Skip to content

Shakambhari Ashtottara Shatanamavali in Kannada – ಶ್ರೀ ಶಾಕಂಭರೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿ:

Shakambhari Ashtottara Shatanamavali or 108 names of Shakambari DeviPin

Shakambhari Ashtottara Shatanamavali is the 108 names of Shakambari Devi or Vanashankari Devi. Get Sri Shakambhari Ashtottara Shatanamavali in Kannada Pdf Lyrics here and chant the 108 names of Shakambari Devi.

Shakambhari Ashtottara Shatanamavali in Kannada – ಶ್ರೀ ಶಾಕಂಭರೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿ: 

ಓಂ ಶಾಕಂಭರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ |
ಮಹಾಕಾಲ್ಯೈ |
ಮಹಾಕಾಂತ್ಯೈ |
ಮಹಾಸರಸ್ವತ್ಯೈ |
ಮಹಾಗೌರ್ಯೈ |
ಮಹಾದೇವ್ಯೈ |
ಭಕ್ತಾನುಗ್ರಹಕಾರಿಣ್ಯೈ |
ಸ್ವಪ್ರಕಾಶಾತ್ಮರೂಪಿಣ್ಯೈ |
ಮಹಾಮಾಯಾಯೈ |
ಮಾಹೇಶ್ವರ್ಯೈ |
ವಾಗೀಶ್ವರ್ಯೈ |
ಜಗದ್ಧಾತ್ರ್ಯೈ |
ಕಾಲರಾತ್ರ್ಯೈ |
ತ್ರಿಲೋಕೇಶ್ವರ್ಯೈ |
ಭದ್ರಕಾಲ್ಯೈ |
ಕರಾಲ್ಯೈ |
ಪಾರ್ವತ್ಯೈ |
ತ್ರಿಲೋಚನಾಯೈ |
ಸಿದ್ಧಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ | 20 |

ಓಂ ಕ್ರಿಯಾಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ |
ಮೋಕ್ಷಪ್ರದಾಯಿನ್ಯೈ |
ಅರೂಪಾಯೈ |
ಬಹುರೂಪಾಯೈ |
ಸ್ವರೂಪಾಯೈ |
ವಿರೂಪಾಯೈ |
ಪಂಚಭೂತಾತ್ಮಿಕಾಯೈ |
ದೇವ್ಯೈ |
ದೇವಮೂರ್ತ್ಯೈ |
ಸುರೇಶ್ವರ್ಯೈ |
ದಾರಿದ್ರ್ಯಧ್ವಂಸಿನ್ಯೈ |
ವೀಣಾಪುಸ್ತಕಧಾರಿಣ್ಯೈ |
ಸರ್ವಶಕ್ತ್ಯೈ |
ತ್ರಿಶಕ್ತ್ರ್ಯೈ |
ಬ್ರಹ್ಮವಿಷ್ಣುಶಿವಾತ್ಮಿಕಾಯೈ |
ಅಷ್ಟಾಂಗಯೋಗಿನ್ಯೈ |
ಹಂಸಗಾಮಿನ್ಯೈ |
ನವದುರ್ಗಾಯೈ |
ಅಷ್ಟಭೈರವಾಯೈ |
ಗಂಗಾಯೈ ನಮಃ | 40 |

ಓಂ ವೇಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಸರ್ವಶಸ್ತ್ರಧಾರಿಣ್ಯೈ |
ಸಮುದ್ರವಸನಾಯೈ |
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಮೇಖಲಾಯೈ |
ಅವಸ್ಥಾತ್ರಯನಿರ್ಮುಕ್ತಾಯೈ |
ಗುಣತ್ರಯವಿವರ್ಜಿತಾಯೈ |
ಯೋಗಧ್ಯಾನೈಕಸಂನ್ಯಸ್ತಾಯೈ |
ಯೋಗಧ್ಯಾನೈಕರೂಪಿಣ್ಯೈ |
ವೇದತ್ರಯರೂಪಿಣ್ಯೈ |
ವೇದಾಂತಜ್ಞಾನರೂಪಿಣ್ಯೈ |
ಪದ್ಮಾವತ್ಯೈ |
ವಿಶಾಲಾಕ್ಷ್ಯೈ |
ನಾಗಯಜ್ಞೋಪವೀತಿನ್ಯೈ |
ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ |
ಗ್ರಹನಕ್ಷತ್ರರೂಪಿಣ್ಯೈ |
ವೇದಿಕಾಯೈ |
ವೇದರೂಪಿಣ್ಯೈ |
ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಾಯೈ |
ಕೈವಲ್ಯಪದದಾಯಿನ್ಯೈ |
ಸೂರ್ಯಮಂಡಲಸಂಸ್ಥಿತಾಯೈ ನಮಃ | 60 |

