Skip to content

Narayana Suktam in Kannada – ನಾರಾಯಣ ಸೂಕ್ತಮ್

Narayana Suktam or Narayana Sukta or Narayan SuktaPin

Narayana Suktam is a devotional hymn in praise of Lord Narayana, who is the Universal being identified with the Trimurti (the Hindu trinity of Brahma, Vishnu, Shiva). Get Sri Narayana Suktam in Kannada Pdf Lyrics here and chant it with devotion for the grace of Lord Narayana.

Narayana Suktam in Kannada – ನಾರಾಯಣ ಸೂಕ್ತಮ್ 

ಓಂ ಸ॒ಹ ನಾ॑ವವತು । ಸ॒ಹ ನೌ॑ ಭುನಕ್ತು । ಸ॒ಹ ವೀ॒ರ್ಯಂ॑ ಕರವಾವಹೈ । ತೇ॒ಜ॒ಸ್ವಿನಾ॒ವಧೀ॑ತಮಸ್ತು॒ ಮಾ ವಿ॑ದ್ವಿಷಾ॒ವಹೈ᳚ ॥ ಓಂ ಶಾನ್ತಿ॒: ಶಾನ್ತಿ॒: ಶಾನ್ತಿ॑: ॥

ಸ॒ಹ॒ಸ್ರ॒ಶೀರ್॑ಷಂ ದೇ॒ವಂ॒ ವಿ॒ಶ್ವಾಕ್ಷಂ॑ ವಿ॒ಶ್ವಶ॑ಮ್ಭುವಮ್ ।
ವಿಶ್ವಂ॑ ನಾ॒ರಾಯ॑ಣಂ ದೇ॒ವ॒ಮ॒ಕ್ಷರಂ॑ ಪರ॒ಮಂ ಪ॒ದಮ್ ।

ವಿ॒ಶ್ವತ॒: ಪರ॑ಮಾನ್ನಿ॒ತ್ಯಂ॒ ವಿ॒ಶ್ವಂ ನಾ॑ರಾಯ॒ಣಗ್ಂ ಹ॑ರಿಮ್ ।
ವಿಶ್ವ॑ಮೇ॒ವೇದಂ ಪುರು॑ಷ॒ಸ್ತದ್ವಿಶ್ವ॒ಮುಪ॑ಜೀವತಿ ।

ಪತಿಂ॒ ವಿಶ್ವ॑ಸ್ಯಾ॒ತ್ಮೇಶ್ವ॑ರ॒ಗ್ಂ॒ ಶಾಶ್ವ॑ತಗ್ಂ ಶಿ॒ವಮ॑ಚ್ಯುತಮ್ ।
ನಾ॒ರಾಯ॒ಣಂ ಮ॑ಹಾಜ್ಞೇ॒ಯಂ॒ ವಿ॒ಶ್ವಾತ್ಮಾ॑ನಂ ಪ॒ರಾಯ॑ಣಮ್ ।

ನಾ॒ರಾಯ॒ಣ ಪ॑ರೋ ಜ್ಯೋ॒ತಿ॒ರಾ॒ತ್ಮಾ ನಾ॑ರಾಯ॒ಣಃ ಪ॑ರಃ ।
ನಾ॒ರಾಯ॒ಣ ಪ॑ರಂ ಬ್ರ॒ಹ್ಮ॒ ತ॒ತ್ತ್ವಂ ನಾ॑ರಾಯ॒ಣಃ ಪ॑ರಃ ।

ನಾ॒ರಾಯ॒ಣ ಪ॑ರೋ ಧ್ಯಾ॒ತಾ॒ ಧ್ಯಾ॒ನಂ ನಾ॑ರಾಯ॒ಣಃ ಪ॑ರಃ ।
ಯಚ್ಚ॑ ಕಿ॒ಞ್ಚಿಜ್ಜ॑ಗತ್ಸ॒ರ್ವಂ॒ ದೃ॒ಶ್ಯತೇ᳚ ಶ್ರೂಯ॒ತೇಽಪಿ॑ ವಾ ॥

ಅನ್ತ॑ರ್ಬ॒ಹಿಶ್ಚ॑ ತತ್ಸ॒ರ್ವಂ॒ ವ್ಯಾ॒ಪ್ಯ ನಾ॑ರಾಯ॒ಣಃ ಸ್ಥಿ॑ತಃ ।
ಅನ॑ನ್ತ॒ಮವ್ಯ॑ಯಂ ಕ॒ವಿಗ್ಂ ಸ॑ಮು॒ದ್ರೇಽನ್ತಂ॑ ವಿ॒ಶ್ವಶ॑ಮ್ಭುವಮ್ ।

ಪ॒ದ್ಮ॒ಕೋ॒ಶ ಪ್ರ॑ತೀಕಾ॒ಶ॒ಗ್ಂ॒ ಹೃ॒ದಯಂ॑ ಚಾಪ್ಯ॒ಧೋಮು॑ಖಮ್ ।
ಅಧೋ॑ ನಿ॒ಷ್ಟ್ಯಾ ವಿ॑ತಸ್ತ್ಯಾ॒ನ್ತೇ॒ ನಾ॒ಭ್ಯಾಮು॑ಪರಿ॒ ತಿಷ್ಠ॑ತಿ ।

