Skip to content

Ashtakshara Sri Rama Mantra Stotram in Kannada – ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರ ಶ್ರೀರಾಮ ಮಂತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರಂ

Ashtakshara Sri Rama Mantra Stotram is a devotional hymn for worshipping Lord Sri Rama. Get Ashtakshara Sri Rama Mantra Stotram in Kannada Pdf Lyrics here and chant it for the grace of Lord Rama.

Ashtakshara Sri Rama Mantra Stotram in Kannada – ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರ ಶ್ರೀರಾಮ ಮಂತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಸ ಸರ್ವಂ ಸಿದ್ಧಿಮಾಸಾದ್ಯ ಹ್ಯಂತೇ ರಾಮಪದಂ ವ್ರಜೇತ್ |
ಚಿಂತಯೇಚ್ಚೇತಸಾ ನಿತ್ಯಂ ಶ್ರೀರಾಮಃ ಶರಣಂ ಮಮ || ೧ ||

ವಿಶ್ವಸ್ಯ ಚಾತ್ಮನೋ ನಿತ್ಯಂ ಪಾರತಂತ್ರ್ಯಂ ವಿಚಿಂತ್ಯ ಚ |
ಚಿಂತಯೇಚ್ಚೇತಸಾ ನಿತ್ಯಂ ಶ್ರೀರಾಮಃ ಶರಣಂ ಮಮ || ೨ ||

ಅಚಿಂತ್ಯೋಽಪಿ ಶರೀರಾದೇಃ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೇಣೈವ ವಿದ್ಯತೇ |
ಚಿಂತಯೇಚ್ಚೇತಸಾ ನಿತ್ಯಂ ಶ್ರೀರಾಮಃ ಶರಣಂ ಮಮ || ೩ ||

ಆತ್ಮಾಧಾರಂ ಸ್ವತಂತ್ರಂ ಚ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಂ ವಿಚಿಂತ್ಯ ಚ |
ಚಿಂತಯೇಚ್ಚೇತಸಾ ನಿತ್ಯಂ ಶ್ರೀರಾಮಃ ಶರಣಂ ಮಮ || ೪ ||

ನಿತ್ಯಾತ್ಮಗುಣಸಂಯುಕ್ತೋ ನಿತ್ಯಾತ್ಮತನುಮಂಡಿತಃ |
ನಿತ್ಯಾತ್ಮಕೇಲಿನಿರತಃ ಶ್ರೀರಾಮಃ ಶರಣಂ ಮಮ || ೫ ||

ಗುಣಲೀಲಾಸ್ವರೂಪೈಶ್ಚ ಮಿತಿರ್ಯಸ್ಯ ನ ವಿದ್ಯತೇ |
ಅತೋಽವಾಙ್ಮನಸಾ ವೇದ್ಯಃ ಶ್ರೀರಾಮಃ ಶರಣಂ ಮಮ || ೬ ||

ಕರ್ತಾ ಸರ್ವಸ್ಯ ಜಗತೋ ಭರ್ತಾ ಸರ್ವಸ್ಯ ಸರ್ವಗಃ |
ಆಹರ್ತಾ ಕಾರ್ಯ ಜಾತಸ್ಯ ಶ್ರೀರಾಮಃ ಶರಣಂ ಮಮ || ೭ ||

ವಾಸುದೇವಾದಿಮೂರ್ತೀನಾಂ ಚತುರ್ಣಾಂ ಕಾರಣಂ ಪರಮ್ |
ಚತುರ್ವಿಂಶತಿ ಮೂರ್ತೀನಾಂ ಶ್ರೀರಾಮಃ ಶರಣಂ ಮಮ || ೮ ||

ನಿತ್ಯಮುಕ್ತಜನೈರ್ಜುಷ್ಟೋ ನಿವಿಷ್ಟಃ ಪರಮೇ ಪದೇ |
ಪದಂ ಪರಮಭಕ್ತಾನಾಂ ಶ್ರೀರಾಮಃ ಶರಣಂ ಮಮ || ೯ ||

ಮಹದಾದಿಸ್ವರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತಃ ಪ್ರಾಕೃತೇ ಪದೇ |
ಬ್ರಹ್ಮಾದಿದೇವರೂಪೈಶ್ಚ ಶ್ರೀರಾಮಃ ಶರಣಂ ಮಮ || ೧೦ ||

