Skip to content

Yajnavalkya Ashtottara Shatanama Stotram in Kannada – ಶ್ರೀ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

Yajnavalkya Ashtottara Shatanama StotramPin

Yajnavalkya Ashtottara Shatanama Stotram is the 108 names of Sage Yajnavalkya composed as a hymn. Yajnavalkya is one of the notable sages or gurus figuring the Brihadranyaka Upanishad. Get Sri Yajnavalkya Ashtottara Shatanama Stotram in Kannada Pdf Lyrics here and chant it for the grace of Yajnavalkya.

Yajnavalkya Ashtottara Shatanama Stotram in Kannada – ಶ್ರೀ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ 

ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯಾಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಸ್ಯ, ಕಾತ್ಯಾಯನ ಋಷಿಃ ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛಂದಃ, ಶ್ರೀ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯೋ ಗುರುಃ, ಹ್ರಾಂ ಬೀಜಮ್, ಹ್ರೀಂ ಶಕ್ತಿಃ, ಹ್ರೂಂ ಕೀಲಕಮ್, ಮಮ ಶ್ರೀ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯಸ್ಯ ಪ್ರಸಾದ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ |

ನ್ಯಾಸಮ್ |

ಹ್ರಾಂ ಅಂಗುಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಹ್ರೀಂ ತರ್ಜನೀಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಹ್ರೂಂ ಮಧ್ಯಮಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಹ್ರೈಂ ಅನಾಮಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಹ್ರೌಂ ಕನಿಷ್ಠಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಹ್ರಃ ಕರತಲಕರಪೃಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |

ಹ್ರಾಂ ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ |
ಹ್ರೀಂ ಶಿರಸೇ ಸ್ವಾಹಾ |
ಹ್ರೂಂ ಶಿಖಾಯೈ ವಷಟ್ |
ಹ್ರೈಂ ಕವಚಾಯ ಹುಮ್ |
ಹ್ರೌಂ ನೇತ್ರತ್ರಯಾಯ ವೌಷಟ್ |
ಹ್ರಃ ಅಸ್ತ್ರಾಯ ಫಟ್ |
ಭೂರ್ಭುವಸ್ಸ್ವರೋಮಿತಿ ದಿಗ್ಬಂಧಃ ||

ಧ್ಯಾನಂ |

ವಂದೇಽಹಂ ಮಂಗಳಾತ್ಮಾನಂ ಭಾಸ್ವನ್ತಂ ವೇದವಿಗ್ರಹಮ್ |
ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯಂ ಮುನಿಶ್ರೇಷ್ಠಂ ಜಿಷ್ಣುಂ ಹರಿಹರಪ್ರಭಮ್ ||
ಜಿತೇಂದ್ರಿಯಂ ಜಿತಕ್ರೋಧಂ ಸದಾಧ್ಯಾನಪರಾಯಣಮ್ |
ಆನಂದನಿಲಯಂ ವಂದೇ ಯೋಗಾನಂದಂ ಮುನೀಶ್ವರಮ್ ||

ವೇದಾನ್ತವೇದ್ಯಂ ಸಕಲಾಗಮಗ್ನಂ
ದಯಾಸುಧಾಸಿಂಧುಮನನ್ತರೂಪಮ್ |
ಶ್ರೀ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯಂ ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಂ
ಶ್ರೀಮದ್ಗುರುಂ ನಿತ್ಯಮಹಂ ನಮಾಮಿ ||

ಪ್ರಣಮಾದ್ಯಂ ದಿನಮಣಿಂ ಯೋಗೀಶ್ವರ ಶಿರೋಮಣಿಂ |
ಸರ್ವಜ್ಞಂ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯಂ ತಚ್ಛಿಷ್ಯಂ ಕಾತ್ಯಾಯನಂ ಮುನಿಮ್ ||

