Skip to content

Rajarajeshwari Sahasranama Stotram in English

Rajarajeshwari Sahasranama Stotram of Rajarajeswari DeviPin

Rajarajeshwari Sahasranama Stotram is the 1000 names of Rajarajeshwari Devi composed in the form of a stotram. Get Sri Rajarajeshwari Sahasranama Stotram in English Pdf Lyrics here and chant it with devotion for the grace of Goddess Rajarajeshwari Devi.

Rajarajeshwari Sahasranama Stotram in English 

rajarajeshwari rajarakshakee rajanartakee |
rajavidya rajapoojya rajakoshasamri’ddhida || 1 ||

rajahamsatiraskarigamana rajalochana |
rajnyam guruvararadhya rajayuktanat’angana || 2 ||

rajagarbha rajakandakadaleesaktamanasa |
rajnyam kavikulakhyata rajaroganivarinee || 3 ||

rajaushadhisusampanna rajaneetivisharada |
rajnyam sabhalankri’tangee rajalakshanasamyuta || 4 ||

rajadbala rajavallee rajattilvavanadhipa |
rajasadgunanirdisht’a rajamargarathotsava || 5 ||

rajachakrankitakara rajamsha rajashasana |
rajatkri’pa rajalakshmeeh’ rajatkanchukadharinee || 6 ||

rajahankarashamana rajakaryadhurandhara |
rajajnya rajamatangee rajayantrakri’tarchana || 7 ||

rajakreed’a rajaveshmapraveshitanijashrita |
rajamandiravastavya rajastree rajajagara || 8 ||

rajashapavinirmukta rajashree rajamantrinee |
rajaputree rajamaitree rajantah’puravasinee || 9 ||

rajapapavinirmukta rajarshiparisevita |
rajottamamri’garood’ha rajnyastejah’pradayinee || 10 ||

rajarchitapadambhoja rajalankaravesht’ita |
rajasooyasamaradhya rajasahasrasevita || 11 ||

rajasantapashamanee rajashabdaparayana |
rajarhamanibhooshad’hya rajachchhri’ngaranayika || 12 ||

rajadrumoolasamrajadvighneshavaradayinee |
rajaparvatakaumaree rajashauryapradayinee || 13 ||

rajabhyantah’samaradhya rajamaulimanasvinee |
rajamata rajamashapriyarchitapadambuja || 14 ||

rajarimardinee rajnyee rajatkalharahastaka |
ramachandrasamaradhya rama rajeevalochana || 15 ||

ravaneshasamaradhya rakachandrasamanana |
ratrisooktajapapreeta ragadveshavivarjita || 16 ||

rinkhannoopurapadabja rit’yadiparisevita |
ripusanghakuladhvanta rigamasvarabhooshita || 17 ||

rukmineeshasahodbhoota rudranee rurubhairavee |
rugghantree rudrakopagnishamanee rudrasamstuta || 18 ||

rushanivarinee roopalavanyambudhichandrika |
roopyasanapriya rood’ha roopyachandrashikhamanih’ || 19 ||

rephavarnagala revanadeeteeraviharinee |
renuka renukaradhya revordhvakri’tachakrinee || 20 ||

renukeyakhyakalpoktayajanapreetamanasa |
romalambitavidhyand’a romanthamunisevita || 21 ||

romavalisulavanyamadhyabhagasushobhita |
rochanagarukastooreechandanashreevilepita || 22 ||

rohineeshakri’tottamsa rohineepitri’vandita |
rohitashvasusambhoota rauhineyanujarchita || 23 ||

raupyasimhasanarood’hachakshushmanmantravigraha |
raudramantrabhishiktangee raudramadhyasameed’ita || 24 ||

rauravantakaree rauchyapatrapushpakri’tarchana |
rangalasyakri’talola rangavallyadyalankri’ta || 25 ||

ranjakashreesabhamadhyagayakantaravasinee |
lalita lad’d’ukapreetamanasaskandajanmabhooh’ || 26 ||

lakaratrayayuktashreevidyamantrakadambaka |
lakshana lakshanaradhya lakshabilvarchanapriya || 27 ||

