Skip to content

Anjaneya Ashtottara Shatanama Stotram in Kannada – ಶ್ರೀ ಆಂಜನೇಯ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

Anjaneya Ashtottara Shatanama Stotram or Hanuman Anjaneya Ashtottara Shatanama StotramPin

Anjaneya Ashtottara Shatanama Stotram is the 108 names of Lord Hanuman composed in the form of a hymn. Get Sri Anjaneya Ashtottara Shatanama Stotram in Kannada Pdf Lyrics here and chant it with devotion for the grace of Lord Hanuman.

Anjaneya Ashtottara Shatanama Stotram in Kannada – ಶ್ರೀ ಆಂಜನೇಯ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ 

ಆಂಜನೇಯೋ ಮಹಾವೀರೋ ಹನುಮಾನ್ಮಾರುತಾತ್ಮಜಃ |
ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನಪ್ರದಃ ಸೀತಾದೇವೀಮುದ್ರಾಪ್ರದಾಯಕಃ || ೧ ||

ಅಶೋಕವನಿಕಾಚ್ಛೇತ್ತಾ ಸರ್ವಮಾಯಾವಿಭಂಜನಃ |
ಸರ್ವಬಂಧವಿಮೋಕ್ತಾ ಚ ರಕ್ಷೋವಿಧ್ವಂಸಕಾರಕಃ || ೨ ||

ಪರವಿದ್ಯಾಪರೀಹಾರಃ ಪರಶೌರ್ಯವಿನಾಶನಃ |
ಪರಮಂತ್ರನಿರಾಕರ್ತಾ ಪರಯಂತ್ರಪ್ರಭೇದಕಃ || ೩ ||

ಸರ್ವಗ್ರಹವಿನಾಶೀ ಚ ಭೀಮಸೇನಸಹಾಯಕೃತ್ |
ಸರ್ವದುಃಖಹರಃ ಸರ್ವಲೋಕಚಾರೀ ಮನೋಜವಃ || ೪ ||

ಪಾರಿಜಾತದ್ರುಮೂಲಸ್ಥಃ ಸರ್ವಮಂತ್ರಸ್ವರೂಪವಾನ್ |
ಸರ್ವತಂತ್ರಸ್ವರೂಪೀ ಚ ಸರ್ವಯಂತ್ರಾತ್ಮಕಸ್ತಥಾ || ೫ ||

ಕಪೀಶ್ವರೋ ಮಹಾಕಾಯಃ ಸರ್ವರೋಗಹರಃ ಪ್ರಭುಃ |
ಬಲಸಿದ್ಧಿಕರಃ ಸರ್ವವಿದ್ಯಾಸಂಪತ್ಪ್ರದಾಯಕಃ || ೬ ||

ಕಪಿಸೇನಾನಾಯಕಶ್ಚ ಭವಿಷ್ಯಚ್ಚತುರಾನನಃ |
ಕುಮಾರಬ್ರಹ್ಮಚಾರೀ ಚ ರತ್ನಕುಂಡಲದೀಪ್ತಿಮಾನ್ || ೭ ||

ಸಂಚಲದ್ವಾಲಸನ್ನದ್ಧಲಂಬಮಾನಶಿಖೋಜ್ಜ್ವಲಃ |
ಗಂಧರ್ವವಿದ್ಯಾತತ್ತ್ವಜ್ಞೋ ಮಹಾಬಲಪರಾಕ್ರಮಃ || ೮ ||

ಕಾರಾಗೃಹವಿಮೋಕ್ತಾ ಚ ಶೃಂಖಲಾಬಂಧಮೋಚಕಃ |
ಸಾಗರೋತ್ತಾರಕಃ ಪ್ರಾಜ್ಞೋ ರಾಮದೂತಃ ಪ್ರತಾಪವಾನ್ || ೯ ||

