Skip to content

Sri Rama Apaduddharaka Stotram in Kannada – ಶ್ರೀ ರಾಮ ಆಪದುದ್ಧಾರಕ ಸ್ತೋತ್ರಂ

sri rama apaduddharaka stotram or sri ram apaduddharak stotraPin

Sri Rama Apaduddharaka Stotram is a powerful hymn of Lord Rama. Chanting this stotram will help you navigate your difficulties easily. Get Sri Rama Apaduddharaka Stotram in Kannada Pdf Lyrics here and chant it with devotion for the grace of Lord Rama.

Sri Rama Apaduddharaka Stotram in Kannada – ಶ್ರೀ ರಾಮ ಆಪದುದ್ಧಾರಕ ಸ್ತೋತ್ರಂ 

ಆಪದಾಮಪಹರ್ತಾರಂ ದಾತಾರಂ ಸರ್ವಸಂಪದಾಮ್ |
ಲೋಕಾಭಿರಾಮಂ ಶ್ರೀರಾಮಂ ಭೂಯೋ ಭೂಯೋ ನಮಾಮ್ಯಹಮ್ ||

ನಮಃ ಕೋದಂಡಹಸ್ತಾಯ ಸಂಧೀಕೃತಶರಾಯ ಚ |
ದಂಡಿತಾಖಿಲದೈತ್ಯಾಯ ರಾಮಾಯಾಪನ್ನಿವಾರಿಣೇ || ೧ ||

ಆಪನ್ನಜನರಕ್ಷೈಕದೀಕ್ಷಾಯಾಮಿತತೇಜಸೇ |
ನಮೋಽಸ್ತು ವಿಷ್ಣವೇ ತುಭ್ಯಂ ರಾಮಾಯಾಪನ್ನಿವಾರಿಣೇ || ೨ ||

ಪದಾಂಭೋಜರಜಸ್ಸ್ಪರ್ಶಪವಿತ್ರಮುನಿಯೋಷಿತೇ |
ನಮೋಽಸ್ತು ಸೀತಾಪತಯೇ ರಾಮಾಯಾಪನ್ನಿವಾರಿಣೇ || ೩ ||

ದಾನವೇಂದ್ರಮಹಾಮತ್ತಗಜಪಂಚಾಸ್ಯರೂಪಿಣೇ |
ನಮೋಽಸ್ತು ರಘುನಾಥಾಯ ರಾಮಾಯಾಪನ್ನಿವಾರಿಣೇ || ೪ ||

ಮಹಿಜಾಕುಚಸಂಲಗ್ನಕುಂಕುಮಾರುಣವಕ್ಷಸೇ |
ನಮಃ ಕಲ್ಯಾಣರೂಪಾಯ ರಾಮಾಯಾಪನ್ನಿವಾರಿಣೇ || ೫ ||

ಪದ್ಮಸಂಭವ ಭೂತೇಶ ಮುನಿಸಂಸ್ತುತಕೀರ್ತಯೇ |
ನಮೋ ಮಾರ್ತಾಂಡವಂಶ್ಯಾಯ ರಾಮಾಯಾಪನ್ನಿವಾರಿಣೇ || ೬ ||

ಹರತ್ಯಾರ್ತಿಂ ಚ ಲೋಕಾನಾಂ ಯೋ ವಾ ಮಧುನಿಷೂದನಃ |
ನಮೋಽಸ್ತು ಹರಯೇ ತುಭ್ಯಂ ರಾಮಾಯಾಪನ್ನಿವಾರಿಣೇ || ೭ ||