lajjasheela lakshanajnya lakuchannakri’tadara |
lalat’anayanardhangee lavangatvaksugandhavak || 28 ||

lajahomapriya lakshagri’he kaunteyasevita |
langalee lalana lala lalika lingapeet’haga || 29 ||

lipivyasht’isamasht’ijnya lipinyasta trinetrabhri’t |
lungaphalasamasakta lulayasuraghatukee || 30 ||

lootikapatisampoojya lootavisphot’anashinee |
lri’lree’varnasvaroopad’hya lekhinee lekhakapriya || 31 ||

lehyachoshyapeyakhadyabhakshyabhojyadimapriya |
lepitashreechandanangee laingamargaprapoojijata || 32 ||

lolambiratnaharangee lolakshee lokavandita |
lopamudrarchitapada lopamudrapateed’ita || 33 ||

lobhakamakrodhamohamadamatsaryavarita |
lohajapratimayantravasinee lokaranjinee || 34 ||

lokavedya lolad’olasthitashambhuviharinee |
lolajihvapareetangee lokasamharakarinee || 35 ||

laukikeejyavidoorastha lankeshanasupoojita |
lampat’a lambimalabhinandita lavaleedhara || 36 ||

vakratund’apriya vajra vadhoot’ee vanavasinee |
vadhoorvachanasantusht’a vatsala vat’ubhairavee || 37 ||

vat’amoolanivasardha varaveeranganavri’ta |
vanita vardhanee varshya varaleeragalolupa || 38 ||

valayeekri’tamaheshakarasauvarnakandhara |
varangee vasudha vaprakelinee vanija(jam)vara || 39 ||

vapurayitashreechakra varada varavarninee |
varahavadanaradhya varnapanchadashatmika || 40 ||

vasisht’harchya valkalantarhitaramyastanadvayee |
vashinee vallakee varna varshakalaprapoojita || 41 ||

vallee vasudalaprantavri’ttakat’yashritadara |
varga varavri’sharood’ha vashanmantrasusanjnyaka || 42 ||

valayakaravaid’ooryavarakankanabhooshana |
vajranchitashirobhoosha vajramangalyabhooshita || 43 ||

vagvadinee vamakeshee vachaspativaraprada |
vadinee vagadhisht’hatree varunee vayusevita || 44 ||

vatsyayanasutantrokta vanee vakyapadarthaja |
vadyaghoshapriya vadyavri’ndarambhanat’otsuka || 45 ||

vapeekoopasameepastha vartalee vamalochana |
vastoshpateed’ya vamanghridhri’tanoopurashobhita || 46 ||

vama varanaseekshetra vad’aveyavaraprada |
vamanga vanchhitaphaladatree vachalakhand’ita || 47 ||

vachyavachakavakyartha vamana vajivahana |
vasukeekant’habhooshad’hyavamadevapriyangana || 48 ||

vijaya vimala vishva vigraha vidhri’tankusha |
vinodavanavastavya vibhaktand’a vidheed’ita || 49 ||

vikrama vishajantughnee vishvamitravaraprada |
vishvambhara vishnushaktirvijijnyasavichakshana || 50 ||

vit’ankatyagarajendrapeet’hasamstha vidheed’ita |
vidita vishvajananee vistaritachamoobala || 51 ||

vidyavinayasampanna vidyadvadashanayika |
vibhakaratyarbudabha vidhatree vindhyavasinee || 52 ||

viroopakshasakhee vishvanathavamorusamsthita |
vishalya vishikha vighna vipraroopa viharinee || 53 ||

vinayakaguhakreed’a vishalakshee viraginee |
vipula vishvaroopakhya vishaghnee vishvabhaminee || 54 ||

vishoka viraja vipra vidyullekheva bhasura |
vipareetaratipreetapatirvijayasamyuta || 55 ||

virinchivishnuvanitadhri’tachamarasevita |
veerapanapriya veera veenapustakadharinee || 56 ||

veeramartand’avarada veerabahupriyankaree |
veerasht’asht’akapareeta veerashoorajanapriya || 57 ||

