Skip to content

Raghavendra Ashtottara Shatanamavali in English – 108 Names

Sri Raghavendra Swamy Ashtottara Shatanamavali - 108 namesPin

Raghavendra Ashtottara Shatanamavali or Ashtothram is the 108 names of Raghavendra Swamy of Mantralayam. It was composed by Sri Appanacharya, a zamindar and also a staunch devotee of Sri Raghavendra Swamy. Get Sri Raghavendra Ashtottara Shatanamavali in English Pdf Lyrics here and chant the 108 names of Guru Raghavendra Swamy in English.

Raghavendra Ashtottara Shatanamavali in English – 108 Names 

om svavagdevata sarisadbakta vimalikartre namah
om sri ragavemdraya namah
om sakalapradatre namah
om baktagasambedana vrushtivajraya namah
om kshamasuremdraya namah
om haripada kamjanishevanallabdha samasta sampade namah
om devasvabavaya namah
om divijadrumaya namah
om ishtapradatre namah
om bavasvarupaya namah || 10 ||

om bavaduhkatulasamgagnicharyaya namah
om sukadhairyasaline namah
om samastadushtagrahanigrahesaya namah
om duratyayopaplavasimdhusetave namah
om nirasta doshaya namah
om niravadyaveshaya namah
om pratyarthimukatvanidanabashaya namah
om vidvatparij~jeyamahaviseshaya namah
om vagvaikarinirjitabavyaseshaya namah
om samtanasampatparisuddha baktivij~janavagtehasupatavadidatre namah || 20||

om sarirottha samasta doshahamtre namah
om sri gururagavemdraya namah
om tiraskruta suranadijalapadodaka mahimavate namah
om dustapatrayanasanaya namah
om mahavamdyasuputrapradaya namah
om vyamgasvamga samruddhidaya namah
om grahamahapapahaya namah
om duritakanana davabutasvabaktadarsanaya namah
om sarvatamtra svatamtraya namah
om sri madhvamata vardhanaya namah ||30 ||

om vijayimdra karabjotthasudhimdra varaputrakaya namah
om yatiraje namah
om gurave namah
om bayapahaya namah
om j~janabaktisuputrayuryasahsripunyavardhanaya namah
om prativadi jayasvamtabedachihnadaraya namah
om sarvavidyapravinaya namah
om aparokshikruta srisaya namah
om samupekshikrutabavajaya namah
om apekshita pradatre namah || 40 ||

om dayadakshinya vairagyavakpatava mukamkitaya namah
om sapanugrahasaktaya namah
om aj~jana vismruti bramtisamsayapasmrutikshayadidoshanasakaya namah
om ashtakshara japeshtarthapradatre namah
om atmatmiya samudbavakayajadoshahamtre namah
om sarvapumarthapradatre namah
om kalatraya prarthanakatraihikamusmika sarveshtapradatre namah
om agamya mahimne namah
om mahayasase namah
om madhvamata dugdhabdhichamdraya namah || 50 ||

om anagaya namah
om yathasakti pradakshina kartrusarvayatra phaladatre namah
om sirodharana sarvatirtha snanaphaladatrusvavrumdavanagatajalaya namah
om karana sarvabishtadatre namah
om samkirtanena vedadyarthaj~janadatre namah
om samsaramagna janoddharakartre namah
om kushtadi roganivartakaya namah
om amdhadivyadrushti datre namah
om edamuka vakpatitva pradatre namah
om purnayuh pradatre namah || 60 ||

om purnasampattidatre namah
om kukshigatasarvadoshagne namah
om pamgukamjasamichinavayuvadatre namah
om buta preta pisachadi pidagne namah
om dipasamyojanad j~janaputradatre namah
om divyaj~jana baktyadi vardhanaya namah
om sarvabishtadaya namah
om raja chora mahavyagrasarpa nakradipidagne namah
om svastotra pathaneshtartha samruddidaya namah
om udyatpradyotananyotadharmakurmasanasthitaya namah || 70 ||

om kadya kadyotanadyotapratapaya namah
om srirama manasaya namah
om dhrutakashayavasanaya namah
om tulasihara vakshase namah
om dordamda vilasaddamdakamamdalu virajitaya namah
om abayaj~jana mudrakshamalasilakarambujaya namah
om yogemdra madhyapadabjaya namah
om papadripatana vajraya namah
om kshamasuraganadhisaya namah
om harisevabdha sarvasampade namah || 80||

om tatvapradarsakaya namah
om ishtapradana kalpadrumaya namah
om srutyarthabodhakaya namah
om bavyakrute namah
om bahuvadi vijayine namah
om punyavardhana padabjabishekajalasamchayaya namah
om dyunaditatulya sadgunaya namah
om baktagavidhvamsakara nijamurti pradarsakaya namah
om jagadgurave namah
om krupanidhaye namah || 90 ||

om sarvasastra visaradaya namah
om nikilemdriya doshagne namah
om ashtakshara manuditaya namah
om sarvasaukyakrute namah
om mrutapota pranadatre namah
om vedisthapurutojjivine namah
om vahnisthamalikoddhartre namah
om samagratikavyakyatre namah
om battasamgrahakrute namah
om sudhaparimaloddhartre namah || 100 ||

om apasmarapahartre namah
om upanishatkamdarthakrute namah
om rugvyakyana krudacharyaya namah
om mamtralaya nivasine namah
om nyayamuktavalikartre namah
om chamdrikavyakyakartre namah
om sutamtradipikakartre namah
om gitarthasamgrahakrute namah || 108 ||

iti srimadappanacharya kruta sri raghavendra ashtottara shatanamavali ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *