்³ரஹாத்மிகா |
ஸேவ்யா ஸேவகஸம்ʼரக்ஷா ஸைம்ʼஹிகேயக்³ரஹார்சிதா || 110 ||

ஸோ(அ)ஹம்பா⁴வைகஸுலபா⁴ ஸோமஸூர்யாக்³னிமண்ட³னா |
ஸௌ꞉காரரூபா ஸௌபா⁴க்³யவர்தி⁴னீ ஸம்ʼவிதா³க்ருʼதி꞉ || 111 ||

ஸம்ʼஸ்க்ருʼதா ஸம்ʼஹிதா ஸங்கா⁴ ஸஹஸ்ராரனடாங்க³னா |
ஹகாரத்³வயஸந்தி³க்³த⁴மத்⁴யகூடமனுப்ரபா⁴ || 112 ||

ஹயக்³ரீவமுகா²ராத்⁴யா ஹரிர்ஹரபதிவ்ரதா |
ஹாதி³வித்³யா ஹாஸ்யப⁴ஸ்மீக்ருʼதத்ரிபுரஸுந்த³ரீ || 113 ||

ஹாடகஶ்ரீஸபா⁴நாதா² ஹிங்காரமந்த்ரசின்மயீ |
ஹிரண்மயபு(ப)ராகோஶா ஹிமா ஹீரககங்கணா || 114 |||

ஹ்ரீங்காரத்ரயஸம்பூர்ணா ஹ்லீங்காரஜபஸௌக்²யதா³ |
ஹுதாஶனமுகா²ராத்⁴யா ஹுங்காரஹதகில்பி³ஷா || 115 ||

ஹூம்ʼ ப்ருʼச்சா²(ஷ்டா)நேகவிஜ்ஞப்தி꞉ ஹ்ருʼத³யாகாரதாண்ட³வா |
ஹ்ருʼத்³க்³ரந்தி²பே⁴தி³கா ஹ்ருʼஹ்ல்ருʼமந்த்ரவர்ணஸ்வரூபிணீ || 116 ||

ஹேமஸபா⁴மத்⁴யக³தா ஹேமா ஹைமவதீஶ்வரீ |
ஹையங்க³வீனஹ்ருʼத³யா ஹோரா ஹௌங்காரரூபிணீ || 117 ||

ஹம்ʼஸகாந்தா ஹம்ʼஸமந்த்ரதத்த்வார்தா²தி³மபோ³தி⁴னீ |
ஹஸ்தபத்³மாலிங்கி³தாம்ரநாதா²(அ)த்³பு⁴தஶரீரிணீ || 118 ||

அந்ருʼதாந்ருʼதஸம்ʼவேத்³யா அபர்ணா சார்ப⁴கா(ஆ)த்மஜா |
ஆதி³பூ⁴ஸத³னாகாரஜானுத்³வயவிராஜிதா || 119 ||

ஆத்மவித்³யா சேக்ஷுசாபவிதா⁴த்ரீந்து³கலாத⁴ரா |
இந்த்³ராக்ஷீஷ்டார்த²தா³ சேந்த்³ரா சேரம்மத³ஸமப்ரபா⁴ || 120 ||

ஈகாரசதுரோபேதா சேஶதாண்ட³வஸாக்ஷிணீ |
உமோக்³ரபை⁴ரவாகாரா ஊர்த்⁴வரேதோவ்ரதாங்க³னா || 121 ||

ருʼஷிஸ்துதா ருʼதுமதீ ருʼஜுமார்க³ப்ரத³ர்ஶினீ |
ரூʼஜுவாத³னஸந்துஷ்டா ல்ருʼல்ரூʼவர்ணமனுஸ்வனா || 122 ||

ஏத⁴மானப்ரபா⁴ சைலா சைகாந்தா சைகபாடலா |
ஏத்யக்ஷரத்³விதீயாங்ககாதி³வித்³யாஸ்வரூபிணீ || 123 ||

ஐந்த்³ரா சைஶ்வர்யதா³ சௌஜா ஓங்காரார்த²ப்ரத³ர்ஶினீ |
ஔஷதா⁴யித ஸாஹஸ்ரநாமமந்த்ரகத³ம்ப³கா || 124 |||

