Skip to content

Varahi Sahasranama Stotram in Kannada – ವಾರಾಹೀ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

Varahi Sahasranama StotramPin

Varahi Sahasranama Stotram is the 1000 names of Varahi devi composed in the form of a hymn. Get Sri Varahi Sahasranama Stotram in Kannada Pdf Lyrics here and chant it with devotion for the grace of Goddess Varahi devi.

Varahi Sahasranama Stotram in Kannada – ವಾರಾಹೀ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ 

ದೇವ್ಯುವಾಚ |

ಶ್ರೀಕಂಠ ಕರುಣಾಸಿಂಧೋ ದೀನಬಂಧೋ ಜಗತ್ಪತೇ |
ಭೂತಿಭೂಷಿತಸರ್ವಾಂಗ ಪರಾತ್ಪರತರ ಪ್ರಭೋ || ೧ ||

ಕೃತಾಂಜಲಿಪುಟಾ ಭೂತ್ವಾ ಪೃಚ್ಛಾಮ್ಯೇಕಂ ದಯಾನಿಧೇ |
ಆದ್ಯಾ ಯಾ ಚಿತ್ಸ್ವರೂಪಾ ಯಾ ನಿರ್ವಿಕಾರಾ ನಿರಂಜನಾ || ೨ ||

ಬೋಧಾತೀತಾ ಜ್ಞಾನಗಮ್ಯಾ ಕೂಟಸ್ಥಾನಂದವಿಗ್ರಹಾ |
ಅಗ್ರಾಹ್ಯಾತೀಂದ್ರಿಯಾ ಶುದ್ಧಾ ನಿರೀಹಾ ಸ್ವಾವಭಾಸಿಕಾ || ೩ ||

ಗುಣಾತೀತಾ ನಿಷ್ಪ್ರಪಂಚಾ ಹ್ಯವಾಙ್ಮನಸಗೋಚರಾ |
ಪ್ರಕೃತಿರ್ಜಗದುತ್ಪತ್ತಿಸ್ಥಿತಿಸಂಹಾರಕಾರಿಣೀ || ೪ ||

ರಕ್ಷಾರ್ಥಂ ಜಗತೋ ದೇವಕಾರ್ಯಾರ್ಥಂ ವಾ ಸುರದ್ವಿಷಾಮ್ |
ನಾಶಾಯ ಧತ್ತೇ ಸಾ ದೇಹಂ ತತ್ತತ್ಕಾರ್ಯೈಕಸಾಧಕಮ್ || ೫ ||

ತತ್ರ ಭೂಧರಣಾರ್ಥಾಯ ಯಜ್ಞವಿಸ್ತಾರಹೇತವೇ |
ವಿದ್ಯುತ್ಕೇಶಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷಬಾಲಾಕಾದಿವಧಾಯ ಚ || ೬ ||

ಆವಿರ್ಬಭೂವ ಯಾ ಶಕ್ತಿರ್ಘೋರಾ ಭೂದಾರರೂಪಿಣೀ |
ವಾರಾಹೀ ವಿಕಟಾಕಾರಾ ದಾನವಾಸುರನಾಶಿನೀ || ೭ ||

ಸದ್ಯಃ ಸಿದ್ಧಿಕರೀ ದೇವೀ ಘೋರಾದ್ಘೋರತರಾ ಶಿವಾ |
ತಸ್ಯಾಃ ಸಹಸ್ರನಾಮಾಖ್ಯಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಮೇ ಸಮುದೀರಯ || ೮ ||

ಕೃಪಾಲೇಶೋಽಸ್ತಿ ಮಯಿ ಚೇದ್ಭಾಗ್ಯಂ ಮೇ ಯದಿ ವಾ ಭವೇತ್ |
ಅನುಗ್ರಾಹ್ಯಾ ಯದ್ಯಹಂ ಸ್ಯಾಂ ತದಾ ವದ ದಯಾನಿಧೇ || ೯ ||

ಈಶ್ವರ ಉವಾಚ |

ಸಾಧು ಸಾಧು ವರಾರೋಹೇ ಧನ್ಯಾ ಬಹುಮತಾಸಿ ಮೇ |
ಶುಶ್ರೂಷಯಾ ಸಮುತ್ಪನ್ನಾ ಭಕ್ತಿಃ ಶ್ರದ್ಧಾನ್ವಿತಾ ತವ || ೧೦ ||

ಸಹಸ್ರನಾಮ ವಾರಾಹ್ಯಾಃ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿವಿಧಾಯಿ ಚ |
ತವ ಚೇನ್ನ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಪ್ರಿಯೇ ಕಸ್ಯ ವದಾಮ್ಯಹಮ್ || ೧೧ ||

ಕಿಂತು ಗೋಪ್ಯಂ ಪ್ರಯತ್ನೇನ ಸಂರಕ್ಷ್ಯಂ ಪ್ರಾಣತೋಽಪಿ ಚ |
ವಿಶೇಷತಃ ಕಲಿಯುಗೇ ನ ದೇಯಂ ಯಸ್ಯ ಕಸ್ಯಚಿತ್ |
ಸರ್ವೇಽನ್ಯಥಾ ಸಿದ್ಧಿಭಾಜೋ ಭವಿಷ್ಯಂತಿ ವರಾನನೇ || ೧೨ ||

ಓಂ ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀವಾರಾಹೀಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಸ್ಯ ಮಹಾದೇವ ಋಷಿಃ | ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛಂದಃ | ವಾರಾಹೀ ದೇವತಾ | ಐಂ ಬೀಜಮ್ | ಕ್ರೋಂ ಶಕ್ತಿಃ | ಹುಂ ಕೀಲಕಮ್ | ಮಮ ಸರ್ವಾರ್ಥಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ |

ಓಂ ವಾರಾಹೀ ವಾಮನೀ ವಾಮಾ ಬಗಳಾ ವಾಸವೀ ವಸುಃ |
ವೈದೇಹೀ ವೀರಸೂರ್ಬಾಲಾ ವರದಾ ವಿಷ್ಣುವಲ್ಲಭಾ || ೧೩ ||

