Skip to content

Varahi Sahasranamam in English – 1000 Names of Varahi Devi

Varahi Sahasranamam or varahi sahasranama or 1000 names of varahi deviPin

Varahi Sahasranamam is the 1000 names of Varahi Devi, who is one of the Saptha Mathrukas (mother goddesses). She is the consort of Lord Varaha, who is the boar incarnation of Lord Vishnu. Get Varahi Sahasranamam in English Lyrics Pdf here and chant it with devotion for the grace of Goddess Varahi.

Varahi Sahasranamam in English 

|| varahi gayatri ||

varahamukhyai vidmahe |
dandanathayai dhimahi |
tanno arghri prachodayat ||

|| atha shri varahi sahasranamam ||

atha dhyanam

vande varahavaktram varamanimakutam vidrumashrotrabhusham
haragraiveyatumgastanabharanamitam pitakausheyavastram |
devim dakshodhvahaste musalamathaparam la~ngalam va kapalam
vamabhyam dharayantim kuvalayakalitam shyamalam suprasannam ||

Moola Mantra 

aim glaum aim namo bhagavati vartali vartali varahi varahi varahamukhi
varahamukhi andhe andhini namah rundhe rundhini namah jambhe jambhini namah
mohe mohini namah stambhe stambhini namah sarvadushtapradushtanam sarvesham
sarvavak-chittachakshurmukhagatijihvam stambhanam kuru kuru shighram vashyam
kuru kuru | aim glaum thah thah thah thah hum phat svaha |
mahavarahyam va shripadukam pujayami namah ||

om aim glaum varahyai namah |
om aim glaum vamanyai namah |
om aim glaum vamayai namah |
om aim glaum bagalayai namah |
om aim glaum vasavyai namah |
om aim glaum vasave namah |
om aim glaum vaidehyai namah |
om aim glaum virasuve namah |
om aim glaum balayai namah |
om aim glaum varadayai namah | 10

om aim glaum vishnuvallabhayai namah |
om aim glaum vanditayai namah |
om aim glaum vasudhayai namah |
om aim glaum vashyayai namah |
om aim glaum vyattasyayai namah |
om aim glaum va~nchinyai namah |
om aim glaum balayai namah |
om aim glaum vasundharayai namah |
om aim glaum vithihotrayai namah |
om aim glaum vithirajayai namah | 20

om aim glaum vihayasyai namah |
om aim glaum garvayai namah |
om aim glaum khanipriyayai namah |
om aim glaum kamyayai namah |
om aim glaum kamalayai namah |
om aim glaum ka~nchanyai namah |
om aim glaum ramayai namah |
om aim glaum dhumrayai namah |
om aim glaum kapalinyai namah |
om aim glaum vamayai namah | 30

om aim glaum kurukullayai namah |
om aim glaum kalavatyai namah |
om aim glaum yamyayai namah |
om aim glaum agneyyai namah |
om aim glaum dharayai namah |
om aim glaum dhanyayai namah |
om aim glaum dayinyai namah |
om aim glaum dhyaninyai namah |
om aim glaum dhruvayai namah |
om aim glaum dhr^ityai namah | 40

om aim glaum lakshmyai namah |
om aim glaum jayayai namah |
om aim glaum tushtyai namah |
om aim glaum shaktyai namah |
om aim glaum medhayai namah |
om aim glaum tapasvinyai namah |
om aim glaum vedhayai namah |
om aim glaum jayayai namah |
om aim glaum kr^ityai namah |
om aim glaum kantayai namah | 50

om aim glaum svahayai namah |
om aim glaum shantyai namah |
om aim glaum tamayai namah |
om aim glaum ratyai namah |
om aim glaum lajjayai namah |
om aim glaum matyai namah |
om aim glaum smr^ityai namah |
om aim glaum nidrayai namah |
om aim glaum tantrayai namah |
om aim glaum gauryai namah | 60

om aim glaum shivayai namah |
om aim glaum svadhayai namah |
om aim glaum chandyai namah |
om aim glaum durgayai namah |
om aim glaum abhayayai namah |
om aim glaum bhimayai namah |
om aim glaum bhashayai namah |
om aim glaum bhamayai namah |
om aim glaum bhayanakayai namah |
om aim glaum bhudharayai namah | 70

om aim glaum bhayapahayai namah |
om aim glaum bhirave namah |
om aim glaum bhairavyai namah |
om aim glaum pa~nkarayai namah |
om aim glaum patyai namah |
om aim glaum gurgurayai namah |
om aim glaum ghoshanayai namah |
om aim glaum ghorayai namah |
om aim glaum ghoshinyai namah |
om aim glaum ghonasamyuktayai namah | 80

om aim glaum ghanayai namah |
om aim glaum aghnayai namah |
om aim glaum ghargharayai namah |
om aim glaum ghonayuktayai namah |
om aim glaum aghanashinyai namah |
om aim glaum purvayai namah |
om aim glaum agneyyai namah |
om aim glaum yamyayai namah |
om aim glaum nairr^ityai namah |
om aim glaum vayavyai namah | 90

om aim glaum uttarayai namah |
om aim glaum varunyai namah |
om aim glaum aishanyai namah |
om aim glaum urdhvayai namah |
om aim glaum adhahsthitayai namah |
om aim glaum pr^ishtayai namah |
om aim glaum dakshayai namah |
om aim glaum agragayai namah |
om aim glaum vamagayai namah |
om aim glaum hrijkayai namah | 100