ತಾಪಕಾರಣಸಂಸಾರಗಜಸಿಂಹಸ್ವರೂಪಿಣೇ |
ನಮೋ ವೇದಾಂತವೇದ್ಯಾಯ ರಾಮಾಯಾಪನ್ನಿವಾರಿಣೇ || ೮ ||

ರಂಗತ್ತರಂಗಜಲಧಿಗರ್ವಹೃಚ್ಛರಧಾರಿಣೇ |
ನಮಃ ಪ್ರತಾಪರೂಪಾಯ ರಾಮಾಯಾಪನ್ನಿವಾರಿಣೇ || ೯ ||

ದಾರೋಪಹಿತಚಂದ್ರಾವತಂಸಧ್ಯಾತಸ್ವಮೂರ್ತಯೇ |
ನಮಃ ಸತ್ಯಸ್ವರೂಪಾಯ ರಾಮಾಯಾಪನ್ನಿವಾರಿಣೇ || ೧೦ ||

ತಾರಾನಾಯಕಸಂಕಾಶವದನಾಯ ಮಹೌಜಸೇ |
ನಮೋಽಸ್ತು ತಾಟಕಾಹಂತ್ರೇ ರಾಮಾಯಾಪನ್ನಿವಾರಿಣೇ || ೧೧ ||

ರಮ್ಯಸಾನುಲಸಚ್ಚಿತ್ರಕೂಟಾಶ್ರಮವಿಹಾರಿಣೇ |
ನಮಃ ಸೌಮಿತ್ರಿಸೇವ್ಯಾಯ ರಾಮಾಯಾಪನ್ನಿವಾರಿಣೇ || ೧೨ ||

ಸರ್ವದೇವಹಿತಾಸಕ್ತ ದಶಾನನವಿನಾಶಿನೇ |
ನಮೋಽಸ್ತು ದುಃಖಧ್ವಂಸಾಯ ರಾಮಾಯಾಪನ್ನಿವಾರಿಣೇ || ೧೩ ||

ರತ್ನಸಾನುನಿವಾಸೈಕ ವಂದ್ಯಪಾದಾಂಬುಜಾಯ ಚ |
ನಮಸ್ತ್ರೈಲೋಕ್ಯನಾಥಾಯ ರಾಮಾಯಾಪನ್ನಿವಾರಿಣೇ || ೧೪ ||

ಸಂಸಾರಬಂಧಮೋಕ್ಷೈಕಹೇತುಧಾಮಪ್ರಕಾಶಿನೇ |
ನಮಃ ಕಲುಷಸಂಹರ್ತ್ರೇ ರಾಮಾಯಾಪನ್ನಿವಾರಿಣೇ || ೧೫ ||

ಪವನಾಶುಗ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮಾರೀಚಾದಿ ಸುರಾರಯೇ |
ನಮೋ ಮಖಪರಿತ್ರಾತ್ರೇ ರಾಮಾಯಾಪನ್ನಿವಾರಿಣೇ || ೧೬ ||

ದಾಂಭಿಕೇತರಭಕ್ತೌಘಮಹದಾನಂದದಾಯಿನೇ |
ನಮಃ ಕಮಲನೇತ್ರಾಯ ರಾಮಾಯಾಪನ್ನಿವಾರಿಣೇ || ೧೭ ||

ಲೋಕತ್ರಯೋದ್ವೇಗಕರ ಕುಂಭಕರ್ಣಶಿರಶ್ಛಿದೇ |
ನಮೋ ನೀರದದೇಹಾಯ ರಾಮಾಯಾಪನ್ನಿವಾರಿಣೇ || ೧೮ ||

ಕಾಕಾಸುರೈಕನಯನಹರಲ್ಲೀಲಾಸ್ತ್ರಧಾರಿಣೇ |
ನಮೋ ಭಕ್ತೈಕವೇದ್ಯಾಯ ರಾಮಾಯಾಪನ್ನಿವಾರಿಣೇ || ೧೯ ||

ಭಿಕ್ಷುರೂಪಸಮಾಕ್ರಾಂತ ಬಲಿಸರ್ವೈಕಸಂಪದೇ |
ನಮೋ ವಾಮನರೂಪಾಯ ರಾಮಾಯಾಪನ್ನಿವಾರಿಣೇ || ೨೦ ||

ರಾಜೀವನೇತ್ರಸುಸ್ಪಂದ ರುಚಿರಾಂಗಸುರೋಚಿಷೇ |
ನಮಃ ಕೈವಲ್ಯನಿಧಯೇ ರಾಮಾಯಾಪನ್ನಿವಾರಿಣೇ || ೨೧ ||

ಮಂದಮಾರುತಸಂವೀತ ಮಂದಾರದ್ರುಮವಾಸಿನೇ |
ನಮಃ ಪಲ್ಲವಪಾದಾಯ ರಾಮಾಯಾಪನ್ನಿವಾರಿಣೇ || ೨೨ ||

ಶ್ರೀಕಂಠಚಾಪದಳನಧುರೀಣಬಲಬಾಹವೇ |
ನಮಃ ಸೀತಾನುಷಕ್ತಾಯ ರಾಮಾಯಾಪನ್ನಿವಾರಿಣೇ || ೨೩ ||

ರಾಜರಾಜಸುಹೃದ್ಯೋಷಾರ್ಚಿತ ಮಂಗಳಮೂರ್ತಯೇ |
ನಮ ಇಕ್ಷ್ವಾಕುವಂಶ್ಯಾಯ ರಾಮಾಯಾಪನ್ನಿವಾರಿಣೇ || ೨೪ ||

