Skip to content

Mahadeva Ashtakam in Kannada – ಶ್ರೀ ಮಹಾದೇವಾಷ್ಟಕಂ

Mahadeva Ashtakam or Mahadevastakam or MahadevashtakamPin

Mahadeva Ashtakam or Mahadevashtakam is an eight verse stotram in praise of Lord Shiva as Mahadeva. Get Sri Mahadeva Ashtakam in Kannada Pdf Lyrics here and chant it with devotion for the grace of Lord Shiva.

Mahadeva Ashtakam in Kannada – ಶ್ರೀ ಮಹಾದೇವಾಷ್ಟಕಂ 

ಶಿವಂ ಶಾನ್ತಂ ಶುದ್ಧಂ ಪ್ರಕಟಮಕಳಙ್ಕಂ ಶ್ರುತಿನುತಂ
ಮಹೇಶಾನಂ ಶಂಭುಂ ಸಕಲಸುರಸಂಸೇವ್ಯಚರಣಮ್ |
ಗಿರೀಶಂ ಗೌರೀಶಂ ಭವಭಯಹರಂ ನಿಷ್ಕಳಮಜಂ
ಮಹಾದೇವಂ ವನ್ದೇ ಪ್ರಣತಜನತಾಪೋಪಶಮನಮ್ || ೧ ||

ಸದಾ ಸೇವ್ಯಂ ಭಕ್ತೈರ್ಹೃದಿ ವಸನ್ತಂ ಗಿರಿಶಯ-
ಮುಮಾಕಾನ್ತಂ ಕ್ಷಾನ್ತಂ ಕರಘೃತಪಿನಾಕಂ ಭ್ರಮಹರಮ್ |
ತ್ರಿನೇತ್ರಂ ಪಞ್ಚಾಸ್ಯಂ ದಶಭುಜಮನನ್ತಂ ಶಶಿಧರಂ
ಮಹಾದೇವಂ ವನ್ದೇ ಪ್ರಣತಜನತಾಪೋಪಶಮನಮ್ || ೨ ||

ಚಿತಾಭಸ್ಮಾಲಿಪ್ತಂ ಭುಜಗಮುಕುಟಂ ವಿಶ್ವಸುಖದಂ
ಧನಾಧ್ಯಕ್ಷಸ್ಯಾಙ್ಗಂ ತ್ರಿಪುರವಧಕರ್ತಾರಮನಘಮ್ |
ಕರೋಟೀಖಟ್ವಾಙ್ಗೇ ಹ್ಯುರಸಿ ಚ ದಧಾನಂ ಮೃತಿಹರಂ
ಮಹಾದೇವಂ ವನ್ದೇ ಪ್ರಣತಜನತಾಪೋಪಶಮನಮ್ || ೩ ||

ಸದೋತ್ಸಾಹಂ ಗಙ್ಗಾಧರಮಚಲಮಾನನ್ದಕರಣಂ
ಪುರಾರಾತಿಂ ಭಾತಂ ರತಿಪತಿಹರಂ ದೀಪ್ತವದನಮ್ |
ಜಟಾಜೂಟೈರ್ಜುಷ್ಟಂ ರಸಮುಖಗಣೇಶಾನಪಿತರಂ
ಮಹಾದೇವಂ ವನ್ದೇ ಪ್ರಣತಜನತಾಪೋಪಶಮನಮ್ || ೪ ||

ವಸನ್ತಂ ಕೈಲಾಸೇ ಸುರಮುನಿಸಭಾಯಾಂ ಹಿ ನಿತರಾಂ
ಬ್ರುವಾಣಂ ಸದ್ಧರ್ಮಂ ನಿಖಿಲಮನುಜಾನನ್ದಜನಕಮ್ |
ಮಹೇಶಾನೀ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಸನಕಮುನಿದೇವರ್ಷಿಸಹಿತಾ
ಮಹಾದೇವಂ ವನ್ದೇ ಪ್ರಣತಜನತಾಪೋಪಶಮನಮ್ || ೫ ||

ಶಿವಾಂ ಸ್ವೇ ವಾಮಾಙ್ಗೇ ಗುಹಗಣಪತಿಂ ದಕ್ಷಿಣಭುಜೇ
ಗಲೇ ಕಾಲಂ ವ್ಯಾಲಂ ಜಲಧಿಗರಳಂ ಕಣ್ಠವಿವರೇ |
ಲಲಾಟೇ ಶ್ವೇತೇನ್ದುಂ ಜಗದಪಿ ದಧಾನಂ ಚ ಜಠರೇ
ಮಹಾದೇವಂ ವನ್ದೇ ಪ್ರಣತಜನತಾಪೋಪಶಮನಮ್ || ೬ ||

ಸುರಾಣಾಂ ದೈತ್ಯಾನಾಂ ಬಹುಲಮನುಜಾನಾಂ ಬಹುವಿಧಂ
ತಪಃಕುರ್ವಾಣಾನಾಂ ಝಟಿತಿ ಫಲದಾತಾರಮಖಿಲಮ್ |
ಸುರೇಶಂ ವಿದ್ಯೇಶಂ ಜಲನಿಧಿಸುತಾಕಾನ್ತಹೃದಯಂ
ಮಹಾದೇವಂ ವನ್ದೇ ಪ್ರಣತಜನತಾಪೋಪಶಮನಮ್ || ೭ ||

ವಸಾನಂ ವೈಯಾಘ್ರೀಂ ಮೃದುಲಲಲಿತಾಂ ಕೃತ್ತಿಮಜರಾಂ
ವೃಷಾರೂಢಂ ಸೃಷ್ಟ್ಯಾದಿಷು ಕಮಲಜಾದ್ಯಾತ್ಮವಪುಷಮ್ |
ಅತರ್ಕ್ಯಂ ನಿರ್ಮಾಯಂ ತದಪಿ ಫಲದಂ ಭಕ್ತಸುಖದಂ
ಮಹಾದೇವಂ ವನ್ದೇ ಪ್ರಣತಜನತಾಪೋಪಶಮನಮ್ || ೮ ||

ಇದಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಶಂಭೋರ್ದುರಿತದಲನಂ ಧಾನ್ಯಧನದಂ ಹೃದಿ
ಧ್ಯಾತ್ವಾ ಶಂಭುಂ ತದನು ರಘುನಾಥೇನ ರಚಿತಮ್ |
ನರಃ ಸಾಯಂಪ್ರಾತಃ ಪಠತಿ ನಿಯತಂ ತಸ್ಯ ವಿಪದಃ
ಕ್ಷಯಂ ಯಾನ್ತಿ ಸ್ವರ್ಗಂ ವ್ರಜತಿ ಸಹಸಾ ಸೋಽಪಿ ಮುದಿತಃ ||

ಇತಿ ಪಣ್ಡಿತರಘುನಾಥಶರ್ಮಣಾ ವಿರಚಿತಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾದೇವಾಷ್ಟಕಂ ಸಮಾಪ್ತಮ್ ||

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

ನಿಮ್ಮ ಮಿಂಚೆ ವಿಳಾಸ ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅತ್ಯಗತ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ನು * ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