அம்பா³ சாம்போ⁴ஜநிலயா சாம்ʼஶபூ⁴தான்யதே³வதா |
அர்ஹணா(ஆ)ஹவனீயாக்³னிமத்⁴யகா³(அ)ஹமிதீரிதா || 125 ||

கல்யாணீ கத்ரயாகாரா காஞ்சீபுரநிவாஸினீ |
காத்யாயனீ காமகலா காலமேகா⁴ப⁴மூர்த⁴ஜா || 126 ||

காந்தா காம்யா காமஜாதா காமாக்ஷீ கிங்கிணீயுதா |
கீநாஶநாயிகா குப்³ஜகன்யகா குங்குமாக்ருʼதி꞉ || 127 ||

குல்லுகாஸேதுஸம்ʼயுக்தா குரங்க³நயனா குலா |
கூலங்கஷக்ருʼபாஸிந்து⁴꞉ கூர்மபீடோ²பரிஸ்தி²தா || 128 ||

க்ருʼஶாங்கீ³ க்ருʼத்திவஸனா க்லீங்காரீ க்லீம்மனூதி³தா |
கேஸரா கேலிகாஸாரா கேதகீபுஷ்பபா⁴ஸுரா || 129 ||

கைலாஸவாஸா கைவல்யபத³ஸஞ்சாரயோகி³னீ |
கோஶாம்பா³ கோபரஹிதா கோமலா கௌஸ்துபா⁴ன்விதா || 130 ||

கௌஶிகீ கம்ʼஸத்³ருʼஷ்டாங்கீ³ கஞ்சுகீ கர்மஸாக்ஷிணீ |
க்ஷமா க்ஷாந்தி꞉ க்ஷிதீஶார்ச்யா க்ஷீராப்³தி⁴க்ருʼதவாஸினீ || 131 ||

க்ஷுரிகாஸ்த்ரா க்ஷேத்ரஸம்ʼஸ்தா² க்ஷௌமாம்ப³ரஸுஶுப்⁴ரகா³ |
க²வாஸா க²ண்டி³கா கா²ங்ககோடிகோடிஸமப்ரபா⁴ || 132 ||

கி²லர்க்ஸூக்தஜபாஸக்தா கே²டக்³ரஹார்சிதாந்தரா |
க²ண்டி³தா க²ண்ட³பரஶுஸமாஶ்லிஷ்டகலேப³ரா || 133 ||

க³வ்ய(வய) ஶ்ருʼங்கா³பி⁴ஷிக்தாங்கீ³ க³வாக்ஷீ க³வ்யமஜ்ஜனா |
க³ணாதி⁴பப்ரஸூர்க³ம்யா கா³யத்ரீ கா³னமாலிகா || 134 |||

கா³ர்ஹபத்யாக்³நிஸம்பூஜ்யா கி³ரீஶா கி³ரிஜா ச கீ³꞉ |
கீ³ர்வாணீவீஜனானந்தா³ கீ³திஶாஸ்த்ரானுபோ³தி⁴னீ || 135 ||

கு³க்³கு³லோ(லூ)பேததூ⁴பாட்⁴யா கு³டா³ன்னப்ரீதமானஸா |
கூ³ட⁴கோஶாந்தராராத்⁴யா கூ³ட⁴ஶப்³த³வினோதி³னீ || 136 ||

க்³ருʼஹஸ்தா²ஶ்ரமஸம்பா⁴வ்யா க்³ருʼஹஶ்ரேணீக்ருʼதோத்ஸவா |
க்³ருʼ க்³ல்ருʼ ஶப்³த³ஸுவிஜ்ஞாத்ரீ கே³யகா³னவிகா³யினீ || 137 ||

கை³ரிகாப⁴ரணப்ரீதா கோ³மாதா கோ³பவந்தி³தா |
கௌ³ரீ கௌ³ரவத்ரைபுண்ட்³ரா க³ங்கா³ க³ந்த⁴ர்வவந்தி³தா || 138 ||

க³ஹனா க³ஹ்வராகாரத³ஹராந்த꞉ஸ்தி²தா க⁴டா |
க⁴டிகா க⁴னஸாராதி³நீராஜனஸமப்ரபா⁴ || 139 ||

கா⁴ரிபூஜ்யா கு⁴ஸ்ருʼணாபா⁴ கூ⁴ர்ணிதாஶேஷஸைனிகா |
க்⁴ருʼக்⁴ரூʼக்⁴ல்ருʼ ஸ்வரஸம்பன்னா கோ⁴ரஸம்ʼஸாரநாஶினீ || 140 ||

கோ⁴ஷா கௌ⁴ஷாக்தக²ட்³கா³ஸ்த்ரா க⁴ண்டாமண்ட³லமண்டி³தா |
ஙகாரா சதுரா சக்ரீ சாமுண்டா³ சாருவீக்ஷணா || 141 ||

சிந்தாமணிமனுத்⁴யேயா சித்ரா சித்ரார்சிதா சிதி꞉ |
சிதா³னந்தா³ சித்ரிணீ சிச்சிந்த்யா சித³ம்ப³ரேஶ்வரீ || 142 ||

சீனபட்டாம்ʼஶுகாலேபகடிதே³ஶஸமன்விதா |
சுலுகீக்ருʼதவாராஶிமுநிஸேவிதபாது³கா || 143 ||

சும்பி³தஸ்கந்த³விக்⁴னேஶபரமேஶப்ரியம்ʼவதா³ |
சூலிகா சூர்ணிகா சூர்ணகுந்தலா சேடிகாவ்ருʼதா | 144 |||

சைத்ரீ சைத்ரரதா²ரூடா⁴ சோலபூ⁴பாலவந்தி³தா |
சோரிதானேகஹ்ருʼத்பத்³மா சௌக்ஷா சந்த்³ரகலாத⁴ரா || 145 ||

சர்மக்ருʼஷ்ணம்ருʼகா³தி⁴ஷ்டா² ச²த்ரசாமரஸேவிதா |
சா²ந்தோ³க்³யோபநிஷத்³கீ³தா சா²தி³தாண்ட³ஸ்வஶாம்ப³ரீ || 146 ||

சா²ந்த³ஸானாம்ʼ ஸ்வயம்ʼவ்யக்தா சா²யாமார்தாண்ட³ஸேவிதா |
சா²யாபுத்ரஸமாராத்⁴யா சி²ந்நமஸ்தா வரப்ரதா³ || 147 ||

ஜயதா³ ஜக³தீகந்தா³ ஜடாத⁴ரத்⁴ருʼதா ஜயா |
ஜாஹ்னவீ ஜாதவேதா³க்²யா ஜாபகேஷ்டஹிதப்ரதா³ || 148 ||

ஜாலந்த⁴ராஸனாஸீனா ஜிகீ³ஷா ஜிதஸர்வபூ⁴꞉ |
ஜிஷ்ணுர்ஜிஹ்வாக்³ரநிலயா ஜீவனீ ஜீவகேஷ்டதா³ || 149 ||

ஜுகு³ப்ஸாட்⁴யா ஜூதிர்ஜூ(ஜூ)ர்ணா ஜ்ருʼம்ப⁴காஸுரஸூதி³னீ |
ஜைத்ரீ ஜைவாத்ருʼகோத்தம்ʼஸா ஜோடிம்ʼ(ஷம்ʼ)கா³ ஜோஷதா³யினீ || 150 ||

ஜ²ஞ்ஜா²னிலமஹாவேகா³ ஜ²ஷா ஜ²ர்ஜ²ரகோ⁴ஷிணீ |
ஜி²ண்டீஸுமபரப்ரேம்ணா( ப்ரீதா) ஜி²ல்லிகாகேலிலாலிதா || 151 ||

டங்கஹஸ்தா டங்கிதஜ்யா டிட்டரீவாத்³யஸுப்ரியா |
டிட்டிபா⁴ஸனஹ்ருʼத்ஸம்ʼஸ்தா² ட²வர்க³சதுரானனா || 152 ||

ட³மட்³ட³மருவாத்³யூர்த்⁴வா ணகாராக்ஷரரூபிணீ |
தத்த்வஜ்ஞா தருணீ ஸேவ்யா தப்தஜாம்பூ³னத³ப்ரபா⁴ || 153 ||

தத்த்வபுஸ்தோல்லஸத்பாணி꞉ தபனோடு³பலோசனா |
தார்தீயபூ⁴புராத்மஸ்வபாது³கா தாபஸேடி³தா || 154 |||

திலகாயிதஸர்வேஶனிடிலேக்ஷணஶோப⁴னா |
திதி²ஸ்தில்லவனாந்த꞉ஸ்தா² தீக்ஷ்ணா தீர்தா²ந்தலிங்க³யுக் || 155 ||

