Skip to content

Narayana Upanishad in Tamil – நாராயணோபனிஷத்

Narayana UpanishadPin

Narayana Upanishad is one of the 108 Upanishads. It asserts that Lord Narayana is the supreme being and “all gods, all Rishis, and all beings are born from Narayana and merge into Narayana”. Get Sri Narayana Upanishad in Tamil Pdf Lyrics here and chant it with devotion for the grace of Lord Narayana or Vishnu.

நாராயண உபநிடதம் 108 உபநிடதங்களில் ஒன்றாகும். நாராயணனைக் கடவுள் மற்றும் உன்னதமானவர் என்று நாராயணோபநிஷதம் கூறுகிறது, “எல்லா தேவர்களும், அனைத்து முனிவர்களும் மற்றும் அனைத்து உயிரினங்களும் நாராயணனிடம் பிறந்து நாராயணனுடன் இணைகின்றன.”

Narayana Upanishad in Tamil – நாராயணோபனிஷத் 

ஓம் ஸ॒ஹ நா॑வவது । ஸ॒ஹ நௌ॑ பு⁴நக்து ।
ஸ॒ஹ வீ॒ர்யம்॑ கரவாவஹை ।
தே॒ஜ॒ஸ்விநா॒வதீ⁴॑தமஸ்து॒ மா வி॑த்³விஷா॒வஹை᳚ ॥
ஓம் ஶாந்தி॒: ஶாந்தி॒: ஶாந்தி॑: ॥

ஓம் அத² புருஷோ ஹ வை நாராயணோ(அ)காமயத ப்ரஜா꞉ ஸ்ரு॑ஜேயே॒தி ।
நா॒ரா॒ய॒ணாத்ப்ரா॑ணோ ஜா॒யதே । மந꞉ ஸர்வேந்த்³ரி॑யாணி॒ ச ।
க²ம் வாயுர்ஜ்யோதிராப꞉ ப்ருதி²வீ விஶ்வ॑ஸ்ய தா⁴॒ரிணீ ।
நா॒ரா॒ய॒ணாத்³ப்³ர॑ஹ்மா ஜா॒யதே ।
நா॒ரா॒ய॒ணாத்³ரு॑த்³ரோ ஜா॒யதே ।
நா॒ரா॒ய॒ணாதி³॑ந்த்³ரோ ஜா॒யதே ।
நா॒ரா॒ய॒ணாத்ப்ரஜாபதய꞉ ப்ர॑ஜாய॒ந்தே ।
நா॒ரா॒ய॒ணாத்³த்³வாத³ஶாதி³த்யா ருத்³ரா வஸவஸ்ஸர்வாணி
ச ச²॑ந்தா³க்³ம்॒ஸி ।
நா॒ரா॒ய॒ணாதே³வ ஸமு॑த்பத்³ய॒ந்தே ।
நா॒ரா॒ய॒ணே ப்ர॑வர்த॒ந்தே ।
நா॒ரா॒ய॒ணே ப்ர॑லீய॒ந்தே ॥

ஓம் । அத² நித்யோ நா॑ராய॒ண꞉ । ப்³ர॒ஹ்மா நா॑ராய॒ண꞉ ।
ஶி॒வஶ்ச॑ நாராய॒ண꞉ । ஶ॒க்ரஶ்ச॑ நாராய॒ண꞉ ।
த்³யா॒வா॒ப்ரு॒தி²॒வ்யௌ ச॑ நாராய॒ண꞉ । கா॒லஶ்ச॑ நாராய॒ண꞉ ।
தி³॒ஶஶ்ச॑ நாராய॒ண꞉ । ஊ॒ர்த்⁴வஶ்ச॑ நாராய॒ண꞉ ।
அ॒த⁴ஶ்ச॑ நாராய॒ண꞉ । அ॒ந்த॒ர்ப³॒ஹிஶ்ச॑ நாராய॒ண꞉ ।
நாராயண ஏவே॑த³க்³ம் ஸ॒ர்வம் ।
யத்³பூ⁴॒தம் யச்ச॒ ப⁴வ்யம்᳚ ।
நிஷ்கலோ நிரஞ்ஜநோ நிர்விகல்போ நிராக்²யாத꞉ ஶுத்³தோ⁴ தே³வ
ஏகோ॑ நாராய॒ண꞉ । ந த்³வி॒தீயோ᳚ஸ்தி॒ கஶ்சி॑த் ।
ய ஏ॑வம் வே॒த³ ।
ஸ விஷ்ணுரேவ ப⁴வதி ஸ விஷ்ணுரே॑வ ப⁴॒வதி ॥

