Skip to content

Narayana Upanishad in Kannada – ನಾರಾಯಣೋಪನಿಷತ್

Narayana UpanishadPin

Narayana Upanishad is one of the 108 Upanishads. It asserts that Lord Narayana is the supreme being and “all gods, all Rishis, and all beings are born from Narayana and merge into Narayana”. Get Sri Narayana Upanishad in Kannada Pdf Lyrics here and chant it with devotion for the grace of Lord Narayana or Vishnu.

ನಾರಾಯಣ ಉಪನಿಷತ್ತು 108 ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ನಾರಾಯಣನೇ ದೇವರು ಮತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮ ಎಂದು ನಾರಾಯಣೋಪನಿಷತ್ತು ಹೇಳುತ್ತದೆ, “ಎಲ್ಲಾ ದೇವತೆಗಳು, ಎಲ್ಲಾ ಋಷಿಗಳು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳು ನಾರಾಯಣನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿ ನಾರಾಯಣನಲ್ಲಿ ವಿಲೀನಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.”

Narayana Upanishad in Kannada – ನಾರಾಯಣೋಪನಿಷತ್ 

ಓಂ ಸ॒ಹ ನಾ॑ವವತು । ಸ॒ಹ ನೌ॑ ಭುನಕ್ತು ।
ಸ॒ಹ ವೀ॒ರ್ಯಂ॑ ಕರವಾವಹೈ ।
ತೇ॒ಜ॒ಸ್ವಿನಾ॒ವಧೀ॑ತಮಸ್ತು॒ ಮಾ ವಿ॑ದ್ವಿಷಾ॒ವಹೈ᳚ ॥
ಓಂ ಶಾನ್ತಿ॒: ಶಾನ್ತಿ॒: ಶಾನ್ತಿ॑: ॥

ಓಂ ಅಥ ಪುರುಷೋ ಹ ವೈ ನಾರಾಯಣೋಽಕಾಮಯತ ಪ್ರಜಾಃ ಸೃ॑ಜೇಯೇ॒ತಿ ।
ನಾ॒ರಾ॒ಯ॒ಣಾತ್ಪ್ರಾ॑ಣೋ ಜಾ॒ಯತೇ । ಮನಃ ಸರ್ವೇನ್ದ್ರಿ॑ಯಾಣಿ॒ ಚ ।
ಖಂ ವಾಯುರ್ಜ್ಯೋತಿರಾಪಃ ಪೃಥಿವೀ ವಿಶ್ವ॑ಸ್ಯ ಧಾ॒ರಿಣೀ ।
ನಾ॒ರಾ॒ಯ॒ಣಾದ್ಬ್ರ॑ಹ್ಮಾ ಜಾ॒ಯತೇ ।
ನಾ॒ರಾ॒ಯ॒ಣಾದ್ರು॑ದ್ರೋ ಜಾ॒ಯತೇ ।
ನಾ॒ರಾ॒ಯ॒ಣಾದಿ॑ನ್ದ್ರೋ ಜಾ॒ಯತೇ ।
ನಾ॒ರಾ॒ಯ॒ಣಾತ್ಪ್ರಜಾಪತಯಃ ಪ್ರ॑ಜಾಯ॒ನ್ತೇ ।
ನಾ॒ರಾ॒ಯ॒ಣಾದ್ದ್ವಾದಶಾದಿತ್ಯಾ ರುದ್ರಾ ವಸವಸ್ಸರ್ವಾಣಿ
ಚ ಛ॑ನ್ದಾಗ್ಂ॒ಸಿ ।
ನಾ॒ರಾ॒ಯ॒ಣಾದೇವ ಸಮು॑ತ್ಪದ್ಯ॒ನ್ತೇ ।
ನಾ॒ರಾ॒ಯ॒ಣೇ ಪ್ರ॑ವರ್ತ॒ನ್ತೇ ।
ನಾ॒ರಾ॒ಯ॒ಣೇ ಪ್ರ॑ಲೀಯ॒ನ್ತೇ ॥