om aim glaum nabhikayai namah |
om aim glaum brahmarandhrayai namah |
om aim glaum arkkayai namah |
om aim glaum svargayai namah |
om aim glaum patalagayai namah |
om aim glaum bhumikayai namah |
om aim glaum aimyai namah |
om aim glaum hriyai namah |
om aim glaum shriyai namah |
om aim glaum klimyai namah | 110

om aim glaum tirthayai namah |
om aim glaum gatyai namah |
om aim glaum prityai namah |
om aim glaum triyai namah |
om aim glaum gire namah |
om aim glaum kalayai namah |
om aim glaum avyayayai namah |
om aim glaum r^igrupayai namah |
om aim glaum yajurrupayai namah |
om aim glaum samarupayai namah | 120

om aim glaum parayai namah |
om aim glaum yatrinyai namah |
om aim glaum udumbarayai namah |
om aim glaum gadadharinyai namah |
om aim glaum asidharinyai namah |
om aim glaum shaktidharinyai namah |
om aim glaum chapakarinyai namah |
om aim glaum ikshudharinyai namah |
om aim glaum shuladharinyai namah |
om aim glaum chakradharinyai namah | 130

om aim glaum sr^ishtidharinyai namah |
om aim glaum jharatyai namah |
om aim glaum yuvatyai namah |
om aim glaum balayai namah |
om aim glaum chaturamgabalotkatayai namah |
om aim glaum satyayai namah |
om aim glaum aksharayai namah |
om aim glaum adibhetryai namah |
om aim glaum dhatryai namah |
om aim glaum bhaktyai namah | 140

om aim glaum bharayai namah |
om aim glaum bhatave namah |
om aim glaum kshetraj~nayai namah |
om aim glaum kampinyai namah |
om aim glaum jyeshthayai namah |
om aim glaum duradarshayai namah |
om aim glaum dhurandharayai namah |
om aim glaum malinyai namah |
om aim glaum maninyai namah |
om aim glaum matre namah | 150

om aim glaum mananiyayai namah |
om aim glaum manasvinyai namah |
om aim glaum mahodghatayai namah |
om aim glaum manyukayai namah |
om aim glaum manurupayai namah |
om aim glaum manojavayai namah |
om aim glaum medhasvinyai namah |
om aim glaum madhyavadhayai namah |
om aim glaum madhupayai namah |
om aim glaum ma~ngalayai namah | 160

om aim glaum amarayai namah |
om aim glaum mayayai namah |
om aim glaum matre namah |
om aim glaum amyaharayai namah |
om aim glaum mr^idanyai namah |
om aim glaum mahilayai namah |
om aim glaum mr^ityai namah |
om aim glaum mahadevyai namah |
om aim glaum mohakaryai namah |
om aim glaum ma~njave namah | 170

om aim glaum mr^ityu~njayayai namah |
om aim glaum amalayai namah |
om aim glaum mamsalayai namah |
om aim glaum manavayai namah |
om aim glaum mulayai namah |
om aim glaum mahalasayai namah |
om aim glaum mr^iga~nkakaryai namah |
om aim glaum markalasayai namah |
om aim glaum minakayai namah |
om aim glaum shyamamahishyai namah | 180

om aim glaum matandikayai namah |
om aim glaum murchapahayai namah |
om aim glaum mohapahayai namah |
om aim glaum mr^ishapahayai namah |
om aim glaum mohapahayai namah |
om aim glaum madapahayai namah |
om aim glaum mr^ityapahayai namah |
om aim glaum malapahayai namah |
om aim glaum simhananayai namah |
om aim glaum vyaghrananayai namah | 190

om aim glaum kukshananayai namah |
om aim glaum mahishananayai namah |
om aim glaum mr^igananayai namah |
om aim glaum krodhananayai namah |
om aim glaum dhunyai namah |
om aim glaum dharinyai namah |
om aim glaum dharinyai namah |
om aim glaum ketave namah |
om aim glaum daridryai namah |
om aim glaum dhavatyai namah | 200

om aim glaum dhavayai namah |
om aim glaum dharmadhvanayai namah |
om aim glaum dhyanaparayai namah |
om aim glaum dhanapradayai namah |
om aim glaum dhanyapradayai namah |
om aim glaum dharapradayai namah |
om aim glaum papanashinyai namah |
om aim glaum doshanashinyai namah |
om aim glaum ripunashinyai namah |
om aim glaum vyadhinashinyai namah | 210

om aim glaum siddhidayinyai namah |
om aim glaum kalarupinyai namah |
om aim glaum kashtharupinyai namah |
om aim glaum kshamarupinyai namah |
om aim glaum paksharupinyai namah |
om aim glaum ahorupinyai namah |
om aim glaum trutirupinyai namah |
om aim glaum shvasarupinyai namah |
om aim glaum samr^iddharupinyai namah |
om aim glaum subhujayai namah | 220

om aim glaum raudryai namah |
om aim glaum radhayai namah |
om aim glaum ragayai namah |
om aim glaum ramayai namah |
om aim glaum sharanyai namah |
om aim glaum ramayai namah |
om aim glaum ratipriyayai namah |
om aim glaum rushtayai namah |
om aim glaum rakshinyai namah |
om aim glaum ravimadhyagayai namah | 230