ಓಂ ಸೋಮಮಂಡಲಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ |
ವಾಯುಮಂಡಲಸಂಸ್ಥಿತಾಯೈ |
ವಹ್ನಿಮಂಡಲಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯೈ |
ಶಕ್ತಿಮಂಡಲಸಂಸ್ಥಿತಾಯೈ |
ಚಿತ್ರಿಕಾಯೈ |
ಚಕ್ರಮಾರ್ಗಪ್ರದಾಯಿನ್ಯೈ |
ಸರ್ವಸಿದ್ಧಾಂತಮಾರ್ಗಸ್ಥಾಯೈ |
ಷಡ್ವರ್ಗವರ್ಣವರ್ಜಿತಾಯೈ |
ಏಕಾಕ್ಷರಪ್ರಣವಯುಕ್ತಾಯೈ |
ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಮಾತೃಕಾಯೈ |
ದುರ್ಗಾಯೈ |
ಕಲಾವಿದ್ಯಾಯೈ |
ಚಿತ್ರಸೇನಾಯೈ |
ಚಿರಂತನಾಯೈ |
ಶಬ್ದಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮಿಕಾಯೈ |
ಅನಂತಾಯೈ |
ಬ್ರಾಹ್ಮ್ಯೈ |
ಬ್ರಹ್ಮಸನಾತನಾಯೈ |
ಚಿಂತಾಮಣ್ಯೈ |
ಉಷಾದೇವ್ಯೈ ನಮಃ | 80 |

ಓಂ ವಿದ್ಯಾಮೂರ್ತಿಸರಸ್ವತ್ಯೈ ನಮಃ |
ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಮೋಹಿನ್ಯೈ |
ವಿದ್ಯಾದಾಯೈ |
ಸರ್ವಾದ್ಯಾಯೈ |
ಸರ್ವರಕ್ಷಾಕರ್ತ್ರ್ಯೈ |
ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾಪಿತರೂಪಾಯೈ |
ಕೈವಲ್ಯಜ್ಞಾನಗೋಚರಾಯೈ |
ಕರುಣಾಕಾರಿಣ್ಯೈ |
ವಾರುಣ್ಯೈ |
ಧಾತ್ರ್ಯೈ |
ಮಧುಕೈಟಭಮರ್ದಿನ್ಯೈ |
ಅಚಿಂತ್ಯಲಕ್ಷಣಾಯೈ |
ಗೋಪ್ತ್ರ್ಯೈ |
ಸದಾಭಕ್ತಾಘನಾಶಿನ್ಯೈ |
ಪರಮೇಶ್ವರ್ಯೈ |
ಮಹಾರವಾಯೈ |
ಮಹಾಶಾಂತ್ಯೈ |
ಸಿದ್ಧಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ |
ಸದ್ಯೋಜಾತ-ವಾಮದೇವಾಘೋರತತ್ಪುರುಷೇಶಾನರೂಪಿಣ್ಯೈ |
ನಗೇಶತನಯಾಯೈ ನಮಃ | 100 |

ಓಂ ಸುಮಂಗಲ್ಯೈ ನಮಃ |
ಯೋಗಿನ್ಯೈ |
ಯೋಗದಾಯಿನ್ಯೈ |
ಸರ್ವದೇವಾದಿವಂದಿತಾಯೈ |
ವಿಷ್ಣುಮೋಹಿನ್ಯೈ |
ಶಿವಮೋಹಿನ್ಯೈ |
ಬ್ರಹ್ಮಮೋಹಿನ್ಯೈ |
ಶ್ರೀವನಶಂಕರ್ಯೈ ನಮಃ | 108 |

ಇತಿ ಶ್ರೀಶಾಕಂಭರೀ ಅಥವಾ ಶ್ರೀ ವನಶಂಕರೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿ: ಸಮಾಪ್ತಾ |

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

ನಿಮ್ಮ ಮಿಂಚೆ ವಿಳಾಸ ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅತ್ಯಗತ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ನು * ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