ಓಮ್ । ಅಥ ನಿತ್ಯೋ ನಾ॑ರಾಯ॒ಣಃ । ಬ್ರ॒ಹ್ಮಾ ನಾ॑ರಾಯ॒ಣಃ ।
ಶಿ॒ವಶ್ಚ॑ ನಾರಾಯ॒ಣಃ । ಶ॒ಕ್ರಶ್ಚ॑ ನಾರಾಯ॒ಣಃ ।
ದ್ಯಾ॒ವಾ॒ಪೃ॒ಥಿ॒ವ್ಯೌ ಚ॑ ನಾರಾಯ॒ಣಃ । ಕಾ॒ಲಶ್ಚ॑ ನಾರಾಯ॒ಣಃ ।
ದಿ॒ಶಶ್ಚ॑ ನಾರಾಯ॒ಣಃ । ಊ॒ರ್ಧ್ವಶ್ಚ॑ ನಾರಾಯ॒ಣಃ ।
ಅ॒ಧಶ್ಚ॑ ನಾರಾಯ॒ಣಃ । ಅ॒ನ್ತ॒ರ್ಬ॒ಹಿಶ್ಚ॑ ನಾರಾಯ॒ಣಃ ।
ನಾರಾಯಣ ಏವೇ॑ದಗ್ಂ ಸ॒ರ್ವಮ್ ।
ಯದ್ಭೂ॒ತಂ ಯಚ್ಚ॒ ಭವ್ಯಮ್᳚ ।
ನಿಷ್ಕಲೋ ನಿರಞ್ಜನೋ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪೋ ನಿರಾಖ್ಯಾತಃ ಶುದ್ಧೋ ದೇವ
ಏಕೋ॑ ನಾರಾಯ॒ಣಃ । ನ ದ್ವಿ॒ತೀಯೋ᳚ಸ್ತಿ॒ ಕಶ್ಚಿ॑ತ್ ।
ಯ ಏ॑ವಂ ವೇ॒ದ ।
ಸ ವಿಷ್ಣುರೇವ ಭವತಿ ಸ ವಿಷ್ಣುರೇ॑ವ ಭ॒ವತಿ ॥

ಓಮಿತ್ಯ॑ಗ್ರೇ ವ್ಯಾ॒ಹರೇತ್ । ನಮ ಇ॑ತಿ ಪ॒ಶ್ಚಾತ್ ।
ನಾ॒ರಾ॒ಯ॒ಣಾಯೇತ್ಯು॑ಪರಿ॒ಷ್ಟಾತ್ ।
ಓಮಿ॑ತ್ಯೇಕಾ॒ಕ್ಷರಮ್ । ನಮ ಇತಿ॑ ದ್ವೇ ಅ॒ಕ್ಷರೇ ।
ನಾ॒ರಾ॒ಯ॒ಣಾಯೇತಿ ಪಞ್ಚಾ᳚ಕ್ಷರಾ॒ಣಿ ।
ಏತದ್ವೈ ನಾರಾಯಣಸ್ಯಾಷ್ಟಾಕ್ಷ॑ರಂ ಪ॒ದಮ್ ।
ಯೋ ಹ ವೈ ನಾರಾಯಣಸ್ಯಾಷ್ಟಾಕ್ಷರಂ ಪದ॑ಮಧ್ಯೇ॒ತಿ ।
ಅನಪಬ್ರವಸ್ಸರ್ವಮಾ॑ಯುರೇ॒ತಿ ।
ವಿನ್ದತೇ ಪ್ರಾ॑ಜಾಪ॒ತ್ಯಗ್ಂ ರಾಯಸ್ಪೋಷಂ॑ ಗೌಪ॒ತ್ಯಮ್ ।
ತತೋಽಮೃತತ್ವಮಶ್ನುತೇ ತತೋಽಮೃತತ್ವಮಶ್ನು॑ತ ಇ॒ತಿ ।
ಯ ಏ॑ವಂ ವೇ॒ದ ॥