ಪಂಚಪೂಜಾ |

ಲಂ ಪೃಥಿವ್ಯಾತ್ಮನೇ ಗಂಧಾನ್ ಧಾರಯಾಮಿ |
ಹಂ ಆಕಾಶಾತ್ಮನೇ ಪುಷ್ಪಾಣಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ |
ಯಂ ವಾಯ್ವಾತ್ಮನೇ ಧೂಪಮಾಘ್ರಾಪಯಾಮಿ |
ರಂ ವಹ್ನ್ಯಾತ್ಮನೇ ದೀಪಂ ದರ್ಶಯಾಮಿ |
ವಂ ಅಮೃತಾತ್ಮನೇ ದಿವ್ಯಾಮೃತಂ ಮಹಾನೈವೇದ್ಯಂ ನಿವೇದಯಾಮಿ |
ಸಂ ಸರ್ವಾತ್ಮನೇ ಸಮಸ್ತರಾಜೋಪಚಾರಾನ್ ದೇವೋಪಚಾರಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ |

ಮುನಯಃ ಊಚುಃ |
ಭಗವನ್ಮುನಿಶಾರ್ದೂಲ ಗೌತಮ ಬ್ರಹ್ಮವಿತ್ತಮಃ |
ಉಪಾಯಂ ಕೃಪಯಾ ಬ್ರೂಹಿ ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನಸ್ಯ ನೋ ದೃಢಮ್ ||

ಕೃತಪ್ರಶ್ನೇಷು ತೇಷ್ವೇವಂ ಕೃಪಯಾ ಮುನಿಸತ್ತಮಃ |
ಧ್ಯಾತ್ವಾಮುಹೂರ್ತಂ ಧರ್ಮಾತ್ಮಾ ಇದಂ ಪ್ರಾಹ ಸ ಗೌತಮಃ ||

ಗೌತಮ ಉವಾಚ |

ಉಪಾಯಶ್ಶ್ರೂಯತಾಂ ಸಮ್ಯಕ್ ತತ್ತ್ವ ಜ್ಞಾನಸ್ಯ ಸಿದ್ಧಯೇ |
ಯಥಾ ಮತಿ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ವಿಚಾರ್ಯ ಮನಸಾ ಮುಹುಃ ||

ಶ್ರುಣುಧ್ವಂ ಮುನಯೋ ಯೂಯಂ ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನ ಬುಭುತ್ಸವಃ|
ಯಸ್ಯ ಸ್ಮರಣಮಾತ್ರೇಣ ಸುಲಭಸ್ತತ್ವ ನಿಶ್ಚಯಃ ||

ಬ್ರಹ್ಮಿಷ್ಠ ಪ್ರವರಸ್ಯಾಽಸ್ಯ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯಸ್ಯ ಶೋಭನಮ್ |
ನಾಮ್ನಾಮಷ್ಟೋತ್ತರಶತಂ ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನಪ್ರದಾಯಕಮ್ ||

ಸರ್ವಪಾಪಪ್ರಶಮನಂ ಚಾಽಯುರಾರೋಗ್ಯವರ್ಧನಮ್ |
ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತಸ್ಯಾಽಸ್ಯ ಋಷಿಃ ಕಾತ್ಯಾಯನಃ ಸ್ಮೃತಃ ||

ಛಂದೋಽನುಷ್ಟುಪ್ ದೇವತಾ ಚ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯೋ ಮಹಾಮುನಿಃ |
ಇದಂ ಜಪಂತಿ ಯೇ ವೈ ತೇ ಮುಕ್ತಿ ಮೇ ವಸಮಾಪ್ನುಯುಃ ||

|| ಸ್ತೋತ್ರಂ ||

ಶ್ರೀಯಾಜ್ಞ್ಯವಲ್ಕ್ಯೋ ಬ್ರಹ್ಮಿಷ್ಠೋ ಜನಕಸ್ಯಗುರುಸ್ತಥಾ |
ಲೋಕಾಚಾರ್ಯಸ್ತಥಾ ಬ್ರಹ್ಮಮನೋಜೋ ಯೋಗಿನಾಂಪತಿಃ ||