துலஸீ துரகா³ரூடா⁴ தூலினீ தூர்யவாதி³னீ |
த்ருʼப்தா த்ருʼணீக்ருʼதாராதிஸேனாஸங்க⁴மஹாப⁴டா || 156 ||

தேஜினீவனமாயூரீ தைலாத்³யைரபி⁴ஷேசிதா |
தோரணாங்கிதநக்ஷத்ரா தோடகீவ்ருʼத்தஸன்னுதா || 157 ||

தௌணீரபுஷ்பவிஶிகா² தௌர்யத்ரிகஸமன்விதா |
தந்த்ரிணீ தர்கஶாஸ்த்ரஜ்ஞா தர்கவார்தாவிதூ³ரகா³ || 158 ||

தர்ஜன்யங்கு³ஷ்ட²ஸம்ʼலக்³னமுத்³ராஞ்சிதகராப்³ஜிகா |
த²காரிணீ தா²ம்ʼ தீ²ம்ʼ தோ²ம்ʼ தை²ம்ʼ க்ருʼதலாஸ்யஸமர்த²கா || 159 ||

த³ஶாஶ்வரத²ஸம்ʼரூடா⁴ த³க்ஷிணாமூர்திஸம்ʼயுகா³ |
த³ஶபா³ஹுப்ரியா த³ஹ்ரா த³ஶாஶாஶாஸனேடி³தா || 160 ||

தா³ரகா தா³ருகாரண்யவாஸினீ தி³க்³விலாஸினீ |
தீ³க்ஷிதா தீ³க்ஷிதாராத்⁴யா தீ³னஸந்தாபநாஶினீ || 161 ||

தீ³பாக்³ரமங்க³லா தீ³ப்தா தீ³வ்யத்³ப்³ரஹ்மாண்ட³மேக²லா |
து³ரத்யயா து³ராராத்⁴யா து³ர்கா³ து³꞉க²நிவாரிணீ || 162 ||

தூ³ர்வாஸதாபஸாராத்⁴யா தூ³தீ தூ³ர்வாப்ரியப்ரஸூ꞉ |
த்³ருʼஷ்டாந்தரஹிதா தே³வமாதா தை³த்யவிப⁴ஞ்ஜினீ || 163 ||

தை³விகாகா³ரயந்த்ரஸ்தா² தோ³ர்த்³வந்த்³வாதீதமானஸா |
தௌ³ர்பா⁴க்³யநாஶினீ தௌ³தீ தௌ³வாரிகநிதி⁴த்³வயீ || 164 |||

த³ண்டி³னீமந்த்ரிணீமுக்²யா த³ஹராகாமத்⁴யகா³ |
த³ர்பா⁴ரண்யக்ருʼதாவாஸா த³ஹ்ரவித்³யாவிலாஸினீ || 165 ||

த⁴ன்வந்தரீட்³யா த⁴னதா³ தா⁴ராஸாஹஸ்ரஸேசனா |
தே⁴னுமுத்³ரா தே⁴னுபூஜ்யா தை⁴ர்யா தௌ⁴ம்யனுதிப்ரியா || 166 ||

நமிதா நக³ராவாஸா நடீ நலினபாது³கா |
நகுலீ நாபி⁴னாலாக்³ரா நாபா⁴வஷ்டத³லாப்³ஜினீ || 167 ||

நாரிகேலாம்ருʼதப்ரீதா நாரீஸம்மோஹனாக்ருʼதி꞉ |
நிக³மாஶ்வரதா²ரூடா⁴ நீலலோஹிதநாயிகா || 168 ||

நீலோத்பலப்ரியா நீலா நீலாம்பா³ நீபவாடிகா |
நுதகல்யாணவரதா³ நூதனா ந்ருʼபபூஜிதா || 169 ||

ந்ருʼஹரிஸ்துதஹ்ருʼத்பூர்ணா ந்ருʼத்தேஶீ ந்ருʼத்தஸாக்ஷிணீ |
நைக³மஜ்ஞானஸம்ʼஸேவ்யா நைக³மஜ்ஞானது³ர்லபா⁴ || 170 ||

நௌகாரூடே⁴ஶ வாமோருவீக்ஷிதஸ்தி²ரஸுந்த³ரீ |
நந்தி³வித்³யா நந்தி³கேஶவினுதா நந்த³னானனா || 171 ||