ಪ್ರತ್ಯಗಾನನ್ದಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಪುರುಷಂ ಪ್ರಣವ॑ಸ್ವರೂ॒ಪಮ್ ।
ಅಕಾರ ಉಕಾರ ಮಕಾ॑ರ ಇ॒ತಿ ।
ತಾನೇಕಧಾ ಸಮಭರತ್ತದೇತ॑ದೋಮಿ॒ತಿ ।
ಯಮುಕ್ತ್ವಾ॑ ಮುಚ್ಯ॑ತೇ ಯೋ॒ಗೀ॒ ಜ॒ನ್ಮ॒ಸಂಸಾ॑ರಬ॒ನ್ಧನಾತ್ ।
ಓಂ ನಮೋ ನಾರಾಯಣಾಯೇತಿ ಮ॑ನ್ತ್ರೋಪಾ॒ಸಕಃ ।
ವೈಕುಣ್ಠಭುವನಲೋಕಂ॑ ಗಮಿ॒ಷ್ಯತಿ ।
ತದಿದಂ ಪರಂ ಪುಣ್ಡರೀಕಂ ವಿ॑ಜ್ಞಾನ॒ಘನಮ್ ।
ತಸ್ಮಾತ್ತದಿದಾ॑ವನ್ಮಾ॒ತ್ರಮ್ ।
ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೋ ದೇವ॑ಕೀಪು॒ತ್ರೋ॒ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೋ ಮ॑ಧುಸೂ॒ದನೋಮ್ ।
ಸರ್ವಭೂತಸ್ಥಮೇಕಂ॑ ನಾರಾ॒ಯಣಮ್ ।
ಕಾರಣರೂಪಮಕಾರ ಪ॑ರಬ್ರ॒ಹ್ಮೋಮ್ ।
ಏತದಥರ್ವ ಶಿರೋ॑ಯೋಽಧೀ॒ತೇ ಪ್ರಾ॒ತರ॑ಧೀಯಾ॒ನೋ॒
ರಾತ್ರಿಕೃತಂ ಪಾಪಂ॑ ನಾಶ॒ಯತಿ ।
ಸಾ॒ಯಮ॑ಧೀಯಾ॒ನೋ॒ ದಿವಸಕೃತಂ ಪಾಪಂ॑ ನಾಶ॒ಯತಿ ।
ಮಾಧ್ಯನ್ದಿನಮಾದಿತ್ಯಾಭಿಮುಖೋ॑ಽಧೀಯಾ॒ನ॒:ಪಞ್ಚಪಾತಕೋಪಪಾತಕಾ᳚ತ್ಪ್ರಮು॒ಚ್ಯತೇ ।
ಸರ್ವ ವೇದ ಪಾರಾಯಣ ಪು॑ಣ್ಯಂ ಲ॒ಭತೇ ।
ನಾರಾಯಣಸಾಯುಜ್ಯಮ॑ವಾಪ್ನೋ॒ತಿ॒ ನಾರಾಯಣ ಸಾಯುಜ್ಯಮ॑ವಾಪ್ನೋ॒ತಿ ।
ಯ ಏ॑ವಂ ವೇ॒ದ । ಇತ್ಯು॑ಪ॒ನಿಷ॑ತ್ ॥

ಓಂ ಸ॒ಹ ನಾ॑ವವತು । ಸ॒ಹ ನೌ॑ ಭುನಕ್ತು ।
ಸ॒ಹ ವೀ॒ರ್ಯಂ॑ ಕರವಾವಹೈ ।
ತೇ॒ಜ॒ಸ್ವಿನಾ॒ವಧೀ॑ತಮಸ್ತು॒ ಮಾ ವಿ॑ದ್ವಿಷಾ॒ವಹೈ᳚ ॥
ಓಂ ಶಾನ್ತಿ॒: ಶಾನ್ತಿ॒: ಶಾನ್ತಿ॑: ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣೋಪನಿಷತ್ ||

1 thought on “Narayana Upanishad in Kannada – ನಾರಾಯಣೋಪನಿಷತ್”

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

ನಿಮ್ಮ ಮಿಂಚೆ ವಿಳಾಸ ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅತ್ಯಗತ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ನು * ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