Skip to content

Sri Rama Apaduddharaka Stotram in Tamil – ஶ்ரீ ராம ஆபதுத்தாரக ஸ்தோத்ரம்

sri rama apaduddharaka stotram or sri ram apaduddharak stotraPin

Sri Rama Apaduddharaka Stotram is a powerful hymn of Lord Rama. Chanting this stotram will help you navigate your difficulties easily. Get Sri Rama Apaduddharaka Stotram in Tamil Pdf Lyrics here and chant it with devotion for the grace of Lord Rama.

Sri Rama Apaduddharaka Stotram in Tamil – ஶ்ரீ ராம ஆபதுத்தாரக ஸ்தோத்ரம் 

ஆபதா³மபஹர்தாரம் தா³தாரம் ஸர்வஸம்பதா³ம் ।
லோகாபி⁴ராமம் ஶ்ரீராமம் பூ⁴யோ பூ⁴யோ நமாம்யஹம் ॥

நம꞉ கோத³ண்ட³ஹஸ்தாய ஸந்தீ⁴க்ருதஶராய ச ।
த³ண்டி³தாகி²லதை³த்யாய ராமாயாபந்நிவாரிணே ॥ 1 ॥

ஆபந்நஜநரக்ஷைகதீ³க்ஷாயாமிததேஜஸே ।
நமோ(அ)ஸ்து விஷ்ணவே துப்⁴யம் ராமாயாபந்நிவாரிணே ॥ 2 ॥

பதா³ம்போ⁴ஜரஜஸ்ஸ்பர்ஶபவித்ரமுநியோஷிதே ।
நமோ(அ)ஸ்து ஸீதாபதயே ராமாயாபந்நிவாரிணே ॥ 3 ॥

தா³நவேந்த்³ரமஹாமத்தக³ஜபஞ்சாஸ்யரூபிணே ।
நமோ(அ)ஸ்து ரகு⁴நாதா²ய ராமாயாபந்நிவாரிணே ॥ 4 ॥

மஹிஜாகுசஸம்லக்³நகுங்குமாருணவக்ஷஸே ।
நம꞉ கல்யாணரூபாய ராமாயாபந்நிவாரிணே ॥ 5 ॥

பத்³மஸம்ப⁴வ பூ⁴தேஶ முநிஸம்ஸ்துதகீர்தயே ।
நமோ மார்தாண்ட³வம்ஶ்யாய ராமாயாபந்நிவாரிணே ॥ 6 ॥

ஹரத்யார்திம் ச லோகாநாம் யோ வா மது⁴நிஷூத³ந꞉ ।
நமோ(அ)ஸ்து ஹரயே துப்⁴யம் ராமாயாபந்நிவாரிணே ॥ 7 ॥

தாபகாரணஸம்ஸாரக³ஜஸிம்ஹஸ்வரூபிணே ।
நமோ வேதா³ந்தவேத்³யாய ராமாயாபந்நிவாரிணே ॥ 8 ॥

ரங்க³த்தரங்க³ஜலதி⁴க³ர்வஹ்ருச்ச²ரதா⁴ரிணே ।
நம꞉ ப்ரதாபரூபாய ராமாயாபந்நிவாரிணே ॥ 9 ॥

தா³ரோபஹிதசந்த்³ராவதம்ஸத்⁴யாதஸ்வமூர்தயே ।
நம꞉ ஸத்யஸ்வரூபாய ராமாயாபந்நிவாரிணே ॥ 10 ॥

தாராநாயகஸங்காஶவத³நாய மஹௌஜஸே ।
நமோ(அ)ஸ்து தாடகாஹந்த்ரே ராமாயாபந்நிவாரிணே ॥ 11 ॥

ரம்யஸாநுலஸச்சித்ரகூடாஶ்ரமவிஹாரிணே ।
நம꞉ ஸௌமித்ரிஸேவ்யாய ராமாயாபந்நிவாரிணே ॥ 12 ॥

ஸர்வதே³வஹிதாஸக்த த³ஶாநநவிநாஶிநே ।
நமோ(அ)ஸ்து து³꞉க²த்⁴வம்ஸாய ராமாயாபந்நிவாரிணே ॥ 13 ॥