ಮನ್ವಾದಿನೃಪರೂಪೇಣ ಶ್ರುತಿಮಾರ್ಗಂ ಬಿಭರ್ತಿಯಃ |
ಯಃ ಪ್ರಾಕೃತ ಸ್ವರೂಪೇಣ ಶ್ರೀರಾಮಃ ಶರಣಂ ಮಮ || ೧೧ ||

ಋಷಿರೂಪೇಣ ಯೋ ದೇವೋ ವನ್ಯವೃತ್ತಿಮಪಾಲಯತ್ |
ಯೋಽಂತರಾತ್ಮಾ ಚ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಶ್ರೀರಾಮಃ ಶರಣಂ ಮಮ || ೧೨ ||

ಯೋಽಸೌ ಸರ್ವತನುಃ ಸರ್ವಃ ಸರ್ವನಾಮಾ ಸನಾತನಃ |
ಆಸ್ಥಿತಃ ಸರ್ವಭಾವೇಷು ಶ್ರೀರಾಮಃ ಶರಣಂ ಮಮ || ೧೩ ||

ಬಹಿರ್ಮತ್ಸ್ಯಾದಿರೂಪೇಣ ಸದ್ಧರ್ಮಮನುಪಾಲಯನ್ |
ಪರಿಪಾತಿ ಜನಾನ್ ದೀನಾನ್ ಶ್ರೀರಾಮಃ ಶರಣಂ ಮಮ || ೧೪ ||

ಯಶ್ಚಾತ್ಮಾನಂ ಪೃಥಕ್ಕೃತ್ಯ ಭಾವೇನ ಪುರುಷೋತ್ತಮಃ |
ಅರ್ಚಾಯಾಮಾಸ್ಥಿತೋ ದೇವಃ ಶ್ರೀರಾಮಃ ಶರಣಂ ಮಮ || ೧೫ ||

ಅರ್ಚಾವತಾರ ರೂಪೇಣ ದರ್ಶನಸ್ಪರ್ಶನಾದಿಭಿಃ |
ದೀನಾನುದ್ಧರತೇ ಯೋಽಸೌ ಶ್ರೀರಾಮಃ ಶರಣಂ ಮಮ || ೧೬ ||

ಕೌಶಲ್ಯಾಶುಕ್ತಿಸಂಜಾತೋ ಜಾನಕೀಕಂಠಭೂಷಣಃ |
ಮುಕ್ತಾಫಲಸಮೋ ಯೋಽಸೌ ಶ್ರೀರಾಮಃ ಶರಣಂ ಮಮ || ೧೭ ||

ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರಮಖತ್ರಾತಾ ತಾಟಕಾಗತಿದಾಯಕಃ |
ಅಹಲ್ಯಾಶಾಪಶಮನಃ ಶ್ರೀರಾಮಃ ಶರಣಂ ಮಮ || ೧೮ ||

ಪಿನಾಕಭಂಜನಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಜಾನಕೀಪ್ರೇಮಪಾಲಕಃ |
ಜಾಮದಗ್ನ್ಯಪ್ರತಾಪಘ್ನಃ ಶ್ರೀರಾಮಃ ಶರಣಂ ಮಮ || ೧೯ ||

ರಾಜ್ಯಾಭಿಷೇಕಸಂಹೃಷ್ಟಃ ಕೈಕೇಯೀ ವಚನಾತ್ಪುನಃ |
ಪಿತೃದತ್ತವನಕ್ರೀಡಃ ಶ್ರೀರಾಮಃ ಶರಣಂ ಮಮ || ೨೦ ||

ಜಟಾಚೀರಧರೋಧನ್ವೀ ಜಾನಕೀಲಕ್ಷ್ಮಣಾನ್ವಿತಃ |
ಚಿತ್ರಕೂಟಕೃತಾವಾಸಃ ಶ್ರೀರಾಮಃ ಶರಣಂ ಮಮ || ೨೧ ||

ಮಹಾಪಂಚವಟೀಲೀಲಾ ಸಂಜಾತಪರಮೋತ್ಸವಃ |
ದಂಡಕಾರಣ್ಯಸಂಚಾರೀ ಶ್ರೀರಾಮಃ ಶರಣಂ ಮಮ || ೨೨ ||

ಖರದೂಷಣವಿಚ್ಛೇದೀ ದುಷ್ಟರಾಕ್ಷಸಭಂಜನಃ |
ಹೃತಶೂರ್ಪಣಖಾಶೋಭಃ ಶ್ರೀರಾಮಃ ಶರಣಂ ಮಮ || ೨೩ ||

ಮಾಯಾಮೃಗವಿಭೇತ್ತಾ ಚ ಹೃತಸೀತಾನುತಾಪಕೃತ್ |
ಜಾನಕೀವಿರಹಾಕ್ರೋಶೀ ಶ್ರೀರಾಮಃ ಶರಣಂ ಮಮ || ೨೪ ||

ಲಕ್ಷ್ಮಣಾನುಚರೋಧನ್ವೀ ಲೋಕಯಾತ್ರಾವಿಡಂಬಕೃತ್ |
ಪಂಪಾತೀರಕೃತಾನ್ವೇಷಃ ಶ್ರೀರಾಮಃ ಶರಣಂ ಮಮ || ೨೫ ||

