Skip to content

Ashtakshara Sri Rama Mantra Stotram in Telugu – అష్టాక్షర శ్రీరామ మంత్ర స్తోత్రం

Ashtakshara Sri Rama Mantra Stotram is a devotional hymn for worshipping Lord Sri Rama. Get Ashtakshara Sri Rama Mantra Stotram in Telugu Pdf Lyrics here and chant it for the grace of Lord Rama.

Ashtakshara Sri Rama Mantra Stotram in Telugu – అష్టాక్షర శ్రీరామ మంత్ర స్తోత్రం

స సర్వం సిద్ధిమాసాద్య హ్యంతే రామపదం వ్రజేత్ |
చింతయేచ్చేతసా నిత్యం శ్రీరామః శరణం మమ || ౧ ||

విశ్వస్య చాత్మనో నిత్యం పారతంత్ర్యం విచింత్య చ |
చింతయేచ్చేతసా నిత్యం శ్రీరామః శరణం మమ || ౨ ||

అచింత్యోఽపి శరీరాదేః స్వాతంత్ర్యేణైవ విద్యతే |
చింతయేచ్చేతసా నిత్యం శ్రీరామః శరణం మమ || ౩ ||

ఆత్మాధారం స్వతంత్రం చ సర్వశక్తిం విచింత్య చ |
చింతయేచ్చేతసా నిత్యం శ్రీరామః శరణం మమ || ౪ ||

నిత్యాత్మగుణసంయుక్తో నిత్యాత్మతనుమండితః |
నిత్యాత్మకేలినిరతః శ్రీరామః శరణం మమ || ౫ ||

గుణలీలాస్వరూపైశ్చ మితిర్యస్య న విద్యతే |
అతోఽవాఙ్మనసా వేద్యః శ్రీరామః శరణం మమ || ౬ ||

కర్తా సర్వస్య జగతో భర్తా సర్వస్య సర్వగః |
ఆహర్తా కార్య జాతస్య శ్రీరామః శరణం మమ || ౭ ||

వాసుదేవాదిమూర్తీనాం చతుర్ణాం కారణం పరమ్ |
చతుర్వింశతి మూర్తీనాం శ్రీరామః శరణం మమ || ౮ ||

నిత్యముక్తజనైర్జుష్టో నివిష్టః పరమే పదే |
పదం పరమభక్తానాం శ్రీరామః శరణం మమ || ౯ ||

మహదాదిస్వరూపేణ సంస్థితః ప్రాకృతే పదే |
బ్రహ్మాదిదేవరూపైశ్చ శ్రీరామః శరణం మమ || ౧౦ ||

మన్వాదినృపరూపేణ శ్రుతిమార్గం బిభర్తియః |
యః ప్రాకృత స్వరూపేణ శ్రీరామః శరణం మమ || ౧౧ ||

ఋషిరూపేణ యో దేవో వన్యవృత్తిమపాలయత్ |
యోఽంతరాత్మా చ సర్వేషాం శ్రీరామః శరణం మమ || ౧౨ ||

యోఽసౌ సర్వతనుః సర్వః సర్వనామా సనాతనః |
ఆస్థితః సర్వభావేషు శ్రీరామః శరణం మమ || ౧౩ ||

బహిర్మత్స్యాదిరూపేణ సద్ధర్మమనుపాలయన్ |
పరిపాతి జనాన్ దీనాన్ శ్రీరామః శరణం మమ || ౧౪ ||

యశ్చాత్మానం పృథక్కృత్య భావేన పురుషోత్తమః |
అర్చాయామాస్థితో దేవః శ్రీరామః శరణం మమ || ౧౫ ||

అర్చావతార రూపేణ దర్శనస్పర్శనాదిభిః |
దీనానుద్ధరతే యోఽసౌ శ్రీరామః శరణం మమ || ౧౬ ||