om aim glaum rajanyai namah |
om aim glaum ramanyai namah |
om aim glaum revayai namah |
om aim glaum ragjanyai namah |
om aim glaum rayinjanyai namah |
om aim glaum ramayai namah |
om aim glaum roshayai namah |
om aim glaum roshavatyai namah |
om aim glaum garvijayapradayai namah |
om aim glaum rathayai namah | 240

om aim glaum rukshayai namah |
om aim glaum rupavatyai namah |
om aim glaum sharasyai namah |
om aim glaum rudranyai namah |
om aim glaum ranapanditayai namah |
om aim glaum ga~ngayai namah |
om aim glaum yamunayai namah |
om aim glaum sarasvatyai namah |
om aim glaum svasave namah |
om aim glaum madhvai namah | 250

om aim glaum kantakyai namah |
om aim glaum tu~ngabhadrayai namah |
om aim glaum kaveryai namah |
om aim glaum kaushikyai namah |
om aim glaum patave namah |
om aim glaum khatvayai namah |
om aim glaum uragavatyai namah |
om aim glaum charayai namah |
om aim glaum sahasrakshayai namah |
om aim glaum pratardhanayai namah | 260

om aim glaum sarvaj~nayai namah |
om aim glaum sha~nkaryai namah |
om aim glaum shastrryai namah |
om aim glaum jatadharinyai namah |
om aim glaum ayodhasayai namah |
om aim glaum yavatyai namah |
om aim glaum saurabhyai namah |
om aim glaum kubjayai namah |
om aim glaum vakratundayai namah |
om aim glaum vadhodyatayai namah | 270

om aim glaum chandrapidayai namah |
om aim glaum vedavedyayai namah |
om aim glaum sa~nginyai namah |
om aim glaum nilochitayai namah |
om aim glaum dhyanatitayai namah |
om aim glaum aparichchedyayai namah |
om aim glaum mr^ityurupayai namah |
om aim glaum trivargadayai namah |
om aim glaum arupayai namah |
om aim glaum bahurupayai namah | 280

om aim glaum nanarupayai namah |
om aim glaum natananayai namah |
om aim glaum vr^ishakapaye namah |
om aim glaum vr^isharudhayai namah |
om aim glaum vr^isheshyai namah |
om aim glaum vr^ishavahanayai namah |
om aim glaum vr^ishapriyayai namah |
om aim glaum vr^ishavartayai namah |
om aim glaum vr^ishaparvayai namah |
om aim glaum vr^ishakrutyai namah | 290

om aim glaum kodandinyai namah |
om aim glaum nagachudayai namah |
om aim glaum chakshuvyakhyayai namah |
om aim glaum paramarthikayai namah |
om aim glaum durvasayai namah |
om aim glaum durgahayai namah |
om aim glaum devyai namah |
om aim glaum duravasayai namah |
om aim glaum durarihayai namah |
om aim glaum durgayai namah | 300

om aim glaum radhayai namah |
om aim glaum duhkhahantryai namah |
om aim glaum duraradhyai namah |
om aim glaum daviyasyai namah |
om aim glaum duravasayai namah |
om aim glaum duprahastayai namah |
om aim glaum duhkampayai namah |
om aim glaum druhinyai namah |
om aim glaum suvenyai namah |
om aim glaum smaranyai namah | 310

om aim glaum shyamayai namah |
om aim glaum mr^igatapinyai namah |
om aim glaum vyatatapinyai namah |
om aim glaum arkkatapinyai namah |
om aim glaum durgayai namah |
om aim glaum tarkshyai namah |
om aim glaum pashupatyai namah |
om aim glaum gaunabhyai namah |
om aim glaum gunapashanayai namah |
om aim glaum kapardinyai namah | 320

om aim glaum kamakamayai namah |
om aim glaum kamaniyayai namah |
om aim glaum kalojvalayai namah |
om aim glaum kasavahr^ide namah |
om aim glaum karakanyai namah |
om aim glaum kambukanthyai namah |
om aim glaum kr^itagamayai namah |
om aim glaum karkashayai namah |
om aim glaum karanayai namah |
om aim glaum kantayai namah | 330

om aim glaum kalpayai namah |
om aim glaum akalpayai namah |
om aim glaum katamkatayai namah |
om aim glaum shmashananilayayai namah |
om aim glaum bindayai namah |
om aim glaum gajarudhayai namah |
om aim glaum gajapahayai namah |
om aim glaum tatpriyayai namah |
om aim glaum tatparayai namah |
om aim glaum rayayai namah | 340

om aim glaum svarbhanave namah |
om aim glaum kalava~nchinyai namah |
om aim glaum shakhayai namah |
om aim glaum vishikhayai namah |
om aim glaum koshayai namah |
om aim glaum sushakhayai namah |
om aim glaum keshapashinyai namah |
om aim glaum vya~ngyayai namah |
om aim glaum susha~nkayai namah |
om aim glaum vama~ngayai namah | 350

om aim glaum nila~ngayai namah |
om aim glaum ana~ngarupinyai namah |
om aim glaum sa~ngopa~ngayai namah |
om aim glaum sara~ngayai namah |
om aim glaum shubha~ngayai namah |
om aim glaum ra~ngarupinyai namah |
om aim glaum bhadrayai namah |
om aim glaum subhadrayai namah |
om aim glaum bhadrakshyai namah |
om aim glaum simhikayai namah | 360

