Skip to content

Vindheshwari Chalisa Lyrics in Kannada – ಶ್ರೀ ವಿಂಧ್ಯೇಶ್ವರೀ ಚಾಲೀಸಾ

Vindheshwari Chalisa Lyrics or Vindhyeshwari chalisa LyricsPin

Vindheshwari Chalisa is a 40 verse prayer to Goddess Vindhyeshwari or Vindyavasini. Get Sri Vindheshwari Chalisa Lyrics in Kannada Pdf here and chant it for the grace of Goddess Vindhyeshwari Devi.

Vindheshwari Chalisa Lyrics in Kannada – ಶ್ರೀ ವಿಂಧ್ಯೇಶ್ವರೀ ಚಾಲೀಸಾ 

ದೋಹಾ

ನಮೋ ನಮೋ ವಿಂಧ್ಯೇಶ್ವರೀ, ನಮೋ ನಮೋ ಜಗದಂಬ |
ಸಂತ ಜನೋಂ ಕೇ ಕಾಜ ಕೋ, ಕರತೀ ನಹೀಂ ವಿಲಂಬ |

ಶ್ರೀ ವಿಂಧ್ಯೇಶ್ವರೀ ಚಾಲೀಸಾ 

ಜಯ ಜಯ ಜಯ ವಿಂಧ್ಯಾಚಲ ರಾನೀ |
ಆದಿ-ಶಕ್ತಿ ಜಗ ವಿದಿತ ಭವಾನೀ ||

ಸಿಂಹವಾಹಿನೀ ಜೈ ಜಗಮಾತಾ |
ಜೈ ಜೈ ಜೈ ತ್ರಿಭುವನ ಸುಖದಾತಾ ||

ಕಷ್ಟ ನಿವಾರಿನಿ ಜೈ ಜಗದೇವೀ |
ಜೈ ಜೈ ಸಂತ ಅಸುರ ಸುರಸೇವೀ ||

ಮಹಿಮಾ ಅಮಿತ ಅಪಾರ ತುಮ್ಹಾರೀ |
ಶೇಷ ಸಹಸ ಮುಖ ವರ್ಣತ ಹಾರೀ ||

ದೀನನ ಕೋ ದುಖ ಹರತ ಭವಾನೀ |
ನಹಿಂ ದೇಖ್ಯೋ ತುಮ ಸಮ ಕೋಇ ದಾನೀ ||

ಸಬ ಕರ ಮನಸಾ ಪುರವತ ಮಾತಾ |
ಮಹಿಮಾ ಅಮಿತ ಭಕ್ತ ವಿಖ್ಯಾತಾ ||

ಜೋ ನರ ಧ್ಯಾನ ತುಮ್ಹಾರೋ ಲಾವೈ |
ಸೋ ತುರತಹಿಂ ವಾಂಛಿತ ಫಲ ಪಾವೈ ||

ತುಹೀ ವೈಷ್ಣವೀ ತುಹೀ ರುದ್ರಾನೀ |
ತುಹೀ ಶಾರದಾ ಅರು ಬ್ರಹ್ಮಾನೀ ||

ರಮಾ ರಾಧಿಕಾ ಶ್ಯಾಮಾ ಕಾಲೀ |
ತುಹೀ ಮಾತು ಸಂತನ ಪ್ರತಿಪಾಲೀ ||

ಉಮಾ ಮಾಧವೀ ಚಂಡೀ ಜ್ವಾಲಾ |
ವೇಗಿ ಮೋಹಿಂ ಪರ ಹೋಹು ದಯಾಲಾ ||

ತೂಹೀ ಹಿಂಗ ಲಾಜ ಮಹರಾನೀ |
ತುಹೀ ಶೀತಲಾ ಅರು ವಿದ್ಯಾನೀ ||

ದುರ್ಗಾ ದುರ್ಗ ವಿನಾಶಿನಿ ಮಾತಾ |
ತುಹೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜಗ ಸುಖದಾತಾ ||

ತೂಹೀ ಜಾಹ್ನವೀ ಅರು ಉತ್ರಾನೀ |
ಹೇಮಾವತೀ ಅಂಬ ನಿರ್ವಾನೀ ||

ಅಷ್ಟಭುಜೀ ಬಾರಾಹಿನಿ ದೇವೀ |
ಕರತ ವಿಷ್ಣು ಶಿವ ಜಾಕರ ಸೇವೀ |
ಚೌಸಟ್ಠೀ ದೇವೀ ಕಲ್ಯಾನೀ |
ಮಂಗಲಾ ಗೌರೀ ಸಬ ಗುಣಖಾನೀ ||