కౌశల్యాశుక్తిసంజాతో జానకీకంఠభూషణః |
ముక్తాఫలసమో యోఽసౌ శ్రీరామః శరణం మమ || ౧౭ ||

విశ్వామిత్రమఖత్రాతా తాటకాగతిదాయకః |
అహల్యాశాపశమనః శ్రీరామః శరణం మమ || ౧౮ ||

పినాకభంజనః శ్రీమాన్ జానకీప్రేమపాలకః |
జామదగ్న్యప్రతాపఘ్నః శ్రీరామః శరణం మమ || ౧౯ ||

రాజ్యాభిషేకసంహృష్టః కైకేయీ వచనాత్పునః |
పితృదత్తవనక్రీడః శ్రీరామః శరణం మమ || ౨౦ ||

జటాచీరధరోధన్వీ జానకీలక్ష్మణాన్వితః |
చిత్రకూటకృతావాసః శ్రీరామః శరణం మమ || ౨౧ ||

మహాపంచవటీలీలా సంజాతపరమోత్సవః |
దండకారణ్యసంచారీ శ్రీరామః శరణం మమ || ౨౨ ||

ఖరదూషణవిచ్ఛేదీ దుష్టరాక్షసభంజనః |
హృతశూర్పణఖాశోభః శ్రీరామః శరణం మమ || ౨౩ ||

మాయామృగవిభేత్తా చ హృతసీతానుతాపకృత్ |
జానకీవిరహాక్రోశీ శ్రీరామః శరణం మమ || ౨౪ ||

లక్ష్మణానుచరోధన్వీ లోకయాత్రావిడంబకృత్ |
పంపాతీరకృతాన్వేషః శ్రీరామః శరణం మమ || ౨౫ ||

జటాయుగతి దాతా చ కబంధగతిదాయకః |
హనుమత్కృతసాహిత్య శ్రీరామః శరణం మమ || ౨౬ ||

సుగ్రీవరాజ్యదః శ్రీశో వాలినిగ్రహకారకః |
అంగదాశ్వాసనకరః శ్రీరామః శరణం మమ || ౨౭ ||

సీతాన్వేషణనిర్ముక్తహనుమత్ప్రముఖవ్రజః |
ముద్రానివేశితబలః శ్రీరామః శరణం మమ || ౨౮ ||

హేలోత్తరితపాథోధిర్బలనిర్ధూతరాక్షసః |
లంకాదాహకరో ధీరః శ్రీరామః శరణం మమ || ౨౯ ||

రోషసంబద్ధపాథోధిర్లంకాప్రాసాదరోధకః |
రావణాదిప్రభేత్తా చ శ్రీరామః శరణం మమ || ౩౦ ||

జానకీ జీవనత్రాతా విభీషణసమృద్ధిదః |
పుష్పకారోహణాసక్తః శ్రీరామః శరణం మమ || ౩౧ ||

రాజ్యసింహాసనారూఢః కౌశల్యానందవర్ధనః |
నామనిర్ధూతనిరయః శ్రీరామః శరణం మమ || ౩౨ ||

యజ్ఞకర్తా యజ్ఞభోక్తా యజ్ఞభర్తామహేశ్వరః |
అయోధ్యాముక్తిదః శాస్తా శ్రీరామః శరణం మమ || ౩౩ ||

ప్రపఠేద్యః శుభం స్తోత్రం ముచ్యేత భవబంధనాత్ |
మంత్రశ్చాష్టాక్షరో దేవః శ్రీరామః శరణం మమ || ౩౪ ||

ప్రపన్నః సర్వధర్మేభ్యోః మామేకం శరణం గతః |
పఠేన్నిదం మమ స్తోత్రం ముచ్యతే భవ బంధనాత్ || ౩౫ ||

ఇతి బృహద్బ్రహ్మసంహితాంతర్గత అష్టాక్షర శ్రీరామ మంత్ర స్తోత్రమ్ |

స్పందించండి

మీ ఈమెయిలు చిరునామా ప్రచురించబడదు. తప్పనిసరి ఖాళీలు *‌తో గుర్తించబడ్డాయి