Skip to content

Vindheshwari Chalisa Lyrics in Telugu – శ్రీ వింధ్యేశ్వరీ చాలీసా

Vindheshwari Chalisa Lyrics or Vindhyeshwari chalisa LyricsPin

Vindheshwari Chalisa is a 4o verse prayer to Goddess Vindhyeshwari or Vindyavasini. Get Sri Vindheshwari Chalisa Lyrics in Telugu Pdf here and chant it for the grace of Goddess Vindhyeshwari.

Vindheshwari Chalisa Lyrics in Telugu – శ్రీ వింధ్యేశ్వరీ చాలీసా 

దోహా

నమో నమో వింధ్యేశ్వరీ, నమో నమో జగదంబ |
సంత జనోం కే కాజ కో, కరతీ నహీం విలంబ |

చాలీసా

జయ జయ జయ వింధ్యాచల రాణి |
ఆదిశక్తి జగ విదిత భవానీ ||

సింహవాహినీ జై జగమాతా |
జై జై జై త్రిభువన సుఖదాతా ||

కష్ట నివారిని జై జగదేవీ |
జై జై సంత అసుర సురసేవీ ||

మహిమా అమిత అపార తుమ్హారీ |
శేష సహస ముఖ వర్ణత హారీ ||

దీనన కో దుఖ హరత భవానీ |
నహిం దేఖ్యో తుమ సమ కోఇ దానీ ||

సబ కర మనసా పురవత మాతా |
మహిమా అమిత భక్త విఖ్యాతా ||

జో నర ధ్యాన తుమ్హారో లావై |
సో తురతహిం వాంఛిత ఫల పావై ||

తుహీ వైష్ణవీ తుహీ రుద్రానీ |
తుహీ శారదా అరు బ్రహ్మానీ ||

రమా రాధికా శ్యామా కాలీ |
తుహీ మాతు సంతన ప్రతిపాలీ ||

ఉమా మాధవీ చండీ జ్వాలా |
వేగి మోహిం పర హోహు దయాలా ||

తూహీ హింగ లాజ మహరానీ |
తుహీ శీతలా అరు విద్యానీ ||

దుర్గా దుర్గ వినాశిని మాతా |
తుహీ లక్ష్మీ జగ సుఖదాతా ||

తూహీ జాహ్నవీ అరు ఉత్రానీ |
హేమావతీ అంబ నిర్వానీ ||

అష్టభుజీ బారాహిని దేవీ |
కరత విష్ణు శివ జాకర సేవీ |
చౌసట్ఠీ దేవీ కల్యానీ |
మంగలా గౌరీ సబ గుణఖానీ ||

పాటన ముంబా దంతకుమారీ |
భద్రకాలి సును వినయ హమారీ ||

వజ్రధారిణీ శోక-నాశినీ |
ఆయురక్షిణీ వింధ్యవాసినీ ||

జయా ఔర విజయా బైతాలీ |
మాతు సంకటా అరు వికరాలీ ||

నామ అనంత తుమ్హార భవానీ |
బరనై కిమి మానుష అజ్ఞానీ ||

జాపర కృపా మాతు తవ హోఈ |
తో వహ కరై చహై మన సోఈ ||

కృపా కరహు మోపర మహరానీ |
సిద్ధ కరియ అబ యహ మమ బానీ ||

జో నర ధరై మాతుకర ధ్యానా |
తాకర సదా హోయ కల్యానా ||

బిపతి తాహి సపనేహుఀ నహిం ఆవే |
జో దేవీ కర జాప కరావే ||

జో నర కహఀ ఋణ హోయ అపారా |
సో నర పాఠ కరే శతబారా ||

నిశ్చయ ఋణమోచన హోఇ జాఈ |
జో నర పాఠ కరే మన లాఈ ||

అస్తుతి జో నర పఢఏ పఢావే |
యా జగ మేం సో బహు సుఖ పావే ||

జాకో వ్యాధి సతావే భాఈ |
జాప కరత సబ దూరి పరాఈ ||

జో నర అతి బందీ మహఀ హోఈ |
బార హజార పాఠ కర సోఈ ||

నిశ్చయ బందీ సే ఛుటి జాఈ |
సత్య వచన మమ మానహు భాఈ ||

జాపర జో కఛు సంకట హోఈ |
నిశ్చయ దేవిహిం సుమిరై సోఈ ||

జా కహఀ పుత్ర హోయ నహిం భాఈ |
సో నర యా విధి కరై ఉపాఈ ||

పాఀచ వర్ష సో పాఠ కరావై |
నౌరాతర మహఀ విప్ర జిమావై ||

నిశ్చయ హోయ ప్రసన్న భవానీ |
పుత్ర దేహి తాకహఀ గుణఖానీ ||

ధ్వజా నారియల ఆని చఢావై |
విధి సమేత పూజన కరవావై ||

నిత ప్రతి పాఠ కరై మనలాఈ |
ప్రేమ – సహిత నహిం ఆన ఉపాఈ ||

యహ శ్రీవింధ్యాచల చాలీసా |
రంక పఢత హోవై అవనీసా ||

యహ జని అచరజ మానహు భాఈ |
కృపా-దృష్టి జాపర హోఇ జాఈ ||

జై జై జై జగ మాతు భవానీ |
కృపా కరహు మోహిం పర జన జానీ ||

ఇతి శ్రీ వింధ్యేశ్వరీ చాలీసా సమాప్తా |

స్పందించండి

మీ ఈమెయిలు చిరునామా ప్రచురించబడదు. తప్పనిసరి ఖాళీలు *‌తో గుర్తించబడ్డాయి