ரத்நஸாநுநிவாஸைக வந்த்³யபாதா³ம்பு³ஜாய ச ।
நமஸ்த்ரைலோக்யநாதா²ய ராமாயாபந்நிவாரிணே ॥ 14 ॥

ஸம்ஸாரப³ந்த⁴மோக்ஷைகஹேதுதா⁴மப்ரகாஶிநே ।
நம꞉ கலுஷஸம்ஹர்த்ரே ராமாயாபந்நிவாரிணே ॥ 15 ॥

பவநாஶுக³ ஸங்க்ஷிப்த மாரீசாதி³ ஸுராரயே ।
நமோ மக²பரித்ராத்ரே ராமாயாபந்நிவாரிணே ॥ 16 ॥

தா³ம்பி⁴கேதரப⁴க்தௌக⁴மஹதா³நந்த³தா³யிநே ।
நம꞉ கமலநேத்ராய ராமாயாபந்நிவாரிணே ॥ 17 ॥

லோகத்ரயோத்³வேக³கர கும்ப⁴கர்ணஶிரஶ்சி²தே³ ।
நமோ நீரத³தே³ஹாய ராமாயாபந்நிவாரிணே ॥ 18 ॥

காகாஸுரைகநயநஹரள்லீலாஸ்த்ரதா⁴ரிணே ।
நமோ ப⁴க்தைகவேத்³யாய ராமாயாபந்நிவாரிணே ॥ 19 ॥

பி⁴க்ஷுரூபஸமாக்ராந்த ப³லிஸர்வைகஸம்பதே³ ।
நமோ வாமநரூபாய ராமாயாபந்நிவாரிணே ॥ 20 ॥

ராஜீவநேத்ரஸுஸ்பந்த³ ருசிராங்க³ஸுரோசிஷே ।
நம꞉ கைவல்யநித⁴யே ராமாயாபந்நிவாரிணே ॥ 21 ॥

மந்த³மாருதஸம்வீத மந்தா³ரத்³ருமவாஸிநே ।
நம꞉ பல்லவபாதா³ய ராமாயாபந்நிவாரிணே ॥ 22 ॥

ஶ்ரீகண்ட²சாபத³ளநது⁴ரீணப³லபா³ஹவே ।
நம꞉ ஸீதாநுஷக்தாய ராமாயாபந்நிவாரிணே ॥ 23 ॥

ராஜராஜஸுஹ்ருத்³யோஷார்சித மங்க³ளமூர்தயே ।
நம இக்ஷ்வாகுவம்ஶ்யாய ராமாயாபந்நிவாரிணே ॥ 24 ॥

மஞ்ஜுளாத³ர்ஶவிப்ரேக்ஷணோத்ஸுகைகவிளாஸிநே ।
நம꞉ பாலிதப⁴க்தாய ராமாயாபந்நிவாரிணே ॥ 25 ॥

பூ⁴ரிபூ⁴த⁴ர கோத³ண்ட³மூர்தி த்⁴யேயஸ்வரூபிணே ।
நமோ(அ)ஸ்து தேஜோநித⁴யே ராமாயாபந்நிவாரிணே ॥ 26 ॥

யோகீ³ந்த்³ரஹ்ருத்ஸரோஜாதமது⁴பாய மஹாத்மநே ।
நமோ ராஜாதி⁴ராஜாய ராமாயாபந்நிவாரிணே ॥ 27 ॥

பூ⁴வராஹஸ்வரூபாய நமோ பூ⁴ரிப்ரதா³யிநே ।
நமோ ஹிரண்யக³ர்பா⁴ய ராமாயாபந்நிவாரிணே ॥ 28 ॥

யோஷாஞ்ஜலிவிநிர்முக்த லாஜாஞ்சிதவபுஷ்மதே ।
நம꞉ ஸௌந்த³ர்யநித⁴யே ராமாயாபந்நிவாரிணே ॥ 29 ॥

நக²கோடிவிநிர்பி⁴ந்நதை³த்யாதி⁴பதிவக்ஷஸே ।
நமோ ந்ருஸிம்ஹரூபாய ராமாயாபந்நிவாரிணே ॥ 30 ॥

மாயாமாநுஷதே³ஹாய வேதோ³த்³த⁴ரணஹேதவே ।
நமோ(அ)ஸ்து மத்ஸ்யரூபாய ராமாயாபந்நிவாரிணே ॥ 31 ॥