நந்தி³னீ நந்த³ஜா நம்யா நந்தி³தாஶேஷபூ⁴புரா |
நர்மதா³ பரமாத்³வைதபா⁴விதா பரிபந்தி²னீ || 172 ||

பரா பரீததி³வ்யௌகா⁴ பரஶம்பு⁴புரந்த்⁴ரிகா |
பத்²யா பரப்³ரஹ்மபத்னீ பதஞ்ஜலிஸுபூஜிதா || 173 ||

பத்³மாக்ஷீ பத்³மினீ பத்³மா பரமா பத்³மக³ந்தி⁴னீ |
பயஸ்வினீ பரேஶானா பத்³மநாப⁴ஸஹோத³ரீ || 174 |||

பரார்தா⁴ பரமைஶ்வர்யகாரணா பரமேஶ்வரீ |
பாதஞ்ஜலாக்²யகல்போக்தஶிவாவரணஸம்ʼயுதா || 175 ||

பாஶகோத³ண்ட³ஸுமப்⁴ருʼத் பாரிபார்ஶ்வகஸன்னுதா |
பிஞ்சா²(ஞ்ஜா)விலேபஸுமுகா² பித்ருʼதுல்யா பினாகினீ || 176 ||

பீதசந்த³னஸௌக³ந்தா⁴ பீதாம்ப³ரஸஹோத்³ப⁴வா |
புண்ட³ரீகபுரீமத்⁴யவர்தினீ புஷ்டிவர்தி⁴னீ || 177 ||

பூரயந்தீ பூர்யமாணா பூர்ணாபா⁴ பூர்ணிமாந்தரா |
ப்ருʼச்சா²மாத்ராதிஶுப⁴தா³ ப்ருʼத்²வீமண்ட³லஶாஸினீ || 178 ||

ப்ருʼதனா பேஶலா பேருமண்ட³லா பைத்ரரக்ஷகீ |
பௌஷீ பௌண்ட்³ரேக்ஷுகோத³ண்டா³ பஞ்சபஞ்சாக்ஷரீ மனு꞉ || 179 ||

பஞ்சமீதிதி²ஸம்பா⁴வ்யா பஞ்சகோஶாந்தரஸ்தி²தா |
ப²ணாதி⁴பஸமாராத்⁴யா ப²ணாமணிவிபூ⁴ஷிதா || 180 ||

ப³கபுஷ்பக்ருʼதோத்தம்ʼஸா ப³க³லா ப³லினீ ப³லா |
பா³லார்கமண்ட³லாபா⁴ஸா பா³லா பா³லவினோதி³னீ || 181 ||

பி³ந்து³சக்ரஶிவாங்கஸ்தா² பி³ல்வபூ⁴ஷிதமூர்த⁴ஜா |
பீ³ஜாபூரப²லாஸக்தா பீ³ப⁴த்ஸாவஹத்³ருʼக்த்ரயீ || 182 ||

பு³பு⁴க்ஷாவர்ஜிதா பு³த்³தி⁴ஸாக்ஷிணீ பு³த⁴வர்ஷகா |
ப்³ருʼஹதீ ப்³ருʼஹதா³ரண்யனுதா வ்ருʼஹஸ்பதீடி³தா || 183 ||

பே³ராக்²யா பை³ந்த³வாகார வைரிஞ்சஸுஷிராந்தரா |
போ³த்³த்⁴ரீ போ³தா⁴யனா பௌ³த்³த⁴த³ர்ஶனா ப³ந்த⁴மோசனீ || 184 |||

ப⁴ட்டாரிகா ப⁴த்³ரகாலீ பா⁴ரதீபா⁴ பி⁴ஷக்³வரா |
பி⁴த்திகா பி⁴ன்னதை³த்யாங்கா³ பி⁴க்ஷாடனஸஹானுகா³ || 185 ||

பீ⁴ஷணா பீ⁴திரஹிதா பு⁴வனத்ரயஶங்கரா |
பூ⁴தக்⁴னீ பூ⁴தத³மனீ பூ⁴தேஶாலிங்க³னோத்ஸுகா || 186 ||