ಜಟಾಯುಗತಿ ದಾತಾ ಚ ಕಬಂಧಗತಿದಾಯಕಃ |
ಹನುಮತ್ಕೃತಸಾಹಿತ್ಯ ಶ್ರೀರಾಮಃ ಶರಣಂ ಮಮ || ೨೬ ||

ಸುಗ್ರೀವರಾಜ್ಯದಃ ಶ್ರೀಶೋ ವಾಲಿನಿಗ್ರಹಕಾರಕಃ |
ಅಂಗದಾಶ್ವಾಸನಕರಃ ಶ್ರೀರಾಮಃ ಶರಣಂ ಮಮ || ೨೭ ||

ಸೀತಾನ್ವೇಷಣನಿರ್ಮುಕ್ತಹನುಮತ್ಪ್ರಮುಖವ್ರಜಃ |
ಮುದ್ರಾನಿವೇಶಿತಬಲಃ ಶ್ರೀರಾಮಃ ಶರಣಂ ಮಮ || ೨೮ ||

ಹೇಲೋತ್ತರಿತಪಾಥೋಧಿರ್ಬಲನಿರ್ಧೂತರಾಕ್ಷಸಃ |
ಲಂಕಾದಾಹಕರೋ ಧೀರಃ ಶ್ರೀರಾಮಃ ಶರಣಂ ಮಮ || ೨೯ ||

ರೋಷಸಂಬದ್ಧಪಾಥೋಧಿರ್ಲಂಕಾಪ್ರಾಸಾದರೋಧಕಃ |
ರಾವಣಾದಿಪ್ರಭೇತ್ತಾ ಚ ಶ್ರೀರಾಮಃ ಶರಣಂ ಮಮ || ೩೦ ||

ಜಾನಕೀ ಜೀವನತ್ರಾತಾ ವಿಭೀಷಣಸಮೃದ್ಧಿದಃ |
ಪುಷ್ಪಕಾರೋಹಣಾಸಕ್ತಃ ಶ್ರೀರಾಮಃ ಶರಣಂ ಮಮ || ೩೧ ||

ರಾಜ್ಯಸಿಂಹಾಸನಾರೂಢಃ ಕೌಶಲ್ಯಾನಂದವರ್ಧನಃ |
ನಾಮನಿರ್ಧೂತನಿರಯಃ ಶ್ರೀರಾಮಃ ಶರಣಂ ಮಮ || ೩೨ ||

ಯಜ್ಞಕರ್ತಾ ಯಜ್ಞಭೋಕ್ತಾ ಯಜ್ಞಭರ್ತಾಮಹೇಶ್ವರಃ |
ಅಯೋಧ್ಯಾಮುಕ್ತಿದಃ ಶಾಸ್ತಾ ಶ್ರೀರಾಮಃ ಶರಣಂ ಮಮ || ೩೩ ||

ಪ್ರಪಠೇದ್ಯಃ ಶುಭಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಮುಚ್ಯೇತ ಭವಬಂಧನಾತ್ |
ಮಂತ್ರಶ್ಚಾಷ್ಟಾಕ್ಷರೋ ದೇವಃ ಶ್ರೀರಾಮಃ ಶರಣಂ ಮಮ || ೩೪ ||

ಪ್ರಪನ್ನಃ ಸರ್ವಧರ್ಮೇಭ್ಯೋಃ ಮಾಮೇಕಂ ಶರಣಂ ಗತಃ |
ಪಠೇನ್ನಿದಂ ಮಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಮುಚ್ಯತೇ ಭವ ಬಂಧನಾತ್ || ೩೫ ||

ಇತಿ ಬೃಹದ್ಬ್ರಹ್ಮಸಂಹಿತಾಂತರ್ಗತ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರ ಶ್ರೀರಾಮ ಮಂತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ |

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

ನಿಮ್ಮ ಮಿಂಚೆ ವಿಳಾಸ ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅತ್ಯಗತ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ನು * ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