ವಂದಿತಾ ವಸುದಾ ವಶ್ಯಾ ವ್ಯಾತ್ತಾಸ್ಯಾ ವಂಚಿನೀ ಬಲಾ |
ವಸುಂಧರಾ ವೀತಿಹೋತ್ರಾ ವೀತರಾಗಾ ವಿಹಾಯಸೀ || ೧೪ ||

ಸರ್ವಾ ಖನಿಪ್ರಿಯಾ ಕಾಮ್ಯಾ ಕಮಲಾ ಕಾಂಚನೀ ರಮಾ |
ಧೂಮ್ರಾ ಕಪಾಲಿನೀ ವಾಮಾ ಕುರುಕುಲ್ಲಾ ಕಲಾವತೀ || ೧೫ ||

ಯಾಮ್ಯಾಽಽಗ್ನೇಯೀ ಧರಾ ಧನ್ಯಾ ಧರ್ಮಿಣೀ ಧ್ಯಾನಿನೀ ಧ್ರುವಾ |
ಧೃತಿರ್ಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಜಯಾ ತುಷ್ಟಿಃ ಶಕ್ತಿರ್ಮೇಧಾ ತಪಸ್ವಿನೀ || ೧೬ ||

ವೇಧಾ ಜಯಾ ಕೃತಿಃ ಕಾಂತಿಃ ಸ್ವಾಹಾ ಶಾಂತಿರ್ದಮಾ ರತಿಃ |
ಲಜ್ಜಾ ಮತಿಃ ಸ್ಮೃತಿರ್ನಿದ್ರಾ ತಂತ್ರಾ ಗೌರೀ ಶಿವಾ ಸ್ವಧಾ || ೧೭ ||

ಚಂಡೀ ದುರ್ಗಾಽಭಯಾ ಭೀಮಾ ಭಾಷಾ ಭಾಮಾ ಭಯಾನಕಾ |
ಭೂದಾರಾ ಭಯಹಾ ಭೀರುರ್ಭೈರವೀ ಭಂಗರಾ ಭಟೀ || ೧೮ ||

ಘುರ್ಘುರಾ ಘೋಷಣಾ ಘೋರಾ ಘೋಷಿಣೀ ಘೋಣಸಂಯುತಾ |
ಘನಾಘನಾ ಘರ್ಘರಾ ಚ ಘೋಣಯುಕ್ತಾಽಘನಾಶಿನೀ || ೧೯ ||

ಪೂರ್ವಾಗ್ನೇಯೀ ಯಾತು ಯಾಮ್ಯಾ ವಾಯವ್ಯುತ್ತರವಾರುಣೀ |
ಐಶಾನ್ಯೂರ್ಧ್ವಾಧಃಸ್ಥಿತಾ ಚ ಪೃಷ್ಠದಕ್ಷಾಗ್ರವಾಮಗಾ || ೨೦ ||

ಹೃನ್ನಾಭಿಬ್ರಹ್ಮರಂಧ್ರಾರ್ಕಸ್ವರ್ಗಪಾತಾಳಭೂಮಿಗಾ |
ಐಂ ಶ್ರೀಃ ಹ್ರೀಃ ಕ್ಲೀಂ ತೀರ್ಥಗತಿಃ ಪ್ರೀತಿರ್ಧೀರ್ಗೀಃ ಕಲಾಽವ್ಯಯಾ || ೨೧ ||

ಋಗ್ಯಜುಃ ಸಾಮರೂಪಾ ಚ ಪರಾ ಪೋತ್ರಿಣ್ಯುದುಂಬರಾ |
ಗದಾಸಿಶಕ್ತಿಚಾಪೇಷುಶೂಲಚಕ್ರರ್ಷ್ಟಿಧಾರಿಣೀ || ೨೨ ||

ಜರತೀ ಯುವತೀ ಬಾಲಾ ಚತುರಂಗಬಲೋತ್ಕಟಾ |
ಸತ್ಯಾಕ್ಷರಾ ನಿಧಿರ್ನೇತ್ರೀ ಧಾತ್ರೀ ಪೋತ್ರೀ ಪರಾ ಪಟುಃ || ೨೩ ||

ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಾ ಕಂಪಿನೀ ಜ್ಯೇಷ್ಠಾ ದುರಾಧರ್ಷಾ ಧುರಂಧರಾ |
ಮಾಲಿನೀ ಮಾನಿನೀ ಮಾತಾ ಮಾನನೀಯಾ ಮನಸ್ವಿನೀ || ೨೪ ||

ಮದೋತ್ಕಟಾ ಮನ್ಯುಕರೀ ಮನುರೂಪಾ ಮನೋಜವಾ |
ಮೇದಸ್ವಿನೀ ಮದ್ಯರತಾ ಮಧುಪಾ ಮಂಗಳಾಽಮರಾ || ೨೫ ||

ಮಾಯಾ ಮಾತಾಽಽಮಯಹರೀ ಮೃಡಾನೀ ಮಹಿಳಾ ಮೃತಿಃ |
ಮಹಾದೇವೀ ಮೋಹಹರೀ ಮಂಜುರ್ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾಽಮಲಾ || ೨೬ ||

ಮಾಂಸಲಾ ಮಾನವಾ ಮೂಲಾ ಮಹಾರಾತ್ರಿರ್ಮದಾಲಸಾ |
ಮೃಗಾಂಕಾ ಮೇನಕಾ ಮಾನ್ಯಾ ಮಹಿಷಘ್ನೀ ಮದಂತಿಕಾ || ೨೭ ||

ಮೂರ್ಛಾಮೋಹಮೃಷಾಮೋಘಾಮದಮೃತ್ಯುಮಲಾಪಹಾ |
ಸಿಂಹರ್ಕ್ಷಮಹಿಷವ್ಯಾಘ್ರಮೃಗಕ್ರೋಡಾನನಾ ಧುನೀ || ೨೮ ||

ಧರಿಣೀ ಧಾರಿಣೀ ಧೇನುರ್ಧರಿತ್ರೀ ಧಾವನೀ ಧವಾ |
ಧರ್ಮಧ್ವನಾ ಧ್ಯಾನಪರಾ ಧನಧಾನ್ಯಧರಾಪ್ರದಾ || ೨೯ ||