veejitashreechamaradhri’llakshmeevaneenishevita |
veeralakshmeerveetihotranit’ila veerabhadraka || 58 ||

vri’ksharajasumoolastha vri’shabhadhvajalanchhana |
vri’shakapayee vri’ttajnya vri’ddha vri’ttantanayika || 59 ||

vri’vree’varnangavinyasa veneekri’tashiroruha |
vedika vedavinuta vetand’akri’tavahana || 60 ||

vedamata vegahantree vetaseegri’hamadhyaga |
vetalanat’anapreeta venkat’adrinivasinee || 61 ||

venuveenamri’dangadi vadyaghoshavisharada |
veshinee vainateyanukampinee vairinashinee || 62 ||

vainayakee vaidyamata vaishnavee vainikasvana |
vaijayanteesht’avarada vaikunt’havarasodaree || 63 ||

vaishakhapoojita vaishya vaidehee vaidyashasinee |
vaikunt’ha vaijayanteed’ya vaiyaghramunisevita || 64 ||

vaihayaseenat’eerasa vaushat’shraushat’svaroopinee |
vandita vangadeshastha vamshaganavinodinee || 65 ||

vamryadirakshika vankrirvandarujanavatsala |
vanditakhilalokashreeh’ vakshah’sthalamanohara || 66 ||

sharvanee sharabhakara shaptajanmanuraginee |
shakvaree shamitaghaugha shakta shatakararchita || 67 ||

shachee sharavatee shakrasevya shayitasundaree |
sharabhri’chchhabaree shaktimohinee shanapushpika || 68 ||

shakuntakshee shakarakhya shatasahasrapujita |
shabdamata shatavri’ttipoojita shatrunashinee || 69 ||

shatananda shatamukhee shameebilvapriya shashee |
shanakaih’ padavinyastapradakshinanatipriya || 70 ||

shatakumbhabhishiktangee shatakumbhastanadvayee |
shatatapamuneendred’ya shalavri’kshakri’talaya || 71 ||

shasaka shakvarapreeta shala shakambhareenuta |
sharngapanibala shastri’jananee sharadambika || 72 ||

shapamuktamanupreeta shabareeveshadharinee |
shambhavee shashvataishvarya shasanadheenavallabha || 73 ||

shastratattvarthanilaya shalivahanavandita |
shardoolacharmavastavya shantipausht’ikanayika || 74 ||

shantida shalida shapamochinee shad’avapriya |
sharika shukahastordhva shakhanekantarashruta || 75 ||

shakaladimari’kshakhamantrakeertitavaibhava |
shivakameshvarankastha shikhand’imahishee shiva || 76 ||

shivarambha shivadvaita shivasayujyadayinee |
shivasankalpamantred’ya shivena saha modita || 77 ||

shireeshapushpasankasha shitikant’hakut’umbinee |
shivamargavidam shresht’ha shivakameshasundaree || 78 ||

shivanat’yapareetangee shivajnyanapradayinee |
shivanri’ttasadalokamanasa shivasakshinee || 79 ||

shivakamakhyakosht’hastha shishuda shishurakshakee |
shivagamaikarasika shikshitasurakanyaka || 80 ||

shilpishalakri’tavasa shikhivaha shilamayee |
shimshapavri’kshaphalavadbhinnanekarimastaka || 81 ||

shirah’sthitenduchakranka shitikumbhasumapriya |
shinjannoopurabhooshattakri’tamanmathabherika || 82 ||

shivesht’a shibikarood’ha shivaravabhayankaree |
shirordhvanilayaseena shivashaktyaikyaroopinee || 83 ||

shivasanasamavisht’a shivarchya shivavallabha |
shivadarshanasantusht’a shivamantrajapapriya || 84 ||

shivadootee shivananya shivasanasamanvita |
shishyacharitashailesha shivaganavigayinee || 85 ||

shivashailakri’tavasa shivamba shivakomala |
shivagangasarasteerapratyangmandiravasinee || 86 ||

shivakshararambhapanchadashaksharamanupriya |
shikhadevee shivabhinna shivatattvavimarshinee || 87 ||