om aim glaum vinatayai namah |
om aim glaum adityayai namah |
om aim glaum hr^idayayai namah |
om aim glaum avadyayai namah |
om aim glaum suvadyayai namah |
om aim glaum gadyapriyayai namah |
om aim glaum padyapriyayai namah |
om aim glaum prasave namah |
om aim glaum charchikayai namah |
om aim glaum bhogavatyai namah | 370

om aim glaum ambayai namah |
om aim glaum sarasyai namah |
om aim glaum savayai namah |
om aim glaum natyai namah |
om aim glaum yoginyai namah |
om aim glaum pushkalayai namah |
om aim glaum anantayai namah |
om aim glaum parayai namah |
om aim glaum samkhyayai namah |
om aim glaum shachyai namah | 380

om aim glaum satyai namah |
om aim glaum nimnagayai namah |
om aim glaum nimnanabhayai namah |
om aim glaum sahishnyai namah |
om aim glaum jagr^ityai namah |
om aim glaum lipyai namah |
om aim glaum damayantyai namah |
om aim glaum damayai namah |
om aim glaum dandayai namah |
om aim glaum uddandinyai namah | 390

om aim glaum daradayikayai namah |
om aim glaum dipinyai namah |
om aim glaum dhavinyai namah |
om aim glaum dhatryai namah |
om aim glaum dakshakanyayai namah |
om aim glaum dharade namah |
om aim glaum dahinyai namah |
om aim glaum dravinyai namah |
om aim glaum darvyai namah |
om aim glaum dandinyai namah | 400

om aim glaum dandanayikayai namah |
om aim glaum danapriyayai namah |
om aim glaum doshahantryai namah |
om aim glaum duhkhanashinyai namah |
om aim glaum daridryanashinyai namah |
om aim glaum doshadayai namah |
om aim glaum doshakr^itaye namah |
om aim glaum dogdhre namah |
om aim glaum dohatyai namah |
om aim glaum devikayai namah | 410

om aim glaum adhanayai namah |
om aim glaum darvikaryai namah |
om aim glaum durvalitayai namah |
om aim glaum duryukayai namah |
om aim glaum advayavadinyai namah |
om aim glaum charayai namah |
om aim glaum ashvayai namah |
om aim glaum anantayai namah |
om aim glaum vr^ishtyai namah |
om aim glaum unmattayai namah | 420

om aim glaum kamalayai namah |
om aim glaum alasayai namah |
om aim glaum dharinyai namah |
om aim glaum tarakantarayai namah |
om aim glaum paramatmane namah |
om aim glaum kubjalochanayai namah |
om aim glaum indave namah |
om aim glaum hiranyakavachayai namah |
om aim glaum vyavasthayai namah |
om aim glaum vyavasayikayai namah | 430

om aim glaum ishanandayai namah |
om aim glaum natyai namah |
om aim glaum natyai namah |
om aim glaum yakshinyai namah |
om aim glaum sarpinyai namah |
om aim glaum varyai namah |
om aim glaum sudhayai namah |
om aim glaum vishvasakhayai namah |
om aim glaum shuddhayai namah |
om aim glaum suvarnayai namah | 440

om aim glaum a~ngadharinyai namah |
om aim glaum jananyai namah |
om aim glaum pratibhagherave namah |
om aim glaum samraj~nyai namah |
om aim glaum samvide namah |
om aim glaum uttamayai namah |
om aim glaum ameyayai namah |
om aim glaum arishtadamanyai namah |
om aim glaum pi~ngalayai namah |
om aim glaum li~ngavarunyai namah | 450

om aim glaum chamundayai namah |
om aim glaum plavinyai namah |
om aim glaum halayai namah |
om aim glaum br^ihate namah |
om aim glaum jyotishyai namah |
om aim glaum urukramayai namah |
om aim glaum supratikayai namah |
om aim glaum surayai namah |
om aim glaum havyavahyai namah |
om aim glaum pralapinyai namah | 460

om aim glaum sapasyai namah |
om aim glaum madhvinyai namah |
om aim glaum jyeshthayai namah |
om aim glaum shishirayai namah |
om aim glaum jvalinyai namah |
om aim glaum ruchyai namah |
om aim glaum shuklayai namah |
om aim glaum shukrayai namah |
om aim glaum shuchayai namah |
om aim glaum shokayai namah | 470

om aim glaum shukyai namah |
om aim glaum bheryai namah |
om aim glaum bhidyai namah |
om aim glaum bhagyai namah |
om aim glaum vr^ikshatasvayai namah |
om aim glaum nabhoyonyai namah |
om aim glaum suprathitayai namah |
om aim glaum vibhavaryai namah |
om aim glaum garvitayai namah |
om aim glaum gurvinyai namah | 480

om aim glaum ganyayai namah |
om aim glaum gurave namah |
om aim glaum gurutaryai namah |
om aim glaum gayayai namah |
om aim glaum gandharvyai namah |
om aim glaum ganikayai namah |
om aim glaum kundarayai namah |
om aim glaum karunyai namah |
om aim glaum gopikayai namah |
om aim glaum agragayai namah | 490