ಪಾಪದೋಷರಿಪುವ್ಯಾಧಿನಾಶಿನೀ ಸಿದ್ಧಿದಾಯಿನೀ |
ಕಲಾಕಾಷ್ಠಾಕ್ಷಮಾಪಕ್ಷಾಹಸ್ತ್ರುಟಿಶ್ವಾಸರೂಪಿಣೀ || ೩೦ ||

ಸಮೃದ್ಧಾ ಸುಭುಜಾ ರೌದ್ರೀ ರಾಧಾ ರಾಗಾ ರಮಾರಣಿಃ |
ರಾಮಾ ರತಿಪ್ರಿಯಾ ರುಷ್ಟಾ ರಕ್ಷಿಣೀ ರವಿಮಧ್ಯಗಾ || ೩೧ ||

ರಜನೀ ರಮಣೀ ರೇವಾ ರಂಕಿನೀ ರಂಜಿನೀ ರಮಾ |
ರೋಷಾ ರೋಷವತೀ ರೂಕ್ಷಾ ಕರಿರಾಜ್ಯಪ್ರದಾ ರತಾ || ೩೨ ||

ರೂಕ್ಷಾ ರೂಪವತೀ ರಾಸ್ಯಾ ರುದ್ರಾಣೀ ರಣಪಂಡಿತಾ |
ಗಂಗಾ ಚ ಯಮುನಾ ಚೈವ ಸರಸ್ವತಿಸ್ವಸೂರ್ಮಧುಃ || ೩೩ ||

ಗಂಡಕೀ ತುಂಗಭದ್ರಾ ಚ ಕಾವೇರೀ ಕೌಶಿಕೀ ಪಟುಃ |
ಕಟ್ವೋರಗವತೀ ಚಾರಾ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷಾ ಪ್ರತರ್ದನಾ || ೩೪ ||

ಸರ್ವಜ್ಞಾ ಶಾಂಕರೀ ಶಾಸ್ತ್ರೀ ಜಟಾಧಾರಿಣ್ಯಯೋರದಾ |
ಯಾವನೀ ಸೌರಭೀ ಕುಬ್ಜಾ ವಕ್ರತುಂಡಾ ವಧೋದ್ಯತಾ || ೩೫ ||

ಚಂದ್ರಾಪೀಡಾ ವೇದವೇದ್ಯಾ ಶಂಖಿನೀ ನೀಲಲೋಹಿತಾ |
ಧ್ಯಾನಾತೀತಾಽಪರಿಚ್ಛೇದ್ಯಾ ಮೃತ್ಯುರೂಪಾ ತ್ರಿವರ್ಗದಾ || ೩೬ ||

ಅರೂಪಾ ಬಹುರೂಪಾ ಚ ನಾನಾರೂಪಾ ನತಾನನಾ |
ವೃಷಾಕಪಿರ್ವೃಷಾರೂಢಾ ವೃಷೇಶೀ ವೃಷವಾಹನಾ || ೩೭ ||

ವೃಷಪ್ರಿಯಾ ವೃಷಾವರ್ತಾ ವೃಷಪರ್ವಾ ವೃಷಾಕೃತಿಃ |
ಕೋದಂಡಿನೀ ನಾಗಚೂಡಾ ಚಕ್ಷುಷ್ಯಾ ಪರಮಾರ್ಥಿಕಾ || ೩೮ ||

ದುರ್ವಾಸಾ ದುರ್ಗಹಾ ದೇವೀ ದುರಾವಾಸಾ ದುರಾರಿಹಾ |
ದುರ್ಗಾ ರಾಧಾ ದುಃಖಹಂತ್ರೀ ದುರಾರಾಧ್ಯಾ ದವೀಯಸೀ || ೩೯ ||

ದುರಾವಾಸಾ ದುಷ್ಪ್ರಹಸ್ತಾ ದುಷ್ಪ್ರಕಂಪಾ ದುರೂಹಿಣೀ |
ಸುವೇಣೀ ರಮಣೀ ಶ್ಯಾಮಾ ಮೃಗವ್ಯಾಧಾರ್ಘತಾಪಿನೀ || ೪೦ ||

ಉಗ್ರಾ ತಾರ್ಕ್ಷೀ ಪಾಶುಪತೀ ಕೌಣಪೀ ಕುಣಪಾಶನಾ | [ದುರ್ಗಾ]
ಕಪರ್ದಿನೀ ಕಾಮಕಾಮಾ ಕಮನೀಯಾ ಕಲೋಜ್ಜ್ವಲಾ || ೪೧ ||

ಕಾಸಾವಹೃತ್ಕಾರಕಾನೀ ಕಂಬುಕಂಠೀ ಕೃತಾಗಮಾ |
ಕರ್ಕಶಾ ಕಾರಣಾ ಕಾಂತಾ ಕಲ್ಪಾಽಕಲ್ಪಾ ಕಟಂಕಟಾ || ೪೨ ||

ಶ್ಮಶಾನನಿಲಯಾ ಭಿನ್ನಾ ಗಜಾರುಢಾ ಗಜಾಪಹಾ |
ತತ್ಪ್ರಿಯಾ ತತ್ಪರಾ ರಾಯಾ ಸ್ವರ್ಭಾನುಃ ಕಾಲವಂಚಿನೀ || ೪೩ ||

ಶಾಖಾ ವಿಶಾಖಾ ಗೋಶಾಖಾ ಸುಶಾಖಾ ಶೇಷಶಾಖಿನೀ |
ವ್ಯಂಗಾ ಶುಭಾಂಗಾ ವಾಮಾಂಗಾ ನೀಲಾಂಗಾಽನಂಗರೂಪಿಣೀ || ೪೪ ||