shivalokanasantusht’a shivardhangasukomala |
shivaratridinaradhya shivasya hri’dayangama || 88 ||

shivaroopa shivapara shivavakyarthabodhinee |
shivarchanarata shilpalakshana shilpisevita || 89 ||

shivagamarahasyoktya shivohambhavitantara |
shimbeejashravanananda shimantarnamamantrarat’ || 90 ||

sheekara sheetala sheela sheetapankajamadhyaga |
sheetabheeruh’ sheeghragantree sheershaka sheekaraprabha || 91 ||

sheetachameekarabhasa sheershoddhoopitakuntala |
sheetagangajalasnata shuka(kra)radhitachakraga || 92 ||

shukrapoojya shuchih’ shubhra shuktimukta shubhaprada |
shuchyantaranga shuddhangee shuddha shukee shuchivrata || 93 ||

shuddhanta shoolinee shoorpakarnamba shooravandita |
shoonyavadimukhastambha shoorapadmarijanmabhooh’ || 94 ||

shri’ngararasasampoorna shri’nginee shri’ngaghoshinee |
bhri’ngabhishiktasushirah’ shri’ngee shri’nkhaladorbhat’a || 95 ||

shree’shlri’roopa sheshatalpabhaginee shekharod’upa |
shonashailakri’tavasa shokamohanivarinee || 96 ||

shodhanee shobhana shochishkeshatejah’pradayinee |
shauripoojya shauryaveerya shauktikeyasumalika || 97 ||

shreeshcha shreedhanasampanna shreekant’hasvakut’umbinee |
shreemata shreephalee shreela shreevri’ksha shreepateed’ita || 98 ||

shreesanjnyayutatamboola shreematee shreedharashraya |
shreeberabaddhamalad’hya shreephala shreeshivangana || 99 ||

shrutih’ shrutipadanyasta shrutisamstutavaibhava |
shrooyamanachaturveda shrenihamsanat’anghrika || 100 ||

shreyasee shresht’hidhanada shronanakshatradevata |
shronipoojya shrotrakanta shrotre shreechakrabhooshita || 101 ||

shraushad’roopa shrautasmartavihita shrautakaminee |
shambararatisampoojya shankaree shambhumohinee || 102 ||

shasht’hee shad’ananapreeta shat’karmaniratastuta |
shat’shastraparasandarsha shasht’hasvaravibhooshita || 103 ||

shat’kalapoojanirata shand’hatvapariharinee |
shad’rasapreetarasana shad’granthivinibhedinee || 104 ||

shad’abhijnyamatadhvamsee shad’jasamvadivahita |
shat’trimshattattvasambhoota shannavatyupashobhita || 105 ||

shannavatitattvanitya shad’angashrutiparadri’k |
shand’adehardhabhagastha shad’gunyaparipoorita || 106 ||

shod’ashaksharamantrartha shod’ashasvaramatri’ka |
shod’havibhaktashod’harna shod’hanyasaparayana || 107 ||

sakala sachchidananda sadhvee sarasvataprada |
sayujyapadaveedatree tatha simhasaneshvaree || 108 ||

sineevalee sindhuseema seeta seemantineesukha |
sunanda sookshmadarshangee sri’nipashavidharinee || 109 ||

sri’sht’isthitisamharatirodhananugrahatmika |
sevya sevakasamraksha saimhikeyagraharchita || 110 ||

so’hambhavaikasulabha somasooryagnimand’ana |
sauh’kararoopa saubhagyavardhinee samvidakri’tih’ || 111 ||

samskri’ta samhita sangha sahasraranat’angana |
hakaradvayasandigdhamadhyakoot’amanuprabha || 112 ||

hayagreevamukharadhya harirharapativrata |
hadividya hasyabhasmeekri’tatripurasundaree || 113 ||

hat’akashreesabhanatha hinkaramantrachinmayee |
hiranmayapu(pa)rakosha hima heerakakankana || 114 ||

hreenkaratrayasampoorna hleenkarajapasaukhyada |
hutashanamukharadhya hunkarahatakilbisha || 115 ||