ಜ್ವಾ॒ಲ॒ಮಾ॒ಲಾಕು॑ಲಂ ಭಾ॒ತೀ॒ ವಿ॒ಶ್ವಸ್ಯಾ॑ಯತ॒ನಂ ಮ॑ಹತ್ ।
ಸನ್ತ॑ತಗ್ಂ ಶಿ॒ಲಾಭಿ॑ಸ್ತು॒ ಲಮ್ಬ॑ತ್ಯಾಕೋಶ॒ಸನ್ನಿ॑ಭಮ್ ।

ತಸ್ಯಾನ್ತೇ॑ ಸುಷಿ॒ರಗ್ಂ ಸೂ॒ಕ್ಷ್ಮಂ ತಸ್ಮಿನ್᳚ ಸ॒ರ್ವಂ ಪ್ರತಿ॑ಷ್ಠಿತಮ್ ।
ತಸ್ಯ॒ ಮಧ್ಯೇ॑ ಮ॒ಹಾನ॑ಗ್ನಿರ್ವಿ॒ಶ್ವಾರ್ಚಿ॑ರ್ವಿ॒ಶ್ವತೋ॑ಮುಖಃ ।

ಸೋಽಗ್ರ॑ಭು॒ಗ್ವಿಭ॑ಜನ್ತಿ॒ಷ್ಠ॒ನ್ನಾಹಾ॑ರಮಜ॒ರಃ ಕ॒ವಿಃ ।
ತಿ॒ರ್ಯ॒ಗೂ॒ರ್ಧ್ವಮ॑ಧಶ್ಶಾ॒ಯೀ॒ ರ॒ಶ್ಮಯ॑ಸ್ತಸ್ಯ॒ ಸನ್ತ॑ತಾ ।

ಸ॒ನ್ತಾ॒ಪಯ॑ತಿ ಸ್ವಂ ದೇ॒ಹಮಾಪಾ॑ದತಲ॒ಮಸ್ತ॑ಕಃ ।
ತಸ್ಯ॒ ಮಧ್ಯೇ॒ ವಹ್ನಿ॑ಶಿಖಾ ಅ॒ಣೀಯೋ᳚ರ್ಧ್ವಾ ವ್ಯ॒ವಸ್ಥಿ॑ತಃ ।

ನೀ॒ಲತೋ॑ಯದ॑ಮಧ್ಯ॒ಸ್ಥಾ॒ದ್ವಿ॒ದ್ಯುಲ್ಲೇ॑ಖೇವ॒ ಭಾಸ್ವ॑ರಾ ।
ನೀ॒ವಾರ॒ಶೂಕ॑ವತ್ತ॒ನ್ವೀ॒ ಪೀ॒ತಾ ಭಾ᳚ಸ್ವತ್ಯ॒ಣೂಪ॑ಮಾ ।

ತಸ್ಯಾ᳚: ಶಿಖಾ॒ಯಾ ಮ॑ಧ್ಯೇ ಪ॒ರಮಾ᳚ತ್ಮಾ ವ್ಯ॒ವಸ್ಥಿ॑ತಃ ।
ಸ ಬ್ರಹ್ಮ॒ ಸ ಶಿವ॒: ಸ ಹರಿ॒: ಸೇನ್ದ್ರ॒: ಸೋಽಕ್ಷ॑ರಃ ಪರ॒ಮಃ ಸ್ವ॒ರಾಟ್ ॥

ಋ॒ತಗ್ಂ ಸ॒ತ್ಯಂ ಪ॑ರಂ ಬ್ರ॒ಹ್ಮ॒ ಪು॒ರುಷಂ॑ ಕೃಷ್ಣ॒ಪಿಙ್ಗ॑ಲಮ್ ।
ಊ॒ರ್ಧ್ವರೇ॑ತಂ ವಿ॑ರೂಪಾ॒ಕ್ಷಂ॒ ವಿ॒ಶ್ವರೂ॑ಪಾಯ॒ ವೈ ನಮೋ॒ ನಮ॑: ।

ಓಂ ನಾ॒ರಾ॒ಯ॒ಣಾಯ॑ ವಿ॒ದ್ಮಹೇ॑ ವಾಸುದೇ॒ವಾಯ॑ ಧೀಮಹಿ ।
ತನ್ನೋ॑ ವಿಷ್ಣುಃ ಪ್ರಚೋ॒ದಯಾ᳚ತ್ ॥

ಓಂ ಶಾನ್ತಿ॒: ಶಾನ್ತಿ॒: ಶಾನ್ತಿ॑: ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಸೂಕ್ತಮ್ ||

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

ನಿಮ್ಮ ಮಿಂಚೆ ವಿಳಾಸ ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅತ್ಯಗತ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ನು * ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