Skip to content

Janaki Jeevana Ashtakam in Kannada – ಶ್ರೀ ಜಾನಕೀ ಜೀವನಾಷ್ಟಕಂ

Janaki Jeevana Ashtakam is an eight verse stotram for worshipping Goddess Sita or Janaki Devi, who is the consort of Lord Rama. Get Sri Janaki Jeevana Ashtakam in Kannada Pdf Lyrics here and chant it for the grace of Goddess Sita or Janaki.

Janaki Jeevana Ashtakam in Kannada – ಶ್ರೀ ಜಾನಕೀ ಜೀವನಾಷ್ಟಕಂ

ಆಲೋಕ್ಯ ಯಸ್ಯಾತಿಲಲಾಮಲೀಲಾಂ
ಸದ್ಭಾಗ್ಯಭಾಜೌ ಪಿತರೌ ಕೃತಾರ್ಥೌ |
ತಮರ್ಭಕಂ ದರ್ಪಣದರ್ಪಚೌರಂ
ಶ್ರೀಜಾನಕೀಜೀವನಮಾನತೋಽಸ್ಮಿ || ೧ ||

ಶ್ರುತ್ವೈವ ಯೋ ಭೂಪತಿಮಾತ್ತವಾಚಂ
ವನಂ ಗತಸ್ತೇನ ನ ನೋದಿತೋಽಪಿ |
ತಂ ಲೀಲಯಾಹ್ಲಾದವಿಷಾದಶೂನ್ಯಂ
ಶ್ರೀಜಾನಕೀಜೀವನಮಾನತೋಽಸ್ಮಿ || ೨ ||

ಜಟಾಯುಷೋ ದೀನದಶಾಂ ವಿಲೋಕ್ಯ
ಪ್ರಿಯಾವಿಯೋಗಪ್ರಭವಂ ಚ ಶೋಕಮ್ |
ಯೋ ವೈ ವಿಸಸ್ಮಾರ ತಮಾರ್ದ್ರಚಿತ್ತಂ
ಶ್ರೀಜಾನಕೀಜೀವನಮಾನತೋಽಸ್ಮಿ || ೩ ||

ಯೋ ವಾಲಿನಾ ಧ್ವಸ್ತಬಲಂ ಸುಕಂಠಂ
ನ್ಯಯೋಜಯದ್ರಾಜಪದೇ ಕಪೀನಾಮ್ |
ತಂ ಸ್ವೀಯಸಂತಾಪಸುತಪ್ತಚಿತ್ತಂ
ಶ್ರೀಜಾನಕೀಜೀವನಮಾನತೋಽಸ್ಮಿ || ೪ ||

ಯದ್ಧ್ಯಾನನಿರ್ಧೂತ ವಿಯೋಗವಹ್ನಿ-
-ರ್ವಿದೇಹಬಾಲಾ ವಿಬುಧಾರಿವನ್ಯಾಮ್ |
ಪ್ರಾಣಾನ್ದಧೇ ಪ್ರಾಣಮಯಂ ಪ್ರಭುಂ ತಂ
ಶ್ರೀಜಾನಕೀಜೀವನಮಾನತೋಽಸ್ಮಿ || ೫ ||

ಯಸ್ಯಾತಿವೀರ್ಯಾಂಬುಧಿವೀಚಿರಾಜೌ
ವಂಶ್ಯೈರಹೋ ವೈಶ್ರವಣೋ ವಿಲೀನಃ |
ತಂ ವೈರಿವಿಧ್ವಂಸನಶೀಲಲೀಲಂ
ಶ್ರೀಜಾನಕೀಜೀವನಮಾನತೋಽಸ್ಮಿ || ೬ ||

ಯದ್ರೂಪರಾಕೇಶಮಯೂಖಮಾಲಾ-
-ನುರಂಜಿತಾ ರಾಜರಮಾಪಿ ರೇಜೇ |
ತಂ ರಾಘವೇಂದ್ರಂ ವಿಬುಧೇಂದ್ರವಂದ್ಯಂ
ಶ್ರೀಜಾನಕೀಜೀವನಮಾನತೋಽಸ್ಮಿ || ೭ ||

ಏವಂ ಕೃತಾ ಯೇನ ವಿಚಿತ್ರಲೀಲಾ
ಮಾಯಾಮನುಷ್ಯೇಣ ನೃಪಚ್ಛಲೇನ |
ತಂ ವೈ ಮರಾಲಂ ಮುನಿಮಾನಸಾನಾಂ
ಶ್ರೀಜಾನಕೀಜೀವನಮಾನತೋಽಸ್ಮಿ || ೮ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಜಾನಕೀ ಜೀವನಾಷ್ಟಕಂ ||

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

ನಿಮ್ಮ ಮಿಂಚೆ ವಿಳಾಸ ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅತ್ಯಗತ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ನು * ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