hoom pri’chchha(sht’a)nekavijnyaptih’ hri’dayakaratand’ava |
hri’dgranthibhedika hri’hlri’mantravarnasvaroopinee || 116 ||

hemasabhamadhyagata hema haimavateeshvaree |
haiyangaveenahri’daya hora haunkararoopinee || 117 ||

hamsakanta hamsamantratattvarthadimabodhinee |
hastapadmalingitamranatha’dbhutashareerinee || 118 ||

anri’tanri’tasamvedya aparna charbhaka”tmaja |
adibhoosadanakarajanudvayavirajita || 119 ||

atmavidya chekshuchapavidhatreendukaladhara |
indraksheesht’arthada chendra cherammadasamaprabha || 120 ||

eekarachaturopeta cheshatand’avasakshinee |
umograbhairavakara oordhvaretovratangana || 121 ||

ri’shistuta ri’tumatee ri’jumargapradarshinee |
ree’juvadanasantusht’a lri’lree’varnamanusvana || 122 ||

edhamanaprabha chaila chaikanta chaikapat’ala |
etyaksharadviteeyankakadividyasvaroopinee || 123 ||

aindra chaishvaryada chauja onkararthapradarshinee |
aushadhayita sahasranamamantrakadambaka || 124 ||

amba chambhojanilaya chamshabhootanyadevata |
arhana”havaneeyagnimadhyaga’hamiteerita || 125 ||

kalyanee katrayakara kancheepuranivasinee |
katyayanee kamakala kalameghabhamoordhaja || 126 ||

kanta kamya kamajata kamakshee kinkineeyuta |
keenashanayika kubjakanyaka kunkumakri’tih’ || 127 ||

kullukasetusamyukta kuranganayana kula |
koolankashakri’pasindhuh’ koormapeet’hoparisthita || 128 ||

kri’shangee kri’ttivasana kleenkaree kleemmanoodita |
kesara kelikasara ketakeepushpabhasura || 129 ||

kailasavasa kaivalyapadasancharayoginee |
koshamba koparahita komala kaustubhanvita || 130 ||

kaushikee kamsadri’sht’angee kanchukee karmasakshinee |
kshama kshantih’ kshiteesharchya ksheerabdhikri’tavasinee || 131 ||

kshurikastra kshetrasamstha kshaumambarasushubhraga |
khavasa khand’ika khankakot’ikot’isamaprabha || 132 ||

khilarksooktajapasakta khet’agraharchitantara |
khand’ita khand’aparashusamashlisht’akalebara || 133 ||

gavya(vaya) shri’ngabhishiktangee gavakshee gavyamajjana |
ganadhipaprasoorgamya gayatree ganamalika || 134 ||

garhapatyagnisampoojya gireesha girija cha geeh’ |
geervaneeveejanananda geetishastranubodhinee || 135 ||

guggulo(loo)petadhoopad’hya gud’annapreetamanasa |
good’hakoshantararadhya good’hashabdavinodinee || 136 ||

gri’hasthashramasambhavya gri’hashreneekri’totsava |
gri’ glri’ shabdasuvijnyatree geyaganavigayinee || 137 ||

gairikabharanapreeta gomata gopavandita |
gauree gauravatraipund’ra ganga gandharvavandita || 138 ||

gahana gahvarakaradaharantah’sthita ghat’a |
ghat’ika ghanasaradineerajanasamaprabha || 139 ||

gharipoojya ghusri’nabha ghoornitasheshasainika |
ghri’ghree’ghlri’ svarasampanna ghorasamsaranashinee || 140 ||

ghosha ghaushaktakhad’gastra ghant’amand’alamand’ita |
ngakara chatura chakree chamund’a charuveekshana || 141 ||

chintamanimanudhyeya chitra chitrarchita chitih’ |
chidananda chitrinee chichchintya chidambareshvaree || 142 ||

cheenapat’t’amshukalepakat’ideshasamanvita |
chulukeekri’tavarashimunisevitapaduka || 143 ||