ஓமித்ய॑க்³ரே வ்யா॒ஹரேத் । நம இ॑தி ப॒ஶ்சாத் ।
நா॒ரா॒ய॒ணாயேத்யு॑பரி॒ஷ்டாத் ।
ஓமி॑த்யேகா॒க்ஷரம் । நம இதி॑ த்³வே அ॒க்ஷரே ।
நா॒ரா॒ய॒ணாயேதி பஞ்சா᳚க்ஷரா॒ணி ।
ஏதத்³வை நாராயணஸ்யாஷ்டாக்ஷ॑ரம் ப॒த³ம் ।
யோ ஹ வை நாராயணஸ்யாஷ்டாக்ஷரம் பத³॑மத்⁴யே॒தி ।
அநபப்³ரவஸ்ஸர்வமா॑யுரே॒தி ।
விந்த³தே ப்ரா॑ஜாப॒த்யக்³ம் ராயஸ்போஷம்॑ கௌ³ப॒த்யம் ।
ததோ(அ)ம்ருதத்வமஶ்நுதே ததோ(அ)ம்ருதத்வமஶ்நு॑த இ॒தி ।
ய ஏ॑வம் வே॒த³ ॥

ப்ரத்யகா³நந்த³ம் ப்³ரஹ்ம புருஷம் ப்ரணவ॑ஸ்வரூ॒பம் ।
அகார உகார மகா॑ர இ॒தி ।
தாநேகதா⁴ ஸமப⁴ரத்ததே³த॑தோ³மி॒தி ।
யமுக்த்வா॑ முச்ய॑தே யோ॒கீ³॒ ஜ॒ந்ம॒ஸம்ஸா॑ரப³॒ந்த⁴நாத் ।
ஓம் நமோ நாராயணாயேதி ம॑ந்த்ரோபா॒ஸக꞉ ।
வைகுண்ட²பு⁴வநலோகம்॑ க³மி॒ஷ்யதி ।
ததி³த³ம் பரம் புண்ட³ரீகம் வி॑ஜ்ஞாந॒க⁴நம் ।
தஸ்மாத்ததி³தா³॑வந்மா॒த்ரம் ।
ப்³ரஹ்மண்யோ தே³வ॑கீபு॒த்ரோ॒ ப்³ரஹ்மண்யோ ம॑து⁴ஸூ॒த³நோம் ।
ஸர்வபூ⁴தஸ்த²மேகம்॑ நாரா॒யணம் ।
காரணரூபமகார ப॑ரப்³ர॒ஹ்மோம் ।
ஏதத³த²ர்வ ஶிரோ॑யோ(அ)தீ⁴॒தே ப்ரா॒தர॑தீ⁴யா॒நோ॒
ராத்ரிக்ருதம் பாபம்॑ நாஶ॒யதி ।
ஸா॒யம॑தீ⁴யா॒நோ॒ தி³வஸக்ருதம் பாபம்॑ நாஶ॒யதி ।
மாத்⁴யந்தி³நமாதி³த்யாபி⁴முகோ²॑(அ)தீ⁴யா॒ந॒:பஞ்சபாதகோபபாதகா᳚த்ப்ரமு॒ச்யதே ।
ஸர்வ வேத³ பாராயண பு॑ண்யம் ல॒ப⁴தே ।
நாராயணஸாயுஜ்யம॑வாப்நோ॒தி॒ நாராயண ஸாயுஜ்யம॑வாப்நோ॒தி ।
ய ஏ॑வம் வே॒த³ । இத்யு॑ப॒நிஷ॑த் ॥

ஓம் ஸ॒ஹ நா॑வவது । ஸ॒ஹ நௌ॑ பு⁴நக்து ।
ஸ॒ஹ வீ॒ர்யம்॑ கரவாவஹை ।
தே॒ஜ॒ஸ்விநா॒வதீ⁴॑தமஸ்து॒ மா வி॑த்³விஷா॒வஹை᳚ ॥
ஓம் ஶாந்தி॒: ஶாந்தி॒: ஶாந்தி॑: ॥

இதி ஸ்ரீ நாராயணோபனிஷத் ||

1 thought on “Narayana Upanishad in Tamil – நாராயணோபனிஷத்”

மறுமொழி இடவும்

உங்கள் மின்னஞ்சல் வெளியிடப்பட மாட்டாது தேவையான புலங்கள் * குறிக்கப்பட்டன