பூ⁴திபூ⁴ஷிதஸர்வாங்கீ³ ப்⁴ருʼக்³வங்கி³ரமுனிப்ரியா |
ப்⁴ருʼங்கி³நாட்யவினோத³ஜ்ஞா பை⁴ரவப்ரீதிதா³யினீ || 187 ||

போ⁴கி³னீ போ⁴க³ஶமனீ போ⁴க³மோக்ஷப்ரதா³யினீ |
பௌ⁴மபூஜ்யா ப⁴ண்ட³ஹந்த்ரீ ப⁴க்³னத³க்ஷக்ரதுப்ரியா || 188 ||

மகாரபஞ்சமீ மஹ்யா மத³னீ மகரத்⁴வஜா |
மத்ஸ்யாக்ஷீ மது⁴ராவாஸா மன்வஶ்ரஹ்ருʼத³யாஶ்ரயா || 189 ||

மார்தாண்ட³வினுதா மாணிப⁴த்³ரேட்³யா மாத⁴வார்சிதா |
மாயா மாரப்ரியா மாரஸகீ²ட்³யா மாது⁴ரீமனா꞉ || 190 ||

மாஹேஶ்வரீ மாஹிஷக்⁴னீ மித்²யாவாத³ப்ரணாஶினீ |
மீனாக்ஷீ மீனஸம்ʼஸ்ருʼஷ்டா மீமாம்ʼஸாஶாஸ்த்ரலோசனா || 191 ||

முக்³தா⁴ங்கீ³ முநிவ்ருʼந்தா³ர்ச்யா முக்திதா³ மூலவிக்³ரஹா |
மூஷிகாரூட⁴ஜனனீ மூட⁴ப⁴க்திமத³ர்சிதா || 192 ||

ம்ருʼத்யுஞ்ஜயஸதீ ம்ருʼக்³யா ம்ருʼகா³லேபனலோலுபா |
மேதா⁴ப்ரதா³ மேக²லாட்⁴யா மேக⁴வாஹனஸேவிதா || 193 ||

மேனாத்மஜா மைதி²லீஶக்ருʼதார்சனபதா³ம்பு³ஜா |
மைத்ரீ மைனாகப⁴கி³னீ மோஹஜாலப்ரணாஶினீ || 194 |||

மோத³ப்ரதா³ மௌலிகே³ந்து³கலாத⁴ரகிரீடபா⁴க் |
மௌஹூர்தலக்³னவரதா³ மஞ்ஜீரா மஞ்ஜுபா⁴ஷிணீ || 195 ||

மர்மஜ்ஞாத்ரீ மஹாதே³வீ யமுனா யஜ்ஞஸம்ப⁴வா |
யாதனாரஹிதா யானா யாமினீபூஜகேஷ்டதா³ || 196 ||

யுக்தா யூபா யூதி²கார்ச்யா யோகா³ யோகே³ஶயோக³தா³ |
ரதி²னீ ரஜனீ ரத்நக³ர்பா⁴ ரக்ஷிதபூ⁴ருஹா || 197 ||

ரமா ரஸக்ரியா ரஶ்மிமாலாஸன்னுதவைப⁴வா |
ரக்தா ரஸா ரதீ ரத்²யா ரணன்மஞ்ஜீரநூபுரா || 198 ||

ரக்ஷா ரவித்⁴வஜாராத்⁴யா ரமணீ ரவிலோசனா |
ரஸஜ்ஞா ரஸிகா ரக்தத³ந்தா ரக்ஷணலம்படா || 199 ||

ரக்ஷோக்⁴னஜபஸந்துஷ்டா ரக்தாங்கா³பாங்க³லோசனா |
ரத்னத்³வீபவனாந்த꞉ஸ்தா² ரஜனீஶகலாத⁴ரா || 200 ||

ரத்னப்ராகாரநிலயா ரணமத்⁴யா ரமார்த²தா³ |
ரஜனீமுக²ஸம்பூஜ்யா ரத்னஸானுஸ்தி²தா ரயி꞉ || 201 ||

|| இதி ஶ்ரீயோக³நாயிகா அத²வா ஶ்ரீ ராஜராஜேஶ்வரீ ஸஹஸ்ரநாம ஸ்தோத்ரம் ||

மறுமொழி இடவும்

உங்கள் மின்னஞ்சல் வெளியிடப்பட மாட்டாது தேவையான புலங்கள் * குறிக்கப்பட்டன