chumbitaskandavighneshaparameshapriyamvada |
choolika choornika choornakuntala chet’ikavri’ta | 144 ||

chaitree chaitraratharood’ha cholabhoopalavandita |
choritanekahri’tpadma chauksha chandrakaladhara || 145 ||

charmakri’shnamri’gadhisht’ha chhatrachamarasevita |
chhandogyopanishadgeeta chhaditand’asvashambaree || 146 ||

chhandasanam svayamvyakta chhayamartand’asevita |
chhayaputrasamaradhya chhinnamasta varaprada || 147 ||

jayada jagateekanda jat’adharadhri’ta jaya |
jahnavee jatavedakhya japakesht’ahitaprada || 148 ||

jalandharasanaseena jigeesha jitasarvabhooh’ |
jishnurjihvagranilaya jeevanee jeevakesht’ada || 149 ||

jugupsad’hya jootirjoo(joo)rna jri’mbhakasurasoodinee |
jaitree jaivatri’kottamsa jot’im(sham)ga joshadayinee || 150 ||

jhanjhanilamahavega jhasha jharjharaghoshinee |
jhint’eesumaparapremna( preeta) jhillikakelilalita || 151 ||

t’ankahasta t’ankitajya t’it’t’areevadyasupriya |
t’it’t’ibhasanahri’tsamstha t’havargachaturanana || 152 ||

d’amad’d’amaruvadyoordhva nakarakshararoopinee |
tattvajnya tarunee sevya taptajamboonadaprabha || 153 ||

tattvapustollasatpanih’ tapanod’upalochana |
tarteeyabhoopuratmasvapaduka tapased’ita || 154 ||

tilakayitasarveshanit’ilekshanashobhana |
tithistillavanantah’stha teekshna teerthantalingayuk || 155 ||

tulasee turagarood’ha toolinee tooryavadinee |
tri’pta tri’neekri’taratisenasanghamahabhat’a || 156 ||

tejineevanamayooree tailadyairabhishechita |
toranankitanakshatra tot’akeevri’ttasannuta || 157 ||

tauneerapushpavishikha tauryatrikasamanvita |
tantrinee tarkashastrajnya tarkavartavidooraga || 158 ||

tarjanyangusht’hasamlagnamudranchitakarabjika |
thakarinee tham theem thom thaim kri’talasyasamarthaka || 159 ||

dashashvarathasamrood’ha dakshinamoortisamyuga |
dashabahupriya dahra dashashashasaned’ita || 160 ||

daraka darukaranyavasinee digvilasinee |
deekshita deekshitaradhya deenasantapanashinee || 161 ||

deepagramangala deepta deevyadbrahmand’amekhala |
duratyaya duraradhya durga duh’khanivarinee || 162 ||

doorvasatapasaradhya dootee doorvapriyaprasooh’ |
dri’sht’antarahita devamata daityavibhanjinee || 163 ||

daivikagarayantrastha dordvandvateetamanasa |
daurbhagyanashinee dautee dauvarikanidhidvayee || 164 ||

dand’ineemantrineemukhya daharakamadhyaga |
darbharanyakri’tavasa dahravidyavilasinee || 165 ||

dhanvantareed’ya dhanada dharasahasrasechana |
dhenumudra dhenupoojya dhairya dhaumyanutipriya || 166 ||

namita nagaravasa nat’ee nalinapaduka |
nakulee nabhinalagra nabhavasht’adalabjinee || 167 ||

narikelamri’tapreeta nareesammohanakri’tih’ |
nigamashvaratharood’ha neelalohitanayika || 168 ||

neelotpalapriya neela neelamba neepavat’ika |
nutakalyanavarada nootana nri’papoojita || 169 ||

nri’haristutahri’tpoorna nri’tteshee nri’ttasakshinee |
naigamajnyanasamsevya naigamajnyanadurlabha || 170 ||

naukarood’hesha vamoruveekshitasthirasundaree |
nandividya nandikeshavinuta nandananana || 171 ||

nandinee nandaja namya nanditasheshabhoopura |
narmada paramadvaitabhavita paripanthinee || 172 ||