ಸಾಂಗೋಪಾಂಗಾ ಚ ಸಾರಂಗಾ ಸುಭಾಂಗಾ ರಂಗರೂಪಿಣೀ |
ಭದ್ರಾ ಸುಭದ್ರಾ ಭದ್ರಾಕ್ಷೀ ಸಿಂಹಿಕಾ ವಿನತಾಽದಿತಿಃ || ೪೫ ||

ಹೃದ್ಯಾಽವದ್ಯಾ ಸುಪದ್ಯಾ ಚ ಗದ್ಯಪದ್ಯಪ್ರಿಯಾ ಪ್ರಸೂಃ |
ಚರ್ಚಿಕಾ ಭೋಗವತ್ಯಂಬಾ ಸಾರಸೀ ಶಬರೀ ನಟೀ || ೪೬ ||

ಯೋಗಿನೀ ಪುಷ್ಕಲಾಽನಂತಾ ಪರಾ ಸಾಂಖ್ಯಾ ಶಚೀ ಸತೀ |
ನಿಮ್ನಗಾ ನಿಮ್ನನಾಭಿಶ್ಚ ಸಹಿಷ್ಣುರ್ಜಾಗೃತೀ ಲಿಪಿಃ || ೪೭ ||

ದಮಯಂತೀ ದಮೀ ದಂಡೋದ್ದಂಡಿನೀ ದಾರದಾಯಿಕಾ |
ದೀಪಿನೀ ದಾವಿನೀ ಧಾತ್ರೀ ದಕ್ಷಕನ್ಯಾ ದಮ್ಯಾ ದರತ್ || ೪೮ ||

ದಾಹಿನೀ ದ್ರವಿಣೀ ದರ್ವೀ ದಂಡಿನೀ ದಂಡನಾಯಿಕಾ |
ದಾನಪ್ರಿಯಾ ದೋಷಹಂತ್ರೀ ದುಃಖದಾರಿದ್ರ್ಯನಾಶಿನೀ || ೪೯ ||

ದೋಷದಾ ದೋಷಕೃದ್ದೋಗ್ಧ್ರೀ ದೋಹತೀ ದೇವಿಕಾಽಧನಾ |
ದರ್ವೀಕರೀ ದುರ್ವಲಿತಾ ದುರ್ಯುಗಾಽದ್ವಯವಾದಿನೀ || ೫೦ ||

ಚರಾಚರಾಽನಂತವೃಷ್ಟಿರುನ್ಮತ್ತಾ ಕಮಲಾಽಲಸಾ |
ತಾರಿಣೀ ತಾರಕಾಂತಾರಾ ಪರಮಾತ್ಮಾಬ್ಜಲೋಚನಾ || ೫೧ ||

ಇಂದುರ್ಹಿರಣ್ಯಕವಚಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ವ್ಯವಸಾಯಿಕಾ |
ಈಶನಂದಾ ನದೀ ನಾಗೀ ಯಕ್ಷಿಣೀ ಸರ್ಪಿಣೀ ವರೀ || ೫೨ ||

ಸುಧಾ ಸುರಾ ವಿಶ್ವಸಹಾ ಸುವರ್ಣಾಂಗದಧಾರಿಣೀ |
ಜನನೀ ಪ್ರೀತಿಭಾಗೇಶೀ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಞೀ ಸಂವಿದುತ್ತಮಾ || ೫೩ ||

ಅಮೇಯಾಽರಿಷ್ಟದಮನೀ ಪಿಂಗಳಾ ಲಿಂಗಧಾರಿಣೀ |
ಚಾಮುಂಡಾ ಪ್ಲಾವಿನೀ ಹಾಲಾ ಬೃಹಜ್ಜ್ಯೋತಿರುರುಕ್ರಮಾ || ೫೪ ||

ಸುಪ್ರತೀಕಾ ಚ ಸುಗ್ರೀವಾ ಹವ್ಯವಾಹಾ ಪ್ರಲಾಪಿನೀ |
ನಭಸ್ಯಾ ಮಾಧವೀ ಜ್ಯೇಷ್ಠಾ ಶಿಶಿರಾ ಜ್ವಾಲಿನೀ ರುಚಿಃ || ೫೫ ||

ಶುಕ್ಲಾ ಶುಕ್ರಾ ಶುಚಾ ಶೋಕಾ ಶುಕೀ ಭೇಕೀ ಪಿಕೀ ಬಕೀ |
ಪೃಷದಶ್ವಾ ನಭೋಯೋನಿಃ ಸುಪ್ರತೀಕಾ ವಿಭಾವರೀ || ೫೬ ||

ಗರ್ವಿತಾ ಗುರ್ವಿಣೀ ಗಣ್ಯಾ ಗುರುರ್ಗುರುಧರೀ ಗಯಾ |
ಗಂಧರ್ವೀ ಗಣಿಕಾ ಗುಂದ್ರಾ ಗಾರುಡೀ ಗೋಪಿಕಾಽಗ್ರಗಾ || ೫೭ ||

ಗಣೇಶೀ ಗಾಮಿನೀ ಗಂತಾ ಗೋಪತಿರ್ಗಂಧಿನೀ ಗವೀ |
ಗರ್ಜಿತಾ ಗಾನನೀ ಗೋನಾ ಗೋರಕ್ಷಾ ಗೋವಿದಾಂ ಗತಿಃ || ೫೮ ||

ಗ್ರಾಥಿಕೀ ಗ್ರಥಿಕೃದ್ಗೋಷ್ಠೀ ಗರ್ಭರೂಪಾ ಗುಣೈಷಿಣೀ |
ಪಾರಸ್ಕರೀ ಪಾಂಚನದಾ ಬಹುರೂಪಾ ವಿರೂಪಿಕಾ || ೫೯ ||

ಊಹಾ ವ್ಯೂಹಾ ದುರೂಹಾ ಚ ಸಮ್ಮೋಹಾ ಮೋಹಹಾರಿಣೀ |
ಯಜ್ಞವಿಗ್ರಹಿಣೀ ಯಜ್ಞಾ ಯಾಯಜೂಕಾ ಯಶಸ್ವಿನೀ || ೬೦ ||