om aim glaum ganeshyai namah |
om aim glaum kaminyai namah |
om aim glaum kandayai namah |
om aim glaum gopataye namah |
om aim glaum gandhinyai namah |
om aim glaum gavyai namah |
om aim glaum garjitayai namah |
om aim glaum kananyai namah |
om aim glaum ghonayai namah |
om aim glaum gorakshayai namah | 500

om aim glaum kovidayai namah |
om aim glaum gatyai namah |
om aim glaum kratikyai namah |
om aim glaum kratikyai namah |
om aim glaum goshtyai namah |
om aim glaum garbharupayai namah |
om aim glaum guneshinyai namah |
om aim glaum paraskaryai namah |
om aim glaum pa~nchanatayai namah |
om aim glaum bahurupayai namah | 510

om aim glaum virupikayai namah |
om aim glaum uhayai namah |
om aim glaum duruhayai namah |
om aim glaum sammohayai namah |
om aim glaum mohaharinyai namah |
om aim glaum yaj~navigrahinyai namah |
om aim glaum yaj~nayai namah |
om aim glaum yayajudayai namah |
om aim glaum yashasvinyai namah |
om aim glaum sa~nketayai namah | 520

om aim glaum agnishthomayai namah |
om aim glaum atyagnishtomayai namah |
om aim glaum vajapeyayai namah |
om aim glaum shodashyai namah |
om aim glaum pundarikayai namah |
om aim glaum ashvamedhayai namah |
om aim glaum rajasuyayai namah |
om aim glaum tapasayai namah |
om aim glaum shishtakr^ite namah |
om aim glaum bahvyai namah | 530

om aim glaum sauvarnayai namah |
om aim glaum koshalayai namah |
om aim glaum mahavratayai namah |
om aim glaum vishvajityai namah |
om aim glaum brahmayaj~nayai namah |
om aim glaum prajapatyayai namah |
om aim glaum shilavayavayai namah |
om aim glaum ashvakrantayai namah |
om aim glaum arighnyai namah |
om aim glaum aj~nachakreshvaryai namah | 540

om aim glaum vibhavase namah |
om aim glaum suryakrantayai namah |
om aim glaum gajakrantayai namah |
om aim glaum balibidyai namah |
om aim glaum nagayaj~nakayai namah |
om aim glaum savitryai namah |
om aim glaum arddhasavitryai namah |
om aim glaum sarvatobhadravarinyai namah |
om aim glaum adityamayai namah |
om aim glaum godohayai namah | 550

om aim glaum vamayai namah |
om aim glaum mr^igamayayai namah |
om aim glaum sarpamayayai namah |
om aim glaum kalapi~njayai namah |
om aim glaum kaundinyayai namah |
om aim glaum upanagahalayai namah |
om aim glaum agnivide namah |
om aim glaum dvadashahasvayai namah |
om aim glaum pamsave namah |
om aim glaum somayai namah | 560

om aim glaum ashvapratigrahayai namah |
om aim glaum bhagirathyai namah |
om aim glaum abhyudayai namah |
om aim glaum r^iddhyai namah |
om aim glaum raje namah |
om aim glaum sarvasvadakshinayai namah |
om aim glaum dikshayai namah |
om aim glaum somakhyayai namah |
om aim glaum samidahvayai namah |
om aim glaum kadayanayai namah | 570

om aim glaum godohayai namah |
om aim glaum svahakarayai namah |
om aim glaum tanunapate namah |
om aim glaum dandayai namah |
om aim glaum purushayai namah |
om aim glaum shyenayai namah |
om aim glaum vajrayai namah |
om aim glaum ishave namah |
om aim glaum umayai namah |
om aim glaum a~ngirase namah | 580

om aim glaum ga~ngayai namah |
om aim glaum bherundayai namah |
om aim glaum chandrayanaparayanayai namah |
om aim glaum jyotishthomayai namah |
om aim glaum gudayai namah |
om aim glaum darshayai namah |
om aim glaum nandikhyayai namah |
om aim glaum paurnamasikayai namah |
om aim glaum gajapratigrahayai namah |
om aim glaum ratryai namah | 590

om aim glaum saurabhayai namah |
om aim glaum sha~nkalayanayai namah |
om aim glaum saubhagyakr^ite namah |
om aim glaum karishayai namah |
om aim glaum vaitalayanayai namah |
om aim glaum ramapayai namah |
om aim glaum sochishkaryai namah |
om aim glaum potrinyai namah |
om aim glaum nachiketayai namah |
om aim glaum shantikr^ite namah | 600

om aim glaum pushtikr^ityai namah |
om aim glaum vainateyayai namah |
om aim glaum uchchatanayai namah |
om aim glaum vashikaranayai namah |
om aim glaum maranayai namah |
om aim glaum trailokyamohanayai namah |
om aim glaum virayai namah |
om aim glaum kandarpabalashadanayai namah |
om aim glaum sha~nkhachudayai namah |
om aim glaum gajachayayai namah | 610

om aim glaum raudrakhyayai namah |
om aim glaum vishnuvikramayai namah |
om aim glaum bhairavayai namah |
om aim glaum kavahakhyayai namah |
om aim glaum avabhr^itayai namah |
om aim glaum ashtapalakayai namah |
om aim glaum sraushtyai namah |
om aim glaum vaushtyai namah |
om aim glaum vashatkarayai namah |
om aim glaum pakasamsthayai namah | 620