ಮಂಜುಲಾದರ್ಶವಿಪ್ರೇಕ್ಷಣೋತ್ಸುಕೈಕವಿಲಾಸಿನೇ |
ನಮಃ ಪಾಲಿತಭಕ್ತಾಯ ರಾಮಾಯಾಪನ್ನಿವಾರಿಣೇ || ೨೫ ||

ಭೂರಿಭೂಧರ ಕೋದಂಡಮೂರ್ತಿ ಧ್ಯೇಯಸ್ವರೂಪಿಣೇ |
ನಮೋಽಸ್ತು ತೇಜೋನಿಧಯೇ ರಾಮಾಯಾಪನ್ನಿವಾರಿಣೇ || ೨೬ ||

ಯೋಗೀಂದ್ರಹೃತ್ಸರೋಜಾತಮಧುಪಾಯ ಮಹಾತ್ಮನೇ |
ನಮೋ ರಾಜಾಧಿರಾಜಾಯ ರಾಮಾಯಾಪನ್ನಿವಾರಿಣೇ || ೨೭ ||

ಭೂವರಾಹಸ್ವರೂಪಾಯ ನಮೋ ಭೂರಿಪ್ರದಾಯಿನೇ |
ನಮೋ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಾಯ ರಾಮಾಯಾಪನ್ನಿವಾರಿಣೇ || ೨೮ ||

ಯೋಷಾಂಜಲಿವಿನಿರ್ಮುಕ್ತ ಲಾಜಾಂಚಿತವಪುಷ್ಮತೇ |
ನಮಃ ಸೌಂದರ್ಯನಿಧಯೇ ರಾಮಾಯಾಪನ್ನಿವಾರಿಣೇ || ೨೯ ||

ನಖಕೋಟಿವಿನಿರ್ಭಿನ್ನದೈತ್ಯಾಧಿಪತಿವಕ್ಷಸೇ |
ನಮೋ ನೃಸಿಂಹರೂಪಾಯ ರಾಮಾಯಾಪನ್ನಿವಾರಿಣೇ || ೩೦ ||

ಮಾಯಾಮಾನುಷದೇಹಾಯ ವೇದೋದ್ಧರಣಹೇತವೇ |
ನಮೋಽಸ್ತು ಮತ್ಸ್ಯರೂಪಾಯ ರಾಮಾಯಾಪನ್ನಿವಾರಿಣೇ || ೩೧ ||

ಮಿತಿಶೂನ್ಯ ಮಹಾದಿವ್ಯಮಹಿಮ್ನೇ ಮಾನಿತಾತ್ಮನೇ |
ನಮೋ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪಾಯ ರಾಮಾಯಾಪನ್ನಿವಾರಿಣೇ || ೩೨ ||

ಅಹಂಕಾರೇತರಜನ ಸ್ವಾಂತಸೌಧವಿಹಾರಿಣೇ |
ನಮೋಽಸ್ತು ಚಿತ್ಸ್ವರೂಪಾಯ ರಾಮಾಯಾಪನ್ನಿವಾರಿಣೇ || ೩೩ ||

ಸೀತಾಲಕ್ಷ್ಮಣಸಂಶೋಭಿಪಾರ್ಶ್ವಾಯ ಪರಮಾತ್ಮನೇ |
ನಮಃ ಪಟ್ಟಾಭಿಷಿಕ್ತಾಯ ರಾಮಾಯಾಪನ್ನಿವಾರಿಣೇ || ೩೪ ||

ಅಗ್ರತಃ ಪೃಷ್ಠತಶ್ಚೈವ ಪಾರ್ಶ್ವತಶ್ಚ ಮಹಾಬಲೌ |
ಆಕರ್ಣಪೂರ್ಣಧನ್ವಾನೌ ರಕ್ಷೇತಾಂ ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣೌ || ೩೫ ||