ಅಗ್ನಿಷ್ಟೋಮಾಽತ್ಯಗ್ನಿಷ್ಟೋಮಾ ವಾಜಪೇಯಶ್ಚ ಷೋಡಶೀ |
ಪುಂಡರೀಕಾಽಶ್ವಮೇಧಶ್ಚ ರಾಜಸೂಯಶ್ಚ ನಾಭಸಃ || ೬೧ ||

ಸ್ವಿಷ್ಟಕೃದ್ಬಹುಸೌವರ್ಣೋ ಗೋಸವಶ್ಚ ಮಹಾವ್ರತಃ |
ವಿಶ್ವಜಿದ್ಬ್ರಹ್ಮಯಜ್ಞಶ್ಚ ಪ್ರಾಜಾಪತ್ಯಃ ಶಿಲಾಯವಃ || ೬೨ ||

ಅಶ್ವಕ್ರಾಂತಾ ರಥಕ್ರಾಂತಾ ವಿಷ್ಣುಕ್ರಾಂತಾ ವಿಭಾವಸುಃ |
ಸೂರ್ಯಕ್ರಾಂತಾ ಗಜಕ್ರಾಂತಾ ಬಲಿಭಿನ್ನಾಗಯಜ್ಞಕಃ || ೬೩ ||

ಸಾವಿತ್ರೀ ಚಾರ್ಧಸಾವಿತ್ರೀ ಸರ್ವತೋಭದ್ರವಾರುಣಾ |
ಆದಿತ್ಯಾಮಯ ಗೋದೋಹ ಗವಾಮಯ ಮೃಗಾಮಯಾ || ೬೪ ||

ಸರ್ಪಮಯಃ ಕಾಲಪಿಂಜಃ ಕೌಂಡಿನ್ಯೋಪನಾಗಾಹಲಃ |
ಅಗ್ನಿವಿದ್ದ್ವಾದಶಾಹಸ್ವೋಪಾಂಶುಃ ಸೋಮ ವಿಧೋ ಹನಃ || ೬೫ ||

ಅಶ್ವಪ್ರತಿಗ್ರಹೋ ಬರ್ಹಿರಥೋಽಭ್ಯುದಯ ಋದ್ಧಿರಾಟ್ |
ಸರ್ವಸ್ವದಕ್ಷಿಣೋ ದೀಕ್ಷಾ ಸೋಮಾಖ್ಯಾ ಸಮಿದಾಹ್ವಯಃ || ೬೬ ||

ಕಠಾಯನಶ್ಚ ಗೋದೋಹಃ ಸ್ವಾಹಾಕಾರಸ್ತನೂನಪಾತ್ |
ದಂಡಾ ಪುರುಷ ಮೇಧಶ್ಚ ಶ್ಯೇನೋ ವಜ್ರ ಇಷುರ್ಯಮಃ || ೬೭ ||

ಅಂಗಿರಾಃ ಕಂಕಭೇರುಂಡಾ ಚಾಂದ್ರಾಯಣಪರಾಯಣಾ |
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಟೋಮಃ ಗುದೋ ದರ್ಶೋ ನಂದ್ಯಾಖ್ಯಃ ಪೌರ್ಣಮಾಸಿಕಃ || ೬೮ ||

ಗಜಪ್ರತಿಗ್ರಹೋ ರಾತ್ರಿಃ ಸೌರಭಃ ಶಾಂಕಲಾಯನಃ |
ಸೌಭಾಗ್ಯಕೃಚ್ಚ ಕಾರೀಷೋ ಬೈದಲಾಯನರಾಮಠೌ || ೬೯ ||

ಶೋಚಿಷ್ಕಾರೀ ನಾಚಿಕೇತಃ ಶಾಂತಿಕೃತ್ಪುಷ್ಟಿಕೃತ್ತಥಾ |
ವೈನತೇಯೋಚ್ಚಾಟನೌ ಚ ವಶೀಕರಣ ಮಾರಣೇ || ೭೦ ||

ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಮೋಹನೋ ವೀರಃ ಕಂದರ್ಪಬಲಶಾತನಃ |
ಶಂಖಚೂಡೋ ಗಜಚ್ಛಾಯೋ ರೌದ್ರಾಖ್ಯೋ ವಿಷ್ಣುವಿಕ್ರಮಃ || ೭೧ ||

ಭೈರವಃ ಕವಹಾಖ್ಯಶ್ಚಾವಭೃಥೋಽಷ್ಟಕಪಾಲಕಃ |
ಶ್ರೌಷಟ್ ವೌಷಟ್ ವಷಟ್ಕಾರಃ ಪಾಕಸಂಸ್ಥಾ ಪರಿಶ್ರುತೀ || ೭೨ ||

ಚಯನೋ ನರಮೇಧಶ್ಚ ಕಾರೀರೀ ರತ್ನದಾನಿಕಾ |
ಸೌತ್ರಾಮಣೀ ಚ ಭಾರುಂದಾ ಬಾರ್ಹಸ್ಪತ್ಯೋ ಬಲಂಗಮಃ || ೭೩ ||

ಪ್ರಚೇತಾಃ ಸರ್ವಸತ್ರಶ್ಚ ಗಜಮೇಧಃ ಕರಂಭಕಃ |
ಹವಿಃಸಂಸ್ಥಾ ಸೋಮಸಂಸ್ಥಾ ಪಾಕಸಂಸ್ಥಾ ಗರುತ್ಮತೀ || ೭೪ ||

ಸತ್ಯಸೂರ್ಯಶ್ಚಮಸಃ ಸ್ರುಕ್ ಸ್ರುವೋಲೂಖಲ ಮೇಕ್ಷಣೀ |
ಚಪಲೋ ಮಂಥನೀ ಮೇಢೀ ಯೂಪಃ ಪ್ರಾಗ್ವಂಶಕುಂಚಿಕಾ || ೭೫ ||

ರಶ್ಮಿರಂಶುಶ್ಚ ದೋಭ್ಯಶ್ಚ ವಾರುಣೋದಃ ಪವಿಃ ಕುಥಾ |
ಆಪ್ತೋರ್ಯಾಮೋ ದ್ರೋಣಕಲಶೋ ಮೈತ್ರಾವರುಣ ಆಶ್ವಿನಃ || ೭೬ ||