ಶಾಕಲ್ಯ ಪ್ರಾಣದಾತಾ ಚ ಮೈತ್ರೇಯೀ ಜ್ಞಾನದೋ ಮಹಾನ್ |
ಕಾತ್ಯಾಯನೀಪ್ರಿಯಃ ಶಾಂತಃ ಶರಣತ್ರಾಣತತ್ಪರಃ ||

ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಪ್ರಣೇತಾ ಚ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋತ್ತಮಃ |
ಯೋಗೀಶ್ವರೋ ಯೋಗಮೂರ್ತಿಃ ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರಪ್ರವರ್ತಕಃ ||

ಗತಾಽಗತಜ್ಞೋಭೂತಾನಾಂ ವಿದ್ಯಾಽವಿದ್ಯಾವಿಭಾಗವಿತ್ |
ಭಗವಾನ್ ಶಾಸ್ತ್ರತತ್ತ್ವಜ್ಞಃ ತಪಸ್ವೀಶರಣಂವಿಭುಃ ||

ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನ ಪ್ರದಾತಾ ಚ ಸರ್ವಜ್ಞಃ ಕರುಣಾತ್ಮವಾನ್ |
ಸನ್ಯಾಸಿನಾಮಾದಿಮಶ್ಚ ಸೂರ್ಯಶಿಷ್ಯೋ ಜಿತೇಂದ್ರಿಯಃ ||

ಅಯಾತಯಾಮ ಸಂಜ್ಞಾಯಾಂ ಪ್ರವರ್ತನ ಪರೋ ಗುರುಃ |
ವಾಜಿ ವಿಪ್ರೋತ್ತಮಃ ಸತ್ಯಃ ಸತ್ಯವಾದೀ ದೃಢವ್ರತಃ||

ಧಾತೃ ಪ್ರಸಾದ ಸಂಲಬ್ಧ ಗಾಯತ್ರೀ ಮಹಿಮಾ ಮತಿಃ |
ಗಾರ್ಗಿಸ್ತುತೋ ಧರ್ಮಪುತ್ರ ಯಾಗಾಧ್ವರ್ಯುರ್ವಿಚಕ್ಷಣಃ ||

ದುಷ್ಟರಾಜ್ಞಾಂಶಾಪದಾತಾ ಶಿಷ್ಟಾನುಗ್ರಹಕಾರಕಃ |
ಅನಂತಗುಣರತ್ನಾಢ್ಯೋ ಭವಸಾಗರತಾರಕಃ ||

ಸ್ಮೃತಿಮಾತ್ರಾತ್ಪಾಪಹಂತಾ ಜ್ಯೋತಿರ್ಜ್ಯೋತಿವಿದಾಂ ವರಃ |
ವಿಶ್ವಾಚಾರ್ಯೋ ವಿಷ್ಣುರೂಪೋ ವಿಶ್ವಪ್ರಿಯ ಹಿತೇರತಃ ||

ಶ್ರುತಿಪ್ರಸಿದ್ಧಃ ಸಿದ್ಧಾತ್ಮಾ ಸಮಚಿತ್ತಃ ಕಳಾಧರಃ |
ಆದಿತ್ಯರೂಪ ಆದಿತ್ಯಸಹಿಷ್ಣುರ್ಮುನಿಸತ್ತಮಃ ||

ಸಾಮಶ್ರವಾದಿಶಿಷ್ಯೈಶ್ಚ ಪೂಜತಾಂಘ್ರಿಃ ದಯಾನಿಧಿಃ |
ಬ್ರಹ್ಮರಾತಸುತಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಪಂಕ್ತಿಪಾವನ ಪಾವನಃ ||