ಸನ್ನದ್ಧಃ ಕವಚೀ ಖಡ್ಗೀ ಚಾಪಬಾಣಧರೋ ಯುವಾ |
ತಿಷ್ಠನ್ಮಮಾಗ್ರತೋ ನಿತ್ಯಂ ರಾಮಃ ಪಾತು ಸಲಕ್ಷ್ಮಣಃ || ೩೬ ||

ಆಪದಾಮಪಹರ್ತಾರಂ ದಾತಾರಂ ಸರ್ವಸಂಪದಾಮ್ |
ಲೋಕಾಭಿರಾಮಂ ಶ್ರೀರಾಮಂ ಭೂಯೋ ಭೂಯೋ ನಮಾಮ್ಯಹಮ್ ||

ಫಲಶ್ರುತಿ |

ಇಮಂ ಸ್ತವಂ ಭಗವತಃ ಪಠೇದ್ಯಃ ಪ್ರೀತಮಾನಸಃ |
ಪ್ರಭಾತೇ ವಾ ಪ್ರದೋಷೇ ವಾ ರಾಮಸ್ಯ ಪರಮಾತ್ಮನಃ || ೧ ||

ಸ ತು ತೀರ್ತ್ವಾ ಭವಾಂಬೋಧಿಮಾಪದಸ್ಸಕಲಾನಪಿ |
ರಾಮಸಾಯುಜ್ಯಮಾಪ್ನೋತಿ ದೇವದೇವಪ್ರಸಾದತಃ || ೨ ||

ಕಾರಾಗೃಹಾದಿಬಾಧಾಸು ಸಂಪ್ರಾಪ್ತೇ ಬಹುಸಂಕಟೇ |
ಆಪನ್ನಿವಾರಕಸ್ತೋತ್ರಂ ಪಠೇದ್ಯಸ್ತು ಯಥಾವಿಧಿಃ || ೩ ||

ಸಂಯೋಜ್ಯಾನುಷ್ಟುಭಂ ಮಂತ್ರಮನುಶ್ಲೋಕಂ ಸ್ಮರನ್ವಿಭುಮ್ |
ಸಪ್ತಾಹಾತ್ಸರ್ವಬಾಧಾಭ್ಯೋ ಮುಚ್ಯತೇ ನಾತ್ರ ಸಂಶಯಃ || ೪ ||

ದ್ವಾತ್ರಿಂಶದ್ವಾರಜಪತಃ ಪ್ರತ್ಯಹಂ ತು ದೃಢವ್ರತಃ |
ವೈಶಾಖೇ ಭಾನುಮಾಲೋಕ್ಯ ಪ್ರತ್ಯಹಂ ಶತಸಂಖ್ಯಯಾ || ೫ ||

ಧನವಾನ್ ಧನದಪ್ರಖ್ಯಸ್ಸ ಭವೇನ್ನಾತ್ರ ಸಂಶಯಃ |
ಬಹುನಾತ್ರ ಕಿಮುಕ್ತೇನ ಯಂ ಯಂ ಕಾಮಯತೇ ನರಃ || ೬ ||

ತಂ ತಂ ಕಾಮಮವಾಪ್ನೋತಿ ಸ್ತೋತ್ರೇಣಾನೇನ ಮಾನವಃ |
ಯಂತ್ರಪೂಜಾವಿಧಾನೇನ ಜಪಹೋಮಾದಿತರ್ಪಣೈಃ || ೭ ||

ಯಸ್ತು ಕುರ್ವೀತ ಸಹಸಾ ಸರ್ವಾನ್ಕಾಮಾನವಾಪ್ನುಯಾತ್ |
ಇಹ ಲೋಕೇ ಸುಖೀ ಭೂತ್ವಾ ಪರೇ ಮುಕ್ತೋ ಭವಿಷ್ಯತಿ || ೮ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀ ರಾಮ ಆಪದುದ್ಧಾರಕ ಸ್ತೋತ್ರಂ ||

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

ನಿಮ್ಮ ಮಿಂಚೆ ವಿಳಾಸ ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅತ್ಯಗತ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ನು * ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