om aim glaum parishrutyai namah |
om aim glaum shamanayai namah |
om aim glaum naramedhayai namah |
om aim glaum kariryai namah |
om aim glaum ratnadanakayai namah |
om aim glaum saudamanyai namah |
om aim glaum vara~ngayai namah |
om aim glaum bhargaspatyayai namah |
om aim glaum plavamgamayai namah |
om aim glaum prachetase namah | 630

om aim glaum sarvasvadharayai namah |
om aim glaum gajamedhayai namah |
om aim glaum karambakayai namah |
om aim glaum havissamsthayai namah |
om aim glaum somasamsthayai namah |
om aim glaum pakasamsthayai namah |
om aim glaum kr^itimatyai namah |
om aim glaum satyayai namah |
om aim glaum suryayai namah |
om aim glaum chamase namah | 640

om aim glaum sruche namah |
om aim glaum sruvayai namah |
om aim glaum ulukhalayai namah |
om aim glaum mokshinyai namah |
om aim glaum chapalayai namah |
om aim glaum manthinyai namah |
om aim glaum medinyai namah |
om aim glaum yupayai namah |
om aim glaum pragvamshayai namah |
om aim glaum ku~njikayai namah | 650

om aim glaum rashmaye namah |
om aim glaum amshave namah |
om aim glaum dobhyayai namah |
om aim glaum varunayai namah |
om aim glaum uddhaye namah |
om aim glaum bhavaye namah |
om aim glaum rudrayai namah |
om aim glaum abdoryamayai namah |
om aim glaum dronakalashayai namah |
om aim glaum maitravarunayai namah | 660

om aim glaum ashvinayai namah |
om aim glaum patnivadhayai namah |
om aim glaum manthyai namah |
om aim glaum hariyojanayai namah |
om aim glaum pratiparasthanayai namah |
om aim glaum shukrayai namah |
om aim glaum samidhenyai namah |
om aim glaum samidhe namah |
om aim glaum samayai namah |
om aim glaum hotre namah | 670

om aim glaum adhvaryave namah |
om aim glaum udghatre namah |
om aim glaum netre namah |
om aim glaum tvashtre namah |
om aim glaum potrikayai namah |
om aim glaum agnidrayai namah |
om aim glaum achchavasayai namah |
om aim glaum ashtavasave namah |
om aim glaum nabhastute namah |
om aim glaum prarthakayai namah | 680

om aim glaum subrahmanyayai namah |
om aim glaum brahmanayai namah |
om aim glaum maitravarunayai namah |
om aim glaum varunyai namah |
om aim glaum prastatre namah |
om aim glaum pratiprastatre namah |
om aim glaum yajamanayai namah |
om aim glaum dhruvantrikayai namah |
om aim glaum amikshayai namah |
om aim glaum ishatajyayai namah | 690

om aim glaum havyayai namah |
om aim glaum gavyayai namah |
om aim glaum charave namah |
om aim glaum payase namah |
om aim glaum juhotyai namah |
om aim glaum tr^inobhr^ite namah |
om aim glaum brahmane namah |
om aim glaum trayyai namah |
om aim glaum tretayai namah |
om aim glaum dasvinyai namah | 700

om aim glaum purodashayai namah |
om aim glaum pashukarshayai namah |
om aim glaum prekshanyai namah |
om aim glaum brahmayaj~ninyai namah |
om aim glaum agnijihvayai namah |
om aim glaum darparomayai namah |
om aim glaum brahmashirshayai namah |
om aim glaum mahodaryai namah |
om aim glaum amr^itaprashikayai namah |
om aim glaum narayanyai namah | 710

om aim glaum nagnayai namah |
om aim glaum digambarayai namah |
om aim glaum omkarinyai namah |
om aim glaum chaturvedarupinyai namah |
om aim glaum shrutyai namah |
om aim glaum anulbanayai namah |
om aim glaum ashtadashabhujayai namah |
om aim glaum ramyayai namah |
om aim glaum satyayai namah |
om aim glaum gaganacharinyai namah | 720

om aim glaum bhimavaktrayai namah |
om aim glaum mahavaktrayai namah |
om aim glaum kirtyai namah |
om aim glaum akarshanayai namah |
om aim glaum pi~ngalayai namah |
om aim glaum kr^ishnamurtayai namah |
om aim glaum mahamurtayai namah |
om aim glaum ghoramurtayai namah |
om aim glaum bhayananayai namah |
om aim glaum ghorananayai namah | 730

om aim glaum ghorajihvayai namah |
om aim glaum ghoraravayai namah |
om aim glaum mahavratayai namah |
om aim glaum diptasyayai namah |
om aim glaum diptanetrayai namah |
om aim glaum chandapraharanayai namah |
om aim glaum jatyai namah |
om aim glaum surabhyai namah |
om aim glaum saulabhyai namah |
om aim glaum vichyai namah | 740

om aim glaum chayayai namah |
om aim glaum sandhyayai namah |
om aim glaum mamsayai namah |
om aim glaum kr^ishnayai namah |
om aim glaum kr^ishnambarayai namah |
om aim glaum kr^ishnasara~nginyai namah |
om aim glaum kr^ishnavallabayai namah |
om aim glaum dharasinyai namah |
om aim glaum mohinyai namah |
om aim glaum dveshyayai namah | 750