ಪಾತ್ನೀವತಶ್ಚ ಮಂಥೀ ಚ ಹಾರಿಯೋಜನ ಏವ ಚ |
ಪ್ರತಿಪ್ರಸ್ಥಾನಶುಕ್ರೌ ಚ ಸಾಮಿಧೇನೀ ಸಮಿತ್ಸಮಾ || ೭೭ ||

ಹೋತಾಽಧ್ವರ್ಯುಸ್ತಥೋದ್ಗಾತಾ ನೇತಾ ತ್ವಷ್ಟಾ ಚ ಯೋತ್ರಿಕಾ |
ಆಗ್ನೀಧ್ರೋಽಚ್ಛಾವಕಾಷ್ಟಾವಗ್ಗ್ರಾವಸ್ತುತ್ಪ್ರತರ್ದಕಃ || ೭೮ ||

ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಶ್ಚ ಮೈತ್ರಾವರುಣವಾರುಣೌ |
ಪ್ರಸ್ತೋತಾ ಪ್ರತಿಪ್ರಸ್ಥಾತಾ ಯಜಮಾನೋ ಧ್ರುವಂತ್ರಿಕಾ || ೭೯ ||

ಆಮಿಕ್ಷಾ ಪೃಷದಾಜ್ಯಂ ಚ ಹವ್ಯಂ ಕವ್ಯಂ ಚರುಃ ಪಯಃ |
ಜುಹುದ್ಘ್ರಾವೋಪಭೃದ್ಬ್ರಹ್ಮಾ ತ್ರಯೀ ತ್ರೇತಾ ತರಸ್ವಿನೀ || ೮೦ ||

ಪುರೋಡಾಶಃ ಪಶೂಕರ್ಷಃ ಪ್ರೋಕ್ಷಣೀ ಬ್ರಹ್ಮಯಜ್ಞಿನೀ |
ಅಗ್ನಿಜಿಹ್ವಾ ದರ್ಭರೋಮಾ ಬ್ರಹ್ಮಶೀರ್ಷಾ ಮಹೋದರೀ || ೮೧ ||

ಅಮೃತಪ್ರಾಶಿಕಾ ನಾರಾಯಣೀ ನಗ್ನಾ ದಿಗಂಬರಾ |
ಓಂಕಾರಿಣೀ ಚತುರ್ವೇದರೂಪಾ ಶ್ರುತಿರನುಲ್ಬಣಾ || ೮೨ ||

ಅಷ್ಟಾದಶಭುಜಾ ರಂಭಾ ಸತ್ಯಾ ಗಗನಚಾರಿಣೀ |
ಭೀಮವಕ್ತ್ರಾ ಮಹಾವಕ್ತ್ರಾ ಕೀರ್ತಿರಾಕೃಷ್ಣಪಿಂಗಳಾ || ೮೩ ||

ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ಧಾ ಮಹಾಮೂರ್ಧಾ ಘೋರಮೂರ್ಧಾ ಭಯಾನನಾ |
ಘೋರಾನನಾ ಘೋರಜಿಹ್ವಾ ಘೋರರಾವಾ ಮಹಾವ್ರತಾ || ೮೪ ||

ದೀಪ್ತಾಸ್ಯಾ ದೀಪ್ತನೇತ್ರಾ ಚ ಚಂಡಪ್ರಹರಣಾ ಜಟೀ |
ಸುರಭೀ ಸೌಲಭೀ ವೀಚೀ ಛಾಯಾ ಸಂಧ್ಯಾ ಚ ಮಾಂಸಲಾ || ೮೫ ||

ಕೃಷ್ಣಾ ಕೃಷ್ಣಾಂಬರಾ ಕೃಷ್ಣಶಾರ್ಙ್ಗಿಣೀ ಕೃಷ್ಣವಲ್ಲಭಾ |
ತ್ರಾಸಿನೀ ಮೋಹಿನೀ ದ್ವೇಷ್ಯಾ ಮೃತ್ಯುರೂಪಾ ಭಯಾಪಹಾ || ೮೬ ||

ಭೀಷಣಾ ದಾನವೇಂದ್ರಘ್ನೀ ಕಲ್ಪಕರ್ತಾ ಕ್ಷಯಂಕರೀ |
ಅಭಯಾ ಪೃಥಿವೀ ಸಾಧ್ವೀ ಕೇಶಿನೀ ವ್ಯಾಧಿಜನ್ಮಹಾ || ೮೭ ||

ಅಕ್ಷೋಭ್ಯಾಽಽಹ್ಲಾದಿನೀ ಕನ್ಯಾ ಪವಿತ್ರಾ ರೋಪಿಣೀ ಶುಭಾ |
ಕನ್ಯಾದೇವೀ ಸುರಾದೇವೀ ಭೀಮಾದೇವೀ ಮದಂತಿಕಾ || ೮೮ ||

ಶಾಕಂಭರೀ ಮಹಾಶ್ವೇತಾ ಧೂಮ್ರಾ ಧೂಮ್ರೇಶ್ವರೀಶ್ವರೀ |
ವೀರಭದ್ರಾ ಮಹಾಭದ್ರಾ ಮಹಾದೇವೀ ಮಹಾಸುರೀ || ೮೯ ||

ಶ್ಮಶಾನವಾಸಿನೀ ದೀಪ್ತಾ ಚಿತಿಸಂಸ್ಥಾ ಚಿತಿಪ್ರಿಯಾ |
ಕಪಾಲಹಸ್ತಾ ಖಟ್ವಾಂಗೀ ಖಡ್ಗಿನೀ ಶೂಲಿನೀ ಹಲೀ || ೯೦ ||

ಕಾಂತಾರಿಣೀ ಮಹಾಯೋಗೀ ಯೋಗಮಾರ್ಗಾ ಯುಗಗ್ರಹಾ |
ಧೂಮ್ರಕೇತುರ್ಮಹಾಸ್ಯಾಯುರ್ಯುಗಾನಾಂ ಪರಿವರ್ತಿನೀ || ೯೧ ||