para pareetadivyaugha parashambhupurandhrika |
pathya parabrahmapatnee patanjalisupoojita || 173 ||

padmakshee padminee padma parama padmagandhinee |
payasvinee pareshana padmanabhasahodaree || 174 ||

parardha paramaishvaryakarana parameshvaree |
patanjalakhyakalpoktashivavaranasamyuta || 175 ||

pashakodand’asumabhri’t pariparshvakasannuta |
pinchha(nja)vilepasumukha pitri’tulya pinakinee || 176 ||

peetachandanasaugandha peetambarasahodbhava |
pund’areekapureemadhyavartinee pusht’ivardhinee || 177 ||

poorayantee pooryamana poornabha poornimantara |
pri’chchhamatratishubhada pri’thveemand’alashasinee || 178 ||

pri’tana peshala perumand’ala paitrarakshakee |
paushee paund’rekshukodand’a panchapanchaksharee manuh’ || 179 ||

panchameetithisambhavya panchakoshantarasthita |
phanadhipasamaradhya phanamanivibhooshita || 180 ||

bakapushpakri’tottamsa bagala balinee bala |
balarkamand’alabhasa bala balavinodinee || 181 ||

binduchakrashivankastha bilvabhooshitamoordhaja |
beejapooraphalasakta beebhatsavahadri’ktrayee || 182 ||

bubhukshavarjita buddhisakshinee budhavarshaka |
bri’hatee bri’hadaranyanuta vri’haspateed’ita || 183 ||

berakhya baindavakara vairinchasushirantara |
boddhree bodhayana bauddhadarshana bandhamochanee || 184 ||

bhat’t’arika bhadrakalee bharateebha bhishagvara |
bhittika bhinnadaityanga bhikshat’anasahanuga || 185 ||

bheeshana bheetirahita bhuvanatrayashankara |
bhootaghnee bhootadamanee bhooteshalinganotsuka || 186 ||

bhootibhooshitasarvangee bhri’gvangiramunipriya |
bhri’nginat’yavinodajnya bhairavapreetidayinee || 187 ||

bhoginee bhogashamanee bhogamokshapradayinee |
bhaumapoojya bhand’ahantree bhagnadakshakratupriya || 188 ||

makarapanchamee mahya madanee makaradhvaja |
matsyakshee madhuravasa manvashrahri’dayashraya || 189 ||

martand’avinuta manibhadred’ya madhavarchita |
maya marapriya marasakheed’ya madhureemanah’ || 190 ||

maheshvaree mahishaghnee mithyavadapranashinee |
meenakshee meenasamsri’sht’a meemamsashastralochana || 191 ||

mugdhangee munivri’ndarchya muktida moolavigraha |
mooshikarood’hajananee mood’habhaktimadarchita || 192 ||

mri’tyunjayasatee mri’gya mri’galepanalolupa |
medhaprada mekhalad’hya meghavahanasevita || 193 ||

menatmaja maithileeshakri’tarchanapadambuja |
maitree mainakabhaginee mohajalapranashinee || 194 ||

modaprada mauligendukaladharakireet’abhak |
mauhoortalagnavarada manjeera manjubhashinee || 195 ||

marmajnyatree mahadevee yamuna yajnyasambhava |
yatanarahita yana yamineepoojakesht’ada || 196 ||

yukta yoopa yoothikarchya yoga yogeshayogada |
rathinee rajanee ratnagarbha rakshitabhooruha || 197 ||

rama rasakriya rashmimalasannutavaibhava |
rakta rasa ratee rathya rananmanjeeranoopura || 198 ||

raksha ravidhvajaradhya ramanee ravilochana |
rasajnya rasika raktadanta rakshanalampat’a || 199 ||

rakshoghnajapasantusht’a raktangapangalochana |
ratnadveepavanantah’stha rajaneeshakaladhara || 200 ||

ratnaprakaranilaya ranamadhya ramarthada |
rajaneemukhasampoojya ratnasanusthita rayih’ || 201 ||

|| iti shreeyoganayika athava shree rajarajeshwari sahasranama stotram sampoornam ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *