Skip to content

Yajnavalkya Ashtottara Shatanama Stotram in Telugu – శ్రీ యాజ్ఞవల్క్య అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం

Yajnavalkya Ashtottara Shatanama StotramPin

Yajnavalkya Ashtottara Shatanama Stotram is the 108 names of Sage Yajnavalkya composed as a hymn. Yajnavalkya is one of the notable sages or gurus figuring the Brihadranyaka Upanishad. Get Sri Yajnavalkya Ashtottara Shatanama Stotram in Telugu Pdf Lyrics here and chant it for the grace of Yajnavalkya.

Yajnavalkya Ashtottara Shatanama Stotram – శ్రీ యాజ్ఞవల్క్య అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం 

అస్య శ్రీ యాజ్ఞవల్క్యాష్టోత్తర శతనామస్తోత్రస్య, కాత్యాయన ఋషిః అనుష్టుప్ ఛందః, శ్రీ యాజ్ఞవల్క్యో గురుః, హ్రాం బీజమ్, హ్రీం శక్తిః, హ్రూం కీలకమ్, మమ శ్రీ యాజ్ఞవల్క్యస్య ప్రసాద సిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః |

న్యాసమ్ |

హ్రాం అంగుష్ఠాభ్యాం నమః |
హ్రీం తర్జనీభ్యాం నమః |
హ్రూం మధ్యమాభ్యాం నమః |
హ్రైం అనామికాభ్యాం నమః |
హ్రౌం కనిష్ఠికాభ్యాం నమః |
హ్రః కరతలకరపృష్ఠాభ్యాం నమః |

హ్రాం హృదయాయ నమః |
హ్రీం శిరసే స్వాహా |
హ్రూం శిఖాయై వషట్ |
హ్రైం కవచాయ హుమ్ |
హ్రౌం నేత్రత్రయాయ వౌషట్ |
హ్రః అస్త్రాయ ఫట్ |
భూర్భువస్స్వరోమితి దిగ్బంధః ||

ధ్యానం |

వందేఽహం మంగళాత్మానం భాస్వన్తం వేదవిగ్రహమ్ |
యాజ్ఞవల్క్యం మునిశ్రేష్ఠం జిష్ణుం హరిహరప్రభమ్ ||
జితేంద్రియం జితక్రోధం సదాధ్యానపరాయణమ్ |
ఆనందనిలయం వందే యోగానందం మునీశ్వరమ్ ||

వేదాన్తవేద్యం సకలాగమగ్నం
దయాసుధాసింధుమనన్తరూపమ్ |
శ్రీ యాజ్ఞవల్క్యం పరిపూర్ణచంద్రం
శ్రీమద్గురుం నిత్యమహం నమామి ||

ప్రణమాద్యం దినమణిం యోగీశ్వర శిరోమణిం |
సర్వజ్ఞం యాజ్ఞవల్క్యం తచ్ఛిష్యం కాత్యాయనం మునిమ్ ||

పంచపూజా |

లం పృథివ్యాత్మనే గంధాన్ ధారయామి |
హం ఆకాశాత్మనే పుష్పాణి సమర్పయామి |
యం వాయ్వాత్మనే ధూపమాఘ్రాపయామి |
రం వహ్న్యాత్మనే దీపం దర్శయామి |
వం అమృతాత్మనే దివ్యామృతం మహానైవేద్యం నివేదయామి |
సం సర్వాత్మనే సమస్తరాజోపచారాన్ దేవోపచారాన్ సమర్పయామి |

మునయః ఊచుః |

భగవన్మునిశార్దూల గౌతమ బ్రహ్మవిత్తమః |
ఉపాయం కృపయా బ్రూహి తత్త్వజ్ఞానస్య నో దృఢమ్ ||

కృతప్రశ్నేషు తేష్వేవం కృపయా మునిసత్తమః |
ధ్యాత్వాముహూర్తం ధర్మాత్మా ఇదం ప్రాహ స గౌతమః ||

గౌతమ ఉవాచ |

ఉపాయశ్శ్రూయతాం సమ్యక్ తత్త్వ జ్ఞానస్య సిద్ధయే |
యథా మతి ప్రవక్ష్యామి విచార్య మనసా ముహుః ||