om aim glaum mr^ityurupayai namah |
om aim glaum bhayavahayai namah |
om aim glaum bhishanayai namah |
om aim glaum danavendragatyai namah |
om aim glaum kalpakartayai namah |
om aim glaum kshayamkaryai namah |
om aim glaum abhayayai namah |
om aim glaum pr^ithivyai namah |
om aim glaum sadhvai namah |
om aim glaum keshinyai namah | 760

om aim glaum vyadhihayai namah |
om aim glaum janmahayai namah |
om aim glaum akshobhyayai namah |
om aim glaum ahladinyai namah |
om aim glaum kanyayai namah |
om aim glaum pavitrayai namah |
om aim glaum kshobhinyai namah |
om aim glaum shubhayai namah |
om aim glaum kanyadevyai namah |
om aim glaum suradevyai namah | 770

om aim glaum bhimadevyai namah |
om aim glaum madantikayai namah |
om aim glaum shakambaryai namah |
om aim glaum mahashvetayai namah |
om aim glaum dhumayai namah |
om aim glaum dhumreshvaryai namah |
om aim glaum ishvaryai namah |
om aim glaum virabhadrayai namah |
om aim glaum mahabhadrayai namah |
om aim glaum mahadevyai namah | 780

om aim glaum mahashukyai namah |
om aim glaum shmashanavasinyai namah |
om aim glaum diptayai namah |
om aim glaum chitisamsthayai namah |
om aim glaum chitipriyayai namah |
om aim glaum kapalahastayai namah |
om aim glaum khatva~ngyai namah |
om aim glaum khadginyai namah |
om aim glaum shulinyai namah |
om aim glaum halyai namah | 790

om aim glaum gandharinyai namah |
om aim glaum mahayoginyai namah |
om aim glaum yogamargayai namah |
om aim glaum yugagrahayai namah |
om aim glaum dhumraketave namah |
om aim glaum mahasyayai namah |
om aim glaum ayushe namah |
om aim glaum yugarambhaparivartinyai namah |
om aim glaum a~ngarinyai namah |
om aim glaum a~nkushakarayai namah | 800

om aim glaum ghantavarnayai namah |
om aim glaum chakrinyai namah |
om aim glaum vetalyai namah |
om aim glaum brahmavetalikayai namah |
om aim glaum mahavetalikayai namah |
om aim glaum vidyaraj~nai namah |
om aim glaum moharaj~nai namah |
om aim glaum mahodaryai namah |
om aim glaum bhutayai namah |
om aim glaum bhavyayai namah | 810

om aim glaum bhavishyayai namah |
om aim glaum samkhyayai namah |
om aim glaum yogayai namah |
om aim glaum tapase namah |
om aim glaum tamayai namah |
om aim glaum adhyatmayai namah |
om aim glaum adhidaivatayai namah |
om aim glaum adhibhutayai namah |
om aim glaum amshayai namah |
om aim glaum ashvakrantayai namah | 820

om aim glaum ghantaravayai namah |
om aim glaum virupakshyai namah |
om aim glaum shikhivide namah |
om aim glaum shrishailapriyayai namah |
om aim glaum khadgahastayai namah |
om aim glaum shulahastayai namah |
om aim glaum gadahastayai namah |
om aim glaum mahishasuramardinyai namah |
om aim glaum mata~ngyai namah |
om aim glaum mattamata~ngyai namah | 830

om aim glaum kaushikyai namah |
om aim glaum brahmavadinyai namah |
om aim glaum ugratejase namah |
om aim glaum siddhasenayai namah |
om aim glaum jr^imbhinyai namah |
om aim glaum mohinyai namah |
om aim glaum jayayai namah |
om aim glaum vijayayai namah |
om aim glaum vinatayai namah |
om aim glaum katrave namah | 840

om aim glaum datryai namah |
om aim glaum vidhatryai namah |
om aim glaum vikrantayai namah |
om aim glaum dhvastayai namah |
om aim glaum murchayai namah |
om aim glaum murchanyai namah |
om aim glaum damanyai namah |
om aim glaum daminyai namah |
om aim glaum damyayai namah |
om aim glaum chetinyai namah | 850

om aim glaum shapinyai namah |
om aim glaum tapyai namah |
om aim glaum bandhinyai namah |
om aim glaum badhinyai namah |
om aim glaum vandyayai namah |
om aim glaum bodhatitayai namah |
om aim glaum budhapriyayai namah |
om aim glaum harinyai namah |
om aim glaum harinyai namah |
om aim glaum hantayai namah | 860

om aim glaum dharinyai namah |
om aim glaum dharinyai namah |
om aim glaum dharayai namah |
om aim glaum vishadinyai namah |
om aim glaum sadhinyai namah |
om aim glaum samdhyayai namah |
om aim glaum santopantanyai namah |
om aim glaum priyayai namah |
om aim glaum revatyai namah |
om aim glaum dhumrakarinyai namah | 870

om aim glaum chityai namah |
om aim glaum lakshmyai namah |
om aim glaum arundhatyai namah |
om aim glaum dharmapriyayai namah |
om aim glaum dharmadyai namah |
om aim glaum dharmishthayai namah |
om aim glaum dharmacharinyai namah |
om aim glaum vyushtyai namah |
om aim glaum khyatyai namah |
om aim glaum sinivalyai namah | 880