ಅಂಗಾರಿಣ್ಯಂಕುಶಕರಾ ಘಂಟಾವರ್ಣಾ ಚ ಚಕ್ರಿಣೀ |
ವೇತಾಳೀ ಬ್ರಹ್ಮವೇತಾಳೀ ಮಹಾವೇತಾಳಿಕಾ ತಥಾ || ೯೨ ||

ವಿದ್ಯಾರಾಜ್ಞೀ ಮೋಹರಾಜ್ಞೀ ಮಹಾರಾಜ್ಞೀ ಮಹೋದರೀ |
ಭೂತಂ ಭವ್ಯಂ ಭವಿಷ್ಯಂ ಚ ಸಾಂಖ್ಯಂ ಯೋಗಸ್ತಪೋ ದಮಃ || ೯೩ ||

ಅಧ್ಯಾತ್ಮಂ ಚಾಧಿದೈವಂ ಚಾಧಿಭೂತಾಂಶ ಏವ ಚ |
ಘಂಟಾರವಾ ವಿರೂಪಾಕ್ಷೀ ಶಿಖಿವಿಚ್ಛ್ರೀಚಯಪ್ರಿಯಾ || ೯೪ ||

ಖಡ್ಗಶೂಲಗದಾಹಸ್ತಾ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನೀ |
ಮಾತಂಗೀ ಮತ್ತಮಾತಂಗೀ ಕೌಶಿಕೀ ಬ್ರಹ್ಮವಾದಿನೀ || ೯೫ ||

ಉಗ್ರತೇಜಾ ಸಿದ್ಧಸೇನಾ ಜೃಂಭಿಣೀ ಮೋಹಿನೀ ತಥಾ |
ಜಯಾ ಚ ವಿಜಯಾ ಚೈವ ವಿನತಾ ಕದ್ರುರೇವ ಚ || ೯೬ ||

ಧಾತ್ರೀ ವಿಧಾತ್ರೀ ವಿಕ್ರಾಂತಾ ಧ್ವಸ್ತಾ ಮೂರ್ಛಾ ಚ ಮೂರ್ಛನೀ |
ದಮನೀ ಧರ್ಮಿಣೀ ದಮ್ಯಾ ಛೇದಿನೀ ತಾಪಿನೀ ತಪೀ || ೯೭ ||

ಬಂಧಿನೀ ಬಾಧಿನೀ ಬಂಧಾ ಬೋಧಾತೀತಾ ಬುಧಪ್ರಿಯಾ |
ಹರಿಣೀ ಹಾರಿಣೀ ಹಂತ್ರೀ ಧರಿಣೀ ಧಾರಿಣೀ ಧರಾ || ೯೮ ||

ವಿಸಾಧಿನೀ ಸಾಧಿನೀ ಚ ಸಂಧ್ಯಾ ಸಂಗೋಪನೀ ಪ್ರಿಯಾ |
ರೇವತೀ ಕಾಲಕರ್ಣೀ ಚ ಸಿದ್ಧಿರ್ಲಕ್ಷ್ಮೀರರುಂಧತೀ || ೯೯ ||

ಧರ್ಮಪ್ರಿಯಾ ಧರ್ಮರತಿಃ ಧರ್ಮಿಷ್ಠಾ ಧರ್ಮಚಾರಿಣೀ |
ವ್ಯುಷ್ಟಿಃ ಖ್ಯಾತಿಃ ಸಿನೀವಾಲೀ ಕುಹೂಃ ಋತುಮತೀ ಮೃತಿಃ || ೧೦೦ ||

ತ್ವಾಷ್ಟ್ರೀ ವೈರೋಚನೀ ಮೈತ್ರೀ ನೀರಜಾ ಕೈಟಭೇಶ್ವರೀ |
ಭ್ರಮಣೀ ಭ್ರಾಮಣೀ ಭ್ರಾಮಾ ಭ್ರಮರೀ ಭ್ರಾಮರೀ ಭ್ರಮಾ || ೧೦೧ ||

ನಿಷ್ಕಳಾ ಕಲಹಾ ನೀತಾ ಕೌಲಾಕಾರಾ ಕಳೇಬರಾ |
ವಿದ್ಯುಜ್ಜಿಹ್ವಾ ವರ್ಷಿಣೀ ಚ ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷನಿಪಾತಿನೀ || ೧೦೨ ||

ಜಿತಕಾಮಾ ಕಾಮೃಗಯಾ ಕೋಲಾ ಕಲ್ಪಾಂಗಿನೀ ಕಲಾ | [ಕಾಮಗಮಾ]
ಪ್ರಧಾನಾ ತಾರಕಾ ತಾರಾ ಹಿತಾತ್ಮಾ ಹಿತಭೇದಿನೀ || ೧೦೩ ||

ದುರಕ್ಷರಾ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಮಹಾದಾನಾ ಮಹಾಹವಾ |
ವಾರುಣೀ ವ್ಯರುಣೀ ವಾಣೀ ವೀಣಾ ವೇಣೀ ವಿಹಂಗಮಾ || ೧೦೪ ||

ಮೋದಪ್ರಿಯಾ ಮೋದಕಿನೀ ಪ್ಲವನೀ ಪ್ಲಾವಿನೀ ಪ್ಲುತಿಃ |
ಅಜರಾ ಲೋಹಿತಾ ಲಾಕ್ಷಾ ಪ್ರತಪ್ತಾ ವಿಶ್ವಭೋಜಿನೀ || ೧೦೫ ||

ಮನೋ ಬುದ್ಧಿರಹಂಕಾರಃ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಾ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಿಕಾ |
ಚತುರ್ವೇದಾ ಚತುರ್ಭಾರಾ ಚತುರಂತಾ ಚರುಪ್ರಿಯಾ || ೧೦೬ ||