శ్రుణుధ్వం మునయో యూయం తత్త్వజ్ఞాన బుభుత్సవః|
యస్య స్మరణమాత్రేణ సులభస్తత్వ నిశ్చయః ||

బ్రహ్మిష్ఠ ప్రవరస్యాఽస్య యాజ్ఞవల్క్యస్య శోభనమ్ |
నామ్నామష్టోత్తరశతం తత్త్వజ్ఞానప్రదాయకమ్ ||

సర్వపాపప్రశమనం చాఽయురారోగ్యవర్ధనమ్ |
అష్టోత్తర శతస్యాఽస్య ఋషిః కాత్యాయనః స్మృతః ||

ఛందోఽనుష్టుప్ దేవతా చ యాజ్ఞవల్క్యో మహామునిః |
ఇదం జపంతి యే వై తే ముక్తి మే వసమాప్నుయుః ||

|| స్తోత్రం ||

శ్రీయాజ్ఞ్యవల్క్యో బ్రహ్మిష్ఠో జనకస్యగురుస్తథా |
లోకాచార్యస్తథా బ్రహ్మమనోజో యోగినాంపతిః ||

శాకల్య ప్రాణదాతా చ మైత్రేయీ జ్ఞానదో మహాన్ |
కాత్యాయనీప్రియః శాంతః శరణత్రాణతత్పరః ||

ధర్మశాస్త్రప్రణేతా చ బ్రహ్మవిద్ బ్రాహ్మణోత్తమః |
యోగీశ్వరో యోగమూర్తిః యోగశాస్త్రప్రవర్తకః ||

గతాఽగతజ్ఞోభూతానాం విద్యాఽవిద్యావిభాగవిత్ |
భగవాన్ శాస్త్రతత్త్వజ్ఞః తపస్వీశరణంవిభుః ||

తత్త్వజ్ఞాన ప్రదాతా చ సర్వజ్ఞః కరుణాత్మవాన్ |
సన్యాసినామాదిమశ్చ సూర్యశిష్యో జితేంద్రియః ||

అయాతయామ సంజ్ఞాయాం ప్రవర్తన పరో గురుః |
వాజి విప్రోత్తమః సత్యః సత్యవాదీ దృఢవ్రతః||

ధాతృ ప్రసాద సంలబ్ధ గాయత్రీ మహిమా మతిః |
గార్గిస్తుతో ధర్మపుత్ర యాగాధ్వర్యుర్విచక్షణః ||

దుష్టరాజ్ఞాంశాపదాతా శిష్టానుగ్రహకారకః |
అనంతగుణరత్నాఢ్యో భవసాగరతారకః ||

స్మృతిమాత్రాత్పాపహంతా జ్యోతిర్జ్యోతివిదాం వరః |
విశ్వాచార్యో విష్ణురూపో విశ్వప్రియ హితేరతః ||

శ్రుతిప్రసిద్ధః సిద్ధాత్మా సమచిత్తః కళాధరః |
ఆదిత్యరూప ఆదిత్యసహిష్ణుర్మునిసత్తమః ||

సామశ్రవాదిశిష్యైశ్చ పూజతాంఘ్రిః దయానిధిః |
బ్రహ్మరాతసుతః శ్రీమాన్ పంక్తిపావన పావనః ||

సంశయస్యాపిసర్వస్యనివర్తనపటువ్రతః |
సనకాదిమహాయోగిపూజితః పుణ్యకృత్తమః ||

సూర్యావతారః శుద్ధాత్మా యజ్ఞనారాయణాంశభృత్ |
ఆదివైదేహశాలాంక-ఋషిజేతాత్రయీమయః ||

హోతాశ్వలమునిప్రాప్తప్రభావః కార్యసాధకః |
శరణాగతవైదేహః కృపాళుః లోకపావనః ||

బ్రహ్మిష్ఠప్రవరో దాంతో వేదవేద్యో మహామునిః |
వాజీవాజసనేయశ్చ వాజివిప్రకృతాధికృత్ ||

కళ్యాణదో యజ్ఞరాశిర్యజ్ఞాత్మా యజ్ఞవత్సలః |
యజ్ఞప్రధానో యజ్ఞేశప్రీతిసంజననో ధృవః ||

కృష్ణద్వైపాయనాచార్యో బ్రహ్మదత్తప్రసాదకః |
శాండిల్యవిద్యా ప్రభృతి విద్యావాదేషు నిష్ఠితః||