ಸಂಶಯಸ್ಯಾಪಿಸರ್ವಸ್ಯನಿವರ್ತನಪಟುವ್ರತಃ |
ಸನಕಾದಿಮಹಾಯೋಗಿಪೂಜಿತಃ ಪುಣ್ಯಕೃತ್ತಮಃ ||

ಸೂರ್ಯಾವತಾರಃ ಶುದ್ಧಾತ್ಮಾ ಯಜ್ಞನಾರಾಯಣಾಂಶಭೃತ್ |
ಆದಿವೈದೇಹಶಾಲಾಂಕ-ಋಷಿಜೇತಾತ್ರಯೀಮಯಃ ||

ಹೋತಾಶ್ವಲಮುನಿಪ್ರಾಪ್ತಪ್ರಭಾವಃ ಕಾರ್ಯಸಾಧಕಃ |
ಶರಣಾಗತವೈದೇಹಃ ಕೃಪಾಳುಃ ಲೋಕಪಾವನಃ ||

ಬ್ರಹ್ಮಿಷ್ಠಪ್ರವರೋ ದಾಂತೋ ವೇದವೇದ್ಯೋ ಮಹಾಮುನಿಃ |
ವಾಜೀವಾಜಸನೇಯಶ್ಚ ವಾಜಿವಿಪ್ರಕೃತಾಧಿಕೃತ್ ||

ಕಳ್ಯಾಣದೋ ಯಜ್ಞರಾಶಿರ್ಯಜ್ಞಾತ್ಮಾ ಯಜ್ಞವತ್ಸಲಃ |
ಯಜ್ಞಪ್ರಧಾನೋ ಯಜ್ಞೇಶಪ್ರೀತಿಸಂಜನನೋ ಧೃವಃ ||

ಕೃಷ್ಣದ್ವೈಪಾಯನಾಚಾರ್ಯೋ ಬ್ರಹ್ಮದತ್ತಪ್ರಸಾದಕಃ |
ಶಾಂಡಿಲ್ಯವಿದ್ಯಾ ಪ್ರಭೃತಿ ವಿದ್ಯಾವಾದೇಷು ನಿಷ್ಠಿತಃ||

ಅಜ್ಞಾನಾಂಧತಮಃಸೂರ್ಯೋ ಭಗವದ್ಧ್ಯಾನ ಪೂಜಿತಃ |
ತ್ರಯೀಮಯೋ ಗವಾಂನೇತಾ ಜಯಶೀಲಃ ಪ್ರಭಾಕರಃ ||

ವೈಶಂಪಾಯನ ಶಿಷ್ಯಾಣಾಂ ತೈತ್ತರೀಯತ್ವದಾಯಕಃ |
ಕಣ್ವಾದಿಭ್ಯೋ ಯಾತ ಯಾಮ ಶಾಖಾಧ್ಯಾ ಪಯಿತೃತ್ತ್ವ ಭಾಕ್ ||

ಪಂಕ್ತಿಪಾವನವಿಪ್ರೇಭ್ಯಃ ಪರಮಾತ್ಮೈಕಬುದ್ಧಿಮಾನ್ |
ತೇಜೋರಾಶಿಃ ಪಿಶಂಗಾಕ್ಷಃ ಪರಿವ್ರಾಜಕರಾಣ್ಮುನಿಃ ||

ನಿತ್ಯಾಽನಿತ್ಯವಿಭಾಗಜ್ಞಃ ಸತ್ಯಾಽಸತ್ಯವಿಭಾಗವಿತ್|

ಫಲಶ್ರುತಿ

ಏತದಷ್ಟೋತ್ತರಶತಂ ನಾಮ್ನಾಂ ಗುಹ್ಯತಮಂ ವಿದುಃ |
ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯಪ್ರಸಾದೇನ ಜ್ಞಾತ್ವೋಕ್ತಂ ಭವತಾಂ ಮಯಂ ||

ಜಪಧ್ವಂ ಮುನಿ ಶಾರ್ದೂಲಾಸ್ತತ್ವಜ್ಞಾನಂ ದೃಢಂ ಭವೇತ್ |
ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲೇ ಸಮುತ್ಥಾಯ ಸ್ನಾತ್ವಾ ನಿಯತ ಮಾನಸಃ ||