ಪಾಟನ ಮುಂಬಾ ದಂತಕುಮಾರೀ |
ಭದ್ರಕಾಲಿ ಸುನು ವಿನಯ ಹಮಾರೀ ||

ವಜ್ರಧಾರಿಣೀ ಶೋಕ-ನಾಶಿನೀ |
ಆಯುರಕ್ಷಿಣೀ ವಿಂಧ್ಯವಾಸಿನೀ ||

ಜಯಾ ಔರ ವಿಜಯಾ ಬೈತಾಲೀ |
ಮಾತು ಸಂಕಟಾ ಅರು ವಿಕರಾಲೀ ||

ನಾಮ ಅನಂತ ತುಮ್ಹಾರ ಭವಾನೀ |
ಬರನೈ ಕಿಮಿ ಮಾನುಷ ಅಜ್ಞಾನೀ ||

ಜಾಪರ ಕೃಪಾ ಮಾತು ತವ ಹೋಈ |
ತೋ ವಹ ಕರೈ ಚಹೈ ಮನ ಸೋಈ ||

ಕೃಪಾ ಕರಹು ಮೋಪರ ಮಹರಾನೀ |
ಸಿದ್ಧ ಕರಿಯ ಅಬ ಯಹ ಮಮ ಬಾನೀ ||

ಜೋ ನರ ಧರೈ ಮಾತುಕರ ಧ್ಯಾನಾ |
ತಾಕರ ಸದಾ ಹೋಯ ಕಲ್ಯಾನಾ ||

ಬಿಪತಿ ತಾಹಿ ಸಪನೇಹುಁ ನಹಿಂ ಆವೇ |
ಜೋ ದೇವೀ ಕರ ಜಾಪ ಕರಾವೇ ||

ಜೋ ನರ ಕಹಁ ಋಣ ಹೋಯ ಅಪಾರಾ |
ಸೋ ನರ ಪಾಠ ಕರೇ ಶತಬಾರಾ ||

ನಿಶ್ಚಯ ಋಣಮೋಚನ ಹೋಇ ಜಾಈ |
ಜೋ ನರ ಪಾಠ ಕರೇ ಮನ ಲಾಈ ||

ಅಸ್ತುತಿ ಜೋ ನರ ಪಢ಼ಏ ಪಢ಼ಾವೇ |
ಯಾ ಜಗ ಮೇಂ ಸೋ ಬಹು ಸುಖ ಪಾವೇ ||

ಜಾಕೋ ವ್ಯಾಧಿ ಸತಾವೇ ಭಾಈ |
ಜಾಪ ಕರತ ಸಬ ದೂರಿ ಪರಾಈ ||

ಜೋ ನರ ಅತಿ ಬಂದೀ ಮಹಁ ಹೋಈ |
ಬಾರ ಹಜಾರ ಪಾಠ ಕರ ಸೋಈ ||

ನಿಶ್ಚಯ ಬಂದೀ ಸೇ ಛುಟಿ ಜಾಈ |
ಸತ್ಯ ವಚನ ಮಮ ಮಾನಹು ಭಾಈ ||

ಜಾಪರ ಜೋ ಕಛು ಸಂಕಟ ಹೋಈ |
ನಿಶ್ಚಯ ದೇವಿಹಿಂ ಸುಮಿರೈ ಸೋಈ ||

ಜಾ ಕಹಁ ಪುತ್ರ ಹೋಯ ನಹಿಂ ಭಾಈ |
ಸೋ ನರ ಯಾ ವಿಧಿ ಕರೈ ಉಪಾಈ ||

ಪಾಁಚ ವರ್ಷ ಸೋ ಪಾಠ ಕರಾವೈ |
ನೌರಾತರ ಮಹಁ ವಿಪ್ರ ಜಿಮಾವೈ ||

ನಿಶ್ಚಯ ಹೋಯ ಪ್ರಸನ್ನ ಭವಾನೀ |
ಪುತ್ರ ದೇಹಿ ತಾಕಹಁ ಗುಣಖಾನೀ ||

ಧ್ವಜಾ ನಾರಿಯಲ ಆನಿ ಚಢ಼ಾವೈ |
ವಿಧಿ ಸಮೇತ ಪೂಜನ ಕರವಾವೈ ||

ನಿತ ಪ್ರತಿ ಪಾಠ ಕರೈ ಮನಲಾಈ |
ಪ್ರೇಮ – ಸಹಿತ ನಹಿಂ ಆನ ಉಪಾಈ ||

ಯಹ ಶ್ರೀವಿಂಧ್ಯಾಚಲ ಚಾಲೀಸಾ |
ರಂಕ ಪಢ಼ತ ಹೋವೈ ಅವನೀಸಾ ||

ಯಹ ಜನಿ ಅಚರಜ ಮಾನಹು ಭಾಈ |
ಕೃಪಾ-ದೃಷ್ಟಿ ಜಾಪರ ಹೋಇ ಜಾಈ ||

ಜೈ ಜೈ ಜೈ ಜಗ ಮಾತು ಭವಾನೀ |
ಕೃಪಾ ಕರಹು ಮೋಹಿಂ ಪರ ಜನ ಜಾನೀ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀ ವಿಂಧ್ಯೇಶ್ವರೀ ಚಾಲೀಸಾ ಸಮಾಪ್ತಾ |

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

ನಿಮ್ಮ ಮಿಂಚೆ ವಿಳಾಸ ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅತ್ಯಗತ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ನು * ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