ವಾನರಃ ಕೇಸರೀಸುತಃ ಸೀತಾಶೋಕನಿವಾರಕಃ |
ಅಂಜನಾಗರ್ಭಸಂಭೂತೋ ಬಾಲಾರ್ಕಸದೃಶಾನನಃ || ೧೦ ||

ವಿಭೀಷಣಪ್ರಿಯಕರೋ ದಶಗ್ರೀವಕುಲಾಂತಕಃ |
ಲಕ್ಷ್ಮಣಪ್ರಾಣದಾತಾ ಚ ವಜ್ರಕಾಯೋ ಮಹಾದ್ಯುತಿಃ || ೧೧ ||

ಚಿರಂಜೀವೀ ರಾಮಭಕ್ತೋ ದೈತ್ಯಕಾರ್ಯವಿಘಾತಕಃ |
ಅಕ್ಷಹಂತಾ ಕಾಂಚನಾಭಃ ಪಂಚವಕ್ತ್ರೋ ಮಹಾತಪಃ || ೧೨ ||

ಲಂಕಿಣೀಭಂಜನಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಸಿಂಹಿಕಾಪ್ರಾಣಭಂಜನಃ |
ಗಂಧಮಾದನಶೈಲಸ್ಥೋ ಲಂಕಾಪುರವಿದಾಹಕಃ || ೧೩ ||

ಸುಗ್ರೀವಸಚಿವೋ ಧೀರಃ ಶೂರೋ ದೈತ್ಯಕುಲಾಂತಕಃ |
ಸುರಾರ್ಚಿತೋ ಮಹಾತೇಜಾ ರಾಮಚೂಡಾಮಣಿಪ್ರದಃ || ೧೪ ||

ಕಾಮರೂಪೀ ಪಿಂಗಳಾಕ್ಷೋ ವಾರ್ಧಿಮೈನಾಕಪೂಜಿತಃ |
ಕಬಳೀಕೃತಮಾರ್ತಾಂಡಮಂಡಲೋ ವಿಜಿತೇಂದ್ರಿಯಃ || ೧೫ ||

ರಾಮಸುಗ್ರೀವಸಂಧಾತಾ ಮಹಿರಾವಣಮರ್ದನಃ | [ಮಹಾ]
ಸ್ಫಟಿಕಾಭೋ ವಾಗಧೀಶೋ ನವವ್ಯಾಕೃತಿಪಂಡಿತಃ || ೧೬ ||

ಚತುರ್ಬಾಹುರ್ದೀನಬಂಧುರ್ಮಹಾತ್ಮಾ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಃ |
ಸಂಜೀವನನಗಾಹರ್ತಾ ಶುಚಿರ್ವಾಗ್ಮೀ ದೃಢವ್ರತಃ || ೧೭ ||

ಕಾಲನೇಮಿಪ್ರಮಥನೋ ಹರಿಮರ್ಕಟಮರ್ಕಟಃ |
ದಾಂತಃ ಶಾಂತಃ ಪ್ರಸನ್ನಾತ್ಮಾ ಶತಕಂಠಮದಾಪಹೃತ್ || ೧೮ ||

ಯೋಗೀ ರಾಮಕಥಾಲೋಲಃ ಸೀತಾನ್ವೇಷಣಪಂಡಿತಃ |
ವಜ್ರದಂಷ್ಟ್ರೋ ವಜ್ರನಖೋ ರುದ್ರವೀರ್ಯಸಮುದ್ಭವಃ || ೧೯ ||

ಇಂದ್ರಜಿತ್ಪ್ರಹಿತಾಮೋಘಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರವಿನಿವಾರಕಃ |
ಪಾರ್ಥಧ್ವಜಾಗ್ರಸಂವಾಸೀ ಶರಪಂಜರಭೇದಕಃ || ೨೦ ||

ದಶಬಾಹುರ್ಲೋಕಪೂಜ್ಯೋ ಜಾಂಬವತ್ಪ್ರೀತಿವರ್ಧನಃ |
ಸೀತಾಸಮೇತಶ್ರೀರಾಮಪಾದಸೇವಾಧುರಂಧರಃ || ೨೧ ||

ಇತ್ಯೇವಂ ಶ್ರೀಹನುಮತೋ ನಾಮ್ನಾಮಷ್ಟೋತ್ತರಂ ಶತಮ್ |
ಯಃ ಪಠೇಚ್ಛೃಣುಯಾನ್ನಿತ್ಯಂ ಸರ್ವಾನ್ಕಾಮಾನವಾಪ್ನುಯಾತ್ || ೨೨ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಆಂಜನೇಯ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ |

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

ನಿಮ್ಮ ಮಿಂಚೆ ವಿಳಾಸ ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅತ್ಯಗತ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ನು * ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