ಇದಂ ಜಪತಿ ಯೋಗೀಶ ನಾಮ್ನಾಮಷ್ಟೋತ್ತರಂಶತಮ್ |
ಸ ಏವ ಮುನಿಶಾರ್ದೂಲೋ ದೃಢ ತತ್ತ್ವ ಧಿಯಾಂ ವರಃ ||

ವಿದ್ಯಾರ್ಥೀ ಚಾಪ್ನುಯಾತ್ ವಿದ್ಯಾಂ ಧನಾರ್ಥೀ ಚಾಪ್ನುಯಾದ್ಧನಮ್ |
ಆಯುರರ್ಥೀ ಚ ದೀರ್ಘಾಯುಃ ನಾಽಪಮೃತ್ಯುರವಾಪ್ನುಯಾತ್ ||

ರಾಜ್ಯಾರ್ಥೀ ರಾಜ್ಯಭಾಗ್ಭೂಯಾತ್ ಕನ್ಯಾರ್ಥೀ ಕನ್ಯಕಾಂ ಲಭೇತ್ |
ರೋಗರ್ತೋ ಮುಚ್ಯತೇ ರೋಗಾತ್ ತ್ರಿಂಶದ್ವಾರಂಜಪೇನ್ನರಃ ||

ಶತವಾರಂ ಭಾನುವಾರೇ ಜಪ್ತ್ವಾಽಭೀಷ್ಟ ಮವಾಪ್ನುಯಾತ್ |
ಇತ್ಯುಕ್ತಂ ಸಮುಪಾಶ್ರಿತ್ಯ ಗೌತಮೇನ ಮಹಾತ್ಮನಾ ||

ತಥೈವ ಜಜಪುಸ್ತತ್ರ ತೇ ಸರ್ವೇಽಪಿ ಯಥಾಕ್ರಮಮ್ |
ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾನ್ಭೋಜಯಾಮಾಸುಃ ಪುನಶ್ಚರಣಕರ್ಮಣಿ ||

ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತಸ್ಯಾಸ್ಯ ಯಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯಸ್ಯ ಧೀಮತಃ |
ಅತ್ಯಂತಗೂಢ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಂ ಭಸ್ಮಚ್ಛನ್ಮಾನಲೋಪಮಮ್ ||

ತತಸ್ತು ಬ್ರಹ್ಮವಿಚ್ಛೇಷ್ಟೋ ಗೌತಮೋ ಮುನಿಸತ್ತಮಃ |
ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಪರೋ ಭೂತ್ವಾ ಸ್ನಾತ್ವಾ ತದ್ಧ್ಯಾನಮಾಸ್ಥಿತಃ ||

ಹ್ರಾಂ ಅಂಗುಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಹ್ರೀಂ ತರ್ಜನೀಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಹ್ರೂಂ ಮಧ್ಯಮಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಹ್ರೈಂ ಅನಾಮಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಹ್ರೌಂ ಕನಿಷ್ಠಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಹ್ರಃ ಕರತಲಕರಪೃಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |

ಹ್ರಾಂ ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ |
ಹ್ರೀಂ ಶಿರಸೇ ಸ್ವಾಹಾ |
ಹ್ರೂಂ ಶಿಖಾಯೈ ವಷಟ್ |
ಹ್ರೈಂ ಕವಚಾಯ ಹುಮ್ |
ಹ್ರೌಂ ನೇತ್ರತ್ರಯಾಯ ವೌಷಟ್ |
ಹ್ರಃ ಅಸ್ತ್ರಾಯ ಫಟ್ |
ಭೂರ್ಭುವಸ್ಸ್ವರೋಮಿತಿ ದಿಗ್ವಿಮೋಕಃ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಮದಾದಿತ್ಯಪುರಾಣೇ ಸನತ್ಕುಮಾರಸಂಹಿತಾಯಾಂ ಗೌತಮಮುನಿವೃಂದ ಸಂವಾದೇ ಶ್ರೀ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯಸ್ಯಾಽಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ |

ಓಂ ಯೋಗೀಶ್ವರಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯಯ ಧೀಮಹಿ| ತನ್ನ ಶ್ಶುಕ್ಲಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್||

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

ನಿಮ್ಮ ಮಿಂಚೆ ವಿಳಾಸ ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅತ್ಯಗತ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ನು * ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