అజ్ఞానాంధతమఃసూర్యో భగవద్ధ్యాన పూజితః |
త్రయీమయో గవాంనేతా జయశీలః ప్రభాకరః ||

వైశంపాయన శిష్యాణాం తైత్తరీయత్వదాయకః |
కణ్వాదిభ్యో యాత యామ శాఖాధ్యా పయితృత్త్వ భాక్ ||

పంక్తిపావనవిప్రేభ్యః పరమాత్మైకబుద్ధిమాన్ |
తేజోరాశిః పిశంగాక్షః పరివ్రాజకరాణ్మునిః ||

నిత్యాఽనిత్యవిభాగజ్ఞః సత్యాఽసత్యవిభాగవిత్|

ఫలశ్రుతి

ఏతదష్టోత్తరశతం నామ్నాం గుహ్యతమం విదుః |
యాజ్ఞవల్క్యప్రసాదేన జ్ఞాత్వోక్తం భవతాం మయం ||

జపధ్వం ముని శార్దూలాస్తత్వజ్ఞానం దృఢం భవేత్ |
ప్రాతః కాలే సముత్థాయ స్నాత్వా నియత మానసః ||

ఇదం జపతి యోగీశ నామ్నామష్టోత్తరంశతమ్ |
స ఏవ మునిశార్దూలో దృఢ తత్త్వ ధియాం వరః ||

విద్యార్థీ చాప్నుయాత్ విద్యాం ధనార్థీ చాప్నుయాద్ధనమ్ |
ఆయురర్థీ చ దీర్ఘాయుః నాఽపమృత్యురవాప్నుయాత్ ||

రాజ్యార్థీ రాజ్యభాగ్భూయాత్ కన్యార్థీ కన్యకాం లభేత్ |
రోగర్తో ముచ్యతే రోగాత్ త్రింశద్వారంజపేన్నరః ||

శతవారం భానువారే జప్త్వాఽభీష్ట మవాప్నుయాత్ |
ఇత్యుక్తం సముపాశ్రిత్య గౌతమేన మహాత్మనా ||

తథైవ జజపుస్తత్ర తే సర్వేఽపి యథాక్రమమ్ |
బ్రాహ్మణాన్భోజయామాసుః పునశ్చరణకర్మణి ||

అష్టోత్తరశతస్యాస్య యజ్ఞవల్క్యస్య ధీమతః |
అత్యంతగూఢ మాహాత్మ్యం భస్మచ్ఛన్మానలోపమమ్ ||

తతస్తు బ్రహ్మవిచ్ఛేష్టో గౌతమో మునిసత్తమః |
ప్రాణాయామపరో భూత్వా స్నాత్వా తద్ధ్యానమాస్థితః ||

హ్రాం అంగుష్ఠాభ్యాం నమః |
హ్రీం తర్జనీభ్యాం నమః |
హ్రూం మధ్యమాభ్యాం నమః |
హ్రైం అనామికాభ్యాం నమః |
హ్రౌం కనిష్ఠికాభ్యాం నమః |
హ్రః కరతలకరపృష్ఠాభ్యాం నమః |

హ్రాం హృదయాయ నమః |
హ్రీం శిరసే స్వాహా |
హ్రూం శిఖాయై వషట్ |
హ్రైం కవచాయ హుమ్ |
హ్రౌం నేత్రత్రయాయ వౌషట్ |
హ్రః అస్త్రాయ ఫట్ |
భూర్భువస్స్వరోమితి దిగ్విమోకః ||

ఇతి శ్రీమదాదిత్యపురాణే సనత్కుమారసంహితాయాం గౌతమమునివృంద సంవాదే శ్రీ యాజ్ఞవల్క్యస్యాఽష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రం సంపూర్ణమ్ |

ఓం యోగీశ్వరాయ విద్మహే యాజ్ఞవల్క్యయ ధీమహి| తన్న శ్శుక్లః ప్రచోదయాత్||

స్పందించండి

మీ ఈమెయిలు చిరునామా ప్రచురించబడదు. తప్పనిసరి ఖాళీలు *‌తో గుర్తించబడ్డాయి