Skip to content

Varahi Sahasranama in Kannada – ವಾರಾಹೀ ಸಹಸ್ರನಾಮಮ್

Varahi Sahasranamam or varahi sahasranama or 1000 names of varahi deviPin

Varahi Sahasranama is the 1000 names of Varahi Devi. Varahi Devi is the Dandanayaki or The Commander of all the forces of Sri Lalitha Devi during the war against Bhandasura. Get Varahi Sahasranama in Kannada lyrics Pdf here and chant it with devotion for the grace of Sri Varahi Devi.

Varahi Sahasranama in Kannada – ವಾರಾಹೀ ಸಹಸ್ರನಾಮಮ್ 

ವಾರಾಹೀ ಗಾಯತ್ರೀ

ವರಾಹಮುಖ್ಯೈ ವಿದ್ಮಹೇ । ದಂಡನಾಥಾಯೈ ಧೀಮಹೀ ।
ತನ್ನೋ ಅರ್ಘ್ರಿ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ ॥

ಅಥ ಧ್ಯಾನಮ್

ವನ್ದೇ ವಾರಾಹವಕ್ತ್ರಾಂ ವರಮಣಿಮಕುಟಾಂ ವಿದ್ರುಮಶ್ರೋತ್ರಭೂಷಾಮ್
ಹಾರಾಗ್ರೈವೇಯತುಂಗಸ್ತನಭರನಮಿತಾಂ ಪೀತಕೈಶೇಯವಸ್ತ್ರಾಮ್ ।
ದೇವೀಂ ದಕ್ಷೋಧ್ವಹಸ್ತೇ ಮುಸಲಮಥಪರಂ ಲಾಂಗಲಂ ವಾ ಕಪಾಲಮ್
ವಾಮಾಭ್ಯಾಂ ಧಾರಯನ್ತೀಂ ಕುವಲಯಕಲಿತಾಂ ಶ್ಯಾಮಲಾಂ ಸುಪ್ರಸನ್ನಾಮ್ ॥

ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಐಂ ನಮೋ ಭಗವತಿ ವಾರ್ತಾಳಿ ವಾರ್ತಾಳಿ ವಾರಾಹಿ ವಾರಾಹಿ ವರಾಹಮುಖಿ
ವರಾಹಮುಖಿ ಅನ್ಧೇ ಅನ್ಧಿನಿ ನಮಃ ರುನ್ಧೇ ರುನ್ಧಿನಿ ನಮಃ ಜಮ್ಭೇ ಜಮ್ಭಿನಿ ನಮಃ
ಮೋಹೇ ಮೋಹಿನಿ ನಮಃ ಸ್ತಂಭೇ ಸ್ತಂಭಿನಿ ನಮಃ ಸರ್ವದುಷ್ಟಪ್ರದುಷ್ಟಾನಾಂ ಸರ್ವೇಷಾಂ
ಸರ್ವವಾಕ್-ಚಿತ್ತಚಕ್ಷುರ್ಮುಖಗತಿಜಿಹ್ವಾಂ ಸ್ತಂಭನಂ ಕುರು ಕುರು ಶೀಘ್ರಂ ವಶ್ಯಂ
ಕುರು ಕುರು । ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಠಃ ಠಃ ಠಃ ಠಃ ಹುಂ ಫಟ್ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಮಹಾವಾರಾಹ್ಯಂ ವಾ ಶ್ರೀಪಾದುಕಾಂ ಪೂಜಯಾಮಿ ನಮಃ ॥

ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ವಾರಾಹ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ವಾಮನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ವಾಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಬಗಳಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ವಾಸವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ವಸವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ವೈದೇಹ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ವಿರಸುವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಬಾಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ವರದಾಯೈ ನಮಃ । 10
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ವಿಷ್ಣುವಲ್ಲಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ವನ್ದಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ವಸುಧಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ವಶ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ವ್ಯಾತ್ತಾಸ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ವಂಚಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಬಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ವಸುನ್ಧರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ವೀಥಿಹೋತ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ವೀಥಿರಾಜಾಯೈ ನಮಃ । 20
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ವಿಹಾಯಸ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಗರ್ವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಖನಿಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಕಾಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಕಮಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಕಾಂಚನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ರಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಧೂಮ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಕಪಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ವಾಮಾಯೈ ನಮಃ । 30
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಕುರುಕುಲ್ಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಕಲಾವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಯಾಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಆಗ್ನೇಯ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಧರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಧನ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಧ್ಯಾನಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಧ್ರುವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಧೃತ್ಯೈ ನಮಃ । 40
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಜಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ತುಷ್ಟ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಶಕ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಮೇಧಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ತಪಸ್ವಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ವೇಧಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಜಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಕೃತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಕಾನ್ತಾಯೈ ನಮಃ । 50
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಸ್ವಾಹಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಶಾನ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ತಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ರತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಲಜ್ಜಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಮತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಸ್ಮೃತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ನಿದ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ತನ್ತ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಗೌರ್ಯೈ ನಮಃ । 60
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಶಿವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಸ್ವಧಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಚಂಡ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ದುರ್ಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಅಭಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಭೀಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಭಾಷಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಭಾಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಭಯಾನಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಭೂಧರಾಯೈ ನಮಃ । 70
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಭಯಾಪಹಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಭೀರವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಭೈರವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಪಂಕಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಪಟ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಗುರ್ಗುರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಘೋಷಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಘೋರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಘೋಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಘೋಣಸಂಯುಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ । 80
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಘನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಅಘ್ನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಘರ್ಘರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಘೋಣಯುಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಅಘನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಪೂರ್ವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಆಗ್ನೇಯ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಯಾಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ನೈಋತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ವಾಯವ್ಯೈ ನಮಃ । 90
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಉತ್ತರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ವಾರುಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಐಶಾನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಊರ್ಧ್ವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಅಧಃಸ್ಥಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಪೃಷ್ಟಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ದಕ್ಷಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಅಗ್ರಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ವಾಮಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಹೃಂಕಾಯೈ ನಮಃ । 100

ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ನಾಭಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಬ್ರಹ್ಮರನ್ಧ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಅರ್ಕ್ಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಸ್ವರ್ಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಪಾತಾಲಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಭೂಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಐಮ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಹ್ರಿಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಶ್ರಿಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಕ್ಲೀಮ್ಯೈ ನಮಃ । 110
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ತೀರ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಗತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಪ್ರೀತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ತ್ರಿಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಗಿರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಕಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಅವ್ಯಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಋಗ್ರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಯಜುರ್ರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಸಾಮರೂಪಾಯೈ ನಮಃ । 120
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಪರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಯಾತ್ರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಉದುಮ್ಬರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಗದಾಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಅಸಿಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಶಕ್ತಿಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಚಾಪಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಇಕ್ಷುಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಶೂಲಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಚಕ್ರಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ । 130
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಸೃಷ್ಟಿಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಝರತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಯುವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಬಾಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಚತುರಂಗಬಲೋತ್ಕಟಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಸತ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಅಕ್ಷರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಆದಿಭೇತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಧಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಭಕ್ತ್ಯೈ ನಮಃ । 140
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಭರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಭಟವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಕಮ್ಪಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಜ್ಯೇಷ್ಠಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ದೂರದರ್ಶಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಧುರನ್ಧರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಮಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಮಾನಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಮಾತ್ರೇ ನಮಃ । 150
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಮಾನನೀಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಮನಸ್ವಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಮಹೋದ್ಘಟಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಮನ್ಯುಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಮನುರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಮನೋಜವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಮೇಧಸ್ವಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಮಧ್ಯಾವಧಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಮಧುಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಮಂಗಲಾಯೈ ನಮಃ । 160
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಅಮರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಮಾಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಮಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಆಮ್ಯಹರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಮೃಡಾನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಮಹಿಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಮೃತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಮಹಾದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಮೋಹಕರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಮಂಜವೇ ನಮಃ । 170
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಅಮಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಮಾಂಸಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಮಾನವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಮೂಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಮಹಾಲಸಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಮೃಗಾಂಕಕಾರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಮರ್ಕಾಲಸಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಮೀನಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಶ್ಯಾಮಮಹಿಷ್ಯೈ ನಮಃ । 180
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಮತನ್ದಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಮೂರ್ಚಾಪಹಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಮೋಹಾಪಹಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಮೃಷಾಪಹಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಮೋಹಾಪಹಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಮದಾಪಹಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಮೃತ್ಯಪಹಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಮಲಾಪಹಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಸಿಂಹಾನನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ವ್ಯಾಘ್ರಾನನಾಯೈ ನಮಃ । 190
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಕುಕ್ಷಾನನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಮಹಿಷಾನನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಮೃಗಾನನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಕ್ರೋಢಾನನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಧುನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಧರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಕೇತವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ದರಿದ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಧಾವತ್ಯೈ ನಮಃ । 200

ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಧವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಧರ್ಮಧ್ವನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಧ್ಯಾನಪರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಧನಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಧಾನ್ಯಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಧರಾಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಪಾಪನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ದೋಷನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ರಿಪುನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ವ್ಯಾಧಿನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ । 210
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಸಿದ್ಧಿದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಕಲಾರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಕಾಷ್ಠಾರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಕ್ಷಮಾರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಪಕ್ಷರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಅಹೋರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ತ್ರುಟಿರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಶ್ವಾಸರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಸಮೃದ್ಧಾರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಸುಭುಜಾಯೈ ನಮಃ । 220
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ರೌದ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ರಾಧಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ರಾಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ರಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಶರಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ರಾಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ರತಿಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ರುಷ್ಟಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ರಕ್ಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ರವಿಮಧ್ಯಗಾಯೈ ನಮಃ । 230
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ರಜನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ರಮಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ರೇವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ರಂಗಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ರಂಜನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ರಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ರೋಷಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ರೋಷವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಗರ್ವಿಜಯಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ರಥಾಯೈ ನಮಃ । 240
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ರೂಕ್ಷಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ರೂಪವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಶರಾಸ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ರುದ್ರಾಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ರಣಪಂಡಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಗಂಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಯಮುನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಸರಸ್ವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಸ್ವಸವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಮಧ್ವೈ ನಮಃ । 250
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಕಂಟಕ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ತುಂಗಭದ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಕಾವೇರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಕೌಶಿಕ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಪಟವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಖಟ್ವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಉರಗವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಚಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಪ್ರತರ್ದನಾಯೈ ನಮಃ । 260
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಸರ್ವಜ್ಞಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಶಾಂಕರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಶಾಸ್ತ್ರ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಜಟಾಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಅಯೋಧಸಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಯಾವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಸೌರಭ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಕುಬ್ಜಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ವಕ್ರತುಂಡಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ವಧೋದ್ಯತಾಯೈ ನಮಃ । 270
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಚನ್ದ್ರಪೀಡಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ವೇದವೇದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಸಂಗಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ನೀಲೋಚಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಧ್ಯಾನಾತೀತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಅಪರಿಚ್ಛೇದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಮೃತ್ಯುರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ತ್ರಿವರ್ಗದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಅರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಬಹುರೂಪಾಯೈ ನಮಃ । 280
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ನಾನಾರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ನತಾನನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ವೃಷಾಕಪಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ವೃಷಾರೂಢಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ವೃಷೇಶ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ವೃಷವಾಹನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ವೃಷಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ವೃಷಾವರ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ವೃಷಪರ್ವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ವೃಷಾಕ್ರುತ್ಯೈ ನಮಃ । 290
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಕೋದಂಡಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ನಾಗಚೂಡಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಚಕ್ಷುವ್ಯಾಖ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಪರಮಾರ್ಥಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ದುರ್ವಾಸಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ದುರ್ಗಹಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ದುರಾವಾಸಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ದುರಾರಿಹಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ದುರ್ಗಾಯೈ ನಮಃ । 300

ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ರಾಧಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ದುಃಖಹನ್ತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ದುರಾರಾಧ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ದವೀಯಸ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ದುರಾವಾಸಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ದುಪ್ರಹಸ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ದುಃಕಮ್ಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ದ್ರುಹಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಸುವೇಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಸ್ಮರಣ್ಯೈ ನಮಃ । 310
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಶ್ಯಾಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಮೃಗತಾಪಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ವ್ಯಾತತಾಪಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಅರ್ಕ್ಕತಾಪಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ದುರ್ಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ತಾರ್ಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಪಾಶುಪತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಗೌಣಭ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಗುಣಪಾಷಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಕಪರ್ದಿನ್ಯೈ ನಮಃ । 320
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಕಾಮಕಾಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಕಮನೀಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಕಲೋಜ್ವಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಕಾಸಾವಹೃದೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಕಾರಕಾಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಕಮ್ಬುಕಂಠ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಕೃತಾಗಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಕರ್ಕಶಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಕಾರಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಕಾನ್ತಾಯೈ ನಮಃ । 330
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಕಲ್ಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಅಕಲ್ಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಕಟಂಕಟಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಶ್ಮಶಾನನಿಲಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಬಿನ್ದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಗಜಾರುಢಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಗಜಾಪಹಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ತತ್ಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ತತ್ಪರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ರಾಯಾಯೈ ನಮಃ । 340
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಸ್ವರ್ಭಾನವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಕಾಲವಂಚಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಶಾಖಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ವಿಶಿಖಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಕೋಶಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಸುಶಾಖಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಕೇಶಪಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ವ್ಯಂಗ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಸುಶಾಂಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ವಾಮಾಂಗಾಯೈ ನಮಃ । 350
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ನೀಲಾಂಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಅನಂಗರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಸಾಂಗೋಪಾಂಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಸಾರಂಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಶುಭಾಂಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ರಂಗರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಭದ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಸುಭದ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಭದ್ರಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಸಿಂಹಿಕಾಯೈ ನಮಃ । 360
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ವಿನತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಅದಿತ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಹೃದಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಅವದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಸುವದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಗದ್ಯಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಪದ್ಯಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಪ್ರಸವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಚರ್ಚಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಭೋಗವತ್ಯೈ ನಮಃ । 370
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಅಮ್ಬಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಸಾರಸ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಸವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ನಟ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಯೋಗಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಪುಷ್ಕಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಅನನ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಪರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಸಾಂಖ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಶಚ್ಯೈ ನಮಃ । 380
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಸತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ನಿಮ್ನಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ನಿಮ್ನನಾಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಸಹಿಷ್ಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಜಾಗೃತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಲಿಪ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ದಮಯನ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ದಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ದಂಡಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಉದ್ದಂಡಿನ್ಯೈ ನಮಃ । 390
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ದಾರದಾಯಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ದೀಪಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಧಾವಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಧಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ದಕ್ಷಕನ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಧರದೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ದಾಹಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ದ್ರವಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ದರ್ವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ದಂಡಿನ್ಯೈ ನಮಃ । 400

ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ದಂಡನಾಯಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ದಾನಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ದೋಷಹನ್ತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ದುಃಖನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ದಾರಿದ್ರ್ಯನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ದೋಷದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ದೋಷಕೃತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ದೋಗ್ಧ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ದೋಹತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ದೇವಿಕಾಯೈ ನಮಃ । 410
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಅಧನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ದರ್ವಿಕರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ದುರ್ವಲಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ದುರ್ಯುಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಅದ್ವಯವಾದಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಚರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಅಶ್ವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಅನನ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ವೃಷ್ಟ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಉನ್ಮತ್ತಾಯೈ ನಮಃ । 420
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಕಮಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಅಲಸಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ತಾರಕಾನ್ತರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಕುಬ್ಜಲೋಚನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಇನ್ದವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಹಿರಣ್ಯಕವಚಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ವ್ಯವಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ವ್ಯವಸಾಯಿಕಾಯೈ ನಮಃ । 430
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಈಶನನ್ದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ನಟ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ನಾಟ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಯಕ್ಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಸರ್ಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಸುಧಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ವಿಶ್ವಸಖಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಶುದ್ಧಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಸುವರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ । 440
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಅಂಗಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಜನನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಪ್ರತಿಭಾಘೇರವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಞ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಸಂವಿದೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಉತ್ತಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಅಮೇಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಅರಿಷ್ಟದಮನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಪಿಂಗಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಲಿಂಗವಾರುಣ್ಯೈ ನಮಃ । 450
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಚಾಮುಂಡಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಪ್ಲಾವಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಹಾಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಬೃಹತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಉರುಕ್ರಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಸುಪ್ರತೀಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಸುರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಹವ್ಯವಾಹ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಪ್ರಲಾಪಿನ್ಯೈ ನಮಃ । 460
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಸಪಸ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಮಾಧ್ವಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಜ್ಯೇಷ್ಠಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಶಿಶಿರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಜ್ವಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ರುಚ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಶುಕ್ಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಶುಕ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಶುಚಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಶೋಕಾಯೈ ನಮಃ । 470
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಶುಕ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಭೇರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಭಿದ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಭಗ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ವೃಕ್ಷತಸ್ವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ನಭೋಯೋನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಸುಪ್ರಥಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ವಿಭಾವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಗರ್ವಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಗುರ್ವಿಣ್ಯೈ ನಮಃ । 480
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಗಣ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಗುರವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಗುರುತರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಗಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಗನ್ಧರ್ವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಗಣಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಕುನ್ದರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಕಾರುಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಗೋಪಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಅಗ್ರಗಾಯೈ ನಮಃ । 490
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಗಣೇಶ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಕಾಮಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಕನ್ದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಗೋಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಗನ್ಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಗವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಗರ್ಜಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಕಾನನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಘೋಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಗೋರಕ್ಷಾಯೈ ನಮಃ । 500

ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಕೋವಿದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಗತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಕ್ರಾತಿಕ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಕ್ರತಿಕ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಗೋಷ್ಟ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಗರ್ಭರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಗುಣೇಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಪಾರಸ್ಕರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಪಾಂಚನತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಬಹುರೂಪಾಯೈ ನಮಃ । 510
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ವಿರೂಪಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಊಹಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ದುರೂಹಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಸಮ್ಮೋಹಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಮೋಹಹಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಯಜ್ಞವಿಗ್ರಹಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಯಜ್ಞಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಯಾಯಜುದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಯಶಸ್ವಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಸಂಕೇತಾಯೈ ನಮಃ । 520
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಅಗ್ನಿಷ್ಠೋಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಅತ್ಯಗ್ನಿಷ್ಟೋಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ವಾಜಪೇಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಷೋಡಶ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಪುಂಡರೀಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಅಶ್ವಮೇಧಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ರಾಜಸೂಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ತಾಪಸಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಶಿಷ್ಟಕೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಬಹ್ವ್ಯೈ ನಮಃ । 530
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಸೌವರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಕೋಶಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಮಹಾವ್ರತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ವಿಶ್ವಜಿತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಬ್ರಹ್ಮಯಜ್ಞಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಪ್ರಾಜಾಪತ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಶಿಲಾವಯವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಅಶ್ವಕ್ರಾನ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಅರಿಘ್ನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಆಜ್ಞಾಚಕ್ರೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ । 540
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ವಿಭಾವಸೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಸೂರ್ಯಕ್ರಾನ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಗಜಕ್ರಾನ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಬಲಿಬಿದ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ನಾಗಯಜ್ಞಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಸಾವಿತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಅರ್ದ್ಧಸಾವಿತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಸರ್ವತೋಭದ್ರವಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಆದಿತ್ಯಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಗೋದೋಹಾಯೈ ನಮಃ । 550
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ವಾಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಮೃಗಮಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಸರ್ಪಮಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಕಾಲಪಿಂಜಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಕೌಂಡಿನ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಉಪನಾಗಾಹಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಅಗ್ನಿವಿದೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ದ್ವಾದಶಾಹಸ್ವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಪಾಂಸವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಸೋಮಾಯೈ ನಮಃ । 560
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಅಶ್ವಪ್ರತಿಗ್ರಹಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಭಾಗೀರಥ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಅಭ್ಯುದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಋದ್ಧ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ರಾಜೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಸರ್ವಸ್ವದಕ್ಷಿಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ದೀಕ್ಷಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಸೋಮಾಖ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಸಮಿದಾಹ್ವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಕಡಾಯನಾಯೈ ನಮಃ । 570
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಗೋದೋಹಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಸ್ವಾಹಾಕಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ತನೂನಪಾತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ದಂಡಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಪುರುಷಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಶ್ಯೇನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ವಜ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಇಷವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಉಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಅಂಗಿರಸೇ ನಮಃ । 580
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಗಂಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಭೇರುಂಡಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಚಾನ್ದ್ರಾಯಣಪರಾಯಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಠೋಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಗುದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ದರ್ಶಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ನನ್ದಿಖ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಪೌರ್ಣಮಾಸಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಗಜಪ್ರತಿಗ್ರಹಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ರಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ । 590
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಸೌರಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಶಾಂಕಲಾಯನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಸೌಭಾಗ್ಯಕೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಕಾರೀಷಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ವೈತಲಾಯನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ರಾಮಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಸೋಚಿಷ್ಕಾರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಪೋತ್ರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ನಾಚಿಕೇತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಶಾನ್ತಿಕೃತೇ ನಮಃ । 600

ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಪುಷ್ಟಿಕೃತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ವೈನತೇಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಉಚ್ಚಾಟನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ವಶೀಕರಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಮಾರಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಮೋಹನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ವೀರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಕನ್ದರ್ಪಬಲಶಾದನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಶಂಖಚೂಡಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಗಜಾಚಾಯಾಯೈ ನಮಃ । 610
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ರೌದ್ರಾಖ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ವಿಷ್ಣುವಿಕ್ರಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಭೈರವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಕವಹಾಖ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಅವಭೃತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಅಷ್ಟಪಾಲಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಸ್ರೌಷ್ಟ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ವೌಷ್ಟ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ವಷಟ್ಕಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಪಾಕಸಂಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ । 620
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಪರಿಶ್ರುತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಶಮನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ನರಮೇಧಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಕಾರೀರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ರತ್ನದಾನಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಸೌದಾಮನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ವಾರಂಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಭಾರ್ಗಸ್ಪತ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಪ್ಲವಂಗಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಪ್ರಚೇತಸೇ ನಮಃ । 630
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಸರ್ವಸ್ವಧರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಗಜಮೇಧಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಕರಮ್ಬಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಹವಿಸ್ಸಂಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಸೋಮಸಂಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಪಾಕಸಂಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಕೃತಿಮತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಸತ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಸೂರ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಚಮಸೇ ನಮಃ । 640
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಸ್ರುಚೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಸ್ರುವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಉಲೂಖಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಮೋಕ್ಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಚಪಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಮನ್ಥಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಮೇದಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಯೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಪ್ರಾಗ್ವಂಶಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಕುಂಜಿಕಾಯೈ ನಮಃ । 650
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ರಶ್ಮಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಅಂಶವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ದೋಭ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ವಾರುಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಉದ್ಧಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಭವಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ರುದ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಅಬ್ದೋರ್ಯಾಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ದ್ರೋಣಕಲಶಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಮೈತ್ರಾವರುಣಾಯೈ ನಮಃ । 660
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಆಶ್ವಿನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಪಾತ್ನೀವಧಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಮನ್ಥ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಹಾರಿಯೋಜನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಪ್ರತಿಪರಸ್ಥಾನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಶುಕ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಸಾಮಿಧೇನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಸಮಿಧೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಸಾಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಹೋತ್ರೇ ನಮಃ । 670
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಅಧ್ವರ್ಯವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಉದ್ಘಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ನೇತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ತ್ವಷ್ಟ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಪೋತ್ರಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಆಗ್ನೀದ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಅಚ್ಚವಾಸಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಅಷ್ಟಾವಸವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ನಾಭಸ್ತುತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಪ್ರಾರ್ಥಕಾಯೈ ನಮಃ । 680
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಮೈತ್ರಾವರುಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ವಾರುಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಪ್ರಸ್ತಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಪ್ರತಿಪ್ರಸ್ತಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಯಜಮಾನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಧ್ರುವನ್ತ್ರಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಆಮಿಕ್ಷಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಈಶತಾಜ್ಯಾಯೈ ನಮಃ । 690
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಹವ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಗವ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಚರವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಪಯಸೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಜುಹೋತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ತೃಣೋಭೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ತ್ರಯ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ತ್ರೇತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ದಾಸ್ವಿನ್ಯೈ ನಮಃ । 700

ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಪುರೋಡಶಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಪಶುಕರ್ಶಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಪ್ರೇಕ್ಷಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಬ್ರಹ್ಮಯಜ್ಞಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಅಗ್ನಿಜಿಹ್ವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ದರ್ಪರೋಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಬ್ರಹ್ಮಶೀರ್ಷಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಮಹೋದರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಅಮೃತಪ್ರಾಶಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ನಾರಾಯಣ್ಯೈ ನಮಃ । 710
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ನಗ್ನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ದಿಗಮ್ಬರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಓಂಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಚತುರ್ವೇದರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಶ್ರುತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಅನುಲ್ಬಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಅಷ್ಟಾದಶಭುಜಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ರಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಸತ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಗಗನಚಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ । 720
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಭೀಮವಕ್ತ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಮಹಾವಕ್ತ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಕೀರ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಆಕರ್ಷಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಪಿಂಗಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಮಹಾಮೂರ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಘೋರಮೂರ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಭಯಾನನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಘೋರಾನನಾಯೈ ನಮಃ । 730
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಘೋರಜಿಹ್ವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಘೋರರವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಮಹಾವ್ರತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ದೀಪ್ತಾಸ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ದೀಪ್ತನೇತ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಚಂಡಪ್ರಹರಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಜಟ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಸುರಭ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಸೌಲಭ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ವೀಚ್ಯೈ ನಮಃ । 740
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಛಾಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಸನ್ಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಮಾಂಸಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಕೃಷ್ಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಕೃಷ್ಣಾಮ್ಬರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಕೃಷ್ಣಸಾರಂಗಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಕೃಷ್ಣವಲ್ಲಬಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಧರಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಮೋಹಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ದ್ವೇಷ್ಯಾಯೈ ನಮಃ । 750
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಮೃತ್ಯುರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಭಯಾವಹಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಭೀಷಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ದಾನವೇನ್ದ್ರಗತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಕಲ್ಪಕರ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಕ್ಷಯಂಕರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಅಭಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಪೃಥಿವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಸಾಧ್ವೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಕೇಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ । 760
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ವ್ಯಾಧಿಹಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಜನ್ಮಹಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಅಕ್ಷೋಭ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಆಹ್ಲಾದಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಕನ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಪವಿತ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಕ್ಷೋಭಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಶುಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಕನ್ಯಾದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಸುರಾದೇವ್ಯೈ ನಮಃ । 770
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಭೀಮಾದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಮದನ್ತಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಶಾಕಮ್ಬರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಮಹಾಶ್ವೇತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಧೂಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಧೂಮ್ರೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಈಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ವೀರಭದ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಮಹಾಭದ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಮಹಾದೇವ್ಯೈ ನಮಃ । 780
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಮಹಾಶುಕ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಶ್ಮಶಾನವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ದೀಪ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಚಿತಿಸಂಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಚಿತಿಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಕಪಾಲಹಸ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಖಟ್ವಾಂಗ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಖಡ್ಗಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಶೂಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಹಲ್ಯೈ ನಮಃ । 790
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಗಾನ್ಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಮಹಾಯೋಗಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಯೋಗಮಾರ್ಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಯುಗಗ್ರಹಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಧೂಮ್ರಕೇತವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಮಹಾಸ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಆಯುಷೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಯುಗಾರಮ್ಭಪರಿವರ್ತಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಅಂಗಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಅಂಕುಶಕರಾಯೈ ನಮಃ । 800

ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಘಂಟಾವರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಚಕ್ರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ವೇತಾಲ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಬ್ರಹ್ಮವೇತಾಲಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಮಹಾವೇತಾಲಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ವಿದ್ಯಾರಾಜ್ಞೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಮೋಹಾರಾಜ್ಞೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಮಹೋದರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಭೂತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಭವ್ಯಾಯೈ ನಮಃ । 810
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಭವಿಷ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಸಾಂಖ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಯೋಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ತಪಸೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ತಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಅಧಿದೈವತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಅಧಿಭೂತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಅಂಶಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಅಶ್ವಕ್ರಾನ್ತಾಯೈ ನಮಃ । 820
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಘಂಟಾರವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಶಿಖಿವಿದೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಶ್ರೀಶೈಲಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಖಡ್ಗಹಸ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಶೂಲಹಸ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಗದಾಹಸ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಮಾತಂಗ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಮತ್ತಮಾತಂಗ್ಯೈ ನಮಃ । 830
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಕೌಶಿಕ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಬ್ರಹ್ಮವಾದಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಉಗ್ರತೇಜಸೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಸಿದ್ಧಸೇನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಜೃಂಭಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಮೋಹಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಜಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ವಿಜಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ವಿನತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಕತ್ರವೇ ನಮಃ । 840
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ದಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ವಿಧಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ವಿಕ್ರಾನ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಧ್ವಸ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಮೂರ್ಚಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಮೂರ್ಚನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ದಮನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ದಾಮಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ದಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಚೇತಿನ್ಯೈ ನಮಃ । 850
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಶಾಪಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ತಪ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಬನ್ಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಬಾಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ವನ್ದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಬೋಧಾತೀತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಬುಧಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಹರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಹಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಹನ್ತಾಯೈ ನಮಃ । 860
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಧರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಧರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ವಿಷಾದಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಸಾಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಸಂಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಸನ್ತೋಪನ್ತನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ರೇವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಧೂಮ್ರಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ । 870
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಚಿತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಅರುನ್ಧತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಧರ್ಮಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಧರ್ಮಾದ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಧರ್ಮಿಷ್ಠಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಧರ್ಮಚಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ವ್ಯುಷ್ಟ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಖ್ಯಾತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಸಿನೀವಾಲ್ಯೈ ನಮಃ । 880
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಗುಹ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಋತುಮತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಋತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ತ್ವಷ್ಟ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ವೈರೋಚನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಮೈತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ನಿರಜಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಕೈತಕೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಿಣ್ಯೈ ನಮಃ । 890
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಭ್ರಮರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಭ್ರಾಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ನಿಷ್ಕಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಕಲಹಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ನೀತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಕೌಲಕಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಕಲೇಬರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ವಿದ್ಯುಜ್ಜಿಹ್ವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ವರ್ಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ । 900

ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷನಿಪಾತಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಜಿತಕಾಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಕಾಮೃಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಕೋಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಕಲ್ಪಾಂಗಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಕಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಪ್ರದಾನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ತಾರಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ತಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಹಿತಾತ್ಮನೇ ನಮಃ । 910
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಹಿತವೇದಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ದುರಕ್ಷರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಮಹಾದಾನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಮಹಾಹವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ವಾರುಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ವ್ಯರುಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ವಾಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ವೀಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ವೇಣ್ಯೈ ನಮಃ । 920
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ವಿಹಂಗಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಮೋದಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಮೋಹಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಪ್ಲವನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಪ್ಲಾವಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಪ್ಲುತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಅಜರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಲೋಹಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಲಾಕ್ಷಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಪ್ರತಪ್ತಾಯೈ ನಮಃ । 930
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ವಿಶ್ವಜನನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಮನಸೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಬುದ್ಧಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಅಹಂಕಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಚತುರ್ವೇದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಚತುರ್ಪಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಚತುರನ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಚರುಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ । 940
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಚರ್ವಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಚೋರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಶಾರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಶಾಂಕರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಚರಮಭೇರವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ನಿರ್ಲೇಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ನಿಷ್ಪ್ರಪಂಚಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಪ್ರಶಾನ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ನಿತ್ಯವಿಗ್ರಹಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಸ್ತವ್ಯಾಯೈ ನಮಃ । 950
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಸ್ತವಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ವ್ಯಾಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಗುರವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಆಶ್ರಿತವತ್ಸಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ನಿಷ್ಕಲಂಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ನಿರಾಲಮ್ಬಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ನಿರ್ದ್ವೈತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ನಿಷ್ಪರಿಗ್ರಹಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ನಿರ್ಗುಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ನಿರ್ಮಲಾಯೈ ನಮಃ । 960
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ನಿತ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ನಿರೀಹಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ನಿರಹಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ನವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ನಿರಿನ್ದ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ನಿರಾಭಾಸಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ನಿರ್ಮೋಹಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ನೀತಿನಾಯಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ನಿರನ್ತರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ನಿಶ್ಚಲಾಯೈ ನಮಃ । 970
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಲೀಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ನಿರಾಮಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಮುಂಡಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ವಿರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ವಿಕೃತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಪಿಂಗಲಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಗುಣೋತ್ತರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಪದ್ಮಗರ್ಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಮಹಾಗರ್ಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ವಿಶ್ವಗರ್ಭಾಯೈ ನಮಃ । 980
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ವಿಲಕ್ಷಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಪರೇಶಾನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಪರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಪಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಪರನ್ತಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಸಂಸರಸೇವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಕ್ರೂರಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಮೂರ್ಚ್ಛಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಮತ್ತಾಯೈ ನಮಃ । 990
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಮನುಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ವಿಸ್ಮಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ದುರ್ಜಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ದಕ್ಷಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ತನುಹನ್ತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ದಯಾಲಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಆನನ್ದರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಸರ್ವಸಿದ್ಧ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ವಿಧಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ । 1000

ಇತಿ ಶ್ರೀ ವಾರಾಹೀ ಸಹಸ್ರನಾಮಮ್ ಪರಿಪೂರ್ಣ ||

 

ಇತರ ವಾರಾಹಿ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು 

ಶ್ರೀ ವಾರಾಹೀ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ 

ಶ್ರೀ ವಾರಾಹಿ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ

ಶ್ರೀ ವಾರಾಹೀ ಕವಚಂ 

ಶ್ರೀ ವಾರಾಹಿ ಮೂಲ ಮಂತ್ರಂ 

 
ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ವಾರಾಹೀ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

ನಿಮ್ಮ ಮಿಂಚೆ ವಿಳಾಸ ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅತ್ಯಗತ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ನು * ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