ಚರ್ವಿಣೀ ಚೋರಿಣೀ ಚಾರೀ ಶಾಂಕರೀ ಚರ್ಮಭೈರವೀ |
ನಿರ್ಲೇಪಾ ನಿಷ್ಪ್ರಪಂಚಾ ಚ ಪ್ರಶಾಂತಾ ನಿತ್ಯವಿಗ್ರಹಾ || ೧೦೭ ||

ಸ್ತವ್ಯಾ ಸ್ತವಪ್ರಿಯಾ ವ್ಯಾಳಾ ಗುರುರಾಶ್ರಿತವತ್ಸಲಾ |
ನಿಷ್ಕಳಂಕಾ ನಿರಾಲಂಬಾ ನಿರ್ದ್ವಂದ್ವಾ ನಿಷ್ಪರಿಗ್ರಹಾ || ೧೦೮ ||

ನಿರ್ಗುಣಾ ನಿರ್ಮಲಾ ನಿತ್ಯಾ ನಿರೀಹಾ ನಿರಘಾ ನವಾ |
ನಿರಿಂದ್ರಿಯಾ ನಿರಾಭಾಸಾ ನಿರ್ಮೋಹಾ ನೀತಿನಾಯಿಕಾ || ೧೦೯ ||

ನಿರಿಂಧನಾ ನಿಷ್ಕಳಾ ಚ ಲೀಲಾಕಾರಾ ನಿರಾಮಯಾ |
ಮುಂಡಾ ವಿರೂಪಾ ವಿಕೃತಾ ಪಿಂಗಳಾಕ್ಷೀ ಗುಣೋತ್ತರಾ || ೧೧೦ ||

ಪದ್ಮಗರ್ಭಾ ಮಹಾಗರ್ಭಾ ವಿಶ್ವಗರ್ಭಾ ವಿಲಕ್ಷಣಾ |
ಪರಮಾತ್ಮಾ ಪರೇಶಾನೀ ಪರಾ ಪಾರಾ ಪರಂತಪಾ || ೧೧೧ ||

ಸಂಸಾರಸೇತುಃ ಕ್ರೂರಾಕ್ಷೀ ಮೂರ್ಛಾಮುಕ್ತಾ ಮನುಪ್ರಿಯಾ | [ಮಗ್ನಾ]
ವಿಸ್ಮಯಾ ದುರ್ಜಯಾ ದಕ್ಷಾ ದನುಹಂತ್ರೀ ದಯಾಲಯಾ || ೧೧೨ ||

ಪರಬ್ರಹ್ಮಾಽಽನಂದರೂಪಾ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿವಿಧಾಯಿನೀ | ಓಂ |
ಏವಮುಡ್ಡಾಮರಾತಂತ್ರಾನ್ಮಯೋದ್ಧೃತ್ಯ ಪ್ರಕಾಶಿತಮ್ || ೧೧೩ ||

ಗೋಪನೀಯಂ ಪ್ರಯತ್ನೇನ ನಾಖ್ಯೇಯಂ ಯಸ್ಯ ಕಸ್ಯಚಿತ್ |
ಯದೀಚ್ಛಸಿ ದ್ರುತಂ ಸಿದ್ಧಿಮೈಶ್ವರ್ಯಂ ಚಿರಜೀವಿತಾಮ್ || ೧೧೪ ||

ಆರೋಗ್ಯಂ ನೃಪಸಮ್ಮಾನಂ ದಾನಾನ್ಯಸ್ಯ ತು ಕೀರ್ತಯೇತ್ |
ನಾಮ್ನಾಂ ಸಹಸ್ರಂ ವಾರಾಹ್ಯಾಃ ಮಯಾ ತೇ ಸಮುದೀರಿತಮ್ || ೧೧೫ ||

ಯಃ ಪಠೇಚ್ಛೃಣುಯಾದ್ವಾಪಿ ಸರ್ವಪಾಪೈಃ ಪ್ರಮುಚ್ಯತೇ |
ಅಶ್ವಮೇಧಸಹಸ್ರಸ್ಯ ವಾಜಪೇಯಶತಸ್ಯ ಚ || ೧೧೬ ||

ಪುಂಡರೀಕಾಯುತಸ್ಯಾಪಿ ಫಲಂ ಪಾಠಾತ್ ಪ್ರಜಾಯತೇ |
ಪಠತಃ ಸರ್ವಭಾವೇನ ಸರ್ವಾ ಸ್ಯುಃ ಸಿದ್ಧಯಃ ಕರೇ || ೧೧೭ ||

ಜಾಯತೇ ಮಹದೈಶ್ವರ್ಯಂ ಸರ್ವೇಷಾಂ ದಯಿತೋ ಭವೇತ್ |
ಘನಸಾರಾಯತೇ ವಹ್ನಿರಗಾಧೋಬ್ಧಿಃ ಕಣಾಯತೇ || ೧೧೮ ||

ಸಿದ್ಧಯಶ್ಚ ತೃಣಾಯಂತೇ ವಿಷಮಪ್ಯಮೃತಾಯತೇ |
ಹಾರಾಯಂತೇ ಮಹಾಸರ್ಪಾಃ ಸಿಂಹಃ ಕ್ರೀಡಾಮೃಗಾಯತೇ || ೧೧೯ ||

ದಾಸಾಯಂತೇ ಮಹೀಪಾಲಾ ಜಗನ್ಮಿತ್ರಾಯತೇಽಖಿಲಮ್ |
ತಸ್ಮಾನ್ನಾಮ್ನಾಂ ಸಹಸ್ರೇಣ ಸ್ತುತಾ ಸಾ ಜಗದಂಬಿಕಾ |
ಪ್ರಯಚ್ಛತ್ಯಖಿಲಾನ್ ಕಾಮಾನ್ ದೇಹಾಂತೇ ಪರಮಾಂ ಗತಿಮ್ || ೧೨೦ ||

ಇತಿ ಉಡ್ಡಾಮರತಂತ್ರೇ ಶ್ರೀ ಆದಿ ವಾರಾಹೀ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ ||

 
ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ವಾರಾಹೀ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

ನಿಮ್ಮ ಮಿಂಚೆ ವಿಳಾಸ ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅತ್ಯಗತ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ನು * ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