om aim glaum guhyai namah |
om aim glaum r^itumatyai namah |
om aim glaum r^ityai namah |
om aim glaum tvashtryai namah |
om aim glaum vairochanyai namah |
om aim glaum maitryai namah |
om aim glaum nirajayai namah |
om aim glaum kaitakeshvaryai namah |
om aim glaum brahmanyai namah |
om aim glaum brahminyai namah | 890

om aim glaum brahmayai namah |
om aim glaum bhramaryai namah |
om aim glaum bhramayai namah |
om aim glaum nishkalayai namah |
om aim glaum kalahayai namah |
om aim glaum nitayai namah |
om aim glaum kaulakarayai namah |
om aim glaum kalebarayai namah |
om aim glaum vidyujjihvayai namah |
om aim glaum varshinyai namah | 900

om aim glaum hiranyakshanipatinyai namah |
om aim glaum jitakamayai namah |
om aim glaum kamr^igayai namah |
om aim glaum kolayai namah |
om aim glaum kalpa~nginyai namah |
om aim glaum kalayai namah |
om aim glaum pradanayai namah |
om aim glaum tarakayai namah |
om aim glaum tarayai namah |
om aim glaum hitatmane namah | 910

om aim glaum hitavedinyai namah |
om aim glaum duraksharayai namah |
om aim glaum parabrahmane namah |
om aim glaum mahadanayai namah |
om aim glaum mahahavayai namah |
om aim glaum varunyai namah |
om aim glaum vyarunyai namah |
om aim glaum vanyai namah |
om aim glaum vinayai namah |
om aim glaum venyai namah | 920

om aim glaum viha~ngamayai namah |
om aim glaum modapriyayai namah |
om aim glaum mohinyai namah |
om aim glaum plavanayai namah |
om aim glaum plavinyai namah |
om aim glaum plutyai namah |
om aim glaum ajarayai namah |
om aim glaum lohitayai namah |
om aim glaum lakshayai namah |
om aim glaum prataptayai namah | 930

om aim glaum vishvajananyai namah |
om aim glaum manase namah |
om aim glaum buddhaye namah |
om aim glaum aha~nkarayai namah |
om aim glaum kshetraj~nayai namah |
om aim glaum kshetrapalikayai namah |
om aim glaum chaturvedayai namah |
om aim glaum chaturparayai namah |
om aim glaum chaturantayai namah |
om aim glaum charupriyayai namah | 940

om aim glaum charvinyai namah |
om aim glaum chorinyai namah |
om aim glaum sharyai namah |
om aim glaum sha~nkaryai namah |
om aim glaum charamabheravyai namah |
om aim glaum nirlepayai namah |
om aim glaum nishprapa~nchayai namah |
om aim glaum prashantayai namah |
om aim glaum nityavigrahayai namah |
om aim glaum stavyayai namah | 950

om aim glaum stavapriyayai namah |
om aim glaum vyalayai namah |
om aim glaum gurave namah |
om aim glaum ashritavatsalayai namah |
om aim glaum nishkala~nkayai namah |
om aim glaum niralambayai namah |
om aim glaum nirdvaitayai namah |
om aim glaum nishparigrahayai namah |
om aim glaum nirgunayai namah |
om aim glaum nirmalayai namah | 960

om aim glaum nityayai namah |
om aim glaum nirihayai namah |
om aim glaum nirahayai namah |
om aim glaum navayai namah |
om aim glaum nirindriyayai namah |
om aim glaum nirabhasayai namah |
om aim glaum nirmohayai namah |
om aim glaum nitinayikayai namah |
om aim glaum nirantarayai namah |
om aim glaum nishchalayai namah | 970

om aim glaum lilayai namah |
om aim glaum niramayayai namah |
om aim glaum mundayai namah |
om aim glaum virupayai namah |
om aim glaum vikr^itayai namah |
om aim glaum pi~ngalakshyai namah |
om aim glaum gunottarayai namah |
om aim glaum padmagarbhayai namah |
om aim glaum mahagarbhayai namah |
om aim glaum vishvagarbhayai namah | 980

om aim glaum vilakshanayai namah |
om aim glaum paramatmane namah |
om aim glaum pareshanyai namah |
om aim glaum parayai namah |
om aim glaum parayai namah |
om aim glaum parantapayai namah |
om aim glaum samsarasevyai namah |
om aim glaum krurakshyai namah |
om aim glaum murchchayai namah |
om aim glaum mattayai namah | 990

om aim glaum manupriyayai namah |
om aim glaum vismayayai namah |
om aim glaum durjayayai namah |
om aim glaum dakshayai namah |
om aim glaum tanuhantryai namah |
om aim glaum dayalayayai namah |
om aim glaum parabrahmane namah |
om aim glaum anandarupayai namah |
om aim glaum sarvasiddhyai namah |
om aim glaum vidhayinyai namah | 1000

|| iti shri varahi sahasranamam sampurnam ||

 

Other Varahi Devi Stotras 

Varahi Sahasranama Stotram

Varahi Kavacham

Varahi Ashtothram

Varahi Devi Stavam

Varahi Moola Mantra

 
See more śrī vārāhī stōtrās.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *