Skip to content

Runa Vimochana Angaraka Stotram in Kannada – ಋಣ ವಿಮೋಚನ ಅಂಗಾರಕ ಸ್ತೋತ್ರಂ

Runa Vimochana Angaraka Stotram or Rin Mochan Mangal StotraPin

Runa Vimochana Angaraka Stotram is a powerful stotram of Lord Angaraka or Mangal or Kuja. It’s also known as Kuja Runa Vimochana stotram. As the name itself implies, this stotram is especially effective to get rid of your Runa’s or debts. Runa does not just imply financial debt, according to Sanathana Dharma there are 5 types of Runa – Matru Runa, Pitru Runa, Deva Runa, Rishi Runa, and Manushya Runa. Lord Angaraka not only governs your financial debts, but also karmic debts. Clearing these debts will make get you mental peace and happiness in life. Get Runa Vimochana Angaraka Stotram in Kannada lyrics Pdf here and chant it with devotion to get rid of all your debts and attain peace and prosperity.

Runa Vimochana Angaraka Stotram in Kannada – ಋಣ ವಿಮೋಚನ ಅಂಗಾರಕ ಸ್ತೋತ್ರಂ 

ಸ್ಕಂದ ಉವಾಚ |

ಋಣಗ್ರಸ್ತ ನರಾಣಾಂತು ಋಣಮುಕ್ತಿಃ ಕಥಂ ಭವೇತ್ |

ಬ್ರಹ್ಮೋವಾಚ |

ವಕ್ಷ್ಯೇಹಂ ಸರ್ವಲೋಕಾನಾಂ ಹಿತಾರ್ಥಂ ಹಿತಕಾಮದಂ |

ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಅಂಗಾರಕ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಹಾಮಂತ್ರಸ್ಯ ಗೌತಮ ಋಷಿಃ ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛಂದಃ ಅಂಗಾರಕೋ ದೇವತಾ ಮಮ ಋಣ ವಿಮೋಚನಾರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ |

ಧ್ಯಾನಮ್ |

ರಕ್ತಮಾಲ್ಯಾಂಬರಧರಃ ಶೂಲಶಕ್ತಿಗದಾಧರಃ |
ಚತುರ್ಭುಜೋ ಮೇಷಗತೋ ವರದಶ್ಚ ಧರಾಸುತಃ || 1 ||

ಮಂಗಳೋ ಭೂಮಿಪುತ್ರಶ್ಚ ಋಣಹರ್ತಾ ಧನಪ್ರದಃ |
ಸ್ಥಿರಾಸನೋ ಮಹಾಕಾಯೋ ಸರ್ವಕಾಮಫಲಪ್ರದಃ || 2 ||

ಲೋಹಿತೋ ಲೋಹಿತಾಕ್ಷಶ್ಚ ಸಾಮಗಾನಾಂ ಕೃಪಾಕರಃ |
ಧರಾತ್ಮಜಃ ಕುಜೋ ಭೌಮೋ ಭೂಮಿಜೋ ಭೂಮಿನಂದನಃ || 3 ||

ಅಂಗಾರಕೋ ಯಮಶ್ಚೈವ ಸರ್ವರೋಗಾಪಹಾರಕಃ |
ಸೃಷ್ಟೇಃ ಕರ್ತಾ ಚ ಹರ್ತಾ ಚ ಸರ್ವದೇವೈಶ್ಚಪೂಜಿತಃ || 4 ||

ಏತಾನಿ ಕುಜ ನಾಮಾನಿ ನಿತ್ಯಂ ಯಃ ಪ್ರಯತಃ ಪಠೇತ್ |
ಋಣಂ ನ ಜಾಯತೇ ತಸ್ಯ ಧನಂ ಪ್ರಾಪ್ನೋತ್ಯಸಂಶಯಃ || 5 ||

ಅಂಗಾರಕ ಮಹೀಪುತ್ರ ಭಗವನ್ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಃ |
ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ ಮಮಾಽಶೇಷ ಋಣಮಾಶು ವಿನಾಶಯ || 6 ||

ರಕ್ತಗಂಧೈಶ್ಚ ಪುಷ್ಪೈಶ್ಚ ಧೂಪದೀಪೈರ್ಗುಡೋದಕೈಃ |
ಮಂಗಳಂ ಪೂಜಯಿತ್ವಾ ತು ಮಂಗಳಾಹನಿ ಸರ್ವದಾ || 7 ||

ಏಕವಿಂಶತಿ ನಾಮಾನಿ ಪಠಿತ್ವಾ ತು ತದಂತಿಕೇ |
ಋಣರೇಖಾಃ ಪ್ರಕರ್ತವ್ಯಾಃ ಅಂಗಾರೇಣ ತದಗ್ರತಃ || 8 ||

ತಾಶ್ಚ ಪ್ರಮಾರ್ಜಯೇತ್ಪಶ್ಚಾತ್ ವಾಮಪಾದೇನ ಸಂಸ್ಪೃಶತ್ |

ಮೂಲಮಂತ್ರಃ |

ಅಂಗಾರಕ ಮಹೀಪುತ್ರ ಭಗವನ್ ಭಕ್ತವತ್ಸಲ |
ನಮೋಽಸ್ತುತೇ ಮಮಾಶೇಷಋಣಮಾಶು ವಿಮೋಚಯ ||

ಏವಂ ಕೃತೇ ನ ಸಂದೇಹೋ ಋಣಂ ಹಿತ್ವಾ ಧನೀ ಭವೇತ್ |
ಮಹತೀಂ ಶ್ರಿಯಮಾಪ್ನೋತಿ ಹ್ಯಪರೋ ಧನದೋ ಯಥಾ ||

ಅರ್ಘ್ಯಂ |

ಅಂಗಾರಕ ಮಹೀಪುತ್ರ ಭಗವನ್ ಭಕ್ತವತ್ಸಲ |
ನಮೋಽಸ್ತುತೇ ಮಮಾಶೇಷಋಣಮಾಶು ವಿಮೋಚಯ ||

ಭೂಮಿಪುತ್ರ ಮಹಾತೇಜಃ ಸ್ವೇದೋದ್ಭವ ಪಿನಾಕಿನಃ |
ಋಣಾರ್ತಸ್ತ್ವಾಂ ಪ್ರಪನ್ನೋಽಸ್ಮಿ ಗೃಹಾಣಾರ್ಘ್ಯಂ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ ||

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

ನಿಮ್ಮ ಮಿಂಚೆ ವಿಳಾಸ ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅತ್ಯಗತ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ನು * ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