மிதிஶூந்ய மஹாதி³வ்யமஹிம்நே மாநிதாத்மநே ।
நமோ ப்³ரஹ்மஸ்வரூபாய ராமாயாபந்நிவாரிணே ॥ 32 ॥

அஹங்காரேதரஜந ஸ்வாந்தஸௌத⁴விஹாரிணே ।
நமோ(அ)ஸ்து சித்ஸ்வரூபாய ராமாயாபந்நிவாரிணே ॥ 33 ॥

ஸீதாலக்ஷ்மணஸம்ஶோபி⁴பார்ஶ்வாய பரமாத்மநே ।
நம꞉ பட்டாபி⁴ஷிக்தாய ராமாயாபந்நிவாரிணே ॥ 34 ॥

அக்³ரத꞉ ப்ருஷ்ட²தஶ்சைவ பார்ஶ்வதஶ்ச மஹாப³லௌ ।
ஆகர்ணபூர்ணத⁴ந்வாநௌ ரக்ஷேதாம் ராமலக்ஷ்மணௌ ॥ 35 ॥

ஸந்நத்³த⁴꞉ கவசீ க²ட்³கீ³ சாபபா³ணத⁴ரோ யுவா ।
திஷ்ட²ந்மமாக்³ரதோ நித்யம் ராம꞉ பாது ஸலக்ஷ்மண꞉ ॥ 36 ॥

ஆபதா³மபஹர்தாரம் தா³தாரம் ஸர்வஸம்பதா³ம் ।
லோகாபி⁴ராமம் ஶ்ரீராமம் பூ⁴யோ பூ⁴யோ நமாம்யஹம் ॥

ப²லஶ்ருதி ।

இமம் ஸ்தவம் ப⁴க³வத꞉ படே²த்³ய꞉ ப்ரீதமாநஸ꞉ ।
ப்ரபா⁴தே வா ப்ரதோ³ஷே வா ராமஸ்ய பரமாத்மந꞉ ॥ 1 ॥

ஸ து தீர்த்வா ப⁴வாம்போ³தி⁴மாபத³ஸ்ஸகலாநபி ।
ராமஸாயுஜ்யமாப்நோதி தே³வதே³வப்ரஸாத³த꞉ ॥ 2 ॥

காராக்³ருஹாதி³பா³தா⁴ஸு ஸம்ப்ராப்தே ப³ஹுஸங்கடே ।
ஆபந்நிவாரகஸ்தோத்ரம் படே²த்³யஸ்து யதா²விதி⁴꞉ ॥ 3 ॥

ஸம்யோஜ்யாநுஷ்டுப⁴ம் மந்த்ரமநுஶ்லோகம் ஸ்மரந்விபு⁴ம் ।
ஸப்தாஹாத்ஸர்வபா³தா⁴ப்⁴யோ முச்யதே நாத்ர ஸம்ஶய꞉ ॥ 4 ॥

த்³வாத்ரிம்ஶத்³வாரஜபத꞉ ப்ரத்யஹம் து த்³ருட⁴வ்ரத꞉ ।
வைஶாகே² பா⁴நுமாலோக்ய ப்ரத்யஹம் ஶதஸங்க்²யயா ॥ 5 ॥

த⁴நவாந் த⁴நத³ப்ரக்²யஸ்ஸ ப⁴வேந்நாத்ர ஸம்ஶய꞉ ।
ப³ஹுநாத்ர கிமுக்தேந யம் யம் காமயதே நர꞉ ॥ 6 ॥

தம் தம் காமமவாப்நோதி ஸ்தோத்ரேணாநேந மாநவ꞉ ।
யந்த்ரபூஜாவிதா⁴நேந ஜபஹோமாதி³தர்பணை꞉ ॥ 7 ॥

யஸ்து குர்வீத ஸஹஸா ஸர்வாந்காமாநவாப்நுயாத் ।
இஹ லோகே ஸுகீ² பூ⁴த்வா பரே முக்தோ ப⁴விஷ்யதி ॥ 8 ॥

இதி ஶ்ரீ ராம ஆபதுத்தாரக ஸ்தோத்ரம் ||

மறுமொழி இடவும்

உங்கள் மின்னஞ்சல் வெளியிடப்பட மாட்டாது தேவையான புலங்கள் * குறிக்கப்பட்டன